GENERASJONSSKIFTE IKKE BARE SKATT OG AVGIFT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERASJONSSKIFTE IKKE BARE SKATT OG AVGIFT"

Transkript

1 GENERASJONSSKIFTE IKKE BARE SKATT OG AVGIFT Advokatene Terje Fiskerstrand og Gøran Mjelde Aarvik 27. juni OSLO BERGEN LONDON SINGAPORE SHANGHAI KOBE

2 INNLEDNING/OVERSIKT Generasjonsskifte noen sentrale momenter Det arverettslige bakteppet Umyndige Betingelser i gavebrev og testament Selskapsrettslige rammer og virkemidler Skatte- og avgiftsregimet 2

3 GENERASJONSSKIFTE NOEN SENTRALE MOMENTER Hvorfor planlagt generasjonsskifte formål Når Hvordan Hensynet til bedriften Hensynet til eierne Givers kapitalbehov Endring i skatte- og avgiftsregler Verdiendringer 3

4 GENERASJONSSKIFTE FORDELING VED ARV 3. generasjon 8,3 % 2. generasjon 25 % 5 % 6,25 % 25 % 25 % 25 % 25 % Holding AS Familie AS 4

5 VALG AV KRONPRINS(ER)/-PRINSESSE(R) Skal kun én eller noen få overta? Prosessen med å utpeke den eller de som skal overta virksomheten bør skje på et tidlig stadium Erfaring tilsier at prosessen bør være relativt åpen Diskusjonene kan også gjennomføres i sammenheng med planleggingen av arv i vid forstand hvordan fordele øvrige eiendeler Innfasing av den nye generasjonen i driften bør skje gradvis Ved å ta slike diskusjoner opp tidlig vil man kunne motvirke eller redusere konfliktnivået 5

6 OVERSIKT OVER ARVERETTSLIGE REGLER Skillet mellom livs- og dødsdisposisjon Dødsdisposisjon arveregler Livsdisposisjon avtaleregler Formkrav En dødsdisposisjon må tilfredsstille arvelovens testamentsregler for å være gyldig Begrensninger i den rettslige rådigheten Dødsdisposisjoner er underlagt regler om pliktdelsarv 6

7 SKILLET MELLOM LIVS- OG DØDSDISPOSISJONER Har vi en livsdisposisjon eller dødsdisposisjon? Betydning i forhold til regelsett En dødsdisposisjon er en disposisjon over formuesgjenstander der fullbyrdelsen er motivert giverens nært forestående død, eller som er ment å oppfylles etter giverens død Skillet mellom livs- og dødsdisposisjoner: Skal gaven oppfylles etter giverens død? Er gaven motivert av en ventelig nært forestående død? Vil gaven innebære realitet for partene så lenge giveren er i live? Giverens helsetilstand vil kunne være en viktig bevisfaktor 7

8 KORT OM TESTAMENT Arvelovens formkrav til testament Skriftlig Bevitnes av to vitner som er akseptert av arvelater Vitner og arvelater må være tilregnelige Testament kan som utgangs punkt fritt endres av arvelater unntak for arvepakter Gjensidig testament etter ektefeller gjenlevende ektefelle kan kun endre testament med virkning for egne arvinger 8

9 BEGRENSNINGER I RETTSLIG RÅDIGHET Dødsdisposisjoner er underlagt regler om pliktdelsarv Pliktelsarv til livsarvinger 2/3 av verdiene, evt. kr. 1 million pr livsarving Pliktdelsarv til ektefelle Automatisk arv 1/4 av verdiene, kan fravikes ved testament ektefellen kjenner til Minstearv (pliktdelsarv) på 4 eller 6 G Rett for ektefelle til å sitte i uskifte dersom ikke særkullsbarn Innebærer i realiteten utsatt arvefall til livsarvinger Kan fravikes/begrenses ved testament som ektefellen kjenner til Arveforskudd/avkortning gjeninnføring av pliktdelsarv Arvelater/giver kan bestemme at gave (livsdisposisjon) skal komme til avkortning i mottakers arv/pliktdelsarv 9

10 UMYNDIGE Hovedregel - vergemålsloven setter grenser adgangen til å inngå bindende avtaler / akseptere betingelser aksjer og pengebeløp av verdi over NOK forvaltes av overformynderiet plikt til å gi melding byråkratisk og lite fleksibel ordning 10

11 UMYNDIGE Unntak - bestemmelser i testament eller gavebrev Så klar at bestemmelser om tilsyn og regnskapsplikt ikke kommer til anvendelse Kan settes til side hvis strid med umyndiges tarv 11

12 GAVEBREV OG TESTAMENT En rekke forhold som kan reguleres både for myndige og umyndige, herunder Forvaltning inntil en viss alder Avkastning Formues- og inntektsskatt Beslagsforbud Eldre / fremtidig gjeld Aksjene Avkastningen Tillitsmann forvalter midlene Tinglysing i Løsøreregisteret Rådighet over aksjene hos tillitsmannen 12

13 SELSKAPSRETT - INNLEDNING Generasjonsskifte kan reise mange problemstillinger/utfordringer av selskapsrettslig karakter (vi behandler kun AS) Skal virksomheten overtas av en eller flere? Hvem skal ha kontroll? Hvordan skal verdiene fordeles? Hvordan skal makt/beslutningskompetanse fordeles? Skal overgangen gjennomføres umiddelbart eller gradvis? Hvert av disse spørsmål kan medføre behov for regulering Endring av vedtekter Opprettelse av aksjonæravtaler Selskapsstrukturering etablering av nye selskap/oppdeling av eksisterende selskap etc. 13

14 SELSKAPSRETT Aksjelovens regler ikke nødvendigvis tilpasset til spesialreguleringer av et generasjonsskifte Det bør derfor vurderes nøye om og i hvilken grad man vil regulere eierskapet fremover med tilleggsavtaler. Forskjell mellom ulike situasjoner: en person skal sitte med makten lik fordeling mellom to eller flere personer etablering av maktbalanse mellom to eller flere personer giver skal fortsette å ha beslutningskompetanse/makt fremtidig eierskap/kontroll skal bestå innen familien 14

15 SELSKAPSRETT En person overtar aksjeloven kan gi tilstrekkelig regulering Skal det fordeles mellom flere, eller knyttes begrensninger på fremtidig utøvelse av eiermakt, bør det etableres aksjonæravtale eller lages skreddersydde vedtekter ulike aksjeklasser (A- og B-aksjer) ulike stemmeretter ulike utbytterettigheter etablere maktbalanse regulere rett til styrerepresentasjon etablere særlige krav til flertall for beslutninger legge sentrale beslutninger til generalforsamlingen regulere rett til innsyn i driften/økonomien sikre at eierskapet forblir i familien forkjøpsrettigheter fortrinnsretter ved kapitalutvidelser 15

16 GENERASJONSSKIFTE - ILLUSTRASJON Vedtektsbestemmelse om aksjeklasser i 2. generasjon AS ulik stemmerett ulikt utbytte forkjøpsretter 2. generasjon AS (gavemottaker) A- og B-aksjer, 2. eller gener Aksjonæravtale Alternativt Aksjonæravtale i 2. generasjon AS rett til å utpeke styremedlemmer flertallskrav for enkelte beslutninger forkjøpsretter gruppering (aksjeklasse light) utbyttepolitikk Familie AS 16

17 GENERASJONSSKIFTE - ILLUSTRASJON Vedtektene i 3. generasjon I AS A-aksjene har stemmerett Aksjonæravtale i 3. generasjon II AS Rett til å utpeke styret (observatør?) Utbyttepolitikk Forkjøpsretter 3. generasjon 2. generasjon 3. generasjon AS I A-aksjer: Kronprins B-aksjer: Søsken 3. generasjon AS II A-aksjer: Far (2. generasjon) B-aksjer: Barn (3. generasjon) 25 % 25 % 25 % 25 % Aksjonæravtale i 2. generasjon AS Rett til å utpeke styret Flertallskrav til beslutninger Utbyttepolitikk Forkjøpsretter Grupperinger (etter hvis arving i 2. generasjon man stammer fra) Rett til innsyn i styrearbeid 2. generasjon AS Familie AS Vedtektene i 3. generasjon II AS A-aksjene har stemmerett A-aksjene skal ha større utbytte Aksjonæravtale i 3. generasjon II AS Omdanning til 1 aksjeklasse etter Fars død Rett til å utpeke styret Flertallskrav til beslutninger Utbyttepolitikk Forkjøpsretter 17

18 SELSKAPSRETT Oppsplitting av virksomheten på flere personer/grupper Kan legge grunnlaget for fremtidig forvaltning uten personmotsetninger Hver av gavemottakerne/arvingene får kontroll med en egen virksomhet Bør være forretningsmessig begrunnet Hver enhet kan leve sitt selvstendige liv Oppsplitting gjennomføres normalt i henhold til fisjonsbestemmelsene i aksjeloven Planlegging kan påvirke avgiftsbelastningen 18

19 SKATT OG AVGIFT Forholdet mellom skatt og avgift gave er skattefri men kan være avgiftspliktig gavemottaker overtar skatteposisjoner bosatt utlandet? giver / mottaker aksjeselskap? skattemessig inngangsverdi og skjermingsgrunnlag laveste av givers inngangsverdi og arveavgiftsgrunnlag (før fradrag for latent skatt) 19

20 SKATT OG AVGIFT Forholdet mellom skatt og avgift, forts. satsforskjeller betydning ved videresalg hvem selger? 20

21 SKATT OG AVGIFT Avgiftsplikt? all arv gave personkrets, mrk gave til aksjeselskap årlig fribeløp gjelder ikke aksjer bosatt i utlandet salg til skattemessig verdi 21

22 SKATT OG AVGIFT Når inntrer avgiftsplikten? rådighet over aksjene stemmerett, utbytterett, pant- og salgsforbud Hvem er avgiftspliktig? Mottaker Særskilt om gave til aksjeselskap vesentligste av midlene antas å skulle tilfalle høyst fire personer antall personer betydning for satser og fribeløp 22

23 SKATT OG AVGIFT Avgiftsgrunnlaget for ikke-børsnoterte norske aksjer 60 eller 100% av skattemessig formuesverdi 1.1. Rabatt kun for MNOK 10 (beregnet ut fra 100% av skattemessig verdi) Nystiftet selskap ordinær nystiftelse fusjon fisjon, eks fisjon basert på kontinuitet Kapitalendringer etter 1.1. fusjon fisjon kapitalnedsettelse og -økning 23

24 SKATT OG AVGIFT Avgiftsgrunnlaget for ikke-børsnoterte norske aksjer, forts Betydningen av vedtektsbestemmelser (utbytte, stemmerett) aksjonæravtaler Gjennomskjæring hovedsakelig motivert ut fra ønske om å spare avgift resultatet strider mot avgiftsreglenes formål 24

25 SKATT OG AVGIFT Avgiftsgrunnlaget for ikke-børsnoterte norske aksjer, forts Fradrag for 20% av latent gevinst 100% av skattemessig formuesverdi - laveste av givers skattemessige inngangsverdi og arveavgiftsgrunnlag Andre fradrag Forpliktelser pålagt gavemottaker som vilkår for ervervet 25

26 SKATT OG AVGIFT Arveavgiftsgrunnlag skattemessig formuesverdi MNOK % av skattemessig formuesverdi inntil MNOK 10 MNOK % av skattemessig formuesverdi MNOK 5 MNOK 5 - latent skatt antatt MNOK 1 MNOK 1 - andre fradrag MNOK 1 = arveavgiftsgrunnlag MNOK 9 26

27 SKATT OG AVGIFT Satser og fribeløp Livsarvinger De første NOK ingen avgift De neste NOK % Beløp over NOK % antall givere og mottakere 27

28 SKATT OG AVGIFT Melding om gave giver og gavemottaker 1 måned Forfall hovedregel 3 mnd fra rådighet tidligst 1 mnd fra avgiftsberegning meddelt avdragsordningen Rentefri avdragsbetaling over 12 år 25% eierskap 28

29 GENERASJONSSKIFTE - ILLUSTRASJON Gründer etablerer Familie AS Eier 100% av aksjene 4 barn Familie AS 29

30 GENERASJONSSKIFTE - ILLUSTRASJON Fullstendig generasjonsskifte Etablerer holdingmodell 25 % 25 % 25 % 25 % 2. generasjon AS (gavemottaker) A- og B-aksjer 2. gener Familie AS 30

31 GENERASJONSSKIFTE - ILLUSTRASJON Vedtektene i 3. generasjon I AS A-aksjene har stemmerett Aksjonæravtale i 3. generasjon II AS Rett til å utpeke styret (observatør?) Utbyttepolitikk Forkjøpsretter 3. generasjon 2. generasjon 3. generasjon 3. generasjon AS I A-aksjer: Kronprins B-aksjer: Søsken 3. generasjon AS II A-aksjer: Far (2. generasjon) B-aksjer: Barn (3. generasjon) 25 % Aksjonæravtale i 2. generasjon AS Rett til å utpeke styret Flertallskrav til beslutninger Utbyttepolitikk Forkjøpsretter Grupperinger (etter hvis arving i 2. generasjon man stammer fra) Rett til innsyn i styrearbeid 25 % 25 % 2. generasjon AS Familie AS 25 % Vedtektene i 3. generasjon II AS A-aksjene har stemmerett A-aksjene skal ha større utbytte Aksjonæravtale i 3. generasjon II AS Omdanning til 1 aksjeklasse etter Fars død Rett til å utpeke styret Flertallskrav til beslutninger Utbyttepolitikk Forkjøpsretter 31

32 Takk for oppmerksomheten! Kontakt oss på eller 32 OSLO BERGEN LONDON SINGAPORE SHANGHAI KOBE

Kjapt og nyttig Generasjonsskifte i familieeide bedrifter. 15. februar 2012 v/advokat/partner Eivind O. G. Ottesen

Kjapt og nyttig Generasjonsskifte i familieeide bedrifter. 15. februar 2012 v/advokat/partner Eivind O. G. Ottesen Kjapt og nyttig Generasjonsskifte i familieeide bedrifter 15. februar 2012 v/advokat/partner Eivind O. G. Ottesen Generasjonsskifte Innledning Hva er et generasjonsskifte? I sin enkelhet er dette kun en

Detaljer

HVEM SKAL OVERTA BEDRIFTEN? - Problemstillinger knyttet til generasjonsskifte. Frokostseminar Sparebanken Møre 8. november 2012

HVEM SKAL OVERTA BEDRIFTEN? - Problemstillinger knyttet til generasjonsskifte. Frokostseminar Sparebanken Møre 8. november 2012 HVEM SKAL OVERTA BEDRIFTEN? - Problemstillinger knyttet til generasjonsskifte Frokostseminar Sparebanken Møre 8. november 2012 Dagens tema Beslutningsprosessen hvem skal overta og når? Den praktiske gjennomføringen

Detaljer

30 Arv og generasjonsskifte

30 Arv og generasjonsskifte 30 Arv og generasjonsskifte 30.1 Generelt om generasjonsskifte 685 30.1 Generelt om generasjonsskifte 30.1.1 Generasjonsskifte nødvendighet og skatteplanleggingsmulighet Med generasjonsskifte siktes det

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2012-18. årgang. Tema Generasjonsskifte

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2012-18. årgang. Tema Generasjonsskifte EUROJURIS INFORMERER Nr. 4/2012-18. årgang Tema Generasjonsskifte Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt.

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Kandidatnummer: 635 Leveringsfrist: 25. november 2007 Til sammen 17 891 ord 08.07.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Problemstilling

Detaljer

Avgift på arv og gaver

Avgift på arv og gaver Avgift på arv gaver Innhold Når er arv gave avgiftspliktig? 3 Om privat skifte av dødsbo 4 Om gaver 5 Hvor stor blir arveavgiften? 5 Arveavgiftsgrunnlaget 6 Om beregning av arveavgiften 7 Frafall av arv

Detaljer

Seminarer Helsingør 2001 juridisk nasjonalrapport - norsk. Norsk juridisk nasjonalrapport beskatning ved generasjonsskifte

Seminarer Helsingør 2001 juridisk nasjonalrapport - norsk. Norsk juridisk nasjonalrapport beskatning ved generasjonsskifte Seminarer Helsingør 2001 juridisk nasjonalrapport - norsk Norsk juridisk nasjonalrapport beskatning ved generasjonsskifte Helge Johannessen, Oslo 24.8.01 1. Innledning; debatt og lovgivningsinitiativer

Detaljer

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no ARV OG SKIFTE En praktisk gjennomgang Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no 1 Disposisjon Kort om arv, og forslagene til endring i arveloven Skifteprosessen hva skjer når noen dør? Uskifte Privat skifte

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Fisjon med etterfølgende rettet emisjon, spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet rett) Saken gjelder spørsmålet

Detaljer

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Deloitte Advokatfirma AS advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat/partner Rolf Erik Disch Situasjonsbeskrivelser

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01977-A, (sak nr. 2008/808), sivil sak, anke over dom, v/advokat Amund Noss) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01977-A, (sak nr. 2008/808), sivil sak, anke over dom, v/advokat Amund Noss) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01977-A, (sak nr. 2008/808), sivil sak, anke over dom, Reitan Handel AS Reitangruppen AS (advokat Helge Olav Bugge) mot Staten v/skattedirektoratet

Detaljer

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Kandidatnummer: Ingrid Majala 21 Melita

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter (fokus skatt) Eierskiftealliansen, Seljord. Mars 2014

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter (fokus skatt) Eierskiftealliansen, Seljord. Mars 2014 Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter (fokus skatt) Eierskiftealliansen, Seljord Mars 2014 Ole Tellef Grundekjøn Advokat MNA og siviløkonom NHH Partner i Advokatfirma Grundekjøn & Co Høyskolelektor

Detaljer

UTDELING FRA USKIFTEBO...

UTDELING FRA USKIFTEBO... Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Fordeling 1 INNLEDNING... 3 2 GAVE... 3 2.1 -- BEGREPET GAVE... 3 2.2 -- GIVER... 3 2.2.1 --- Utgangspunkt... 3 2.2.2 --- Gave ytt av

Detaljer

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 P R I V A T E B A N K I N G Arv og skifte Advokat Åse Kristin Nebb Ek Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 Agenda Tema arv og skifte Arveplanlegging hvordan spare arveavgift - arveavgiftsberegningen - visse

Detaljer

Arv. Forord. JURK ønsker å takke advokatene Per Racin Fosmark og Ola Viken, som har bidratt med råd og veiledning under utarbeidelsen av brosjyren.

Arv. Forord. JURK ønsker å takke advokatene Per Racin Fosmark og Ola Viken, som har bidratt med råd og veiledning under utarbeidelsen av brosjyren. 1 Forord Arveloven av 1972 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved arv i Norge. Arveloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer de ulike arverettslige problemstillingene. Til venstre

Detaljer

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30/12. Avgitt 17.12.2012 Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-1 flg., og ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Rådighet og bruksrett

Rådighet og bruksrett Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [august 2013] Rådighet og bruksrett DEL 1 RÅDIGHET... 4 1 GENERELT... 4 1.1 -- BEGREPET "RÅDIGHETSERVERVET"... 4 1.2 -- RÅDIGHETSERVERVETS BETYDNING...

Detaljer

Nyhetsbrev 29. november 2004

Nyhetsbrev 29. november 2004 Nyhetsbrev 29. november 2004 Skattereformen og skatteopplegget for 2005 I sitt forslag til statsbudsjett for 2005 la Regjeringen frem forslag til en rekke endringer i skattereglene. Fredag 19. november

Detaljer

Avgiftsfrihet for periodiske ytelser og det årlige fribeløpet

Avgiftsfrihet for periodiske ytelser og det årlige fribeløpet Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [januar 2009] Skatteetaten Avgiftsfrihet for periodiske ytelser og det årlige fribeløpet Aal. 4 første ledd bokstav a og b oktober 2000 første utgave januar 2004:

Detaljer

Økonomisk virkning av skatte- og avgiftsendringer ved generasjonsskifte i enkeltpersonforetak. Rapport utarbeidet for Norges Bondelag

Økonomisk virkning av skatte- og avgiftsendringer ved generasjonsskifte i enkeltpersonforetak. Rapport utarbeidet for Norges Bondelag Økonomisk virkning av skatte- og avgiftsendringer ved generasjonsskifte i enkeltpersonforetak Rapport utarbeidet for Norges Bondelag 11. april 2014 Innhold Side Sammendrag... 1 1 Innledning og bakgrunn...

Detaljer

Styrearbeid i stiftelser

Styrearbeid i stiftelser Styrearbeid i stiftelser Innledning Styrearbeid i stiftelser skiller seg på viktige punkter fra styrearbeid i selskaper, foreninger og andre organisasjonsformer. Det skyldes i første rekke at stiftelsen

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

kattemessige muligheter i et urbulent marked ergen Næringsråd, 0. februar 2010 eloitte Advokatfirma AS

kattemessige muligheter i et urbulent marked ergen Næringsråd, 0. februar 2010 eloitte Advokatfirma AS kattemessige muligheter i et urbulent marked ergen Næringsråd, 0. februar 2010 eloitte Advokatfirma AS rivate investeringer eller Holdingstruktur? tgangspunkt: Privat investor Direkte eide aksjer Utbytte

Detaljer

Kristin Alsos. Selskapsrett i et corporate governance-perspektiv

Kristin Alsos. Selskapsrett i et corporate governance-perspektiv Kristin Alsos Selskapsrett i et corporate governance-perspektiv Kristin Alsos Selskapsrett i et corporate governanceperspektiv Fafo-notat 2008:08 Fafo 2008 ISSN 0804-5135 Innhold Forord 5 1 Tema og avgrensning

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet gjennomskjæring)

Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet gjennomskjæring) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 25 /13. Avgitt 13.11.2013. Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet

Detaljer

Fradrag. Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [mars 2010] Mars 2010 o Punkt 10.6.2 er endret. Mai 2009 o

Fradrag. Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [mars 2010] Mars 2010 o Punkt 10.6.2 er endret. Mai 2009 o Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [mars 2010] Fradrag Mars 2010 o Punkt 10.6.2 er endret Mai 2009 o Eksempel i punkt 13.5.4 er endret Januar 2009 o Revisjon med hensyn til lovendringer

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer