Peter Lødrup. Arverett. 5. utgave GYLDENDAL AKADEMISK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Peter Lødrup. Arverett. 5. utgave GYLDENDAL AKADEMISK"

Transkript

1 Peter Lødrup Arverett 5. utgave GYLDENDAL AKADEMISK

2 Innhold Forord 5 Forkortelser 19 Litteratur 19 Lover 21 Tidsskrifter 23 Lovforarbeider mv 23 Første kapittel Innledning Alminnelig orientering 24 I. Arverettens problemer 24 II. Arverettens kilder 25 III. Grunnlaget for erverv ved arv - oversikt 27 IV. Erverv ved arv og annet erverv etter et dødsfall 28 V. Arvefallet og dødsfallet 30 VI. Norsk arveretts internasjonale rekkevidde Arveretten i dagens samfunn 32 I. Hvorfor har vi privat arverett? 32 II. Statens del av arvemassen - arveavgiften 35 III. Slektsarv - ektefellearv - testamentsarv 37 IV. Noen utviklingslinjer ellers 40 Annet kapittel Arv etter loven Slektens arverett 43 I. Behovet for en arvetavle 43 II. Prinsippene bak arvetavlen - parentelsystemet - arvegangsklasser - arv etter linjer - representasjonsprinsippet.. 44

3 Innhold III. Første arvegangsklasse Arvelateren etterlater seg bare barn Arvelateren etterlater seg barn og barnebarn Barn født av foreldre som ikke er gift med hverandre Adopsjon og arverett Forloddsrett for barn i visse tilfelle 52 IV. Annen arvegangsklasse Begge foreldre lever Arvelaterens far eller mor er død Begge foreldre er døde Særregelen hvor arvelateren er under 18 år 56 V. Tredje arvegangsklasse 57 VI. Slektsarverettens grenser Ektefellens arverett 59 I. Ektefellens stilling - flere regelsett har betydning 59 II. Hovedreglene om ektefellens arverett 62 III. Retten til minstearv 63 IV. Ektefellen må - utover minstearven - respektere avdødes testament 65 V. Arveretten og friarven 67 VI. Arverettens bortfall ved separasjon og skilsmisse Statens arverett 69 I. Arverett og arveavgift 69 II. Nærmere om når staten er arving 69 III. Statens avslag på falt arv 70 Tredje kapittel Arv etter testament Oversikt 71 I. Testasjonsrettens begrunnelse 71 II. Testasjonshyppigheten 74 III. Dødsdisposisjonene: Testamenter - arvepakter - dødsgaver 74 IV. Felles testament og gjensidig testament 76 V. Testamentet som rettslig disposisjon 78 VI. Testasjonsrettens utstrekning - den kvantitative og kvalitative testasjonskompetanse 79

4 Innhold 7. Formkravene 81 I. Behovet for form 81 II. De ordinære testamentsformer - al III. Nødstestamenter - al Problemet Fellesregler Det muntlige testament Skriftlig testament uten vitner Særlig om selvmordstilfellene 90 IV. Krav til vitnene 92 V. Testamenter opprettet i utlandet -al VI. Virkningene av at formkravene ikke er oppfylt 95 VII. For hvilke disposisjoner gjelder testamentsformene? 95 VIII. Oppbevaring av testamenter hos tingretten 97 Fjerde kapittel Livsarvingenes pliktdel De grunnleggende utgangspunkter 98 I. Problemet 98 II. Pliktdelens størrelse 99 III. Forloddsretten etter al IV. Livsarvingene kan godkjenne krenkelser av pliktdelen 101 V. Hvorfor har vi pliktdelsregler? 103 VI. Livsarvingene er ikke beskyttet mot arvelaterens livsdisposisjoner 107 VII. Særlig om overføring av næringsvirksomhet Pliktdelsreglenes nærmere innhold 111 I. Problemene 111 II. Hovedregelen er at pliktdelen er utenfor arvelaterens rekkevidde 111 III. Unntak Begrenset adgang til å fordele bestemte ting - al Arven kan gjøres til livsarvingens særeie-al Arvelateren kan i «særlege tilfelle» begrense retten til å råde over pliktdelsarv - al Særlige regler for næringsvirksomhet - al Retten til å gjøre en livsarving arveløs - al Særregler for åndsverk - avl Eiendommer underkastet åsetesrett - odl

5 10 Innhold 8. Arvelateren kan ved ektepakt endre formuesforholdet eller gi rett til uskifte med særeiemidler Kan arvelateren bestemme noe om skifteoppgjøret? Pliktdelens beregning 120 I. Verdsettelsen av aktiva 120 II. Hvilket tidspunkt som beregningen skal knyttes til 122 III. Netto-eller bruttoberegning av den enkelte gjenstand? 124 IV. Betydningen av forloddsrettigheter etter al V. Særlig om livsforsikringskrav Avkortning i arv - arveforskudd 128 I. Avkortningens funksjon 128 II. Vilkår for avkortning 130 III. Hvilke ytelser som kan avkortes 132 IV. Virkningene av avkortning Virkningene for arvingen Virkningene for beregningen av friarven og ektefellens boslodd Al. 43 kan fravikes ved avtale 136 V. Litt terminologi 137 Femte kapittel Nærmere om testamentsreglene Testasjonsevnen 138 I. Arvelateren må ha fylt 18 år 138 II. Krav til testators vurderingsevne - psykiske mangler 139 III. Fortsettelse - bevisbyrdereglene Mangler ved viljeserklæringen 143 I. Noen utgangspunkter 143 II. Utilbørlig påvirkning mv Mangler ved innholdet 149 I. Utgangspunktet - ingen kvalitative krav 149 II. Testasjoner som går ut på bruk eller ødeleggelse som ikke har noe fornuftig formål 149 III. Testasjoner som strider mot «lov eller ærbarhet» mv 151 IV. Grunnlovens 108 og regelen i al. 71 annet ledd annet punktum 152 V. Delegasjon 153

6 Innhold Hvordan testamenter skal tolkes 155 I. Tolking - korrigering - utfylling 155 II. Utgangspunktet - testators mening, al III. Noen typetilfelle 159 IV. Lovens tolkningsregler - al Bestemmelsenes karakter og rekkevidde Gjenstandslegater skal oppfylles før sumlegater, al. 66 nr Gjenstandslegater vedrørende ting det hviler heftelser på, al. 66 nr. 4 første punktum Gjenstanden finnes ikke i boet, al. 66 nr. 4 annet punktum Testamentsarvingen dør før testator, al. 66 nr Ektefellen er innsatt som arving, al. 66 nr Avdøde etterlater seg flere testamenter, al. 66 nr V. Villfarelse - feilskrift 167 VI. Betingelser - pålegg - frister Problemene - suspensive og resolutive betingelser Hovedregler Betingelsen eller pålegget strider mot «lov eller ærbarhet» eller går ut på det umulige Stiftelesestilsynet kan endre vilkår, påbud, forbud eller annen forpliktelse som kan følge av testament 175 VII. Forholdet mellom tolking og utfylling og kravet til form Gjensidige testamenter 176 I. Innledning 176 II. Behovet for gjensidig testament Mellom ektefeller Mellom personer som ikke er gift med hverandre 179 III. Forholdet før det første dødsfall 180 IV. Forholdet ved det første dødsfall 182 V. Gjenlevendes disposisjonsrett over arven ved livsdisposisjoner VI. Gjenlevendes testasjonsrett Omfanget av gjenlevendes testasjonskompetanse Endring og tilbakekall av sekundærdisposisjoner 185 VII. Plikt til å skifte hvis gjenlevende inngår nytt ekteskap 189 VIII. Forholdet ved gjenlevendes død - hvem er arvinger? Utgangspunktet: Testamentets ordlyd - den tidligere tvilssituasjon 189

7 12 Innhold 2. Testamentet har «klare føresegner» Testamentet har ikke «klare føresegnen> Kretsen av arveberettigede etter avdøde Oppgjøret hvor gjenlevende ikke har skiftet med førstavdødes arvinger ved inngåelsen av nytt ekteskap 192 IX. Vilkår for å anvende tolkingsreglene i al. 58 og al X. Den enes disposisjon er ugyldig Arvepakter 194 I. Hva er en arvepakt - behovet 194 II. Formkravet og dets rekkevidde 197 III. Når arvelateren blir bundet 200 IV. Tolkning 200 V. Arvepakten og arvelaterens livsdisposisjoner 202 VI. Noen vurderinger Tilbakekall av testament - bortkommet testament 204 I. Tilbakekall av testament Innledning Formkravene etter al. kap. VIII Særlig om overstrykning og ødeleggelse Kan tilbakekall skje på andre måter? Tilbakekall - endring - ny testasjon Tilbakekall av et tilbakekall En av disposisjonene er ugyldig 211 II. Bortkommet testament Problemet Hva som kan brukes som bevismiddel for testamentets innhold Krav til beviset for at det har foreligget et testament og at det ikke er tilbakekalt av testator Bortfall av testamentet ved endrede forhold -bristende forutsetninger 214 I. Problemet 214 II. Testator kjente til de endrede forhold 215 III. Testator kjente ikke til de endrede forhold 215 IV. Al. 57 annet ledd annet punktum 215

8 Innhold Arvingenes godkjennelse av ugyldige testasjoner - passivitet I. Problemet og hovedregelen 218 II. Nærmere om al. 70 annet ledd 219 III. Minstekrav til arvelaterens disposisjon 221 Sjette kapittel Grensen mellom livsdisposisjoner og dødsdisposisjoner Noen utgangspunkter 223 I. Oversikt 223 II. Rettskildene og deres karakter 225 III. Oversikt over de ulike typetilfelle Oppfyllelsen fra arvelaterens side skal først skje etter hans død I. Bare arvelateren skal yte noe - den typiske dødsdisposisjon, al. 48, jf. 35 og II. Den annen part skal også yte noe ved arvelaterens død 229 III. Arvelateren får en motytelse mens han lever 229 IV. Sammensatte disposisjoner - interessentskaps-kontrakter - gjensidige fordeler - disposisjonen har kontraktspreg Disposisjoner på dødsleiet 234 I. Problemet 234 II. Nærmere om gavebegrepet 235 III. Ytelser på dødsleiet mot vederlag - gjensidig bebyrdede kontrakter 235 IV. Begrepet dødsleie Oppfyllelse skjer før arvelaterens død (eller dødsleiet) 240 I. Problemet 240 II. Utgangspunktet: Det foreligger en livsdisposisjon Gjensidig bebyrdende avtaler Om gaver og gaveliknende disposisjoner 242 III. Nærmere om kravet til avtalens innhold - disposisjonen må ha en realitet for arvelateren Problemstillingen Overdragelse av fast eiendom Særlig om næringsvirksomhet - bedrifter Avhenderens fordeler ved disposisjonen Oppsummering 249

9 14 Innhold IV. Nærmere om kravet til oppfyllelse Noen utgangspunkter Fast eiendom Løsøre og fordringer Arvelateren dør før det avtalte oppfyllelsestidspunkt 252 V. Arvelaterens motivering Det uklare bildet som rettspraksis byr oss Hvor dødsmotiveringen ikke har betydning Motivets betydning ellers 256 VI. Særlig om overdragelser mellom ektefeller og samboere Den faktiske bakgrunn Rettspraksis Noen vurderinger 262 Syvende kapittel Noen felles regler for arv etter loven og arv etter testament Alminnelige betingelser for å ta arv 265 I. Arvingen må leve når arvelateren dør 265 II. Det ufødte barns stilling 267 III. Arvingen kan avslå arven 268 IV. Arveretten kan gå tapt ved foreldelse 269 V. Tap av arveretten ved dom 270 VI. Om forsvunne personer Arvelateren er forsvunnet Arvingen er forsvunnet 273 VII. Forbigått arving og legatar Arvingens forhold til arven mens arvelateren lever 275 I. Avtaler om ventet arv Avhendelse og pantsettelse er forbudt Avtaler om fordeling av aktiva Rettsstiftelser over fremtidige arvegjenstander 276 II. Avkall på ventet arv Utgangspunktet: Al Behovet for å gi avkall Adressaten for avkallet Virkningene av avkall Avkall til fordel for en bestemt arving 280

10 Innhold 15 Åttende kapittel Arvens overgang til arvingene Grunnlinjer i bobehandlingen 281 I. Noen utgangspunkter - terminologi Boets rettslige karakter De ulike interessentene Privat og offentlig skifte 283 II. Loddeier - arving - legatar Definisjonene i sl Legat-typer 288 III. Dødsboet - forholdet mellom loddeierne Hva boet omfatter Forholdet mellom loddeierne 290 IV. Når skifte skal finne sted Utgangspunktet Hvem som kan kreve skifte Testamentariske bestemmelser om utsettelse av skiftet 295 V. Privat skifte er hovedregelen 296 VI. Offentlig skifte Tingrettens oppgaver ved offentlig skifte Bobestyrer Når det skal skiftes offentlig Ingen av arvingene overtar ansvaret for avdødes gjeld Særregler for mindre boer Innstilling av bobehandlingen 303 VII. Tvister under offentlig skifte - skifteprosessen Hva er skifteprosess Skifteprosessens egenart Tingrettens kompetanse Saksanlegg - partsforhold Tingrettens avgjørelser Rettsmidler og rettsmiddelsgrunner Utlodningen 310 VIII. Verdsettelsen av boets eiendeler - skiftetakster 311 IX. Skifte ved testamentsfullbyrder mv 313

11 16 Innhold 28. Avdødes gjeld - kreditorenes stilling 314 I. Oversikt 314 II. Et historisk glimt 315 III. Arvingenes ansvar overfor avdødes kreditorer 317 IV. Forholdet arvingene innbyrdes for avdødes gjeld 319 V. Begravelsesomkostningene 320 VI. Preklusivt proklama Oversikt Utstedelse Innhold og kunngjøring Proklamaets virkninger - anmeldelse Hvilke fordringer som omfattes av et proklama 324 VII. Kreditorenes rett til oppfyllelse under skiftet Arvingene har overtatt ansvaret for avdødes forpliktelser Arvingene har ikke overtatt ansvaret for avdødes forpliktelser VIII. Rett til oppfyllelse av boets midler Gjelden er ikke overtatt av arvingene Ansvaret for avdødes forpliktelser er overtatt av arvingene IX. Kreditors adgang til tvangsfullbyrdelse etter debitors død Oversikt Arvingene har ikke overtatt ansvaret for avdødes forpliktelser Hvor arvingene har overtatt ansvaret for avdødes forpliktelser Kreditor med utlegg eller en annen sikkerhetsrett Forholdet mellom arving og legatar 331 I. Oversikt 331 II. Arvingens ansvar overfor legataren 331 III. Oppfyllelsestid og renteplikt 332 IV. Delvis overskridelse av testasjonsfriheten 334 V. Tilbakesøkningskrav Fordelingen av boets eiendeler 335 I. Utgangspunktet: Enhver loddeier kan kreve boets eiendeler solgt II. Lovregler som hjemler rett til boets eiendeler Unntaket i sl. 61 annet ledd annet punktum Sammensatt skifte, sl Odels- eller åsetesberettiget loddeier Løsnings-eller forkjøpsrett 342

12 Innhold 17 III. Testamentariske bestemmelser over boets eiendeler 342 IV. Nærmere om oppgjøret 342 V. Når naturalutlegget skal oppfylles Oppgjøret mellom gjenlevende ektefelle og avdødes arvinger (sammensatt skifte) 344 I. Oversikt - de grunnleggende utgangspunkter 344 II. Hva som er gjenstand for skiftet 346 III. Rettigheter som bare gjenlevende ektefelle kan gjøre gjeldende Avgrensningen av delingsgrunnlaget Rett til å beholde egne eiendeler hvis avdøde var insolvent Lempningsreglenes rekkevidde Gjenlevendes uttaksrett av det insolvente dødsbo 350 IV. Fordelingen av boets eiendeler Oversikt Nærmere om sl. 63 annet ledd Forholdet mellom den gjenlevende ektefelle og en odelsberettiget loddeier Gjenlevende ektefelles forkjøpsrett 356 V. Kreditorenes stilling ved sammensatt skifte 357 VI. «Summarisk skifte» 358 Niende kapittel Gjenlevende ektefelles rett til å sitte i uskiftet bo Bakgrunnen og betingelsene for uskifte 359 I. Oversikt 359 II. Gjenstand for uskifte - felleseie 362 III. Gjenstand for uskifte - særeie 363 IV. Fellesregler for uskifte som bygger på avtale mellom ektefellene. 364 V. Overfor hvilke arvinger retten til uskifte kan gjøres gjeldende VI. Forholdet mellom testamentariske disposisjoner og retten til uskifte 367 VII. Alminnelige forutsetninger for uskifte 369 VIII. Fremgangsmåten 370 IX. Forutsetter uskifte at den formelle fremgangsmåten er fulgt? Under uskiftet 372 I. Hva boet omfatter 372

13 18 Innhold II. Forholdet mellom gjenlevende ektefelle og avdødes kreditorer III. Gjenlevendes rådighet over boet Innledning Utgangspunktet og hovedregel Forbudet mot å gi gave - misforhold Vilkår for omsøtelse Overtredelse av al Dødsdisposisjonene 382 IV. Arvingenes forhold til boet Reglene om skifte av det uskiftede bo 385 I. Når boet skal skiftes 385 II. Reglene om skifte av boet Oversikt Delingen mens gjenlevende lever Delingen etter gjenlevendes død Oppgjøret hvor noen har fått helt eller delvis oppgjør 390 III. Hvem som er arvinger 392 IV. Nytt ekteskap uten at uskifteboet er skiftet 393 Lovregister 397 Domsregister 405 Saksregister 411

Arv. Forord. JURK ønsker å takke advokatene Per Racin Fosmark og Ola Viken, som har bidratt med råd og veiledning under utarbeidelsen av brosjyren.

Arv. Forord. JURK ønsker å takke advokatene Per Racin Fosmark og Ola Viken, som har bidratt med råd og veiledning under utarbeidelsen av brosjyren. 1 Forord Arveloven av 1972 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved arv i Norge. Arveloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer de ulike arverettslige problemstillingene. Til venstre

Detaljer

Din siste vilje Testamentariske gaver. Arv

Din siste vilje Testamentariske gaver. Arv Din siste vilje Testamentariske gaver Arv Innholdsfortegnelse s.4 Dine ønsker for fremtiden Å skrive et testamente Gaver til en god sak s.7 Arvinger Hvem er mine arvinger? Ektefelle/registrerte partnere

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no ARV OG SKIFTE En praktisk gjennomgang Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no 1 Disposisjon Kort om arv, og forslagene til endring i arveloven Skifteprosessen hva skjer når noen dør? Uskifte Privat skifte

Detaljer

Rådighet og bruksrett

Rådighet og bruksrett Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [august 2013] Rådighet og bruksrett DEL 1 RÅDIGHET... 4 1 GENERELT... 4 1.1 -- BEGREPET "RÅDIGHETSERVERVET"... 4 1.2 -- RÅDIGHETSERVERVETS BETYDNING...

Detaljer

FORORD. Oslo, desember 2009. Elfrid Sundqvist

FORORD. Oslo, desember 2009. Elfrid Sundqvist FORORD Denne brosjyren er utarbeidet av Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK) som er en uavhengig organisasjon drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

Innfordring mot dødsbo og arvinger. Liv Johanne Ro Dommerfullmektig Lofoten tingrett

Innfordring mot dødsbo og arvinger. Liv Johanne Ro Dommerfullmektig Lofoten tingrett Innfordring mot dødsbo og arvinger Liv Johanne Ro Dommerfullmektig Lofoten tingrett Hva skjer med avdødes gjeld? Uskifte Privat skifte Offentlig skifte "Flytende bo" Kreditor har tvangsgrunnlag overfor

Detaljer

Avgift på arv og gaver

Avgift på arv og gaver Avgift på arv gaver Innhold Når er arv gave avgiftspliktig? 3 Om privat skifte av dødsbo 4 Om gaver 5 Hvor stor blir arveavgiften? 5 Arveavgiftsgrunnlaget 6 Om beregning av arveavgiften 7 Frafall av arv

Detaljer

Kvinner og odel. Forord. Innholdsfortegnelse

Kvinner og odel. Forord. Innholdsfortegnelse Kvinner og odel Forord Formålet med brosjyren er å gi en kortfattet framstilling av hovedreglene og praktiske problemstillinger innenfor odels- og åsetesretten. I tillegg har vi valgt å skrive litt om

Detaljer

L Lenestlevendeektefel. Den norske Dommerforening Fagutvalget for privatrett

L Lenestlevendeektefel. Den norske Dommerforening Fagutvalget for privatrett Den norske Dommerforening Fagutvalget for privatrett Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 - Dep 0030 Oslo Sendes også pr, e-post: lovavdelingen@id,dep.no Oslo, den 14. oktober

Detaljer

juridisk rådgivning for kvinner stiftet 1974 SAMBOER- AVTALE Veiledning Samboerkontrakt Testament

juridisk rådgivning for kvinner stiftet 1974 SAMBOER- AVTALE Veiledning Samboerkontrakt Testament juridisk rådgivning for kvinner stiftet 1974 SAMBOER- AVTALE Veiledning Samboerkontrakt Testament VEILEDNING FOR UTFYLLING AV SAMBOERAVTALE Det er ingen egen lov som spesielt regulerer de økonomiske forhold

Detaljer

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg. Dette bør du vite om EKTEPAKT En veileder fra Brønnøysundregistrene mars 2013 Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.no Dette bør du vite om EKTEPAKT side 2 Uten ektepakt: Felleseie

Detaljer

Prioritering mellom gjenlevende samboer og førsteavdødes barn ved arveoppgjør en rettspolitisk vurdering

Prioritering mellom gjenlevende samboer og førsteavdødes barn ved arveoppgjør en rettspolitisk vurdering Prioritering mellom gjenlevende samboer og førsteavdødes barn ved arveoppgjør en rettspolitisk vurdering Kandidatnummer: 192848 Veileder: Arne Dag Hestnes Antall ord inkl. Fot- og sluttnoter: 11427 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Ektefellers rettsstilling

Ektefellers rettsstilling Forord Denne brosjyren er utarbeidet av Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis råd og veiledning

Detaljer

JURK. Vi gir gratis råd i juridiske spørsmål for kvinner, rettighetsinformasjon og driver rettspolitisk arbeid

JURK. Vi gir gratis råd i juridiske spørsmål for kvinner, rettighetsinformasjon og driver rettspolitisk arbeid 28.11.14 JURK Vi gir gratis råd i juridiske spørsmål for kvinner, rettighetsinformasjon og driver rettspolitisk arbeid JURK er et politisk uavhengig studentrettshjelpstiltak som jobber for likestilling

Detaljer

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse.

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon

Detaljer

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt.

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Kandidatnummer: 635 Leveringsfrist: 25. november 2007 Til sammen 17 891 ord 08.07.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Problemstilling

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Arne Antonsen (advokat Knut Skjærgård til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. Arne Antonsen (advokat Knut Skjærgård til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00453-A, (sak nr. 2007/1599), sivil sak, anke, Arne Antonsen Lofrid Irene Furu (advokat Knut Skjærgård til prøve) mot Magne Åsmund Karlsen

Detaljer

MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST)

MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST) Til skifteretten i MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST) De gule feltene må leses/fylles ut av alle r som ønsker uskifte. Disse feltene er tilstrekkelige hvis avdøde verken etterlater seg

Detaljer

Nytt. i privatretten. Innhold nr. 3/2008: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo INSTITUTT FOR PRIVATRETT

Nytt. i privatretten. Innhold nr. 3/2008: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo INSTITUTT FOR PRIVATRETT Nr. 3/2008-10. årgang 13471-3 2008: 1 2008 03.10.08 08.35 Page 1 Nytt i privatretten Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo INSTITUTT FOR PRIVATRETT Forskningsprosjekt om engelske

Detaljer

KREDITT OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL FORDEL FOR AKSJEEIER M.V. etter Lover om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 8-7

KREDITT OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL FORDEL FOR AKSJEEIER M.V. etter Lover om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 8-7 KREDITT OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL FORDEL FOR AKSJEEIER M.V. etter Lover om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 8-7 Kandidatnummer: 582 Leveringsfrist: 26.11.07 Til sammen 17.598 ord 22.11.2007 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata Aksjeloven Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel 1. Innledende bestemmelser I. Lovens virkeområde.

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Det finnes ingen

Detaljer

Rundskriv for Tinglysingen

Rundskriv for Tinglysingen Rundskriv for Tinglysingen Kartverket tinglysingsdivisjonen Ajourført pr. 21. april 2015 Forord FORORD I forbindelse med overføringen av tinglysingsansvaret fra domstolene til Statens kartverk ble det

Detaljer

Veiledning til melding om arv. Skatteetaten. 2 Formuen ved dødsfallet

Veiledning til melding om arv. Skatteetaten. 2 Formuen ved dødsfallet Veiledning til melding om arv Arvemelding (RF-1615) skal sendes skattekontoret innen seks måneder etter dødsfallet. Meldingen skal sendes til den region hvor avdøde var bosatt, se siste side i veiledningen.

Detaljer

Reglene om. kreditorvarsel og kreditorinnsigelser. ved fusjon. av aksjeselskaper

Reglene om. kreditorvarsel og kreditorinnsigelser. ved fusjon. av aksjeselskaper Masteroppgave Jus399 Reglene om kreditorvarsel og kreditorinnsigelser ved fusjon av aksjeselskaper Kandidatnummer: 181669 Veileder: Professor dr. juris Filip Truyen Antall ord: 12 251 6. 12. 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009

Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009 Rundskriv Til kommunene, fylkesmennene, Statens landbruksforvaltning og Tinglysingen Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009 Rundskriv M-2/2009 Konsesjon og boplikt (lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon

Detaljer