Hvor stor er den spanske arveavgiften? 1. Bunnfradrag etter spansk lov 3. Den spanske arveavgiftstabellen 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvor stor er den spanske arveavgiften? 1. Bunnfradrag etter spansk lov 3. Den spanske arveavgiftstabellen 5"

Transkript

1

2 1 Innledning Arven av eiendommen din i Spania avhenger både av spanske lover samt av lover i ditt eget land. Det er svært få arvinger som vet hvordan de skal gripe an en spansk arvesak. Formålet med denne brosjyren er å gi en oversikt over de ulike arveregler og problemstillinger som berører de fleste nordmenn som eier eller som skal arve/har arvet fast eiendom i Spania. Vi vil imidlertid bemerke at dette hefte kun inneholder generell informasjon og vi vil anbefale deg som eier eller har arvet en bolig om å rådføre deg med en norsk/spansk advokat.

3 Innholdsfortegnelse K A P I T T E L 1 Hvor stor er den spanske arveavgiften? 1 Bunnfradrag etter spansk lov 3 Den spanske arveavgiftstabellen 5 Hvordan fastsettes arveavgiftsgrunnlaget? 6 Arveavgiften avhenger av arvemottakers formue 7 Eksempel 8 Spesiallovgivning 9 KAPITTEL 2 Arveplanlegging Fordeling av arven 10 Planlegging før undertegning av skjøtet 11 Unngå uskiftet bo problematikken 13 Reduser nettoverdien på fast eiendom med pantelån 17 KAPITTEL 3 Jeg har arvet hva gjør jeg? 22 Dokumenter nødvendig i et arveskifte 23

4 Kapittel 1 HVOR STOR ER DEN SPANSKE ARVEAVGIFTEN? Flere og flere nordmenn eier fast eiendom og annen formue i utlandet. Spørsmål om beregning av arveavgift til Norge og til den fremmede stat er mer og mer aktuelt. Vi skal i dette kapitelet se på den spanske arveavgiftens størrelse og de ulike faktorer som påvirker arveavgiften. I nnledningsvis vil vi gjøre oppmerksom på at Spania består av 17 selvstyrte regioner, såkalte comunidades autonomas, som i stor grad er selvstyrte. Jussen varierer fra region til region og også arveretten og arveavgiftens størrelse avhenger av hvilken region du befinner deg i. Vi vil i det videre gi en oversikt over de generelle arveavgiftsreglene. Når vi i denne brosjyren tar for oss de generelle arveavgiftsreglene, er dette lover som gjelder i de 1

5 tilfeller hvor både avdøde og arvingene hadde/har fast bopel utenfor Spania f.eks. i Norge. På side 9 i denne brosjyren behandler vi spesiallovgivningen vedr. arveavgiften i Spania. Dette gjelder for deg som har fast bopel i Spania. 2

6 Bunnfradrag etter spansk lov Forhold som arvemottagers slektstilhørighet til avdøde, arvemottagers alder, om arveformuen omfatter arvemottagerens primære bolig eller en familiebedrift, er sentrale momenter i beregningen av arveavgiften. Med bunnfradrag mener vi her det skattefrie beløp som skal trekkes fra i arveavgiftsgrunnlaget før beregning av arveavgiften. Dersom arven ikke overstiger bunnfradraget skal det ikke svares arveavgift. Bunnfradraget avhenger av slektsforhold til avdøde. I Spania opereres det med 4 arveklasser. Vi kan gi følgende oversikt: Arveklasse 1: Bunnfradrag pr. arving i nedstigende linje yngre enn 21 år er ,87. Arvinger i nedstigende linje er bl.a. barn og barnebarn. I tillegg får en livsarving under 21 år et skattefritt tillegg til den nevnte skattefrie beløp med 3.990,72 for hvert år under 21 år, med et maksimum fradrag på ,59. Arveklasse 2: Bunnfradraget pr. arving i nedstigende linje eldre enn 21 år, ektefeller og foreldre er ,87. 3

7 Arveklasse 3: Bunnfradraget for arvinger i 2. og 3. grad iht. den spanske arveloven er 7993,46 pr. arving. Arvinger i 2. og 3. grad omfatter bl.a. søsken, nevø og onkel. Arveklasse 4: For slektninger i 4. grad og personer uten slektstilknytning til avdøde eksisterer det ingen bunnfradrag. 4

8 Den spanske arveavgiftstabellen Den spanske arveavgiften størrelse fremgår av følgende tabell: Avgiftsgr.lag Avgift i Avgiftsplikt opp til euro neste trinn Prosentsats ,65% ,50% ,35% ,20% ,05% ,90% ,75% % ,45% ,30% ,15% ,70% ,25% ,50% ,75% resterende 34,00% 5

9 For å beregne arveavgiften trekker man først fra det bunnfradraget som man oppnår i klasse 1,2 og 3. Man finner da fram til arveavgiftsgrunnlaget. Hvordan fastsettes arveavgiftsgrunnlaget? Spansk lovgivning inneholder regler for verdifastsettelse av arveformuen for beregning av arveavgiften. Vi vil i det følgende gi en kort oversikt over de ulike verdsettelsesnormene: Verdifastsettelse fast eiendom Iht. spanske normer om verdifastsettelse skal netto markedsverdi legges til grunn når den spanske arveavgiften beregnes. Det er videre utviklet visse normer mht. minimums verdi som kan settes på den faste eiendommen, som innebærer at eiendommen aldri kan settes lavere enn den høyeste av følgende verdier; 1) Valor fiscal på boligen; valor fiscal er skatteverdien på boligen som fastsettes av kommunen. Valor fiscal beregnes ved å multiplisere ligningsverdien med en faktor som oppgis av kommunen. Den spanske ligningsverdien på boligen fremkommer bl.a. av IBI eiendomsskatt kvitteringen som sendes til boligen hvert år, eller 2) skjøteverdien på boligen 6

10 Verdifastsettelse innbo Innbo/inventar i boligen skal verdifastsettes til 3 % av den faste eiendommens verdi. Kunst - gjenstander, smykker og annet med spesiell verdi må takseres. Verdifastsettelse motorvogn I Spania eksisterer det et offisielt register som fastslår hva som er verdi på ulike typer motorvogn. Arveavgiften avhenger av arvemottakers formue Jo rikere arvemottaker er desto mer må vedkommende betale i arveavgift. Nedenfor finner du en oversikt over ulike koeffisienter eller faktorer som må multipliseres med avgiftsgrunnlaget dersom arvemottaker har formue. Koeffisientfaktoren blir høyere ved svakere slektstilhørighet og ved økende formue. Formue Klasse 1 og 2 Klasse 3 Klasse 4 Mellom 0 og ,0000 1,5882 2,0000 Fra til ,0500 1,6676 2,1000 Fra til ,1000 1,7471 2,2000 Over ,2000 1,9059 2,4000 7

11 Eksempel Eksempel 1 Vi tar utgangspunkt i et barn på 17 år. Vedkommende er bosatt i Norge og har ikke formue. Hun arver sin fars bolig i Spania til euro. Barnet er i klasse 1 og får et bunnfradrag på ,87. I tillegg får barnet et fradrag på 3.990,72 euro for hvert år under 21 år som utgjør 15962,88 euro ( 3990,72 x 4) Totalt blir fradraget da 15956,87 euro+15962,88 euro = 31919,75 euro. Barnet må da betale arveavgift av ,75=168080,25 euro. Som det fremgår av tabellen skal det betales ,25 av beløp inntil Det resterende som utgjør 8445,25 skal avgiftsberegnes med 21,25 % og utgjør 1794,65 euro. Totalt må det betales (23.063, ,3=) ,90 euro i arveavgift. I dette tilfelle hadde barnet ingen formue. Er formuen til barnet over euro må man bruke den koeffisienten mellom 1,0500 og 1,2000 alt etter arvingens formue. Tar vi for oss den samme eiendommen til euro og lar den gå i arv til en kusine, ser vi at skatten blir vesentlig Eksempel 2 8

12 høyere. Arvingen havner da i klasse 4 og får ikke bunnfradrag. Man må også multiplisere med koeffisient 2,000 dersom formuen til arvemottaker er over euro Opp til euro blir avgiften euro. Av det overskytende på euro skal det betales 21,25% skatt og dette utgjør 8577,56 euro. Totalt blir dette da ( ,56=) 31640,56 euro i arveavgift. Dersom kusinen ikke har formue blir koeffisienten 2,000, jfr. tabell side 6. Den totale arveavgift som kusinen må betale blir således 63281,12 euro nesten 3 ganger høyere enn i det første eksempel. Spesiallovgivning I Spania eksisterer det arveavgiftslovgivning på ulike nivåer. Vi har den generelle arveavgiftslovgivningen av 18. desember Det er denne loven som er behandlet i dette kapittelet. Denne loven kommer til anvendelse dersom både arving og avdøde hadde fast bopel utenfor Spania. I tillegg har hver enkelt conumidad autonomo i Spania delegert fullmakt til å utvikle regler mht. fradragsmuligheter i arveavgiften etc. Spania består som nevnt av totalt 17 comunidades autonomas, som vi forenklet skyld i denne artikkelen kaller regioner. 9

13 Som en hovedregel kommer spesiallovgivningen til anvendelse i de situasjonene hvor både arvelater (avdøde) og arving hadde/har fast bopel i Spania. Et karakteristisk trekk ved spesiallovene er at de innebærer redusert arveavgift for arvinger i nær familie. Den 3. juni 2008 fikk Andalucía regionen en ny arveavgiftslovgivning. For anvendelse av Andalucía spesiallovgivningen er det et vilkår at avdøde hadde fast bopel i Andalucía. I tillegg må arvingen ha fast bopel i Spania. Spesiallovgivningen innebærer at ektefeller, arvinger i ned- og oppstigende linje (barn, barnebarn, foreldre etc.) har krav på 100 % reduksjon av arveavgiften dersom 1) arveavgiftsgrunnlaget er mindre enn og, 2) arvemottager har en formue som er mindre enn ,11. På lik linje med Andalucía har også de andre regionene sine spesiallover. Som eksempler kan nevnes Valencia: Ektefeller, arvinger i ned- og oppstigende linje (barn, barnebarn, foreldre etc.) har krav på 99,9 % reduksjon av arveavgiften. Her er det imidlertid et krav om at både avdøde og arvingen må ha hatt/har fast bopel i Valencia. Dersom du ikke faller inn under spesiallovgivningen, vil som nevnt den generelle lovgivningen om arveavgift 10

14 komme til anvendelse. Den generelle arveavgiftsloven inneholder imidlertid et unntak ved arv av primær bolig. Dersom arvemassen består av primær bolig får hver arving et fradrag på 95 % i beregningsgrunnlaget for arveavgiften dog begrenset oppad til ,47. Kravet er at avdøde hadde fast bopel i Spania i 10 år før dødsdatoen. Det er imidlertid ikke krav om at arvingen har fast bopel i Spania. 11

15 Kapittel 2 ARVEPLANLEGGING Med arveplanlegging mener vi at man foretar visse økonomiske disposisjoner med sin formue mens man fremdeles lever, i stedet for å sitte passiv til sin død og la fordelingen av arven styres ene og alene av arveloven. Arveforskudd, gaver og opprettelse av testament er eksempler på arveplanlegging. I mange tilfeller kan man spare betydelige beløp i arveavgift ved en fornuftig arveplanlegging. D en spanske arveavgiften kan i mange tilfeller bli høyere enn den norske og følger, som vist på side 4, en stigende skala. Arveavgiften begynner på 7,65 % og i verste fall kan den komme opp i 81,6 %. Arveplanlegging behøver ikke å være en kostbar affære og tatt i betraktning den spanske arveavgiftens størrelse kan man lett spare betydelige beløp. 12

16 Noen stikkord som kan bespare arveavgiften 1. Fordel arven på flest mulige personer. 2. Planlegg arv før undertegning av skjøtet ved kjøp av fast eiendom 3. Unngå uskiftet bo problematikken 4. Reduser nettoverdi på fast eiendom med pantelån Fordeling av arven Som nevnt på side 2 vil de ulike arvingene oppnå et bunnfradrag som skal trekkes fra i arveavgiftsgrunnlaget før beregning av arveavgiften. Bunnfradraget gjelder pr. arving og bunnfradragets størrelse avhenger som nevnt av slektforhold. Dette innebærer at arveavgiften vil reduseres dersom arven fordeles på flere arvinger som har nær tilknytning til avdøde. Vi kan illustrere dette med et eksempel: Vi tar utgangspunkt i at 4 søsken skal arve sin avdøde far. De er alle over 21 år og arveobjektet er en fast eiendom i Spania verdsatt til (netto markedsverdi). Dette innebærer at hver av søstrene 13

17 skal arve De er avdødes livsarving og omfattes av arveklasse 2, jfr. side 2. Hver av søstrene får et fradrag på ,87, hvilket innebærer at arveavgiftsgrunnlaget pr. søster er ( ,87=) 9.043,13. Iht. tabellen på side 4 skal det betales en arveavgift på ca 700 pr arving. Dersom kun den ene søsteren skal arve boligen alene vil arveavgiften derimot bli som følger: Netto markedsverdi bolig bunnfradrag 15956,87= ,13. Iht. tabellen på side 4 skal det betales en arveavgift på ca. 9838,32. Dette innebærer en vesentlig økning i arveavgiften. det gjøres oppmerksom på at beregningen av arveavgiften er noe upresis i eks. over. Planlegging før undertegning av skjøtet Skjøteoverdragelse i Spania er forbundet med en rekke kostnader. For det første vil det påløpe 7 8 % overføringsskatt, notar og tinglysningskostnader, plusvaliaskatt og advokathonorar. Vanligvis utgjør kostnadene ved en eiendomstransaksjon ca % av skjøteprisen på den faste eiendommen. Dersom du etter skjøteoverdragelsen ombestemmer deg mht. hvem som skal stå som eier av boligen, må du betale transaksjonskostnadene en gang til! For å unngå denne situasjonen bør enhver som kjøper fast eiendom i Spania tenke seg godt om før undertegning av skjøtet. 14

18 Det er mange som har en klar oppfatning vedr. hvem som skal arve. I mange tilfeller kan det for eksempel være en fordel å sette ditt barn som eier av eiendommen. Fordelen med denne fremgangsmåten er at det ikke blir skatt og avgift å betale i Spania når du selv faller fra. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at forholdet kan bli betraktet som gave og herunder påløper gaveavgift. Forholdene rundt dette bør konsulteres med en advokat. Vi gjør oppmerksom på at den som står i skjøtet også vil være den offisielle eier av den faste eiendommen. Dette innebærer at vedkommende kan selge eiendommen, leien ut eller ta opp lån. Det er derfor viktig at du påser at dine egne interesser er ivaretatt. Du kan for eksempel sikre deg en bruksrett på boligen som registreres på den faste eiendommenns grunnboksblad i eiendomsregisteret. Dersom barnet er umyndig kan også overformynderiet komme inn i bildet og du er bl.a. avhengig av overformynderiets samtykke dersom den faste eiendommen skal selges. Unngå uskiftet bo problematikken Uskifte betyr at den avdødes ektefelle har rett til å overta alt hva avdøde eide i såkalt uskiftet bo. Skiftet blir utsatt inntil lengstlevende ektefelle faller bort. Så 15

19 lenge uskiftet varer begrenses den gjenlevende ektefelles råderett over uskifteeiendelene. Vedkommende kan for eksempel ikke gi bort fast eiendom eller andre gaver som står i misforhold til formuen i boet. Vedkommende kan heller ikke testamentere bort mer enn det som skal tilfalle vedkommendes egne arvinger når han dør. Gjenlevende kan bare gi forskudd på arv til arvingene når alle får like store deler av arven sin eller gir samtykke. I Spania eksisterer det ikke regler om uskiftet bo så spørsmålet er hva som skjer med boligen i Spania dersom man har fått uskiftet bo bekreftelse fra Norge? Har dette evt. avgiftsmessige konsekvenser i Spania? Vi vil belyse problemstillingene ved et praktisk eksempel: Avdøde Ola var gift med Marte. De var begge bosatt i Norge. Sammen har de sønnen Kristian. Ekteparet har ikke opprettet testament verken i Norge eller Spania. Den vesentlige delen av ekteparets formue befinner seg i Norge, men ekteparet eier (50% - 50%) også en bolig i Spania. Ved Oles bortgang velger Marte å sitte i uskiftet bo. Kan man sitte i uskiftet bo i Spania? I Spania (jfr. Codigo civil art. 9, nr. 8) er hovedregelen nasjonalitetsprinsippet hvilket innebærer at arven skal fordeles etter loven i det landet 16

20 hvor arvelateren på dødstidspunktet var statsborger. Norsk internasjonal privatrett fastslår derimot domisilprinsippet som innebærer at arven skal fordeles i det landet hvor arvelateren hadde sitt siste domisil. I dette tilfellet oppstår det ingen konflikter mellom norsk og spansk internasjonal privatrett da Marte og Ola var bosatt i Norge og hadde norsk nasjonalitet. Norsk arvelov skal følgelig legges til grunn. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kun gjelder de materielle arverettslige reglene, med andre ord arveregler i forhold til pliktdelsarv etc. og har ingen betydning for hvor arveavgiften skal betales. Dette innbærer med andre ord at man i utgangspunktet skal kunne sitte i uskiftet bo med fast eiendom i Spania. Arverettslige konsekvenser ved å sitte i uskiftet bo? Den neste problemstillingen refererer seg til gjennomføringen av uskiftet bo i Spania. Uskifteinstituttet slik vi kjenner det fra norsk rett eksisterer ikke i Spania. Etter spansk rett får gjenlevende ektefelle som hovedregel en livsvarig bruksrett til eiendommen, mens selve eiendomsretten vanligvis overføres til livsarvingene. Bruksretten etter spansk rett er som hovedregel absolutt og innebærer at en person som har 17

21 eiendomsrett må avstå fra bruk av eiendommen så lenge lengstlevende ektefelle er i live. Basert på vår erfaring har problematikken rundt uskiftet bo i Spania i praksis blitt løst ved at den faste eiendommen overføres til gjenlevende ektefelle og vedkommende blir stående som 100 % eier av den faste eiendommen. Gjenlevende ektefelle er dog avhengig av at ingen av avdødes øvrige livsarvinger bestrider innsettelse av lengstlevende ektefelle som arving. Denne løsningen er etter vår oppfatning langt fra tilfredsstillende. Som nevnt inneholder norsk arvelov en rekke regler vedr. uskiftet bo som begrenser gjenlevendes ektefelles disposisjonsrett og retten til å sitte i uskifte. I det spanske eiendomsregisteret vil det derimot ikke komme til uttrykk at vedkommende sitter i uskiftet bo. Spørsmålet har etter vår viten heller aldri vært oppe for spanske domstoler. I vårt eksempel må Marte foreta et såkalt hjelpeskifte hvor hun da blir stående som 100 % eier av boligen. Arveavgift i Spania ved uskiftet bo? Etter norske regler er ektefelle fritatt for arveavgift. Dette er imidlertid norsk intern lovgivning og gjelder ikke for formue beliggende i Spania. Iht. spanske arveavgiftsregler må en arving som ikke er 18

22 bosatt i Spania betale arveavgift på all formue, som direkte eller indirekte, skriver seg fra spansk territorium. I vårt eksempel vil dette innebære at Marte må betale arveavgift på Olas andel av boligen. Ved Martes bortfall må igjen sønnen Kristian betale arveavgift på den totale boligens markedsverdi. Denne situasjonen innebærer arveavgift i 2. ledd først ved at gjenlevende ektefelle arver og deretter ved at sønnen arver. Denne situasjonen kan imidlertid lett unngås ved opprettelse av et testament der begge ektefellene for eksempel testamenterer boligen direkte til sønnen, evt. kan man innta en klausul i testamentet om at gjenlevende ektefelle skal arve en bruksrett. I vårt eksempel ville Marte da fortsatt eie 50 % av boligen og i tillegg ha en bruksrett på den andre halvdelen. Eiendomsretten på 50 % av boligen hadde da gått direkte over på sønnen Kristian. Reduser nettoverdien på fast eiendom med pantelån Som nevnt på side 5 er det netto markedsverdi som skal legges til grunn ved beregningen av den spanske arveavgiften. Dette innebærer at arveavgiften kan reduseres betraktelig dersom det hviler et pantelån på eiendommen. En rekke banker tilbyr pantelån som ledd i arveplanlegging. 19

23 Hvordan kan et pantelån redusere arveavgiften i Spania? Iht. spansk arveavgiftslov er det arvemottagerens bopel som er avgjørende for avgiftens utstrekning. Spansk arveavgiftslov art. 6 fastslår at arvemottager med vanlig bopel i Spania skal betale arveavgift til Spania uavhengig av hvor formuen befinner seg. Arveavgiftsloven art. 23 regulerer forholdet mht. dobbelt beskatning og gir hjemmel for fradrag i spansk arveavgift for tilsvarende avgift betalt for arvet formue i et annet land. Arveavgiftsloven art. 7 regulerer situasjonen for arvemottager som ikke har vanlig opphold i Spania. Artikkelen fastslår at arvemottager skal betale arveavgift av all formue og rettigheter, som direkte eller indirekte befinner seg på spansk territorium eller som kan utøves eller burde ha vært oppfylt på spansk territorium. Dette innebærer for det første at et opptak av pantelån for å redusere den spanske arveavgiften kun er hensiktsmessig dersom arvemottaker har vanlig bopel utenfor Spania. Formålet med opptak av pantelån er at gjelden iht. arveavgiftsloven art. 13 er fradragsberettiget ved beregning av arveavgiften. Arveavgiftsloven art. 13 regulerer hvilken type gjeld som er fradragsberettiget og et pantelån som tinglyses på eiendommens grunnboksblad i eiendomsregisteret oppfyller vanligvis 20

24 lovvilkårene. Den faste eiendommen lånes maksimalt opp, pengene fra pantelånet investeres i for eksempel aksjer i et annet land. Dersom arvemottaker ikke er bosatt i Spania skal vedkommende som hovedregel kun betale arveavgift på det som befinner seg i Spania, hvilket er en fast bolig med lav nettoverdi. Eksempel 1 Vi tar utgangspunkt i at avdøde eide et hus i Spania med en markedsverdi på Avdøde etterlater seg en ektefelle og et barn. Vedkommende er skattemessig bosatt i Norge og eneste formue i Spania er den faste eiendommen. A) Gjenlevende ektefelle arver Gjenlevende ektefelle arver: (1/2 bolig) Bunnfradrag for klasse ,87 Arveavgiftsgrunnlaget ,13 Arveavgiften ca.* ,7 *Vi gjør oppmerksom på dette er en forenklet beregning av den spanske arveavgift. Det samme gjelder eksemplene i det videre. B) Barn arver ved gjenlevende ektefelles død Barn arver (hele boligen) Bunnfradrag for barn arveklasse ,87 Arveavgiftsgrunnlag ,13 21

25 Arveavgift ca ,54 Den totale arveavgiften er ,24 Vi anvender samme eksempel som Eksempel 2 over, men i tillegg hadde avdøde et pantelån på 70 % av husets markedsverdi, dvs. på Netto markedsverdi på boligen er følgelig Pengene fra pantelånet er plassert i obligasjoner utenfor Spania. A) Gjenlevende ektefelle arver Gjenlevende ektefelle arver nettoverdi (1/2 boligen) Bunnfradrag for ektefelle arveklasse ,87 Arveavgiftsgrunnlag ,13 Arveavgift ca ,32 B) Barn arver ved gjenlevende ektefelles død Barn arver (hele boligen nettoverdi) Bunnfradrag for barn arveklasse ,87 Arveavgiftsgrunnlag ,13 Arveavgift ca

26 Total arveavgift i eksempel 2: ,32. I forhold til eksempel 1 er det bespart ,92 i arveavgift. Arveavgiftens størrelse i eksemplene over må imidlertid ses i sammenheng med arveavgiftslovgivningen i det land arvelater var bosatt/evt. arvemottaker. Dersom aksjene eller pengene fra pantelånet befinner seg i et 3. land er det videre nødvendig å studere arveavgiftssituasjonen i dette landet. Norsk arveavgiftslov 1 fastslår at det skal svares arveavgift til Norge "etter reglene i denne lov når arvelateren ved sin død, eller giveren da gaven ble ytet, var bosatt i riket eller var norsk statsborger". Videre fremgår det av bestemmelsen at "Av fast eiendom og andre midler som nevnt i tredje ledd blir avgift ikke å svare når eiendommen eller driftsstedet ligger i utlandet og det blir godtgjort at arveavgift eller tilsvarende avgift er svart til den stat der eiendommen eller driftsstedet befinner seg". Norsk arveavgift? Det er videre nødvendig å vurdere den sparte arveavgiften opp mot kostnader ved å etablere og opprettholde et pantelån samt evt. avkastning aksjer eller pengene fra lånet antas å få i et annet land. Pantelån som ledd i arveplanlegging er som du ser en 23

27 noe komplisert affære og vi vil anbefale deg å søke kyndig rådgivning for en vurdering av din situasjon. Vi vil også tillegge at spansk lovgivning åpner for gjennomskjæring dersom det bl.a. ikke foreligger en reell lånesituasjon, men pantelånet kun er etablert med sikte på å redusere/unngå arveavgiften. 24

28 Kapittel 3 JEG HAR ARVET HVA GJØR JEG? Vi skal i dette kapittelet se litt på hvordan du bør gripe an en spansk arvesak og herunder skal vi se på hvilke dokumenter du trenger for å gjennomføre skiftet. D et skal som hovedregel foretas et totalt skifte i Spania dersom avdøde hadde fast bopel i landet. Et totalt skifte innebærer at det skal foretas et arveskifte av all formue avdøde eide også formue som befinner seg i Norge. Dersom avdøde derimot hadde fast bopel i Norge, men kun formue i Spania, skal det derimot foretas et hjelpeskifte i Spania. Et hjelpeskifte innebærer et skifte i tillegg til det skiftet som finner sted i Norge. Dersom avdøde for eksempel kun disponerte en bankkonto i Spania, men hadde bopel i Norge, må det foretas et hjelpeskifte i Spania for bankkontoen. 25

29 Et arveskifte er en omstendig prosess og det stilles store krav til dokumentasjon. Dersom avdøde hadde norsk nasjonalitet skal arven som hovedregel fordeles etter norske arveregler, men unntaksvis kan spansk lovgivning bli lagt til grunn. Selve skifteformen skal derimot følge spanske formregler. Skiftet gjennomføres som hovedregel på et Notarkontor av en Notar. Dersom norsk arvelov skal legges til grunn må norsk lovgivning i mange tilfeller dokumenteres med lovbekreftelser fra bl.a. den norske ambassaden. I tillegg er det nødvendig å legge frem følgende dokumenter: Dokumenter nødvendig i et arveskifte 1) Kopi av NIE nummer til avdøde og til arvemottaker. NIE nummer er et spansk skatte identitetsnummer. For innsendelse av arveavgiftsoppgaven er det nødvendig å fylle inn NIE nummer. 2) Dødsattest fra norske myndigheter dersom avdøde var bosatt i Norge og fra spanske myndigheter dersom avdøde var bosatt i Spania. 3) Bekreftelse på hvem som er arving det er nødvendig med en bekreftelse fra norske myndigheter 26

30 om vedkommende etterlater seg kone, livsarvinger eller andre arvinger. 4) Originalt testament dersom det kun er opprettet et norsk testament må dette oversettes av en godkjent oversetter. Dersom det er opprettet et spansk testament må arvingen oppsøke Notarkontoret og be om å få ut originalen. 5) Utskrift fra testamentsregisteret Ved opprettelse av testament i Spania innsender notaren en notifikasjon til testamentsregisteret i Madrid med informasjon om at vedkommende har opprettet et testament og hvor original testamentet er oppbevart. Dødsattesten må sendes inn til testamentsregisteret og man må be om en utskrift fra registeret. 6) Dokumentasjon av arveformue og evt. gjeld: Dersom arveformuen består av en bolig må det fremskaffes en tinglysningsattest på boligen og i tillegg er det nødvendig å legge frem bevis for betalt IBI eiendomsskatt. I de tilfeller det hviler et pantelån på boligen må man oppsøke banken som har innvilget lånet og be om en bekreftelse på lånets størrelse på dødstidspunktet. På samme måte må man be om en bekreftelse fra banken vedr. saldo på avdødes konto på dødstidspunktet. All formue og deres verdi på 27

31 dødtidspunktet (iht. normene som nevnt på side 5) må dokumenteres. Dersom avdøde hadde bopel i Spania må all formue vedkommende eide i Norge også tas med i skiftet. Dette innebærer for eksempel at kopi av skjøte på evt. leilighet i Norge må inn i skjøtet, bekreftelse fra norsk bank om saldoen på dødstidspunktet etc. All dokumentasjon fra Norge må legaliseres hos Byfogden (ved påføring av Notarius publicus stempel fra Byfogden) og apostille stempel hos Fylkesmannen. Den spanske skifteattesten vil inneholde detaljert informasjon som identifiserer avdøde, avdødes arvinger, arveformue og fordeling av arv og arvegrunnlaget. Etter gjennomføring av skiftet skal arveavgiften betales og deretter skal skifteattesten sendes til ulike instanser avhengig av hva som er arveformuen. Dersom arveformue består av for eksempel fast eiendom skal attesten sendes til eiendomsregisteret for tinglysning og arvingen blir innskrevet som ny eier av eiendommen. Obs! Arveavgiften skal betales senest innen 6 mnd. etter at dødsfallet fant sted. 28

32 Dette heftet inneholder kun generell informasjon og er kun ment som en oversikt. Det gjøres oppmerksom på at denne brosjyren ikke kan erstatte en individuell vurdering av en sak. Denne brosjyren kan ikke gi grunnlag for søksmål mot forfatter eller mot advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS. Uten særskilt avtale med Line Juuhl og Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøre bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Line Juuhl og Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS. 29

33 30

34 31

Arveplanlegging behøver ikke å være en kostbar affære og tatt i betraktning den spanske arveavgiftens størrelse kan man lett spare betydelige beløp.

Arveplanlegging behøver ikke å være en kostbar affære og tatt i betraktning den spanske arveavgiftens størrelse kan man lett spare betydelige beløp. ARVEPLANLEGGING SPANIA Den spanske arveavgiften er høyere enn den norske og følger en stigende skala. Arveavgiften begynner på 7,65 % og i verste fall kan den komme opp i 81,6 %. ADVOKAT FREDRICK HEIDI

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

Arv. Forord. JURK ønsker å takke advokatene Per Racin Fosmark og Ola Viken, som har bidratt med råd og veiledning under utarbeidelsen av brosjyren.

Arv. Forord. JURK ønsker å takke advokatene Per Racin Fosmark og Ola Viken, som har bidratt med råd og veiledning under utarbeidelsen av brosjyren. 1 Forord Arveloven av 1972 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved arv i Norge. Arveloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer de ulike arverettslige problemstillingene. Til venstre

Detaljer

Avgift på arv og gaver

Avgift på arv og gaver Avgift på arv gaver Innhold Når er arv gave avgiftspliktig? 3 Om privat skifte av dødsbo 4 Om gaver 5 Hvor stor blir arveavgiften? 5 Arveavgiftsgrunnlaget 6 Om beregning av arveavgiften 7 Frafall av arv

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Seminarer Helsingør 2001 juridisk nasjonalrapport - norsk. Norsk juridisk nasjonalrapport beskatning ved generasjonsskifte

Seminarer Helsingør 2001 juridisk nasjonalrapport - norsk. Norsk juridisk nasjonalrapport beskatning ved generasjonsskifte Seminarer Helsingør 2001 juridisk nasjonalrapport - norsk Norsk juridisk nasjonalrapport beskatning ved generasjonsskifte Helge Johannessen, Oslo 24.8.01 1. Innledning; debatt og lovgivningsinitiativer

Detaljer

30 Arv og generasjonsskifte

30 Arv og generasjonsskifte 30 Arv og generasjonsskifte 30.1 Generelt om generasjonsskifte 685 30.1 Generelt om generasjonsskifte 30.1.1 Generasjonsskifte nødvendighet og skatteplanleggingsmulighet Med generasjonsskifte siktes det

Detaljer

Din siste vilje Testamentariske gaver. Arv

Din siste vilje Testamentariske gaver. Arv Din siste vilje Testamentariske gaver Arv Innholdsfortegnelse s.4 Dine ønsker for fremtiden Å skrive et testamente Gaver til en god sak s.7 Arvinger Hvem er mine arvinger? Ektefelle/registrerte partnere

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2012-18. årgang. Tema Generasjonsskifte

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2012-18. årgang. Tema Generasjonsskifte EUROJURIS INFORMERER Nr. 4/2012-18. årgang Tema Generasjonsskifte Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer

1.1 Eierforholdets betydning 6 1.2 Rådigheten over eiendelene under samlivet 7 1.3 Sikring av rettigheter overfor utenforstående 7

1.1 Eierforholdets betydning 6 1.2 Rådigheten over eiendelene under samlivet 7 1.3 Sikring av rettigheter overfor utenforstående 7 INNHOLD SIDE Del I Innledning 4 Del II Rettsstillingen under samlivet 6 1. Eierforhold/Rådighet 6 1.1 Eierforholdets betydning 6 1.2 Rådigheten over eiendelene under samlivet 7 1.3 Sikring av rettigheter

Detaljer

UTDELING FRA USKIFTEBO...

UTDELING FRA USKIFTEBO... Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Fordeling 1 INNLEDNING... 3 2 GAVE... 3 2.1 -- BEGREPET GAVE... 3 2.2 -- GIVER... 3 2.2.1 --- Utgangspunkt... 3 2.2.2 --- Gave ytt av

Detaljer

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt.

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Kandidatnummer: 635 Leveringsfrist: 25. november 2007 Til sammen 17 891 ord 08.07.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Problemstilling

Detaljer

SKATTE. betaleren. 3 2006 www.skatt.no TEMA: ARV OG GAVE SLIK SPARER DU ARVEAVGIFT. Dette bør du vite om pensjon s. 29

SKATTE. betaleren. 3 2006 www.skatt.no TEMA: ARV OG GAVE SLIK SPARER DU ARVEAVGIFT. Dette bør du vite om pensjon s. 29 SKATTE betaleren 3 2006 www.skatt.no TEMA: ARV OG GAVE SLIK SPARER DU Dette bør du vite om pensjon s. 29 ARVEAVGIFT SKATTE betaleren FOTO: BO MATHISEN Innhold ISSN 0333 3868 UTGIVER: Skattebetalerforeningen

Detaljer

Kvinner og odel. Forord. Innholdsfortegnelse

Kvinner og odel. Forord. Innholdsfortegnelse Kvinner og odel Forord Formålet med brosjyren er å gi en kortfattet framstilling av hovedreglene og praktiske problemstillinger innenfor odels- og åsetesretten. I tillegg har vi valgt å skrive litt om

Detaljer

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Kandidatnummer: Ingrid Majala 21 Melita

Detaljer

FORORD. Oslo, desember 2009. Elfrid Sundqvist

FORORD. Oslo, desember 2009. Elfrid Sundqvist FORORD Denne brosjyren er utarbeidet av Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK) som er en uavhengig organisasjon drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no ARV OG SKIFTE En praktisk gjennomgang Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no 1 Disposisjon Kort om arv, og forslagene til endring i arveloven Skifteprosessen hva skjer når noen dør? Uskifte Privat skifte

Detaljer

Prioritering mellom gjenlevende samboer og førsteavdødes barn ved arveoppgjør en rettspolitisk vurdering

Prioritering mellom gjenlevende samboer og førsteavdødes barn ved arveoppgjør en rettspolitisk vurdering Prioritering mellom gjenlevende samboer og førsteavdødes barn ved arveoppgjør en rettspolitisk vurdering Kandidatnummer: 192848 Veileder: Arne Dag Hestnes Antall ord inkl. Fot- og sluttnoter: 11427 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Rådighet og bruksrett

Rådighet og bruksrett Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [august 2013] Rådighet og bruksrett DEL 1 RÅDIGHET... 4 1 GENERELT... 4 1.1 -- BEGREPET "RÅDIGHETSERVERVET"... 4 1.2 -- RÅDIGHETSERVERVETS BETYDNING...

Detaljer

Fradrag. Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [mars 2010] Mars 2010 o Punkt 10.6.2 er endret. Mai 2009 o

Fradrag. Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [mars 2010] Mars 2010 o Punkt 10.6.2 er endret. Mai 2009 o Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [mars 2010] Fradrag Mars 2010 o Punkt 10.6.2 er endret Mai 2009 o Eksempel i punkt 13.5.4 er endret Januar 2009 o Revisjon med hensyn til lovendringer

Detaljer

Avgiftsfrihet for periodiske ytelser og det årlige fribeløpet

Avgiftsfrihet for periodiske ytelser og det årlige fribeløpet Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [januar 2009] Skatteetaten Avgiftsfrihet for periodiske ytelser og det årlige fribeløpet Aal. 4 første ledd bokstav a og b oktober 2000 første utgave januar 2004:

Detaljer

Ulovfestet lojalitetsplikt ved overtakelse av arv. i forhold til gjensidig testament. av Tone Marie Myklevoll

Ulovfestet lojalitetsplikt ved overtakelse av arv. i forhold til gjensidig testament. av Tone Marie Myklevoll Ulovfestet lojalitetsplikt ved overtakelse av arv i forhold til gjensidig testament av Tone Marie Myklevoll Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Ektefellers rettsstilling

Ektefellers rettsstilling Forord Denne brosjyren er utarbeidet av Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis råd og veiledning

Detaljer

Veiledning for mine nærmeste

Veiledning for mine nærmeste Veiledning for mine nærmeste En begravelse har ulik mening og betydning for oss mennesker. Det er den siste anledning vi har til å vise en kjær slektning kjærlighet og omtanke, samtidig er den et minne

Detaljer

SKATTE. Livet som pensjonist BETALEREN. Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE. 6 2009 www.skattebetaleren.

SKATTE. Livet som pensjonist BETALEREN. Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE. 6 2009 www.skattebetaleren. Sider 6-09 23-11-09 13:22 Side 1 SKATTE BETALEREN 6 2009 www.skattebetaleren.no Livet som pensjonist Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE Sider 6-09 23-11-09 13:22 Side

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato. 14/982 EP KKF/KTU/bj 14-056799ADM-OBYF 14. november 2014

Deres referanse Vår referanse Dato. 14/982 EP KKF/KTU/bj 14-056799ADM-OBYF 14. november 2014 OSLO BYFOGDEMBETE Justis- og beredskapsdepartement Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Sendes pr. e-post: lovavdelingen@jd.dep.no Deres referanse Vår referanse Dato 14/982 EP KKF/KTU/bj 14. november

Detaljer