Kjapt og nyttig Generasjonsskifte i familieeide bedrifter. 15. februar 2012 v/advokat/partner Eivind O. G. Ottesen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjapt og nyttig Generasjonsskifte i familieeide bedrifter. 15. februar 2012 v/advokat/partner Eivind O. G. Ottesen"

Transkript

1 Kjapt og nyttig Generasjonsskifte i familieeide bedrifter 15. februar 2012 v/advokat/partner Eivind O. G. Ottesen

2 Generasjonsskifte Innledning Hva er et generasjonsskifte? I sin enkelhet er dette kun en overføring av virksomhet fra en generasjon til den neste ved seniors død eller mens senior lever. I sin kompleksitet er det mange hensyn som må og bør avveies: 1) Bør bedriften overføres som gave, arv etter loven eller arv etter testament? 2) Utløsning av arvinger som ikke skal overta driften. 3) Finansiering av familiebedriften. 4) Sikring av seniors og ektefellens økonomi for fremtiden. 5) Forholdet til andre eiere av bedriften. 6) Valg av selskapsform i fremtiden. 7) Forholdet til kreditorer. Tradisjonell målsetning ved et generasjonsskifte Opprettholde bedriftens livskraft, Sikre familefreden og, Minimalisere skatt og arveavgift. 2

3 Generasjonsskifte Aktualitet Generasjonsskifter særlig aktuelt p.g.a. demografisk utvikling De store etterkrigskullene hvor det i dag befinner seg svært mange bedriftseiere nærmer seg pensjonsalder. 2/3 av bedriftene i Norge er familieeide. Av disse vurderer 28 % eierskifte i løpet av de neste 5 år.* * Tall fra undersøkelsen Family Business Survey av PwC. R&R nr. 1/08. Ca norske bedrifter (AS og EPF) står foran et eierskifte i løpet av de neste 10 årene. Kunnskapsparken Bodø AS Eierskifter i norske bedrifter en analyse basert på EUs næringspolitikk for eierskifter

4 Arveavgift 4

5 Arv- og familierettslige regler som påvirker generasjonsskifte (gjennomgangen av arvelovens regler tar bare sikte på å belyse visse hovedpunkter som har særlig betydning ved generasjonsskifte) - særeie og felleseie - ektefellens/samboers krav på minstearv - arvelovens arvetavle - livsarvingenes pliktdelsarv - formkravene til testament - uskifte

6 Arveavgift Arveavgiftsplikt Det skal svares arveavgift av all arv, samt av gave/forskudd på arv ytt til positiv oppregnet krets angitt i aal. 2 Arveavgift skal svares for gave eller del av gave som ikke var ytet senest seks måneder før giverens død, jf. aal. 2 andre ledd. Det er mottaker av midlene som er arveavgiftspliktig, jf. aal. 3 (1) Det kan avtales at giver betaler (men i så fall merk at arveavgiftsgrunnlaget øker tilsvarende) Dersom mottaker er selskap som er kontrollert av personer som nevnt i aal. 2 utløser også dette arveavgift, jf. aal. 2 (1) e 6

7 Arveavgift Avgiftsfrihet for visse midler Arv eller gave til ektefelle og samboer er fritatt, aal. 4 (4) Videre er gaver i form av periodiske ytelser til oppfostring/ utdanning fritatt fra arveavgift, aal. 4 (1) a For leilighetsgaver ble det fra 1. jan innført et nytt årlig fribeløp tilsvarende halvparten av folketrygdens grunnbeløp (G), dvs. p.t. kr per år. Fribeløpet gjelder imidlertid ikke leilighetsgaver i form av unoterte aksjer og andeler i DLS eller fast eiendom. Se aal 4 (1) b 7

8 Gjeldende avgiftssatser Fribeløp kr Trinn 1(barn og foreldre) kr % Trinn 2 (barn og foreldre) kr % Trinn 1 (andre) kr % Trinn 2 (andre) kr %

9 Arveavgift Avgiftsgrunnlaget - hovedregel Hovedregelen er at arveavgiftsgrunnlaget baseres på antatt salgsverdi, jf. aal. 11, dvs. omsetningsverdi av de midlene som overføres Hovedregelen vil typisk gjelde ved arv/gave av børsnoterte aksjer, enkeltpersonforetak, fast eiendom, fordringer og driftsmidler Det gjøres fratrekk for forpliktelser som f.eks. bruksrettigheter Bruksrettigheter: Konkret vurdering av om vesentlig rådighet er overdratt Fritidseiendom maksimalt 4 uker bruksrett til fradrag Bruksrett for tredjepart til fradrag Overføring av fritidseiendommer «Stoltenbergtakst» 25% reduksjon Sameier Bruksretter Lån, årlig gave på ½ G-renter 9

10 Arveavgift Avgiftsgrunnlaget - gunstig unntak for ikke-børsnoterte aksjer og andeler Aal. 11 A gir en gunstig verdsettelsesregel for arveavgift for ikke-børsnoterte aksjer og andeler i deltakerlignede selskaper. For disse verdipapirene kan mottakeren velge å fastsette arveavgiftsgrunnlaget til 60 % (eller alt.100 %) av aksjens/andelens forholdsmessige andel av selskapets skattemessig formuesverdi per 1. januar i overdragelsesåret. 40 %-rabatten gjelder oppad begrenset til et beløp på 10 MNOK for den enkelte mottaker. Overskytende verdi inngår i arveavgiftsgrunnlaget med 100 %. 10

11 Arveavgift Avgiftsgrunnlaget - gunstig unntak for ikke-børsnoterte aksjer og andeler Rabatt-taket på kr 10 mill gjelder for hver mottaker Gjelder uavhengig av: Hvor mange ganger personen mottar aksjer/andeler Uavhengig av arv eller gave Hvem som er arvelater eller giver Hvilke andeler eller aksjer som mottas Kr 10 mill beregnes på grunnlag av 100 % av skattemessig formuesverdi. 11

12 Arveavgift Avgiftsgrunnlaget - gunstig unntak for ikke-børsnoterte aksjer og andeler eksempel Mottas aksjer som har formuesverdi på kr 20 mill, blir minimumsverdsettelsen: 10 mill x 0,6 = 6 mill 10 mill x 1,0 = 10 mill Sum arveavgiftsgr.lag 16 mill (arvingen/gavemottakeren vil her ha utnyttet sitt rabatt-tak og vil derfor ikke få rabatt ved en senere anledning) Det skal også gjøres et fradrag i avgiftsgrunnlaget med 20 % av latent skattepliktig gevinst ( i utg pkt differansen mellom skattemessig kostpris og skattemessig formuesverdi) på verdipapirene, jf. aal. 14 (5). NB! Fradraget gis ikke dersom mottaker er et selskap. 12

13 Arveavgift Avgiftsgrunnlaget - gunstig unntak for ikke-børsnoterte aksjer og andeler Reglene kom i 1992 og ble primært gitt for å lette generasjonsskifter i familieeide bedrifter Den skattemessige formuesverdi er gjerne vesentlig lavere enn omsetningsverdi, særlig gjelder dette fast eiendom I tillegg kommer at goodwill (også egenutviklet forretningsverdi) ikke inngår ved beregningen av skattemessig formuesverdi slik at dette ikke blir hensyntatt ved beregning av avgiftsgrunnlaget. I sum medfører ovennevnte beregningsregler at avgiftsgrunn-laget for ikkebørsnoterte aksjer og andeler i deltakerlignede selskaper ofte vil være langt lavere enn omsetningsverdi, se illustrasjon: 13

14 Arveavgift Oversikt over virkningen av aal. 11 A 14

15 Arveavgift Verdsettelsestidspunkt skattemessig formuesverdi Børsnoterte aksjer: verdien på tidspunktet for rådighetservervet (børskurs), aal. 11 og 9 Ikke-børsnoterte aksjer og andeler: 1. jan i det året rådigheten erverves, aal. 11 A (3) økning i verdien etter dette tidspunkt skal som utgangspunkt ikke hensyntas Unntak: ved feting av selskapet i perioden kan ulovfestet gjennomskjæring være aktuelt, jf. Nagell-Erichsen-dommen Ved vesentlig verdinedgang kan det søkes om avgiftsnedsettelse, jf. aal

16 Arveavgift Verdsettelsestidspunkt skattemessig formuesverdi (forts.) Unntak: det tas hensyn til eierstyrte endringer i selskapets kapital, aksjer eller andeler, jf. aal. 11 A (3), som er skjedd i perioden: Antall aksjer eller andeler er endret uten motsvarende endringer i kapitalen Selskapet erverver eller selger egne aksjer Kapitalnedsettelser og forhøyelser Endringer i tilknytning til fusjon eller fisjon Felles: etterprøvbare gjennom formelle selskapsbeslutninger og/eller registreringer i Foretaksregisteret Skal ikke gjelde endringer som skyldes ordinær drift 16

17 Arveavgift Verdsettelsestidspunkt skattemessig formuesverdi (forts.) Skattemessig formuesverdi noe upresist kan man si at verdien fastsettes ut fra selskapets eiendeler Goodwillverdi (opparbeidet og ervervet) ikke en del av skattemessig formuesverdi Fast eiendom beregnes ut fra ligningsverdi (normalt langt lavere enn virkelig verdi) Selskapets eiendeler 17

18 Avslutning Uriktige el. ufullstendige opplysninger/tilleggsavgift: 10 års endringsfrist Fristen løper ikke før melding om gave er gitt, jf. aal. 25 (2) ingen innberetning av gave ingen frist! Strenge krav for tilleggsavgift Aal 44 - Vesentlighetskriterium graverende tilfelle: Hvis en avgiftspliktig eller hans verge, selv eller ved fullmektig, forsettlig eller ved grov uaktsomhet har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger som har ført eller kunne ha ført, til fastsettelse av for lav avgift, kan vedkommende departement pålegge den avgiftspliktige å betale en tilleggsavgift avpasset etter skylden og omstendighetene for øvrig. 18

19 Skatt/arveavgift 19

20 Skatt/arveavgift Kontinuitetsprinsippet for aksjer og andeler Hovedregelen er diskontinuitet: For de fleste formuesobjekter vil arvingen/gavemottaker få nye skatteposisjoner knyttet til det som arves, jf. det såkalte diskontinuitetsprinsippet (hovedregelen i norsk skatterett) - skattemessig inngangsverdi settes til maks-størrelsen på arveavgiftsgrunnlaget Unntak for aksjer og andeler - kontinuitet: For aksjer og andeler ble dette endret fra og med 1. januar For aksjer og andeler arvet etter dette tidspunktet et det innført et kontinuitetsprinsipp, jf. sktl (aksjer) og (andeler i DLS) 20

21 Skatt/arveavgift Kontinuitetsprinsippet for aksjer og andeler (forts.) Prinsippet innebærer at arving/mottaker trer inn i arvelaters/givers skatteposisjoner til verdipapirene. Dette gjelder blant annet inngangsverdi, skjermingsgrunnlag, ubenyttet skjermingsfradrag og skattemessig innbetalt kapital per aksje. Inngangsverdi og skjermingsgrunnlag er dog begrenset til arveavgiftsgrunnlaget, jf. sktl. 9-7 (således kun et delvis kontinuitetsprinsipp). 21

22 Skatt/arveavgift Generelt Utgangspunktet er at arvings/gavemottakers kostpris/inngangsverdi blir lik arveavgiftsgrunnlaget. Det blir derfor en avveining mellom lav arveavgift og høy skatt Tommelfingerregler: For eiendeler som skal selges med skatteplikt, bør det betales arveavgift (10 %) og ikke skatt (28 %) For driftsmidler som senere kan selges skattefritt (fritidsbolig), vil lavt arveavgiftsgrunnlag være gunstig I praksis godtas det at gaveoverføringer som skjer som ledd i overføring av virksomhet ikke gir grunnlag for uttaksbeskatning 22

23 Skatt/arveavgift Aksjer Skatteproblematikken knytter seg til hvilken verdi det er gunstig å sette på aksjene 60 % eller 100 %, jf. aal. 11 A Deltakerlignet selskap (ANS, DA, KS, IS) Også her er det diskontinuitet og aal. 11 A som gjelder Enkeltpersonforetak I hovedsak blir det å vurdere de generelle momentene, jf. ovenfor. Dersom man tar opp en kompanjong, oppstår det realisasjon etter skattereglene! Omdanning først til AS kan være gunstig. 23

24 Ulike fremgangsmåter ved overføring av arv 24

25 Hensyn som må vurderes Hvert generasjonsskifte må vurderes konkret! Momenter for valget av fremgangsmåte: Felleseie/særeie Verdier generelt, Forretningsmessige og familiære forhold Givers og mottakers skattemessige posisjoner, herunder skattemessig kostpris og skjermingsgrunnlag Hvorvidt barna skal overta aksjene personlig eller via et barneaksjeselskap varierer også i stor grad Fordel at AS et kan betale arveavgiften man slipper utbytteskatten Høye inngangsverdier på aksjer/andeler kan tilsi overføring personlig Omstrukturering forut for generasjonsskiftet 25

26 Hensyn som må vurderes Valget av den transaksjonsform som kan benyttes ved overføring av aksjer varierer således mellom: Helt rene kjøp Kjøp til underpris (gavesalg) Rene gaveoverføringer Særlig om gavesalg Medfører at giver får en fordring på mottaker/mottakers selskap som senior kan benytte som inntektskilde Mottaker kan betale ned med utbytte mottatt fra selskapet det mottas aksjer i Gavesalg til 60 % eller høyere av formuesverdien av aksjen utløser ikke arveavgift Dog: heller arveavgift (maks 10 %) enn gevinstbeskat. (28 %) 26

27 Spredning av arv Spredning av arven er arveavgiftsmessig gunstig! (får utnyttet fribeløpet og de lavere satser) Eksempel arveavgiftsfri overføring: - foreldre, to barn, fire barnebarn: x 2 x 6 = kr - hvis også til barn og barnebarns ektefeller: x 2 x 12 = kr 27

28 Overføring av aksjer/andeler lav / negativ inngangsverdi Inngangsverdi: VV: Skattemessig formuesv. -2 MNOK 5 MNOK 1 MNOK X Gave direkte Y X AS Y AS -Y overtar X negative inngangsverdi 0 i skjerming, men -2 ved salg 28

29 Overføring av aksjer/andeler lav / negativ inngangsverdi (forts.) Fradrag i arveavgiftsgrunnlaget 3 MNOK ((1 (-2)) x 20 % = NOK Arveavgiftsgrunnlag: 60 % = % = Velger 60 % da MNOK 2 uansett overtas som skattemessig inngangsverdi. 29

30 Overføring av aksjer/andeler lav / negativ inngangsverdi (forts.) Y AS stiftes med NOK i aksjekapital av barn X Y Y AS X AS X AS Y AS overtar X sin negative inngangsverdi, men pga Fritaksmetoden nøytraliseres denne. 30

31 Overføring av aksjer/andeler lav / negativ inngangsverdi Y AS får et arveavgiftsgrunnlag på kr ingen rabatt for latent skatt ved beregning av arveavgift når selskap er mottaker Skjermingsgrunnlag i Y AS blir kr (innbetalt AK) Regnskapsmessig verdi Y AS blir lik virkelig verdi, kr 5 mill. DLS andel kan også overføres til Y AS 31

32 Metode for overføring av aksjer/andeler giver skal med på eiersiden i ny struktur (1) Før: X Etter: X- A-aksjer Y B-aksjer 100 % 10 % 90 % X AS X AS 32

33 Metode for overføring av aksjer/andeler giver skal med på eiersiden i ny struktur (1) forts. Etableres to aksjeklasser A og B A-aksjene beholdes B-aksjene overføres til barn som gave A-aksjer gis full utbytte- og stemmerett B-aksjer gis begrensede rettigheter Endelig overdragelse av 90 % av aksjene (dvs 90 % av verdiene i selskapet) 33

34 Metode for overføring av aksjer/andeler giver skal med på eiersiden i ny struktur (2) Status: X Step 1: Y 100% X AS Y AS 100% X AS Rettet emisjon i Y AS mot X etter gaveoverføringen Emisjonskursen minst lik arveavgiftsgrunnlaget Vedtektsendringer der det etableres A- og B-aksjer i Y AS. Giver får A-aksjer 34

35 Metode for overføring av aksjer/andeler giver skal med på eiersiden i ny struktur (2) forts. Step 2 Fisjon av Y AS Y-B-aksjer X-A-aksjer 90 % 10 % Y AS X AS Y AS fisjonerer og X får etablert eget AS innenfor Fritaksmetoden 35

36 Nærmere om rådighetsovergang Rådighetsovergang Aal. 9, 1bokstav d, jf 2, 3 ledd: gave anses overdratt når giveren med endelig virkning har gitt fra seg rådigheten, eller den etter forholdene vesentlige rådigheten, over gaven Om rådigheten kan sies å ha gått over beror på en konkret vurdering. Retten til utbytte vil normalt utgjøre en vesentlig eierbeføyelse over aksjene. Dersom giver på en aksje som har utbytterett har tatt forbehold om retten til denne avkastning av aksjen vil rådigheten således normalt ikke kunne anses å ha gått over 36

37 Seniors kontroll etter overføring av aksjer? Kontroll over de overdratte aksjene Seniors kontroll over aksjene etter gaveoverdragelsen, herunder kontroll i den underliggende aksjeinvestering, kan sikres gjennom innføring av selskapsrettslige aksjeklasser, f.eks. A- og B-aksjer Det har således vært vanlig at senior beholder aksjer i den aksjeklasse som gjennom vedtektene er gitt større innflytelse gjennom økt stemme- og utbytterett til utbytte Aksjene skal verdsettes likt uavhengig av aksjeklasse og hvilke rettigheter som er knyttet til aksjene i aksjeklassen Gjennomskjæringsrisiko dersom B-aksjene verken tillegges stemme- eller utbytterett? - SKD: etter endring i ordlyd i arveavgiftshåndboken mai 2011 ja! - SKD vurderer kontrollen over selskapet, ikke den enkelte aksje - Minimere risiko: vedtektsfeste stemme- og utbytterett for B-aksjene til minst lik halvparten av A-aksjenes stemme- og utbytterett men senior da kun negativ kontroll (kan hindre vedtektsendringer mv) 37

38 Enkelte andre regler Skattebetalingsloven Rentefri avdragsordning, jf 10-32, arvingen/gavemottakeren kan kreve at beregnet arveavgift skal betales i like store årlige avdrag i inntil 12 år Gjelder EPF og 11 A-selskap (minst 25 % av aksjene må overføres) Gaver kan unntas fra overformynderiets forvaltning, vgml. 89 Vergemålsloven Reglene om studielån Stipend avkortes ved formue over et visst beløp (for 2011 kr kr ) 38

39 Overdragelse av aksjer med begrensede rettigheter - aksjeklasser

40 Case Tilrettelegging for generasjonsskifte Tilrettelegging for generasjonsskifte Etter overdragelse Far Far Sønn Far 100 aksjer 90 B-aksjer 10 A-aksjer 90 B-aksjer 10 A-aksjer Drift AS Drift AS Drift AS Ikke aksjeklasser B-aksjene har 1/10 utbytterett B-aksjene har 1/1 stemmerett 40

41 Problemstilling Er aksjer med begrensede rettigheter overført til sønn? Tidspunkt for rådighetsovergang Aal. 5: verdsettelse når rådigheten erverves 41

42 Rettslig utgangspunkt Aal 2 jf. 9: når gaven anses ytet.. når giveren med endelig virkning har gitt fra seg rådigheten eller den etter forholdene vesentlige rådigheten Ot.prp. nr. 48 ( ) s. 9: I prinsippet vil tiden for rådighetservervet bero på de faktiske omstendighetene i hvert enkelt tilfelle. Einar Harbo Vesentlighetsvurdering i forhold til opprinnelige rettigheter Sitter giver igjen med mer enn halvparten av rettighetene? Hvilke rettigheter hadde giver i forkant av overdragelsen Zimmer/Talmoe R & R nr s. 50: Utbytterett som tilsvarer minst halvparten av det de overførte aksjene skulle hatt etter en jevn fordeling, må normalt anses tilstrekkelig for at det kan anses å ha skjedd en rådighetsovergang. 42

43 Rettslig utgangspunkt (forts.) SKDs arveavgiftshåndbok frem til mai 2011:. Vedtektene kan for eksempel bestemme at kun A-aksjene skal ha stemmerett og fortrinnsrett til utbytte... Dersom verdien som legges til grunn for arveavgiftsberegningen hadde vært influert av hvilke rettigheter som hadde vært knyttet til aksjene i aksjeklassen, ville det vært naturlig å foreta avgiftsberegning ved overføringen og eventuelt ny avgiftsberegning dersom ytterligere rådighet over selskapet hadde blitt overført til mottakere av B-aksjene. Dette vil ikke være aktuelt ved overføring av ikkebørsnoterte aksjer i dag, idet verdien etter aal 11 A settes til 30 % eller 100 % av aksjenes andel av selskapets samlede skattemessige formuesverdi, og den er lik, uansett hvilke rettigheter som knyttes til aksjene. 43

44 Rettslig utgangspunkt (forts.) Ny ordlyd mai 2011 avgiftshåndboken pkt 3.2: Privatrettslig eierbegrep og konkret vurdering av rådighetsspørsmål Det er ikke avgjørende hvem som fremstår som formell eier: Rett til utbytte Stemmerett Pant- og salgsforbud Syntes å legg til grunn jevn fordelingstankegang i forhold til totalverdiene i selskapet Råderetten anses å gå over når B-aksjene får ubetinget rett til utbytte, eller når A- aksjene overdras til tidligere mottaker av B-aksjene slik at mottaker får kontroll over selskapet. 44

45 Konsekvensene av utsatt rådighet SKD: B-aksjene avgiftsberegnes først når rådigheten anses gått over Dersom det besluttes utbytterett også til B-aksjonær som ihht vedtekter ikke har utbytterett, må utdelingen anses som en verdioverføring fra A-aksjonær til B- aksjonær B-aksjene kan tilbakeføres til giver uten arveavgiftsmessige konsekvenser SKDs vinkling er at mottakers erverv av rettigheter og kontroll over selskapet som sådan og ikke den rettighet som eer knyttet til den enkelte aksje 45

46 Konsekvenser for gjennomførte transaksjoner Myndighetene skal av eget tiltak rette andre feil ved avgiftsfastsettelsen enn verdsettelse hvis de oppdages innen ti år etter at underretting er sendt avgiftspliktig jf. aal 34 Unntak: fristen er tre år dersom retting er til skade for den avgiftspliktige, med mindre feilen skyldes at han forsettlig eller uaktsomt har unnlatt å oppfylle sin opplysningsplikt jf. aal. 34, 2. punktum En viss veiledning om innholdet i opplysningsplikten fremgår av arveavgiftsloven: Meldingen skal inneholde en nøyaktig og fullstendig fortegnelse over de avgiftspliktige midler og for øvrig opplysning om alle omstendigheter av betydning for avgiftsplikten jr. aal. 25 (6) Erfaringsmessig høy terskel for å anvende tiårsfristen til ugunst for den avgiftspliktige 46

47 Konsekvenser for praksis fremover tidligere saker Risiko for at tidligere gavesaker kan bli endret som følge av ny praksis? Endring vil typisk være foranlediget av: Tips fra skattemyndighetene selv eller andre Oppmerksomhet rundt tidligere gavetranskasjoner som følge av nye gavedisposisjoner der de samme parter er involvert Endring kan medføre at myndighetene: Fatter vedtak om utsatt rådighet der de finner at rådigheten ikke har fått over på mottaker Foretar ny avgiftsberegning der det tas utgangspunkt i arveavgiftsgrunnlaget på det nye overføringstidspunktet en endring kan medføre økt avgiftsgrunnlag og økt avgift for klient 47

48 Konsekvenser for praksis fremover Det foreligger en risiko for at gavetransaksjoner kan bli gjenstand for utsatt rådighet ved overføring av B-aksjer med begrensede rettigheter Større risiko når gavetransaksjonen er foretatt som ledd i et generasjonsskifte der rettigheter og kontroll over selskapet skal overføres gradvis til mottaker (B-aksjonær) Ved ønske om å minimere risiko for klient er følgende sentralt: Vedtektsfeste rett for B-aksjene til utbytte tilsvarende minst halvparten av A- aksjenes utbytterett Vedtektsfeste stemmerett tilsvarende minst halvparten av A-aksjenes stemmerett Foreta eventuelle endringer i vedtekter for å legge til rette for et eventuelt fremtidig generasjonsskifte opprettelse av A- og B-aksjer ikke et ledd i generasjonsskifte 48

49 Hvem skal få hva?

50 Utløsning av medarvinger Hensynet til familiefreden tilsier en tilnærmet likedeling dersom det er flere barn involvert i et generasjonsskifte. Dersom generasjonsskiftet skjer ved arveforskudd eller gave vil senior stå fritt til å foreta fordelingen. Hvis generasjonsskifte skjer som ledd i oppgjør av dødsbo, kan barna ikke påtvinges en utløsning som krenker pliktdelsarven. Ulike alternativer for utløsning: - Kontanter - Kontanter og mindretallsposisjon i bedriften - Oppsplitting av eierretten til bedriften - Bedriften kan splittes

51 Sikring av seniors og ektefellens/samboerens personlige økonomi Det er normalt følgende alternativer eller kombinasjoner av disse som er aktuelt: - Pensjon fra junior eller fra bedriften - Pensjonsforsikring - Trekke på fordring etablert ved gavesalg

52 Forholdet til andre eiere Selskapsrettslig lovgivning eller vedtekter, selskapsavtaler etc. kan innskrenke muligheten for generasjonsskifte, f.eks. ved at det kreves samtykke fra de andre eierne eller at det foreligger forkjøpsrett. - Dette aktualiseres dersom de øvrige eierne har liten tro på juniors samarbeidsevner eller forretningstalent

53 Valg av fremtidig selskapsform Skal senior fortsette i bedriften? Hvem skal lede bedriften? Hvordan skal bedriften organiseres? Normalt tas det hensyn til hvilken selskapsform som vil gi lavest skattebelastning. Bedriftens antatte fremtidige inntjening vil være relevant ved vurderingen.

54

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11 Skatt og generasjonsskifte i virksomhet Professor Frederik Zimmer H11 Disposisjon 1. Innledning 2. Inntektsskatt generelt 3. Arveavgift generelt 3.1 Avgiftsplikt 3.2 Gaver til/fra selskaper/stiftelser

Detaljer

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 P R I V A T E B A N K I N G Arv og skifte Advokat Åse Kristin Nebb Ek Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 Agenda Tema arv og skifte Arveplanlegging hvordan spare arveavgift - arveavgiftsberegningen - visse

Detaljer

GENERASJONSSKIFTE IKKE BARE SKATT OG AVGIFT

GENERASJONSSKIFTE IKKE BARE SKATT OG AVGIFT GENERASJONSSKIFTE IKKE BARE SKATT OG AVGIFT Advokatene Terje Fiskerstrand og Gøran Mjelde Aarvik 27. juni 2011 1 OSLO BERGEN LONDON SINGAPORE SHANGHAI KOBE INNLEDNING/OVERSIKT Generasjonsskifte noen sentrale

Detaljer

HVEM SKAL OVERTA BEDRIFTEN? - Problemstillinger knyttet til generasjonsskifte. Frokostseminar Sparebanken Møre 8. november 2012

HVEM SKAL OVERTA BEDRIFTEN? - Problemstillinger knyttet til generasjonsskifte. Frokostseminar Sparebanken Møre 8. november 2012 HVEM SKAL OVERTA BEDRIFTEN? - Problemstillinger knyttet til generasjonsskifte Frokostseminar Sparebanken Møre 8. november 2012 Dagens tema Beslutningsprosessen hvem skal overta og når? Den praktiske gjennomføringen

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Eierskifter: Eierstruktur forut for

Detaljer

Lenke til publisert versjon: http://www.idunn.no/ts/skatt/2010/03/art04?highlight=#highlight (Det kan være restriksjoner på tilgang)

Lenke til publisert versjon: http://www.idunn.no/ts/skatt/2010/03/art04?highlight=#highlight (Det kan være restriksjoner på tilgang) Olsen, H.S. (2010) Nye arveavgiftsregler ved arv av ikke børsnoterte aksjer tilpasningsmuligheter. Skatterett, 29(3), pp. 276-286 Lenke til publisert versjon: http://www.idunn.no/ts/skatt/2010/03/art04?highlight=#highlight

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser. Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no

Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser. Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no 1 Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no Ingen arveavgift fra 1. januar 2014 oendringen får betydning for gaver som gis etter 31. desember 2013, og for

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte

Eierskifte og generasjonsskifte Eierskifte og generasjonsskifte Molde Næringsforum 7. juni 2017 Statsautorisert revisor Henning Rødal Statsautorisert revisor Tonje Røvik GENERJONSSKIFTE Overordnet mål Alle parter skal være tilfreds med

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

Generasjonsskifte / eierskifte

Generasjonsskifte / eierskifte Generasjonsskifte / eierskifte Karl Otto Eidem, DNB Private Banking Agenda 1. Kort om formålet bak seminaret 2. Status i bedriften 3. Generasjonsskifte 4. Skattemessige forhold 5. Eierskifte Bakteppe 1

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Olav S. Platou, Senior legal counsel Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i skatte- og arveavgiftsregler fra 1.1.2014 Eierstruktur

Detaljer

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige?

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? TLS Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? Frokostmøte, Eierskiftealliansen i Hordaland Skatt og avgift Sentral, men ikke avgjørende faktor for valg

Detaljer

kattemessige muligheter i et urbulent marked ergen Næringsråd, 0. februar 2010 eloitte Advokatfirma AS

kattemessige muligheter i et urbulent marked ergen Næringsråd, 0. februar 2010 eloitte Advokatfirma AS kattemessige muligheter i et urbulent marked ergen Næringsråd, 0. februar 2010 eloitte Advokatfirma AS rivate investeringer eller Holdingstruktur? tgangspunkt: Privat investor Direkte eide aksjer Utbytte

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Harry Tunheim Advokat/Senior Legal Counsel Eierskiftealliansen Skien 20. mars 2014 Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-11/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

Fagseminar Eierskiftealliansen. Rørvik 17. februar 2016

Fagseminar Eierskiftealliansen. Rørvik 17. februar 2016 Fagseminar Eierskiftealliansen Rørvik 17. februar 2016 Sentrale skattemessige problemstillinger ved generasjonsskifte og salg av bedrift Arveavgift borte fra 1.1.2014 Eierstruktur i forkant Familieforhold

Detaljer

ARV OG GAVE DU BESTEMMER HVEM SOM FÅR HVA

ARV OG GAVE DU BESTEMMER HVEM SOM FÅR HVA PENGEDOKTOREN AS ARV OG GAVE DU BESTEMMER HVEM SOM FÅR HVA agnes.bergo@pengedoktoren.no 09.05.2012 P 1 www.pengedoktoren.no Uavhengig rådgivning Selger ingen produkter Mottar ingen provisjoner Rådgivningsområder

Detaljer

Generasjonsskifte og salg av bedrift Viktige skatte- og avgiftsmessige forhold

Generasjonsskifte og salg av bedrift Viktige skatte- og avgiftsmessige forhold Generasjonsskifte og salg av bedrift Viktige skatte- og avgiftsmessige forhold Drammen 18.11.2015 Generelt om relevante skatteregler og skatteposisjoner Generelt om relevante skatteregler og skatteposisjoner

Detaljer

2. Aksje ervervet før 1. januar 1989, oppregulert inngangsverdi

2. Aksje ervervet før 1. januar 1989, oppregulert inngangsverdi ANSKAFFELSESVERDI PÅ AKSJER I NORSKE SKOG. De norske aksjonærene i Norske Skog har fått tilsendt dokumentet Utskrift fra aksjonærregistret. Oppgaven skal returneres det lokale ligningskontoret innen 30.

Detaljer

Avgift på arv og gaver

Avgift på arv og gaver Avgift på arv gaver Innhold Når er arv gave avgiftspliktig? 3 Om privat skifte av dødsbo 4 Om gaver 5 Hvor stor blir arveavgiften? 5 Arveavgiftsgrunnlaget 6 Om beregning av arveavgiften 7 Frafall av arv

Detaljer

Aksjer arveavgift og skatt

Aksjer arveavgift og skatt rett til å motta kontant utbetaling tilsvarende eventuell verdistigning på aksjer uten å ha rett til å erverve aksjer. Dette innebærer etter vår vurdering at syntetiske opsjoner ikke kan skattlegges etter

Detaljer

HVEM SKAL OVERTA HYTTA? Advokat Randi B. Bull og advokat Anne-Sofie Rolfsjord 21. oktober

HVEM SKAL OVERTA HYTTA? Advokat Randi B. Bull og advokat Anne-Sofie Rolfsjord 21. oktober HVEM SKAL OVERTA HYTTA? Advokat Randi B. Bull og advokat Anne-Sofie Rolfsjord 21. oktober 2015 10 gode råd for et vellykket generasjonsskifte 1. Snakk med familien om dine ønsker. 2. Sett deg inn i hvilke

Detaljer

Bevaring og overføring av eierskap. Toril Jørgensen, Skatteadvokat i Danske Bank

Bevaring og overføring av eierskap. Toril Jørgensen, Skatteadvokat i Danske Bank Bevaring og overføring av eierskap Toril Jørgensen, Skatteadvokat i Danske Bank Agenda Skatteoptimale eierstrukturer Generasjonsskifte - AS Overføring av andre eiendeler 2 Har du/dere en skatteoptimal

Detaljer

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no ARV OG SKIFTE En praktisk gjennomgang Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no 1 Disposisjon Kort om arv, og forslagene til endring i arveloven Skifteprosessen hva skjer når noen dør? Uskifte Privat skifte

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Frokostseminar - Aksjonærregisteret Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Aksjonærregisteret Formål Hovedformålet med aksjonærregisteret er å gjøre det enklere for skattyterne å forholde seg til reglene

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [Mai 2012] Verdsettelse av aksjer Mai 2012 Punkt 3.2 Presiseringer Punkt 5.2.5 Endret rettsoppfatning verdsettelsestidspunkt for nystiftet aksjeselskap

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter (fokus skatt) Eierskiftealliansen, Seljord. Mars 2014

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter (fokus skatt) Eierskiftealliansen, Seljord. Mars 2014 Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter (fokus skatt) Eierskiftealliansen, Seljord Mars 2014 Ole Tellef Grundekjøn Advokat MNA og siviløkonom NHH Partner i Advokatfirma Grundekjøn & Co Høyskolelektor

Detaljer

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE I forbindelse med innføring av nye skatteregler for beskatning av aksjegevinst og aksjeutbytte,

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Kandidatnummer: Ingrid Majala 21 Melita

Detaljer

En skatte- og arveavgiftsmessig behandling av generasjonsskifter i familieeide bedrifter

En skatte- og arveavgiftsmessig behandling av generasjonsskifter i familieeide bedrifter En skatte- og arveavgiftsmessig behandling av generasjonsskifter i familieeide bedrifter - Bjørnstjerne Bjørnson Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomi og Administrasjon Av: Edvin

Detaljer

Økonomisk virkning av skatte- og avgiftsendringer ved generasjonsskifte i enkeltpersonforetak. Rapport utarbeidet for Norges Bondelag

Økonomisk virkning av skatte- og avgiftsendringer ved generasjonsskifte i enkeltpersonforetak. Rapport utarbeidet for Norges Bondelag Økonomisk virkning av skatte- og avgiftsendringer ved generasjonsskifte i enkeltpersonforetak Rapport utarbeidet for Norges Bondelag 11. april 2014 Innhold Side Sammendrag... 1 1 Innledning og bakgrunn...

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg 1 Agenda

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag osl26.doc v13 Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag Oppgave 1 Aksjonærmodellen kontinuitetsprinsippet sktl 10-33 Spørsmål 1: Inngangsverdi og skjermingsgrunnlag for 5 000 arvede børsnoterte

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) 2 Hva

Detaljer

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt.

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Kandidatnummer: 635 Leveringsfrist: 25. november 2007 Til sammen 17 891 ord 08.07.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Problemstilling

Detaljer

Bull & Generasjonsskifte

Bull & Generasjonsskifte Bull & Generasjonsskifte Prioritert satsingsområde Private (retts)forhold + næringsliv Prosessen = konfliktreduserende Randi Birgitte Bull Mobil: 971 70 905 E-post: rbb@bull.no Eivind Bergo-Eriksen Mobil:

Detaljer

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3.

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3. Skatteetaten Rettledning til Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon for 2008 INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold

Detaljer

NTAVGIFT. flere tilpasningsmuligheter

NTAVGIFT. flere tilpasningsmuligheter AKTUELT Tekst: Gjesteskribenter: advokat Thorvald Nyquist og advokatfullmektig Ina Wikborg, Deloitte Advokatfirma DA Foto: Arvi Tikkanen & IstockPhoto DOKUME 68 ESTATE MAGASIN 4/2008 NTAVGIFT flere tilpasningsmuligheter

Detaljer

Skattemessige konsekvenser ved generasjonsskifte av fast eiendom

Skattemessige konsekvenser ved generasjonsskifte av fast eiendom Skattemessige konsekvenser ved generasjonsskifte av fast eiendom Kandidatnr:238 Veileder:Erik Friis Fæhn Leveringsfrist:25-04-2003 Til sammen 14.500 ord 14.05.2003 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1

Detaljer

Arveavgiften er fjernet men se opp for nye arvefeller

Arveavgiften er fjernet men se opp for nye arvefeller Arveavgiften er fjernet men se opp for nye arvefeller Oslo Vest Rotary Klubb Schafteløkken Oslo 27. September 2017. Carsten O. Five Konsulent for Pensjonistforbundet Arv Ny vergemålslov fra 2013. Arveavgiften

Detaljer

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Deloitte Advokatfirma AS advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat/partner Rolf Erik Disch Situasjonsbeskrivelser

Detaljer

Presentasjon av foredragsholder

Presentasjon av foredragsholder ÅPEN 1 Presentasjon av foredragsholder Ståle Lorås er: Statsautorisert revisor Partner i Trondheim med ansvar for skatt og selskapsrett Bakgrunn fra Skatteetaten (11 år) Jobbet som revisor i 16 år Hovedfokus

Detaljer

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd)

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 23/13. Avgitt 1.11.2013. Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, 10-40 første ledd, 10-41 annet og tredje ledd, 10-44

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING GOL06 (h15) Iflg. Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven, 9-8, kan inngangsverdien oppreguleres for eiendom anskaffet før 1991. Gjelder bare ikke-avskrivbar eiendom.

Detaljer

Skatteplanlegging ved generasjonsskifte i familiebedrifter

Skatteplanlegging ved generasjonsskifte i familiebedrifter Skatteplanlegging ved generasjonsskifte i familiebedrifter Kandidatnummer: 683 Leveringsfrist: 25. april 2013 Antall ord: 17 983 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.2 Terminologi... 2

Detaljer

30 Arv og generasjonsskifte

30 Arv og generasjonsskifte 30 Arv og generasjonsskifte 30.1 Generelt om generasjonsskifte 685 30.1 Generelt om generasjonsskifte 30.1.1 Generasjonsskifte nødvendighet og skatteplanleggingsmulighet Med generasjonsskifte siktes det

Detaljer

Seminarer Helsingør 2001 juridisk nasjonalrapport - norsk. Norsk juridisk nasjonalrapport beskatning ved generasjonsskifte

Seminarer Helsingør 2001 juridisk nasjonalrapport - norsk. Norsk juridisk nasjonalrapport beskatning ved generasjonsskifte Seminarer Helsingør 2001 juridisk nasjonalrapport - norsk Norsk juridisk nasjonalrapport beskatning ved generasjonsskifte Helge Johannessen, Oslo 24.8.01 1. Innledning; debatt og lovgivningsinitiativer

Detaljer

Avgiftsfrihet for periodiske ytelser og det årlige fribeløpet - Aal. 4 første ledd bokstav a og b

Avgiftsfrihet for periodiske ytelser og det årlige fribeløpet - Aal. 4 første ledd bokstav a og b Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [august 2013] Avgiftsfrihet for periodiske ytelser og det årlige fribeløpet - Aal. 4 første ledd bokstav a og b 1 GENERELT... 2 2 PERIODISKE YTELSER

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11)

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24/13 Avgitt 05.11.2013 Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Skattyter hadde 50 A-

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Gavebegrepet i skatteretten

Gavebegrepet i skatteretten Gavebegrepet i skatteretten Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25. April 2011 Til sammen 17811 ord 25.04.2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Presentasjon

Detaljer

Avgiftsfrihet for periodiske ytelser og det årlige fribeløpet

Avgiftsfrihet for periodiske ytelser og det årlige fribeløpet Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [januar 2009] Skatteetaten Avgiftsfrihet for periodiske ytelser og det årlige fribeløpet Aal. 4 første ledd bokstav a og b oktober 2000 første utgave januar 2004:

Detaljer

Uttaksutvalget NOU 2005: 2

Uttaksutvalget NOU 2005: 2 Pressekonferanse 12. januar 2005 NOU 2005: 2 Hovedelementene i utvalgets forslag Advokat Marianne Iversen, Wikborg Rein Mandat og forslag Utvalgets mandat: Utrede muligheten for uttaksbeskatning av personlig

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011

Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2011 Hvem skal levere Aksjonærregisteroppgaven Aksjonærregisteroppgaven skal

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Frafall. Skatteetaten

Frafall. Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [aug 2011] Skatteetaten Frafall August 2011 Pkt 3 revidert og omstrukturert i forbindelse med lovendring i aal 7 Mars 2011 Pkt 10.4 og 11.5 vedrørende behandling

Detaljer

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver Oppgave 1 Alt 1: Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Gevinstberetning per aksje: 75000/50 100000/100

Detaljer

Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto

Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 22.09.2017 Vår ref.: 17-1333 Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finans Norge har tidligere uttrykt tilfredshet med at Regjeringen

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2012 Detaljert (RF-1088D)

Aksjer og egenkapitalbevis 2012 Detaljert (RF-1088D) Rettledning til Aksjer og egenkapitalbevis 2012 Detaljert (RF-1088D) Innhold 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2012 Detaljert (RF-1088D) 2 Hva

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING GOL06 (v14) Iflg. Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven, 9-8, kan inngangsverdien oppreguleres for eiendom anskaffet før 1991. Gjelder bare ikke-avskrivbar eiendom.

Detaljer

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) INNHOLD 2 Hvorfor finnes det 2 oppgaver og hva er forskjellen 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Forenklet» (RF-1088F) 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Detaljert» (RF-1088D)

Detaljer

Skatt med tilhørende momenter ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt med tilhørende momenter ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt med tilhørende momenter ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no 928 52 587 BDO NORGE Et av landets ledende kompetansehus

Detaljer

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 A. Om oppgaven og oppgaveplikten Aksjonærregisteroppgaven skal leveres

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Detaljert (RF-1088D)

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Detaljert (RF-1088D) Rettledning til Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Detaljert (RF-1088D) 2009 2010 2008 2011 2007 2006 Innhold 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2011

Detaljer

Salgsverdi driftsbygning 1 200 000 - Hildes inngangsverdi 1 000 000 Gevinst v/salg til angitt verdi 200 000

Salgsverdi driftsbygning 1 200 000 - Hildes inngangsverdi 1 000 000 Gevinst v/salg til angitt verdi 200 000 1 Oppgavesett 17 (R. H-99) LØSNINGSFORSLAG (àjour v13) (osl17.doc) Oppgave 1 Spørsmål 1 Arveavgift når Hilde overtar eiendelene? Det svares ingen arveavgift av arv mellom ektefeller, se aal. 4, 4. ledd.

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Fisjon med etterfølgende rettet emisjon, spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet rett) Saken gjelder spørsmålet

Detaljer

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv.

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv. Innhold Kapittel 1 Innledning.................................. 13 1.1 Skattereformen 2004 2006: Bakgrunn................. 13 1.2 Ikrafttredelsen...................................... 14 1.3 Når kommer

Detaljer

UTDELING FRA USKIFTEBO...

UTDELING FRA USKIFTEBO... Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Fordeling 1 INNLEDNING... 3 2 GAVE... 3 2.1 -- BEGREPET GAVE... 3 2.2 -- GIVER... 3 2.2.1 --- Utgangspunkt... 3 2.2.2 --- Gave ytt av

Detaljer

Innst. 297 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:74 S (2012 2013)

Innst. 297 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:74 S (2012 2013) Innst. 297 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument 8:74 S (2012 2013) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Steinar Reiten, Hans

Detaljer

Rådighet og bruksrett

Rådighet og bruksrett Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [august 2013] Rådighet og bruksrett DEL 1 RÅDIGHET... 4 1 GENERELT... 4 1.1 -- BEGREPET "RÅDIGHETSERVERVET"... 4 1.2 -- RÅDIGHETSERVERVETS BETYDNING...

Detaljer

Problemområdene ved et generasjonsskifte

Problemområdene ved et generasjonsskifte Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 02.06.2014 Problemområdene ved et generasjonsskifte Få oversikt over de viktigste problemområdene, samt ideer til hvordan et generasjonsskifte i familiebedrift kan

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour h 2012 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

Fakultetsoppgave skatterett H10

Fakultetsoppgave skatterett H10 Fakultetsoppgave skatterett H10 Peder Ås eier en enebolig i Storeby som han selv bor i med sin familie. I sokkeletasjen er det en hybelleilighet som han leier ut. Han har tatt opp et banklån for å finansiere

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) ajour v13

LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) ajour v13 1 LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) (Osl16) ajour v13 OPPGAVE 1 DEL A Spørsmål 1 Ole Olsens netto formue pr. 01.01.X8 Goodwill (sktl. 4-2, f, regnes ikke som formue) 0 Forretningsbygg, vanlig formuesverdi

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061) Skatteetaten Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2007 HVEM SKAL LEVERE RF-1061? Oppgaven skal leveres av skattytere eller deltakerliknede

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor

Detaljer

OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving.

OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving. 1, GRUPPEOPPGAVE XIV - LØSNING GOL14.doc ajour v13 OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving. a) Blir salgsgevinst skattepliktig? Hvis datteren har benyttet eneboligen

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour h12) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 Spm. 1 Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016

Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016 Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016 Leif Martin Sande, Skattedirektoratet Utbytteskatt fra 2006 10-11 Skatteplikt for utbytte Tanken er at verdier som dannes i selskapet skal

Detaljer

Fordeling. Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [Aug 2011] 1 INNLEDNING... 2

Fordeling. Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [Aug 2011] 1 INNLEDNING... 2 Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [Aug 2011] Fordeling August 2011 Endringer som følge av endringer i aal 7 September 2010: Punkt 1 er endret Punkt 3.1 er endret Punkt 3.3.2 er endret

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Osl20 (ajour h 2012) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS.

Osl20 (ajour h 2012) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS. Osl20 (ajour h 2012) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS. Spørsmål 1 omdanning til AS uten beskatning Se sktl 11-20 med tilhørende forskrift. Aksjeselskapet viderefører

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2012-18. årgang. Tema Generasjonsskifte

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2012-18. årgang. Tema Generasjonsskifte EUROJURIS INFORMERER Nr. 4/2012-18. årgang Tema Generasjonsskifte Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer

Eksamen i JUS112 Arve- og familierett Mønsterbesvarelse vår 2015

Eksamen i JUS112 Arve- og familierett Mønsterbesvarelse vår 2015 Eksamen i JUS112 Arve- og familierett Mønsterbesvarelse vår 2015 1 OPPGAVE Spørsmål 1: Er Skauholt Rogers særeie? Tvisten står mellom Roger og Anita. Den overordnede problemstillingen som reises er hvorvidt

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag osl23.doc h15 Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag DEL 1 Aksjonærmodellen kontinuitetsprinsippet sktl 10-33 Oppgave a: Inngangsverdi og skjermingsgrunnlag for 5 000 arvede børsnoterte

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v17) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F)

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F) Rettledning til Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F) 2009 2010 2008 2011 2007 2006 Innhold 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2011

Detaljer

EIERSKIFTE I LANDBRUKET. Hattfjelldal Regnskapskontor AS Lillian Sæterstad

EIERSKIFTE I LANDBRUKET. Hattfjelldal Regnskapskontor AS Lillian Sæterstad EIERSKIFTE I LANDBRUKET Hattfjelldal Regnskapskontor AS Lillian Sæterstad Innledning Eierskifte omfatter mange disipliner Psykologi Regnskapsføring og økonomi Analysere den økonomiske situasjon Vurdere

Detaljer

Rådighet og bruksrett

Rådighet og bruksrett Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [september 2011] Rådighet og bruksrett September 2011 Nytt punkt 12.2 om oppjustering av kjøpesum Punkt 12.4.2 (tidl 12.3.2) Innført sjablongregel

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære

Detaljer