OMORGANISERING AV FORETAK v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 7. mars 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMORGANISERING AV FORETAK v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 7. mars 2013"

Transkript

1 OMORGANISERING AV FORETAK v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 7. mars 2013

2 Dagens tema Ulike former for omorganisering Omorganisering for å oppnå mer hensiktsmessig eierstruktur Omorganisering for å tilrettelegge for fremtidig salg eller generasjonsskifte Omorganisering og skatt/avgift Den praktiske gjennomføringen

3 Presentasjon Wold & Co Advokatkontor i Molde med røtter tilbake til 1938 Fire erfarne advokater med variert bakgrunn og ulike spesialområder Yter bistand overfor både selskaper, privatpersoner og offentlige instanser, innenfor de fleste rettsområder Kan på mange rettsområder tilby samme kvalitet og service som de største advokatfirmaene i Norge, men med lokal tilstedeværelse

4 Advokatene i Wold & Co Erik Wold Hovedområder: Selskapsrett, kontraktsrett, tvisteløsning og prosedyre, fast eiendom, immaterialrett, skatt/avgift, arbeidsrett og konkurs/insolvens Roger Sporsheim Hovedområder: Kjøp/salg av virksomheter, selskapsrett, børs-og verdipapirrett, arbeidsrett, kontraktsrett, tvisteløsning, fast eiendom/tingsrett, konkurs/insolvens og styreverv Øyvind Riise Hovedområder: Tingsrett, overdragelse av fast eiendom og oppgjør, kontraktsrett og prosedyre, familie/arv og skifte, bobehandlingog strafferett Mads Jenset Hovedområder: Familie/arv og skifte, barnevern, strafferett, prosedyre offentlig forvaltning, arbeidsrett

5

6 Omorganisering Ulike former for omorganisering Fusjon (sammenslåing) og fisjon (deling) av selskaper Omdanning til annen selskapsform Overføring av eiendeler mellom selskaper i samme konsern Omorganisering ved ordinært kjøp/salg (aksjer eller innmat)

7 Nærmere om fusjon (aksjeloven 13-2) Sammenslåing av selskaper der et selskap (det overtakende selskapet) skal overta et annet selskaps (det overdragende selskapets) eiendeler rettigheter og forpliktelser som helhet mot at aksjeeierne i dette selskapet får som vedelag 1. aksjer i det overtakende selskapet, eller 2. slike aksjer med et tillegg som ikke må overstige 20 prosent av det samlede vederlaget I norsk rett kan en fusjon hovedsakelig skje på to måter: To eksisterende selskaper slås sammen ved at det ene overtar det andre (fusjon ved overtakelse) To eller flere selskaper oppløses og slås sammen inn i et nystiftet selskap (fusjon ved stiftelse av nytt selskap) Trekant- firkant, og konsernfusjon

8 Nærmere om fisjon (aksjeloven 14-2) Deling av et selskap når selskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser skal fordeles på selskapet selv (det overdragende selskapet) og/eller ett eller flere overtakendeselskaper, mot at aksjeeierne i det overdragendeselskapet får som vederlag 1. aksjer i selskapet eller i ett eller alle av de overtakendeselskaper, eller 2. slike aksjer med et tillegg som ikke må overstige 20 prosent av det samlede vederlaget En fisjon kan hovedsakelig skje på to måter: Et selskap deles ved at deler av selskapet overføres til nytt eller eksisterende selskap (sistnevnte kalles gjerne fisjonfusjon) Et selskap oppløses, og verdiene fordeles på to eller flere selskaper (fisjon ved oppløsning) Trekant- og firkantfisjon

9 Hva kjennetegner en vellykket omorganisering? Målet ved en omorganisering er normalt å oppnå den ønskede selskapsstruktur, men at driften kan fortsette mest mulig uberørt overfor omverdenen Kontinuitet i kontraktsforhold (bank-, forsikrings-, og kundeforbindelser, ansatte, husleie) Unngå utløsning av realisasjonsbeskatning, merverdiavgift og andre avgifter (eks. dokumentavgift) Ivareta registrert selskapshistorikk (stiftelses-og registreringsdato i Enhetsregisteret)

10 Omorganisering og merverdiavgift Omorganisering vil normalt falle inn under unntaket fra plikten til å beregne merverdiavgift ved overdragelse av virksomhet i mval Men kan utløse justeringsforpliktelse for kapitalvarer, jf. mval. kap 9 Fysiske gjenstander(maskiner, inventar og andre driftsmidler) der inngående merverdiavgift av kostpris utgjør minst kroner (justeringsperiode 5 år) Fast eiendomsom har vært gjenstand for ny-, på-eller ombygging der inngående merverdiavgift på kostnadene ved dette utgjør minst kroner (justeringsperiode 10 år) Utgangspunkt: Fisjon og fusjon er en overdragelse og utløser plikt til justering, jf. mvl. 9-2 (3) Justering (tilbakebetaling) kan imidlertid unngås dersom mottaker overtar justeringsforpliktelse Må inngås avtale om at overtakendeselskap overtar overdragendeselskaps justeringsforpliktelse senest innen utgangen av den avgiftstermin overføringen skjer, dvs innen utløpet av den avgiftstermin fisjonen ble registrert gjennomført i Foretaksregisteret

11 Omorganisering og dok.avgift/tingl.gebyr For tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken skal det normalt betales et tinglysingsgebyr Videre skal det som hovedregel betales dokumentavgift ved tinglysing av dokument som overfører hjemmel til fast eiendom Unntak ved enkelte former for omorganisering I rundskriv G-6/2005 har Justisdepartementet lagt til grunn at det ikke må betales tinglysingsgebyr og dokumentavgift når fast eiendom overføres som ledd i fisjoner, fusjoner og omdanninger som bygger på kontinuitetsbetraktninger

12 Omorganisering og skatt/avgift Skatterettslig utgangspunkt: Overføring av eiendeler/virksomhet fra ett skattesubjekt til et annet utløser skatteplikt etter de alminnelige regler om realisasjon, utbytte eller uttak Men en rekke lovfestede unntak for omorganisering, jf. sktl. kap. 11

13 Begrunnelsen for unntak fra skatteplikt Ot. prp, nr. 71 ( ) pkt. 1.2: «En konsekvent gjennomført beskatning ved omorganisering av selskaper kan imidlertid motvirke at virksomheter finner en organisasjonsstruktur som både bedrifts-og samfunnsøkonomisk er hensiktsmessig og ønskelig. Dette tilsier at skattereglene utformes slik at de ikke motvirker rasjonelle omorganiseringer av det selskapsrettslige rammeverket rundt virksomheten. Etter departementets syn bør det derfor i rimelig utstrekning være unntak fra det skatterettslige utgangspunkt om at overføringer av verdier fra et rettsubjekt til et annet utløser beskatning. Den nærmere avgrensing må skje ut fra praktske hensyn og for å hindre misbruk.»

14 Hvilke typer omorganisering kan gjennomføres skattefritt? Fusjon/fisjon av hhv. aksjeselskaper og deltakerlignede selskaper (sktl ) Omdannelser fra en foretaksform til en annen (sktl og tilhørende bestemmelser i FSFIN) Fra enkeltpersonforetak til AS Fra enkeltpersonforetak til deltakerlignede selskaper Fra et deltakerlignet selskap til et annet (ikke realisasjon, jf. praksis) Konserninterne overføringer forutsetter skattekonsern(sktl og tilhørende bestemmelser i FSFIN) Øvrige omdannelser er skattepliktige, men det er særskilt adgang til å anmode FIN om samtykke til skattefritak (sktl ) Ordinært salg er skattepliktig, men visse unntak for aksjesalg (fritaksmetoden, jf. Sktl. 2-38)

15 Skattefrihet forutsetter kontinuitet Felles for unntakene i kap11: Strenge krav om kontinuitet Skattemessig kontinuitet Selskapet: Beholder de skattemessige verdiene/ervervstidspunktene på driftsmidler, varer, skatteposisjoner mv., jf (1) Aksjonærene: Beholder ervervstidspunkt og inngangsverdien på aksjene, samt hele historien for øvrig, herunder skjermingsgrunnlag, skjermingsfradrag og ervervstidspunktene, jf (4)

16 Skattefri omorganisering fisjon Før fisjon: Etter fisjon: Fiskeri & Oppdrett AS Fiskeri AS Fisjon Oppdrett AS

17 Skattefri omorganisering konsernintern overføring Skattefri konsernintern overføring av aktiva Fiskeri AS Oppdrett AS

18 Fritaksmetoden I tillegg til de regler om skattefritak som fremgår av skatteloven kap. 11, gir fritaksmetoden i sktl (del av skattereformen 2004/2006) mulighet til å gjennomføre omfattende omorganiseringer uten gevinstbeskatning der AS er aksjonær Fritaksmetoden innebærer at selskapsaksjonærer som hovedregel fritas fra beskatning av gevinst og utbytte på aksjer (men gis heller ikke fradragsrett ved tilsvarende tap)

19 Eksempel på omorganisering under fritaksmetoden Før: Stiftelse av eiendomsselskap og overføring ved salg: Etter: Fiskeri AS Fiskeri AS Eiendom AS Fiskeri AS Eiendom AS Fabrikkanlegg AS Fabrikkanlegg AS Salg av aksjer fra fiskeri AS til Eiendom AS Fabrikkanlegg AS

20 Omorganisering for å oppnå mer hensiktsmessig eierstruktur Oppnå mer oversiktlig og spisset eierstruktur Tilrettelegge for fleksibilitet i eierforholdene i ulike deler av virksomheten Tilrettelegge for eksterne investorer Skille ut deler av virksomhet for å spre risiko Holdingstruktur for å komme inn under fritaksmetoden Omdannelse til mer hensiktsmessig selskapsform Eksempelvis fra ENK eller ANS til AS

21 Eksempel omorganisering til mer spisset eierstruktur Før: Etter: Revisjon-og regnskap AS Revisjon AS Fisjon Regnskap AS

22 Omorganisering til holdingstruktur Fordeler med holdingstruktur Kommer inn under fritaksmetoden Slipper å betale skatt på mottatt utbytte og på gevinst ved salg av aksjene -skatten tilkommer først når holdingselskapet beslutter å dele ut utbytte til en privat eier. Kan reinvestere gevinst/utbytte uten å betale skatt I et konsern kan man gjennom konsernbidrag utligne overskudd i ett selskap mot underskudd i andre, forutsatt at holdingselskapet eier mer enn 90% av aksjene i hvert av datterselskapene Ikke mulig der privatperson eier to selskaper hver for seg

23 Omorganisering til holdingstruktur Ulike varianter 1. Trekantfusjon (oppretter skyggekonsern hvor eksisterende selskap fusjoneres inn i ny datter) 2. Dropdown (fisjonerer ut til nytt AS, som fusjonerer med nystiftet datter til gamleselskapet) 3. Trekantfisjon (konsernfisjon, salg av aksjer og søsterfusjon der gamleselskapetblir datterselskap av NewCo Mor AS) 4. AS kan stifte datterselskap, og deretter foreta konsernintern overføring av alle aktiva

24 Omorganisering til holdingstruktur eksempel 1 Før: Opprettelse av skyggekonsern: Etter: Driftsselskap Driftsselskap Fusjon Drift AS Drift AS

25 Omorganisering til holdingstruktur eksempel 2 Før: Dropdown: Etter: A AS NB: Utløser justerings - forpliktelse Fisjon Hjelpe - selskap A AS (Holdingselskap) A AS Driftsselskap Nystiftet datterselskap Nystiftet datterselskap (driftsselskap)

26 Omorganisering til holdingstruktur eksempel 3 Før: Opprettet skyggekonsern: A AS Driftsselskap A AS Ny datter AS

27 Omorganisering til holdingstruktur eksempel 3 Status etter fusjon/salg: Etter: A AS Ny Datter AS A AS Driftsselskap Fusjon der A AS er overtakende

28 Omorganisering til holdingstruktur - eksempel 4 Før: Stifter datterselskap og overfører aktiva: Etter: Konsernintern overføring av eiendeler (sktl 11-21) A AS A AS A AS Drift AS Drift AS

29 Omorganisering for å tilrettelegge for fremtidig avhendelse Fremtidig salg eller generasjonsskifte Et selskap skal selge en divisjon av sin virksomhet, og velger å utfisjonere den aktuelle delen slik at det utfisjonerte selskapet kan selges som helhet (aksjetransaksjon) Ved salg av eiendom utfisjonere for å spare gevinstbeskatning og dokumentavgift NB: Ved bruk av hjelpeselskap vil justeringsforpliktelsen normalt ikke bli ansett overdratt, med den konsekvens at det utløser plikt om tilbakebetaling av fradragsført mva Endringsforslag fra Skattedirektoratet fremsatt høsten 2012 Generasjonsskifte omdannelse fra ENK til AS for å komme inn under den gunstige avgiftsbestemmelse i arveavgiftsloven 11A

30 Eksempel - utfisjonering for salg Utgangspunkt: Utfisjonering: Salg: Kjøper 100 % av aksjene i Regnskap AS Kjøper AS Fisjon Revisjon-og regnskap AS Revisjon AS Regnskap AS Revisjon AS Regnskap AS

31 Eksempel - utfisjonering av eiendom for salg For salg: Utfisjonering av eiendom: Salg: Kjøper 100 % av aksjene i Eiendom AS Kjøper AS Fisjon Drift AS DriftAS Eiendom AS Drift AS Eiendom AS

32 Eksempel dropdownav eiendom for salg Før: Dropdown: Etter dropdown: A AS Fisjon NB: Utløser justerings - forpliktelse Hjelpe - selskap A AS Kjøper 100 % av aksjene i Eiendom AS Kjøper AS A AS Eiendom AS Eiendom AS

33 Eksempel omdanning før generasjonsskifte Før generasjonsskifte: Omdanning til AS: Generasjonsskifte: Enkeltmannsforetak: -Verdi 4 mill - Likningsverdi 1 mill Enkeltmannsforetak Skattefri omdanning (sktl 11-20) AS AS Arveavgifts av 60 % av ligningsverdi fremfor av reell verdi (aal 11A)

34 Gjennomskjæring (omgåelsesnormen) Behovet for omgåelsesnorm i skatteretten Utgangspunkt: Det transaksjonsmønsteret skattyter har valgt skal legges til grunn også skatterettslig Forholdet mellom skatteplanlegging og omgåelse Kontrollspørsmål: Har disposisjonen noen forretningsmessig egenverdi utover å spare skatt?

35 Når kan skattemyndighetene kreve gjennomskjæring? Generell ulovfestet omgåelsesnorm Gjennomskjæring kan skje dersom det hovedsakelige formålet med disposisjonen har vært å spare skatt, og det etter en totalvurdering fremstår som stridene mot skattereglenes formål å legge disposisjonen til grunn (Rt s. 1232) Egen bestemmelse om gjennomskjæring i forbindelse med omorganisering/eierskifte i sktl Ment å ramme omorganisering/transaksjoner som er begrunnet i ønske om å forflytte skatteposisjoner (eks. forflytte fremførbart underskudd) Gjennomskjæring hvis det er sannsynlig at utnyttelsen av skatteposisjonen er det overveiende motivet for transaksjonen

36 Eksempel gjennomskjæring Lagmannsrettsdom av 2. desember 2011 Eneaksjonæri eiendomsselskap skulle selge en bygård (Markens gate 48 i Kristiandsand) I stedet for å selge eiendommen etablerte han et skyggekonsern (holdingselskap med datterselskap), og utfisjonerte eiendommen til det nye datterselskapet Dagen etter fisjonen var registrert ble datterselskapet solgt Lagt til grunn at arrangementet var hovedsakelig skattemotivert, og det ble ansett for å være illojalt i forhold til reglene om gevinstbeskatning Lagt vekt på at arrangementet var uten praktisk egenverdi

37 Agder Lagmannsrett Utgangspunkt: Oppretter skyggekonsern og utfisjonerer eiendom: Vederlagsaksjer fra morselskapet (trekantfisjon) ProtectorEiendom AS -Eier av flere eiendommer i Kristiansandområdet, herunder Markens gt 48 Protector Eiendom AS Markens gate 48 Fisjonerer ut eiendommen reg Markensgt 48 AS

38 Agder Lagmannsrett Etter: ProtectorEiendom AS Fusjonert inn Solgt Markens gt48 AS

39 Den praktiske gjennomføringen av en omorganisering Fusjon/fisjon Selskapenes/selskapets styre skal utarbeide Fusjonsplan/fisjonsplan (asl jf. 14-4) Rapport om fusjon (asl. 13-9) Revisorbekreftet redegjørelse for fusjonsplanen/fisjonsplanen Fusjonsplanen/fisjonsplanen skal vedtas av selskapenes/selskapets generalforsamlinger Senest en måned etter generalforsamlingens godkjennelse, skal beslutningene meldes til Foretaksregisteret Foretaksregisteret utsteder kreditorvarsel (2 måneders innsigelsesfrist)

40 Kontaktinfo Advokatene Wold & Co Kontoradresse: Torget 2, 6413 Molde Postadresse: Postboks 160, 6401 Molde Sentralbord: Telefaks: Web: Erik Wold Roger Sporsheim Telefon direkte: Telefon direkte: Mobil: Mobil: E-post: E-post:

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30/12. Avgitt 17.12.2012 Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-1 flg., og ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Aktuelle tema 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS

Aktuelle tema 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Aktuelle tema 8. desember 2010 Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Statsbudsjettet for 2011 2 Oversikt Endring i pensjonsbeskatningen Gaver til frivillige organisasjoner Utgiftsgodtgjørelser

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

Kontraktstilpasning ved oppføring og overdragelse av næringseiendom - skatt, mva, mv.

Kontraktstilpasning ved oppføring og overdragelse av næringseiendom - skatt, mva, mv. Kontraktstilpasning ved oppføring og overdragelse av næringseiendom - skatt, mva, mv. 9. oktober 2014 Advokat Arne Martin Huseby Advokat Sverre Olaf Lie Agenda: Aktuelle problemstillinger innen skatt og

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

Overdragelse av næringseiendom.

Overdragelse av næringseiendom. Overdragelse av næringseiendom. Rettslige problemstillinger i forbindelse med ulike metoder for eiendomstransaksjoner. Kandidatnummer: 689 Leveringsfrist: 25.11.2012 Antall ord: 16 674 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 meldinger Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 Meldingen inneholder en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret 2009. Emneinndelingen følger i det vesentlige

Detaljer

NTAVGIFT. flere tilpasningsmuligheter

NTAVGIFT. flere tilpasningsmuligheter AKTUELT Tekst: Gjesteskribenter: advokat Thorvald Nyquist og advokatfullmektig Ina Wikborg, Deloitte Advokatfirma DA Foto: Arvi Tikkanen & IstockPhoto DOKUME 68 ESTATE MAGASIN 4/2008 NTAVGIFT flere tilpasningsmuligheter

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Bjart Roger Vie og Elisabet Ekberg Vest Næringsråd, 16. desember 2014 Skatt Personskatt Selskapsskatt «Spesialområder» KPMG AS VNR-Kurs

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 4/2011-17. årgang Tema Næringsjuss Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 12 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR FORWARDSALG. planlegging

TILRETTELEGGING FOR FORWARDSALG. planlegging Update Update 8 2012 Næringseiendom Opsjonsavtaler ved erverv av tomt for utvikling side 4 BER: Konvertering fra næring til boligformål side 7 Forurensing i grunn og sjø side 28 update 8 2012 Næringseiendom

Detaljer

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu Kommentaren 5 Kommunikasjonsutfordring og -mulighet Aktuelt 6 Aktuelt Medlemssider 12 Notiser Ofte stilte spørsmål 13 Ofte stilte spørsmål Arbeidsrett 14 Nedbemanningsprosessen ikke trå feil Sven Skinnemoen

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Åslyveien 21, NO-3170 Sem Postboks 2427, NO-3104 Tønsberg Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA Tlf: +47 33 35 05 00 Fax: +47 33 35 05 01 www.ey.no Medlemmer

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær TfF 3 2004.book Page 341 Monday, November 22, 2004 2:24 PM Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær Advokat Thomas Abrahamsen og advokatfullmektig Sindre Aase T.

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

SKATTE. Livet som pensjonist BETALEREN. Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE. 6 2009 www.skattebetaleren.

SKATTE. Livet som pensjonist BETALEREN. Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE. 6 2009 www.skattebetaleren. Sider 6-09 23-11-09 13:22 Side 1 SKATTE BETALEREN 6 2009 www.skattebetaleren.no Livet som pensjonist Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE Sider 6-09 23-11-09 13:22 Side

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

kattemessige muligheter i et urbulent marked ergen Næringsråd, 0. februar 2010 eloitte Advokatfirma AS

kattemessige muligheter i et urbulent marked ergen Næringsråd, 0. februar 2010 eloitte Advokatfirma AS kattemessige muligheter i et urbulent marked ergen Næringsråd, 0. februar 2010 eloitte Advokatfirma AS rivate investeringer eller Holdingstruktur? tgangspunkt: Privat investor Direkte eide aksjer Utbytte

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009 Grant Thornton informerer Nr. 2/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Merverdiavgift er et sentralt tema for våre kunder og

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer