SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift"

Transkript

1 SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm S.L. V Hva omfatter en kvalitetssikring utført av vårt kontor? I KJØP AV FAST EIENDOM 1.1 Forskjeller fra Norge 1.2 Kvalitetssikring ved kjøp av fast eiendom i Spania Innledning Tinglysningsattest (Nota Simple)/kopi av skjøtet IBI kvittering- Eiendomsskatt Basura kvittering- Søppelavgift Sameie- vedtekter og kvittering for betalte fellesutgifter Kopi av elektrisitet- og vann- kvitteringer Plan parcial - Reguleringsplan Juridiske og økonomiske feller ved kjøp av fast eiendom i Spania Overtagelse av lån Betaling med veksler Bankgaranti Inventarliste Befaring av kjøpsobjektet Tillatelse - ferdigstilling Kjøp av bolig under oppføring Innledning Krav til kontrakten Bankgaranti Utbyggers plikt til å rette mangler og feil II. SKATTER OG AVGIFTER 2.1 Ved kjøp Ny eiendom Merverdiavgift - IVA Notaromkostninger Tinglysningsgebyr Advokatsalær Brukt eiendom Overføringsavgift 3

4 2.1.3 Finansiering og finansieringsutgifter Valuta Åpnings kommisjon Rente (fast-flytende) Kostnader for utarbeidelse av pantobligasjoner Takseringskostnader Tinglysingsgebyr Stempelavgift Forsikring 2.2 Skatter ved å eie ikke skatte resident i Spania a) Inntektsskatt b) Formuesskatt (opphevet 2008) c) Eiendomsskatt - IBI d) Søppelavgift - Basura e) Felles utgifter 2.3 Skatt i Norge ved eie av fast eiendom i Spania 2.4 Skatter ved salg Personlig eiet Gevinstbeskatning Eiet av selskap Beregning av gevinst Retensjon Overføringsavgift Endringer i unntakene for gevinstbeskatning Hvilke skattemessige konsekvenser vil disse endringene ha for en person som er skattemessig resident i Norge? Utleie av bolig i Spania III SPANSK TESTAMENT OG ARVEAVGIFT 3.1 Innledning 3.2 Hvordan opprette testament i Spania? 3.3 Hvorfor opprette testament i Spania? 3.4 Arveavgift 3.5 Den spanske arveavgiftens størrelse 3.6 Arveplanlegging IV V GENERELL INFORMASJON OM VOGT ADVOKATFIRMA LAWFIRM S.L. (se også HVA OMFATTER KVALITETSSIKRING UTFØRT AV VÅRT KONTOR? 4 PROFESJONALITET - TILGJENGELIGHET - EFFEKTIVITET

5 Forord Denne brosjyren er en praktisk veiledning for deg som vil kjøpe eller allerede har kjøpt fast eiendom i Spania. Brosjyren inneholder praktiske og generelle råd og det er ikke nødvendig med juridiske kunnskaper. Brosjyren bør dog ikke brukes som en håndbok for å håndtere kjøpsprosessen, skattespørsmål eller arv på egenhånd. Det anbefales å benytte profesjonelle rådgivere i forbindelse med kjøp, salg, skatt og arv i Spania. Innholdet i brosjyren er ført à jour med de lovendringer som foreligger pr PROFESJONALITET - TILGJENGELIGHET- EFFEKTIVITET 5

6 I. Kjøp av fast eiendom i Spania 1.1 Forskjeller fra Norge Kjøpsprosessen i Spania er forskjellig fra Norge på vesentlige punkter. Kjøpsprosessen i Spania er vesentlig forskjellig fra Norge. For det første finnes det ikke statsautoriserte meglere i Spania. Det kreves heller ingen autorisasjon for å utøve eiendomsmeglervirksomhet. Meglere stiller ingen økonomisk sikkerhet og det er langt fra alle som har forsikring for det økonomiske ansvar som kan pådras. Det arrangeres ingen formell visning slik vi er vant med fra Norge. Eiendommene ligger ofte på nettet hos alle eller mange av eiendomsmeglerne i Spania. Derfor må en forsikre seg om at megleren som opptrer, faktisk har et salgsoppdrag og har fullmakt til å undertegne på vegne av selger. For det andre er selve kontrakts delen også forskjellig fra Norge. Vanligvis undertegnes først en reservasjonskontrakt hvor kjøper innbetaler et depositum (mellom og 6.000) og eiendommen tas da av markedet. Det neste skritt er å utarbeide og undertegne en kjøpekontrakt (Contrato de Compraventa) mens transaksjonen først blir endelig ved inngåelse av skjøte (Escritura Publica) hos Notar. For det tredje er alle kontrakter på spansk og reguleres normalt av spansk lovgivning. Benytt deg av advokat i denne prosessen - helst en som behersker både ditt språk og spansk, og et firma som har både spanske og norske advokater beskjeftiget. Hvor skal vi kjøpe? Bestem deg for hvor du ønsker å kjøpe. Det første spørsmål du må ta stilling til er: Hvilket land? Dernest hvor i landet? Selv når du har bestemt deg for regionen gjenstår fortsatt steds/by-valget og innenfor sted/by er det fortsatt nødvendig å avgjøre nærhet til sjøen, servicetilbud, kommunikasjoner, skoler etc. Ønsket prisklasse begrenser klart nok valgfriheten. Når man har funnet eiendommen som har de ønskede kriteria, må man sørge for å skaffe nødvendig informasjon som gir oversikt over den juridiske og økonomiske status på eiendommen. Dette er det vi kort og noe upresist benevner som kvalitetssikring. 6

7 1.2 Kvalitetssikring ved kjøp av fast eiendom i Spania Innledning Innledningsvis vil vi bemerke at svært få nordmenn har forutsetninger for å vurdere risikoen og problemer som kan oppstå i forbindelse med kjøp av fast eiendom i Spania. Investeringer i fast eiendom omfatter ofte større beløp, og du må forholde deg til et annet rettssystem med lover og regler som skiller seg vesentlig fra de norske. I tillegg er det de færreste som behersker spansk. Kvalitets sikringsprosessen. Kvalitetssikringsprosessen er noe forskjellig avhengig av om du kjøper en bolig under oppføring, ny leilighet/hus eller kjøp av eiendom i annenhånds markedet Tinglysningsattest (Nota Simple)/Kopi av skjøtet Nota Simple er en tinglysningsattest fra Eiendomsregisteret. Attesten inneholder opplysninger om; 1. Hvem som eier eiendommen, herunder eierandeler dersom flere eier eiendommen sammen. 2. En beskrivelse av eiendommen og opplysninger om eiendommens grenser. 3. Heftelser som hviler på eiendommen og heftelsens størrelse. Det er dog viktig å være klar over at ikke alle heftelser nødvendigvis kommer frem av Nota Simple, for eksempel heftelser som ubetalt eiendomsskatt og felles avgifter, jfr. nedenfor. 4. Andre innskrenkninger i eierrådigheten; for eksempel om det hviler en bruksrett på boligen, servitutter osv. Hva er Nota Simple? Allerede før undertegning av reservasjonskontrakten bør det foreligge en tinglysingsattest. På den måten vet du med sikkerhet at selger av eiendommen har grunnbokshjemmel. Det bør bemerkes at den advokat som utfører kvalitetssikringen ikke besøker kjøpsobjektet. Den tekniske tilstand og faktiske størrelse undersøkes således ikke. Det anbefales derfor å la en bygningskyndig undersøke kjøpsobjektet. Vedkommende utarbeider en rapport hvor objektets tilstand beskrives. Dessuten får kjøper foretatt en beregning av antall kvadratmeter. Som nevnt undersøker advokaten ikke størrelsen på huset/leiligheten, da han kun sammenligner det tilsendte tidligere inngåtte skjøte med det som fremkommer i tinglysingsattesten (fra grunnboken). Nota Simple bør være av relativ ny dato og ikke eldre enn 10 dager. En tinglysningsattest er ingen garanti for at det ikke kommer flere heftelser på eiendommen etter at attesten er utstedt. Derfor innhentes det alltid en ny attest umiddelbart 7

8 før den endelige overdragelsen. Attesten som innhentes av notar i forbindelse med overdragelse av eiendommen er gyldig 10 dager. Eiendomsregisteret som utsteder denne attesten er pålagt å informere notarkontor om det skulle foreligge eventuelle endringer i status på eiendommen i denne perioden. Nota Simple inneholder forenklet informasjon, og en kopi av skjøtet bør innhentes og gjennomgås grundig IBI kvittering - Eiendomsskatt Viktig med kvitteringer på betalte utgifter. IBI- (Impuestos sobre Bienes Inmuebles)- er den spanske benevnelsen på eiendomsskatt. Ved kjøp av fast eiendom i Spania bør det kreves at selger fremviser kvittering for betalt eiendomsskatt. Eiendomsskatten hviler på eiendommen og vil følge eiendommen ved et eventuelt kjøp. Heftelsen fremkommer vanligvis ikke av tinglysningsattesten. IBI fakturaen inneholder en betalingsfrist og ved misligholdt betaling påløper forsinkelsesrenter Basura kvittering- Søppelavgift Videre bør selger fremlegge en kopi av kvittering for betalt kommunal søppelavgift (Basura). Ubetalt søppelavgift er en heftelse som følger med eiendommen og det påløper forsinkelsesrenter ved mislighold Sameiet - vedtekter og kvittering for betalte fellesutgifter Tilhører den faste eiendommen en urbanisasjon vil det være opprettet et sameie. Sameiet har vedtekter som blant annet regulerer fellesoppgaver i urbanisasjonen. Vedtektene kan inneholde klausuler som begrenser din handlefrihet, for eksempel endring av terrasse, montering av markiser, dyrehold osv. Få referat fra generalforsamling. I en urbanisasjon avholdes det normalt generalforsamling en gang i året. På generalforsamlingen behandles og vedtas regnskapet og budsjettet, og det tas opp problemer som eierne finner viktig. Et møtereferat fra Generalforsamlingen kan derfor gi god indikasjon på hvilke problemer som man eventuelt kan forvente i fremtiden ved kjøp av eiendommen. Det er intet krav etter spansk lov at referatet skal være på annet språk enn spansk. Spansk lov inneholder videre bestemmelser vedrørende hvordan eierne i sameiet skal stemme, og hvor mange stemmer som kreves for hver enkelt sak. 8 Ved kjøp av fast eiendom bør selger fremlegge en bekreftelse fra sameiets administrator om at selger ikke har utestående felleskostnader. Ubetalte fellesutgifter følger den faste eiendommen. Denne heftelsen kommer vanligvis ikke frem av tinglysningsattesten før sameiet har tatt utlegg i den faste eiendommen, hvilket sameie kun gjør dersom selger ikke har betalt fellesutgiftene over en lengre periode. Administrator bør videre bes om å avgi en uttalelse om at det ikke planlegges

9 større reparasjoner, moderniseringer eller utbygginger av sameiet som jo vil påføre kjøper større felleskostnader enn forventet Kopi av elektrisitet- og vann- kvitteringer Dersom man ønsker å ta over vann og elektrisitets- abonnement bør man undersøke om selger har betalt de nevnte regningene frem til dato for undertegning av skjøtet Plan parcial - Reguleringsplanen Reguleringsplanen for området bør undersøkes. Denne vil kunne avsløre planlagte veier, fredete områder, nye utbyggingsområder etc. Ved kjøp av eiendom under bygging bør man undersøke at entreprenøren har byggetillatelse (licencia de obra). Dersom byggeområdet ligger innenfor en grønn sone (område som ikke skal benyttes til bebyggelse) bør det undersøkes om det er gitt dispensasjon fra reguleringsplanen. Finn ut om alt er i orden med ditt byggeprosjekt. Ved del-betaling under bygging skal det utstedes en ubetinget bankgaranti. Det skjer ofte at utbygger ikke overleverer bankgaranti uten etter forespørsel fra kjøper eller kjøpers advokat. Videre er det viktig at det er utstedt såkalt licencia de primera ocupacion- ferdigstillingslisens før innflytting. Denne lisensen er blant annet nødvendig for å inngå permanente vann- og elektrisitetskontrakter (jfr ). Dette er kun en forenklet sjekkliste over hvilken informasjon som bør innhentes for å kvalitetssikre kjøp av fast eiendom. Kvalitetssikringen må imidlertid sees i sammenheng med den konkrete sak. Dersom eier av eiendommen er et spansk selskap vil kvalitetssikringen være mer omfattende. Kvalitetssikring vil for eksempel omfatte en due diligence av selskapets finansielle og juridiske status. Dersom eier er et spansk selskap som i sin tur er eiet av et utenlandsk selskap skal man være meget forsiktig med å ta over moderselskapet uten nøye forutgående undersøkelser. 9

10 1.2.2 Juridiske og økonomiske feller ved kjøp av fast eiendom i Spania Overtagelse av lån De forskjellige finansierings alternativer & selgers garanti. Ved oppføring av nybygg tar selger normalt opp et pantelån for finansiering av byggeprosjektet (byggelån). Kjøper får ofte tilbud om å overta pantelånet som hviler på boligen (subrogasjon). Fordelen ligger i at subrogasjonskostnadene ofte er lavere enn etablerings gebyr ved låneopptak i Spania. Dersom kjøper ønsker å ta over lånet vil dette normalt stipuleres i kjøpekontrakten. Før undertegningen av kjøpekontrakten bør man innhente lånevilkårene samt lånevaluta og ta en endelig beslutning om man virkelig ønsker å ta over lånet. Du kan nemlig få deg en ubehagelig overraskelse hvis du i utgangspunktet bestemmer deg for å ta over pantelånet, men senere ombestemmer deg. Da må du normalt bære kostnadene for kansellering av lånet. Man kan også spørre om muligheten for å overta pantelån som hefter på eiendommen ved kjøp av eiendom i annenhåndsmarkedet Betaling med veksler Dersom kjøpesummen skal betales avdragsvis under byggeperioden, blir det undertiden avtalt at det skal utstedes veksler ( pagare ). En veksel er et dokument utstedt i bestemte former hvor utstederen forplikter seg til å betale et bestemt beløp til nærmere fastsatt tid til den som legitimerer seg som den rette innehaver. Vekselen underskrives og du oppretter en bankkonto i Spania for debitering av vekselen på bestemte datoer. Skulle man glemme å overføre penger til den spanske kontoen, og vekselen blir sendt til banken uten at kjøper har dekning på kontoen, blir denne avvist (protestert), selv om det bare mangler én euro. Bankkostnadene ved protest av veksler ligger på rundt 6 % av vekselens verdi. Denne situasjonen kan lett unngås ved å forhandle seg frem til en annen betalingsmåte, for eksempel ved vanlig overføring til selgers konto og legge dette som fast oppdrag fra norske bank Bankgaranti 10 I følge spansk ufravikelig lovgivning skal selger stille bankgaranti for innbetalte beløp i byggeperioden. Loven presiserer imidlertid ikke hvem som skal bære utgiftene for utstedelsen av bankgarantien. Lovens formål tilsier at selger skal betale utgiftene, men det forekommer at utbygger forsøker å kontraktsfeste at denne kostnad skal bæres av kjøper. Kostnadene ved utstedelse av bankgaranti varierer fra bank til bank, og ligger rundt 1 % - 1,25 % av garantibeløpet. Man bør derfor forsikre seg om at selger betaler kostnadene ved utstedelse av bankgarantien og inkludere dette i kjøpekontrakten (jfr ).

11 Inventarliste Når du kjøper leilighet i annenhånds markedet blir det ofte avtalt at en del av inventaret skal følge med. Det bør i så fall skrives en detaljert inventarliste. Fotografier kan også være nyttig dokumentasjon. Listen bør underskrives av både selger og kjøper og inngå som et vedlegg ved undertegning av kjøpekontrakten. På denne måten unngår du at selger tar med seg en del av inventaret og argumenterer med at dette var personlige gjenstander. Sett opp inventar liste Befaring av kjøpsobjektet Ved kjøp av en ny leilighet har kjøper 1 års garanti for skjulte mangler i leiligheten og opp til 10 år for konstruksjonsmessige mangler (jfr ). Ved kjøp av en brukt leilighet kan det lønne seg å oppnevne en teknisk kyndig for gjennomgang av leiligheten. Dette koster ca (jfr d) Tillatelse - ferdigstilling I kjøpekontrakten står det ofte at eiendommen skal overtas av kjøper når leiligheten er ferdig. Når skal leiligheten imidlertid defineres som ferdig? I mange kontrakter er leiligheten definert som ferdig når selger har sendt inn søknad om ferdigstillings attest licencia de 1 occupacion. Ferdigstillings attest er nødvendig for bl.a. tilkopling av vann og elektrisitet. Selgers søknad om lisens innebærer imidlertid ikke at denne er innvilget. Det tar vanligvis minst en måned (ofte opp til 6 måneder) fra søknaden er sendt inn til attesten blir utstedt. Konsekvensen er at den nye eieren ikke har vann og elektrisitet i denne perioden. Oftest løses dette ved at entreprenøren stiller bygge strøm/vann til disposisjon fra byggeplassen. Vi vil likevel anbefale at attesten foreligger før skjøte undertegnes. Det er først når attesten foreligger at boligen juridisk sett kvalifiseres som ferdigstilt. En merkelig, men ikke uvanlig, praksis er at utbygger får attest ved passivitet fra kommunen. Kommunen har etter spansk lov 3 måneders frist til å svare positivt eller negativt. Dersom svar ikke foreligger tilsier gjeldene spansk lov at søknaden er innvilget. Dette bør ikke umiddelbart godtas da kommunen i visse tilfelle kan bringe saker opp til behandling dersom det skulle foreligge grove tilfeller av overtredelser fra utbyggers side (f.eks. hvor byggetillatelse er innvilget basert på korrupsjon og hvor byggetillatelse ikke skulle vært innvilget f.eks. ved utnyttelse av grønt arealet). Pass på at boligen har ferdigstillings attest. 11

12 1.2.3 Kjøp av bolig under oppføring Utbyggers forpliktelse ovenfor kjøper er lovregulert. Det stilles blant annet lovkrav til kontraktens innhold og krav til utstedelse av garantier for innbetalte beløp i byggeperioden. Etter overtagelsen av eiendommen eksisterer det videre regler om utbyggers plikt til å rette mangler og feil ved boligen Krav til kontrakten Få med dine krav i kontrakten. For det første er det et generelt lovbestemt krav om at kontrakten skal være klar og konkret. Videre må kontrakten være balansert og vilkårene må være rimelige. Eksempel på urimelige vilkår i en kontrakt: Ved kjøp av fast eiendom under oppføring får kjøper ofte tilbud om å ta over pantelånet som er opprettet i boligen. Pantelånet tilsvarer ofte 70 % av den totale kjøpesummen. Det er ingen plikt til å overta pantelånet, men en del kontrakter fastsetter at kjøperen må betale kanselleringsomkostninger for lånet dersom dette ikke overtas. Dette er en ofte misbrukt klausul, da det i utgangspunktet er utbyggers plikt til å betale kanselleringskostnadene for sitt eget lån. Disse kostnadene ligger ofte på 0,5 1 % av pantelånet og i tillegg kommer tinglysnings- og notarkostnader på opp til ca Kontraktsvilkår som fastslår at kjøper skal betale kostnader som iht. loven skal bæres av selger; som for eksempel kostnadene for seksjonering av leilighetene (Division Horisontal) er karakterisert som urimelige etter spansk lov. Vi har ofte sett kontrakter som spesifiserer at kjøper har plikt til å overta boligen når utbygger har den såkalte Acta de fin de obra en lisens for ferdigstillelse av bygget. Iht. spansk rett er boligen først beboelig når utbygger har licencia de 1ª ocupacion som nevnt ovenfor og juridisk sett er boligen ikke beboelig før denne lisensen foreligger. Iht. spansk lov må kontrakten inneholde følgende: Hva kontrakten bør inneholde. 12 a) Informasjon om kontraktspartene. Kontrakten bør inneholde kjøpers navn og adresse. På samme måte må det spesifiseres hvem som er utbygger. Dersom utbygger er et selskap må det fremkomme hvor selskapet er registrert, hvilken type selskap, selskapets organisasjons nummer/cif nummer og adresse. Videre skal kontrakten inneholde en detaljert beskrivelse av hvem som kan undertegne på vegne av selskapet. Dersom det henvises til en fullmakt fra utbygger er det etter spansk lov krav om en notarial fullmakt. Kontrakten bør inneholde en beskrivelse av hvor og hos hvilken Notar fullmakten ble undertegnet.

13 Det forekommer ofte at kjøper under byggeperioden ønsker å endre navnet på kontraktsparten. Hun har skrevet under i eget navn men ønsker nå at hennes norske/spanske selskap skal eie leiligheten, alternativt hennes barn. Dersom kjøper i dette eksempel har vært forutseende nok, er det inntatt i kontrakten at denne kan overdras til tredjemann uten at samtykke fra selger er nødvendig. Dersom kontrakten ikke inneholder en slik rett er kjøper undergitt selgers velvillighet. Noen ganger nekter selger en slik overdragelse uten overhodet å oppgi noen grunn. Det er heller intet krav etter spansk lovgivning at selger skal ha en saklig grunn for slik nektelse. Dersom det gjelder et reelt salg før ferdigstillelse vil ofte selger kreve en viss prosent av den fortjeneste som kjøper oppnår. I andre tilfelle er det stipulert at en evt. fortjeneste skal deles likt mellom kjøper og selger. En overdragelse av kontrakten i byggeperioden vil kunne medføre at selger skal betale gevinstbeskatning ved evt. fortjeneste og at selve overdragelsen utløser overdragelsesavgift alternativt merverdiavgift. b) Beskrivelse av den faste eiendommen Kontrakten bør inneholde en detaljert beskrivelse av den faste eiendommen og det bør fremkomme hvor eiendommen er registrert. Kontrakten bør videre inneholde tegninger av leiligheten som viser inndeling av rom etc. Dersom leiligheten ligger i en urbanisasjon (sameie) bør det vedlegges planer som viser leilighetens plassering i urbanisasjonen. Planene bør undertegnes av både kjøper og selger. Videre bør fellesområder være definert og utbyggers forpliktelser til å bygge svømmebasseng, tennisbane, klubbhus, osv. dersom dette er beskrevet i prospektet. c) Pris og leveringsdato Kontrakten må inneholde informasjon om pris og ferdigstillelsesdato. Ferdigstillelsesdatoen bør være overensstemmende med når utbygger mottar den såkalte licencia de 1ª ocupacion - en såkalt ferdigstillelseslisens som er nødvendig for bl.a. inngåelse av vann- og elektrisitetskontrakten (jfr ). d) Bygge spesifikasjoner Kontrakten bør videre inneholde en liste som i detalj beskriver materiale, farger og standard. Listen bør for eksempel spesifisere om det er marmor gulv og hvilken type marmor som skal benyttes etc. Videre bør det spesifiseres hva som inngår av utstyr som hvitevarer, aircondition, alarm etc.. Sikring av innbetalte beløp. 13

14 Bankgaranti Sikring av innbetalte beløp. Iht. spansk lovgivning skal det utstedes en bankgaranti eller forsikrings garanti for innbetalte beløp i byggeperioden. Loven er preseptorisk, hvilket innebærer at utbygger har en plikt til å utstede en forsikring/bankgaranti for innbetalte beløp i byggeperioden. En avtale mellom partene om at det ikke skal utstedes bankgaranti er ikke gyldig etter spansk rett. Videre pålegger loven kjøper en plikt til å levere tilbake bankgarantien/e ved undertegning av skjøtet og overtagelse av boligen. Spansk lov fastslår videre at beløp som innbetales i byggeperioden skal settes inn på en separat konto og kun benyttes til konstruksjon. Bankgarantien skal videre garantere det innbetalte beløp + 4 % årlige renter. Kjøpekontrakten bør uttrykkelig referere til bankgarantien og det bør fremkomme i kontrakten at utbygger garanterer tilbakebetalingen av innbetalt beløp + 4 % renter per år dersom utbygger ikke har ferdigstilt boligen innen avtalt tid. Kjøpekontrakten bør videre spesifisere at selger skal betale kostnadene ved utstedelse av bankgarantien. Videre er det viktig at det er utstedt såkalt licencia de primera ocupacion (ferdigstillelses attest) før innflytning. Denne lisensen er blant. annet nødvendig for å inngå permanente vann- og elektrisitetskontrakter (jfr ). Av praktiske grunner er det vanlig at kjøper får bankgarantien ca. 14 dager etter innbetalingen av beløpet Utbyggers plikt til å rette mangler og feil Kjøpers rett ved feil og mangler ved eiendommen. Ved oppføring av ny bolig er utbygger videre forpliktet til å rette opp feil og mangler i boligen. I Spania eksisterer det hovedsakelig 3 ulike frister for å fremsette krav om retting av mangler. Fristen avhenger av mangelens karakter. For det første har kjøper rett til å kreve at utbygger retter opp feil og mangler i boligen dersom kjøper fremsetter krav om dette innen 1 år etter dato for overtagelse av boligen. Dette vil vesentlig dreie seg om synbare feil og mangler. Videre har kjøper rett til å kreve at utbygger retter skjulte mangler dersom kravet fremsettes innen 3 år etter datoen for overtagelsen av boligen. For konstruksjonsmessige feil og mangler er det videre en 10 års frist for å fremsette krav om utbedring. Dersom du kjøper en fast eiendom som forrige eier kjøpte fra utbygger for 1/2 år siden, vil du ta over forrige eiers rettigheter i forhold til utbygger. Dette innebærer at du må fremsette krav om retting av synlige feil og mangler innen 1/2 år mv. 14

15 Avslutningsvis vil vi nevne at dersom utbygger ikke følger opp de lovpålagte pliktene må saken bringes inn for spansk domstol. Det er ingen nyhet at en spansk rettsprosess er meget tidkrevende. Vi har dessverre sett flere eksempler på at utbygger rett og slett spekulerer i at kjøper ikke anlegger rettssak, men aksepterer å utbedre mangelen for egen regning. 15

16 II Skatter og avgifter 2.1 Ved kjøp Hvilke utgifter kommer i tillegg til kjøpspris? Ny eiendom Merverdiavgift - IVA Kjøper man en bolig under oppføring skal det betales IVA (merverdiavgift). IVA ved kjøp av nyoppført bolig er 8 %, som også gjelder for garasje og bod. Dersom imidlertid garasje eller bod kjøpes separat vil IVA utgjøre 18 % av kjøpesummen. Denne sistnevnte IVA sats gjelder også ved erverv av tomt. I tillegg skal det betales 1 % stempel avgift på kjøpesummen IVA beregnes på skjøteverdien på den faste eiendommen. Notaromkostninger I tillegg kommer Notaromkostninger på ca Notaromkostningene varierer mht. skjøtets kompleksitet og hvor mange notariale sider som brukes ved utarbeidelse av skjøtet. Tinglysningsgebyr Skjøtet skal videre tinglyses i Eiendomsregisteret. Tinglysningskostnadene ligger vanligvis på ca Advokat salær Advokat salær ved kjøp ligger mellom 1-1,5 % av kjøpesummen, dog minimum Meglerkommisjonen har blitt redusert de senere år. Normalt er nå provisjonen ca. 5 % Brukt eiendom Overføringsavgift Kjøper man en brukt eiendom skal det betales 7 % overføringsavgift av skjøteverdien opp til Utover betales det 8 % overføringsavgift. Dvs. dersom eiendommen koster så betaler man 7 % på og deretter 8 % for resterende I tillegg kommer Notarkostnader, advokatsalær og tinglysningsgebyr som nevnt over. Det skal ikke betales 1 % stempel avgift ved kjøp av brukt eiendom. 16

17 2.1.3 Finansiering og finansieringsutgifter Valuta For å unngå valutarisiko bør det vurderes å ta opp lån i samme valuta som man har sin inntekt i. Om man bør ta opp et lån i Spania eller Norge må vurderes konkret og vi vil gi en oversikt over kostnader som oppstår i forbindelse med låneopptak i Spania. Informasjon vedrørende finansiering. Ikke-residenter får vanligvis innvilget lån på opptil 70 % av taksten på den faste eiendommen. Finanskrisen har medført at særlig spanske banker har blitt mer restriktive med å innvilge pantelån. Du bør gå nøye gjennom lånevilkårene. Det beregnes kommisjoner ved å ta opp lån (jfr.nedenfor), ved endring av lånevilkårene og ved kansellering av lånet. Vi gjør oppmerksom på at alle vilkårene kan forhandles og ofte er det mulig å redusere de ulike kommisjonene noe, men det er viktig at du forhandler deg frem til gunstigere vilkår før lånet innvilges. Opprettelse av lånet skjer hos Notaren, vanligvis samtidig med undertegning av skjøtet for den faste eiendommen. Oversikt - kostnader ved å opprette lån i Spania Åpnings kommisjon Varierer fra bank til bank, men ligger vanligvis mellom 1 2 % av pantelånets størrelse. Rente (fast- flytende) Dersom du vurderer sjansene for at renten skal opp, bør renten bindes for så lang periode som mulig. I motsatt fall bør det avtales 3 måneders flytende rente. Kostnader for utarbeidelse av pantobligasjoner Avhenger av skjøtets kompleksitet og hvor mange notariale sider som benyttes, men ligger rundt 600. Takseringskostnader Ca Tinglysingsgebyr Vanligvis mellom Stempelavgift Det skal betales 1 % stempelavgift på pantelånets totale ansvar dvs. summen av hovedstol, ordinære renter, forsinkelse renter og inndrivelsesomkostninger. Stempel avgiften beregnes med basis i totalansvaret som utgjør ca. 150 % av lånebeløpet. Forsikring Ved låneopptak er det et krav om at den faste eiendom forsikres. Hvilke kostnader kommer i tillegg i forbindelse med låneopptak? 17

18 2.2 Skatter ved å eie - ikke skatteresident i Spania Inntekts skatt for ikkeresidenter. a) Impuestos sobre la renta de no residentes - Inntektsskatt for ikke residenter En ikke-resident må betale inntektsskatt av de inntekter han har i Spania, for eksempel ved utleie av sin bolig. Inntekten er den faktiske leien du har mottatt eller en prosent av leieverdien. (kan sammenlignes med norsk prosentligning av fritidseiendom). Inntektsskatten for ikke-residenter, som ikke har leid ut boligen, kalkuleres på samme måte som ved prosentligning av fast eiendom i Norge. Skattepliktig fordel er 2 % av den spanske ligningsverdien på den faste eiendommen, den såkalte valor catastral. Det opereres deretter med en flat skattesats på 24 %. La oss si at den spanske ligningsverdien på din faste eiendom er Skattepliktig fordel er 2 % av , som er Inntektsskatten utgjør 24 % av som er 240 (i korthet således 0,5 % av ligningsverdien). Dersom den spanske ligningsverdien har blitt revidert etter 01/01/1994 er den skattepliktige fordel 1,1 % av den spanske ligningsverdien. Formueskatt b) Impuestos sobre el patrimonio Formuesskatt Formuesskatten er opphevet i Spania med virkning fra inntektsåret 2008, slik at denne type beskatning ikke lenger er aktuell. c) Eiendomsskatt IBI impuesto sobre bienes inmuebles IBI er en årlig kommuneskatt og må betales av både residenter og ikke-residenter i Spania. Skatter og utgifter på eiendom. Regning kommer til den registrerte spanske adresse en gang i året, vanligvis innen september hvert år i Marbella og innen juni i Mijas. Eiendomsskattens størrelse varierer med hvor eiendommen ligger. d) Basura/kommunal søppelavgift Den kommunale søppelavgiften betales av både residenter og ikke-residenter i Spania. Regning kommer i posten to ganger i året, og ligger på rundt e) Felles utgifter 18 Fellesutgifter varierer mht. hvilke tjenester som utføres i felleseiet (gartner, vakt o.l.). Felleskostnadene fastsettes på bakgrunn av et budsjett som vedtas på den årlige generalforsamlingen. Disse utgifter deles ikke pr leilighet (eller pr. hus), men etter det antall m2 man eier (inkludert terrasser og den ideelle andel av byggets fellesarealer).

19 2.3 Skatt i Norge ved eie av fast eiendom i Spania I henhold til skatteavtalen mellom Norge og Spania artikkel 6 kan Spania skattlegge inntekt av fast eiendom som ligger i Spania, som er eiet av en person bosatt i Norge. Det sammen gjelder gevinst ved anvendelse av fast eiendom i Spania. Spanias rett til å beskatte slik inntekt og formue etter dobbeltbeskatningsavtalen begrenser imidlertid ikke Norges rett til å beskatte den samme inntekten og formuen. Inntekt av og formue i fast eiendom som ligger i Spania, skal også beskattes i Norge (selv om det ikke lenger oppkreves formuesskatt i Spania). Ved ligningen i Norge skal det imidlertid gis fradrag i den norske skatten for den skatt som er betalt i Spania, basert på den såkalte kreditmetode. Betaler man skatt til Norge for å eie hus i Spania? Fast eiendom i Spania skal alltid oppgis på den norske selvangivelsen. Krav om kreditfradrag må framsettes og den spanske selvangivelsen må vedlegges. Hvordan fastsettes den norske ligningsverdien på fast eiendom i Spania? Etter uttalelse fra Finansdepartementet skal det ved fastsettelse av den norske ligningsverdien på fast eiendom i utlandet legges til grunn tilnærmet samme forhold mellom antatt salgsverdi og ligningsverdi som for tilsvarende eiendommer beliggende i den norske kommunen hvor skatteyter er bosatt. Dette kan illustreres ved følgende eksempel: Du kjøper en leilighet i Spania til NOK 2 millioner og ligningsverdien på fast eiendom i Norge i den kommunen du bor er på 20 % av omsetningsverdien. I den norske selvangivelsen hevdes det at du skal oppføre leilighetens verdi med NOK Imidlertid har en rekke av våre klienter oppført spansk Valor Catastral som grunnlag for norsk formuesskatt og fått godtatt dette. 19

20 2.4 Skatter ved salg Personlig eiet Gevinstbeskatning Skatter og utgifter ved salg av eiendom. Inntil skattereformen i pr 1. januar 2007 ble selger gevinstbeskattet forskjellig etter som hun var bosatt i Spania eller ikke i skattemessig forstand. Dette skillet er nå opphevet og selgere behandles nå likt. Beskatningen av gevinst er nå 19 % av hele gevinsten Eiet av selskap Dersom imidlertid den faste eiendom eies av et spansk eller utenlandsk selskap skal gevinsten beskattes som inntekt på selskapets hånd; p.t. ca. 25 % (20-25 eller 30 %), for gevinst som ikke overstiger For gevinst som overstiger nevnte beløp beskattes denne med ca %). Ovennevnte gjelder kun hvis selskapet har aktivitet i Spania. Norske selskaper som ikke har aktivitet i Spania betaler 19 % Beregning av gevinst Gevinst beskatning for ikkeresidenter. Gevinsten er forskjellen mellom inngangsverdi (skjøteverdi ved kjøp) og utgangsverdi (skjøteverdi ved salg). Inngangsverdien er den offisielle kjøpesum forhøyet med en viss ligningsmessig indeks pr. år eiendommen har vært i selgers besittelse. I tillegg vil inngangsverdien forhøyes med foretatt investeringer (minus avskrivninger) samt direkte kjøps- og salgsomkostninger Retensjon Det henger fortsatt igjen en ulikhet mellom residenter og ikke-residenter. Dersom kjøper handler med en selger som er ikke-resident skal kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen som skal overdras av kjøper til skattemyndighetene som et a konto beløp for skatt på gevinst. Dersom dette a-konto beløp overstiger gevinstbeskatningen må balansen kreves tilbakebetalt. Behandlingstiden av slike krav er ca. 6 måneder 1 år. Plusvalia Plusvalia er en skatt av verdistigningen på selve tomten som huset/leiligheten er bygget på, og utløses ved ethvert eierskifte. Størrelsen på Plusvalia avhenger av eiertid og eiendommens størrelse. Iht. spansk lov skal selger som hovedregel betale Plusvalia, men loven åpner for at selger og kjøper kan avtale annet. 20

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

Rechtsanwälte, Lawyers, Abogados, Advokater

Rechtsanwälte, Lawyers, Abogados, Advokater C/ Caballero de Rodas, 1A, 3ª Planta 03181 Torrevieja, Alicante, España Tel: (34) 966708301 www.bentoproperties.com e-mail: info@bentoproperties.com Rechtsanwälte, Lawyers, Abogados, Advokater Vår skatteavdeling

Detaljer

Diana Zuuring. www.zuuring.com. email: diana@zuuring.com. Om Diana Zuuring Advokater. www.dianazuuring.com

Diana Zuuring. www.zuuring.com. email: diana@zuuring.com. Om Diana Zuuring Advokater. www.dianazuuring.com Abogados Lawyers Advocaten Rechtsanwälte Ricardo Soriano, 20 3c 29600 Marbella, Malaga, Spain Telf: [+34] 952 90 61 85 - Fax: [+34] 952 81 68 13 www.zuuring.com email: diana@zuuring.com Om Diana Zuuring

Detaljer

SKATTER OG AVGIFTER VED KJØP

SKATTER OG AVGIFTER VED KJØP Frankrike SKATTER OG AVGIFTER VED KJØP Hvilke skatter og avgifter du må betale ved kjøp av bolig på Frankrike avhenger av om du kjøper nybygget eiendom eller en eiendom eldre enn fem år. Ved nybygg har

Detaljer

Nå er det billig i Hellas

Nå er det billig i Hellas Nå er det billig i Hellas Eiendomsprisen har falt mye i Hellas de siste årene på grunn av finanskrisen. Det er også mye til salgs. Prisene kan fortsatt falle og det er usikkert hvordan økonomien blir i

Detaljer

SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA

SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2. NORSKE SKATTER PÅ EIENDOM I SPANIA... 2.1 Utgangspunkter - globalinntektsprinsippet... 2.2

Detaljer

Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05.

Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05. Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05.03 UTBYGGING AV LEILIGHETER I KOLÅSBAKKEN BORETTSLAG VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING

Detaljer

Hvor stor er den spanske arveavgiften? 1. Bunnfradrag etter spansk lov 3. Den spanske arveavgiftstabellen 5

Hvor stor er den spanske arveavgiften? 1. Bunnfradrag etter spansk lov 3. Den spanske arveavgiftstabellen 5 1 Innledning Arven av eiendommen din i Spania avhenger både av spanske lover samt av lover i ditt eget land. Det er svært få arvinger som vet hvordan de skal gripe an en spansk arvesak. Formålet med denne

Detaljer

SKATTER OG AVGIFTER VED KJØP OG VED EIE AV BOLIG I UTLANDET

SKATTER OG AVGIFTER VED KJØP OG VED EIE AV BOLIG I UTLANDET SKATTER OG AVGIFTER VED KJØP OG VED EIE Frankrike AV BOLIG I UTLANDET Hvilke skatter og avgifter du må betale ved kjøp av bolig på Frankrike avhenger av om du kjøper nybygget eiendom eller en eiendom eldre

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Mange kjøpsmuligheter i Spania

Mange kjøpsmuligheter i Spania Mange kjøpsmuligheter i Spania Eiendomsprisen har falt mye i Spania de siste årene. Det er også mye til salgs. Det er imidlertid mer nyansert enn hva mange artikler gir inntrykk av, det er store forskjeller

Detaljer

Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike!

Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike! Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike! Det norske Storting har i f.m. statsbudsjettet for 2010 vedtatt nye regler for formueskatt på fast eiendom. Trenden er klar: Lave norske ligningstakster

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Arveplanlegging behøver ikke å være en kostbar affære og tatt i betraktning den spanske arveavgiftens størrelse kan man lett spare betydelige beløp.

Arveplanlegging behøver ikke å være en kostbar affære og tatt i betraktning den spanske arveavgiftens størrelse kan man lett spare betydelige beløp. ARVEPLANLEGGING SPANIA Den spanske arveavgiften er høyere enn den norske og følger en stigende skala. Arveavgiften begynner på 7,65 % og i verste fall kan den komme opp i 81,6 %. ADVOKAT FREDRICK HEIDI

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eiendom

KJØPEKONTRAKT Eiendom KJØPEKONTRAKT Eiendom MELLOM SØR-ODAL KOMMUNE OG VEDR. Gnr. 41 bnr. 517, Skarnes i Sør-Odal kommune Denne Avtalen er inngått mellom: SELGER: (heretter benevnt Selger) Navn Sør-Odal kommune Orgnr. Adresse

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjelder for kjøp av bolig og fritidsbolig mellom private, der selgeren ønsker å selge eiendommen «som den er». Kontrakten er tilpasset avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

Formueskatt i f.m. å eie bolig i Frankrike. v/jan Berger Media Garden Hotel. 21. Januar 2010

Formueskatt i f.m. å eie bolig i Frankrike. v/jan Berger Media Garden Hotel. 21. Januar 2010 Formueskatt i f.m. å eie bolig i Frankrike v/jan Berger Media Garden Hotel 21. Januar 2010 Statsbudsjettet for 2010 har nye regler om formueskatt på fast eiendom! Begynnelsen til slutten på lave norske

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Parter Kjøper Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Selger Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstaver

Detaljer

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter

Detaljer

Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser. Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no

Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser. Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no 1 Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no Ingen arveavgift fra 1. januar 2014 oendringen får betydning for gaver som gis etter 31. desember 2013, og for

Detaljer

HVEM SKAL OVERTA HYTTA? Advokat Randi B. Bull og advokat Anne-Sofie Rolfsjord 21. oktober

HVEM SKAL OVERTA HYTTA? Advokat Randi B. Bull og advokat Anne-Sofie Rolfsjord 21. oktober HVEM SKAL OVERTA HYTTA? Advokat Randi B. Bull og advokat Anne-Sofie Rolfsjord 21. oktober 2015 10 gode råd for et vellykket generasjonsskifte 1. Snakk med familien om dine ønsker. 2. Sett deg inn i hvilke

Detaljer

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no ARV OG SKIFTE En praktisk gjennomgang Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no 1 Disposisjon Kort om arv, og forslagene til endring i arveloven Skifteprosessen hva skjer når noen dør? Uskifte Privat skifte

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING GOL06 (h15) Iflg. Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven, 9-8, kan inngangsverdien oppreguleres for eiendom anskaffet før 1991. Gjelder bare ikke-avskrivbar eiendom.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring NBBL-dok nr 1.29 Sist endret 23.08.2006 se veiledning i rundskriv D-2006/12 av 30.06.2006 KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring Partene Navn: Fødselsnummer: Fødselsnummer: Adresse:

Detaljer

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1 Prisliste Bygg 1 29.04.2015 Leil. Nr. Etasje Ant.rom BRA P- Rom Pris Husbank Dok. Totale omk. U0101 U 3 58 54 2790000 2232000 10900 12122 U0102 U 3 56 51 2990000 2392000 10520 11742 H0101 1 2 43 39 2390000

Detaljer

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS Selger: SIVA Eiendom Holding AS org. nr 984 413 807 Ørland kommune org. nr 964 982 686 Ørland Sparebank org. nr 937 901 925 (heretter benevnt Selgerne) Kjøper: Grøntvedt

Detaljer

Arveavgiften er fjernet men se opp for nye arvefeller

Arveavgiften er fjernet men se opp for nye arvefeller Arveavgiften er fjernet men se opp for nye arvefeller Oslo Vest Rotary Klubb Schafteløkken Oslo 27. September 2017. Carsten O. Five Konsulent for Pensjonistforbundet Arv Ny vergemålslov fra 2013. Arveavgiften

Detaljer

VEDLEGG TIL SELVANGIVELSEN 2016 VEDLEGG TIL SELVANGIVELSEN 2016 DEN ENKELTE SAMEIER I SAMEIET SOLHAUGEN COLLETS GATE, 0169 OSLO

VEDLEGG TIL SELVANGIVELSEN 2016 VEDLEGG TIL SELVANGIVELSEN 2016 DEN ENKELTE SAMEIER I SAMEIET SOLHAUGEN COLLETS GATE, 0169 OSLO VEDLEGG TIL SELVANGIVELSEN 2016 Skatt Øst Oslo Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref. Vår ref. Ansvarlig partner: 189740001/HPS/HPS Jan-Erik Nielsen Oslo, 10. april 2017 20562 VEDLEGG TIL SELVANGIVELSEN

Detaljer

OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving.

OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving. 1, GRUPPEOPPGAVE XIV - LØSNING GOL14.doc ajour v13 OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving. a) Blir salgsgevinst skattepliktig? Hvis datteren har benyttet eneboligen

Detaljer

Brukerveiledning for meglerstandardene. Av advokat Per Sverre Raknes og advokatfullmektig Randi Mari Flaaen, advokatfirmaet BA-HR.

Brukerveiledning for meglerstandardene. Av advokat Per Sverre Raknes og advokatfullmektig Randi Mari Flaaen, advokatfirmaet BA-HR. Brukerveiledning for meglerstandardene. Av advokat Per Sverre Raknes og advokatfullmektig Randi Mari Flaaen, advokatfirmaet BA-HR. Norges Eiendomsmeglerforbund har en rekke standarder for næringskontrakter

Detaljer

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning:

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning: Juss-Buss avtale for samboere Veiledning: Innledning Vi anbefaler alle som har tenkt å benytte seg av denne samboeravtalen å lese nøye gjennom denne veiledningen før man begynner å fylle ut de enkelte

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

1. BAKGRUNN OG FORMÅL

1. BAKGRUNN OG FORMÅL AVTALE OM FLYTTING AV IDRETTSPLASSEN I GAUSDAL Mellom Gausdal kommune, org.nr 961 381 274 heretter Kommunen; og Gausdal Idrettslag, org.nr. 971 536 969, heretter Idrettslaget er i dag slik avtale inngått:

Detaljer

Fakultetsoppgave skatterett H10

Fakultetsoppgave skatterett H10 Fakultetsoppgave skatterett H10 Peder Ås eier en enebolig i Storeby som han selv bor i med sin familie. I sokkeletasjen er det en hybelleilighet som han leier ut. Han har tatt opp et banklån for å finansiere

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Olav S. Platou, Senior legal counsel Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i skatte- og arveavgiftsregler fra 1.1.2014 Eierstruktur

Detaljer

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr:

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr: Kjøpekontrakt Ubebygd tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom: GESTI Eiendom AS org.nr: 995 677

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING GOL06 (v14) Iflg. Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven, 9-8, kan inngangsverdien oppreguleres for eiendom anskaffet før 1991. Gjelder bare ikke-avskrivbar eiendom.

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Eierskifter: Eierstruktur forut for

Detaljer

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 V E D T E K T E R f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslaget Bøhmergaten 37 er et borettslag som har til formål å skaffe de fremtidige andelseierne bolig ved

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70

Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70 Side 1 av 5 Rettskilder Uttalelser Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70 BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER Publisert: 02.09.2015 Avgitt: 12.06.2015 Saken gjaldt spørsmål

Detaljer

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 P R I V A T E B A N K I N G Arv og skifte Advokat Åse Kristin Nebb Ek Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 Agenda Tema arv og skifte Arveplanlegging hvordan spare arveavgift - arveavgiftsberegningen - visse

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET MARGARITA

VEDTEKTER SAMEIET MARGARITA BAKGRUNN Nedstående vedtekter for Sameiet Margarita foreslås å erstatte dagens vedtekter. Det vil si at det foreslås at nedstående vedtekter i sin helhet erstatter: «Vedtekter Kulturforeningen Margarita»

Detaljer

AVTALE OM SALG OG UTBYGGING AV BONDIPARKEN FELT I

AVTALE OM SALG OG UTBYGGING AV BONDIPARKEN FELT I AVTALE OM SALG OG UTBYGGING AV BONDIPARKEN FELT I Følgende kjøpekontrakt er inngått mellom: Navn: Asker kommune Besøksadr.: Jørgensløkka 60 Postadr.: Postboks 353 1372 ASKER Org.nr.: 944 382 038 heretter

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI UTKAST 19.11.2014 AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI Følgende avtale er inngått mellom Tysnes kommune som Selger og Alsaker Brygge AS som Kjøper: 1. Avtalens bakgrunn Selger oppførte på 1970-tallet et kommunalt

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 27.01.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) v/ Byrådsavdelingen for kultur, idrett og næring (ansvarlig for å følge opp avtalen

Detaljer

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt "Selger") KJØPER: Botngaard AS, org. nr.

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt Selger) KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 2,2 KJØPEKONTRAKT Mellom SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr. 989 946 854 (heretter kalt "Selger") og KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 994 668 420 (heretter kalt "Kjøper") BAKGRUNN OG SALGSGJENSTAND

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 23.06.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/ Etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) og Bærekraftige Liv på Landås (heretter benevnt leietaker) for eiendommen: Kanonhaugen

Detaljer

Erverv og avhendelse av fast eiendom. En veiledning til fylkesmennene

Erverv og avhendelse av fast eiendom. En veiledning til fylkesmennene Erverv og avhendelse av fast eiendom En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning om erverv og avhendelse av fast eiendom til personer med verge... 3 1 Innledning

Detaljer

Kjøpekontrakt for boligtomt

Kjøpekontrakt for boligtomt Kontraktsutkast 06.04.2016 Kjøpekontrakt for boligtomt Selger: Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal Org.nr.: 940138051 Telefon: 71664700 Kjøper: Navn: Adresse: Postnr./poststed: Fødselsnr. (11

Detaljer

Utenlandsbeskatning - skatteavtaler

Utenlandsbeskatning - skatteavtaler Forside / Utenlandsbeskatning - skatteavtaler Utenlandsbeskatning - skatteavtaler Oppdatert: 29.05.2017 Skattemessig bosatt i Norge Bosatt i Norge Bosted etter skatteavtalen Beskatning etter skatteavtalene

Detaljer

Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011

Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011 VEDTEKTER for SAMEIET WESTYE EGEBERGS GATE 2 Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011 SAMEIEKONTRAKT Underskrevne sameiere i Westye Egebergsgt.2 i Oslo er enige om at følgende regler

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling, 15. februar 2006. Sist endret i ordinær generalforsamling 30. april 2010 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor Blusuvold

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten, og å ha en grundig felles gjennomgang av boligen ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon. Kontrakten

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

PRIVAT FELLESEIESKIFTE

PRIVAT FELLESEIESKIFTE PRIVAT FELLESEIESKIFTE Utarbeidet av Jusshjelpa i Nord-Norge Januar 2006 Innhold 1. Forord 2. Begrepsforklaringer 2.1. Felleseie 2.2. Særeie 2.3. Eneeie 2.4. Rådighetsdel 2.5. Sameie 3. Privat eller offentlig

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtekter for Sameiet [ ] vedtatt på sameiermøte den :

VEDTEKTER. Vedtekter for Sameiet [ ] vedtatt på sameiermøte den : 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 VEDTEKTER Vedtekter for Sameiet [ ] vedtatt på sameiermøte den 0.0.00: 1 Navn Sameiets navn er Sameiet [ ]. Eiendommen VEDTEKTER FOR SAMEIET [ ] Sameiet omfatter eiendommen

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS AKSJONÆRAVTALE for TrønderEnergi AS [Navn på kommuner/parter] i denne aksjonæravtale hver for seg betegnet som («Part») og i fellesskap som («Partene»), har inngått følgende aksjonæravtale ( Aksjonæravtalen

Detaljer

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Saksnr. 07/1389 05.04.2013 Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Gjeldende rett... 4 3.1 Skattytere

Detaljer

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200 TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

Utbygging av kjeller/loft

Utbygging av kjeller/loft Utbygging av kjeller/loft Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Torshov Kvartal VII borettslagg vedtatt på generalforsamling 2004. Endret på generalforsamling 15. mai 2007, 11. mai 2009 og 3. mai

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig Mellom selger Selger. Organisasjonsnummer Fødsels-og personnr Adresse. E-post:.. og kjøper Kjøper Kvinnherad kommune Organisasjonsnummer. Adresse. E-post:.. er i dag inngått

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

Samboeravtale. Fødsels og personnummer

Samboeravtale. Fødsels og personnummer Samboeravtale Følgende samboeravtale er i dag inngått mellom: Navn Fødsels og personnummer og Navn Fødsels og personnummer 1. Eiendeler som eies alene Det den enkelte av oss eide da vi flyttet sammen fortsetter

Detaljer

TILVISINGSAVTALE OM UTLEIE AV BOLIG(ER) TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

TILVISINGSAVTALE OM UTLEIE AV BOLIG(ER) TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET TILVISINGSAVTALE OM UTLEIE AV BOLIG(ER) TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET mellom Meløy kommune og (navn på eier/utleier).. (heretter omtalt som eier/utleier) Organisasjonsnr.: Meløy kommune har med

Detaljer

Samboerkontrakt. ... fødselsdato... ... fødselsdato...

Samboerkontrakt. ... fødselsdato... ... fødselsdato... Jusshjelpa I NORD-NORGE UNIVERSITETET I TROMSØ Postadresse: Universitetet i Tromsø Breivika Senter 9037 Tromsø Besøksadresse: Breivika Senter Telefon: 77 64 45 59 Telefaks: 77 64 65 65 GRATIS JURIDISK

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. --- 1 --- Navn: Adresse: Telefon: 1.1 UTLEIER 1.2 LEIETAKER Navn: Adresse: Telefon:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel under oppføring KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel under oppføring Partene (Heretter kalt Kjøper) TØNSBERG-NØTTERØY

Detaljer

VELKOMMEN TIL BOLIGKJØP PÅ RIVIERAEN

VELKOMMEN TIL BOLIGKJØP PÅ RIVIERAEN VELKOMMEN TIL BOLIGKJØP PÅ RIVIERAEN www.promenade-immo.fr er en fransk, statsautorisert eiendomsmegler-forretning. Våre kontorer er i Nice men vårt fokusområde innenfor salg av eiendom ligger mellom Provence

Detaljer

Spørsmålene er mange når et testamente skal settes opp. Frelsesarmeen ønsker å være til hjelp. Derfor har vi laget denne informasjonspermen.

Spørsmålene er mange når et testamente skal settes opp. Frelsesarmeen ønsker å være til hjelp. Derfor har vi laget denne informasjonspermen. Kjære venn! Frelsesarmeen har opp gjennom årene fått stor hjelp til sitt arbeid på grunn av testamentariske gaver. For de mange som har tilgodesett vår organisasjon, har vissheten om at de også etter sin

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING AV TØRKELOFT Keyserløkka Øst borettslag Revidert 2014.

RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING AV TØRKELOFT Keyserløkka Øst borettslag Revidert 2014. RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING AV TØRKELOFT Keyserløkka Øst borettslag Revidert 2014. I GENERELT A) Bakgrunn Keyserløkka Øst borettslag består av 2, 3 og 4 etasjers blokker med tørkeloft. Deler av loftene

Detaljer

Om seksjonseiers skatt på gevinst av salg av tjenesteleilighet solgt i 2016

Om seksjonseiers skatt på gevinst av salg av tjenesteleilighet solgt i 2016 x Om seksjonseiers skatt på gevinst av salg av tjenesteleilighet solgt i 2016 Notatet er til deg som var seksjonseiere i sameiet Solhaugen per 29. februar 2016. Det er fordi det var da sameiet solgte seksjon

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 01.01.0001 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 77 74

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt Oppdragsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKO TRAKT Ubebygget tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST)

MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST) Til skifteretten i MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST) De gule feltene må leses/fylles ut av alle r som ønsker uskifte. Disse feltene er tilstrekkelige hvis avdøde verken etterlater seg

Detaljer

MEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER i Bodø BBL. Utfyllende regler

MEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER i Bodø BBL. Utfyllende regler MEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER i Bodø BBL Utfyllende regler 1. Hvem kan bli medlem i boligbyggelaget? I disse reglene brukes betegnelsen medlem om de som er andelseiere i Bodø boligbyggelag. Medlemskap

Detaljer

KJØPEKONTRAKT- MOLO I SØR-ROLLNESFISKERIHAVN

KJØPEKONTRAKT- MOLO I SØR-ROLLNESFISKERIHAVN KJØPEKONTRAKT- MOLO I SØR-ROLLNESFISKERIHAVN Mellom Selger: Staten, v/samferdselsdepartementet v/kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Org.nr: 874 783 242 heretter kalt selger og Kjøper: lbestad kommune

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II. AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II. AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE Prosjektets navn: Byggherrerigg på Reitan Reitan, 8050 Tverlandet Kontraktsnr: 450848 1. PARTENE OG DERES REPRESENTANTER Leietaker Organisasjonsnr:

Detaljer

NTAVGIFT. flere tilpasningsmuligheter

NTAVGIFT. flere tilpasningsmuligheter AKTUELT Tekst: Gjesteskribenter: advokat Thorvald Nyquist og advokatfullmektig Ina Wikborg, Deloitte Advokatfirma DA Foto: Arvi Tikkanen & IstockPhoto DOKUME 68 ESTATE MAGASIN 4/2008 NTAVGIFT flere tilpasningsmuligheter

Detaljer

10.5.2 Gevinst eller tap?... 46 10.5.3 Skattefri gevinst ved salg... 46 10.5.4 Fradrag i inntekt ved tap... 47 11 Hvem skal det leies ut til?...

10.5.2 Gevinst eller tap?... 46 10.5.3 Skattefri gevinst ved salg... 46 10.5.4 Fradrag i inntekt ved tap... 47 11 Hvem skal det leies ut til?... Innhold DEL 1 INNLEDNING 1 Hva er formålet med denne boken?.................... 15 2 Noen utgangspunkter................................ 17 2.1 Innledning.................................... 17 2.2 Krisemaksimering!.............................

Detaljer

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse:

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: HUSLEIEAVTALE 1. Parter Utleier Navn Leietaker Navn Adresse Adresse Telefon Telefon E-post E-post 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: 2.2 Type bolig: Hus Leilighet Boenhet hvor utleier bor i samme bolig

Detaljer

Vedtekter for hyttesameiet Vangen

Vedtekter for hyttesameiet Vangen Vedtekter for hyttesameiet Vangen Vedtekter for Vangen hyttesameie vedtatt ved seksjoneringen, den 27.03.2013 ihht lov om eierseksjoner av 23. mai nr 31 1997 1 Sameiets navn Sameiets navn er Vangen, adresse

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. og Levanger Næringsselskap AS Org. nr , forvalter av eiendommen, heretter benevnt Forvalter

KJØPEKONTRAKT. og Levanger Næringsselskap AS Org. nr , forvalter av eiendommen, heretter benevnt Forvalter KJØPEKONTRAKT Mellom Levanger kommune Org. nr. 938 587 051, grunneier/ hjemmelshaver. heretter benevnt Grunneier og Levanger Næringsselskap AS Org. nr. 937 051 328, forvalter av eiendommen, heretter benevnt

Detaljer

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg. Dette bør du vite om EKTEPAKT En veileder fra Brønnøysundregistrene mars 2013 Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.no Dette bør du vite om EKTEPAKT side 2 Uten ektepakt: Felleseie

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) KJØPEKONTRAKT mellom Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) og Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) 1 SALGSOBJEKTET Selger overdrar til Kjøper deler av sin eiendom gnr 227 bnr 1 i Gausdal kommune.

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-11/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN Følgende avtale er inngått mellom: Grimstad kommune, org. nr. 864 964 702 Besøksadresse: Arendalsveien 23, 4878 Grimstad Postadresse:

Detaljer