Fullstendig prospekt. TrendEn. Verdipapirfond. Norse Forvaltning AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fullstendig prospekt. TrendEn. Verdipapirfond. Norse Forvaltning AS"

Transkript

1 Fullstendig prospekt TrendEn Verdipapirfond Norse Forvaltning AS Klingenberggaten 7A, 0116 Oslo Postboks 2027, 0260 Vika Telefon sentralbord: (+47) Telefon direkte: (+47) E-post:

2 Dette prospektet er utarbeidet etter lov av 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond 8-2 og forskrift 21. desember 2011 nr 1167 til verdipapirfondloven 8-1. Prospektets formål er å gi opplysninger om fondet for at investor skal kunne foreta en velbegrunnet vurdering av fondet og risikoen ved en investering i fondet. Dette omfatter opplysninger om fondet, om Norse Forvaltning AS som forvalter av fondet, om fondets depotmottaker og andre opplysninger slik dette er fastlagt i forskriftene. FORVALTNINGSSELSKAPET Norse Forvaltning AS Forvaltningsselskapets navn er Norse Forvaltning AS. Selskapets besøksadresse er Klingenberggaten 7A, 0116 Oslo. Selskapets postadresse er Postboks 2027, 0260 Vika. Selskapets organisasjonsnummer er Selskapet ble stiftet 26. oktober 2007, og fikk tillatelse til å drive fondsforvaltning ved Finanstilsynets vedtak datert Selskapets aksjekapital er NOK ,10 fullt innbetalt. Forvaltningsselskapet er underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Eierforhold Selskapets aksjonærer består av: - Norse Partners AS, aksjer, 48,7272 % - Hans Martin Stadheim, aksjer, 24,0000 % - Hathon Holding AS, aksjer, 6,0606 % - Mellem Nes Invest AS, aksjer, 6,0606 % - Erik Wahlstrøm, aksjer, 4,8485 % - John Markus Lervik, aksjer, 3,0303 % - Krole AS, aksjer, 3,0303 % - Nils Holding AS, aksjer, 3,0303 % - Syfras AS, aksjer, 1,2121 % Selskapets styre Selskapets styre består av: - Erik Wahlstrøm (styrets leder), Brantenborgveien 5, 0778 Oslo - Svein Haga, Habberstad, 2080 Eidsvoll. - Øyvind Ludvigsen, Holmenkollveien 26 B, 0376 Oslo - Reidar Fougner, Nils Collett Vogts vei 65, 0766 Oslo. Andelseier valgte - Odd Solbakken, Jegerveien 12 C, 0777 Oslo - Harald Meyer Ottho, Hoslegt. 19, 1356 Bekkestua - Olav Stadheim (andelseier valgt varamedlem), Signalveien 53, 3292 Stavern Varamedlemmer - Hans Martin Stadheim, Ohlselia 4 C, 3290 Stavern, - Kjell Bråthen, Hesteskogen 30, 2050 Jessheim, Selskapets administrasjon Svein Alexander Gogstad, administrerende direktør/forvalter Nicolai Wilhelm Bentzen, assisterende porteføljeforvalter. John Martin Nilsen, assisterende porteføljeforvalter. Marianne Rognstad, regnskap. Jan-Petter Enbusk, compliance.

3 Ledelsens lønn og godtgjørelse Avtalt fast godtgjørelse for administrerende direktør er for 2014 estimert til NOK ,-. Selskapets revisor Selskapets revisor er Nitscke AS v/erling Kofstad, Gamle Drammensvei 40, 1369 Stabekk. VERDIPAPIRFONDET TrendEn Betegnelse og stiftelsesdato TrendEn er et verdipapirfond som forvaltes i henhold til lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 ( vpfl. ) og fondets individuelle vedtekter. Fondet er UCITS og følger plasseringsreglene i vpfl. Kapittel 6. Fondet ble stiftet og godkjent av Finanstilsynet Vedtekter TrendEn er en egen juridisk enhet med selvstendige vedtekter som regulerer fondets drift. Vedtektene er godkjent av Finanstilsynet. Vedtektene følger som Vedlegg 1 til prospektet. Revisor Fondets revisor er Nitscke AS v/erling Kofstad, Gamle Drammensvei 40, 1369 Stabekk. Regnskapsavslutning Regnskapsavslutning for verdipapirfondet er 31.12, første gang Andelseierregister Føring av andelseierregister for TrendEn blir ivaretatt av forvaltningsselskapet selv. Andelen registreres på andelseiers navn. Det utstedes ikke andelsbrev. Andelseierne skal få skriftlig bekreftelse på at deres andelsrett i fondet er registrert. Verdipapirfondsandelens art og karakteristika Hver andelseier har en ideell part i verdipapirfondet TrendEn som svarer til vedkommendes andel av samlede utstedte fondsandeler. Andelseiernes avkastning på kapitalinnskudd i fondet er avhengig av verdiendring av fondets beholdning av omsettelige verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter samt bankinnskudd. Utbytte utdeles ikke til andelseierne og realisasjonsgevinster reinvesteres i fondet. Utover kapitalinnskuddet er ikke andelseierne ansvarlig for fondets forpliktelser. En andel er å anse som eget panteobjekt og kan således benyttes som sikkerhet ved låneopptak. Alle andelseiere har stemmerett i forbindelse med andelseiermøte i TrendEn, som velger to representanter til styret i forvaltningsselskapet. Verdipapirfond er ikke tilknyttet de sikringsordninger som gjelder for innskudd i bank. En andelseier har ikke rett til å forlange deling eller oppløsing av verdipapirfondet. Driften av verdipapirfondet TrendEn utøves av forvaltningsselskapet Norse Forvaltning AS som treffer alle disposisjoner over fondet. Med samtykke fra Finanstilsynet kan forvaltningsselskapet Norse Forvaltning AS overføre forvaltningen av fondet til et annet forvaltningsselskap. Overføringen kan ikke

4 gjennomføres før tre måneder etter at dette er meddelt andelseierne. Forvaltningsselskapet Norse Forvaltning AS kan med samtykke av Finanstilsynet treffe vedtak om at fondet skal avvikles. Tegning (kjøp) av andeler Tegningstidspunktet foreligger når skriftlig melding ved brev, telefaks eller elektronisk tjeneste inntatt nødvendige opplysninger om tegningen er kommet inn til forvaltningsselskapet, midler i samsvar med tegningen (med tillegg av kostnader knyttet til tegning av nye andeler) er mottatt og eventuell legitimasjonskontroll er foretatt. Tegning av nye andeler skal skje til andelsverdien ifølge første kursberegning etter tegningstidspunktet, med tillegg av kostnader knyttet til tegning av nye andeler. Fondets basisvaluta er norske kroner. Melding om tegning av fondsandeler kan ikke gjøres betinget eller trekkes tilbake. Ved første gangs tegning må den enkelte andelseier tegne seg for minst NOK Innløsning (salg) av andeler Innløsning av andeler skjer ved at innløsningskravet kommer inn til forvaltningsselskapet gjennom skriftlig melding ved brev, telefaks eller elektronisk tjeneste inntatt de nødvendige opplysninger. Krav om innløsning kan ikke gjøres betinget eller trekkes tilbake. Innløsning skjer mot vederlag i form av kontanter. Innløsning skal skje til andelsverdien ifølge første kursberegning etter at innløsningskravet er kommet inn til forvaltningsselskapet. Innløsningskravet må ha kommet inn til forvaltningsselskapet innen klokken (skjæringstidspunktet) for at første kursberegning etter at innløsningskravet innkom skal bli lagt til grunn. Innløsningsbeløpet reduseres med innløsningskostnader. Ved flytting av beholdning mellom fond forvaltet av Norse Forvaltning AS, belastes ikke kjøp eller innløsningskostnader i forbindelse med flyttingen. Forvaltningsselskapet skal gjennomføre innløsningen snarest mulig og senest innen 1 uke. Ved stenging av børs eller lignende ekstraordinære forhold kan forvaltningsselskapet med Finanstilsynets samtykke suspendere rettighetene til innløsning. Risikoprofil Fondets risikoprofil er middels i forhold til andre sammenlignbare fond i samme aktivaklasse. Den enkelte andelshavers tap eller gevinst vil avhenge av de eksakte tidspunkter for erverv og avhendelse av andelene. Enhver investering i verdipapirfond er beheftet med risiko. De midler som investeres i verdipapirfond kan medføre både tap og gevinst, og det gis ingen garanti for utfallet av en slik investering. Investor må selv vurdere hvorvidt en investering i TrendEn er naturlig i forhold til økonomisk situasjon, plasseringshorisont og risikoprofil. TrendEn passer for andelseiere som ønsker en langsiktig investering mot de markeder som fremgår av investeringsmål nedenfor.

5 Verdifastsettelse av fondets aktiva Grunnlaget for beregning av fondets verdi skal være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og bankinnskudd, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av påløpte ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Andelsverdien er fondets verdi dividert med antall andeler. Beregning av netto andelsverdi (NAV) på tidspunkt (t) kan utrykkes ved følgende formel: NAV (t) = (MV (t) + I (t) - K (t)) / A(t) Der: NAV (t) = Netto Andelsverdi på tidspunkt (t) MV(t) = Markedsverdien av fondets investeringer i finansielle instrumenter og kontanter på tidspunkt (t) I (t) = Påløpte ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd på tidspunkt (t) K (t) = Gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar på tidspunkt (t) A (t) = Utstedte andeler på tidspunkt (t) Hver andel i fondet er pålydende NOK Andelskapitalen i fondet skal innhentes fra eksterne investorer. Andelsinnskuddet har ingen bestemt tidsbegrensning. Beregning av andelsverdien skal foretas 5 ganger i uken. Investeringsmål Fondet er et kombinasjonsfond uten begrensning til sektor, bransje eller marked. Fondets midler kan plasseres i finansielle instrumenter som er opptatt til offisiell notering eller omsettes på regulerte markeder i Norge, EØS-stater og USA. Fondet skal til enhver tid bestå av minst én aksje. Den andel av fondets midler som ikke er investert i aksjer skal være investert i statsobligasjoner og pengemarkedsinstrumenter underlagt de samme geografiske begrensninger som de finansielle instrumenter, eller i bankinnskudd i bank etablert innenfor EØS-området. Fondets midler kan ikke plasseres i derivater. Verdipapirfondet kan ikke låne ut de finansielle instrumenter fondet eier. Fondet vil søke etter å gi sine andelshavere høyest mulig absolutt avkastning basert på verdiendring av fondets beholdning av omsettelige verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter samt bankinnskudd. Forvaltningsstrategien for fondet består i å foreta en fundamental og teknisk analyse av konjunkturene og finansmarkedene og derved søke å definere primærtrenden for markedene i hvert land og de enkelte bransjer. Når primærtrenden defineres som stigende skal fondets aksjeandel være inntil 100 %, og når den defineres som fallende ned mot 0 %. Målsettingen er å finne de bransjer og aksjer som har en raskere trend enn totalmarkedet når primærtrenden defineres som positiv, og være sterkt vektet i slike bransjer og aksjer. Kostnader Kostnader som belastes andelseier Omkostninger ved tegning ved kontantinnskudd kan utgjøre inntil 3 % av tegningsbeløpet. Omkostningene ved innløsning av enkeltandeler utgjør 1 % av innløsningsbeløpet. Forvaltningshonoraret til Norse Forvaltning AS utgjør maksimalt 2 % p.a. av fondets verdi. Oppjustering av forvaltningsgodtgjørelsen skal meddeles andelseierne minst 3 uker

6 før gjennomføringen. Alle kostnader knyttet til forvaltningen av fondet med unntak av transaksjonsdrevne omkostninger og omkostninger forbundet med salg og innløsing av andeler er inkludert i nevnte prosentsats. Forvaltningshonoraret beregnes daglig og belastes månedlig. Forvaltningshonoraret fordeles likt på hver andel i fondet. Kostnader som belastes fondet Fondet blir belastet med transaksjonsdrevne kostnader som kurtasje og bankgebyrer. Det betales p.t. et årlig vederlag til depotmottaker som dekkes av Norse Forvaltning AS. I tillegg betales variable omkostninger pr. transaksjon til depotmottaker av Norse Forvaltning AS. Avkastning Fondet har fire års historikk og har hatt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 10,27 %. Fondet ligger i risikokategori 6. Historisk avkastning er heller ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien av midler som plasseres i fond kan både økes og reduseres på bakgrunn av den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet, fondets risikoprofil, provisjoner og forvaltningen av fondet. Det er ingen garanti for at investor får tilbake det investerte beløpet. Avkastningen kan variere betydelig innenfor et år og av den årsak vil realisert tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg. Informasjon til andelseiere Årsrapport sendes andelseierne innen fire måneder etter regnskapsårets utgang. Regnskapsrapportene kan også fås tilsendt etter henvendelse til Norse Forvaltning AS. Kursinformasjon (netto andelsverdi/nav) offentliggjøres normalt daglig fra Oslo Børs Informasjon. Antall utstedte fondsandeler offentliggjøres ved henvendelse til Norse Forvaltning AS. DEPOTMOTTAKER Verdipapirfondets depotmottaker er DnB Bank ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets forretningsadresse er Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo, organisasjonsnummer er Depotmottakers hovedvirksomhet er å drive bankvirksomhet. SKATTEREGLER Nedenfor følger et sammendrag av norske skattemessige konsekvenser knyttet til innehav, salg og innløsning av andeler i aksjefond for andelshavere som er skattemessig hjemmehørende i Norge, og for andelshavere som er skattemessig hjemmehørende i utlandet. Det følgende sammendraget av norske skattemessige konsekvenser tar utgangspunkt i gjeldende regler og forskrifter på datoen for dette prospekt. Sammendraget er kun ment å gi generelle retningslinjer og omhandler ikke alle aspekter som kan ha betydning for potensielle investorer. Investorer oppfordres til å konsultere sine egne skatterådgivere for å vurdere særlige skattemessige konsekvenser knyttet til investeringen i obligasjonsfond og eventuell stedlig eller utenlandsk skattelovgivnings anvendelse eller virkning for dem, liksom eventuelle endringer i gjeldende skattelovgivning.

7 Beskatning av andelseiere som er skattemessig hjemmehørende i Norge Andelseiere som er aksjeselskaper og likestilte selskaper For aksjeselskaper og likestilte selskaper som er skattemessig hjemmehørende i Norge vil utdeling fra aksjefond og gevinst og tap ved realisasjon av andeler aksjefond være omfattet av fritaksmetoden. Dersom en andelseier har anskaffet andeler i aksjefond på forskjellige tidspunkter, anses de først ervervede andelene for å være realisert først (først inn, først ut-prinsippet). Andelseiere som er deltakerlignede selskaper (ANS, DA, KS, IS, partrederier) Deltakere i deltakerlignede selskaper beskattes normalt løpende for sin forholdsmessige andel av netto overskudd i det deltakerlignede selskapet, uavhengig av om slikt overskudd deles ut til deltakerne eller ikke. For et deltakerlignet selskap vil utdeling fra aksjefond og gevinst og tap ved realisasjon av aksjer være omfattet av fritaksmetoden. Dersom en andelseier har anskaffet andeler i aksjefond til forskjellige tidspunkter, anses de først ervervede andelene for å være realisert først (først inn, først-ut prinsippet). Videre skattlegges personlige deltakere ved utdeling fra og realisasjon av andel i det deltakerlignede selskapet (deltakermodellen). Utdelingen fra og gevinst ved realisasjon av andel i et deltakerlignet selskap inngår i alminnelig inntekt som skattlegges med 28 prosent. Tilsvarende er tap ved realisasjon av andel i det deltakerlignede selskapet fradragsberettiget. Personlig deltaker har i tillegg rett til skjermingsfradrag i alminnelig inntekt. Ved realisasjon av andel i det deltakerlignede selskapet kan imidlertid ubenyttet skjermingsfradrag ikke medføre eller øke et fradragsberettiget tap. Deltakere som er aksjeselskaper og likestilte selskaper skattlegges ikke ved utdeling fra det deltakerlignede selskapet. For deltakere som er aksjeselskaper og likestilte selskaper er gevinst og tap ved realisasjon av andel i det deltakerlignede selskapet er omfattet av fritaksmetoden, forutsatt at det deltakerlignede selskapets beholdning av aksjefond, aksjer mv som ikke er omfattet av fritaksmetoden ikke overstiger 10 prosent av det deltakerlignede selskapets beholdning av aksjefond, aksjer mv. Andelseiere som er fysiske personer For fysiske personer som er skattemessig bosatt i Norge vil utdeling fra aksjefond og gevinst ved realisasjon av andeler i aksjefond være skattepliktig inntekt. Tilsvarende vil tap ved realisasjon være fradragsberettiget. Skattesatsen er 28 prosent. Fysiske personer kan trekke fra skjermingsfradrag ved beregningen av skattepliktig inntekt fra aksjefondet. Skjermingsfradraget fastsettes ved å multiplisere andelens skjermingsgrunnlag med en skjermingsrente. Skjermingsgrunnlaget utgjør som utgangspunkt kostprisen på andelen. Skjermingsrenten fastsettes årlig og er ment å tilsvare 72 prosent av gjennomsnittlig rente på statskasseveksler med tre måneders løpetid i det aktuelle inntektsåret. Skjermingsfradraget tilordnes andelseieren ved utløpet av hvert inntektsår. Dersom skjermingsfradraget i et inntektsår overstiger utdeling fra aksjefondet i inntektsåret kan det ubenyttede skjermingsfradraget fremføres til senere inntektsår. Ubenyttet skjermingsfradrag vil også legges til ved beregningen av skjermingsgrunnlaget på andelen i senere inntektsår.

8 Ved realisasjon av andelen kan ubenyttet skjermingsfradrag trekkes fra i gevinstberegningen. Ubenyttet skjermingsfradrag kan imidlertid ikke trekkes fra i den utstrekning det ubenyttede skjermingsfradraget vil skape eller øke et fradragsberettiget tap. Dersom en andelseier har anskaffet andeler i aksjefond på forskjellige tidspunkter, anses de først ervervede andelene for å være realisert først (først inn, først ut-prinsippet). For fysiske personer inngår andeler i aksjefond i grunnlaget for beregningen av formuesskatt. Andeler i aksjefond verdsettes til 100 prosent av andelsverdien 1. januar i året etter inntektsåret. Formuesskatten utgjør opptil 1,1 prosent. Beskatning av andelseiere som er skattemessig hjemmehørende i utlandet Andelseiere som er skattemessig hjemmehørende i utlandet er som utgangspunkt ikke skattepliktig til Norge ved realisasjon av andeler i aksjefond, forutsatt at andelen i aksjefondet ikke er tilknyttet en virksomhet som drives elles bestyres i Norge som andelseieren utøver eller deltar i. Tilsvarende er tap som utgangspunkt ikke fradragsberettiget. Andelseiere som er skattemessig hjemmehørende i utlandet er som utgangspunkt skattepliktig til Norge for utdeling fra aksjefond (kildeskatt). Skattesatsen på utdeling er som utgangspunkt 25 prosent. For andelseiere som er skattemessig hjemmehørende i et land som Norge har skatteavtale med, vil skattesatsen normalt være redusert i skatteavtalen, ofte til 15 prosent. Aksjeselskaper, aksjefond og likestilte enheter som er skattemessig hjemmehørende innenfor EØS er fritatt fra skatt på utdeling fra aksjefond, forutsatt vedkommende aksjeselskap mv anses å tilsvare et norsk aksjeselskap mv. For at et aksjeselskap mv innenfor EØS skal anses å tilsvare et norsk aksjeselskap mv må aksjeselskapet mv blant annet være et skattesubjekt med alminnelig skatteplikt til vedkommende EØS-stat. Dersom det trekkes kildeskatt ved utdeling fra aksjefond til et selskap som er fritatt fra skatt på utdeling fra aksjefond, kan selskapet søke norske skattemyndigheter om refusjon av kildeskatten. Fysiske personer som er skattemessig hjemmehørende innenfor EØS kan søke om refusjon av et beregnet skjermingsfradrag i skatt på utdeling fra aksjefond, dersom vedkommende beskattes i henhold til skattesatsen på 25 prosent. Det gis ikke refusjon for beregnet skjermingsfradrag dersom vedkommende beskattes i henhold til redusert skattesats i skatteavtale. Andelseiere som er skattemessig bosatt i utlandet er fritatt for formuesskatt til Norge, med mindre andelseieren er en fysisk person og andelen er tilknyttet en virksomhet som drives eller bestyres i Norge som andelseieren utøver eller deltar i. FORBEHOLD OG BEGRENSNING AV ANSVAR Norse Forvaltning AS er ikke ansvarlig for skade som skyldes norsk eller utenlandsk lov, norsk eller utenlandsk myndighetsavgjørelse, krig, streik, lockout, blokade eller andre lignende omstendigheter. TVISTER Enhver tvist som oppstår mellom andelseier og forvaltningsselskapet skal søkes løst etter norsk rett og med Oslo tingrett som rett verneting. TrendEn er tilknyttet tvisteløsningsordning i Finansklagenemnda ( Forutsetningen for at en klage fra andelseier skal tas opp

