HVEM SKAL OVERTA BEDRIFTEN? - Problemstillinger knyttet til generasjonsskifte. Frokostseminar Sparebanken Møre 8. november 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVEM SKAL OVERTA BEDRIFTEN? - Problemstillinger knyttet til generasjonsskifte. Frokostseminar Sparebanken Møre 8. november 2012"

Transkript

1 HVEM SKAL OVERTA BEDRIFTEN? - Problemstillinger knyttet til generasjonsskifte Frokostseminar Sparebanken Møre 8. november 2012

2 Dagens tema Beslutningsprosessen hvem skal overta og når? Den praktiske gjennomføringen av et generasjonsskifte Arverettslige pliktdelsregler og formkrav ved arv Hvordan best ivareta hensynet til skatt/avgift Selskapsrettslige omstruktureringer i forkant av et generasjonsskifte

3 Presentasjon Wold & Co Advokatkontor i Molde med røtter tilbake til 1938 Fire erfarne advokater med variert bakgrunn og ulike spesialområder Yter bistand overfor både selskaper, privatpersoner og offentlige instanser, og innenfor de fleste rettsområder Kan på mange rettsområder tilby samme kvalitet og service som de største advokatfirmaene i Norge, men med lokal tilstedeværelse

4 Advokatene i Wold & Co Erik Wold Hovedområder: Selskapsrett, kontraktsrett, tvisteløsning og prosedyre, fast eiendom, immaterialrett, skatt/avgift, arbeidsrett og konkurs/insolvens Roger Sporsheim Hovedområder: Kjøp/salg av virksomheter, selskapsrett, børs-og verdipapirrett, arbeidsrett, kontraktsrett, tvisteløsning, fast eiendom/tingsrett, konkurs/insolvens og styreverv Øyvind Riise Hovedområder: Tingsrett, overdragelse av fast eiendom og oppgjør, kontraktsrett og prosedyre, familie/arv og skifte, bobehandlingog strafferett Mads Jenset Hovedområder: Familie/arv og skifte, barnevern, strafferett, prosedyre offentlig forvaltning, arbeidsrett, bobehandling

5 Beslutningsprosessen hvem skal overta? Skal bedriften overtas av neste generasjon eller selges til eiere utenfor familien? Salg til eksterne er rettslig sett mindre komplisert, men reiser problemstillinger knyttet til verdsettelse m.m. I det følgende vil vi konsentrere oss om de tilfeller der bedriften skal overtas av neste generasjon Skal ett av barna overta, eller alle? Flere eiere kan skape interessekonflikter mellom passive eiere som ønsker utbytte og aktive eiere som ønsker investering for videre vekst Hvordan sikre rettferdighet hvis bare ett barn skal overta?

6 Når skal overtakelse skje? Et generasjonsskifte kan skje ved seniors død (arvefall) eller mens senior fremdeles lever (arveforskudd/gave) I praksis opp til senior å bestemme Noen velger å gi stafetten pinnen videre mens de lever

7

8 Andre venter til de dør med å la arvingene få ta del i planene..

9

10 Mens noen gir aldri slipp..

11

12 Når børovertakelse skje? Det beste er å starte planleggingen i god tid Ved brå sykdom/bortfall hos hovedeier kan man risikere at verdiene forvitrer dersom man ikke har staket ut kursen videre Hensiktsmessig at den som skal overta gradvis får mer ansvar og myndighet Lovverket gir senior større beslutningsfrihet og mulighet for tilpasning dersom generasjonsskiftet skjer mens vedkommende lever

13 Målet ved et generasjonsskifte 1. At virksomheten skal gå sin gang mest mulig uforstyrret 2. Planlegge og begrense de økonomiske belastningene ved eierskiftet (skatt/avgift m.m.) 3. Oppnå en god prosess hvor også personlige- og familiære hensyn ivaretas

14 Den praktiske gjennomføringen av et generasjonsskifte Utarbeid en plan for gjennomføringen Senior har ansvaret og beslutningsmyndighet, men alle parter bør involveres Utform skriftlige avtaler/gavebrev ev. testament Ha et bevisst forhold til skatt og arveavgift Vurder selskapsrettslige omstruktureringer

15 De relevante regelsett Arverettslige regler Pliktdelsregler og formkrav ved arv Ekteskapsrettslige regler Det formuerettslige forholdet mellom senior og ektefellen må hensyntas Selskapsrettslige regler Er det begrensninger i adgangen til overdragelse?

16 De relevante regelsett Arveavgift Spørsmål om det påløper arveavgift og i hvilket omfang Skatt Det som fremstår som en gunstig løsning med tanke på arveavgift, kan innebære store skatteulemper Merverdiavgift Generasjonsskifte vil normalt falle inn under unntaket fra plikten til å beregne merverdiavgift ved overdragelse av virksomhet i mval. 6-14

17 Arverettslige regler Generasjonsskifte ved seniors død Arven vil fordeles mellom de arveberettigete arvinger iht arveloven, med mindre det er opprettet testament 1. arveklasse: Livsarvinger (barn) 2. arveklasse: Foreldre 3. arveklasse: Besteforeldre All arv tilfaller første mulige arveklasse Testament må ivareta pliktdelsarv 2/3 av formuen, oppad begrenset til 1 MNOK pr. barn Unntak i arveloven 33 for næringsvirksomhet Forutsetter samtykke fra JD eller samtlige arvinger, har vist seg lite praktisk Gjenlevende ektefelles rett til å overta boet i uskifte (jf. arveloven kap III) kan forhindre overgang til junior

18 Arverettslige regler Generasjonsskifte mens senior lever Arveforskudd (gave) Senior står da friere En livsdisposisjon nødvendiggjør ikke testament, og begrenses ikke av pliktdelsreglene eller uskifterett Grensen mellom livs-og dødsdisposisjon kan være komplisert å trekke Avkortning overfor andre livsarvinger skal bare skje dersom det har vært arvelaters ønske, jf. arveloven 38 Bør klargjøres i gavebrev

19 Arveavgift Alle arveerverv er avgiftspliktige, jf. arveavgiftsloven 2 første ledd 1 pkt. For gaveerverv er reglene mer kompliserte Ingen generell avgiftsplikt Avgiftsplikt for gavemottaker som er givers arving på gavetidspunktet (iht lov eller testament) og gaver gitt kort tid forut for dødsfallet (normalt 6 mnd), jf. arveavgiftsloven 2 andre ledd Reglene er ment å forhindre at arveavgiftsplikten omgås ved at midlene deles ut som gave

20 Unntak fra arveavgift Arveavgiftsloven 4 fastsetter en rekke unntak fra avgiftsplikten: Arv og gave til givers/arvelaters ektefelle eller samboer Arv og gave til foretak med allmennyttig formål Periodiske ytelser til oppfostring eller utdannelse Gaver innenfor et årlig fribeløp tilsvarende et halvt grunnbeløp i folketrygden (G)

21 Arveavgiftsberegningen Den alminnelige regelen er at eiendelene skal verdsettes til omsetningsverdi, jf. arveavgiftsloven 11 første ledd Ofte høyere enn ligningsverdi Gjelder særregler for ikke-børsnoterte aksjer og deltakerlignede selskaper, jf. aal. 11A Verdsettes med basis i ligningsverdi Gavemottaker/arving kan kreve at bare 60% av disse verdiene legges til grunn opp til 10 MNOK Formålet med disse reglene er nettopp å legge til rette for generasjonsskifte i familieeide bedrifter

22 Avgiftssatsene For arv/gave til barn (herunder fosterbarn) og foreldre: 0 av de første kr % av de neste kr % av det overskytende For arv/gave til andre arvinger 0 av de første kr % av de neste kr % av det overskytende

23 Skatt Gjeldende rett bygger i utgangspunktet på prinsippet om diskontinuitet, både ved arv og gave Dvs at mottakers stilling ikke er avledet av givers/arvelaters, men får inngangsverdi basert på omsetningsverdi ved mottakelse begrenset oppad til arveavgiftsgrunnlaget, jf. skatteloven 9-7 Det skal heller ikke skje skattemessig oppgjør, ettersom gave/arv ikke er realisasjon for giver, jf. skatteloven 9-2 (3) a og b og unntatt beskatning for mottaker, jf (3) For aksjer og andeler i deltakerlignede selskaper gjelder kontinuitetsprinsippet, jf. skatteloven Dermed gjelder utgangspunktet om diskontinuitet bare for generasjonsskifte i enkeltpersonforetak samt utenfor virksomhet

24 Selskapsrettslige omstruktureringer i forkant av et generasjonsskifte De alminnelige regler og prinsipper om omorganiseringer (jf. sktl. kap. 11) kommer til anvendelse også når tiltaket skjer som ledd i et generasjonsskifte Innebærer at omstrukturering i de langt fleste tilfeller vil kunne skje uten å utløse skatteplikt Motivet kan være å tilrettelegge for den praktiske gjennomføringen av generasjonsskiftet, tilpasse struktur til ny eiers behov, eller å oppnå gunstige løsninger med tanke på skatt/avgift

25 Fisjon Fisjon av selskap kan være hensiktsmessig forut for et generasjonsskifte Ved delvis generasjonsskifte, der senior utfisjonerer den del av selskapet som skal overføres til junior Der det er flere arvinger, og selskapet splittes opp for å tilrettelegge for en rasjonell fordeling Etter reglene i sktl flg. kan slik fisjon skje uten skattlegging

26 Omdanning Senior kan eksempelvis være interessert i å omdanne sitt enkeltpersonforetak til et AS før generasjonsskiftet gjennomføres Lettere å dele aksjer enn gjenstander Kommer inn under de gunstige verdsettelsesreglene i aal. 11A Men kan slå uheldig ut hvis junior tenker å selge selskapet til tredjemann like etterpå Sparer arveavgift, men blir gevinstbeskattet

27 Oppsummering Et generasjonsskifte bør planlegges godt og helst skje gradvis De arverettslige regler gir få begrensninger på et skifte som skjer mens senior lever Det bør utarbeides skriftlige avtaler/gavebrev for å sikre klarhet Selskapsrettslige omstruktureringer kan være hensiktsmessig både med tanke på den praktiske overføringen, og av hensyn til skatt/avgift

28 Kontaktinfo Advokatene Wold & Co Kontoradresse: Torget 2, 6413 Molde Postadresse: Postboks 160, 6401 Molde Sentralbord: Telefaks: Web: Erik Wold Roger Sporsheim Telefon direkte: Telefon direkte: Mobil: Mobil: E-post: E-post:

OMORGANISERING AV FORETAK v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 7. mars 2013

OMORGANISERING AV FORETAK v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 7. mars 2013 OMORGANISERING AV FORETAK v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 7. mars 2013 Dagens tema Ulike former for omorganisering Omorganisering for å oppnå mer hensiktsmessig eierstruktur

Detaljer

30 Arv og generasjonsskifte

30 Arv og generasjonsskifte 30 Arv og generasjonsskifte 30.1 Generelt om generasjonsskifte 685 30.1 Generelt om generasjonsskifte 30.1.1 Generasjonsskifte nødvendighet og skatteplanleggingsmulighet Med generasjonsskifte siktes det

Detaljer

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt.

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Kandidatnummer: 635 Leveringsfrist: 25. november 2007 Til sammen 17 891 ord 08.07.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Problemstilling

Detaljer

Kjapt og nyttig Generasjonsskifte i familieeide bedrifter. 15. februar 2012 v/advokat/partner Eivind O. G. Ottesen

Kjapt og nyttig Generasjonsskifte i familieeide bedrifter. 15. februar 2012 v/advokat/partner Eivind O. G. Ottesen Kjapt og nyttig Generasjonsskifte i familieeide bedrifter 15. februar 2012 v/advokat/partner Eivind O. G. Ottesen Generasjonsskifte Innledning Hva er et generasjonsskifte? I sin enkelhet er dette kun en

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2012-18. årgang. Tema Generasjonsskifte

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2012-18. årgang. Tema Generasjonsskifte EUROJURIS INFORMERER Nr. 4/2012-18. årgang Tema Generasjonsskifte Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer

Overdragelse av virksomhet

Overdragelse av virksomhet Overdragelse av virksomhet Juridiske forberedelser Ved Roger Sporsheim og Erik Wold Presentasjon Wold & Co Advokatkontor i Molde med røtter tilbake til 1938 Fire erfarne advokater med variert bakgrunn

Detaljer

Avgift på arv og gaver

Avgift på arv og gaver Avgift på arv gaver Innhold Når er arv gave avgiftspliktig? 3 Om privat skifte av dødsbo 4 Om gaver 5 Hvor stor blir arveavgiften? 5 Arveavgiftsgrunnlaget 6 Om beregning av arveavgiften 7 Frafall av arv

Detaljer

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no ARV OG SKIFTE En praktisk gjennomgang Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no 1 Disposisjon Kort om arv, og forslagene til endring i arveloven Skifteprosessen hva skjer når noen dør? Uskifte Privat skifte

Detaljer

Økonomisk virkning av skatte- og avgiftsendringer ved generasjonsskifte i enkeltpersonforetak. Rapport utarbeidet for Norges Bondelag

Økonomisk virkning av skatte- og avgiftsendringer ved generasjonsskifte i enkeltpersonforetak. Rapport utarbeidet for Norges Bondelag Økonomisk virkning av skatte- og avgiftsendringer ved generasjonsskifte i enkeltpersonforetak Rapport utarbeidet for Norges Bondelag 11. april 2014 Innhold Side Sammendrag... 1 1 Innledning og bakgrunn...

Detaljer

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Kandidatnummer: Ingrid Majala 21 Melita

Detaljer

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 P R I V A T E B A N K I N G Arv og skifte Advokat Åse Kristin Nebb Ek Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 Agenda Tema arv og skifte Arveplanlegging hvordan spare arveavgift - arveavgiftsberegningen - visse

Detaljer

Arveplanlegging behøver ikke å være en kostbar affære og tatt i betraktning den spanske arveavgiftens størrelse kan man lett spare betydelige beløp.

Arveplanlegging behøver ikke å være en kostbar affære og tatt i betraktning den spanske arveavgiftens størrelse kan man lett spare betydelige beløp. ARVEPLANLEGGING SPANIA Den spanske arveavgiften er høyere enn den norske og følger en stigende skala. Arveavgiften begynner på 7,65 % og i verste fall kan den komme opp i 81,6 %. ADVOKAT FREDRICK HEIDI

Detaljer

SKATTE. betaleren. 3 2006 www.skatt.no TEMA: ARV OG GAVE SLIK SPARER DU ARVEAVGIFT. Dette bør du vite om pensjon s. 29

SKATTE. betaleren. 3 2006 www.skatt.no TEMA: ARV OG GAVE SLIK SPARER DU ARVEAVGIFT. Dette bør du vite om pensjon s. 29 SKATTE betaleren 3 2006 www.skatt.no TEMA: ARV OG GAVE SLIK SPARER DU Dette bør du vite om pensjon s. 29 ARVEAVGIFT SKATTE betaleren FOTO: BO MATHISEN Innhold ISSN 0333 3868 UTGIVER: Skattebetalerforeningen

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter (fokus skatt) Eierskiftealliansen, Seljord. Mars 2014

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter (fokus skatt) Eierskiftealliansen, Seljord. Mars 2014 Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter (fokus skatt) Eierskiftealliansen, Seljord Mars 2014 Ole Tellef Grundekjøn Advokat MNA og siviløkonom NHH Partner i Advokatfirma Grundekjøn & Co Høyskolelektor

Detaljer

Arv. Forord. JURK ønsker å takke advokatene Per Racin Fosmark og Ola Viken, som har bidratt med råd og veiledning under utarbeidelsen av brosjyren.

Arv. Forord. JURK ønsker å takke advokatene Per Racin Fosmark og Ola Viken, som har bidratt med råd og veiledning under utarbeidelsen av brosjyren. 1 Forord Arveloven av 1972 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved arv i Norge. Arveloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer de ulike arverettslige problemstillingene. Til venstre

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) ajour v13

LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) ajour v13 1 LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) (Osl16) ajour v13 OPPGAVE 1 DEL A Spørsmål 1 Ole Olsens netto formue pr. 01.01.X8 Goodwill (sktl. 4-2, f, regnes ikke som formue) 0 Forretningsbygg, vanlig formuesverdi

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

Prioritering mellom gjenlevende samboer og førsteavdødes barn ved arveoppgjør en rettspolitisk vurdering

Prioritering mellom gjenlevende samboer og førsteavdødes barn ved arveoppgjør en rettspolitisk vurdering Prioritering mellom gjenlevende samboer og førsteavdødes barn ved arveoppgjør en rettspolitisk vurdering Kandidatnummer: 192848 Veileder: Arne Dag Hestnes Antall ord inkl. Fot- og sluttnoter: 11427 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01977-A, (sak nr. 2008/808), sivil sak, anke over dom, v/advokat Amund Noss) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01977-A, (sak nr. 2008/808), sivil sak, anke over dom, v/advokat Amund Noss) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01977-A, (sak nr. 2008/808), sivil sak, anke over dom, Reitan Handel AS Reitangruppen AS (advokat Helge Olav Bugge) mot Staten v/skattedirektoratet

Detaljer

Veiledning til melding om arv. Skatteetaten. 2 Formuen ved dødsfallet

Veiledning til melding om arv. Skatteetaten. 2 Formuen ved dødsfallet Veiledning til melding om arv Arvemelding (RF-1615) skal sendes skattekontoret innen seks måneder etter dødsfallet. Meldingen skal sendes til den region hvor avdøde var bosatt, se siste side i veiledningen.

Detaljer

Rådighet og bruksrett

Rådighet og bruksrett Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [august 2013] Rådighet og bruksrett DEL 1 RÅDIGHET... 4 1 GENERELT... 4 1.1 -- BEGREPET "RÅDIGHETSERVERVET"... 4 1.2 -- RÅDIGHETSERVERVETS BETYDNING...

Detaljer

Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket

Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket Foto: Terje Rakke / Nordic Life Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, Pressefoto AS / Fylkesmannen i Nordland

Detaljer

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 20/12. Avgitt 03.08.2012 Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Din siste vilje Testamentariske gaver. Arv

Din siste vilje Testamentariske gaver. Arv Din siste vilje Testamentariske gaver Arv Innholdsfortegnelse s.4 Dine ønsker for fremtiden Å skrive et testamente Gaver til en god sak s.7 Arvinger Hvem er mine arvinger? Ektefelle/registrerte partnere

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30/12. Avgitt 17.12.2012 Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-1 flg., og ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

juridisk rådgivning for kvinner stiftet 1974 SAMBOER- AVTALE Veiledning Samboerkontrakt Testament

juridisk rådgivning for kvinner stiftet 1974 SAMBOER- AVTALE Veiledning Samboerkontrakt Testament juridisk rådgivning for kvinner stiftet 1974 SAMBOER- AVTALE Veiledning Samboerkontrakt Testament VEILEDNING FOR UTFYLLING AV SAMBOERAVTALE Det er ingen egen lov som spesielt regulerer de økonomiske forhold

Detaljer

6TIPS TIL DEG SOM STÅR FORAN ET SKIFTE

6TIPS TIL DEG SOM STÅR FORAN ET SKIFTE Søk eksperthjelp Ta eierskifteproblematikken med banken DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Start i god tid Ta deg tid til gode forberedelser før et salg Modningsprosess La alle partene venne

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer