Fullstendig prospekt. Trend Europa. Verdipapirfond. Norse Forvaltning AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fullstendig prospekt. Trend Europa. Verdipapirfond. Norse Forvaltning AS"

Transkript

1 Fullstendig prospekt Trend Europa Verdipapirfond Norse Forvaltning AS Klingenberggaten 7A, 0116 Oslo Postboks 2027, 0260 Vika Telefon sentralbord: (+47) Telefon direkte: (+47) E-POST:

2 Dette prospektet er utarbeidet etter lov av 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond 8-2 og forskrift 21. desember 2011 nr til verdipapirfondloven 8-1. Prospektets formål er å gi opplysninger om fondet for at investor skal kunne foreta en velbegrunnet vurdering av fondet og risikoen ved en investering i fondet. Dette omfatter opplysninger om fondet, om Norse Forvaltning AS som forvalter av fondet, om fondets depotmottaker og andre opplysninger slik dette er fastlagt i forskriftene. FORVALTNINGSSELSKAPET Norse Forvaltning AS Forvaltningsselskapets navn er Norse Forvaltning AS. Selskapets besøksadresse er Klingenberggaten 7A, 0116 Oslo. Selskapets postadresse er Postboks 2027, 0260 Vika. Selskapets organisasjonsnummer er Selskapet ble stiftet 26. oktober 2007, og fikk tillatelse til å drive fondsforvaltning ved Finanstilsynets vedtak datert Selskapets aksjekapital er NOK ,10 fullt innbetalt. Forvaltningsselskapet er underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Norse forvaltning forvalter også Verdipapirfondet TrendEn Eierforhold Selskapets aksjonærer består av: - Norse Partners AS, aksjer, 48,7272 % - Hans Martin Stadheim, aksjer, 24,0000 % - Hathon Holding AS, aksjer, 6,0606 % - Mellem Nes Invest AS, aksjer, 6,0606 % - Erik Wahlstrøm, aksjer, 4,8485 % - John Markus Lervik, aksjer, 3,0303 % - Krole AS, aksjer, 3,0303 % - Nils Holding AS, aksjer, 3,0303 % - Syfras AS, aksjer, 1,2121 % Selskapets styre Selskapets styre består av: - Erik Wahlstrøm (styrets leder), Brantenborgveien 5, 0778 Oslo - Svein Haga, Habberstad, 2080 Eidsvoll. - Øyvind Ludvigsen, Holmenkollveien 26 B, 0376 Oslo - Reidar Fougner, Nils Collett Vogts vei 65, 0766 Oslo. Andelseier valgte - Odd Solbakken, Jegerveien 12 C, 0777 Oslo - Harald Meyer Ottho, Hoslegt. 19, 1356 Bekkestua - Olav Stadheim (andelseier valgt varamedlem), Signalveien 53, 3292 Stavern Varamedlemmer - Hans Martin Stadheim, Ohlselia 4 C, 3290 Stavern, - Kjell Bråthen, Hesteskogen 30, 2050 Jessheim, Selskapets administrasjon Svein Alexander Gogstad, administrerende direktør/forvalter. Nicolai Wilhelm Bentzen, assisterende porteføljeforvalter. John Martin Nilsen, assisterende porteføljeforvalter. Marianne Rognstad, regnskap. Jan-Petter Enbusk, compliance.

3 Ledelsens lønn og godtgjørelse Avtalt fast godtgjørelse for administrerende direktør er for 2014 estimert til NOK ,-. I tillegg kan det bli tildelt bonus. Godtgjørelse er fastsatt til NOK for styrets leder og NOK for de resterende styremedlemmene. Selskapets revisor Selskapets revisor er Nitscke AS v/erling Kofstad, Gamle Drammensvei 40, 1369 Stabekk. VERDIPAPIRFONDET Trend Europa Betegnelse og stiftelsesdato Trend Europa er et verdipapirfond som forvaltes i henhold til lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 ( vpfl. ) og fondets individuelle vedtekter. Fondet er UCITS og følger plasseringsreglene i vpfl. kapittel 6. Fondet ble stiftet og godkjent av Finanstilsynet Vedtekter Trend Europa er en egen juridisk enhet med selvstendige vedtekter som regulerer fondets drift. Vedtektene er godkjent av Finanstilsynet. Vedtektene følger som Vedlegg 1 til prospektet. Revisor Fondets revisor er Nitscke AS v/erling Kofstad, Gamle Drammensvei 40, 1369 Stabekk. Regnskapsavslutning Regnskapsavslutning for verdipapirfondet er 31.12, første gang Andelseierregister Føring av andelseierregister for Trend Europa blir ivaretatt av forvaltningsselskapet selv. Andelen registreres på andelseiers navn. Det utstedes ikke andelsbrev. Andelseierne skal få skriftlig bekreftelse på at deres andelsrett i fondet er registrert. Verdipapirfondsandelens art og karakteristika Hver andelseier har en ideell part i verdipapirfondet Trend Europa som svarer til vedkommendes andel av samlede utstedte fondsandeler. Andelseiernes avkastning på kapitalinnskudd i fondet er avhengig av verdiendring av fondets beholdning av omsettelige verdipapirer samt bankinnskudd. Utbytte utdeles ikke til andelseierne og realisasjonsgevinster reinvesteres i fondet. Utover kapitalinnskuddet er ikke andelseierne ansvarlig for fondets forpliktelser. En andelseier har ikke rett til å forlange deling eller oppløsning av verdipapirfondet. En andel er å anse som eget panteobjekt og kan således benyttes som sikkerhet ved låneopptak. Alle andelseiere har stemmerett på andelseiermøte i Trend Europa. Andelseiermøtet velger to representanter til styret i forvaltningsselskapet og skal gi samtykke til endringer av visse bestemmelser i vedtektene, blant annet reglene for plassering av fondets midler. Verdipapirfond er ikke tilknyttet de sikringsordninger som gjelder for innskudd i bank. En andelseier har ikke rett til å forlange deling eller oppløsing av verdipapirfondet. Driften av verdipapirfondet Trend Europa utøves av forvaltningsselskapet Norse

4 Forvaltning AS som treffer alle disposisjoner over fondet. Med samtykke fra Finanstilsynet kan forvaltningsselskapet Norse Forvaltning AS overføre forvaltningen av fondet til et annet forvaltningsselskap. Overføringen kan ikke gjennomføres før tre måneder etter at dette er meddelt andelseierne. Forvaltningsselskapet Norse Forvaltning AS kan med samtykke av Finanstilsynet treffe vedtak om at fondet skal avvikles. Andelseierne skal gis informasjon om avviklingen. Tegning (kjøp) av andeler Tegningstidspunktet foreligger når skriftlig melding ved brev, telefaks eller elektronisk tjeneste inntatt nødvendige opplysninger om tegningen er kommet inn til forvaltningsselskapet, midler i samsvar med tegningen (med tillegg av kostnader knyttet til tegning av nye andeler) er mottatt og eventuell legitimasjonskontroll er foretatt. Tegning av nye andeler skal skje til andelsverdien ifølge første kursberegning etter tegningstidspunktet, med tillegg av kostnader knyttet til tegning av nye andeler. Fondets basisvaluta er norske kroner. Melding om tegning av fondsandeler kan ikke gjøres betinget eller trekkes tilbake. Ved første gangs tegning må den enkelte andelseier tegne seg for minst NOK Tegningskurser (netto andelsverdi/nav) offentliggjøres normalt daglig fra Oslo Børs Informasjon. Innløsning (salg) av andeler Innløsning av andeler skjer ved at innløsningskravet kommer inn til forvaltningsselskapet gjennom skriftlig melding ved brev, telefaks eller elektronisk tjeneste inntatt de nødvendige opplysninger. Krav om innløsning kan ikke gjøres betinget eller trekkes tilbake. Innløsning skjer mot vederlag i form av kontanter. Innløsning skal skje til andelsverdien ifølge første kursberegning etter at innløsningskravet er kommet inn til forvaltningsselskapet. Innløsningskravet må ha kommet inn til forvaltningsselskapet innen klokken (skjæringstidspunktet) for at første kursberegning etter at innløsningskravet innkom skal bli lagt til grunn. Innløsningsbeløpet reduseres med innløsningskostnader. Ved flytting av beholdning mellom fond forvaltet av Norse Forvaltning AS, belastes ikke kjøp eller innløsningskostnader i forbindelse med flyttingen. Forvaltningsselskapet skal gjennomføre innløsningen snarest mulig og senest innen 1 uke. Innløsningskurser offentliggjøres ved henvendelse til Norse Forvaltning AS. Ved stenging av børs eller lignende ekstraordinære forhold kan forvaltningsselskapet med Finanstilsynets samtykke suspendere rettighetene til innløsning. Risikoprofil Fondets risikoprofil er middels i forhold til andre sammenlignbare fond i samme aktivaklasse. Den enkelte andelshavers tap eller gevinst vil avhenge av de eksakte tidspunkter for

5 erverv og avhendelse av andelene. Enhver investering i verdipapirfond er beheftet med risiko. De midler som investeres i verdipapirfond kan medføre både tap og gevinst, og det gis ingen garanti for utfallet av en slik investering. Investor må selv vurdere hvorvidt en investering i Trend Europa er naturlig i forhold til økonomisk situasjon, plasseringshorisont og risikoprofil. Trend Europa passer for andelseiere som ønsker en langsiktig investering mot de markeder som fremgår av investeringsmål nedenfor. Verdifastsettelse av fondets aktiva Grunnlaget for beregning av fondets verdi skal være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og bankinnskudd, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av påløpte ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Andelsverdien er fondets verdi dividert med antall andeler. Beregning av netto andelsverdi (NAV) på tidspunkt (t) kan utrykkes ved følgende formel: NAV (t) = (MV (t) + I (t) - K (t)) / A(t) Der: NAV (t) = Netto Andelsverdi på tidspunkt (t) MV(t) = Markedsverdien av fondets investeringer i finansielle instrumenter og kontanter på tidspunkt (t) I (t) = Påløpte ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd på tidspunkt (t) K (t) = Gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar på tidspunkt (t) A (t) = Utstedte andeler på tidspunkt (t) Hver andel i fondet er pålydende NOK Andelskapitalen i fondet skal innhentes fra eksterne investorer. Andelsinnskuddet har ingen bestemt tidsbegrensning. Beregning av andelsverdien skal foretas 5 ganger i uken. Investeringsmål Fondet er et aksjefond uten begrensning til sektor, bransje eller marked. Fondets midler kan plasseres i finansielle instrumenter som er opptatt til offisiell notering eller omsettes på regulerte markeder i EØS-området. Fondet skal til enhver tid bestå av 80 % eksponert mot aksjemarkedet. Den andel av fondets midler som ikke er investert i aksjer skal være investert i bankinnskudd underlagt de samme geografiske begrensninger som de finansielle instrumenter, eller i bankinnskudd i bank etablert innenfor EØS-området. Fondets midler kan ikke plasseres i derivater. Verdipapirfondet kan ikke låne ut de finansielle instrumenter fondet eier. Fondet vil søke etter å gi sine andelshavere høyest mulig absolutt avkastning basert på verdiendring av fondets beholdning av omsettelige verdipapirer samt bankinnskudd. Forvaltningsstrategien for fondet består i å foreta en fundamental og teknisk analyse av konjunkturene og finansmarkedene og derved søke å definere primærtrenden for markedet i EØS-området og de enkelte bransjer. Når primærtrenden defineres som stigende skal fondets aksjeandel være inntil 100 %, og når den defineres som fallende ned mot 80 %. Målsettingen er å finne de bransjer og aksjer som har en raskere trend enn totalmarkedet når primærtrenden defineres som positiv, og være sterkt vektet i slike bransjer og aksjer.

6 Kostnader Kostnader som belastes andelseier Omkostninger ved tegning ved kontantinnskudd kan utgjøre inntil 3 % av tegningsbeløpet. Omkostningene ved innløsning av enkeltandeler utgjør 1 % av innløsningsbeløpet. Forvaltningshonoraret til Norse Forvaltning AS utgjør maksimalt 2 % p.a. av fondets verdi. Oppjustering av forvaltningsgodtgjørelsen skal meddeles andelseierne minst 3 uker før gjennomføringen. Alle kostnader knyttet til forvaltningen av fondet med unntak av kostnader som nevnt i neste avsnitt er inkludert i nevnte prosentsats. Forvaltningshonoraret beregnes daglig og belastes månedlig. Forvaltningshonoraret fordeles likt på hver andel i fondet. Kostnader som belastes fondet Fondet blir belastet med i)transaksjonsdrevne kostnader som kurtasje og bankgebyrer, ii) betaling av eventuelle skatter som fondet ilegges samt iii) ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser. Det betales p.t. et årlig vederlag til depotmottaker som dekkes av Norse Forvaltning AS. I tillegg betales variable omkostninger pr. transaksjon til depotmottaker av Norse Forvaltning AS. Avkastning Fondet har ikke noe avkastning å melde. Historisk avkastning er heller ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien av midler som plasseres i fond kan både økes og reduseres på bakgrunn av den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet, fondets risikoprofil, provisjoner og forvaltningen av fondet. Det er ingen garanti for at investor får tilbake det investerte beløpet. Avkastningen kan variere betydelig innenfor et år og av den årsak vil realisert tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg. Informasjon til andelseiere Årsrapport sendes andelseierne innen fire måneder etter regnskapsårets utgang. Årsrapport og halvårsrapport kan også fås tilsendt vederlagsfritt etter henvendelse til Norse Forvaltning AS. Kursinformasjon (netto andelsverdi/nav) offentliggjøres normalt daglig fra Oslo Børs Informasjon. Antall utstedte fondsandeler offentliggjøres ved henvendelse til Norse Forvaltning AS. DEPOTMOTTAKER Verdipapirfondets depotmottaker er DnB Bank ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets forretningsadresse er Dronning Eufemias gate 30, 0191 OSLO, organisasjonsnummer er Depotmottakers hovedvirksomhet er å drive bankvirksomhet. SKATTEREGLER Nedenfor følger et sammendrag av norske skatteregler som gjelder for verdipapirfondet og regel som gjelder innehav, salg og innløsning av andeler i aksjefond for andelshavere som er skattemessig hjemmehørende i Norge, og for andelshavere som er skattemessig

7 hjemmehørende i utlandet. Sammendraget er basert på regler og forskrifter i kraft på datoen for dette prospekt. Sammendraget er kun ment å gi generell informasjon og innebærer ingen skatterådgivning. Investorer oppfordres til å konsultere egne skatterådgivere for å vurdere de konkrete skattemessige konsekvenser knyttet til investeringen i aksjefondet. Beskatning av andelseiere som er skattemessig hjemmehørende i Norge Andelseiere som er aksjeselskaper og likestilte selskaper For aksjeselskaper og likestilte selskaper som er skattemessig hjemmehørende i Norge, vil utdeling fra aksjefond og gevinst og tap ved realisasjon av andeler aksjefond være omfattet av fritaksmetoden. Dersom en andelseier har anskaffet andeler i aksjefond på forskjellige tidspunkter, anses de først ervervede andelene for å være realisert først (først inn, først ut-prinsippet). Andelseiere som er deltakerlignede selskaper (ANS, DA, KS, IS, partrederier) Deltakere i deltakerlignede selskaper beskattes normalt løpende for sin forholdsmessige andel av netto overskudd i det deltakerlignede selskapet. Løpende beskatning foretas uavhengig av utdeling. For et deltakerlignet selskap vil utdeling fra aksjefond og gevinst og tap ved realisasjon av aksjer være omfattet av fritaksmetoden. Dersom en andelseier har anskaffet andeler i aksjefond til forskjellige tidspunkter, anses de først ervervede andelene for å være realisert først (først inn, først-ut prinsippet). Personlige deltakere skattlegges ved utdeling fra og realisasjon av andel i det deltakerlignede selskapet (deltakermodellen). Utdelingen fra og gevinst ved realisasjon av andel i et deltakerlignet selskap inngår i alminnelig inntekt som skattlegges med 28 prosent. Tilsvarende er tap ved realisasjon av andel i det deltakerlignede selskapet fradragsberettiget. Inntekt ved utdeling fastsettes til verdien av utdelingen fratrukket skatt på andel av underliggende overskudd samt skjerming. Ubenyttet skjermingsfradrag kan imidlertid ikke medføre eller øke et fradragsberettiget tap ved realisasjon av andel i det deltakerlignede selskapet. Utdelinger fra deltakerlignede selskaper til aksjeselskaper og likestilte selskaper er omfattet av fritaksmetoden. Inntekt ved utdeling utgjør tre prosent av utdelingen fratrukket selskapets skatt på andel av underliggende overskudd. Inntekten skattlegges med 28 prosent. For deltakere som er aksjeselskaper og likestilte selskaper er gevinst og tap ved realisasjon av andel i det deltakerlignede selskapet omfattet av fritaksmetoden, forutsatt at det deltakerlignede selskapets beholdning av aksjefond, aksjer mv som ikke er omfattet av fritaksmetoden ikke overstiger 10 prosent av det deltakerlignede selskapets beholdning av aksjefond, aksjer mv. Når fritaksmetoden kommer til anvendelse er gevinst ikke skattepliktig og tap ikke fradragsberettiget. Andelseiere som er fysiske personer For fysiske personer som er skattemessig bosatt i Norge vil utdeling fra aksjefond og gevinst ved realisasjon av andeler i aksjefond være skattepliktig inntekt. Tilsvarende vil tap ved realisasjon være fradragsberettiget. Skattesatsen er 28 prosent. Fysiske personer kan trekke fra skjermingsfradrag ved beregningen av skattepliktig inntekt fra aksjefondet.

8 Skjermingsfradraget fastsettes ved å multiplisere andelens skjermingsgrunnlag med en skjermingsrente. Skjermingsgrunnlaget utgjør som utgangspunkt kostprisen på andelen. Skjermingsrenten fastsettes årlig og er ment å tilsvare 72 prosent av gjennomsnittlig rente på statskasseveksler med tre måneders løpetid i det aktuelle inntektsåret. Skjermingsfradraget tilordnes andelseieren ved utløpet av hvert inntektsår. Dersom skjermingsfradraget i et inntektsår overstiger utdeling fra aksjefondet i inntektsåret kan det ubenyttede skjermingsfradraget fremføres til senere inntektsår. Ubenyttet skjermingsfradrag vil også legges til ved beregningen av skjermingsgrunnlaget på andelen i senere inntektsår. Ved realisasjon av andelen kan ubenyttet skjermingsfradrag trekkes fra i gevinstberegningen. Ubenyttet skjermingsfradrag kan imidlertid ikke trekkes fra i den utstrekning det ubenyttede skjermingsfradraget vil skape eller øke et fradragsberettiget tap. Dersom en andelseier har anskaffet andeler i aksjefond på forskjellige tidspunkter, anses de først ervervede andelene for å være realisert først (først inn, først ut-prinsippet). For fysiske personer inngår andeler i aksjefond i grunnlaget for beregningen av formuesskatt. Andeler i aksjefond verdsettes til 100 prosent av andelsverdien 1. januar i året etter inntektsåret. Formuesskatten utgjør opptil 1,1 prosent. Beskatning av andelseiere som er skattemessig hjemmehørende i utlandet Andelseiere som er skattemessig hjemmehørende i utlandet er som utgangspunkt ikke skattepliktig til Norge ved realisasjon av andeler i aksjefond, forutsatt at andelen i aksjefondet ikke er tilknyttet en virksomhet som drives elles bestyres i Norge som andelseieren utøver eller deltar i. Tilsvarende er tap som utgangspunkt ikke fradragsberettiget. Andelseiere som er skattemessig hjemmehørende i utlandet er som utgangspunkt skattepliktig til Norge for utdeling fra aksjefond (kildeskatt). Skattesatsen på utdeling er som utgangspunkt 25 prosent. For andelseiere som er skattemessig hjemmehørende i et land som Norge har skatteavtale med, vil skattesatsen normalt være redusert i skatteavtalen, ofte til 15 prosent. Aksjeselskaper, aksjefond og likestilte enheter som er skattemessig hjemmehørende innenfor EØS er fritatt fra skatt på utdeling fra aksjefond, forutsatt vedkommende aksjeselskap mv anses å tilsvare et norsk aksjeselskap mv, samt anses for å være reelt etablert og drive reell økonomisk aktivitet i et EØS-land. Dersom det trekkes kildeskatt ved utdeling fra aksjefond til et selskap som er fritatt fra skatt på utdeling fra aksjefond, kan selskapet søke norske skattemyndigheter om refusjon av kildeskatten. Fysiske personer som er skattemessig hjemmehørende innenfor EØS kan søke om refusjon av et beregnet skjermingsfradrag i skatt på utdeling fra aksjefond, dersom vedkommende beskattes i henhold til skattesatsen på 25 prosent. Det gis ikke refusjon for beregnet skjermingsfradrag dersom vedkommende beskattes i henhold til redusert skattesats i skatteavtale. Andelseiere som er skattemessig bosatt i utlandet er fritatt for formuesskatt til Norge, med mindre andelseieren er en fysisk person og andelen er tilknyttet en virksomhet som drives eller bestyres i Norge som andelseieren utøver eller deltar i. Skatteregler for fondet Utgangspunktet er at fondene er fritatt for skatteplikt på gevinster og har ikke fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer. Utbytte fra og gevinst på investeringer som

9 faller inn under fritaksmetoden er også skattefri. Imidlertid vil tre prosent av inntekter som omfattes av fritaksmetoden regnes som skattepliktig for fondene. Netto renteinntekter, valutagevinster, utbytter fra selskaper utenfor fritaksmetoden samt kursgevinster på rentebærende verdipapirer inngår i skattepliktig inntekt for fondene (skattesats 28 prosent). Til fradrag i fondenes skattepliktige inntekt kommer fradragsberettigede kostnader. Fondenes forvaltningshonorar er normalt den vesentligste posten som kommer til fradrag. Fondene er fritatt for formuesskatt. FORBEHOLD OG BEGRENSNING AV ANSVAR Norse Forvaltning AS er ikke ansvarlig for skade som skyldes norsk eller utenlandsk lov, norsk eller utenlandsk myndighetsavgjørelse, krig, streik, lockout, blokade eller andre lignende omstendigheter. TVISTER Enhver tvist som oppstår mellom andelseier og forvaltningsselskapet skal søkes løst etter norsk rett og med Oslo tingrett som rett verneting. Trend Europa er tilknyttet tvisteløsningsordning i Finansklagenemnda (www.finansklagenemnda.no). Forutsetningen for at en klage fra andelseier skal tas opp til behandling i Finansklagenemnda er at klager på forhånd skriftlig har tatt opp saken med Norse Forvaltning AS ved administrerende direktør uten å komme til enighet. Klager til Finansklagenemnda skal være skriftlig, og saksbehandlingen er gratis. ***** Prospektet inkl. vedlagte vedtekter og nøkkelinformasjon er tilgjengelig hos forvaltningsselskapet Norse Forvaltning AS og depotmottaker. Styret i Norse Forvaltning AS erklærer herved at opplysningene i prospektet så langt det kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre prospektets betydningsinnhold. Dette prospektet gjelder fra 26. mars 2014 I styret for Norse Forvaltning AS: Erik Wahlstrøm Svein Haga Øyvind Ludvigsen Styrets leder Styremedlem Styremedlem Odd Solbakken Harald Meyer Ottho Reidar Fougner Styremedlem Styremedlem Styremedlem

10

Fullstendig prospekt. TrendEn. Verdipapirfond. Norse Forvaltning AS

Fullstendig prospekt. TrendEn. Verdipapirfond. Norse Forvaltning AS Fullstendig prospekt TrendEn Verdipapirfond Norse Forvaltning AS Klingenberggaten 7A, 0116 Oslo Postboks 2027, 0260 Vika Telefon sentralbord: (+47) 22 04 80 30 Telefon direkte: (+47) 22 04 80 73 E-post:

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet TrendEn er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v.

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v. Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET Forvaltningsselskapets navn er Atlas Kapitalforvaltning AS. Selskapets forretningsadresse er Rolfsbuktveien 17, 1364

Detaljer

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012 VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE NORGE 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte Sist oppdatert og styregodkjent: 30. januar 2015 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans gate

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Global er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Norge

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Norge PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Norge Sist oppdatert og styregodkjent: 22. april 2016 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans gate

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Finland II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Finland II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II Opplysninger om fondet : Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks II Stiftelsesdato: 05.08.2008 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte Sist oppdatert og styregodkjent: 23. august 2017 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans gate

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Extra

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Extra PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Extra Sist oppdatert og styregodkjent: 30. januar 2015 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans gate

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II er en selvstendig formuesmasse oppstått

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente Sist oppdatert og styregodkjent: 30. januar 2015 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I Vedtekter for verdipapirfondet Danske Fund Norske Aksjer Institusjon I 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I er en selvstendig formuesmasse oppstått ved

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Konservativ ( Fondet ) er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

Prospekt Pareto Aksje Norge Verdipapirfond

Prospekt Pareto Aksje Norge Verdipapirfond Prospekt Pareto Aksje Norge Verdipapirfond 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet Navn: Pareto Forvaltning AS (Pareto Forvaltning) Forretningsadresse: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo Organisasjonsnummer:

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global Sist oppdatert og styregodkjent: 23. august 2017 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator Vedtekter for verdipapirfondet First Generator 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Generator er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET SR-UTBYTTE

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET SR-UTBYTTE PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET SR-UTBYTTE Opplysninger om forvaltningsselskapet SR-Forvaltning AS Forretningsadresse: Bjergsted Terrasse 1, 4007 Stavanger Postadresse: Postboks 250, 4066 Stavanger Organisasjonsnummer:

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Rente

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Rente Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Rente ( Fondet ) er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global Sist oppdatert og styregodkjent: 30. januar 2015 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet

Detaljer

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter: Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge + 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge + er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt

Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Atlas Absolutt er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge

Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Kaupthing Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Eiendom 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Eiendom er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Kort Stat

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Kort Stat Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Kort Stat 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kort Stat er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Fullstendig Prospekt for verdipapirfondet Orkla Finans Investment Fund

Fullstendig Prospekt for verdipapirfondet Orkla Finans Investment Fund Fullstendig Prospekt for verdipapirfondet Orkla Finans Investment Fund Prospektet er utarbeidet etter forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Pengemarked

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Pengemarked Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Pengemarked 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

Standardvedtekter for verdipapirfond

Standardvedtekter for verdipapirfond Standardvedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Terra Total er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Robur Øst-Europa

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Robur Øst-Europa Vedtekter for et ODIN Robur Øst-Europa 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Robur Øst-Europa er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382

Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382 1. Opplysninger om Forvaltningsselskapet Navn: Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382 Stiftelsesdato: 15. april, 2010 Godkjenning:

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Prospekt Verdipapirfondet Handelsbanken Likviditet

Prospekt Verdipapirfondet Handelsbanken Likviditet Prospekt Verdipapirfondet Handelsbanken Likviditet 1. HANDELSBANKEN FONDFORVALTNING AS 1.1 Selskapets virksomhet Handelsbanken Fondforvaltning AS ble stiftet 23. desember 1994 og er registrert som aksjeselskap

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning

Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Nordea Avkastning er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Templeton Emerging Markets

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Templeton Emerging Markets Vedtekter for et ODIN Templeton Emerging Markets 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Templeton Emerging Markets er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norge 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

1.1 Firma: Pareto Nordic Investments AS Forretningskontor: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo

1.1 Firma: Pareto Nordic Investments AS Forretningskontor: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo Fullstendig Prospekt for verdipapirfondet Pareto Nordic Value Prospektet er utarbeidet etter forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994,

Detaljer

Prospekt Verdipapirfondet Handelsbanken Obligasjon

Prospekt Verdipapirfondet Handelsbanken Obligasjon Prospekt Verdipapirfondet Handelsbanken Obligasjon 1. HANDELSBANKEN FONDFORVALTNING AS 1.1 Selskapets virksomhet Handelsbanken Fondforvaltning AS ble stiftet 23. desember 1994 og er registrert som aksjeselskap

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Fullstendig Prospekt for verdipapirfondet OF Global

Fullstendig Prospekt for verdipapirfondet OF Global Fullstendig Prospekt for verdipapirfondet OF Global Prospektet er utarbeidet etter forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med hjemmel

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Norge forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav

Detaljer

Prospekt for Verdipapirfondet WarrenWicklund Teknologi

Prospekt for Verdipapirfondet WarrenWicklund Teknologi 1. 0 OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1 Firma: WarrenWicklund Fondsforvaltning AS Postboks 656, Sentrum, 0106 Oslo Besøksadresse: Hieronymus Heyerdahlsgate 1, 0160 Oslo 1.2 Foretaksnummer: 976 131

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE NORGE INDEKS

PROSPEKT CARNEGIE NORGE INDEKS PROSPEKT CARNEGIE NORGE INDEKS 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Pharos High Yield Verdipapirfond

Pharos High Yield Verdipapirfond VEDTEKTER FOR PHAROS HIGH YIELD VERDIPAPIRFOND 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Pharos High Yield Verdipapirfond ("Fondet") er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global Sist oppdatert og styregodkjent: 23. august 2013 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

1. Opplysninger om forvaltningsselskapet

1. Opplysninger om forvaltningsselskapet Dette prospektet er utarbeidet etter forskrift til verdipapirfondloven av 21. desember 2011 nr. 1467, med hjemmel i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44. Prospektets formål er å gi den informasjon

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ABN AMRO LANG OBLIGASJON

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ABN AMRO LANG OBLIGASJON PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ABN AMRO LANG OBLIGASJON 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet ABN AMRO Lang Obligasjon forvaltes av ABN AMRO Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet DnB NOR Global Eiendom

Vedtekter for verdipapirfondet DnB NOR Global Eiendom 07.08.2007 Vedtekter for verdipapirfondet DnB NOR Global Eiendom 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet DnB NOR Global Eiendom er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Swedbank Generator

Vedtekter for verdipapirfondet Swedbank Generator Vedtekter for verdipapirfondet Swedbank Generator 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Swedbank Generator er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Pharos High Yield Verdipapirfond

Pharos High Yield Verdipapirfond FORENKLET PROSPEKT FOR PHAROS HIGH YIELD VERDIPAPIRFOND 1 KORT PRESENTASJON AV FONDET 1.1 Stiftet og angivelse av hvilket land det er registrert i Pharos High Yield Verdipapirfond (heretter "Fondet"),

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO 1.2.

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Forvaltningsselskapets firma: Fondsforvaltning AS Forretningskontor: Karenslyst Allé 2, Skøyen, 0278 Oslo

Forvaltningsselskapets firma: Fondsforvaltning AS Forretningskontor: Karenslyst Allé 2, Skøyen, 0278 Oslo 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet 1.1. Firma og forretningskontor: Forvaltningsselskapets firma: Fondsforvaltning AS Forretningskontor: Karenslyst Allé 2, Skøyen, 0278 Oslo 1.2. Foretaksnummer:

Detaljer

Vi forenkler vårt fondsutvalg gjennom fusjon og navneendring

Vi forenkler vårt fondsutvalg gjennom fusjon og navneendring Til Andelseiere i verdipapirfondet Norse TrendEn Oslo 13. juni 2017 Vi forenkler vårt fondsutvalg gjennom fusjon og navneendring Som andelseier i verdipapirfondet Norse TrendEn mottar du vedlagt dette

Detaljer

Fullstendig Prospekt for verdipapirfondet Omega Likviditet

Fullstendig Prospekt for verdipapirfondet Omega Likviditet Fullstendig Prospekt for verdipapirfondet Omega Likviditet Prospektet er utarbeidet etter forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks Stiftelsesdato: 14.7.2005 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning Eufemias gate

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET HEIMDAL VIDDE. 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET HEIMDAL VIDDE. 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet Dette prospektet er utarbeidet etter forskrift til verdipapirfondloven av 21. desember 2011 nr. 1467, med hjemmel i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44. Prospektets formål er å gi den informasjon

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG INDEKS

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG INDEKS PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG INDEKS 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET

PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

1. Opplysninger om forvaltningsselskapet

1. Opplysninger om forvaltningsselskapet Dette prospektet er utarbeidet etter forskrift til verdipapirfondloven av 21. desember 2011 nr. 1467, med hjemmel i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44. Prospektets formål er å gi den informasjon

Detaljer

Vi forenkler vårt fondsutvalg gjennom fusjon og navneendring

Vi forenkler vårt fondsutvalg gjennom fusjon og navneendring Til Andelseiere i verdipapirfondet Norse Trend Global Oslo 13. juni 2017 Vi forenkler vårt fondsutvalg gjennom fusjon og navneendring Som andelseier i verdipapirfondet Norse Trend Global mottar du vedlagt

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG STAT

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG STAT PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG STAT 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Stat forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Investeringsprofil Aksjer

Prospekt for verdipapirfondet Investeringsprofil Aksjer Prospekt for verdipapirfondet Investeringsprofil Aksjer Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond

Detaljer