3.2 Inngåelse av ekteskap og partnerskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3.2 Inngåelse av ekteskap og partnerskap"

Transkript

1 LØSNINGSFORSLAG KAPITTEL Inngåelse av ekteskap og partnerskap Øvingsoppgave nr 1: Spørsmålet er om Ola og Marte oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Vilkårene for inngåelse av ekteskap fremgår av ekteskapsloven (el.) kapittel 1. Oppgaven reiser to spørsmål. Det første er om Ola og Marte kan gifte seg når Marte kun er 17 år. Det andre spørsmålet er om de kan gifte seg selv om de er tremenninger. 1 Når det gjelder spørsmålet om de kan gifte seg når Marte kun er 17 år, er hovedregelen at partene må være 18 år for å kunne gifte seg, jfr. el. 1(1). Men det gjøres unntak fra hovedregelen dersom foreldrene samtykker og fylkesmannen gir sin tillatelse, jfr. 1 (1). Fylkesmannen gir kun sin tillatelse dersom det foreligger særlige grunner, jfr. 1(3). Martes mor og far nekter å la henne gifte seg. Loven sier imidlertid at fylkesmannen i slike tilfeller kan samtykke hvis foreldrene ikke har rimelig grunn til å nekte samtykke, jfr. 1 (4). Spørsmålet er om fylkesmannen har særlige grunner til å gi Ola og Marte tillatelse til å gifte seg. En naturlig språklig forståelse av ordlyden tilsier at det må foreligge spesielle omstendigheter. Det følger av fylkesmannens praksis at tillatelse gis ved graviditet dersom paret kan klare seg på egen hånd. At Marte og Ole har et barn sammen taler da for at det foreligger særlige grunner. Det at Ola og Marte har barn sammen kan også tale for at foreldrene ikke har rimelig grunn til å nekte dem å gifte seg. Vilkårene er oppfylt. Delkonklusjon: Ola og Marte kan gifte seg selv om Marte kun er 17 år. 2 Når det gjelder spørsmålet om de kan gifte seg når de er tremenninger, er hjemmelen el. 3. Det følger av ordlyden at man ikke kan gifte seg med visse kategorier nære slektninger. Ordlyden omfatter imidlertid ikke tremenninger. Dette innebærer at loven ikke oppstiller forbud mot at tremenninger gifter seg med hverandre. Delkonklusjon: Ola og Marte kan gifte seg selv om de er tremenninger. Ola og Marte oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

2 Øvingsoppgave nr 2: Spørsmålet er om Jon kan gifte seg med Marte når han fremdeles er gift med Maria. Spørsmålet reguleres av el. 4. Det følger av ordlyden i 4 at man ikke kan gifte seg så lenge et tidligere ekteskap består. Jon er fremdeles gift med Maria. Dette gjelder selv om de ikke har sett hverandre på 4 år. For å kunne gifte seg med Marte må han først kreve skilsmisse, jfr. 22. Jon kan ikke gifte seg med Marte så lenge han fremdeles er gift med Maria. Øvingsoppgave nr 3: Spørsmålet er hvilken betydning kjønnssykdommen har når de skal gifte seg. Hjemmelen er el. 5. Det følger av el. 5 at Ola må informere Marte om at han har en kjønnssykdom. Deretter må begge partene få veiledning av en lege om farene ved sykdommen. Ola har en opplysnings- og veiledningsplikt om kjønnssykdommen overfor Marte. 3.3 Rettsvirkninger av ekteskap og partnerskap mens det består Øvingsoppgave nr 1: Krav Ola krever at Marte betaler hans kreditorer. Sakens parter er Ola og Marte Kan Ola kreve at Marte bruker sparepengene sine til å betale hans kreditorer? Spørsmålet reguleres av el. 31 (1). Det følger av ordlyden at en ektefelle kan råde over det man eier ved inngåelse av ekteskapet. En naturlig språklig forståelse av ordlyden tilsier at eieren alene kan bestemme hvordan ens egne eiendelene skal brukes. Marte hadde disse sparepengene da hun giftet seg med Ola, og det er hun som avgjør hva disse sparepengene skal brukes til. Ola kan ikke kreve at Marte bruker sparepengene sine til å betale hans kreditorer.

3 Øvingsoppgave nr 2: Krav Kreditorene krever å beslaglegge leiligheten og tvangsselge den. Kan Olas kreditorer kreve å få tvangsselge leiligheten? Det rettslige grunnlaget er el. 40, jfr. dekningsloven (deknl.) 2-2. Det følger av el. 40 at en ektefelle bare er ansvarlig for sin egen gjeld. Det følger videre av deknl. 2-2 at kreditorene bare kan ta beslag i det som tilhører skyldneren. Dette innebærer at kreditorene bare kan tvangsselge de eiendelene som eies av den ektefellen som skylder pengene. Kredittkortgjelden er Olas gjeld. Kreditorene kan derfor bare ta beslag i hans eiendeler. en er da hvem som eier leiligheten. Både Marte og Ola bidro til å skaffe leiligheten, Marte med sparepenger/ lån og Ola med lån. De skaffet den i fellesskap. Dette innebærer at leiligheten er i sameie mellom dem. Kreditorene kan da bare ta beslag i Olas sameieandel. Dette innebærer at leiligheten ikke kan tvangsselges. Olas kreditorer kan ikke kreve å få tvangsselge leiligheten. Øvingsoppgave nr 3: Sakens parter er Ola og Marte. Spørsmålet er om Ola kan stifte gjeld på vegne av Marte. Spørsmålet reguleres av el. 40 (1). Det følger av 40 (1) at en ektefelle ikke kan stifte gjeld med virkning for den andre ektefellen hvis det ikke er særskilt hjemmel for det. For at begge ektefellene skal anses forpliktet overfor kreditor, må begge ha samtykket. Dette innebærer at Ola ikke kan binde Marte hvis hun ikke ønsker å påta seg lån. Ola kan ikke stifte gjeld med på vegne av Marte. Øvingsoppgave nr 4: Krav Kreditorene krever å ta beslag i Olas del av leiligheten. Olas kreditorer og Ola. Kan kreditorene ta beslag i Olas del av leiligheten? Hjemmelen for løsning av denne problemstillingen er el. 50, jfr. 54, 55. Det følger av disse bestemmelsene at dersom ikke lovens vilkår for opprettelse og tinglysing av ektepakt er oppfylt, har ikke ektepakten såkalt kreditorvern. Da kan kreditorene ta beslag i Olas del av leiligheten.

4 Det første spørsmålet er om ektepakten er gyldig opprettet. Utgangspunktet er at gaver som ikke bare er vanlige, må skje ved ektepakt for å anses gyldige, jfr. el 50 (1). At Ola gir sin del av leiligheten til Marte kan ikke anses som en vanlig gave. Ektepakten må oppfylle visse formkrav, jfr. 54. I dette tilfellet har Marte og Ola opprettet en skriftlig ektepakt, og de har hatt to vitner. Dette er i samsvar med vilkårene i 54. Delkonklusjon: Ektepakten er gyldig opprettet. Det neste spørsmålet er om reglene for tinglysing av ektepakten er oppfylt. Ektepakten er tinglyst i ektepaktregisteret. I utgangspunktet er dette tilstrekkelig for å oppnå kreditorvern, jfr. 55 (1). Loven oppstiller imidlertid et tilleggsvilkår når gaven er en fast eiendom, jfr. ordlyden dessuten i 55 (2). Når en ektefelle overdrar fast eiendom til den andre, må ektepakten også tinglyses i eiendomsregisteret (grunnboken). Marte og Ola har ikke gjort det. Delkonklusjon: Ektepakten har ikke kreditorvern. Kreditorene kan ta beslag i Olas del av leiligheten. Øvingsoppgave nr 5: en er om Ola kan pantsette leiligheten. Hjemmelen er el. 32. Det følger av ordlyden i 32 (1) bokstav a at en ektefelle ikke uten skriftlig samtykke fra den andre ektefellen kan pantsette ( ) eiendom som brukes som felles bolig. Leiligheten er Ola og Martes hjem, og regnes da som deres felles bolig. For å kunne pantsette hele boligen, trenger Ola Martes skriftlige samtykke, noe han ikke har i dette tilfellet. Ola kan ikke pantsette hele leiligheten. Øvingsoppgave nr 6: a) Ola eide smykkene allerede når ekteskapet ble inngått, jfr. el. 31 (1). Da er Ola eneeier av dem og har råderett over dem. b) Det er Marte som anses som eneeier av rentene opptjent på sparekontoen. Det følger av ordlyden i 31 (1) at en ektefelle anses som eneeier av det hun senere erverver, det vil si det hun erverver under ekteskapet. Det er Marte som da har fri råderett over rentene på sparekontoen. c) Utgangspunktet er at når barnevognen er kjøpt med Martes lønn, så er det hun som eier den og har fri råderett over den, jfr hovedregelen i 31. Men loven oppstiller en råderettsbegrensning i 33 (1). En ektefelle kan ikke fritt råde over gjenstander som er bestemt til bruk for barna uten den andre ektefellens samtykke. Det er da Marte som eier barnevognen, men de har råderett i fellesskap over den.

5 d) Leiligheten ble kjøpt av Marte og Ola i fellesskap, og er derfor i sameie mellom dem, jfr. 31 (2). Det følger av 32 at når det gjelder felles bolig, må ektefellene råde over den i fellesskap. e) Det følger av ordlyden i 31 (1) at en ektefelle er eneeier av det han senere erverver. Etter en naturlig språklig forståelse av ordlyden anses det å få en gave omfattet av ordlyden. Det er da Marte som er eneeier av bilen, og som har fri råderett over den. f) Utgangspunktet er at Ola var eneeier av datamaskinen. Da han brukte litt av Martes sparepenger for å kjøpe en ny datamaskin, anses den nye datamaskinen å være i sameie mellom dem. Når det gjelder spørsmålet om hvem som har råderett over datamaskinen, følger det av 33 at det gjelder rådighetsbegrensninger når det gjelder vanlig innbo. Spørsmålet er om en datamaskin faller inn under ordlyden vanlig innbo. Det må foretas en skjønnsmessig vurdering basert på hva som normalt anses som innbo i dagens samfunn. Det er kanskje naturlig å anse datamaskinen som vanlig innbo. 3.4 Oppløsning av ekteskap og partnerskap Øvingsoppgave nr 1: Spørsmålet er hva de bør gjøre dersom de ønsker å bli skilt så fort som mulig. Det følger av partnerskapsloven 3 at det er de samme reglene som for ekteskap som kommer til anvendelse. Kari og Eva har bodd adskilt tre år, og da kan de søke om skilsmisse uten separasjon, jfr. el. 22. Da treffer fylkesmannen avgjørelse om skilsmisse. Øvingsoppgave nr 2: Krav Marte krever skilsmisse fra Ola. Marte og Ola. Den rettslige problemstillingen er om vilkårene for skilsmisse foreligger. Hjemmelen er el. 21. Marte har begjært skilsmisse, så vilkåret om at skilsmisse må kreves, er oppfylt. Spørsmålet er om Marte og Ola kan anses å ha levd separert i ett år. Ordlyden separert i el. 21 taler for at ektefellene må leve adskilt. I dette tilfellet tilbrakte Marte og Ola tre uker sammen i ferien. Ordlyden tolkes i praksis slik at kortvarige forsøk på å gjenoppta samlivet ikke avbryter separasjonsperioden. Tre uker må i denne sammenheng anses som en kort periode, og separasjonsperioden er da ikke avbrutt. Vilkårene for skilsmisse foreligger. Marte kan kreve skilsmisse fra Ola.

6 Øvingsoppgave nr 3: Krav Marte krever dom for skilsmisse fra Ola. Marte og Ola. Den rettslige problemstillingen er om Marte kan kreve dom for skilsmisse fra Ola. Hjemmelen er el. 23 (1) (2). Spørsmålet er om Olas adferd har vært egnet til å fremkalle alvorlig frykt for at han skal drepe eller alvorlig mishandle Marte. Det må foretas en konkret og skjønnsmessig vurdering av situasjonen og forholdet mellom partene. Utgangspunktet må være at det skal mye til før lovens vilkår anses oppfylt. Situasjonen må tilsi at det er viktig å få skilsmisse straks heller enn å måtte vente. På den ene siden har ikke Ola oppført seg slik før. Kanskje dette var et engangstilfelle fremkalt av denne konkrete situasjonen. Det kan tale mot at lovens vilkår er oppfylt. På den andre siden ble Marte skadet og fryktelig redd. Ola var tydelig opprørt, og han skremte henne. Han truer henne verbalt før han går. Denne trusselen sett i sammenheng med at han var fysisk voldelig, indikerer at han er ustabil og farlig. Dette taler for at lovens vilkår er oppfylt. Ola turet ikke bare Marte, men han truet med å ta med barnet til Portugal. Av hensyn til å beskytte barnet bør Marte få anledning til å kreve skilsmisse straks, slik at situasjonen kan roe seg ned. Dette momentet veier tungt i vurderingen. Etter en avveining er det naturlig å komme til at momentene for at Olas adferd har vært egnet til å fremkalle en alvorlig frykt, veier tyngst. Lovens vilkår er da oppfylt. Marte kan få dom for skilsmisse fra Ola.

7 3.5 Deling av formuen ved oppløsning av ekteskap og partnerskap (Det fokuseres her på den juridiske fremstillingen av tvistene. På slutten av hvert løsningsforslag settes det opp en liten oversikt over fordelingen av verdiene. Se eksempler på hvordan delingsregnestykket kan settes opp på s. 83 og 84 i læreboken. Dette kan gjøres på flere ulike måter.) Øvingsoppgave nr 1: Sakens parter er Marte og Ola. Den rettslige problemstillingen er hvordan Marte og Ola skal fordele formuen. Utgangspunktet er at felleseiet skal likedeles, jfr. el. 58. Loven oppstiller imidlertid noen unntak fra hovedregelen. De viktigste unntakene er retten til skjevdeling og særeie, jfr. 59 og 42. Marte og Ola har ikke opprettet ektepakt med særeie. De kan da ikke holde noen eiendeler utenfor delingen på slikt grunnlag. Bilen Marte fikk i gave fra foreldrene: Det følger av ordlyden i skjevdelingsregelen 59 (1) gave fra andre enn ektefellen at Marte kan skjevdele verdien av bilen (50 000) hun fikk av foreldrene sine. Martes sparekonto: Verdien av sparepengene på bankkontoen Marte hadde før de giftet seg, kan klart føres tilbake til den, fordi de ble brukt på kjøp av leiligheten. Hun kan derfor skjevdele verdien av sparekontoen (50 000), jfr 59 (1). Leiligheten: Leiligheten er felleseie. Verdien av den ( ) skal derfor likedeles, jfr 58 (1). Boliggjelden: Boliglånet ( ) anses som gjeld pådratt ved erverv ( ) av eiendeler som er felleseie, jfr. 58 (3) bokstav a. Marte og Ola kan derfor trekke boliglånet fra i felleseieformuen før den deles. Marte og Olas bankkontoer: Marte og Olas bankkontoer (henholdsvis og ) er også felleseie og skal likedeles, jfr. 58 (1). Olas datamaskin og innbo: Ola hadde allerede i gjeld sa han giftet seg med Marte. Dette innebærer at selv om han hadde datamaskin og innbo verdt på det tidspunktet, kan han ikke skjevdele verdien av dem nå. Totalt sett hadde han ikke med seg midler inn i ekteskapet. Verdien av datamaskinen og innboet skal derfor likedeles, jfr. 58 (1). Ola kan ikke kreve noe holdt utenfor delingen på grunnlag av skjevdeling eller særeie. Det følger da av el. 58 (2) at han i sin del fullt ut kan gjøre fradrag for gjelden sin. Ola kan derfor trekke fra kredittkortgjelden ( ) i sin del av felleseiet.

8 Når det gjelder hvem som skal få selve eiendelene som naturalutlegg, er hjemmelen el. 66 flg. Hovedregelen er at ektefellene skal få beholde de eiendelene de fullt ut eller for det vesentlige eier, jfr. 66. Marte kan beholde bilen, og Ola kan beholde datamaskinen og innboet. (Det gjelder en særregel for felles bolig i 67.) Oversikt: (At en sum står i parentes innebærer at vedkommende ektefelle kan holde den utenfor delingen.) Marte Ola Bilen (50 000) Sparekontoen (50 000) Leiligheten Boliglån Datamaskin og innbo Kredittkortgjeld Til deling Hver av ektefellene får da ( )/2= av felleseiet. Marte får til sammen ved delingen. Ola får ved delingen. Øvingsoppgave nr 2: Sakens parter er Kristin og Jens. Spørsmålet er hvordan delingen av formuen mellom Kristin og Jens skal skje. Hjemmelen er som i forrige oppgave el. 58, 59. Kristin og Jens har ikke opprettet ektepakt med særeie. De kan derfor ikke holde eiendeler utenfor delingen på slikt grunnlag. Leiligheten: Leiligheten ( ) ble ervervet av Jens før ekteskapet. Utgangspunktet er at han da kan skjevdele verdien av leiligheten, inkludert verdistigningen, jfr. 59. Spørsmålet er om dette ville føre til et åpenbart urimelig resultat i forhold til Kristin, jfr. 59 (2). Det må foretas en konkret og skjønnsmessig helhetsvurdering. Loven legger visse føringer for vurderingen, det skal legges vekt på ekteskapets varighet og ektefellenes innsats for familien. Utgangspunktet er at det skal mye til, jfr. ordyden åpenbart. Slik er også tendensen i rettspraksis. På den ene siden har de et barn sammen som Kristin skal ha daglig omsorg for. Og hun har brukt sin inntekter på blant annet barnet og klær til Jens. Dette taler for at det vil være urimelig om Jens får skjevdele verdien av leiligheten. På den andre siden har Kristin og Jens bare vært gift i 3 år. I tillegg var det stort sett Jens som forsørget Kristin, og tok seg av alle utgifter til boliglån,

9 boutgifter og utgifter til barnet. Dette taler mot at Jens sin skjevdeling vil være urimelig. Etter en avveining er jeg kommet til at det ikke vil føre til et åpenbart urimelig resultat dersom Jens får skjevdele verdien av leiligheten. Delkonklusjon: Jens kan skjevdele verdien av leiligheten. Boliggjelden: Når det gjelder spørsmålet om fradrag for boliglånet ( ), er hjemmelen 58 (3) bokstav b. Jens pådro seg boliglånet for å erverve leiligheten han nå kan skjevdele. Han kan ikke kreve fradrag, fordi verdien av leiligheten er stor nok til å dekke boliglånet. Innboet: Jens kan skjevdele verdien av innboet, fordi han kjøpte dette før ekteskapet ble inngått, jfr 59 (1). Bilen: Bilen ( ) er kjøpt med midler fra salg av den andre bilen og Jens` feriepenger. Verdien av salgssummen fra den gamle bilen (30 000) kan da føres klart tilbake til den gamle bilen, og kan skjevdeles, jfr. 59 (1). Dette innebærer at bilen må anses som felleseie, og verdien av den skal da likedeles, bortsett fra som Jens kan skjevdele. Billånet: Det følger av 58 (3) a at gjeld som er pådratt for å erverve eiendeler som er felleseie, kan trekkes fra i felleseiemidlene. Bilen er som nevnt felleseie, og Jens tok opp billån ( ) for å kjøpe den. Smykkene: Når det gjelder Kristins smykker, kan det stilles spørsmålet om hun kan kreve dem unntatt fra delingen med hjemmel i el. 61 (1) bokstav a. Smykker er eiendeler som utelukkende tjener til ektefellens personlige bruk. Dette taler for at Kristin kan kreve smykkene unntatt delingen. Jens` bankkonto: Jens` bankkonto ( ) er opptjent under ekteskapet, og omfattes av hovedregelen om likedeling, jfr 58 (1). Bankkontoen anses altså som felleseie. Barneutstyr: Barneutstyret (20 000) er også felleseie, da det ikke omfattes av noen av unntaksreglene. Verdien skal da likedeles. Kristins studielån: Når det gjelder Kristins studielån ( ), kan det trekkes fra i hennes del av felleseiemidlene, siden hun ikke holder verdier utenfor delingen etter særeie- eller skjevdelingsmidlene, jfr 58 (2).

10 Oversikt: (At en sum står i parentes innebærer at vedkommende ektefelle kan holde den utenfor delingen.) Kristin Jens Leiligheten ( ) Boliglån ( ) Innboet ( ) Bilen (30 000) Billån Smykkene ( ) Jens` bankkonto Barneutstyr: Kristins studielån Til deling Hver av ektefellene får da ( / 2) av felleseiet. Kristin får da og smykkene ( ) ved delingen. Jens får av felleseiemidlene og i andre verdier ved delingen. Angående hvem av ektefellene som har rett til hvilke eiendeler, er som nevnt hovedregelen hjemlet i 66. De kan bli enige om andre løsninger, og det fins også visse unntaksregler i 67, 68. Det må da foretas en skjønnsmessig vurdering av Kristins behov for å kunne overta eller få bruksrett til den felles boligen. At hun skal ha den daglige omsorgen for barnet, vil kunne være et tungtveiende moment i vurderingen. Øvingsoppgave nr 3: Den rettslige problemstillingen er også her hvordan Nils og Petter sine verdier skal fordeles. Hjemmelen er el. 58, jfr. 48 og 59, jfr. partnerskapsloven 3. Nils datautstyr: Nils kan skjevdele verdien, inkludert verdistigningen, da verdien klart kan føres tilbake til midler han hadde før partnerskapet ble inngått, jfr. 59 (1). Petters arv fra bestemoren/ sofaen: Petters arv etter bestemor ( ) er hans særeie, jfr. el. 48. Bestemoren bestemte dette ved testament. Utgangspunktet er at slike midler kan holdes unntatt fra deling. Bortsett fra sofaen er imidlertid arven brukt. Det følger av 49 at det som trer i stedet for særeie, også blir særeie. Dette innebærer at Petter kan kreve sofaen (30 000) holdt utenfor delingen. Sportsbilen: Petter eide sportsbilen før partnerskapet ble inngått, og kan skjevdele verdien av den ( ), jfr el. 59 (1). Nils bankkonto: Nils sin bankkonto ( ) er opptjent under partnerskapet, og dermed felleseie, jfr. 58. Studielånene:

11 Både Petter og Nils har studielån. Slik gjeld faller inn under ordlyden annen gjeld i 58 (3) c. Slik gjeld kan trekkes fra i fellesformuen med en forholdsmessig del. Formelen man da kan anvende, er netto likedelingsmidler delt på summen av netto likedelingsmidler og netto særeie- og skjevdelingsmidler. Nils kan da kreve fradrag for i fellesformuen ( / ( ) * ). Petter kan ikke kreve fradrag for studielånet sitt fordi han ikke bidrar med noe til fellesformuen. Oversikt: Nils Petter Datautstyret ( ) Sofaen (30 000) Sportsbilen ( ) Nils` bankkonto Studielån ( ) Til deling Hver av partnerne får ( / 2) ved delingen, i tillegg til det de holder utenfor av særeie- og skjevdelingsmidler.

12 3.2 Samboerskap Øvingsoppgave nr 1: 1 2 Maren og Kristian Oppgaven reiser to spørsmål: Om Kristian kan ta pant i leiligheten, og hvordan verdiene skal deles dersom de går fra hverandre. Samboerne har ikke opprettet sameieavtale, og da får bakgrunnsretten anvendelse: Sameieloven. Det første spørsmålet reguleres av sameieloven 9. Det følger av ordlyden at en part kan avhenda sin sameieandel til hvem han vil. I praksis tolkes ordlyden slik at den også omfatter pantsettelse. Dette innebærer at Kristian kan pantsette sin del av leiligheten. Det andre spørsmålet er hvordan verdiene skal deles hvis de går fra hverandre. Spørsmålet må løses på grunnlag av alminnelige synspunkter om oppløsning av et formuesfellesskap mellom to personer. Det er sondringen mellom eneeie og sameie som da er avgjørende for hvordan verdiene deles. Bilen er Marens eneeie fordi hun har arvet den. Smykkene er også eneeie fordi hun har fått dem av foreldrene sine. Innboet ( ) er i sameie mellom dem, og deles da med en halvpart på hver. Leiligheten ( ) ble kjøpt i fellesskap og er i sameie mellom dem. Spørsmålet er hvor stor del av leiligheten hver av samboerne har. Det følger av sameieloven 2 at hvis det ikke er grunnlag for annet, regnes partene for å ha like store deler. Det følger av praksis at ved vurderingen av sameieandelenes størrelse, legges det avgjørende vekt på hvor mye hver av sameierne har bidratt økonomisk. I denne saken står begge ansvarlige for boliglånet. Dette taler for lik del på hver part. Det er Kristian som har betjent boliglånet, noe som taler for at han skal ha en større del. Marte har imidlertid betalte regninger og stått for husholdningen, og på denne måten bidratt til fellesskapet. I tillegg er det hennes sparepenger som ble brukt til oppussing av badet. Etter en konkret helhetsvurdering er det naturlig å falle tilbake på hovedregelen om lik andel på hver part. Dete innebærer at leilighetens verdi ( ) deles likt, med på hver samboer. (Eventuell pant Kristian har tatt opp dekker han da på sin del.) Oversikt: Maren får bilen, smykkene halvparten av innboet (verdi ) og kr. Kristian får halvparten av innboet og kr.

13 Øvingsoppgave nr 2: Krav 1 Kari krever halvpartene av alle verdiene og å beholde huset når hun og Per går fra hverandre. Kari og Per. Hovedproblemstillingen er hvordan Kari og Pers verdier skal deles når de går fra hverandre. Dette reiser to spørsmål: Om Kari kan kreve halvparten av verdiene, og om hun får beholde huset. Kari og Per har ikke opprettet samboeravtale. Spørsmålene må derfor løses på grunnlag av de samme reglene som i forrige oppgave. Det første spørsmålet er om Kari får halvparten av alle verdiene. Dette vil bero på om eiendelene er i eneeie eller sameie. Hver part beholder det som er i eneeie, og verdien av eiendeler i sameie deles etter sameieandelene. Huset er kjøpt av Per, og det er han som betjente lånet. Han er derfor eneeier av huset. Per overtok hytten fra foreldrene, og da anses også denne som hans eneeie. Bilen står på Per, det vil si også hans eneeie. Ved samboerskap har partene i utgangspunktet ikke samme rettigheter som når man er gift. Utgangspunktet er at Kari ikke har noen krav på halvparten av verdiene. Det følger imidlertid av rettspraksis at ved langvarige samboerskap med felles barn skal innsats i hjemmet tas hensyn til ved fastsettelsen av sameieandelen. Det må foretas en skjønnsmessig og konkret rimelighetsvurdering. Ofte faller man i praksis fort tilbake på sameielovens hovedregel om likedeling, jfr. sameieloven 2 (1). Dersom momentene fra rettspraksis anvendes på denne saken, ser man at Kari og Per har vært samboere i 20 år. De har flere felles barn. I tillegg er et av barna psykisk utviklingshemmet, noe som taler for at Kari har bidratt mer enn det som er vanlig. Et siste moment som taler for at Kari bør kunne få sameieandel, er at hun de siste årene har tatt seg mye av Pers mor. Dette siste momentet vil veie særlig tungt i forhold til spørsmålet om Kari bør få en sameieandel av hytten som Per overtok fra foreldrene sine. Disse vurderingene taler for at Kari og Per bør ha lik sameieandel, formuen sett under ett. 1 2 Kari kan kreve halvparten av alle verdiene. Det neste spørsmålet er om Kari får beholde huset. Spørsmålet reguleres at husstandsfellesskapsloven 3, da husstandsfellesskapet i dette tilfellet opphører på annen måte enn ved død. Dersom det foreligger sterke grunner, kan en part overta andel av boligeiendom som har tjent som felles bolig, jfr. 3 (1) nr. 3. Det må foretas en avveining av partenes interesser, og hensynet til barna vil kunne veie tungt. Det skal mye til, sterke grunner er et strengt vilkår. Dersom Kari skal fortsette å ta seg av eldstemann som er psykisk utviklingshemmet, kan det tale for at det foreligger sterke grunner. På den andre siden vil det ikke være nødvendig at verdien overføres til henne. Dette kan virke urettferdig overfor Per.

14 Det følger imidlertid at 3 (2) at en part kan få bruksrett hvis særlige grunner foreligger. Dette kan virke som et rimeligere alternativ, samtidig som hensynet til barna ivaretas. Åpen. 3.7 Barn og foreldre Øvingsoppgave nr 1: Er løst (se eget dokument på nettsiden) Øvingsoppgave nr 2: Krav Saken gjelder spørsmål om rett til daglig omsorg til tre barn. Sakens parter er barnas foreldre, Eli og Karl. Spørsmålet om hvem av foreldrene som har rett til den daglige omsorgen for barna reguleres av barneloven (bl.) 48. Det avgjørende i følge ordlyden i bl. 48 er hva som vil være best for barnet. Ordlyden best for barnet åpner for en bred drøftelse av ulike momenter. Gjennom blant annet rettspraksis er det slått fast at hva som er barnets beste beror på en konkret og skjønnsmessig helhetsvurdering hvor for eksempel hensynet til miljøskifte, foreldrenes evne til å fylle foreldrerollen mv. er relevant. Så lenge foreldrene ikke er enige om delt omsorg, har ikke domstolene adgang til å avsi en dom som innebærer en ordning med delt omsorg, se bl. 36 andre ledd. Det følger som nevnt av rettspraksis at hensynet til miljøskifte er et relevant moment i vurderingen av hva som er best for barnet. At Eli planlegger å flytte fra Lillevik, hvor barna har bodd i hele sine liv, vil innebære et miljøskifte og skifte av venner mv som kan være uheldig. Dette momentet peker i retning av at det vil være til barnas beste at Karl får den daglige omsorg for barna. Det følger også av rettspraksis at barnas omsorgssituasjon er relevant i vurderingen av barnas beste. Både Eli og Karl har ordnet arbeidstid. Det er Eli som har tatt mesteparten av omsorgsansvaret til nå for den to år gamle jenta. Dette kan tale for at det er best at Eli får fortsette med omsorgen overfor jenta. Men de har imidlertid delt på omsorgen tidligere, og det at Karl er så interessert i friluftsliv kan ha en positiv innvirkning i oppdragelsen. I tillegg har Karl mye slekt i Lillevik, det er mulig disse kan hjelpe til. Dette taler til fordel for Karl. Det anses i utgangspunktet ikke til barnets beste å dele søskenflokken. I denne saken er imidlertid de to største barna 18 og 19 år. Det kan påregnes at disse uansett vil kunne flytte hjemmefra snart. Et moment i forhold til guttene er at det er bedre utdanningsmuligheter i Storvik, men dersom de planlegger å flytte ut, vil ikke dette ha mye betydning i spørsmålet om daglig omsorg. Hensynet til ikke å dele søskenflokken kan derfor ikke tillegges stor vekt.

15 I utgangspunktet må begge foreldrene anses å kunne fylle foreldrerollen på en god og hensiktsmessig måte. Foreldrene har delt på omsorgsoppgavene. Det at de har ulikt syn på barneoppdragelse trekker ikke i noen bestemt retning. Foreldrenes skikkethet som foreldre peker derfor ikke i noen bestemt retning i forhold til hva som vil være til barnas beste. Etter en avveining er jeg kommet til at det er riktig å legge avgjørende vekt på jentas muligheter for oppfølging og omsorg. Hun vil mest sannsynlig ha størst mulighet til mest mulig oppfølging og omsorg hvis Eli får den daglige omsorgen. Dette skyldes først og fremst at det er Eli som har tatt seg av henne til nå. Det vil være til barnas beste at Eli får den daglige omsorg, jf bl. 48. Eli får derfor rett til den daglige omsorg for de tre barna. 3.8 Mindreåriges og umyndiges rettsstilling Øvingsoppgave nr 1: Spørsmålet er om Ella kan si opp stillingen hos Solblomsten og inngå arbeidsavtale med Blåveisen uten foreldrenes samtykke. Hovedregelen er at mindreårige ikke kan inngå bindende avtaler, jfr vergemålsloven (vml.) 2. Det gjøres unntak etter 32 når det gjelder arbeidsforhold. Visse vilkår må imidlertid være oppfylt: Man må ha hatt en jobb som gjorde en selvforsørgende. Ella har hatt en jobb i Solblomsten som foreldrene samtykket i. Det er begge blomsterforretninger, så det er lignende arbeid. Jobben i Solblomsten var imidlertid bare 50 %, og dette var ikke tilstrekkelig til at hun kunne forsørge seg selv. Vilkårene er ikke oppfylt, og Ella trenger samtykke fra foreldrene sine for å si opp hos Solblomsten og inngå arbeidsavtale med Blåveisen. Ella Kan ikke si opp hos Solblomsten og inngå arbeidsavtale med Blåveisen uten foreldrenes samtykke. Øvingsoppgave nr 2: En grunn til at det anses som en selvfølge at tillatelsen kan innskrenkes/ tilbakekalles, kan være at det er foreldrene som bestemmer over den mindreåriges økonomiske og personlige forhold. Det er vergen som er ansvarlig for oppdragelsen.

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse.

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon

Detaljer

PRIVAT FELLESEIESKIFTE

PRIVAT FELLESEIESKIFTE PRIVAT FELLESEIESKIFTE Utarbeidet av Jusshjelpa i Nord-Norge Januar 2006 Innhold 1. Forord 2. Begrepsforklaringer 2.1. Felleseie 2.2. Særeie 2.3. Eneeie 2.4. Rådighetsdel 2.5. Sameie 3. Privat eller offentlig

Detaljer

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Det finnes ingen

Detaljer

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning:

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning: Juss-Buss avtale for samboere Veiledning: Innledning Vi anbefaler alle som har tenkt å benytte seg av denne samboeravtalen å lese nøye gjennom denne veiledningen før man begynner å fylle ut de enkelte

Detaljer

1. Bakgrunn - ekteskapslovens utgangspunkt

1. Bakgrunn - ekteskapslovens utgangspunkt Ekteskapsloven gir ektefeller anledning til å avtaleregulere sitt økonomiske forhold med bindende virkning ikke bare for dem, men også for arvinger, kreditorer og andre utenforstående innenfor visse rammer.

Detaljer

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg. Dette bør du vite om EKTEPAKT En veileder fra Brønnøysundregistrene mars 2013 Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.no Dette bør du vite om EKTEPAKT side 2 Uten ektepakt: Felleseie

Detaljer

Eksamen i JUS112 Arve- og familierett Mønsterbesvarelse vår 2015

Eksamen i JUS112 Arve- og familierett Mønsterbesvarelse vår 2015 Eksamen i JUS112 Arve- og familierett Mønsterbesvarelse vår 2015 1 OPPGAVE Spørsmål 1: Er Skauholt Rogers særeie? Tvisten står mellom Roger og Anita. Den overordnede problemstillingen som reises er hvorvidt

Detaljer

JURK. Vi gir gratis råd i juridiske spørsmål for kvinner, rettighetsinformasjon og driver rettspolitisk arbeid

JURK. Vi gir gratis råd i juridiske spørsmål for kvinner, rettighetsinformasjon og driver rettspolitisk arbeid 28.11.14 JURK Vi gir gratis råd i juridiske spørsmål for kvinner, rettighetsinformasjon og driver rettspolitisk arbeid JURK er et politisk uavhengig studentrettshjelpstiltak som jobber for likestilling

Detaljer

Samboerkontrakt. ... fødselsdato... ... fødselsdato...

Samboerkontrakt. ... fødselsdato... ... fødselsdato... Jusshjelpa I NORD-NORGE UNIVERSITETET I TROMSØ Postadresse: Universitetet i Tromsø Breivika Senter 9037 Tromsø Besøksadresse: Breivika Senter Telefon: 77 64 45 59 Telefaks: 77 64 65 65 GRATIS JURIDISK

Detaljer

Våren Paktikum

Våren Paktikum Våren 2005 - Paktikum Kapittel 9. Avtaler om formuesordningen mv. er uttømmende Det innebærer at det ikke er adgang til å inngå avtaler om formuesordningen eller et fremtidig skifte som ikke er hjemlet

Detaljer

Manuduksjon i familierett. Tirsdag 26.05.2015

Manuduksjon i familierett. Tirsdag 26.05.2015 Manuduksjon i familierett Tirsdag 26.05.2015 JURK JURK gir gratis juridisk rådgivning i juridiske spørsmål til kvinner, rettighetsinformasjon arbeider rettspolitisk JURK er et politisk uavhengig studentrettshjelpstiltak

Detaljer

Gjeldsavleggelse på ektefelleskifte

Gjeldsavleggelse på ektefelleskifte Gjeldsavleggelse på ektefelleskifte noen praktiske problemer knyttet til pantsettelse, forbruksgjeld mv. Professor Tone Sverdrup Institutt for privatrett 1 Martes felleseie Skjevdelingskrav Skifteoppgjøret

Detaljer

Opprettelse av juridiske dokumenter innen familieretten

Opprettelse av juridiske dokumenter innen familieretten Opprettelse av juridiske dokumenter innen familieretten Slik skriver du ektepakt Agenda Formuesforholdene mellom ektefeller hvem eier egentlig hva? Ekteskapslovens hovedordning Felleseie Særeie Skjevdeling

Detaljer

SAMBOERKONTRAKT. Arbins gate 7 0253 Oslo. Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no

SAMBOERKONTRAKT. Arbins gate 7 0253 Oslo. Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Arbins gate 7 0253 Oslo Jusstudentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no SAMBOERKONTRAKT Oslo, 2013 FORORD Utgangspunktet i dagens rettssystem

Detaljer

RÅD OG HJELP FRI RETTSHJELP SOSIALKONTOR / TRYGDEKONTOR KRISESENTRE GRATIS JURIDISK VEILEDNING AKTUELLE LOVER

RÅD OG HJELP FRI RETTSHJELP SOSIALKONTOR / TRYGDEKONTOR KRISESENTRE GRATIS JURIDISK VEILEDNING AKTUELLE LOVER RÅD OG HJELP FRI RETTSHJELP SOSIALKONTOR / TRYGDEKONTOR KRISESENTRE GRATIS JURIDISK VEILEDNING AKTUELLE LOVER Fri rettshjelp er en ordning som er opprettet for å hjelpe folk med lave inntekter. Fri rettshjelp

Detaljer

JUR111 1 Arve- og familierett

JUR111 1 Arve- og familierett JUR111 1 Arve- og familierett Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 JUR111, generell info Dokument Automatisk poengsum 2 JUR111, oppgave 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 JUR111, oppgave 2 Skriveoppgave Manuell

Detaljer

Samboeravtale. Fødsels og personnummer

Samboeravtale. Fødsels og personnummer Samboeravtale Følgende samboeravtale er i dag inngått mellom: Navn Fødsels og personnummer og Navn Fødsels og personnummer 1. Eiendeler som eies alene Det den enkelte av oss eide da vi flyttet sammen fortsetter

Detaljer

Mønsterbesvarelse JUS112 Arve- og familierett Eksamen våren 2019

Mønsterbesvarelse JUS112 Arve- og familierett Eksamen våren 2019 Mønsterbesvarelse JUS112 Arve- og familierett Eksamen våren 2019 Kandidat: Anonym Ikke kommentert DEL I Problemstillingen er om leiligheten på Nordnes er i sameie mellom Rakel og Simon. Det fremgår av

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02582-A, (sak nr. 2013/938), sivil sak, anke over dom, (advokat Bjørn Eirik Ingebrigtsen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02582-A, (sak nr. 2013/938), sivil sak, anke over dom, (advokat Bjørn Eirik Ingebrigtsen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 12. desember 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02582-A, (sak nr. 2013/938), sivil sak, anke over dom, I. A (advokat Rolf Knudsen) mot B (advokat Bjørn Eirik Ingebrigtsen til prøve)

Detaljer

Skilsmisse og skjevdeling

Skilsmisse og skjevdeling Skilsmisse og skjevdeling Publisert 2011-02-27 16:43 (/file/322792.jpg) Foto: Illustrasjonsbilde LIKEDELING OG SKJEVDELING VED SKILSMISSEOPPGJØRET Reglene om likedeling og skjevdeling er enkle, men blir

Detaljer

Peter L0drup. Familieretten. etter Ekteskapsloven av 4. juli 1991 nr. 47. 2. opplag

Peter L0drup. Familieretten. etter Ekteskapsloven av 4. juli 1991 nr. 47. 2. opplag Peter L0drup Familieretten etter Ekteskapsloven av 4. juli 1991 nr. 47. 2. opplag Oslo 1992 INNHOLD Forord F0rste kapittel INNLEDNING 1. Familieretten. I. Emnet for familieretten 19 II. Ekteskapsloven

Detaljer

Familie- og arverett. Advokat Greta Garmann. Advokatfullmektig Ingvild Risnes Skeie

Familie- og arverett. Advokat Greta Garmann. Advokatfullmektig Ingvild Risnes Skeie Familie- og arverett Advokat Greta Garmann Advokatfullmektig Ingvild Risnes Skeie 1 Advokatfirmaet Harris Største advokatfirma med hovedkontor utenfor Oslo 16 partnere, 17 advokater og 9 advokatfullmektiger

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Ekteskap eller samboerskap?

Ekteskap eller samboerskap? Ekteskap eller samboerskap? Utgitt av: Barne- og familiedepartementet, juli 2005 Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra Departementenes publikasjonsregister

Detaljer

Ektefelle med særgjeld styr unna!

Ektefelle med særgjeld styr unna! Pressemelding fra Webjuristene: Ektefelle med særgjeld styr unna! Dersom din ektemann har 500 000 kr i personlig gjeld ved skilsmissen, får han beholde 500 000 kr av felleseiet på grunn av gjelden, uten

Detaljer

JUR111 1 Arve- og familierett

JUR111 1 Arve- og familierett JUR111 1 Arve- og familierett Oppgaver Oppgavetype Vurdering Generell informasjon Dokument Automatisk poengsum 1 JUR111, spørsmål 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 2 JUR111, spørsmål 2 Skriveoppgave Manuell

Detaljer

Familierett. Disposisjon. Professor Tone Sverdrup Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO

Familierett. Disposisjon. Professor Tone Sverdrup Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO Familierett Disposisjon Professor Tone Sverdrup Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO I Innledning Tre emner: Ekteskap, Samboerforhold og Barn og foreldre Hovedvekten på det økonomiske

Detaljer

Arv og skifte. Frode Solheim

Arv og skifte. Frode Solheim Arv og skifte Frode Solheim Agenda Arveklasser Ektefellers arverett Samboeres arverett Livsarvingers arverett (egne barn) Særkullsbarn (ektefelle eller samboers barn) Uskiftet bo Forskjell mellom offentlig

Detaljer

SAMBOERAVTALE. Undertegnede.født og født.har i dag inngått følgende avtale:

SAMBOERAVTALE. Undertegnede.født og født.har i dag inngått følgende avtale: SAMBOERAVTALE Undertegnede.født og født.har i dag inngått følgende avtale: Avtalen skal regulere de økonomiske forholdene mellom oss under samlivet. Den skal også regulere hvordan verdier, eiendeler og

Detaljer

Vergemål. - en kort innføring Grimstad, 15. 16. april 2015. v/gunnar Munkerud Assisterende direktør Fagansvarlig vergemål Fylkesmannen i Aust-Agder

Vergemål. - en kort innføring Grimstad, 15. 16. april 2015. v/gunnar Munkerud Assisterende direktør Fagansvarlig vergemål Fylkesmannen i Aust-Agder Vergemål - en kort innføring Grimstad, 15. 16. april 2015 v/gunnar Munkerud Assisterende direktør Fagansvarlig vergemål Fylkesmannen i Aust-Agder Lovens hovedformål Ot.prp. nr. 110 (2008-2009), s. 1: «Det

Detaljer

Hvem får ansvaret for barnet mitt hvis jeg dør?

Hvem får ansvaret for barnet mitt hvis jeg dør? ? Hvem får ansvaret for barnet mitt hvis jeg dør? Hvem får ansvaret for barnet mitt hvis jeg dør? Mange foreldre er usikre på hva som kommer til å skje med barna deres dersom de selv dør. Dette gjelder

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. UGIFT SAMLIV FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK er et studentdrevet rettshjelptiltak som gir gratis juridisk rådgivning til alle som definerer seg som kvinner.

Detaljer

VEDTEKTER. for. Sjøhagen Moss Borettslag. tilknyttet Follo Boligbyggelag

VEDTEKTER. for. Sjøhagen Moss Borettslag. tilknyttet Follo Boligbyggelag VEDTEKTER for Sjøhagen Moss Borettslag tilknyttet Follo Boligbyggelag Vedtatt i konstituerende generalforsamling den 09.06.2005, med endringer vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 01.03.2011 1 -

Detaljer

Advokater spesialister i skilsmisseoppgjør

Advokater spesialister i skilsmisseoppgjør Advokater spesialister i skilsmisseoppgjør Publisert 2013-09-16 22:26 Skilsmisseadvokatene på Tjuvholmen. Advokater som bistår ved skilsmisseoppgjør over hele landet! Kontakt skilsmisseadvokat hos oss

Detaljer

Ektefellers rettsstilling

Ektefellers rettsstilling Forord Denne brosjyren er utarbeidet av Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis råd og veiledning

Detaljer

Grunnboka og lovboka om tinglysingsmyndighetens forhold til ugyldighet

Grunnboka og lovboka om tinglysingsmyndighetens forhold til ugyldighet Grunnboka og lovboka om tinglysingsmyndighetens forhold til ugyldighet oprofessor Erik Røsæg onordisk institutt for sjørett oerik.rosag@jus.uio.no ofolk.uio.no/erikro Del I INNLEDNING 2 Kartverket Eiendomsrettsseminaret,

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

Familierett Forelesninger vårsemesteret 2009

Familierett Forelesninger vårsemesteret 2009 Familierett Forelesninger vårsemesteret 2009 Professor dr. jur. Tone Sverdrup Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO Denne disposisjonen må ses i sammenheng med de utarbeidede power point-presentasjonene.

Detaljer

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT I dette

Detaljer

Tromsø kommune v/ Byråd for helse og omsorg, pb 6900, 9299 Tromsø. Universitetssykehuset Nord-Norge v/direktør, Postboks 100 Langnes, 9038 Tromsø

Tromsø kommune v/ Byråd for helse og omsorg, pb 6900, 9299 Tromsø. Universitetssykehuset Nord-Norge v/direktør, Postboks 100 Langnes, 9038 Tromsø Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Nils Aadnesen 77 64 20 64 02.05.2013 2012/49-257 755 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune v/ Byråd for helse og omsorg, pb 6900, 9299 Tromsø Øvrige kommuner

Detaljer

JUR111 1 Arve- og familierett

JUR111 1 Arve- og familierett JUR111 1 Arve- og familierett Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 JUR111, forside Flervalg Automatisk poengsum 2 JUR111, Høst 2016 Skriveoppgave Manuell poengsum JUR111 1 Arve- og familierett Starttidspunkt:

Detaljer

Innhold. Forkortelser... 9

Innhold. Forkortelser... 9 Innhold Forkortelser... 9 1 Innledning... 11 1.1 Hva handler arveretten om?... 11 1.2 Hvordan utpekes arvingene?... 12 1.3 Arvefallet og dødsfallet... 13 1.4 Hva er gjenstand for arv?... 14 1.5 Litt terminologi:

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE Endret 30.11.2010 og på ordinært sameiermøte 15.04.2015. Sist endret ordinært sameiermøte 25.04.2016. Gnr. 217 bnr. 516, Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn

Detaljer

Jeg/Vi krever skilsmisse etter ekteskapsloven 21

Jeg/Vi krever skilsmisse etter ekteskapsloven 21 Søknad om skilsmisse etter separasjon ved bevilling (etter ekteskapsloven 21) Ektefeller som har vært separert ved bevilling i ett år, kan søke Fylkesmannen om bevilling til skilsmisse ved å fylle ut dette

Detaljer

Familie- og arverett. Senioradvokat Martin Haaland Simonsen. Advokatfullmektig Ingvild Risnes Skeie

Familie- og arverett. Senioradvokat Martin Haaland Simonsen. Advokatfullmektig Ingvild Risnes Skeie Familie- og arverett Senioradvokat Martin Haaland Simonsen Advokatfullmektig Ingvild Risnes Skeie 1 Advokatfirmaet Harris Største advokatfirma med hovedkontor utenfor Oslo 16 partnere, 17 advokater og

Detaljer

EKTEFELLERS RETTSSTILLING

EKTEFELLERS RETTSSTILLING EKTEFELLERS RETTSSTILLING FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK er et studentdrevet rettshjelptiltak som gir gratis juridisk rådgivning til alle som definerer

Detaljer

Ektefeller og samboere i odelsretten - Likheter og forskjeller

Ektefeller og samboere i odelsretten - Likheter og forskjeller Ektefeller og samboere i odelsretten - Likheter og forskjeller Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 673 Leveringsfrist: 25.11.2009 Til sammen 17 993 ord 24.11.2009 Innholdsfortegnelse

Detaljer

RÅD OG HJELP FRI RETTSHJELP NAV KRISESENTRE GRATIS JURIDISK VEILEDNING AKTUELLE LOVER

RÅD OG HJELP FRI RETTSHJELP NAV KRISESENTRE GRATIS JURIDISK VEILEDNING AKTUELLE LOVER RÅD OG HJELP FRI RETTSHJELP NAV KRISESENTRE GRATIS JURIDISK VEILEDNING AKTUELLE LOVER Fri rettshjelp er en ordning som er opprettet for å hjelpe folk med lave inntekter. Fri rettshjelp omfatter for det

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Mønsterbesvarelse JUS112 Arve- og familierett Eksamen våren 2017

Mønsterbesvarelse JUS112 Arve- og familierett Eksamen våren 2017 Mønsterbesvarelse JUS112 Arve- og familierett Eksamen våren 2017 Kandidat: Anonym Ikke kommentert Spørsmål 1 Hovedproblemstillingen er om Peder er ansvarlig overfor varene Kari kjøpte på nettsiden Lazando.

Detaljer

Vergemålsordningen. Hvem gjør hva og hvordan? Bestemme selv? Trond Gården Fylkesmannen i Nordland

Vergemålsordningen. Hvem gjør hva og hvordan? Bestemme selv? Trond Gården Fylkesmannen i Nordland Vergemålsordningen Hvem gjør hva og hvordan? Bestemme selv? Trond Gården Fylkesmannen i Nordland Noen ansatser Litt om vergemål i Nordland Ulike typer vergemål, grunnvilkår, vergens mandat, krav til samtykke

Detaljer

Forslag til lovendringer fordeling av foreldrepenger ved samlivsbrudd

Forslag til lovendringer fordeling av foreldrepenger ved samlivsbrudd Barne- og likestillingsdepartementet Høringsnotat 26.05.2016 Forslag til lovendringer fordeling av foreldrepenger ved samlivsbrudd Innholdsfortegnelse 1 Høringsnotatets hovedinnhold... 1 2 Bakgrunn...

Detaljer

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 P R I V A T E B A N K I N G Arv og skifte Advokat Åse Kristin Nebb Ek Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 Agenda Tema arv og skifte Arveplanlegging hvordan spare arveavgift - arveavgiftsberegningen - visse

Detaljer

Medlemsrettigheter og -plikter i AL Mo og Omegn Boligbyggelag utfyllende regler Vedtatt på generalforsamling i 2006, sist endret 19.06.

Medlemsrettigheter og -plikter i AL Mo og Omegn Boligbyggelag utfyllende regler Vedtatt på generalforsamling i 2006, sist endret 19.06. Medlemsrettigheter og -plikter i AL Mo og Omegn Boligbyggelag utfyllende regler Vedtatt på generalforsamling i 2006, sist endret 19.06.2013 1. Hvem kan bli medlem i boligbyggelaget? I disse reglene brukes

Detaljer

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune 1 Navn Sameiets navn er SAMEIET HEIMHUG og omfatter 3 bygningsrekker bestående av totalt 18 rekkehus/eierseksjoner med adresse

Detaljer

SKIFTE AV USKIFTET BO

SKIFTE AV USKIFTET BO SKIFTE AV USKIFTET BO Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 567 Leveringsfrist: 29. april 2011 Til sammen 17 807 ord 28.04.2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 DEL I 2 2 HVA KARAKTERISERER

Detaljer

SENSORVEILEDNING. Praktikumsoppgave privatrett grunnfag våren 2002

SENSORVEILEDNING. Praktikumsoppgave privatrett grunnfag våren 2002 SENSORVEILEDNING Praktikumsoppgave privatrett grunnfag våren 2002 Advokat, førstelektor Per Racin Fosmark -------------------------------------------------------------------- I. Generelt om sensuren Det

Detaljer

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk Kapittel 6 Foreldres rettigheter i barnevernet Dette kapitlet og kapittel 7 handler om hvilke rettigheter foreldre har når de kommer i kontakt med barnevernet. Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet har laget en enkel oversikt over de viktigste reglene for arv etter foreldre. Den er som følger:

Justis- og beredskapsdepartementet har laget en enkel oversikt over de viktigste reglene for arv etter foreldre. Den er som følger: Arv etter foreldre Publisert 2013-08-25 23:22 Informasjon om arvereglene Justis- og beredskapsdepartementet har laget en enkel oversikt over de viktigste reglene for arv etter foreldre. Den er som følger:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Heidi Brandt til prøve) (advokat Geir Peter Hole til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Heidi Brandt til prøve) (advokat Geir Peter Hole til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. juni 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-01182-A (sak nr. 2011/1939), sivil sak, anke over dom, A (advokat Heidi Brandt til prøve) mot B (advokat Geir Peter Hole til prøve) S

Detaljer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Side 1 av 6 NTS 2014-1 Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Nordisk tidsskrift for Selskabsret - NTS Gyldendal Rettsdata

Detaljer

Fastsettelse av faste satser for utgiftsdekning og veiledning om godtgjøring etter særlige grunner for nærstående verger

Fastsettelse av faste satser for utgiftsdekning og veiledning om godtgjøring etter særlige grunner for nærstående verger Fastsettelse av faste satser for utgiftsdekning og veiledning om godtgjøring etter særlige grunner for nærstående verger En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

AD V OKA T F I RMAE T NOR} US

AD V OKA T F I RMAE T NOR} US AD V OKA T F I RMAE T DA NOR} US Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 31 august 2014 NOU 2014:1, Ny arvelov l tilknytning til forslaget til ny arvelov, vil vi gjerne få

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Fagavdeling barnehage Askøy, 24.04.2013 Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen Fagavdeling barnehage har her utarbeidet et veiledningshefte «Når foreldre ikke

Detaljer

VEDTAK NR 48/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte fredag 20. september 2013.

VEDTAK NR 48/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte fredag 20. september 2013. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 25.09.2013 Ref. nr.: 13/21182 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 48/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte fredag

Detaljer

Erverv og avhendelse av fast eiendom. En veiledning til fylkesmennene

Erverv og avhendelse av fast eiendom. En veiledning til fylkesmennene Erverv og avhendelse av fast eiendom En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning om erverv og avhendelse av fast eiendom til personer med verge... 3 1 Innledning

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GARASJESAMEIE

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GARASJESAMEIE VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GARASJESAMEIE Revidert på sameiermøte 26.04.2012 Revidert på ordinært sameiermøte 03.05.2010 Endret i ekstraordinært sameiermøte 21.11.07. Opprinnelig vedtatt i ekstraordinært

Detaljer

Skifteoppgjør ved separasjon og skilsmisse

Skifteoppgjør ved separasjon og skilsmisse Skifteoppgjør ved separasjon og skilsmisse Publisert 2013-02-24 17:25 (/file/thumb/file/6/ 683185&width=210&height=257&zwidth=210&zheight=257&x=106&y=129.jpg) Ved separasjon mellom ektefeller eller samboere,

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Dersom samlivet har vært brutt i minst to år, kan hver av dere kreve skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har

Detaljer

I dette kapitlet finner du vedtekter for Brattbakken Borettslag. VEDTEKTER for BRATTBAKKEN BORETTSLAG

I dette kapitlet finner du vedtekter for Brattbakken Borettslag. VEDTEKTER for BRATTBAKKEN BORETTSLAG 2 Vedtekter I dette kapitlet finner du vedtekter for Brattbakken Borettslag VEDTEKTER for BRATTBAKKEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling 25. april 1984 Endinger ajourført etter generalforsamling 28.03.

Detaljer

Boligbyggelaget er medlem i A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Boligbyggelaget er medlem i A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Vedtekter for VANSJØ BOLIGBYGGELAG Org.nr. 995 981 378 - Vedtatt på stiftelsesmøte den 1. juni 2010. - Revidert på generalforsamlingen 15.06.2011 - Revidert på generalforsamlingen 14.05.2013 1. Innledende

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

Arverett Forelesninger Våren 2010

Arverett Forelesninger Våren 2010 Arverett Forelesninger Våren 2010 Professor dr. jur. Tone Sverdrup Institutt for privatrett, Juridisk Fakultet, UiO 1. Innledning 1.1 Hva handler arveretten om? Læringskrav hovedlitteratur 1.2 Rettskildene

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Side 1 av 6

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Side 1 av 6 Side 1 av 6 SENSORVEILEDNING JUR 1000 DAG 2 + JUS1211 Høst 2012 Dato: Mandag 17. desember 2012 Tid: Kl. 10:00 16:00 DEL I: Praktikum Oppgaven omhandler to emner skjevdeling og vederlagskrav. Særlig det

Detaljer

Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. En veiledning til fylkesmennene

Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. En veiledning til fylkesmennene Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for stadfesting og registrering av attest

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Vår dato 16012009. Vår referanse 2008/03453-2/320 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002

Vår dato 16012009. Vår referanse 2008/03453-2/320 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002 Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11 0181 OSLO Høring - Forslag om effektivisering av allmenngjøringsordningen

Detaljer

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 09.06.2011 Ref. nr.: 11/7343 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

FORORD. Sist revidert Aurora Bjørnvold Assev Ea Lykke Syse

FORORD. Sist revidert Aurora Bjørnvold Assev Ea Lykke Syse SAMEIE FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner, JURK. JURK gir gratis juridisk råd og veiledning til alle kvinner bosatt over hele Norge. Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at

Detaljer

Endringsforslaget: 1. En utvidelse av omsorgspertnisjonen ved fødsel og adopsjon for deltakere i introduksjonsordningen fra 10 til 12 måneder

Endringsforslaget: 1. En utvidelse av omsorgspertnisjonen ved fødsel og adopsjon for deltakere i introduksjonsordningen fra 10 til 12 måneder Endringsforslaget: 1. En utvidelse av omsorgspertnisjonen ved fødsel og adopsjon for deltakere i introduksjonsordningen fra 10 til 12 måneder 1.1 Kort om dagens ordning Permisjon ved fødsel og adopsjon

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN MASTERGRADSSTUDIUM I RETTSVITENSKAP JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT. Fredag 17. juni 2011 kl

UNIVERSITETET I BERGEN MASTERGRADSSTUDIUM I RETTSVITENSKAP JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT. Fredag 17. juni 2011 kl BOKMÅL UNIVERSITETET I BERGEN MASTERGRADSSTUDIUM I RETTSVITENSKAP JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT Fredag 17. juni 2011 kl. 09.00-13.00 Oppgaven består av 5 ark inkludert denne forsiden. Oppgaveteksten er fordelt

Detaljer

Peter L0drup Tone Sverdrup. Familieretten. 5. utg. 3. opplag

Peter L0drup Tone Sverdrup. Familieretten. 5. utg. 3. opplag Peter L0drup Tone Sverdrup Familieretten 5. utg. 3. opplag INNHOLD Forord 5 Forkortelser m.v 16 F$rste kapittel INNLEDNING 1. Familieretten. I. Emnet for familieretten 22 II. Ekteskapsloven og dens bakgrunn

Detaljer

Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen

Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen I Rammeplanen for barnehagen står det: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse

Detaljer

Høringsnotat om endringer i lov om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven)

Høringsnotat om endringer i lov om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) Høringsnotat om endringer i lov om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) Kunnskapsdepartementet tar sikte på å fremme forslag om to endringer i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven)

Detaljer

Arv etter loven ARV ETTER LOVEN

Arv etter loven ARV ETTER LOVEN Arv etter loven ARV ETTER LOVEN 1 2 Arv etter loven Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside Øyvind Kikut Formidlingsavdelingen,

Detaljer

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Domstolens behandling av saker etter barneloven Når mor og far har en konflikt, kan livet bli vanskelig for barna i familien. Familievernkontoret og tingretten

Detaljer

Utarbeidet i medhold av lov om eierseksjoner av 23. Mai 1997 nr. 31 og tidligere lov av 4. Mars 1983 nr. 7. Vedtatt på konstituerende møte den

Utarbeidet i medhold av lov om eierseksjoner av 23. Mai 1997 nr. 31 og tidligere lov av 4. Mars 1983 nr. 7. Vedtatt på konstituerende møte den 1/5 VEDTEKTER FOR GNR. 20, BRNR. 564- EINERVEIEN 2 BOLIGSAMEIE Utarbeidet i medhold av lov om eierseksjoner av 23. Mai 1997 nr. 31 og tidligere lov av 4. Mars 1983 nr. 7. Vedtatt på konstituerende møte

Detaljer

EIERSEKSJONSLOVEN (4. MARS 1983. 7)

EIERSEKSJONSLOVEN (4. MARS 1983. 7) EIERSEKSJONSLOVEN (4. MARS 1983. 7) KAP. I. Innledende bestemmelser. 1. Definisjon. Med eierseksjon forstås i loven her sameieandel i bygning med grunn eller festerett til grunn når det til andelen er

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling, 15. februar 2006. Sist endret i ordinær generalforsamling 30. april 2010 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor Blusuvold

Detaljer

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen Foreldrebetaling Endringer i ny forskrift fastsettelse av en nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen for en barnehageplass for familier med lav inntekt 1 Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

ADVOKATHJELP NÅR DU TRENGER DET

ADVOKATHJELP NÅR DU TRENGER DET MEDLEMSFORDEL I INDUSTRI ENERGI ADVOKATHJELP NÅR DU TRENGER DET KONTAKT ADVOKATEN DIN PÅ TELEFON 22 99 99 99 MEDLEMSFORDEL I INDUSTRI ENERGI ADVOKATFORSIKRING SIKRER DEG IKKE BARE I TILFELLE JURIDISK KONFLIKT,

Detaljer

FREMTIDSFULLMAKT. FREMTIDSFULLMAKT OG LITT OM ARVELOVEN Foredrag i Røyken Rotaryklubb 12/11 av Arnulv Lemme

FREMTIDSFULLMAKT. FREMTIDSFULLMAKT OG LITT OM ARVELOVEN Foredrag i Røyken Rotaryklubb 12/11 av Arnulv Lemme FREMTIDSFULLMAKT FREMTIDSFULLMAKT OG LITT OM ARVELOVEN Foredrag i Røyken Rotaryklubb 12/11 av Arnulv Lemme Fremtidsfullmakt Hvem skal ta seg av din økonomi og personlige forhold når du ikke lenger klarer

Detaljer

NOTAT OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn. Til: Fra: Dan Frøskeland 11/210-24 /SF-411, SF-414, SF- 513.4, SF-821, SF-902, SF-801 / 21.09.

NOTAT OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn. Til: Fra: Dan Frøskeland 11/210-24 /SF-411, SF-414, SF- 513.4, SF-821, SF-902, SF-801 / 21.09. NOTAT Til: Fra: Dan Frøskeland Vår ref. 11/210-24 /SF-411, SF-414, SF- 513.4, SF-821, SF-902, SF-801 / Dato: 21.09.2011 Bonusordning ikke diskriminerende for kvinne i foreldrepermisjon En kvinne anførte

Detaljer

Hjertelig takk til dere som sendte med gaver og støttet turen på andre måter!

Hjertelig takk til dere som sendte med gaver og støttet turen på andre måter! Moldova tur 2015 Hjertelig takk til dere som sendte med gaver og støttet turen på andre måter! På min store dag 30. desember fikk jeg mye hyggelig besøk og pengegaver. Gavene ble tatt med til Moldova og

Detaljer

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn.

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn. VEDTEKTER for STEINSVIKHAGEN SAMEIE Sameiets navn er: Steinsvikhagen Sameie. 1. Navn. 2. Hva sameiet omfatter. Sameiet består av de respektive bruksenheter (seksjoner) i eiendommen gnr. 120, bnr. 435 og

Detaljer

VERGEMÅL Haugesund, 03.05.2016. Vilde Torsvoll og Anne Beth Hovland

VERGEMÅL Haugesund, 03.05.2016. Vilde Torsvoll og Anne Beth Hovland VERGEMÅL Haugesund, 03.05.2016 Vilde Torsvoll og Anne Beth Hovland 1 Vergemålsreformen Ny vergemålslov ble vedtatt av et enstemmig Storting våren 2010 Ikrafttredelse 1. juli 2013, Fylkesmannen tok over.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet er arbeidstakernes tillitsvalgte i arbeidsmiljøspørsmål Til ettertanke! Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som

Detaljer