9 til behandling i Finansklagenemnda er at klager på forhånd skriftlig har tatt opp saken med Norse Forvaltning AS ved administrerende direktør uten å komme til enighet. Klager til Finansklagenemnda skal være skriftlig, og saksbehandlingen er gratis. ***** Dette dokument utgjør sammen med vedtektene fondets prospekt. Prospektet inkl. vedlagte vedtekter og nøkkelinformasjon er tilgjengelig hos forvaltningsselskapet Norse Forvaltning AS og depotmottaker. Styret i Norse Forvaltning AS erklærer herved at opplysningene i prospektet så langt det kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre prospektets betydningsinnhold. Dette prospektet gjelder fra 26. mars 2014 I styret for Norse Forvaltning AS: Erik Wahlstrøm Svein Haga Øyvind Ludvigsen Styrets leder Styremedlem Styremedlem Odd Solbakken Harald Meyer Ottho Reidar Fougner Styremedlem Styremedlem Styremedlem

10 Vedlegg 1 Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet TrendEn er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler i fondet. Fondet er opprettet i medhold av lov om verdipapirfond av 12. juni 1981 nr. 52 ( vpfl. ). Fondet består for det vesentlige av finansielle instrumenter og / eller bankinnskudd i henhold til vpfl. 4-5 sjette ledd ( bankinnskudd ). 2 Forvaltningsselskap og depotmottaker Fondet forvaltes av forvaltningsselskapet Norse Forvaltning AS. Fondets depotmottaker er DnB Bank ASA. Fondets klassifisering Fondet er et kombinasjonsfond 3 Fondets investeringsstrategi, karakter mv. Fondets kredittrisiko for så vidt gjelder rentebærende instrumenter er: høy middels lav Fondets modifiserte durasjon skal være i intervallet fra 0 til 5 år. Overordnet målsetting Formålet for forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig absolutt avkastning. Investeringsstrategi for å oppnå fondets målsetting Fondets midler skal plasseres i finansielle instrumenter og /eller bankinnskudd slik det fremgår av vedtektene 4 og plasseres i de markeder / land som fremgår av vedtektene 5. Fondet har ingen begrensninger i forhold til sektor/bransje eller marked. Fondets aksjeandel kan variere fra %. Den andel av fondets midler som ikke er investert i aksjer skal være investert i statsobligasjoner og pengemarkedsinstrumenter eller bankinnskudd i bank etablert innenfor EØS-området. Eventuelle investeringer i statsobligasjoner og pengemarkedsinstrumenter skal være underlagt de samme geografiske begrensninger som for aksjer jf 5. Ut ifra en fundamental og teknisk analyse av konjunkturene og finansmarkedene (råvarer, renter og valutaer) skal forvaltningsselskapet søke å definere primærtrenden for markedene i hvert land og de enkelte bransjer. Når primærtrenden defineres som stigende skal fondets aksjeandel være inntil 100 %, og når den defineres som fallende ned mot 0 %. Det er en målsetning å finne de bransjer og aksjer som har en raskere

11 trend enn totalmarkedet når primærtrenden defineres som positiv, og være sterkt vektet i slike bransjer og aksjer. Styring av risiko Fondets risikoprofil er middels/høy i forhold til andre sammenlignbare fond i samme aktivaklasse. UCITS-fond Fondet er et UCITS-fond som følger plasseringsreglene i vpfl. 4-5, 4-6, 4-8 og Investeringsområde Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter og/eller bankinnskudd: omsettelige verdipapirer ja nei verdipapirfondsandeler ja nei pengemarkedsinstrumenter ja nei derivater ja nei bankinnskudd ja nei 5 Krav til likvid plassering Fondets midler kan plasseres i finansielle instrumenter som: 1. er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et norsk regulert marked som definert i lov om regulerte markeder av 29. juni 2007 nr første og annet ledd ja nei 2. er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et regulert marked som definert i direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter (MiFID) artikkel 4 nr. 14 i en stat som er part i EØS-avtalen ja nei Følgende stater vil være aktuelle: samtlige stater som til enhver tid er medlemmer av EØS-avtalen. 3. omsettes på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten i en stat som er part i EØS-avtalen ja nei Følgende stater vil være aktuelle: samtlige stater som til enhver tid er medlemmer av EØS-avtalen. 4. er opptatt til offisiell notering på en børs i en stat som ikke er part i EØS-avtalen eller som omsettes i en slik stat på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten og børs og marked er angitt i fondets vedtekter og er godkjent av Finanstilsynet ja nei

12 Børser eller regulerte markeder i USA er aktuelle. 5. er nyutstedte dersom utstedelsesvilkårene inneholder bindende tilsagn om at det vil bli søkt om opptak til offisiell notering på børs eller marked som avkrysset i punktene 1 til 4. Opptak til offisiell notering må ha funnet sted senest innen ett år fra tegningsfristens utløp ja nei Fondets midler kan plasseres i pengemarkedsinstrumenter som omsettes på et annet marked enn angitt i vedtektene 5 første ledd, dersom instrumentene er omfattet av vpfl. 4-6 annet ledd nr. 1 til 4. Fondets midler kan i samsvar med derivatforskriften plasseres i derivater som omsettes på et annet marked enn angitt i vedtektene 5 første ledd ja nei 6 Risikospredning ved plasseringer Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med vpfl Eierbegrensninger Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med vpfl Realisasjonsgevinster reinvesteres i fondet. Utbytte utdeles ikke til andelseierne. 8 Realisasjonsgevinster og utbytte 9 Utlån av finansielle instrumenter Verdipapirfondet kan ikke låne ut finansielle instrumenter i samsvar med vpfl Derivathandel Fondets midler kan ikke plasseres i derivater. 11 Verdiberegning Hver andel i fondet er pålydende kroner ,-. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) i nærværende vedtekter skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og bankinnskudd, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av påløpte ikke-

13 forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Andelsverdien er fondets verdi dividert på antall andeler. Beregning av andelsverdien skal foretas 5 ganger i uken. 12 Forvaltningsgodtgjørelse Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen er basert på fondets daglige verdi, beregnet i samsvar med vedtektene 11. Med transaksjonsdrevne kostnader menes i denne paragraf kurtasjekostnader og bankgebyrer som påløper ved utføring av transaksjoner for fondet. Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel i fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør maksimalt 2 prosent pro anno. Oppjustering av forvaltningsgodtgjørelsen skal meddeles andelseierne minst tre uker før gjennomføringen. Alle kostnader forvaltningsselskapet kan belaste fondet er inkludert i ovennevnte prosentsats, bortsett fra transaksjonsdrevne kostnader. Kostnader knyttet til tegning og innløsning av andeler er regulert i vedtektene 13 og Tegning av andeler Registrering av andelseiere skjer ved innføring i andelseierregister som føres av forvaltningsselskapet selv. Det utstedes ikke andelsbrev. Andelseierne skal få skriftlig bekreftelse på at deres andelsrett i fondet er registrert. Fondet mottar kapitalinnskudd fra allmennheten. Tegning av nye andeler skal skje til andelsverdien ifølge første kursberegning etter tegningstidspunktet (som er når tegning er kommet inn til forvaltningsselskapet, midler i samsvar med tegningen er mottatt og eventuell legitimasjonskontroll er foretatt), med tillegg av kostnader knyttet til tegning av nye andeler. Kostnadene kan utgjøre inntil 3 prosent av tegningsbeløpet. Tegningstidspunktet må være innen samme skjæringstidspunkt som angitt i vedtektene 14 for at første kursberegning etter tegningstidspunktet skal bli lagt til grunn. Ved første gangs tegning må den enkelte andelseier tegne seg for minst kroner ,-.

14 14 Innløsning av andeler Andelseier har rett til å få sine andeler innløst i kontanter. Krav om innløsning skal fremsettes overfor forvaltningsselskapet. Krav om innløsning må fremsettes skriftlig eller elektronisk. Innløsning skal skje til andelsverdien ifølge første kursberegning etter at innløsningskravet er kommet inn til forvaltningsselskapet. Innløsningskravet må ha kommet inn til forvaltningsselskapet innen klokken (skjæringstidspunktet) for at første kursberegning etter at innløsningskravet innkom skal bli lagt til grunn. Innløsningsbeløpet reduseres med innløsningskostnader. Kostnadene kan utgjøre inntil 1 prosent av innløsningsbeløpet. Ved flytting av beholdning mellom fond forvaltet av Norse Forvaltning AS, belastes ikke kjøp eller innløsningskostnader i forbindelse med flyttingen. Forvaltningsselskapet skal gjennomføre innløsningen snarest mulig og senest innen 1 uke. 15 Kunngjøring av andelsverdi Andelsverdien skal normalt kunngjøres 5 ganger i uken. Kunngjøringen skal skje gjennom Oslo Børs Informasjon. 16 Forvaltningsselskapets styre mv. Andelseierne i de fond forvaltningsselskapet forvalter velger minst en tredjedel av medlemmene i forvaltningsselskapets styre og dessuten minst halvparten av dette antallet som varamedlem(mer). Varamedlemmer skal ha møterett, men ikke stemmerett i styremøtene. De andelseiervalgte styremedlemmer og varamedlemmer velges på valgmøte. Valgmøtet innkalles ved offentlig kunngjøring eller skriftlig henvendelse til andelseierne, med minst to ukers varsel. Valgmøte holdes innen seks måneder etter utløpet av hvert regnskapsår. På valgmøtet gir hver andel én stemme. Andelseier kan stemme ved fullmektig. Valg skjer ved simpelt flertall av stemmer representert på møtet. 17 Tvisteløsningsorgan Forvaltningsselskapet er tilsluttet Finansklagenemnda.

15 18 Endring av vedtektene Fondets vedtekter kan bare endres av forvaltningsselskapets styre etter godkjennelse av Finanstilsynet. Beslutning om endringer i verdipapirfondets vedtekter er bare gyldig dersom et flertall av de andelseiervalgte styremedlemmer har stemt for endringen.

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet TrendEn er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012 VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Finland II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Finland II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v.

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v. Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Fullstendig prospekt. Trend Europa. Verdipapirfond. Norse Forvaltning AS

Fullstendig prospekt. Trend Europa. Verdipapirfond. Norse Forvaltning AS Fullstendig prospekt Trend Europa Verdipapirfond Norse Forvaltning AS Klingenberggaten 7A, 0116 Oslo Postboks 2027, 0260 Vika Telefon sentralbord: (+47) 22 04 80 30 Telefon direkte: (+47) 22 04 80 73 E-POST:

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE NORGE 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Global er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II er en selvstendig formuesmasse oppstått

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I Vedtekter for verdipapirfondet Danske Fund Norske Aksjer Institusjon I 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I er en selvstendig formuesmasse oppstått ved

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Konservativ ( Fondet ) er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Rente

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Rente Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Rente ( Fondet ) er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Eiendom 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Eiendom er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Kort Stat

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Kort Stat Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Kort Stat 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kort Stat er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge

Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Kaupthing Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator Vedtekter for verdipapirfondet First Generator 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Generator er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Standardvedtekter for verdipapirfond

Standardvedtekter for verdipapirfond Standardvedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Terra Total er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Pengemarked

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Pengemarked Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Pengemarked 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norge 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning

Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Nordea Avkastning er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt

Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Atlas Absolutt er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter: Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge + 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge + er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Templeton Emerging Markets

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Templeton Emerging Markets Vedtekter for et ODIN Templeton Emerging Markets 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Templeton Emerging Markets er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Robur Øst-Europa

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Robur Øst-Europa Vedtekter for et ODIN Robur Øst-Europa 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Robur Øst-Europa er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet DnB NOR Global Eiendom

Vedtekter for verdipapirfondet DnB NOR Global Eiendom 07.08.2007 Vedtekter for verdipapirfondet DnB NOR Global Eiendom 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet DnB NOR Global Eiendom er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

Pharos High Yield Verdipapirfond

Pharos High Yield Verdipapirfond VEDTEKTER FOR PHAROS HIGH YIELD VERDIPAPIRFOND 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Pharos High Yield Verdipapirfond ("Fondet") er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Swedbank Generator

Vedtekter for verdipapirfondet Swedbank Generator Vedtekter for verdipapirfondet Swedbank Generator 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Swedbank Generator er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Rente

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Rente Vedtekter for verdipapirfondet SPV Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Norge Etisk

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Norge Etisk Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Norge Etisk 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge Etisk er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Optimal Allokering

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Optimal Allokering Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Optimal Allokering 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Optimal Allokering er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET Forvaltningsselskapets navn er Atlas Kapitalforvaltning AS. Selskapets forretningsadresse er Rolfsbuktveien 17, 1364

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Standardvedtekter for verdipapirfond Fastsatt i september 2004

Standardvedtekter for verdipapirfond Fastsatt i september 2004 Standardvedtekter for verdipapirfond Fastsatt i september 2004 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet [...] er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Prospekt Pareto Aksje Norge Verdipapirfond

Prospekt Pareto Aksje Norge Verdipapirfond Prospekt Pareto Aksje Norge Verdipapirfond 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet Navn: Pareto Forvaltning AS (Pareto Forvaltning) Forretningsadresse: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo Organisasjonsnummer:

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte - vedtektsendringer i Verdipapirfondet TrendEn

Innkalling til andelseiermøte - vedtektsendringer i Verdipapirfondet TrendEn Til Andelseiere i verdipapirfondet TrendEn Oslo 29. september 2015 Innkalling til andelseiermøte - vedtektsendringer i Verdipapirfondet TrendEn Som andelseier i Verdipapirfondet TrendEn mottar du denne

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente Sist oppdatert og styregodkjent: 30. januar 2015 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Extra

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Extra PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Extra Sist oppdatert og styregodkjent: 30. januar 2015 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans gate

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte Sist oppdatert og styregodkjent: 30. januar 2015 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans gate

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET SR-UTBYTTE

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET SR-UTBYTTE PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET SR-UTBYTTE Opplysninger om forvaltningsselskapet SR-Forvaltning AS Forretningsadresse: Bjergsted Terrasse 1, 4007 Stavanger Postadresse: Postboks 250, 4066 Stavanger Organisasjonsnummer:

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Norge

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Norge PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Norge Sist oppdatert og styregodkjent: 22. april 2016 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans gate

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte Sist oppdatert og styregodkjent: 23. august 2017 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans gate

Detaljer

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon.

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon. FONDSFORVALTNING AS Til andelseierne i PLUSS-fondene Oslo, 3. desember 2013 Innkallelse til andelseiermøte i Fondsforvaltning AS: Torsdag 19. desember 2013 kl. 15:00 i Karenslyst Allé 2 på Skøyen Til behandling

Detaljer

Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382

Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382 1. Opplysninger om Forvaltningsselskapet Navn: Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382 Stiftelsesdato: 15. april, 2010 Godkjenning:

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

Prospekt. Swedbank Generator

Prospekt. Swedbank Generator Prospekt for Aksjefondet Swedbank Generator Organisasjonsnummer 995 796 198 ISIN: NO0010584105 Swedbank Asset Management AS Filipstad Brygge 1 0250 Oslo Foretaksnummer: 994832107 Stiftelsesdato: 23.11.2009

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN Opplysninger om fondet: FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorden Stiftelsesdato: 7. juni 1996 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning Eufemias

Detaljer

Forvaltningsselskapets firma: Fondsforvaltning AS Forretningskontor: Karenslyst Allé 2, Skøyen, 0278 Oslo

Forvaltningsselskapets firma: Fondsforvaltning AS Forretningskontor: Karenslyst Allé 2, Skøyen, 0278 Oslo 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet 1.1. Firma og forretningskontor: Forvaltningsselskapets firma: Fondsforvaltning AS Forretningskontor: Karenslyst Allé 2, Skøyen, 0278 Oslo 1.2. Foretaksnummer:

Detaljer

Fullstendig Prospekt for verdipapirfondet Orkla Finans Investment Fund

Fullstendig Prospekt for verdipapirfondet Orkla Finans Investment Fund Fullstendig Prospekt for verdipapirfondet Orkla Finans Investment Fund Prospektet er utarbeidet etter forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli

Detaljer

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT NORGE VEDTEKTER PR 15.01.2010

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT NORGE VEDTEKTER PR 15.01.2010 VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT NORGE VEDTEKTER PR 15.01.2010 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Landkreditt Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II Opplysninger om fondet : Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks II Stiftelsesdato: 05.08.2008 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks II Stiftelsesdato: 20.09.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv 60/40

Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv 60/40 Vedlegg 8 Vedtekter for Fondsfinans Aktiv 60/40 Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv 60/40 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv 60/40 er en selvstendig formuesmasse

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global Sist oppdatert og styregodkjent: 30. januar 2015 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Organisasjonsnummer: 880854062 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Norske aksjefond Stiftelsesdato:

Detaljer

Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer:

Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 1. Opplysninger om Forvaltningsselskapet Navn: Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382 Stiftelsesdato: 15. april, 2010 Godkjenning:

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET SR-RENTE

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET SR-RENTE PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET SR-RENTE Opplysninger om forvaltningsselskapet SR-Forvaltning AS Forretningsadresse: Bjergsted Terrasse 1, 4007 Stavanger Postadresse: Postboks 250, 4066 Stavanger Organisasjonsnummer:

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Energi

Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Energi Vedlegg 1 Vedtekter Fondsfinans Energi Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Energi 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Fondsfinans Energi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv 60/40

Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv 60/40 Vedlegg 1 Vedtekter for Fondsfinans Aktiv 60/40 Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv 60/40 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv 60/40 er en selvstendig formuesmasse

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global Sist oppdatert og styregodkjent: 23. august 2017 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans

Detaljer

Vi forenkler vårt fondsutvalg gjennom fusjon og navneendring

Vi forenkler vårt fondsutvalg gjennom fusjon og navneendring Til Andelseiere i verdipapirfondet Norse TrendEn Oslo 13. juni 2017 Vi forenkler vårt fondsutvalg gjennom fusjon og navneendring Som andelseier i verdipapirfondet Norse TrendEn mottar du vedlagt dette

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Global Helse

Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Global Helse Vedlegg 5 Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Global Helse 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Fondsfinans Global Helse er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer

Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato. Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Trippel Smart

Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato. Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Trippel Smart Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Trippel Smart Storebrand Asset Management AS ønsker å endre vedtektene til verdipapirfondet Storebrand

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Fullstendig Prospekt for verdipapirfondet OF Global

Fullstendig Prospekt for verdipapirfondet OF Global Fullstendig Prospekt for verdipapirfondet OF Global Prospektet er utarbeidet etter forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med hjemmel

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET SR-RENTE

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET SR-RENTE PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET SR-RENTE PROSPEKT Opplysninger om forvaltningsselskapet SR-Forvaltning AS Forretningsadresse: Bjergsted Terrasse 1, 4007 Stavanger Postadresse: Postboks 250, 4066 Stavanger

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS I

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS I FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS I Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks I Stiftelsesdato: 23.5.2011. Revisor:

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS I

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS I Opplysninger om fondet: FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS I Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks I Stiftelsesdato: 20.9.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning

Detaljer

Prospekt Verdipapirfondet Handelsbanken Likviditet

Prospekt Verdipapirfondet Handelsbanken Likviditet Prospekt Verdipapirfondet Handelsbanken Likviditet 1. HANDELSBANKEN FONDFORVALTNING AS 1.1 Selskapets virksomhet Handelsbanken Fondforvaltning AS ble stiftet 23. desember 1994 og er registrert som aksjeselskap

Detaljer

Tor-Albert Thommesen, Tiedemans Gate 42, 7030 Trondheim

Tor-Albert Thommesen, Tiedemans Gate 42, 7030 Trondheim 1. Opplysninger om Forvaltningsselskapet Navn: Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382 Stiftelsesdato: 15. april, 2010 Godkjenning:

Detaljer

1.1 Firma: Pareto Nordic Investments AS Forretningskontor: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo

1.1 Firma: Pareto Nordic Investments AS Forretningskontor: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo Fullstendig Prospekt for verdipapirfondet Pareto Nordic Value Prospektet er utarbeidet etter forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994,

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP Obligasjon Global I Stiftelsesdato: 25.04.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. DnB NOR Sikring I. Verdipapirfondets navn m.v.

Vedtekter for verdipapirfondet. DnB NOR Sikring I. Verdipapirfondets navn m.v. Vedtekter for verdipapirfondet DnB NOR Sikring I 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet DnB NOR Sikring I er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer