Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning:"

Transkript

1 Juss-Buss avtale for samboere Veiledning: Innledning Vi anbefaler alle som har tenkt å benytte seg av denne samboeravtalen å lese nøye gjennom denne veiledningen før man begynner å fylle ut de enkelte punktene. Det kan også være lurt å ta en ekstra kopi av avtalen, for å kunne kladde. Det er svært få lovregler som regulerer hva som skal skje når et samboerforhold oppløses. Det er derfor å anbefale at alle samboere på forhånd lager en avtale, slik at man slipper å krangle om hvem som eier hva hvis samboerforholdet skulle gå i oppløsning. Dette heftet er ment som en veiledning til samboere som ønsker å lage en samboeravtale. Det er ikke en utfyllende beskrivelse av de reglene som er aktuelle for samboere. Hvis dere har noen spørsmål vedrørende avtalen eller andre ting, kan dere ta kontakt med Juss-Buss. Saksmottakstider og adresse/telefonnummer finner dere bak på omslaget. Særlig om felles barn Den foreslåtte avtalen regulerer ikke noe om felles barn. Barnelovens 35 fastsetter at foreldre som er gift eller samboende, har foreldreansvaret sammen for felles barn. Når foreldrene ikke er gift eller det ikke er registrert i folkeregisteret at de bor sammen, har mor foreldreansvaret alene med mindre man melder fra om noe annet til folkeregisteret, jfr 39. Når man har foreldreansvaret for et barn, innebærer det at man får rett til å ta del i viktige avgjørelser angående barnets personlige forhold bl.a. ved valg av religion, navnevalg og vergemål.

2 Det økonomiske forholdet mellom samboere 1. Under samlivet Når dere er samboere er utgangspunktet at dere alene eier det dere har anskaffet. Dette gjelder både det dere hadde med dere inn i samboerskapet og det dere anskaffer under samlivet. Hvis dere erverver noe sammen, blir dere sameiere av eiendelen. Et sameie kan eksempelvis oppstå ved at: - begge bidrar økonomisk - samboere har fått en gave i fellesskap - det er avtalt at de aktuelle gjenstandene skal være i sameie Hvor stor del dere eier, bestemmes etter den enkeltes bidrag eller etter hva som er avtalt. For samboere gjelder ikke ekteskapslovens bestemmelser om felleseie. Uansett hvor lenge dere bor sammen som samboere, vil ikke ekteskapslovens regler komme direkte til anvendelse for dere. Selv om domstolene i noen utstrekning har trukket paralleller fra ekteskapsloven i saker om samboerforhold, har man ingen garanti for at dette vil bli gjort i ethvert tilfelle. 2. Ved oppløsning av samboerskap For samboere er det få lovregler som regulerer hvordan ting skal fordeles etter at samboerskapet er oppløst. Ved å skrive en samboerkontrakt reduserer dere mulighetene for konflikter på dette området betydelig. Gjenstander samboeren eier alene kan vedkommende ta med seg ut av forholdet igjen. Hvis dere eier gjenstander sammen, har begge i utgangspunktet retten til å overta eiendelen. Dersom samboere ikke har avtalt hvordan deling skal forekomme, skal fordelingen skje etter sameielovens regler. Denne loven er tatt med som et vedlegg lenger bak i heftet. 3. Andre økonomiske forhold For å unngå å havne i en økonomisk krisesituasjon i fremtiden, er det mange som tegner gjeldsforsikring med sin bank eller lignende institusjoner. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at en gjeldsforsikring bare kommer arvingene eller banken/kreditorene direkte til gode. Ønsker dere som samboere å trygge hverandre, kan dere tegne en individuell livsforsikring. Ta kontakt med et forsikringsselskap om dette.

3 Som samboere har dere rett til etterlattepensjon etter folketrygdloven på lik linje med ektefeller hvis dere har eller har hatt barn sammen. Samboere som ikke oppfyller disse vilkårene kan trygge hverandre med individuelle livsforsikringer for å kompensere manglende rettigheter i folketrygden. Arveloven gir ingen direkte rettigheter til etterlatt samboer. Dette medfører at dersom det ikke er skrevet testament, vil arv etter avdøde gå til hans eller hennes nærmeste slektninger det være seg barn, foreldre, søsken osv. Dersom man ønsker å sikre at samboeren får arv etter ens død, må man opprette et testament til fordel for samboeren. Man kan tilgodese samboeren med hele arven, men kun 1/3 dersom man har barn. Et testament må opprettes i samsvar med reglene i arveloven. Juss-Buss jobber ikke med arverettslige spørsmål, men du kan få opplysninger fra oss om hvor du kan henvende deg dersom du ikke har råd til advokat. Nærmere om det vedlagte forslaget til samboeravtale Eierforhold Punkt 1. Denne bestemmelsen fastsetter at hver av samboerne har krav på å beholde det de hadde med seg inn i samboerskapet, også etter at samboerforholdet er slutt. Punkt 2. Hver av partene har også rett til å beholde det de har fått som arv eller gave. Det er tatt inn et forbehold om at partene kan avtale noe annet. Dersom dere gjør det, bør dette fylles ut på en liste som begge undertegner. Man kan bruke den samme listen som er lagt ved til punkt 3 i avtalen. Punkt 3. Avtalens punkt 3 foreslår at de eiendelene som ikke rammes av punktene 1 og 2 skal være sameie mellom partene med en halv part hver. Hvis eierandelen skal være annerledes enn 50 % på hver, bør dette fylles ut i listen som følger med avtalen som vedlegg 2. Dersom den ene av samboerne anskaffer noe som den andre ikke skal være sameier i, kan dette også fylles inn i den samme listen. Eierandelen til den av samboerne som har anskaffet gjenstanden settes i så fall til 100 %. Etter hvert som nye gjenstander anskaffes, kan samboerne lage nye lister over eiendeler og hvor mye hver eier og legge disse ved avtalen. De nye listene må også undertegnes av begge to. Det er ikke nødvendig å føre opp alle små anskaffelser, men alle litt større investeringer bør tas med på slike lister. Dere bør selv vurdere hvilke anskaffelser dere vil føre opp, og hvilke dere mener dere kan la være.

4 Punkt 4. Hver av sameierne kan fritt bruke en gjenstand i sameie, så lenge sameiegjenstanden brukes til det den er ment for, og som den vanligvis brukes til. Når det kommer til den juridiske råderetten, kan sameierne i utgangspunktet råde fritt over sine andeler av sameiegjenstanden. Punkt 4 i avtalen klargjør imidlertid de tilfeller hvor begge sameierne må være enige i disponeringen. I avtalen er satt som vilkår at samtykket må være skriftlig. Et muntlig samtykke er like bindende som et skriftelig, men av bevishensyn lønner det seg at samtykket gjøres skriftlig. Diverse bestemmelser. Punkt 5. Det er mange måter dere kan regulere hvordan løpende utgifter skal dekkes. Under alternativ 2 kan dere selv fylle ut den fordelingsmåten som passer best hvis dere ikke ønsker å bidra med en halvpart hver. Eksempler på andre løsninger kan være: - at partene dekker utgiftene forholdsmessig, etter hvor mye de tjener. - at partene har visse, definerte utgifter de hver har ansvaret for å dekke. Punkt 6. Hva gjeld angår, er det ingen ansvarlige for en annen persons gjeld med mindre man utrykkelig har påtatt seg ansvar for denne. Dette gjelder uansett om man er gift eller er samboere. Man kan være ansvarlig for gjeld på mange måter. For å være direkte ansvarlig overfor kreditorer må dette være avtalt med kreditor. Dette kan både være for hele beløpet eller bare for deler av det. Men internt, mellom samboere, kan en annen fordeling tenkes. Eksempel: A tar opp lån hos sin arbeidsgiver til oppussing av huset A og B eier sammen. Selv om B her ikke er ansvarlig for lånet utad, overfor arbeidsgiver, kan partene seg imellom avtale at B skal være ansvarlig for halvparten. Hvis A i et slikt tilfelle blir tvunget til å innfri hele lånet, kan han eller hun etterpå kreve B for halvparten.

5 Punkt 7. Det er viktig for samboere å være klar over at dere ikke automatisk får noen arverett etter hverandre dersom en av dere skulle falle fra. Det kan derfor være lurt å opprette et gjensidig testament hvor dere sier at den som lever lengst skal arve den andre. Hvis dere har felles barn, eller barn fra tidligere forhold, vil retten til å testamentere bort eiendeler være begrenset. Avtalens opphør Punkt 8. For avtalens opphør ved et faktisk samlivsbrudd, er det satt et åpent felt slik at dere selv kan regulere hvor lenge dere mener et slikt samlivsbrudd bør være. Hva som fylles inn her bør imidlertid være i overensstemmelse med hva som fylles inn i punkt 13. Punkt 9. Når avtalen opphører å gjelde, skal eiendelene fordeles slik avtalen bestemmer det. Hvis dere blir enige om en annen måte å gjøre det på, står dere fritt til å gjøre som dere vil. Det er for det tilfelle at samboerne ikke er enige om hvem som skal ha hvilke ting at avtalen regulerer hva som skal skje med de forskjellige eiendelene. Punkt 10. Sameieloven er tatt med som vedlegg i dette heftet. Sameielovens regler om oppløsning av sameie går i korthet ut på følgende: Hver av sameierne har med rimelig varsel til den andre, rett til å kreve sameiet oppløst. Hvis den ene sameieren ønsker å selge sin del av gjenstanden, har den andre forkjøpsrett. Forkjøpsretten innebærer at den andre sameieren kan tre inn i det høyeste budet som er kommet på eiendelen. For å finne fram til det høyeste budet, vil man være nødt til å gå gjennom flere budrunder til det bare er en kjøper igjen. Dersom den andre parten motsetter seg salg, kan salg gjøres gjennom namsmyndighetene etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven. Punkt 11. Husstandsfellesskapsloven er tatt inn som vedlegg i dette heftet. Det er viktig å merke seg at man i forhold til husstandsfellesskapsloven 4 ikke bindende kan forhåndsavtale hvem av partene som skal overta felles bolig og innbo. En slik avtale vil imidlertid være et viktig moment i vurderingen av hvem som skal overta disse eiendelene. Tanken bak denne begrensningen er at forholdene kan endre seg slik at det vil være urimelig om den som opprinnelig skulle ha boligen og innbo fikk det utlagt til seg. Et eksempel på slik urimelighet kan være hvis den andre i tiden etter avtalen ble inngått har fått den daglige omsorgen for felles barn.

6 I forhold til andre eiendeler enn felles bolig og innbo, vil imidlertid en forhåndsavtale være bindende. Punkt 12. Inntil partene har kompensert hverandre økonomisk for de gjenstandene som blir tatt ut av sameiet, gjelder de begrensninger som er satt i punkt 4. Dette gjelder selv om det er bestemt hvem som skal overta eiendelen. Punkt 13. Hva som fylles inn her bør være i overensstemmelse med hva som er fylt inn i punkt 8.

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Det finnes ingen

Detaljer

1.1 Eierforholdets betydning 6 1.2 Rådigheten over eiendelene under samlivet 7 1.3 Sikring av rettigheter overfor utenforstående 7

1.1 Eierforholdets betydning 6 1.2 Rådigheten over eiendelene under samlivet 7 1.3 Sikring av rettigheter overfor utenforstående 7 INNHOLD SIDE Del I Innledning 4 Del II Rettsstillingen under samlivet 6 1. Eierforhold/Rådighet 6 1.1 Eierforholdets betydning 6 1.2 Rådigheten over eiendelene under samlivet 7 1.3 Sikring av rettigheter

Detaljer

juridisk rådgivning for kvinner stiftet 1974 SAMBOER- AVTALE Veiledning Samboerkontrakt Testament

juridisk rådgivning for kvinner stiftet 1974 SAMBOER- AVTALE Veiledning Samboerkontrakt Testament juridisk rådgivning for kvinner stiftet 1974 SAMBOER- AVTALE Veiledning Samboerkontrakt Testament VEILEDNING FOR UTFYLLING AV SAMBOERAVTALE Det er ingen egen lov som spesielt regulerer de økonomiske forhold

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Del II Rettsstillingen under samlivet 5

Del II Rettsstillingen under samlivet 5 INNHOLD SIDE Del I Innledning 3 Del II Rettsstillingen under samlivet 5 1. Eierforhold/Rådighet 5 1.1 Eierforholdets betydning 5 1.2 Rådigheten over eiendelen under samlivet 6 1.3 Sikring av rettigheter

Detaljer

Ektefellers rettsstilling

Ektefellers rettsstilling Forord Denne brosjyren er utarbeidet av Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis råd og veiledning

Detaljer

SAMBOERKONTRAKT. Arbins gate 7 0253 Oslo. Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no

SAMBOERKONTRAKT. Arbins gate 7 0253 Oslo. Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Arbins gate 7 0253 Oslo Jusstudentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no SAMBOERKONTRAKT Oslo, 2013 FORORD Utgangspunktet i dagens rettssystem

Detaljer

Slik skriver dere avtale

Slik skriver dere avtale Felle! SKEIV ØKONOMI: En av de mange samboerfellene er at den ene parten eier boligen og betaler ned på den, mens den andre tar seg av de daglige utgiftene. Oppspist mat og slitte klær har elendig verdistigning.

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

Arv. Forord. JURK ønsker å takke advokatene Per Racin Fosmark og Ola Viken, som har bidratt med råd og veiledning under utarbeidelsen av brosjyren.

Arv. Forord. JURK ønsker å takke advokatene Per Racin Fosmark og Ola Viken, som har bidratt med råd og veiledning under utarbeidelsen av brosjyren. 1 Forord Arveloven av 1972 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved arv i Norge. Arveloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer de ulike arverettslige problemstillingene. Til venstre

Detaljer

OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS?

OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS? OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS? Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 593 Leveringsfrist: 25.11.11 Til sammen 17 706 ord 22.11.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

FORORD. Oslo, desember 2009. Elfrid Sundqvist

FORORD. Oslo, desember 2009. Elfrid Sundqvist FORORD Denne brosjyren er utarbeidet av Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK) som er en uavhengig organisasjon drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

Kvinner og odel. Forord. Innholdsfortegnelse

Kvinner og odel. Forord. Innholdsfortegnelse Kvinner og odel Forord Formålet med brosjyren er å gi en kortfattet framstilling av hovedreglene og praktiske problemstillinger innenfor odels- og åsetesretten. I tillegg har vi valgt å skrive litt om

Detaljer

Hvem får ansvaret for barnet mitt hvis jeg dør?

Hvem får ansvaret for barnet mitt hvis jeg dør? ? Hvem får ansvaret for barnet mitt hvis jeg dør? Hvem får ansvaret for barnet mitt hvis jeg dør? Mange foreldre er usikre på hva som kommer til å skje med barna deres dersom de selv dør. Dette gjelder

Detaljer

Ekteskap eller samboerskap?

Ekteskap eller samboerskap? Ekteskap eller samboerskap? Utgitt av: Barne- og familiedepartementet, juli 2005 Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra Departementenes publikasjonsregister

Detaljer

Nr. 58 (2011) for kvinner. Samboerskap, kvinner og økonomi. Er samboerskap en fattigdomsfelle for kvinner? Redaktør: Linn Cecilie Hellum.

Nr. 58 (2011) for kvinner. Samboerskap, kvinner og økonomi. Er samboerskap en fattigdomsfelle for kvinner? Redaktør: Linn Cecilie Hellum. juridisk rådgivning Nr. 58 (2011) for kvinner RAPPORT stiftet 1974 Samboerskap, kvinner og økonomi Er samboerskap en fattigdomsfelle for kvinner? Redaktør: Linn Cecilie Hellum. Skrevet av: Samia Boulebtina,

Detaljer

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse.

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon

Detaljer

Prioritering mellom gjenlevende samboer og førsteavdødes barn ved arveoppgjør en rettspolitisk vurdering

Prioritering mellom gjenlevende samboer og førsteavdødes barn ved arveoppgjør en rettspolitisk vurdering Prioritering mellom gjenlevende samboer og førsteavdødes barn ved arveoppgjør en rettspolitisk vurdering Kandidatnummer: 192848 Veileder: Arne Dag Hestnes Antall ord inkl. Fot- og sluttnoter: 11427 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

SAMBOER MED EGET FIRMA

SAMBOER MED EGET FIRMA E-bok 031 SAMBOER MED EGET FIRMA HVA DU BØR VITE 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold SAMBOER MED EGET FIRMA Hva du bør vite R!SANGERS E-BOK 031 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt

Detaljer

Veiledning for mine nærmeste

Veiledning for mine nærmeste Veiledning for mine nærmeste En begravelse har ulik mening og betydning for oss mennesker. Det er den siste anledning vi har til å vise en kjær slektning kjærlighet og omtanke, samtidig er den et minne

Detaljer

Din siste vilje Testamentariske gaver. Arv

Din siste vilje Testamentariske gaver. Arv Din siste vilje Testamentariske gaver Arv Innholdsfortegnelse s.4 Dine ønsker for fremtiden Å skrive et testamente Gaver til en god sak s.7 Arvinger Hvem er mine arvinger? Ektefelle/registrerte partnere

Detaljer

UTDELING FRA USKIFTEBO...

UTDELING FRA USKIFTEBO... Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Fordeling 1 INNLEDNING... 3 2 GAVE... 3 2.1 -- BEGREPET GAVE... 3 2.2 -- GIVER... 3 2.2.1 --- Utgangspunkt... 3 2.2.2 --- Gave ytt av

Detaljer

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT I dette

Detaljer

Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen

Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen I Rammeplanen for barnehagen står det: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse

Detaljer

Innst. O. nr. 14. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 73 (2007 2008)

Innst. O. nr. 14. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 73 (2007 2008) Innst. O. nr. 14 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 73 (2007 2008) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i arveloven mv. (arv og uskifte for samboere) Til

Detaljer

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT VED INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT Dette er en brosjyre for deg som skal inngå avtale om leie av bolig eller som allerede leier bolig. Leie av bolig reguleres av husleieloven

Detaljer

Juridiske forhold vedrørende generasjonsskifte i landbruket

Juridiske forhold vedrørende generasjonsskifte i landbruket NOTAT 1999 14 Juridiske forhold vedrørende generasjonsskifte i landbruket FINN G. ANDERSEN NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk» «Handbok for driftsplanlegging»

Detaljer

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg. Dette bør du vite om EKTEPAKT En veileder fra Brønnøysundregistrene mars 2013 Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.no Dette bør du vite om EKTEPAKT side 2 Uten ektepakt: Felleseie

Detaljer