Arveplanlegging behøver ikke å være en kostbar affære og tatt i betraktning den spanske arveavgiftens størrelse kan man lett spare betydelige beløp.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arveplanlegging behøver ikke å være en kostbar affære og tatt i betraktning den spanske arveavgiftens størrelse kan man lett spare betydelige beløp."

Transkript

1 ARVEPLANLEGGING SPANIA Den spanske arveavgiften er høyere enn den norske og følger en stigende skala. Arveavgiften begynner på 7,65 % og i verste fall kan den komme opp i 81,6 %. ADVOKAT FREDRICK HEIDI BACHE-WIIG ANDERSEN (P) ADVOKAT HEIDI CÉLINE BACHE-WIIG (P) ADVOKAT VICTORIA HALVOR FRIHAGEN HOLMEN (P) ADVOKAT BRIT BRYNJULF FARHANG RISNES (H) (P) ADVOKAT CÉLINE FREDRICK BACHE-WIIG ANDERSEN ADVOKAT HALVOR MENTZ GRIEG FRIHAGEN (H) ADVOKAT GISLE LARS MARIUS THORSEN HOLM ADVOKAT ANNE MARIUS HAZELAND HAUGSTOGA ADV.FLM. ADVOKAT SIGNE ROBERTO B. BLEKASTAD ORTEGA (SPANSK) ADV.ASS. ADVOKAT JANNICKE LINE JUUHL R. SÆTHER ADV.FLM KSENIJA NILSEN ADV.FLM KUMRIJE RUSITI Arveplanlegging behøver ikke å være en kostbar affære og tatt i betraktning den spanske arveavgiftens størrelse kan man lett spare betydelige beløp. KONSULENT SEBASTIAN GARSTECKI Noen stikkord som kan bespare arveavgiften: - Fordel arven på flest mulige personer. - Planlegg arv før undertegning av skjøtet ved kjøp av fast eiendom - Unngå uskiftet bo problematikken - Reduser nettoverdi på fast eiendom med pantelån Fordeling av arven De ulike arvingene vil oppnå et bunnfradrag som skal trekkes fra i arveavgifts- grunnlaget før beregning av arveavgiften. Bunnfradraget gjelder pr. arving og bunnfradragets størrelse avhenger av slektsforhold. Dette innebærer at arveavgiften vil reduseres dersom arven fordeles på flere arvinger som har nær tilknytning til avdøde. Vi kan illustrere dette med et eksempel: Vi tar utgangspunkt i at 4 søsken skal arve sin avdøde far. De er alle over 21 år og arveobjektet er en fast eiendom i Spania verdsatt til (netto markedsverdi). Vi tar videre utgangspunkt i at både avdøde og arvingene hadde fast bopel i Norge. Dette innebærer at hver av søstrene skal arve De er avdødes livsarving og omfattes av arveklasse 2. Hver av søstrene får fradrag på ,87, hvilket innebærer at arveavgiftsgrunnlaget pr. søster er ( ,87=) 698. Iht. arveavgiftstabellen skal det betales en arveavgift på Dersom kun den ene søsteren skal arve boligen alene vil arveavgiften derimot bli som følger: Netto markedsverdi bolig bunnfradrag 15956,87= ,13. Iht. arveavgiftstabellen skal det betales en arveavgift på ca Med andre ord er arveavgiften her betydelig høyere enn i eksempelet over. Planlegging før undertegning av skjøtet Skjøteoverdragelse i Spania er forbundet med en rekke kostnader. For det første vil det påløpe 7 % - 8 % overføringsskatt, notar og tinglysningskostnader, (dokumentavgifter), plusvaliaskatt og KONTORADRESSE: POSTADRESSE: TELEFON: DRIFTSKONTO: KRISTIAN AUGUSTS GT 10, POSTBOKS 6983 ST OLAVS PL TELEFAX: KLIENTKONTO: ETG 0130 OSLO E-POST: FORETAKSNR.: WEB:

2 advokathonorar. Vanligvis utgjør kostnadene ved en eiendomstransaksjon ca. 10 % av skjøteprisen på den faste eiendommen. Dersom du etter skjøteoverdragelsen ombestemmer deg mht. hvem som skal stå som eier av boligen må du betale transaksjonskostnadene en gang til! For å unngå denne situasjonen bør enhver som kjøper fast eiendom i Spania tenke seg godt om før vedkommende undertegner skjøtet. Det er mange som har en klar oppfatning vedr. hvem som skal arve og i mange tilfeller kan det for eksempel være en fordel å sette ditt barn som eier av eiendommen. Fordelen med denne fremgangsmåten er at det ikke blir skatt og avgift å betale i Spania når du selv faller fra. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at forholdet kan bli betraktet som gave og herunder påløper gaveavgift. Denne situasjonen kan imidlertid unngås ved at det opprettes låneavtale mellom foreldre og barn. Her må man imidlertid trå varsomt og dersom du vurderer å la ditt barn stå som eier bør du diskutere de juridiske konsekvensene vedr. dette med din advokat. Vi gjør oppmerksom på at den som står i skjøtet også vil være den offisielle eier av den faste eiendommen. Dette innebærer at vedkommende kan selge eiendommen, leien ut eller ta opp lån. Det er derfor viktig at du påser at dine egne interesser er ivaretatt. Du kan for eksempel sikre deg en bruksrett på boligen som registreres på den faste eiendommenns grunnboksblad i eiendomsregisteret. Dersom barnet er umyndig kan også overformynderiet komme inn i bildet og du er bl.a. avhengig av overformynderiets samtykke dersom den faste eiendommen skal selges. Unngå uskiftet bo problematikken Uskifte betyr at den avdødes ektefelle har rett til å overta alt hva avdøde eide i såkalt uskiftet bo. Skiftet blir utsatt inntil lengstlevende ektefelle faller bort. Så lenge uskiftet varer begrenses den gjenlevende ektefelles råderett over uskifteeiendelene. Vedkommende kan for eksempel ikke gi bort fast eiendom eller andre gaver som står i misforhold til formuen i boet. Vedkommende kan heller ikke testamentere bort mer enn det som skal tilfalle vedkommendes egne arvinger når han dør. Gjenlevende kan bare gi forskudd på arv til arvingene når alle får like store deler av arven sin eller gir samtykke. I Spania eksisterer det ikke regler om uskiftet bo så spørsmålet er hva som skjer med boligen i Spania dersom man har fått uskiftet bo bekreftelse fra Norge? Har dette evt. avgiftsmessige konsekvenser i Spania? Vi vil belyse problemstillingene ved et praktisk eksempel: Avdøde Ola var gift med Marte. De var begge bosatt i Norge. Sammen har de sønnen Side 2 av 6

3 Kristian. Ekteparet har ikke opprettet testament verken i Norge eller Spania. Den vesentlige delen av ekteparets formue befinner seg i Norge, men ekteparet eier (50% - 50%) også en bolig i Spania. Ved Oles bortgang velger Marte å sitte i uskiftet bo. I Spania (jfr. Codigo civil art. 9, nr. 8) er hovedregelen nasjonalitetsprinsippet hvilket innebærer at arven skal fordeles etter loven i det landet hvor arvelateren på dødstidspunktet var statsborger. Norsk internasjonal privatrett fastslår derimot domisilprinsippet som innebærer at arven skal fordeles i det landet hvor arvelateren hadde sitt siste domisil. I dette tilfellet oppstår det ingen konflikter mellom norsk og spansk internasjonal privatrett da Marte og Ola var bosatt i Norge og hadde norsk nasjonalitet. Norsk arvelov skal følgelig legges til grunn. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kun gjelder de materielle arverettslige reglene, med andre ord arveregler i forhold til pliktdelsarv etc. og har ingen betydning for hvor arveavgiften skal betales. Dette innbærer med andre ord at man i utgangspunktet skal kunne sitte i uskiftet bo med fast eiendom i Spania. Den neste problemstillingen refererer seg til gjennomføringen av uskiftet bo i Spania. Uskifteinstituttet slik vi kjenner det fra norsk rett eksisterer ikke i Spania. Etter spansk rett får gjenlevende ektefelle som hovedregel en livsvarig bruksrett til eiendommen, mens selve eiendomsretten vanligvis overføres til livsarvingene. Bruksretten etter spansk rett er som hovedregel absolutt og innebærer at en person som har eiendomsrett må avstå fra bruk av eiendommen så lenge lengstlevende ektefelle er i live. Basert på vår erfaring har problematikken rundt uskiftet bo i Spania i praksis blitt løst ved at den faste eiendommen overføres til gjenlevende ektefelle og vedkommende blir stående som 100 % eier av den faste eiendommen. Gjenlevende ektefelle er dog avhengig av at ingen av avdødes øvrige livsarvinger bestrider innsettelse av lengstlevende ektefelle som arving. Denne løsningen er etter vår oppfatning langt fra tilfredsstillende. Som nevnt inneholder norsk arvelov en rekke regler vedr. uskiftet bo som begrenser gjenlevendes ektefelles disposisjonsrett og retten til å sitte i uskifte. I det spanske eiendomsregisteret vil det derimot ikke komme til uttrykk at vedkommende sitter i uskiftet bo. Spørsmålet har etter vår viten heller aldri vært oppe for spanske domstoler. I vårt eksempel må Marte foreta et såkalt hjelpeskifte hvor hun da blir stående som 100 % eier av boligen. Side 3 av 6

4 Etter norske regler er ektefelle fritatt for arveavgift. Dette er imidlertid norsk intern lovgivning og gjelder ikke for formue beliggende i Spania. Iht. spanske arveavgiftsregler må en arving som ikke er bosatt i Spania betale arveavgift på all formue, som direkte eller indirekte, skriver seg fra spansk territorium. I vårt eksempel vil dette innebære at Marte må betale arveavgift på Olas andel av boligen. Ved Martes bortfall må igjen sønnen Kristian betale arveavgift på den totale boligens markedsverdi. Denne situasjonen innebærer arveavgift i 2. ledd først ved at gjenlevende ektefelle arver og deretter ved at sønnen arver. Denne situasjonen kan imidlertid lett unngås ved opprettelse av et testament der begge ektefellene for eksempel testamenterer boligen direkte til sønnen, evt. kan man innta en klausul i testamentet om at gjenlevende ektefelle skal arve en bruksrett. I vårt eksempel ville Marte da fortsatt eie 50 % av boligen og i tillegg ha en bruksrett på den andre halvdelen. Eiendomsretten på 50 % av boligen hadde da gått direkte over på sønnen Kristian. Reduser nettoverdien på fast eiendom med pantelån Det er netto markedsverdi som skal legges til grunn ved beregningen av den spanske arveavgiften. Dette innebærer at arveavgiften kan reduseres betraktelig dersom det hviler et pantelån på eiendommen. En rekke banker tilbyr pantelån som ledd i arveplanlegging. Iht. spansk arveavgiftslov er det arvemottagerens bopel som er avgjørende for avgiftens utstrekning. Spansk arveavgiftslov art. 6 fastslår at arvemottager med vanlig bopel i Spania skal betale arveavgift til Spania uavhengig av hvor formuen befinner seg. Arveavgiftsloven art. 23 regulerer forholdet mht. dobbelt beskatning og gir hjemmel for fradrag i spansk arveavgift for tilsvarende avgift betalt for arvet formue i et annet land. Arveavgiftsloven art. 7 regulerer situasjonen for arvemottager som ikke har vanlig opphold i Spania. Artikkelen fastslår at arvemottager skal betale arveavgift av all formue og rettigheter, som direkte eller indirekte befinner seg på spansk territorium eller som kan utøves eller burde ha vært oppfylt på spansk territorium. Dette innebærer for det første at et opptak av pantelån for å redusere den spanske arveavgiften kun er hensiktsmessig dersom arvemottaker har vanlig bopel utenfor Spania. Formålet med opptak av pantelån er at gjelden iht. arveavgiftsloven art. 13 er fradragsberettiget ved beregning av arveavgiften. Arveavgiftsloven art. 13 regulerer hvilken type gjeld som er fradragsberettiget og et pantelån som tinglyses på eiendommens grunnboksblad i eiendomsregisteret oppfyller vanligvis lovvilkårene. Det kan imidlertid oppstå situasjoner hvor spanske Side 4 av 6

5 skattemyndigheter likevel ikke innvilger fritak for lån hver enkelt sak må vurderes konkret. Dersom lånet kun er tatt opp for å unngå arveavgift vil man mest sannsynlig oppleve at pantelånet likevel ikke er fradragsberettiget. Tanken er at den faste eiendommen lånes maksimalt opp. Dersom arvemottaker ikke er bosatt i Spania skal vedkommende som hovedregel kun betale arveavgift på det som befinner seg i Spania, hvilket er en fast bolig med lav nettoverdi. Arveavgiften kan da bli vesentlig redusert. Det er imidlertid flere usikkerhets faktorer knyttet til opptak av lån som ledd i arveplanlegging og hver sak må vurderes konkret. Som eksempler på usikkerhetsfaktorer kan vi blant annet nevne: Det er pantelånets saldo på dødstidspunktet som er fradragsberettiget og det kan da tenkes at du har nedbetalt en stor del av lånet Det er forbundet en del kostnader med opprettelse av pantelån i Spania. Kostnadene ligger vanligvis på 2 3 % av hovedstol. I mange tilfeller vil kostnadene da overstige arveavgiften (dette gjelder hovedsakelig for bolig med lav verdi). Pantelånet i Spania vil ofte være i euro. Dersom du har inntekten din i norske kroner vil du ha valuta risiko. Norsk arveavgift? Arveavgiftens størrelse i eksemplene over må imidlertid ses i sammenheng med arveavgiftslovgivningen i det land arvelater var bosatt/evt. arvemottaker. Dersom aksjene eller pengene fra pantelånet befinner seg i et 3. land er det videre nødvendig å studere arveavgiftssituasjonen i dette landet. Norsk arveavgiftslov 1 fastslår at det skal svares arveavgift til Norge "etter reglene i denne lov når arvelateren ved sin død, eller giveren da gaven ble ytet, var bosatt i riket eller var norsk statsborger". Videre fremgår det av bestemmelsen at "Av fast eiendom og andre midler som nevnt i tredje ledd blir avgift ikke å svare når eiendommen eller driftsstedet ligger i utlandet og det blir godtgjort at arveavgift eller tilsvarende avgift er svart til den stat der eiendommen eller driftsstedet befinner seg". Det er videre nødvendig å vurdere den sparte arveavgiften opp mot kostnader ved å etablere og opprettholde et pantelån samt evt. avkastning aksjer eller pengene fra lånet antas å få i et annet land. Pantelån som ledd i arveplanlegging er som du ser en noe komplisert affære og vi vil anbefale deg å søke kyndig rådgivning for en vurdering av din situasjon. Side 5 av 6

6 Vi vil også tillegge at spansk lovgivning åpner for gjennomskjæring dersom det bl.a. ikke foreligger en reell lånesituasjon, men pantelånet kun er etablert med sikte på å redusere/unngå arveavgiften. Dette er kun generell juridisk informasjon. Hver sak må vurderes konkret. Side 6 av 6

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Det finnes ingen

Detaljer

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg. Dette bør du vite om EKTEPAKT En veileder fra Brønnøysundregistrene mars 2013 Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.no Dette bør du vite om EKTEPAKT side 2 Uten ektepakt: Felleseie

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

Veiledning til melding om arv. Skatteetaten. 2 Formuen ved dødsfallet

Veiledning til melding om arv. Skatteetaten. 2 Formuen ved dødsfallet Veiledning til melding om arv Arvemelding (RF-1615) skal sendes skattekontoret innen seks måneder etter dødsfallet. Meldingen skal sendes til den region hvor avdøde var bosatt, se siste side i veiledningen.

Detaljer

Hvor skal det skiftes når spaniapensjonistene dør? av Trine Elisabeth Fredriksen

Hvor skal det skiftes når spaniapensjonistene dør? av Trine Elisabeth Fredriksen Hvor skal det skiftes når spaniapensjonistene dør? av Trine Elisabeth Fredriksen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2007 Innhold 1. Innledning

Detaljer

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse.

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon

Detaljer

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag.

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag. Utlendingsrett 2 Forord Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren handler

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT I dette

Detaljer

Når reisen din er slutt... Gi litt av arven din til noen som trenger det på sin reise

Når reisen din er slutt... Gi litt av arven din til noen som trenger det på sin reise Når reisen din er slutt... Gi litt av arven din til noen som trenger det på sin reise Du kan ingenting ta med deg dit du går. Åslaug Ihle Thingnæs, innsamlingskonsulent NMS, ait@nms.no Det stemmer det,

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 Rundskriv Fylkesmennene Domstolene Advokatene m.fl. Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 1 INNLEDNING... 4 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 2.1 LOVENS FORMÅL... 4 2.2 LOVENS SUBSIDIÆRE

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

NORMATIV PLURALISME OG ARV: norskpakistanske kvinners rett til å sitte i uskiftet bo. Rukhsana Ashraf

NORMATIV PLURALISME OG ARV: norskpakistanske kvinners rett til å sitte i uskiftet bo. Rukhsana Ashraf NORMATIV PLURALISME OG ARV: norskpakistanske kvinners rett til å sitte i uskiftet bo Rukhsana Ashraf I Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN 1 1.1 Innledning 1 1.2 Bakgrunn for valg av tema 2 1.3 Kunnskap om

Detaljer

Erverv og avhendelse av fast eiendom. En veiledning til fylkesmennene

Erverv og avhendelse av fast eiendom. En veiledning til fylkesmennene Erverv og avhendelse av fast eiendom En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning om erverv og avhendelse av fast eiendom til personer med verge... 3 1 Innledning

Detaljer

MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST)

MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST) Til skifteretten i MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST) De gule feltene må leses/fylles ut av alle r som ønsker uskifte. Disse feltene er tilstrekkelige hvis avdøde verken etterlater seg

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernretten

Det biologiske prinsipp i barnevernretten Det biologiske prinsipp i barnevernretten Skrevet av kandidatnummer 159826 Antall ord er 14931 Avhandlingen er veiledet av Gudrun Holgersen 1 INNHOLDSLISTE 1. NOEN INNLEDENDE ORD OM AVHANDLINGENS TEMA

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

SKATTLEGGING AV POKER

SKATTLEGGING AV POKER HÅNDBOK OM SKATTLEGGING AV POKER I NORGE 1 Styret i NORSK Fra venstre: Pål Skønberg Løvik, Mads Åmot (nestleder), Sigurd Eskeland (leder), Kjetil Flåten og Andreas Torbergsen. POKERFORBUND 2 Bilde med

Detaljer

Nytt i privatretten. Innhold nr. 4: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo

Nytt i privatretten. Innhold nr. 4: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo Nyhetsbrev for informasjon på det privatrettslige området. Nr. 4/2006 ARBEIDSRETT Stillingsvern tilsigelsesavtaler, vikarbegrep, midlertidig

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer