SAMBOERKONTRAKT. Arbins gate Oslo. Sentralbord Telefaks Internett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMBOERKONTRAKT. Arbins gate 7 0253 Oslo. Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no"

Transkript

1 Arbins gate Oslo Jusstudentenes rettsinformasjon Sentralbord Telefaks Internett SAMBOERKONTRAKT Oslo, 2013

2 FORORD Utgangspunktet i dagens rettssystem ved oppløsning av samboerforhold, er at alle gjenstandene deles etter eiendomsgrensene. Det betyr at dersom ingenting er avtalt, er utgangspunktet at det er parten som har kjøpt gjenstanden som skal beholde denne ved et samlivsbrudd. I samboerforhold med sammenblandet økonomi, er det ofte tilfeldig hvem som betaler for løpende forbruksutgifter, for eksempel mat, strøm og boutgifter, og hvem som kjøper gjenstander. Resultatet er at den som kjøper gjenstander kan beholde disse ved samlivsbrudd, mens den som har betalt for de løpende forbruksutgiftene ofte sitter igjen med ingenting. Denne kontrakten er derfor ment å være et redskap for de som ønsker å sikre hverandre ved et eventuelt samlivsbrudd. Det er viktig at partene setter seg godt inn i kontrakten, slik at man forstår rekkevidden av den. Dersom man mener at det er rettferdig at man selv beholder det man har betalt for, bør man ikke inngå denne samboerkontrakten. Ved spørsmål kan man ta kontakt med Gjeld- og familierettsgruppen på Juss-Buss. Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Formålsbestemmelse og anvendelsesområde Denne kontrakten skal sikre en rettferdig fordeling av eiendeler og verdier ved samlivsbrudd. Kontrakten regulerer ikke spørsmål om arv, barnefordeling eller annet som ikke knytter seg til det økonomiske oppgjøret ved samlivsbrudd. 2. Definisjoner I denne kontrakten betyr a. eneeie: at den ene samboeren eier en gjenstand 100 %. b. sameie: at samboerne eier en ting sammen. c. eierbrøk: hvor stor del av gjenstanden hver av partene eier, angitt i prosent. Side 2 av 11

3 d. utelukkende personlig bruk: at bruken ikke knytter seg til fellesskapet. Eksempler er sportsutstyr, motorsykler, klær og smykker. e. etter evne: hva samboeren er i stand til. Det må ses hen til hva samboeren kan betale basert på inntekt og arbeidsinnsats. f. markedsverdi: den prisen gjenstanden kan bli solgt for på det åpne markedet. g. nettoverdi: den verdien gjenstanden har når det er trukket fra gjeld. h. rettslig disponere: evnen til å stifte rett, herunder selge, gi bort, pantsette, leie bort mv. i. långiver: den institusjonen gjelden ligger hos, for eksempel en bank. 3. Parter Denne samboerkontrakten inngås mellom (navn), fødselsnummer: og (navn), fødselsnummer:. Kapittel 2. Eierforhold og bruksrett 4. Hovedregelen om eierforhold Gjenstander som er skaffet etter inngåelsen av denne kontrakten og under samlivet, er i sameie mellom partene med like stor eierbrøk. Gjenstander som utelukkende tjener til personlig bruk, se 2 bokstav d, skal (kryss av for ett alternativ): a. likevel være vedkommende sitt eneeie, eller b. også være i sameie med en halvpart hver. Dersom det krysses av for alternativ a, anbefales det at disse gjenstandene føres opp på «Liste over unntak fra sameie» (vedlegg 1). For eiendeler som er lånefinansiert, vil en eierandel som tilsvarer lånet størrelse tilfalle den parten som er ansvarlig for lånet. Nettoverdien, se 2 bokstav g, vil være i Side 3 av 11

4 sameie mellom partene med en like stor andel. Dersom gjelden tilknyttet gjenstanden er like stor eller større enn gjenstandens verdi, vil parten som er ansvarlig for gjelden eie gjenstanden fullt ut. 5. Unntak fra hovedregelen om eierforhold Det som partene eide før de ble samboere, eller har fått i arv eller gave fra andre enn samboeren under samboerforholdet, er personens eneeie. Det anbefales at dette føres opp på «Liste over unntak fra sameie» (vedlegg 1). Ved tvil om en gjenstand er i eneeie etter denne bestemmelsen, skal ekteskapsloven av første ledd legges til grunn som veiledning. 6. Muligheten til å avtale seg bort fra hovedregelen om eierforhold Dersom partene er enige om det, kan de avtale andre eierforhold enn en halvpart hver, se 4. Det er bare de eierforhold som er oppført på «Liste over unntak fra sameie» (vedlegg 1) og under 7, som er gyldige. 7. Særlige gjenstander a. Bolig Bolig med adresse, gårdsnummer, bruksnummer og seksjons- eller leilighetsnummer har følgende eierforhold: Navn Eierbrøk Navn Eierbrøk Signatur 1: Signatur 2: Dato: b. Fritidsbolig eller annen bolig Side 4 av 11

5 Fritidsbolig eller annen bolig med adresse, gårdsnummer, bruksnummer og seksjons- eller leilighetsnummer har følgende eierforhold: Navn Eierbrøk Navn Eierbrøk Signatur 1: Signatur 2: Dato: c. Bil/motorsykkel Bil eller motorsykkel med registreringsnummer har følgende eierforhold: Navn Eierbrøk Navn Eierbrøk Signatur 1: Signatur 2: Dato: Bil eller motorsykkel med registreringsnummer har følgende eierforhold: Navn Eierbrøk Navn Eierbrøk Signatur 1: Signatur 2: Dato: 8. Bruksrett Side 5 av 11

6 Hver av samboerne kan fritt disponere over de eiendeler som er vedkommende sitt eneeie. For eiendeler som er i sameie, kan hver av partene benytte seg av eiendelen så lenge den brukes til det den er ment til eller vanligvis brukes til. Samboerne kan ikke rettslig disponere over sameiegjenstanden uten skriftlig samtykke fra den andre samboeren, se 2 bokstav h. For øvrig gjelder reglene om bruksrett i Lov om sameige av Kapittel 3. Lån og gjeld 9. Hovedregelen om gjeld Gjeld som samboeren alene har pådratt seg, er vedkommende alene ansvarlig for. Gjeld som begge er ansvarlige for overfor långiver, er samboerne ansvarlige for med en halvpart hver, med mindre noe annet er avtalt. Det er bare det som er oppført på «Liste over gjeld» som er gyldig avtalt (vedlegg 2). 10. Unntak fra hovedregelen om gjeld Samboerne kan sammen avtale at gjeld som bare den ene samboeren er ansvarlig for, skal dekkes av begge. Det er bare det som er oppført på «Liste over gjeld» som er gyldig avtalt (vedlegg 2). Det presiseres at en slik avtale er uten betydning overfor långiver. Det betyr at det bare er den ene samboeren som er ansvarlig overfor långiveren, selv om samboerne seg i mellom har avtalt noe annet. Kapittel 4. Utgifter og forsørgelse 11. Utgifter og forsørgelse Partene har sammen ansvaret for de felles utgiftene og det arbeidet som kreves for det felles hushold, herunder boutgifter, strømkostnader, vedlikehold og daglig hushold. Side 6 av 11

7 Partene har avtalt at felles utgifter dekkes (kryss av ett alternativ): a. med en halvpart hver, eller b. etter evne (dette er rimelig å avtale der det er stor inntektsforskjell mellom samboerne, se 2 bokstav e). Kapittel 5. Endringer 12. Endringer Ved enighet kan partene gjøre endringer i avtalen etter at den er inngått. Endringer må: a. gjøres skriftlig, b. være undertegnet av begge parter, c. inneholde dato for når endringen ble foretatt og d. legges ved som vedlegg til denne kontrakten, Det som oppføres som anvist i 7, er også gyldig selv om dette er oppført etter kontraktens inngåelse. Kapittel 6. Kontraktens opphør 13. Kontraktens opphør Ved kontraktens opphør skal eiendelene deles i samsvar med 14. Kontraktens 4 og 11 vil opphøre ved kontraktens opphør. Kontrakten opphører ved a. samlivsbrudd, b. ved at en av samboerne dør, c. ved inngåelse av ekteskap eller d. ved skriftlig avtale mellom partene om at kontrakten skal opphøre. Dersom samlivet gjenopptas, er kontrakten fortsatt bindende mellom partene. 14. Deling ved kontraktens opphør Side 7 av 11

8 Partene skal beholde det som er eneeie selv. Verdien av eiendelene som er sameie, skal deles etter eierforholdene. Verdien settes til markedsverdi. Det er markedsverdien ved kontraktens opphør som skal legges til grunn, se 13. Dersom den ene part krever det, skal verdien avgjøres av takstmann. Krever begge partene takstmann, skal middelverdien legges til grunn. Hver av partene er selv ansvarlig for utgiftene til takstmann. Dersom eiendelen er beheftet med gjeld, legges nettoverdi til grunn. Den parten som overtar eiendelen, overtar også gjelden. Dette må gjøres med samtykke fra långiver. Ved enighet, kan partene fordele eiendelene slik de ønsker. Ved uenighet, skal den som har størst eierandel ha fortrinnsrett til gjenstanden. Dersom det er lik eierandel, skal partene trekke lodd. Deretter skal partene velge etter tur, helt til alle eiendeler med lik eierandel er fordelt. Når alle eiendelene er fordelt, skal den part som totalt har eierandeler som verdimessig overstiger det vedkommende har krav, kjøpe ut den andre part. Dersom den ene part skriftlig har krevd deling av eiendelene, kan hver av partene selge eiendelene dersom fordelingen ikke er gjort innen 3 måneder fra da parten skriftlig krevde eiendelene delt. Fortjenesten ved salg skal deles etter eierbrøkene. Side 8 av 11

9 VEDLEGG 1: Liste over unntak fra sameie Part 1 er:. Part 2 er: GJENSTAND EIERBRØK Part 1/ part 2 SIGNATUR 1 SIGNATUR 2 DATO Side 9 av 11

10 VEDLEGG 2: Liste over gjeld Part 1 er:. Part 2 er: Lånenr Långiver (bank Hvem av samboerne Ansvarsforhold Signatur 1 Signatur 2 Dato eller lignende) som er ansvarlig Part 1/ Part 2 overfor banken Side 10 av 11

11 Side 11 av 11

juridisk rådgivning for kvinner stiftet 1974 SAMBOER- AVTALE Veiledning Samboerkontrakt Testament

juridisk rådgivning for kvinner stiftet 1974 SAMBOER- AVTALE Veiledning Samboerkontrakt Testament juridisk rådgivning for kvinner stiftet 1974 SAMBOER- AVTALE Veiledning Samboerkontrakt Testament VEILEDNING FOR UTFYLLING AV SAMBOERAVTALE Det er ingen egen lov som spesielt regulerer de økonomiske forhold

Detaljer

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Det finnes ingen

Detaljer

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse.

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon

Detaljer

Ektefellers rettsstilling

Ektefellers rettsstilling Forord Denne brosjyren er utarbeidet av Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis råd og veiledning

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

Kvinner og odel. Forord. Innholdsfortegnelse

Kvinner og odel. Forord. Innholdsfortegnelse Kvinner og odel Forord Formålet med brosjyren er å gi en kortfattet framstilling av hovedreglene og praktiske problemstillinger innenfor odels- og åsetesretten. I tillegg har vi valgt å skrive litt om

Detaljer

OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS?

OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS? OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS? Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 593 Leveringsfrist: 25.11.11 Til sammen 17 706 ord 22.11.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

JURK. Vi gir gratis råd i juridiske spørsmål for kvinner, rettighetsinformasjon og driver rettspolitisk arbeid

JURK. Vi gir gratis råd i juridiske spørsmål for kvinner, rettighetsinformasjon og driver rettspolitisk arbeid 28.11.14 JURK Vi gir gratis råd i juridiske spørsmål for kvinner, rettighetsinformasjon og driver rettspolitisk arbeid JURK er et politisk uavhengig studentrettshjelpstiltak som jobber for likestilling

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

FORORD. Oslo, desember 2009. Elfrid Sundqvist

FORORD. Oslo, desember 2009. Elfrid Sundqvist FORORD Denne brosjyren er utarbeidet av Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK) som er en uavhengig organisasjon drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

Nr. 58 (2011) for kvinner. Samboerskap, kvinner og økonomi. Er samboerskap en fattigdomsfelle for kvinner? Redaktør: Linn Cecilie Hellum.

Nr. 58 (2011) for kvinner. Samboerskap, kvinner og økonomi. Er samboerskap en fattigdomsfelle for kvinner? Redaktør: Linn Cecilie Hellum. juridisk rådgivning Nr. 58 (2011) for kvinner RAPPORT stiftet 1974 Samboerskap, kvinner og økonomi Er samboerskap en fattigdomsfelle for kvinner? Redaktør: Linn Cecilie Hellum. Skrevet av: Samia Boulebtina,

Detaljer

ARTIKKEL AD. ORGANISERING AV LEILIGHETSKOMPLEKS

ARTIKKEL AD. ORGANISERING AV LEILIGHETSKOMPLEKS Dato: 13.01.07 Til eiendoms utbyggere i Norge ARTIKKEL AD. ORGANISERING AV LEILIGHETSKOMPLEKS Vi har sett på mulige måter å organisere et leilighetskompleks på - og vil i det følgende gi en kort redegjørelse

Detaljer

Arv. Forord. JURK ønsker å takke advokatene Per Racin Fosmark og Ola Viken, som har bidratt med råd og veiledning under utarbeidelsen av brosjyren.

Arv. Forord. JURK ønsker å takke advokatene Per Racin Fosmark og Ola Viken, som har bidratt med råd og veiledning under utarbeidelsen av brosjyren. 1 Forord Arveloven av 1972 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved arv i Norge. Arveloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer de ulike arverettslige problemstillingene. Til venstre

Detaljer

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no ARV OG SKIFTE En praktisk gjennomgang Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no 1 Disposisjon Kort om arv, og forslagene til endring i arveloven Skifteprosessen hva skjer når noen dør? Uskifte Privat skifte

Detaljer

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS Konkursrådet Ansatt i virksomhet som går konkurs Hvis en bedrift ikke har nok midler til å betale alle kreditorene sine kan den slås konkurs. Alle bedriftens eiendeler blir gjort om i penger. Hovedformålet

Detaljer

REISEKOSTNADER VED SAMVÆR

REISEKOSTNADER VED SAMVÆR REISEKOSTNADER VED SAMVÆR Barn som har foreldre som bor langt fra hverandre, må ut å reise for å ha samvær. Reglene om reisekostnader ved samvær finnes i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barneloven)

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg. Dette bør du vite om EKTEPAKT En veileder fra Brønnøysundregistrene mars 2013 Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.no Dette bør du vite om EKTEPAKT side 2 Uten ektepakt: Felleseie

Detaljer

Prioritering mellom gjenlevende samboer og førsteavdødes barn ved arveoppgjør en rettspolitisk vurdering

Prioritering mellom gjenlevende samboer og førsteavdødes barn ved arveoppgjør en rettspolitisk vurdering Prioritering mellom gjenlevende samboer og førsteavdødes barn ved arveoppgjør en rettspolitisk vurdering Kandidatnummer: 192848 Veileder: Arne Dag Hestnes Antall ord inkl. Fot- og sluttnoter: 11427 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten. Teksten i boksene utgjør kontraktsteksten. Fyll ut de stiplede linjene. Ved uthevet skrift, stryk det som

Detaljer

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT I dette

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er:

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: Våren 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: 1. Ferie og permisjon 2. Arbeidsavtalen og miljøet

Detaljer

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. VEDTEKTER FOR A/S MARIDALSVEIEN 205 1 Innledende bestemmelser 1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Selskapets formål

Detaljer

Erverv og avhendelse av fast eiendom. En veiledning til fylkesmennene

Erverv og avhendelse av fast eiendom. En veiledning til fylkesmennene Erverv og avhendelse av fast eiendom En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning om erverv og avhendelse av fast eiendom til personer med verge... 3 1 Innledning

Detaljer

Viktig informasjon til kjøper av bolig og fritidsbolig under oppføring

Viktig informasjon til kjøper av bolig og fritidsbolig under oppføring Rettigheter og forpliktelser ved kjøp av bolig og fritidsbolig under oppføring På de neste sidene skal vi se nærmere på hva som gjelder når du kjøper bolig eller fritidsbolig under oppføring. Hvilke rettigheter

Detaljer

Heimansåsen borettslag - Salgsprospekt del 2

Heimansåsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Heimansåsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Eiendommen og utbyggingsprosjektet: Borettslaget ligger på eiet grunn og skal bestå av 4 bygninger med totalt 63 andeler og tilsvarende antall boliger. Bygningene

Detaljer

Utdrag av oppgaver. fra Skriftserie B 63-2014 Institutt for privatrett. FAMILIE OG ARVERETT Oppgaver og emneoversikter

Utdrag av oppgaver. fra Skriftserie B 63-2014 Institutt for privatrett. FAMILIE OG ARVERETT Oppgaver og emneoversikter Utdrag av oppgaver fra Skriftserie B 63-2014 Institutt for privatrett FAMILIE OG ARVERETT Oppgaver og emneoversikter KURS PRIVATRETT GRUNNFAG Peter Hambro, Tone Sverdrup og John Asland DEL II SMÅ OPPGAVER

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer