MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST)

Save this PDF as:
Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST)"

Transkript

1 Til skifteretten i MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST) De gule feltene må leses/fylles ut av alle r som ønsker uskifte. Disse feltene er tilstrekkelige hvis avdøde verken etterlater seg særeie eller særskilte livsarvinger. Etterlates særskilte livsarvinger må også de grønne feltene leses/fylles ut. Hadde avdøde særeie, må også de rosa feltene leses/fylles ut. Før det begjæres uskifte, bør det nøye vurderes hvorvidt dette er den mest hensiktsmessige ordning for. Hva som «lønner seg» vil avhenge av en rekke forhold, blant annet verdien av aktiva og størrelsen på gjelden, hvilke arvinger/gruppe av arvinger det eventuelt er aktuelt å sitte i uskifte med, forsikringsutbetalinger og annen arv som vil gå inn i uskifteboet, samt ikke minst s alder og inntektsforhold. I skjemaet ERKLÆRING OM PRIVAT SKIFTE AV DØDSBO gis en orientering om s arverett. Enkelte orienteringer gis også i dette skjema. For mer utfyllende veiledning vises til Justisdepartementets ORIENTERING TIL GJENLEVENDE EKTEFELLE. Skifteretten kan også gi nærmere orientering. Uskifteadgangen bortfaller ved separasjonsbevilling/dom. I en del tilfeller, særlig for eldre mennesker, vil uskiftet bo være den beste ordningen. I så fall må dette skjemaet, som nødvendigvis er svært detaljert og noe komplisert, nøye fylles ut. Opplysninger om avdøde Fullt navn: Fødselsnr. (11 siffer): Boligadresse: Dødsdato: Opplysninger om Fullt navn: Fødselsnr. (11 siffer): Boligadresse: Telefon nr.: Opplysninger om avdødes arvinger Hvis avdøde etterlot testament/gjensidig testament, sett kryss her og vedlegg testamentet. Her føres opp alle andre arvinger etter avdøde enn og eventuelle særskilte livsarvinger ( barn, adoptivbarn eller avkom av disse fra tidligere ekteskap eller født utenfor ekteskap). Avdødes eventuelle særskilte livsarvinger må føres i neste rubrikk. For umyndige arvinger må verges navn og adresse påføres linjen under den aktuelle arving. AVDØDES ARVINGER (utenom eventuelle særskilte livsarvinger): Fullt navn Fødselsdato Adresse Slektskap med avdøde Dersom plassen her er for knapp, så fortsett fortegnelsen over arvinger på eget ark. AVDØDE ETTERLOT SEG FØLGENDE SÆRSKILTE LIVSARVINGER (Oppgi også eventuelle verger): Fullt navn Fødselsdato Adresse Slektskap med avdøde GA-5331 B (Godkj ) Elektronisk utgave side 1 av 4

2 Uskifte med særskilte livsarvinger av avdøde Gjenlevende har ikke krav på uskifte med særskilte livsarvinger av avdøde. Samtykker ikke særskilte livsarvinger i uskifte, må det skiftes med disse. Det resterende bo kan så overtas til uskifte med de øvrige arvinger. For umyndige særskilte livsarvinger må overformynderiet samtykke. Slikt samtykke gis som regel bare hvis det er til fordel for barnet at får anledning til fullstendig uskifte. Dette vil vanligvis kunne være tilfelle om særskilte livsarvinger bor sammen med den n. Samtykke kan gis på dette skjema eller på særskilt ark. Opplysninger om boet Gjenlevende skal gi en summarisk oppgave over sine og avdødes eiendeler og gjeld. I et fellesbo er det ofte ikke helt lett å skille mellom hva hver av ne «eier» og hvem av dem som fellesboets forskjellige gjeldsposter. Noe lettere er det med hensyn til særeie, om noen av ne har det. Da har man ektepakten, gavebrev eller testamentsbestemmelser å holde seg til. Eventuelle slike dokumenter må vedlegges uskiftebegjæringen. Når det gjelder felleseiet og gjeld knyttet til dette, er det kanskje enklest å si at alt som ne har anskaffet sammen, tilhører begge med like deler. Det er som oftest riktig. Slike verdier føres opp i rubrikk 1 i skjemaet nedenfor. Gjeld knyttet til slike verdier, som begge, føres i rubrikk 6. Verdier som den ene har arvet eller alene anskaffet på annen måte, oppføres under vedkommende i rubrikk 2 eller 3. Gjeld knyttet til slike ting oppføres under den som har stiftet den, under rubrikk 7 eller 8. Eksempelvis kan nevnes at skattegjeld føres på den som er ansvarlig for betalingen. Gjenstander og verdier som i henhold til ektepakt, gavebrev eller testament er særeie, føres under vedkommende s særeie i rubrikk 4 eller 5. Gjeld knyttet til særeie føres på tilsvarende måte under rubrikk 9 eller 10. FELLESEIET SÆREIE EIENDELER - summarisk Spesifiser større verdier, summer ellers verdiene under de angitte hovedgruppene: Rund gjerne av til nærmeste hele 1000 kr. anskaffet av begge r 1 anskaffet av avdøde 2 anskaffet av 3 Tilhører avdøde 4 Tilhører 5 Faste eiendommer, leiligheter m.v. Boliginnskudd o.l. Næringsvirksomhet, tilgodehavender, m.v. Biler, båter, maskiner, kapitalgjenstander Innbo og løsøre. Kunst og samlinger Bankinnskudd, aksjer, verdipapirer o.l. Annen formue eller verdier av betydning SUM FORMUE (spesifikasjon ikke nødvendig): begge 6 avdøde 7 8 Avdødes særgjeld 9 Gjenlevendes særgjeld 10 SUM Dersom avdødes rådighetsandel er insolvent (avdødes gjeld er større enn hans verdier), bør ikke boet - på grunn av gjeldsansvaret - overtas til uskifte. GA-5331 B Elektronisk utgave side 2 av 4

3 Samtykke til uskifte med særskilte livsarvinger Overformynderiet samtykker i at boet overtas i uskifte med avdødes umyndige/særskilte livsarvinger. Undertegnede myndige/særskilte livsarvinger samtykker i at overtar boet i uskifte med meg/oss. Overformynderiets stempel og underskrift Uskifte med særeiemidler Hvis det ikke er bestemt i ektepakt eller testament, må ha samtykke fra de andre arvingene for å kunne sitte i uskifte med avdødes særeie. For umyndige arvinger må i så fall overformynderiet samtykke. Dette kan overformynderiet gjøre i rubrikken nedenfor. Har eller får adgang til å sitte i uskifte med avdødes særeie, går også lengstlevendes eget særeie inn i boet, om det ikke i ektepakt, testament eller ved avtale med arvingene er truffet annen bestemmelse, eller særeiet har grunnlag i påbud av giver eller overlater. Skal uskifteboet omfatte særeie som får betydning for arvingenes andeler i boet på et senere skifte, skal og arvingene gjøre avtale om verdiforholdene mellom særeiemidlene. Klarer man ikke å få til slik avtale selv, skal skifteretten fastsette verdiforholdene. Skifteretten anbefaler at det ved uskifte med særeiemidler alltid inngås slik avtale: Avtale om uskifte med særeiemidler Underskrevne arvinger etter avdøde samtykker herved i at sitter i uskiftet bo med avdødes særeiemidler. Ved fremtidig skifte, i levende live eller ved lengstlevendes død ved testamentariske bestemmelser eller andre disposisjoner skal % av det hele bo ansees som førstavdødes andel, og % som lengstlevendes andel og eiendom. Underskrifter av alle arvingene. For umyndige må vergen underskrive. Gjenlevende Overformynderiet samtykker i at avdødes særeie inngår i uskifteboet. Overformynderiets stempel og underskrift Setteverge Hvis trenger samtykke for å overta avdødes særeie til uskifte med umyndige arvinger som er verge for (f.eks. nes umyndige fellesbarn), må det oppnevnes setteverge. Setteverge skal også oppnevnes dersom den umyndige arving og vergen har motstridende interesser i uskifteboet. Overformynderiet må kontaktes for oppnevnelse av setteverge. GA-5331 B Elektronisk utgave side 3 av 4

4 Andre opplysninger Gjenlevende trenger aldri noe samtykke fra fellesbarna med avdøde, eller eventuelt avdødes slektsarvinger som avdøde ikke etterlater seg livsarvinger, for å overta felleseiet til uskifte, hvis ikke annet er bestemt i ektepakt eller testament. Samtykke er bare nødvendig for uskifte med særeiemidler, om ikke rettigheten er sikret ved ektepakt eller testament. Samtykke fra særskilte livsarvinger for uskifte med dem, er imidlertid alltid nødvendig. Gjenlevende trenger heller ikke arvingenes vedtagelse eller aksept av sin summariske oppgave over boets eiendeler og gjeld. Det er bare ved avtale om uskifte med særeiemidler man må være enige i booppgaven. Dersom avdøde hadde særeie som ikke går inn i uskifteboet, må dette skiftes mellom arvingene. Særskilte livsarvinger av avdøde som ikke samtykker i uskifte har krav på fullt arveoppgjør for seg. Før skifteretten overlater det resterende bo til delvis uskifte til, bør særskilte livsarvinger gi erklæring om at de har fått arven, eller har inngått bindende avtale om skifte av den. Også andre arvinger som får fullt arveoppgjør kan gi slik ERKLÆRING: Jeg/vi arvinger etter avdøde erklærer at vi har mottatt fullt arveoppgjør/inngått bindende avtale om fullt arveoppgjør og således ikke har noe mer å kreve i boet etter avdøde. Plass for tilleggsopplysninger (Tilleggsopplysninger kan også gis på eget ark): Erklæring fra Så langt jeg kjenner til er foranstående opplysninger riktige og uttømmende. Avdøde hadde ikke særeie eller særskilte livsarvinger. Jeg overtar hele boet i uskifte. Avdøde hadde særeie. (Ektepakt/gavebrev/testament vedlegges.) Særeiet er/vil bli skiftet med avdødes arvinger og går ikke inn i uskifteboet. Jeg overtar bare fellesboet i uskifte. Heller ikke mitt mulige særeie går inn i uskifteboet. Avdødes særeie er delvis skiftet iht. avtale, testament eller ektepakt (inntatt foran eller vedlegges). Avdødes særeie (og mitt eventuelle særeie, med unntak for særeie som har grunnlag i påbud fra giver eller arvelater) går inn i uskifteboet iht. inngått avtale, testament eller ektepakt (inntatt foran eller vedlagt). Avdøde har særskilte livsarvinger. Jeg overtar boet i uskifte med særskilte livsarvinger iht. foranstående samtykke. Jeg har skiftet/vil skifte med særskilte livsarvinger som ikke har samtykket i uskifte, og overtar det resterende bo i delvis uskifte. JEG ERKLÆRER AT JEG INNENFOR LOVENS RAMMER OVERTAR ANSVARET FOR AVDØDES FORPLIKTELSER. Sted: Dato: / 20 Underskrift: Gjenlevende GA-5331 B Elektronisk utgave side 4 av 4

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg. Dette bør du vite om EKTEPAKT En veileder fra Brønnøysundregistrene mars 2013 Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.no Dette bør du vite om EKTEPAKT side 2 Uten ektepakt: Felleseie

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Veiledning til melding om arv. Skatteetaten. 2 Formuen ved dødsfallet

Veiledning til melding om arv. Skatteetaten. 2 Formuen ved dødsfallet Veiledning til melding om arv Arvemelding (RF-1615) skal sendes skattekontoret innen seks måneder etter dødsfallet. Meldingen skal sendes til den region hvor avdøde var bosatt, se siste side i veiledningen.

Detaljer

Tilsyn med uskiftebo der arvinger har verge. En veiledning til fylkesmennene

Tilsyn med uskiftebo der arvinger har verge. En veiledning til fylkesmennene Tilsyn med uskiftebo der arvinger har verge En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for fylkesmannens tilsyn med uskiftebo der arvinger har verge...

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Det finnes ingen

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse.

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon

Detaljer

Når reisen din er slutt... Gi litt av arven din til noen som trenger det på sin reise

Når reisen din er slutt... Gi litt av arven din til noen som trenger det på sin reise Når reisen din er slutt... Gi litt av arven din til noen som trenger det på sin reise Du kan ingenting ta med deg dit du går. Åslaug Ihle Thingnæs, innsamlingskonsulent NMS, ait@nms.no Det stemmer det,

Detaljer

Testamentarisk gave Hvordan opprette et testament

Testamentarisk gave Hvordan opprette et testament Testamentarisk gave Hvordan opprette et testament Din testamentariske gave til LHL gir mennesker et bedre liv Det er med stor ydmykhet og takknemlighet jeg tenker på alle de som tilgodeser LHL med en

Detaljer

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed BARNETRYGDEN Nullstill skjemaet før du lukker det SØKNAD OM BARNETRYGD Vennligst les orienteringen på side 3 og 4 før utfyllingen 1 Hva slags stønad søker du om? Ordinær barnetrygd 2 Opplysninger om deg

Detaljer

Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20)

Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20) Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20) Dersom du eller din ektefelle, eller dere i fellesskap, ikke ønsker å fortsette ekteskapet, kan en av dere eller begge søke Fylkesmannen om separasjon ved

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

(den kommune der eiendommen ligger)

(den kommune der eiendommen ligger) Statens landbruksforvaltning Før søknaden fylles ut, bør det undersøkes om ervervet er konsesjonsfritt, jf. rettledningen på side 3 og 4. Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 Rundskriv Fylkesmennene Domstolene Advokatene m.fl. Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 1 INNLEDNING... 4 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 2.1 LOVENS FORMÅL... 4 2.2 LOVENS SUBSIDIÆRE

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Erverv og avhendelse av fast eiendom. En veiledning til fylkesmennene

Erverv og avhendelse av fast eiendom. En veiledning til fylkesmennene Erverv og avhendelse av fast eiendom En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning om erverv og avhendelse av fast eiendom til personer med verge... 3 1 Innledning

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett Foreldreansvar og samværsrett Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen NAV lokalt Sosialtjenesten Prest PP-tjenesten, BUP Barnevernet Advokat Fri rettshjelp Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer Nullstill skjemaet før du lukker det Søknad om lønnsgarantidekning -melding av lønnskrav m.v. til konkursboet Den statlige lønnsgarantiordningen Blanketten fylles ut av arbeidstaker og sendes bostyrer.

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen I Rammeplanen for barnehagen står det: «Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Krav om attføringsstønader

Krav om attføringsstønader Krav om attføringsstønader Det kan ytes økonomisk hjelp til ekstra utgifter i forbindelse med attføring, se nedenfor og i brosjyren «Attføringsytelser rettigheter og plikter» (PB-0162). Utdanning som attføringstiltak

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer