Pharos High Yield Verdipapirfond

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pharos High Yield Verdipapirfond"

Transkript

1 VEDTEKTER FOR PHAROS HIGH YIELD VERDIPAPIRFOND 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Pharos High Yield Verdipapirfond ("Fondet") er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler i Fondet. Fondet er opprettet i medhold av lov om verdipapirfond av 12. juni 1981 nr. 52 ( vpfl ). Fondets eiendeler består for det vesentlige av finansielle instrumenter og/eller bankinnskudd i henhold til vpfl 4-5 sjette ledd. 2 Forvaltningsselskap og depotmottaker Fondet forvaltes av forvaltningsselskapet Pharos Forvaltning AS, organisasjonsnummer ("Forvaltningsselskapet"). Fondets depotmottaker er SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) OSLOFILIALEN norsk avdeling av utenlandsk foretak, organisasjonsnummer Fondets investeringsstrategi, karakter mv. Fondets klassifisering Fondet er et rentefond. Fondet er et obligasjonsfond. Fondets kredittrisiko er: høy middels lav Løpetiden på obligasjonene vil normalt ligge på mellom 3 måneder og 10 år, men hovedsaklig innenfor 5 år. Fondets modifiserte durasjon skal være i intervallet fra 3 måneder til 10 år. Overordnet målsetting Formålet for forvaltningen av Fondet er å oppnå høyest mulig absolutt avkastning. Fondets referanseindeks er Oslo Børs statsobligasjonsindeks 3 mnd (ST1X). Referanseindeksen er utbyttejustert. Investeringsstrategi for å oppnå fondets målsetting Fondets midler skal plasseres i finansielle instrumenter og/eller bankinnskudd slik det fremgår av vedtektene 4, og være plassert i de marked og/eller land som fremgår av vedtektene 5. Fondets midler vil normalt være plassert i obligasjoner med høy rente (high yield) utstedt, notert eller opptatt på regulert marked i Norge. Fondet skal likevel ha adgang til å investere innenfor de øvrige marked/land som fremgår av vedtektene 5, men vil over tid normalt ikke være investert i alle disse markedene/landene. Styring av risiko særskilt plasseringsstrategi Fondets risikoprofil som høyrentefond er høy i forhold til andre fond i samme aktivaklasse (obligasjonsfond). Fondets plasseringer i verdipapirfondsandeler skal sammen med fondets øvrige plasseringer være i samsvar med nærværende vedtekter, herunder investeringsstrategi. Fondet er et fond med særskilt plasseringsstrategi som har samtykke fra Finanstilsynet til å fravike følgende alminnelige plasseringsregler: - vpfl. 4-6 Når det gjelder samtykket til å fravike vpfl. 4-6, se vedtektene 5.

2 Lukket verdipapirfond Fondet har særskilt samtykke fra Finanstilsynet og er et verdipapirfond med lukket inngang og utgang, jf vpfl. 6-7 og 6-9, se vedtektene 13 og 14. Begrenset krets av innskytere Fondet er etter særskilt samtykke fra Finanstilsynet åpnet for kapitalinnskudd fra en begrenset krets av innskytere, jf vpfl 3-3 nr 18, se vedtektene Investeringsområde Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter og/eller bankinnskudd: Omsettelige verdipapirer Verdipapirfondsandeler Pengemarkedsinstrumenter Derivater Bankinnskudd Fondet kan inngå opsjoner, terminer og bytteavtaler med obligasjoner, sertifikater og pengemarkedsinstrumenter som underliggende. Fondet kan inngå opsjoner, terminer og bytteavtaler med egenkapitalinstrumenter som underliggende for å redusere risiko i konvertible obligasjoner hvor konvertering av obligasjonen til aksjer ikke krever enstemmighet blant obligasjonseierne. Fondet kan inngå opsjoner, terminer og bytteavtaler med rente, valuta eller vekslingskurs som underliggende. Valutaderivater kan bare benyttes til sikring av valutaeksponering i fondets øvrige plasseringer, jf vpfl. 4-5 første ledd nr. 5 og derivatforskriften 3 annet ledd. 5 Krav til likvid plassering Fondets midler kan plasseres i finansielle instrumenter som: 1. er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et norsk regulert marked som definert i lov om regulerte markeder av 29. juni 2007 nr. 74 3: 2. er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et regulert marked som definert i direktiv 2004/39/EF artikkel 4 nr. 14 (MiFID) i en stat som er part i EØSavtalen: Følgende stater vil være aktuelle: Stater som til enhver tid er part i EØS-avtalen. 3. omsettes på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten i en stat som er part i EØS-avtalen: Følgende stater vil være aktuelle: Stater som til enhver tid er part i EØS-avtalen. 4. er opptatt til offisiell notering på en børs i en stat som ikke er part i EØS-avtalen eller som omsettes i en slik stat på et annet regulert market som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten og børs og marked er angitt i fondets vedtekter og er godkjent av Finanstilsynet:

3 Følgende børser vil være aktuelle: Alle børser og regulerte markeder (både velutviklede markeder og utviklingsmarkeder) i verden. 5. er nyutstedte dersom utstedelsesvilkårene inneholder bindene tilsagn om at det vil bli søkt om opptak til offisiell notering på børs eller marked som avkrysset i punktene 1 til 4. Opptak til offisiell notering må ha funnet sted senest innen ett år fra tegningsfristens utløp: Fondet har samtykke fra Finanstilsynet til å fravike vpfl Samtykket innebærer at Fondet kan plassere inntil 100 % av Fondets eiendeler i unoterte rentebærende omsettelige verdipapirer utstedt i Norge, EØS og/eller resten av verden. 6 Risikospredning ved plasseringer Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med vpfl Eierbegrensninger Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med vpfl Realisasjonsgevinster og utbytte Realisasjonsgevinster utdeles andelseierne i Fondet. Utdeling av realisasjonsgevinster til andelseierne skjer ved at andelseierne mottar nye andeler i Fondet (dvs. at realisasjonsgevinster automatisk reinvesteres i nye andeler i Fondet og at verdien på eksisterende andeler i Fondet nedskrives). Det utdeles realisasjonsgevinster av fondets plasseringer i obligasjoner og derivater. Realisasjonsgevinster utdeles én gang årlig til andelseierne registrert i Fondets andelseierregister pr 31. desember. Utbytte utdeles andelseierne i Fondet. Utdeling av utbytte til andelseierne skjer ved at andelseierne mottar nye andeler i Fondet (dvs. at utbytte automatisk reinvesteres i nye andeler i Fondet og at verdien på eksisterende andeler i Fondet nedskrives). Det utbetales utbytte som renteinntekter. Utbytte utbetales én gang årlig til andelseierne registrert i Fondets andelseierregister pr 31. desember. 9 Utlån av finansielle instrumenter Fondet kan ikke låne ut finansielle instrumenter. 10 Derivathandel Forventet risiko og forventet avkastning på Fondets underliggende verdipapirportefølje vil som følge av derivatplasseringene normalt Øke Reduseres Forbli uendret Fondets totale eksponering knyttet til derivater skal sammen med øvrige plasseringer i finansielle instrumenter ikke overstige verdien av Fondets forvaltningskapital. 11 Verdiberegning Hver andel i Fondet er pålydende NOK Ved beregning av Fondets verdi i nærværende vedtekter skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og bankinnskudd, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av påløpte ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart

4 underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Andelsverdien er Fondets verdi dividert på antall andeler. Beregning av andelsverdien skal foretas minst én gang i uken. 12 Forvaltningsgodtgjørelse Forvaltningsgodtgjørelse er Forvaltningsselskapets godtgjørelse for forvaltning av Fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen er basert på Fondets daglige verdi, beregnet i samsvar med vedtektene 11. Med transaksjonsdrevne kostnader menes i denne paragraf kurtasjekostnader, bankgebyrer og depotkostnader som påløper ved utføring av transaksjoner fro Fondet. Forvaltningsselskapet kan belaste Fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig. Fast Forvaltningsgodtgjørelse fordeles likt på hver andel i Fondet. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør 1 % pro anno. Alle kostnader Forvaltningsselskapet kan belaste Fondet er inkludert i ovennevnte prosentsats, bortsett fra transaksjonsdrevne kostnader. Kostnader knyttet til tegning og innløsning av andeler er regulert i vedtektene 13 og 14. Fast forvaltningsgodtgjørelse belastes forskuddsvis hver måned (á konto). Forvaltningsselskapet kan i tillegg til fast forvaltningsgodtgjørelse belaste Fondet med en variabel forvaltningsgodtgjørelse. Ved en prosentvis større verdiendring, beregnet i samsvar med vedtektene 11, enn ST1X, vil Forvaltningsselskapet i tillegg til den daglige faste forvaltningsgodtgjørelsen beregne seg 20 % godtgjørelse av verdiendringer utover den prosentvise verdiendringen til ST1X (variabel forvaltningsgodtgjørelse). Ved en prosentvis lavere verdiendring enn ST1X, trekkes 20 % av verdifallet fra den variable forvaltningsgodtgjørelsen. Samlet forvaltningsgodtgjørelse kan ikke bli lavere enn 1 % av forvaltningskapitalen, beregnet fra og med årets begynnelse til ethvert tidspunkt i løpet av kalenderåret hvor forvaltningskapital beregnes. Daglig fast forvaltningsgodtgjørelse trekkes fra før variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes. Variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes ved utløpet av hvert kalenderår. I tegningsåret er beregningsperioden for den enkelte andelseier fra det tidspunkt den enkelte andel er kjøpt til utløpet av kalenderåret (eller frem til det tidspunkt andelen innløses dersom dette skjer tidligere). I etterfølgende år er beregningsperioden kalenderåret (eller frem til det tidspunkt andelen innløses dersom dette skjer tidligere). Forvaltningsselskapet kan plassere Fondets midler i underfond som belastes med forvaltningsgodtgjørelse som utgjør maksimalt 1 % pro anno. Forvaltningsgodtgjørelsen som belastes underfondene vil komme i tillegg til Forvaltningsselskapets forvaltningsgodtgjørelse angitt ovenfor. Det vil dessuten påløpe transaksjonsdrevne kostnader i underfondet. Underfondet kan også belaste kostnader til

5 tilsynsmyndigheter, revisor, administrasjonsavgifter til depotmottaker, administrasjonskostnader knyttet til andelseiere, operasjonelle kostnader og andre lignende kostnader. Disse kostnadene utgjør maksimalt 1 % pro anno. Eventuell returprovisjon som Forvaltningsselskapet mottar fra et forvaltningsselskap eller tilsvarende for et underfond, anses som forvaltningsgodtgjørelse for Forvaltningsselskapet. Returprovisjonen skal i så fall inkluderes i forvaltningsgodtgjørelsen som belastes hovedfondet, angitt ovenfor på maksimalt 1 % pro anno. 13 Tegning av andeler Registrering av andelseiere skjer ved innføring i andelseierregister som føres av Wahlstedt Sageryd Financial Services AB. Det utstedes ikke andelsbrev. Andelseierne skal få skriftlig bekreftelse på at deres andelsrett i Fondet er registrert. Fondet er et verdipapirfond med begrenset krets av innskytere. Følgende kan tegne andeler i Fondet: - Fysiske og/eller juridiske personer som er en profesjonell kunde eller kvalifisert motpart iht. reglene i verdipapirforskriften 10-2 til Fondet er et lukket verdipapirfond og er åpent for utstedelse av andeler siste bankdag (virkedag) hver måned i året. Tegning av nye andeler skal skje til andelsverdien ifølge første kursberegning etter tegningstidspunktet (som er når tegning er kommet inn til Forvaltningsselskapet, midler i samsvar med tegningen er mottatt og eventuell legitimasjonskontroll er foretatt), med tillegg av eventuelle kostnader knyttet til tegning av nye andeler. Det belastes p.t. ikke tegningskostnader ved tegning av andeler i Fondet. Styret i Forvaltningsselskapet kan vedta at det skal belastes tegningskostnader på inntil 0,5 % av tegningsbeløpet. Tegningskostnader skal i så fall tilfalle Fondet. Tegningstidspunktet må være innen samme skjæringstidspunkt som angitt i vedtektene 14 fjerde avsnitt for at første kursberegning etter tegningstidspunktet skal bli lagt til grunn. Tidspunktet for beregning av andelsverdien skal likevel ikke være tidligere enn den dag Fondet er åpent for utstedelse av andeler. Ved første gangs tegning må den enkelte andelseier tegne seg for minst NOK Ytterligere tegning må skje i multipler av NOK (reinvestering av utbytte og realisasjonsgevinster ekskludert). 14 Innløsning av andeler Andelseier har rett til å få sine andeler innløst i kontanter. Krav om innløsning skal fremsettes overfor Forvaltningsselskapet. Krav om innløsning må fremsettes skriftlig på Forvaltningsselskapets innløsningsblankett. Fondet er et fond med lukket utgang og er åpent for innløsning av andeler på siste bankdag (virkedag) hver måned (innløsningsdagen). Krav om innløsning må være mottatt av Forvaltningsselskapet senest klokken på den dag som ligger ti bankdager før ønsket innløsningsdag (skjæringstidspunktet). Krav om innløsning er bindende. Innløsning skal skje til andelsverdien ifølge første kursberegning etter skjæringstidspunktet. Innløsningsbeløpet reduseres med innløsningskostnader. Innløsningskostnadene kan utgjøre inntil 0,5 % av innløsningsbeløpet, likevel slik at det bare vil påløpe

6 innløsningskostnader ved mottak av krav om innløsning tidligere enn 12 måneder etter tegning av de andelene som innløses. Videre reduseres innløsningsbeløpet med variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnet etter vedtektenes 12 som skal belastes de andeler som innløses. Forvaltningsselskapet skal gjennomføre innløsningen snarest mulig og senest innen ti bankdager etter innløsningsdagen. Forvaltningsselskapet kan bestemme at innløsende andelseier skal motta en oppgjørsrente fra beregningstidspunktet for innløsningskursen til utbetalingstidspunktet. Oppgjørsrentens størrelse fastsettes av Forvaltningsselskapet. 15 Kunngjøring av andelsverdi Andelsverdien skal normalt kunngjøres én gang i uken. Kunngjøringen skal skje på Forvaltningsselskapets hjemmeside. representert på møtet. Valg skjer ved simpelt flertall av stemmer representert på møtet. 17 Tvisteløsningsorgan Forvaltningsselskapet er ikke tilsluttet Bankklagenemnda. 18 Endring av vedtektene Fondets vedtekter kan bare endres av Forvaltningsselskapets styre etter godkjennelse av Finanstilsynet. Beslutning om endringer i Fondets vedtekter er bare gyldig dersom et flertall av de andelseiervalgte styremedlemmer har stemt for endringen. *** (Fastsatt av styret i Pharos Forvaltning 6. desember 2010 og stadfestet av Finanstilsynet ) 16 Forvaltningsselskapets styre mv. Andelseierne i de fond Forvaltningsselskapet forvalter velger minst en tredjedel av medlemmene i Forvaltningsselskapets styre og dessuten minst halvparten av dette antallet som varamedlem(mer). Varamedlemmer skal ha møterett, men ikke stemmerett i styremøtene. De andelseiervalgte styremedlemmer og varamedlemmer velges på valgmøtet. Valgmøtet innkalles ved offentlig kunngjøring, eller skriftlig henvendelse til andelseierne, med minst to ukers varsel. Valgmøtet holdes innen seks måneder etter utløpet av hvert regnskapsår. På valgmøtet gir hver andel én stemme. Andelseier kan stemme ved fullmektig. Ingen møtedeltaker kan avgi stemme for mer enn en tredjedel av samtlige stemmer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT

PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT 1. Opplysninger om verdipapirfondet Fondsfinans Kreditt Organisasjonsnummer: 998 993 652. Startdato. 2. mai 2013. Vedtekter: Fondet er en egen juridisk enhet

Detaljer

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992.

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992. Dette prospektet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 8-2 jfr. forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av det Kongelige Finans- og Tolldepartement

Detaljer

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon.

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon. FONDSFORVALTNING AS Til andelseierne i PLUSS-fondene Oslo, 3. desember 2013 Innkallelse til andelseiermøte i Fondsforvaltning AS: Torsdag 19. desember 2013 kl. 15:00 i Karenslyst Allé 2 på Skøyen Til behandling

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Utbytte. Fondets stiftelsesdato: 7.august 2001. Organisasjonsnummer: 983 783 880

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Utbytte. Fondets stiftelsesdato: 7.august 2001. Organisasjonsnummer: 983 783 880 Prospekt Verdipapirfondet Eika Utbytte Fondets stiftelsesdato: 7.august 2001 Organisasjonsnummer: 983 783 880 B etegnelse: Bransjefond finans aksjefond 1. FORMÅL Eika Utbytte er et aktivt forvaltet aksjefond

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Obligasjon. Fondets stiftelsesdato: 30. mai 2006. Organisasjonsnummer: 989 913 166. B etegnelse: Obligasjonsfond

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Obligasjon. Fondets stiftelsesdato: 30. mai 2006. Organisasjonsnummer: 989 913 166. B etegnelse: Obligasjonsfond Prospekt Verdipapirfondet Eika Obligasjon Fondets stiftelsesdato: 30. mai 2006 Organisasjonsnummer: 989 913 166 B etegnelse: Obligasjonsfond 1. FORMÅL Eika Obligasjon er et obligasjonsfond som investerer

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika SPAR. Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998. Organisasjonsnummer: 980 439 291

Prospekt. Verdipapirfondet Eika SPAR. Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998. Organisasjonsnummer: 980 439 291 Prospekt Verdipapirfondet Eika SPAR Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998 Organisasjonsnummer: 980 439 291 B etegnelse: Norsk/internasjonalt Aksjefond 1. FORMÅL Eika Spar er et norsk/internasjonalt

Detaljer

Eika Kapitalforvaltning AS. O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 9 8 4 8 9 1 7 7 6

Eika Kapitalforvaltning AS. O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 9 8 4 8 9 1 7 7 6 Prospekt Verdipapirfondet Eika Balansert F o n d e t s s t i f t e l s e s d a t o : 5. a u g u s t 2 0 0 2 O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 9 8 4 8 9 1 7 7 6 B e t e g n e l s e : I n t e r n a

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Norge. Fondets stiftelsesdato: 24. april 2003. Organisasjonsnummer: 985 682 976. B etegnelse: Norsk Aksjefond

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Norge. Fondets stiftelsesdato: 24. april 2003. Organisasjonsnummer: 985 682 976. B etegnelse: Norsk Aksjefond Prospekt Verdipapirfondet Eika Norge Fondets stiftelsesdato: 24. april 2003 Organisasjonsnummer: 985 682 976 B etegnelse: Norsk Aksjefond 1. FORMÅL Eika Norge er et norsk aksjefond som investerer i aksjer

Detaljer

1. Opplysninger om forvaltningsselskapet

1. Opplysninger om forvaltningsselskapet Dette prospektet er utarbeidet etter forskrift til verdipapirfondloven av 21. desember 2011 nr. 1467, med hjemmel i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44. Prospektets formål er å gi den informasjon

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Sparebank. Fondets stiftelsesdato: 9. april 2001. Organisasjonsnummer: 983 231 411. B etegnelse: Pengemarkedsfond

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Sparebank. Fondets stiftelsesdato: 9. april 2001. Organisasjonsnummer: 983 231 411. B etegnelse: Pengemarkedsfond Prospekt Verdipapirfondet Eika Sparebank Fondets stiftelsesdato: 9. april 2001 Organisasjonsnummer: 983 231 411 B etegnelse: Pengemarkedsfond 1. FORMÅL Eika Sparebank er et pengemarkedsfond som investerer

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks II Org.nr: 990140847 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Andre regionale fond Stiftelsesdato:

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Delphi Norden 31.05.2011

Prospekt for verdipapirfondet Delphi Norden 31.05.2011 Prospekt for verdipapirfondet Delphi Norden 31.05.2011 Prospektets formål er å gi opplysninger som er nødvendige for at andelstegnerer skal kunne foreta en velfundert vurdering av investering i dette fondet.

Detaljer

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene:

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene: Ferdig utfylt blankett sendes til: E-post: SKAGEN Fondene pensjon@skagenfondene.no Skagen 3 Eller telefaks: Postboks 160 51 86 37 00 4001 Stavanger www.skagenfondene.no/pensjon Spareavtale for IPS Kundeservice

Detaljer

Verdipapirfondenes forenings bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond

Verdipapirfondenes forenings bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond Verdipapirfondenes forenings bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond (Vedtatt på foreningens ordinære generalforsamling den 27. mai 1998, siste gang endret på ordinær generalforsamling

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV Vedlegg 1: Finansreglement Stavanger kommune Vedt 1 VV Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Side 2 av 27 Innholdsfortegnelse 1 Formål med finansforvaltningen Side 3 2 Overordnete rammer Side

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA Revisjon mars 2015 VEDTEKTER FOR 2 ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA 1 Asker Seilforenings Bryggelag Bryggelagetets navn er Asker Seilforenings Bryggelag

Detaljer

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement.

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING - IVAR IKS 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for selskapets finansforvaltning. Reglementet utgjør

Detaljer

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE 2012 FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE Arne Eiken Vedtatt i Sirdal Kommunestyre Sak 12/113 13.12.2012 Innhold 1. FORMÅL MED FINANSFORVALTNINGEN... 3 2. OVERORDNETE RAMMER... 3 Generell begrensing... 4 Unntak

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: 1. HANDEL MED FINANSIELLE

Detaljer

Morgan Stanley Investeringsfond

Morgan Stanley Investeringsfond I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Morgan Stanley Investeringsfond Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) Forenklet Prospekt Desember 2011 Morgan Stanley Investment Funds

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer