Kjapt og nyttig Generasjonsskifte i familieeide bedrifter. 15. februar 2012 v/advokat/partner Eivind O. G. Ottesen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjapt og nyttig Generasjonsskifte i familieeide bedrifter. 15. februar 2012 v/advokat/partner Eivind O. G. Ottesen"

Transkript

1 Kjapt og nyttig Generasjonsskifte i familieeide bedrifter 15. februar 2012 v/advokat/partner Eivind O. G. Ottesen

2 Generasjonsskifte Innledning Hva er et generasjonsskifte? I sin enkelhet er dette kun en overføring av virksomhet fra en generasjon til den neste ved seniors død eller mens senior lever. I sin kompleksitet er det mange hensyn som må og bør avveies: 1) Bør bedriften overføres som gave, arv etter loven eller arv etter testament? 2) Utløsning av arvinger som ikke skal overta driften. 3) Finansiering av familiebedriften. 4) Sikring av seniors og ektefellens økonomi for fremtiden. 5) Forholdet til andre eiere av bedriften. 6) Valg av selskapsform i fremtiden. 7) Forholdet til kreditorer. Tradisjonell målsetning ved et generasjonsskifte Opprettholde bedriftens livskraft, Sikre familefreden og, Minimalisere skatt og arveavgift. 2

3 Generasjonsskifte Aktualitet Generasjonsskifter særlig aktuelt p.g.a. demografisk utvikling De store etterkrigskullene hvor det i dag befinner seg svært mange bedriftseiere nærmer seg pensjonsalder. 2/3 av bedriftene i Norge er familieeide. Av disse vurderer 28 % eierskifte i løpet av de neste 5 år.* * Tall fra undersøkelsen Family Business Survey av PwC. R&R nr. 1/08. Ca norske bedrifter (AS og EPF) står foran et eierskifte i løpet av de neste 10 årene. Kunnskapsparken Bodø AS Eierskifter i norske bedrifter en analyse basert på EUs næringspolitikk for eierskifter

4 Arveavgift 4

5 Arv- og familierettslige regler som påvirker generasjonsskifte (gjennomgangen av arvelovens regler tar bare sikte på å belyse visse hovedpunkter som har særlig betydning ved generasjonsskifte) - særeie og felleseie - ektefellens/samboers krav på minstearv - arvelovens arvetavle - livsarvingenes pliktdelsarv - formkravene til testament - uskifte

6 Arveavgift Arveavgiftsplikt Det skal svares arveavgift av all arv, samt av gave/forskudd på arv ytt til positiv oppregnet krets angitt i aal. 2 Arveavgift skal svares for gave eller del av gave som ikke var ytet senest seks måneder før giverens død, jf. aal. 2 andre ledd. Det er mottaker av midlene som er arveavgiftspliktig, jf. aal. 3 (1) Det kan avtales at giver betaler (men i så fall merk at arveavgiftsgrunnlaget øker tilsvarende) Dersom mottaker er selskap som er kontrollert av personer som nevnt i aal. 2 utløser også dette arveavgift, jf. aal. 2 (1) e 6

7 Arveavgift Avgiftsfrihet for visse midler Arv eller gave til ektefelle og samboer er fritatt, aal. 4 (4) Videre er gaver i form av periodiske ytelser til oppfostring/ utdanning fritatt fra arveavgift, aal. 4 (1) a For leilighetsgaver ble det fra 1. jan innført et nytt årlig fribeløp tilsvarende halvparten av folketrygdens grunnbeløp (G), dvs. p.t. kr per år. Fribeløpet gjelder imidlertid ikke leilighetsgaver i form av unoterte aksjer og andeler i DLS eller fast eiendom. Se aal 4 (1) b 7

8 Gjeldende avgiftssatser Fribeløp kr Trinn 1(barn og foreldre) kr % Trinn 2 (barn og foreldre) kr % Trinn 1 (andre) kr % Trinn 2 (andre) kr %

9 Arveavgift Avgiftsgrunnlaget - hovedregel Hovedregelen er at arveavgiftsgrunnlaget baseres på antatt salgsverdi, jf. aal. 11, dvs. omsetningsverdi av de midlene som overføres Hovedregelen vil typisk gjelde ved arv/gave av børsnoterte aksjer, enkeltpersonforetak, fast eiendom, fordringer og driftsmidler Det gjøres fratrekk for forpliktelser som f.eks. bruksrettigheter Bruksrettigheter: Konkret vurdering av om vesentlig rådighet er overdratt Fritidseiendom maksimalt 4 uker bruksrett til fradrag Bruksrett for tredjepart til fradrag Overføring av fritidseiendommer «Stoltenbergtakst» 25% reduksjon Sameier Bruksretter Lån, årlig gave på ½ G-renter 9

10 Arveavgift Avgiftsgrunnlaget - gunstig unntak for ikke-børsnoterte aksjer og andeler Aal. 11 A gir en gunstig verdsettelsesregel for arveavgift for ikke-børsnoterte aksjer og andeler i deltakerlignede selskaper. For disse verdipapirene kan mottakeren velge å fastsette arveavgiftsgrunnlaget til 60 % (eller alt.100 %) av aksjens/andelens forholdsmessige andel av selskapets skattemessig formuesverdi per 1. januar i overdragelsesåret. 40 %-rabatten gjelder oppad begrenset til et beløp på 10 MNOK for den enkelte mottaker. Overskytende verdi inngår i arveavgiftsgrunnlaget med 100 %. 10

11 Arveavgift Avgiftsgrunnlaget - gunstig unntak for ikke-børsnoterte aksjer og andeler Rabatt-taket på kr 10 mill gjelder for hver mottaker Gjelder uavhengig av: Hvor mange ganger personen mottar aksjer/andeler Uavhengig av arv eller gave Hvem som er arvelater eller giver Hvilke andeler eller aksjer som mottas Kr 10 mill beregnes på grunnlag av 100 % av skattemessig formuesverdi. 11

12 Arveavgift Avgiftsgrunnlaget - gunstig unntak for ikke-børsnoterte aksjer og andeler eksempel Mottas aksjer som har formuesverdi på kr 20 mill, blir minimumsverdsettelsen: 10 mill x 0,6 = 6 mill 10 mill x 1,0 = 10 mill Sum arveavgiftsgr.lag 16 mill (arvingen/gavemottakeren vil her ha utnyttet sitt rabatt-tak og vil derfor ikke få rabatt ved en senere anledning) Det skal også gjøres et fradrag i avgiftsgrunnlaget med 20 % av latent skattepliktig gevinst ( i utg pkt differansen mellom skattemessig kostpris og skattemessig formuesverdi) på verdipapirene, jf. aal. 14 (5). NB! Fradraget gis ikke dersom mottaker er et selskap. 12

13 Arveavgift Avgiftsgrunnlaget - gunstig unntak for ikke-børsnoterte aksjer og andeler Reglene kom i 1992 og ble primært gitt for å lette generasjonsskifter i familieeide bedrifter Den skattemessige formuesverdi er gjerne vesentlig lavere enn omsetningsverdi, særlig gjelder dette fast eiendom I tillegg kommer at goodwill (også egenutviklet forretningsverdi) ikke inngår ved beregningen av skattemessig formuesverdi slik at dette ikke blir hensyntatt ved beregning av avgiftsgrunnlaget. I sum medfører ovennevnte beregningsregler at avgiftsgrunn-laget for ikkebørsnoterte aksjer og andeler i deltakerlignede selskaper ofte vil være langt lavere enn omsetningsverdi, se illustrasjon: 13

14 Arveavgift Oversikt over virkningen av aal. 11 A 14

15 Arveavgift Verdsettelsestidspunkt skattemessig formuesverdi Børsnoterte aksjer: verdien på tidspunktet for rådighetservervet (børskurs), aal. 11 og 9 Ikke-børsnoterte aksjer og andeler: 1. jan i det året rådigheten erverves, aal. 11 A (3) økning i verdien etter dette tidspunkt skal som utgangspunkt ikke hensyntas Unntak: ved feting av selskapet i perioden kan ulovfestet gjennomskjæring være aktuelt, jf. Nagell-Erichsen-dommen Ved vesentlig verdinedgang kan det søkes om avgiftsnedsettelse, jf. aal

16 Arveavgift Verdsettelsestidspunkt skattemessig formuesverdi (forts.) Unntak: det tas hensyn til eierstyrte endringer i selskapets kapital, aksjer eller andeler, jf. aal. 11 A (3), som er skjedd i perioden: Antall aksjer eller andeler er endret uten motsvarende endringer i kapitalen Selskapet erverver eller selger egne aksjer Kapitalnedsettelser og forhøyelser Endringer i tilknytning til fusjon eller fisjon Felles: etterprøvbare gjennom formelle selskapsbeslutninger og/eller registreringer i Foretaksregisteret Skal ikke gjelde endringer som skyldes ordinær drift 16

17 Arveavgift Verdsettelsestidspunkt skattemessig formuesverdi (forts.) Skattemessig formuesverdi noe upresist kan man si at verdien fastsettes ut fra selskapets eiendeler Goodwillverdi (opparbeidet og ervervet) ikke en del av skattemessig formuesverdi Fast eiendom beregnes ut fra ligningsverdi (normalt langt lavere enn virkelig verdi) Selskapets eiendeler 17

18 Avslutning Uriktige el. ufullstendige opplysninger/tilleggsavgift: 10 års endringsfrist Fristen løper ikke før melding om gave er gitt, jf. aal. 25 (2) ingen innberetning av gave ingen frist! Strenge krav for tilleggsavgift Aal 44 - Vesentlighetskriterium graverende tilfelle: Hvis en avgiftspliktig eller hans verge, selv eller ved fullmektig, forsettlig eller ved grov uaktsomhet har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger som har ført eller kunne ha ført, til fastsettelse av for lav avgift, kan vedkommende departement pålegge den avgiftspliktige å betale en tilleggsavgift avpasset etter skylden og omstendighetene for øvrig. 18

19 Skatt/arveavgift 19

20 Skatt/arveavgift Kontinuitetsprinsippet for aksjer og andeler Hovedregelen er diskontinuitet: For de fleste formuesobjekter vil arvingen/gavemottaker få nye skatteposisjoner knyttet til det som arves, jf. det såkalte diskontinuitetsprinsippet (hovedregelen i norsk skatterett) - skattemessig inngangsverdi settes til maks-størrelsen på arveavgiftsgrunnlaget Unntak for aksjer og andeler - kontinuitet: For aksjer og andeler ble dette endret fra og med 1. januar For aksjer og andeler arvet etter dette tidspunktet et det innført et kontinuitetsprinsipp, jf. sktl (aksjer) og (andeler i DLS) 20

21 Skatt/arveavgift Kontinuitetsprinsippet for aksjer og andeler (forts.) Prinsippet innebærer at arving/mottaker trer inn i arvelaters/givers skatteposisjoner til verdipapirene. Dette gjelder blant annet inngangsverdi, skjermingsgrunnlag, ubenyttet skjermingsfradrag og skattemessig innbetalt kapital per aksje. Inngangsverdi og skjermingsgrunnlag er dog begrenset til arveavgiftsgrunnlaget, jf. sktl. 9-7 (således kun et delvis kontinuitetsprinsipp). 21

22 Skatt/arveavgift Generelt Utgangspunktet er at arvings/gavemottakers kostpris/inngangsverdi blir lik arveavgiftsgrunnlaget. Det blir derfor en avveining mellom lav arveavgift og høy skatt Tommelfingerregler: For eiendeler som skal selges med skatteplikt, bør det betales arveavgift (10 %) og ikke skatt (28 %) For driftsmidler som senere kan selges skattefritt (fritidsbolig), vil lavt arveavgiftsgrunnlag være gunstig I praksis godtas det at gaveoverføringer som skjer som ledd i overføring av virksomhet ikke gir grunnlag for uttaksbeskatning 22

23 Skatt/arveavgift Aksjer Skatteproblematikken knytter seg til hvilken verdi det er gunstig å sette på aksjene 60 % eller 100 %, jf. aal. 11 A Deltakerlignet selskap (ANS, DA, KS, IS) Også her er det diskontinuitet og aal. 11 A som gjelder Enkeltpersonforetak I hovedsak blir det å vurdere de generelle momentene, jf. ovenfor. Dersom man tar opp en kompanjong, oppstår det realisasjon etter skattereglene! Omdanning først til AS kan være gunstig. 23

24 Ulike fremgangsmåter ved overføring av arv 24

25 Hensyn som må vurderes Hvert generasjonsskifte må vurderes konkret! Momenter for valget av fremgangsmåte: Felleseie/særeie Verdier generelt, Forretningsmessige og familiære forhold Givers og mottakers skattemessige posisjoner, herunder skattemessig kostpris og skjermingsgrunnlag Hvorvidt barna skal overta aksjene personlig eller via et barneaksjeselskap varierer også i stor grad Fordel at AS et kan betale arveavgiften man slipper utbytteskatten Høye inngangsverdier på aksjer/andeler kan tilsi overføring personlig Omstrukturering forut for generasjonsskiftet 25

26 Hensyn som må vurderes Valget av den transaksjonsform som kan benyttes ved overføring av aksjer varierer således mellom: Helt rene kjøp Kjøp til underpris (gavesalg) Rene gaveoverføringer Særlig om gavesalg Medfører at giver får en fordring på mottaker/mottakers selskap som senior kan benytte som inntektskilde Mottaker kan betale ned med utbytte mottatt fra selskapet det mottas aksjer i Gavesalg til 60 % eller høyere av formuesverdien av aksjen utløser ikke arveavgift Dog: heller arveavgift (maks 10 %) enn gevinstbeskat. (28 %) 26

27 Spredning av arv Spredning av arven er arveavgiftsmessig gunstig! (får utnyttet fribeløpet og de lavere satser) Eksempel arveavgiftsfri overføring: - foreldre, to barn, fire barnebarn: x 2 x 6 = kr - hvis også til barn og barnebarns ektefeller: x 2 x 12 = kr 27

28 Overføring av aksjer/andeler lav / negativ inngangsverdi Inngangsverdi: VV: Skattemessig formuesv. -2 MNOK 5 MNOK 1 MNOK X Gave direkte Y X AS Y AS -Y overtar X negative inngangsverdi 0 i skjerming, men -2 ved salg 28

29 Overføring av aksjer/andeler lav / negativ inngangsverdi (forts.) Fradrag i arveavgiftsgrunnlaget 3 MNOK ((1 (-2)) x 20 % = NOK Arveavgiftsgrunnlag: 60 % = % = Velger 60 % da MNOK 2 uansett overtas som skattemessig inngangsverdi. 29

30 Overføring av aksjer/andeler lav / negativ inngangsverdi (forts.) Y AS stiftes med NOK i aksjekapital av barn X Y Y AS X AS X AS Y AS overtar X sin negative inngangsverdi, men pga Fritaksmetoden nøytraliseres denne. 30

31 Overføring av aksjer/andeler lav / negativ inngangsverdi Y AS får et arveavgiftsgrunnlag på kr ingen rabatt for latent skatt ved beregning av arveavgift når selskap er mottaker Skjermingsgrunnlag i Y AS blir kr (innbetalt AK) Regnskapsmessig verdi Y AS blir lik virkelig verdi, kr 5 mill. DLS andel kan også overføres til Y AS 31

32 Metode for overføring av aksjer/andeler giver skal med på eiersiden i ny struktur (1) Før: X Etter: X- A-aksjer Y B-aksjer 100 % 10 % 90 % X AS X AS 32

33 Metode for overføring av aksjer/andeler giver skal med på eiersiden i ny struktur (1) forts. Etableres to aksjeklasser A og B A-aksjene beholdes B-aksjene overføres til barn som gave A-aksjer gis full utbytte- og stemmerett B-aksjer gis begrensede rettigheter Endelig overdragelse av 90 % av aksjene (dvs 90 % av verdiene i selskapet) 33

34 Metode for overføring av aksjer/andeler giver skal med på eiersiden i ny struktur (2) Status: X Step 1: Y 100% X AS Y AS 100% X AS Rettet emisjon i Y AS mot X etter gaveoverføringen Emisjonskursen minst lik arveavgiftsgrunnlaget Vedtektsendringer der det etableres A- og B-aksjer i Y AS. Giver får A-aksjer 34

35 Metode for overføring av aksjer/andeler giver skal med på eiersiden i ny struktur (2) forts. Step 2 Fisjon av Y AS Y-B-aksjer X-A-aksjer 90 % 10 % Y AS X AS Y AS fisjonerer og X får etablert eget AS innenfor Fritaksmetoden 35

36 Nærmere om rådighetsovergang Rådighetsovergang Aal. 9, 1bokstav d, jf 2, 3 ledd: gave anses overdratt når giveren med endelig virkning har gitt fra seg rådigheten, eller den etter forholdene vesentlige rådigheten, over gaven Om rådigheten kan sies å ha gått over beror på en konkret vurdering. Retten til utbytte vil normalt utgjøre en vesentlig eierbeføyelse over aksjene. Dersom giver på en aksje som har utbytterett har tatt forbehold om retten til denne avkastning av aksjen vil rådigheten således normalt ikke kunne anses å ha gått over 36

37 Seniors kontroll etter overføring av aksjer? Kontroll over de overdratte aksjene Seniors kontroll over aksjene etter gaveoverdragelsen, herunder kontroll i den underliggende aksjeinvestering, kan sikres gjennom innføring av selskapsrettslige aksjeklasser, f.eks. A- og B-aksjer Det har således vært vanlig at senior beholder aksjer i den aksjeklasse som gjennom vedtektene er gitt større innflytelse gjennom økt stemme- og utbytterett til utbytte Aksjene skal verdsettes likt uavhengig av aksjeklasse og hvilke rettigheter som er knyttet til aksjene i aksjeklassen Gjennomskjæringsrisiko dersom B-aksjene verken tillegges stemme- eller utbytterett? - SKD: etter endring i ordlyd i arveavgiftshåndboken mai 2011 ja! - SKD vurderer kontrollen over selskapet, ikke den enkelte aksje - Minimere risiko: vedtektsfeste stemme- og utbytterett for B-aksjene til minst lik halvparten av A-aksjenes stemme- og utbytterett men senior da kun negativ kontroll (kan hindre vedtektsendringer mv) 37

38 Enkelte andre regler Skattebetalingsloven Rentefri avdragsordning, jf 10-32, arvingen/gavemottakeren kan kreve at beregnet arveavgift skal betales i like store årlige avdrag i inntil 12 år Gjelder EPF og 11 A-selskap (minst 25 % av aksjene må overføres) Gaver kan unntas fra overformynderiets forvaltning, vgml. 89 Vergemålsloven Reglene om studielån Stipend avkortes ved formue over et visst beløp (for 2011 kr kr ) 38

39 Overdragelse av aksjer med begrensede rettigheter - aksjeklasser

40 Case Tilrettelegging for generasjonsskifte Tilrettelegging for generasjonsskifte Etter overdragelse Far Far Sønn Far 100 aksjer 90 B-aksjer 10 A-aksjer 90 B-aksjer 10 A-aksjer Drift AS Drift AS Drift AS Ikke aksjeklasser B-aksjene har 1/10 utbytterett B-aksjene har 1/1 stemmerett 40

41 Problemstilling Er aksjer med begrensede rettigheter overført til sønn? Tidspunkt for rådighetsovergang Aal. 5: verdsettelse når rådigheten erverves 41

42 Rettslig utgangspunkt Aal 2 jf. 9: når gaven anses ytet.. når giveren med endelig virkning har gitt fra seg rådigheten eller den etter forholdene vesentlige rådigheten Ot.prp. nr. 48 ( ) s. 9: I prinsippet vil tiden for rådighetservervet bero på de faktiske omstendighetene i hvert enkelt tilfelle. Einar Harbo Vesentlighetsvurdering i forhold til opprinnelige rettigheter Sitter giver igjen med mer enn halvparten av rettighetene? Hvilke rettigheter hadde giver i forkant av overdragelsen Zimmer/Talmoe R & R nr s. 50: Utbytterett som tilsvarer minst halvparten av det de overførte aksjene skulle hatt etter en jevn fordeling, må normalt anses tilstrekkelig for at det kan anses å ha skjedd en rådighetsovergang. 42

43 Rettslig utgangspunkt (forts.) SKDs arveavgiftshåndbok frem til mai 2011:. Vedtektene kan for eksempel bestemme at kun A-aksjene skal ha stemmerett og fortrinnsrett til utbytte... Dersom verdien som legges til grunn for arveavgiftsberegningen hadde vært influert av hvilke rettigheter som hadde vært knyttet til aksjene i aksjeklassen, ville det vært naturlig å foreta avgiftsberegning ved overføringen og eventuelt ny avgiftsberegning dersom ytterligere rådighet over selskapet hadde blitt overført til mottakere av B-aksjene. Dette vil ikke være aktuelt ved overføring av ikkebørsnoterte aksjer i dag, idet verdien etter aal 11 A settes til 30 % eller 100 % av aksjenes andel av selskapets samlede skattemessige formuesverdi, og den er lik, uansett hvilke rettigheter som knyttes til aksjene. 43

44 Rettslig utgangspunkt (forts.) Ny ordlyd mai 2011 avgiftshåndboken pkt 3.2: Privatrettslig eierbegrep og konkret vurdering av rådighetsspørsmål Det er ikke avgjørende hvem som fremstår som formell eier: Rett til utbytte Stemmerett Pant- og salgsforbud Syntes å legg til grunn jevn fordelingstankegang i forhold til totalverdiene i selskapet Råderetten anses å gå over når B-aksjene får ubetinget rett til utbytte, eller når A- aksjene overdras til tidligere mottaker av B-aksjene slik at mottaker får kontroll over selskapet. 44

45 Konsekvensene av utsatt rådighet SKD: B-aksjene avgiftsberegnes først når rådigheten anses gått over Dersom det besluttes utbytterett også til B-aksjonær som ihht vedtekter ikke har utbytterett, må utdelingen anses som en verdioverføring fra A-aksjonær til B- aksjonær B-aksjene kan tilbakeføres til giver uten arveavgiftsmessige konsekvenser SKDs vinkling er at mottakers erverv av rettigheter og kontroll over selskapet som sådan og ikke den rettighet som eer knyttet til den enkelte aksje 45

46 Konsekvenser for gjennomførte transaksjoner Myndighetene skal av eget tiltak rette andre feil ved avgiftsfastsettelsen enn verdsettelse hvis de oppdages innen ti år etter at underretting er sendt avgiftspliktig jf. aal 34 Unntak: fristen er tre år dersom retting er til skade for den avgiftspliktige, med mindre feilen skyldes at han forsettlig eller uaktsomt har unnlatt å oppfylle sin opplysningsplikt jf. aal. 34, 2. punktum En viss veiledning om innholdet i opplysningsplikten fremgår av arveavgiftsloven: Meldingen skal inneholde en nøyaktig og fullstendig fortegnelse over de avgiftspliktige midler og for øvrig opplysning om alle omstendigheter av betydning for avgiftsplikten jr. aal. 25 (6) Erfaringsmessig høy terskel for å anvende tiårsfristen til ugunst for den avgiftspliktige 46

47 Konsekvenser for praksis fremover tidligere saker Risiko for at tidligere gavesaker kan bli endret som følge av ny praksis? Endring vil typisk være foranlediget av: Tips fra skattemyndighetene selv eller andre Oppmerksomhet rundt tidligere gavetranskasjoner som følge av nye gavedisposisjoner der de samme parter er involvert Endring kan medføre at myndighetene: Fatter vedtak om utsatt rådighet der de finner at rådigheten ikke har fått over på mottaker Foretar ny avgiftsberegning der det tas utgangspunkt i arveavgiftsgrunnlaget på det nye overføringstidspunktet en endring kan medføre økt avgiftsgrunnlag og økt avgift for klient 47

48 Konsekvenser for praksis fremover Det foreligger en risiko for at gavetransaksjoner kan bli gjenstand for utsatt rådighet ved overføring av B-aksjer med begrensede rettigheter Større risiko når gavetransaksjonen er foretatt som ledd i et generasjonsskifte der rettigheter og kontroll over selskapet skal overføres gradvis til mottaker (B-aksjonær) Ved ønske om å minimere risiko for klient er følgende sentralt: Vedtektsfeste rett for B-aksjene til utbytte tilsvarende minst halvparten av A- aksjenes utbytterett Vedtektsfeste stemmerett tilsvarende minst halvparten av A-aksjenes stemmerett Foreta eventuelle endringer i vedtekter for å legge til rette for et eventuelt fremtidig generasjonsskifte opprettelse av A- og B-aksjer ikke et ledd i generasjonsskifte 48

49 Hvem skal få hva?

50 Utløsning av medarvinger Hensynet til familiefreden tilsier en tilnærmet likedeling dersom det er flere barn involvert i et generasjonsskifte. Dersom generasjonsskiftet skjer ved arveforskudd eller gave vil senior stå fritt til å foreta fordelingen. Hvis generasjonsskifte skjer som ledd i oppgjør av dødsbo, kan barna ikke påtvinges en utløsning som krenker pliktdelsarven. Ulike alternativer for utløsning: - Kontanter - Kontanter og mindretallsposisjon i bedriften - Oppsplitting av eierretten til bedriften - Bedriften kan splittes

51 Sikring av seniors og ektefellens/samboerens personlige økonomi Det er normalt følgende alternativer eller kombinasjoner av disse som er aktuelt: - Pensjon fra junior eller fra bedriften - Pensjonsforsikring - Trekke på fordring etablert ved gavesalg

52 Forholdet til andre eiere Selskapsrettslig lovgivning eller vedtekter, selskapsavtaler etc. kan innskrenke muligheten for generasjonsskifte, f.eks. ved at det kreves samtykke fra de andre eierne eller at det foreligger forkjøpsrett. - Dette aktualiseres dersom de øvrige eierne har liten tro på juniors samarbeidsevner eller forretningstalent

53 Valg av fremtidig selskapsform Skal senior fortsette i bedriften? Hvem skal lede bedriften? Hvordan skal bedriften organiseres? Normalt tas det hensyn til hvilken selskapsform som vil gi lavest skattebelastning. Bedriftens antatte fremtidige inntjening vil være relevant ved vurderingen.

54

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

30 Arv og generasjonsskifte

30 Arv og generasjonsskifte 30 Arv og generasjonsskifte 30.1 Generelt om generasjonsskifte 685 30.1 Generelt om generasjonsskifte 30.1.1 Generasjonsskifte nødvendighet og skatteplanleggingsmulighet Med generasjonsskifte siktes det

Detaljer

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt.

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Kandidatnummer: 635 Leveringsfrist: 25. november 2007 Til sammen 17 891 ord 08.07.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Problemstilling

Detaljer

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Deloitte Advokatfirma AS advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat/partner Rolf Erik Disch Situasjonsbeskrivelser

Detaljer

Avgift på arv og gaver

Avgift på arv og gaver Avgift på arv gaver Innhold Når er arv gave avgiftspliktig? 3 Om privat skifte av dødsbo 4 Om gaver 5 Hvor stor blir arveavgiften? 5 Arveavgiftsgrunnlaget 6 Om beregning av arveavgiften 7 Frafall av arv

Detaljer

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Kandidatnummer: Ingrid Majala 21 Melita

Detaljer

Økonomisk virkning av skatte- og avgiftsendringer ved generasjonsskifte i enkeltpersonforetak. Rapport utarbeidet for Norges Bondelag

Økonomisk virkning av skatte- og avgiftsendringer ved generasjonsskifte i enkeltpersonforetak. Rapport utarbeidet for Norges Bondelag Økonomisk virkning av skatte- og avgiftsendringer ved generasjonsskifte i enkeltpersonforetak Rapport utarbeidet for Norges Bondelag 11. april 2014 Innhold Side Sammendrag... 1 1 Innledning og bakgrunn...

Detaljer

Rådighet og bruksrett

Rådighet og bruksrett Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [august 2013] Rådighet og bruksrett DEL 1 RÅDIGHET... 4 1 GENERELT... 4 1.1 -- BEGREPET "RÅDIGHETSERVERVET"... 4 1.2 -- RÅDIGHETSERVERVETS BETYDNING...

Detaljer

kattemessige muligheter i et urbulent marked ergen Næringsråd, 0. februar 2010 eloitte Advokatfirma AS

kattemessige muligheter i et urbulent marked ergen Næringsråd, 0. februar 2010 eloitte Advokatfirma AS kattemessige muligheter i et urbulent marked ergen Næringsråd, 0. februar 2010 eloitte Advokatfirma AS rivate investeringer eller Holdingstruktur? tgangspunkt: Privat investor Direkte eide aksjer Utbytte

Detaljer

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3.

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3. Skatteetaten Rettledning til Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon for 2008 INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

SKATTE. betaleren. 3 2006 www.skatt.no TEMA: ARV OG GAVE SLIK SPARER DU ARVEAVGIFT. Dette bør du vite om pensjon s. 29

SKATTE. betaleren. 3 2006 www.skatt.no TEMA: ARV OG GAVE SLIK SPARER DU ARVEAVGIFT. Dette bør du vite om pensjon s. 29 SKATTE betaleren 3 2006 www.skatt.no TEMA: ARV OG GAVE SLIK SPARER DU Dette bør du vite om pensjon s. 29 ARVEAVGIFT SKATTE betaleren FOTO: BO MATHISEN Innhold ISSN 0333 3868 UTGIVER: Skattebetalerforeningen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01977-A, (sak nr. 2008/808), sivil sak, anke over dom, v/advokat Amund Noss) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01977-A, (sak nr. 2008/808), sivil sak, anke over dom, v/advokat Amund Noss) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01977-A, (sak nr. 2008/808), sivil sak, anke over dom, Reitan Handel AS Reitangruppen AS (advokat Helge Olav Bugge) mot Staten v/skattedirektoratet

Detaljer

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30/12. Avgitt 17.12.2012 Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-1 flg., og ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER...

INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER... Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Forsikringer 1 INNLEDNING... 3 2 BEGREPER... 3 3 INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER... 3 4 HOVEDREGEL OG VIKTIGE UNNTAK... 4 5 KAPITALFORSIKRINGER...

Detaljer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer Grant Thornton informerer Nr. 2/2007 5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer skjer med privat pensjonssparing? 12Hva om god bokføringsskikk 18Uttalelser Din samarbeidspartner innen revisjon

Detaljer

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 P R I V A T E B A N K I N G Arv og skifte Advokat Åse Kristin Nebb Ek Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 Agenda Tema arv og skifte Arveplanlegging hvordan spare arveavgift - arveavgiftsberegningen - visse

Detaljer

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no ARV OG SKIFTE En praktisk gjennomgang Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no 1 Disposisjon Kort om arv, og forslagene til endring i arveloven Skifteprosessen hva skjer når noen dør? Uskifte Privat skifte

Detaljer

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT Til: Nordisk Skattevitenskapelig Forskningsråd Fra: Wikborg, Rein & Co. Dato: 8. oktober 2003 Ansvarlig partner: Marianne Iversen Beskatning av små foretak - rettslige aspekter

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) ajour v13

LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) ajour v13 1 LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) (Osl16) ajour v13 OPPGAVE 1 DEL A Spørsmål 1 Ole Olsens netto formue pr. 01.01.X8 Goodwill (sktl. 4-2, f, regnes ikke som formue) 0 Forretningsbygg, vanlig formuesverdi

Detaljer

Melding om ligningen for inntektsåret 2003

Melding om ligningen for inntektsåret 2003 Skattedirektoratet meldinger SKD 6/04, 5. mai 2004 Melding om ligningen for inntektsåret 2003 Meldingen inneholder i hovedsak en oversikt over de viktigste skattemessige endringer/nyheter for inntektsåret

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) 2 Hva

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2012

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2012 Grant Thornton informerer Nr. 4/2012 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Snart jul og et nytt år Det nærmer seg jul

Detaljer

Nyhetsbrev 29. november 2004

Nyhetsbrev 29. november 2004 Nyhetsbrev 29. november 2004 Skattereformen og skatteopplegget for 2005 I sitt forslag til statsbudsjett for 2005 la Regjeringen frem forslag til en rekke endringer i skattereglene. Fredag 19. november

Detaljer

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) INNHOLD 2 Hvorfor finnes det 2 oppgaver og hva er forskjellen 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Forenklet» (RF-1088F) 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Detaljert» (RF-1088D)

Detaljer

LOVLIGHETSKRAVET VED EGENKAPITALTRANSAKSJONER I AKSJESELSKAP

LOVLIGHETSKRAVET VED EGENKAPITALTRANSAKSJONER I AKSJESELSKAP LOVLIGHETSKRAVET VED EGENKAPITALTRANSAKSJONER I AKSJESELSKAP -OPPHEVELSEN AV LOVLIGHETSKRAVET VED FUSJON OG FISJON Kandidatnummer: 192990 Veileder: Bjarte Songstad Antall ord: 13942 JUS399 Masteroppgave/JUS398

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 20/12. Avgitt 03.08.2012 Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

SKATTEPLIKT SOM KAPITALAVKASTNING ELLER ARBEIDSGODTGJØRELSE?

SKATTEPLIKT SOM KAPITALAVKASTNING ELLER ARBEIDSGODTGJØRELSE? Mastergradsoppgave JUS399 SKATTEPLIKT SOM KAPITALAVKASTNING ELLER ARBEIDSGODTGJØRELSE? MED FOKUS PÅ STILLE DELTAKERE I INDRE SELSKAP Kandidatnr: 166 204 Veileder: Bjarte Straume Antall ord: 13 650 Innleveringsfrist:

Detaljer