PRIVAT FELLESEIESKIFTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRIVAT FELLESEIESKIFTE"

Transkript

1 PRIVAT FELLESEIESKIFTE Utarbeidet av Jusshjelpa i Nord-Norge Januar 2006

2 Innhold 1. Forord 2. Begrepsforklaringer 2.1. Felleseie 2.2. Særeie 2.3. Eneeie 2.4. Rådighetsdel 2.5. Sameie 3. Privat eller offentlig skifte 4. Når kan deling kreves? 5. Likedeling 6. Skjevdeling 7. Gjeld 7.1. Den enkelte ektefelles gjeld 7.2. Ektefellenes felles gjeld 8. Forloddskrav 9. Vederlagskrav 10. Fordeling av de enkelte eiendeler 11. Verdsettelsen av boets eiendeler 12. Skifteavtale 13. Andre spørsmål i forbindelse med separasjon og skilsmisse Ektefellebidrag Bruksrett til bolig Felles barn Fri rettshjelp 1. Forord Hensikten med denne brosjyren er å gi separerte ektefeller informasjon om privat felleseieskifte. Ekteskapslovens regler gjelder også for registrerte partnerskap. Brosjyren er ikke uttømmende, men vil kunne gi en oversikt over de viktigste reglene i forbindelse med skiftet. Dersom du har spørsmål vedrørende brosjyren kan du ta kontakt med oss. Vår adresse og telefonnummer finner du bakerst i denne brosjyren. Tromsø, januar

3 2. Begrepsforklaringer 2.1. Felleseie De aller fleste ektepar har felleseie som formuesordning under ekteskapet. Dersom ektefellene ikke har avtalt at de skal ha særeie vil de automatisk ha felleseie. Regelen om felleseie er en verdiregel. Det er verdien av de eiendelene ektefellene eier når de gifter seg, og de eiendelene de blir eiere av mens de er gift som inngår i det vi kaller felleseie. Det har ingen betydning for felleseiet hvem av ektefellene som er eier av de enkelte gjenstandene. Ektefellene kan for eksempel eie hver sin bil, men verdien av begge bilene inngår i felleseiet. Felleseiet består av to rådighetsdeler, jf punkt Særeie Den andre formuesordningen ektefeller kan ha er fullstendig eller delvis særeie. Særeie må opprettes i en form for avtale som kalles ektepakt Eneeie Eneeie er der en av ektefellene eier en ting alene. Eiendelen vil inngå i felleseie dersom særeie ikke er avtalt Rådighetsdel Det den ene ektefellen eier vil han eller hun som utgangspunkt ha full rådighet over selv. Eiendelen vil da inngå i dennes rådighetsdel Sameie Ved sameie er det to eller flere som eier en ting sammen. Sameie kan oppstå på forskjellige måter. Det kan være at ektefellene har avtalt, enten uttrykkelig eller underforstått, sameie, eller at de har mottatt en gave hvor giveren har bestemt at den skal være i sameie. Eiendeler kan være i sameie mellom ektefellene uavhengig av hvilken formuesordning de har. 3. Privat eller offentlig skifte? Når et eventuelt skifte blir aktuelt, normalt i forbindelse med separasjon eller skilsmisse, velger de fleste ektefeller å skifte felleseiet privat. Privat felleseieskifte foregår utenfor retten. Dette gjennom at de enten blir enige seg i mellom om skiftet eller får bistand fra advokat. Selv om skiftet foregår privat kan enkeltspørsmål likevel avgjøres av retten. Det er full avtalefrihet i forhold til hvordan ektefellene vil fordele verdier og eiendeler. Fremstillingen videre i denne brosjyren er basert på lovreglene i ekteskapsloven av 4.juli 1991, og vil som oftest være et godt utgangspunkt for en rettferdig fordeling. Et alternativ til privat skifte er offentlig skifte. Retten vil da administrere hele skiftet mellom partene. Et offentlig skifte blir fort veldig dyrt og kan ta lang tid. 3

4 4. Når kan deling kreves? Ektefellene kan når som helst dele felleseiet dersom de er enige om dette, altså foreta skifte. Dersom partene ikke er enige kan den ene ektefellen kreve deling når det er innvilget separasjon eller skilsmisse. Jf ekteskapsloven 57. Det er verdiene på skjæringstidspunktet som skal legges til grunn ved skifteoppgjøret. Skjæringstidspunktet er som utgangspunkt den dato partene fikk separasjonsbevilgning. Dersom partene flyttet fra hverandre før slik bevilgning ble gitt, er det tidspunktet for det faktiske samlivsbruddet som skal legges til grunn, jf ekteskapsloven Likedeling Hovedregelen ved skifte er at felleseiet deles likt mellom ektefellene etter at det er gjort fradrag for gjeld, jf ekteskapsloven 58. Det er uten betydning hvem av ektefellene som er eier av eiendelene eller om den ene ektefellen eier mer enn den andre når det skal deles. Et eksempel på dette er der mannen eier verdier for kr ,- og hustruen verdier for kr ,-. Verdiene i felleseiet som skal deles vil da utgjøre kr ,-, slik at hver av dem vil sitte igjen med kr ,-. 6. Skjevdeling Skjevdelingsreglene er kun verdiregler og gir ikke rett til å ta ut bestemte eiendeler. Det er nettoverdien som skal legges til grunn for beregning av hva som kan skjevdeles. Skjevdeling er et unntak fra regelen om likedeling. Det innebærer at man kan holde visse eiendeler utenfor delingen. Reglene om skjevdeling finnes i ekteskapsloven 59. Det som kan skjevdeles er verdier av eiendeler som klart kan tilbakeføres til verdier den ene ektefellen hadde med seg inn i ekteskapet, eller senere har ervervet ved arv eller gave fra andre enn den man er gift med. Dersom disse vilkårene ikke er oppfylt kan visse deler av felleseiet likevel kreves skjevdelt dersom sterke grunner taler for det. Dette er imidlertid en snever unntaksregel og det skal svært mye til før vilkåret til sterke grunner er oppfylt. I tilfeller der verdiene fortsatt er i behold vil det ofte være enkelt å avgjøre om vilkårene for å kunne skjevdele er oppfylt. Når det gjelder arv vil opplysninger fra skattefogden i forbindelse med arveavgift gi et godt utgangspunkt. For å finne disse opplysningene kan man ta kontakt med det lokale ligningskontoret. Dersom dødsboet har vært skiftet offentlig vil utlodningen kunne være til hjelp. Opplysninger om utlodning av arv kan fås ved henvendelse til skifteretten. I utgangspunktet bør det heller ikke by på større problemer å bringe på rene hva hver av ektefellene eide før ekteskapet ble inngått. Har man kvitteringer m.m. er dette vanligvis fullgod dokumentasjon. Eiendeler av betydning vil vanligvis også fremgå av selvangivelsen for vedkommende år. 4

5 Er midlene forbrukt eller gått tapt uten at disse er erstattet vil det ikke foreligge noe grunnlag for skjevdeling. Annerledes vil det være dersom det har funnet sted en ombytting av verdier. Skjevdelingskravet blir da knyttet til de verdier som fortsatt er i behold på skjæringstidspunktet. Et eksempel på dette er dersom du eide en båt da du giftet deg. Verdien av båten vil du ha med deg inn i ekteskapet. Denne verdien vil da som utgangspunkt kunne skjevdeles. Hva skjer med skjevdelingskravet dersom du under ekteskapet solgte båten og kjøpte en hytte for pengene? Verdien av båten vil være i behold i hytta og kravet til at verdier klart kan føres tilbake til verdier du eide før ekteskapet vil dermed være oppfylt. Verdien av hytta kan derfor være gjenstand for et skjevdelingskrav. Når verdien av eiendelene har endret seg under ekteskapet er utgangspunktet at endringen skal komme eieren til gunst eller skade. Den andre ektefellen nyter ikke godt av verdistigning på eiendeler som skal holdes utenfor skiftet etter reglene om skjevdeling. Tilsvarende skal også verdireduksjon bare ramme eieren. Verdiøkning som skyldes investering av midler som ellers ville vært gjenstand for likedeling, eller som er finansiert av den andre ektefellen, faller imidlertid utenfor skjevdelingsretten. Et eksempel på dette vil være der du selger en båt for kr ,- som du var eier av før ekteskapet. Disse pengene brukes til å kjøpe en felles hytte. Hytta koster kr ,-. Dere låner derfor i fellesskap kr ,-. Du kan nå kreve skjevdelt ½ av hytta sin verdi. Det vil si at om den senere selges for kr ,- har du et skjevdelingskrav på kr ,-. En ektefelle som ved ekteskapets inngåelse hadde mer gjeld enn verdier vil således ikke ha noe skjevdelingskrav. Tidspunktet for beregning av verdien på skjevdelingstidspunktet vil være verdien ved ekteskapets inngåelse eller da arven eller gaven ble mottatt. At eventuell gjeld knyttet til eiendelen senere er nedbetalt øker ikke skjevdelingsbrøken. Et unntak fra dette er der nedbetaling er skjedd med skjevdelingsmidler, eksempelvis ved avkastning av midlene. Videre vil utgifter til skjevdeligsmidlene som er dekket med felleseiemidler føre til en reduksjon av kravet. Skjevdeling skjer ikke automatisk, det må settes frem et krav om dette til den annen part. Det er også den som krever skjevdeling som har bevisbyrden for kravet. Retten til skjevdeling kan imidlertid falle bort dersom det er avtalt i ektepakt at skjevdeling ikke kan kreves, eller der det vil føre til et åpenbart urimelig resultat for den annen part. Ved denne vurderingen skal det først og fremst legges vekt på ekteskapets varighet og ektefellenes felles innsats for familien. Andre momenter er i hvilken utstrekning den andre ektefellen sitter igjen med egne midler etter oppgjøret. 7. Gjeld 7.1. Den enkelte ektefelles gjeld Det er netto midler som skal deles mellom ektefellene. For å finne den enkelte ektefellens netto formue må vedkommendes gjeld trekkes fra. Dette vil si at dersom mannen eier et hus 5

6 som er verdt kr ,- men som er belånt med kr ,- utgjør nettoverdien kr ,-. Denne verdien skal deretter deles mellom ektefellene slik at hver av dem vil sitte igjen med kr ,-. Dersom noe av ektefellens formue holdes utenfor likedelingen som særeie eller skjevdelingsmidler, vil reglene om gjeldsfradrag være noe annerledes. Vi vil likevel også her skille mellom likedelingsmidler og midler som ikke er gjenstand for likedeling. Er det for eksempel tatt opp lån for å pusse opp en hytte som er den ene ektefellens særeie, holdes også lånet utenfor likedelingen. Hytteeieren kan altså ikke gjøre fradrag i sine likedelingsmidler for et lån som har gått til påkostninger av en særeiegjenstand. Dersom en ektefelle har mer særeiegjeld enn særeiemidler, kan det overskytende som utgangspunkt trekkes fra likedelingsmidlene. Forbrukslån, studielån og lignende skal deles forholdsmessig mellom likedelingsmidler og midler som holdes utenfor delingen. Dette kan belyses med et eksempel. Mannen har netto særeiemidler for kr ,- og netto likedelingsmidler for kr ,-. Studielånet på kr ,- skal deles forholdsmessig mellom særeiemidlene og likedelingsmidlene slik at kr ,- går til fradrag i særeiemidlene og kr ,- går til fradrag i likedelingsmidlene. Har den ene ektefellen alene større gjeld enn formue, kan ikke den del av gjelden som overstiger formuen, belastes den andre ektefellen. Har mannen kr ,- i formue på sin rådighetsdel og kr ,- i gjeld, vil hele hans rådighetsdel avsettes til dekning av gjeld, de resterende ,- vil han fortsatt hefte for alene. Han vil dermed ikke ha noen verdier som er gjenstand for likedeling. Gjeld som er stiftet etter skjæringstidspunktet vil derimot ikke komme i betraktning i forbindelse med skifte Ektefellenes felles gjeld Med felles gjeld menes gjeld som begge ektefellene har ansvar for. Selv om ektefellene skilles og flytter fra hverandre, forblir de medansvarlig for lån som er tatt opp i fellesskap. Dette betyr at dersom den ene ektefellen ikke betaler sin del, kan banken kreve den andre ektefellen for hele beløpet. Det er derfor viktig at ektefellene finner en måte å fordele forpliktelsene på, enten ved at gjelden betales eller at de etter avtale med långiver fordeler gjeldsansvaret mellom seg. Hver av ektefellene kan gjøre fradrag for sin del av gjelden i sitt likedelingsgrunnlag. Dersom felles gjeld utgjør kr ,- vil begge ektefellene kunne trekke fra kr ,- på sin rådighetsdel. 8. Forloddskrav I ekteskapsloven 61 er det også noen særskilte unntak fra likedelingsregelen. Helt personlige verdier er unntatt fra deling, for eksempel klær, familiepapirer og familiebilder. Rettigheter i offentlige trygdeordninger, pensjonsordninger, samt livrente eller livsforsikring som ikke har gjenkjøpsverdi som kan realiseres, kan også holdes utenfor. 6

7 Har den ene ektefellen verdier som verken kan selges eller overdras på annen måte, er også disse unntatt. Slike verdier kan for eksempel være en personlig bruksrett til en hytte. Ved større verdier kan den andre ektefellen likevel kreve vederlag for ikke å bli urimelig stilt. Har en ektefelle vært utsatt for personskade, kan vedkommende kreve å holde den beholdne verdien av utbetalt erstatning, trygd eller forsikring utenfor likedelingen. Et vilkår for dette er at beløpet skal dekke fremtidige tap. Ting som er anskaffet til særlig bruk for barna, for eksempel barnevogn, lekegrind og lignende, beholdes av den som skal ha omsorgen for barna. Verdier av disse tingene vil heller ikke være gjenstand for likedeling. 9. Vederlagskrav Dersom en ektefelle får holde gjenstander eller rettigheter av personlig karakter utenfor likedelingen, og dette medfører at den andre ektefellen blir urimelig dårlig stilt, kan det tilkjennes vederlag for å oppveie dette. Dette følger av ekteskapsloven 63. En ektefelle kan også ha rett til vederlag i andre tilfeller. Dersom en ektefelle har ført gjeld til fradrag på sin rådighetsdel, og gjelden skyldes økonomisk vanskjøtsel, kan den andre ektefellen kreve vederlag for dette, jf ekteskapsloven 63. Økonomisk vanskjøtsel kan eksempelvis være spillegjeld. Har en av ektefellene overført midler fra sin rådighetsdel til sitt særeie, eller benyttet midler fra sin rådighetsdel til å erverve rettigheter som er unntatt fra deling, kan også dette føre til et vederlagskrav for den andre ektefellen. Dette kan illustreres med et eksempel. Hustruen eier en hytte som er hennes særeie. Hytta blir pusset betydelig opp med felleseiemidler. Mannen kan da kreve vederlag av det beholdne felleseiet. Vederlag kan også kreves der en av ektefellene har brukt midler til å øke verdien av den andres særeie. Dette følger av ekteskapsloven 73. Vederlag kan bare tilkjennes der det er nødvendig for å hindre at vedkommende blir urimelig dårlig stilt. Dersom en ektefelle får tilkjent et slikt vederlag vil dette holdes utenfor likedelingen. 10. Fordeling av de enkelte eiendeler Hver av ektefellene har rett til å overta eiendeler han eller hun eier, og som inngår i hans eller hennes rådighetsdel. Dette følger av ekteskapsloven 66. Den andre kan ikke forlange disse eiendelene solgt, og kan heller ikke forlange å få overta dem. Dersom særlige grunner taler for det, kan likevel en ektefelle kreve å overta felles bolig selv om denne i utgangspunktet tilhører den andres rådighetsdel. Dette følger av ekteskapsloven 67. Det kan være at den andre ektefellen skal ha omsorgen for barna og derfor ha et særlig behov for boligen. Sykdom eller en spesiell arbeidssituasjon kan også representere en særlig grunn. 7

8 Har ektefellene eiendeler i sameie, har ingen av dem noen fortrinnsrett til å beholde gjenstanden. Dersom ektefellene ikke blir enige om hvem som skal overta gjenstanden må den som utgangspunkt selges. Dersom resultatet av skifteoppgjøret blir at den ene ektefellen overtar eiendeler som i verdi overstiger det han eller hun skal ha i følge delingen, må det overskytende betales til den andre, jf ekteskapsloven Verdsettelsen av boets eiendeler Ved verdifastsettelse er det omsetningsverdien som skal legges til grunn. Omsetningsverdien kan fås ved å legge gjenstanden ut for salg, eller få den fastsatt av en uavhengig takstmann som ektefellene er enige om. Dersom ektefellene ikke er enige i den fastsatte takst, kan hver av dem kreve skiftetakst etter ekteskapsloven 69. En skiftetakst blir avholdt av skifteretten og er en rettslig bindende verdifastsettelse på gjenstanden. Skiftetakst settes også som hovedregel til eiendelens omsetningsverdi. Skiftetaks kan kreves enten det skiftes offentlig eller privat. Kostnadene til avholdelse av takst eller skiftetakst er ektefellenes fellesutgift. Er man misfornøyd med skiftetaksten er det adgang til å begjære en ny takst, såkalt overtakst. Var begjæringen om overtakst ubegrunnet, det vil si at den som begjærer overtakst ikke får medhold i at taksten må settes annerledes, kan den som begjærer overtakst risikere å måtte betale alle omkostningene ved overtaksten selv. 12. Skifteavtale Det foreligger ingen formelle krav til at det må inngås en skifteavtale mellom ektefellene. Det er derimot flere grunner til at man bør skrive en avtale som inneholder hva man har blitt enige om etter skifteoppgjøret. En umiddelbar virkning av å akseptere avtalen, er at offentlig skifte ikke lenger kan kreves. Såfremt avtalen er gyldig innholdsmessig, vil avtalen være bindende for begge parter og innebære at ingen av partene senere kan gjøre krav gjeldene overfor den andre. Dersom en skifteavtale senere viser seg å være urimelig, kan imidlertid begge ektefellene kreve å få den omgjort etter ekteskapsloven 65. Et slikt søksmål må være reist senest innen tre år etter at avtalen ble inngått. Muntlige avtaler er i utgangspunktet like bindende som skriftlige avtaler. Jusshjelpa vil imidlertid oppfordre sterkt til at skifteavtalen settes opp skriftlig, og at den opprettes i minst to originaler. Av bevisårsaker kan det være fornuftig å tilkalle to uavhengige vitner til å bekrefte at de har vært tilstede sammen mens ektefellene underskrev avtalen. Dette er altså ikke noe vilkår for avtalens gyldighet, men kan forhindre eventuelt senere tvister. En skifteavtale trenger ikke være særlig komplisert eller omfattende, men den bør likevel redegjøre for hvilke verdier og gjenstander skifteoppgjøret omfatter og hvordan disse er fordelt. Med tanke på eventuelle senere konflikter om avtalen, kan det være greit å innta begrunnelser for hvorfor fordelingen er gjort som den er. 8

9 Avtalen bør bære overskriften Skifteavtale, og den bør innholde ektefellenes navn og fødselsdato. Man bør også innledningsvis angi hva avtalen gjelder. Videre bør avtalen fastslå skjæringstidspunktet. Avtalen bør også angi hva som er felleseie, særeie eller hva som kreves skjevdelt og gjenstander som ellers er unntatt fra likedeling. Deretter er det nødvendig å redegjøre for det faktiske oppgjøret. Dette innebærer altså at man sier hvordan oppgjøret rent faktisk ble foretatt. Avtalen bør inneholde noen sluttbestemmelser. Dette for å erklære at avtalen er endelig, og at partene etter dette ikke lenger kan gjøre krav gjeldende overfor hverandre. Til slutt påføres ektefellenes og vitnenes underskrifter. 13. Andre spørsmål i forbindelse med separasjon og skilsmisse Ektefellebidrag Hovedregelen etter ekteskapsloven 79 er at ektefellene skal forsørge seg selv etter endt ekteskap. Ektefellebidrag kan likevel tilkjennes. Det skal imidlertid mye til. Vilkåret for dette er at ektefellens evne og mulighet til å forsørge seg selv er blitt dårligere som følge av omsorg for felles barn eller som følge av fordeling av andre felles oppgaver under ekteskapet. Bidrag kan også tilkjennes dersom særlige grunner taler for dette Bruksrett til bolig I særlige tilfeller kan den ene ektefellen få bruksrett til bolig som den annen eier etter skiftet. Dette følger av ekteskapsloven 68. For å få bruksrett må det foreligge særlige behov. Det vil være ektefellens og barnas behov for boligen som vil være avgjørende. En bruksrett vil bare bestå så lenge behovet er til stede, og det vil da være et leieforhold mellom ektefellene der husleie skal betales til den som eier huset Felles barn Der ektefellene har felles barn dukker ofte spørsmål om hvem som skal ha den daglige omsorgen for barna, samvær og foreldreansvar opp i forbindelse med et samlivsbrudd. Etter ekteskapsloven 26 skal alle ektefeller med barn under 16 år møte til mekling før en sak om separasjon eller skilsmisse kan behandles. Meklingen foregår vanligvis på nærmeste familievernkontor. Meklingen har som formål å skape enighet mellom ektefellene i spørsmål om foreldreansvar, daglig omsorg og samvær ut fra hva som vil være til barnets beste. Dersom ektefellene ikke er enige om barnebidrag kan den som har daglig omsorg for barnet sette frem krav om bidrag til trygdekontoret. Spørsmål vedrørende barnebidrag rettes til ditt lokale trygdekontor. 9

10 13.4. Fri rettshjelp Advokatbistand i forbindelse med skifteoppgjør etter endt ekteskap og spørsmål om daglig omsorg, samvær og foreldreansvar omfattes av ordningen om Fri rettshjelp. Hovedvilkårene for å få innvilget dette er at brutto inntekt er under kr ,- (per 1.januar 2006) og at det er nødvendig med advokatbistand. Det er per 1.januar 2006 en egenandel for fri rettshjelp som for rådgivning utgjør kr 790,-. For nærmere informasjon om Fri rettshjelp kan Fylkesmannen i ditt fylke, advokat eller Jusshjelpa i Nord-Norge kontaktes. 10

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse.

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon

Detaljer

Peter L0drup. Familieretten. etter Ekteskapsloven av 4. juli 1991 nr. 47. 2. opplag

Peter L0drup. Familieretten. etter Ekteskapsloven av 4. juli 1991 nr. 47. 2. opplag Peter L0drup Familieretten etter Ekteskapsloven av 4. juli 1991 nr. 47. 2. opplag Oslo 1992 INNHOLD Forord F0rste kapittel INNLEDNING 1. Familieretten. I. Emnet for familieretten 19 II. Ekteskapsloven

Detaljer

Samboerkontrakt. ... fødselsdato... ... fødselsdato...

Samboerkontrakt. ... fødselsdato... ... fødselsdato... Jusshjelpa I NORD-NORGE UNIVERSITETET I TROMSØ Postadresse: Universitetet i Tromsø Breivika Senter 9037 Tromsø Besøksadresse: Breivika Senter Telefon: 77 64 45 59 Telefaks: 77 64 65 65 GRATIS JURIDISK

Detaljer

Ektefellers rettsstilling

Ektefellers rettsstilling Forord Denne brosjyren er utarbeidet av Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis råd og veiledning

Detaljer

1. Bakgrunn - ekteskapslovens utgangspunkt

1. Bakgrunn - ekteskapslovens utgangspunkt Ekteskapsloven gir ektefeller anledning til å avtaleregulere sitt økonomiske forhold med bindende virkning ikke bare for dem, men også for arvinger, kreditorer og andre utenforstående innenfor visse rammer.

Detaljer

Ektefelle med særgjeld styr unna!

Ektefelle med særgjeld styr unna! Pressemelding fra Webjuristene: Ektefelle med særgjeld styr unna! Dersom din ektemann har 500 000 kr i personlig gjeld ved skilsmissen, får han beholde 500 000 kr av felleseiet på grunn av gjelden, uten

Detaljer

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg. Dette bør du vite om EKTEPAKT En veileder fra Brønnøysundregistrene mars 2013 Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.no Dette bør du vite om EKTEPAKT side 2 Uten ektepakt: Felleseie

Detaljer

RÅD OG HJELP FRI RETTSHJELP SOSIALKONTOR / TRYGDEKONTOR KRISESENTRE GRATIS JURIDISK VEILEDNING AKTUELLE LOVER

RÅD OG HJELP FRI RETTSHJELP SOSIALKONTOR / TRYGDEKONTOR KRISESENTRE GRATIS JURIDISK VEILEDNING AKTUELLE LOVER RÅD OG HJELP FRI RETTSHJELP SOSIALKONTOR / TRYGDEKONTOR KRISESENTRE GRATIS JURIDISK VEILEDNING AKTUELLE LOVER Fri rettshjelp er en ordning som er opprettet for å hjelpe folk med lave inntekter. Fri rettshjelp

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

Manuduksjon i familierett. Tirsdag 26.05.2015

Manuduksjon i familierett. Tirsdag 26.05.2015 Manuduksjon i familierett Tirsdag 26.05.2015 JURK JURK gir gratis juridisk rådgivning i juridiske spørsmål til kvinner, rettighetsinformasjon arbeider rettspolitisk JURK er et politisk uavhengig studentrettshjelpstiltak

Detaljer

Skilsmisse og skjevdeling

Skilsmisse og skjevdeling Skilsmisse og skjevdeling Publisert 2011-02-27 16:43 (/file/322792.jpg) Foto: Illustrasjonsbilde LIKEDELING OG SKJEVDELING VED SKILSMISSEOPPGJØRET Reglene om likedeling og skjevdeling er enkle, men blir

Detaljer

JURK. Vi gir gratis råd i juridiske spørsmål for kvinner, rettighetsinformasjon og driver rettspolitisk arbeid

JURK. Vi gir gratis råd i juridiske spørsmål for kvinner, rettighetsinformasjon og driver rettspolitisk arbeid 28.11.14 JURK Vi gir gratis råd i juridiske spørsmål for kvinner, rettighetsinformasjon og driver rettspolitisk arbeid JURK er et politisk uavhengig studentrettshjelpstiltak som jobber for likestilling

Detaljer

3.2 Inngåelse av ekteskap og partnerskap

3.2 Inngåelse av ekteskap og partnerskap LØSNINGSFORSLAG KAPITTEL 3 3.2 Inngåelse av ekteskap og partnerskap Øvingsoppgave nr 1: Spørsmålet er om Ola og Marte oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Vilkårene for inngåelse av ekteskap fremgår

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Advokater spesialister i skilsmisseoppgjør

Advokater spesialister i skilsmisseoppgjør Advokater spesialister i skilsmisseoppgjør Publisert 2013-09-16 22:26 Skilsmisseadvokatene på Tjuvholmen. Advokater som bistår ved skilsmisseoppgjør over hele landet! Kontakt skilsmisseadvokat hos oss

Detaljer

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Det finnes ingen

Detaljer

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning:

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning: Juss-Buss avtale for samboere Veiledning: Innledning Vi anbefaler alle som har tenkt å benytte seg av denne samboeravtalen å lese nøye gjennom denne veiledningen før man begynner å fylle ut de enkelte

Detaljer

Våren Paktikum

Våren Paktikum Våren 2005 - Paktikum Kapittel 9. Avtaler om formuesordningen mv. er uttømmende Det innebærer at det ikke er adgang til å inngå avtaler om formuesordningen eller et fremtidig skifte som ikke er hjemlet

Detaljer

Peter L0drup Tone Sverdrup. Familieretten. 5. utg. 3. opplag

Peter L0drup Tone Sverdrup. Familieretten. 5. utg. 3. opplag Peter L0drup Tone Sverdrup Familieretten 5. utg. 3. opplag INNHOLD Forord 5 Forkortelser m.v 16 F$rste kapittel INNLEDNING 1. Familieretten. I. Emnet for familieretten 22 II. Ekteskapsloven og dens bakgrunn

Detaljer

Familierett. Disposisjon. Professor Tone Sverdrup Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO

Familierett. Disposisjon. Professor Tone Sverdrup Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO Familierett Disposisjon Professor Tone Sverdrup Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO I Innledning Tre emner: Ekteskap, Samboerforhold og Barn og foreldre Hovedvekten på det økonomiske

Detaljer

SAMBOERKONTRAKT. Arbins gate 7 0253 Oslo. Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no

SAMBOERKONTRAKT. Arbins gate 7 0253 Oslo. Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Arbins gate 7 0253 Oslo Jusstudentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no SAMBOERKONTRAKT Oslo, 2013 FORORD Utgangspunktet i dagens rettssystem

Detaljer

Eksamen i JUS112 Arve- og familierett Mønsterbesvarelse vår 2015

Eksamen i JUS112 Arve- og familierett Mønsterbesvarelse vår 2015 Eksamen i JUS112 Arve- og familierett Mønsterbesvarelse vår 2015 1 OPPGAVE Spørsmål 1: Er Skauholt Rogers særeie? Tvisten står mellom Roger og Anita. Den overordnede problemstillingen som reises er hvorvidt

Detaljer

Familierett Forelesninger vårsemesteret 2009

Familierett Forelesninger vårsemesteret 2009 Familierett Forelesninger vårsemesteret 2009 Professor dr. jur. Tone Sverdrup Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO Denne disposisjonen må ses i sammenheng med de utarbeidede power point-presentasjonene.

Detaljer

Familie- og arverett. Advokat Greta Garmann. Advokatfullmektig Ingvild Risnes Skeie

Familie- og arverett. Advokat Greta Garmann. Advokatfullmektig Ingvild Risnes Skeie Familie- og arverett Advokat Greta Garmann Advokatfullmektig Ingvild Risnes Skeie 1 Advokatfirmaet Harris Største advokatfirma med hovedkontor utenfor Oslo 16 partnere, 17 advokater og 9 advokatfullmektiger

Detaljer

Samboeravtale. Fødsels og personnummer

Samboeravtale. Fødsels og personnummer Samboeravtale Følgende samboeravtale er i dag inngått mellom: Navn Fødsels og personnummer og Navn Fødsels og personnummer 1. Eiendeler som eies alene Det den enkelte av oss eide da vi flyttet sammen fortsetter

Detaljer

Skifteoppgjør ved separasjon og skilsmisse

Skifteoppgjør ved separasjon og skilsmisse Skifteoppgjør ved separasjon og skilsmisse Publisert 2013-02-24 17:25 (/file/thumb/file/6/ 683185&width=210&height=257&zwidth=210&zheight=257&x=106&y=129.jpg) Ved separasjon mellom ektefeller eller samboere,

Detaljer

EIERSKIFTE I LANDBRUKET. Hattfjelldal Regnskapskontor AS Lillian Sæterstad

EIERSKIFTE I LANDBRUKET. Hattfjelldal Regnskapskontor AS Lillian Sæterstad EIERSKIFTE I LANDBRUKET Hattfjelldal Regnskapskontor AS Lillian Sæterstad Innledning Eierskifte omfatter mange disipliner Psykologi Regnskapsføring og økonomi Analysere den økonomiske situasjon Vurdere

Detaljer

RÅD OG HJELP FRI RETTSHJELP NAV KRISESENTRE GRATIS JURIDISK VEILEDNING AKTUELLE LOVER

RÅD OG HJELP FRI RETTSHJELP NAV KRISESENTRE GRATIS JURIDISK VEILEDNING AKTUELLE LOVER RÅD OG HJELP FRI RETTSHJELP NAV KRISESENTRE GRATIS JURIDISK VEILEDNING AKTUELLE LOVER Fri rettshjelp er en ordning som er opprettet for å hjelpe folk med lave inntekter. Fri rettshjelp omfatter for det

Detaljer

Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20)

Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20) Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20) Dersom du eller din ektefelle, eller dere i fellesskap, ikke ønsker å fortsette ekteskapet, kan en av dere eller begge søke Fylkesmannen om separasjon ved

Detaljer

Verdiendringer av skjevdelingsmidler

Verdiendringer av skjevdelingsmidler Verdiendringer av skjevdelingsmidler En drøfting av prinsippet i RT 2002 s 1596 Kandidatnummer: 459 Veileder: Tone Sverdrup Leveringsfrist: 25. April 2006 Til sammen 15356 ord 19.04.2006 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Dersom samlivet har vært brutt i minst to år, kan hver av dere kreve skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet har laget en enkel oversikt over de viktigste reglene for arv etter foreldre. Den er som følger:

Justis- og beredskapsdepartementet har laget en enkel oversikt over de viktigste reglene for arv etter foreldre. Den er som følger: Arv etter foreldre Publisert 2013-08-25 23:22 Informasjon om arvereglene Justis- og beredskapsdepartementet har laget en enkel oversikt over de viktigste reglene for arv etter foreldre. Den er som følger:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Heidi Brandt til prøve) (advokat Geir Peter Hole til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Heidi Brandt til prøve) (advokat Geir Peter Hole til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. juni 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-01182-A (sak nr. 2011/1939), sivil sak, anke over dom, A (advokat Heidi Brandt til prøve) mot B (advokat Geir Peter Hole til prøve) S

Detaljer

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 P R I V A T E B A N K I N G Arv og skifte Advokat Åse Kristin Nebb Ek Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 Agenda Tema arv og skifte Arveplanlegging hvordan spare arveavgift - arveavgiftsberegningen - visse

Detaljer

Kirsti Strøm Bull. Avtaler mellom ektefeller

Kirsti Strøm Bull. Avtaler mellom ektefeller Kirsti Strøm Bull Avtaler mellom ektefeller TANO Oslo 1993 Innhold Forord 11 I Innledning 13 1. Problemstilling 15 2. Opplegget 18 2.1. Struktur og innhold 18 2.2. Materiale og metode 20 II Avtaler om

Detaljer

Ekteskap eller samboerskap?

Ekteskap eller samboerskap? Ekteskap eller samboerskap? Utgitt av: Barne- og familiedepartementet, juli 2005 Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra Departementenes publikasjonsregister

Detaljer

Jeg/Vi krever skilsmisse etter ekteskapsloven 21

Jeg/Vi krever skilsmisse etter ekteskapsloven 21 Søknad om skilsmisse etter separasjon ved bevilling (etter ekteskapsloven 21) Ektefeller som har vært separert ved bevilling i ett år, kan søke Fylkesmannen om bevilling til skilsmisse ved å fylle ut dette

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Side 1 av 6

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Side 1 av 6 Side 1 av 6 SENSORVEILEDNING JUR 1000 DAG 2 + JUS1211 Høst 2012 Dato: Mandag 17. desember 2012 Tid: Kl. 10:00 16:00 DEL I: Praktikum Oppgaven omhandler to emner skjevdeling og vederlagskrav. Særlig det

Detaljer

SKIFTE AV USKIFTET BO

SKIFTE AV USKIFTET BO SKIFTE AV USKIFTET BO Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 567 Leveringsfrist: 29. april 2011 Til sammen 17 807 ord 28.04.2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 DEL I 2 2 HVA KARAKTERISERER

Detaljer

Er førstavdødes bo solvent?

Er førstavdødes bo solvent? Innledning Jeg har holdt en del foredrag under tittelen «Jus for eldre», og har avdekket et stort behov for en nærmere redegjørelse til en større krets, slik at lengstlevende ektefelle kan vurdere og forstå

Detaljer

Familie- og arverett. Senioradvokat Martin Haaland Simonsen. Advokatfullmektig Ingvild Risnes Skeie

Familie- og arverett. Senioradvokat Martin Haaland Simonsen. Advokatfullmektig Ingvild Risnes Skeie Familie- og arverett Senioradvokat Martin Haaland Simonsen Advokatfullmektig Ingvild Risnes Skeie 1 Advokatfirmaet Harris Største advokatfirma med hovedkontor utenfor Oslo 16 partnere, 17 advokater og

Detaljer

Ektefellen eller kemneren - hvem skal du stole på?

Ektefellen eller kemneren - hvem skal du stole på? Ektefellen eller kemneren - hvem skal du stole på? Publisert 2014-08-26 19:22 SKJERMING AV FORMUE MOT KREDITORPÅGANG - Kan du overdra eiendommen til ektefellen og unngå kreditorpågang? Advokat Olav Sylte

Detaljer

Arv og skifte. Frode Solheim

Arv og skifte. Frode Solheim Arv og skifte Frode Solheim Agenda Arveklasser Ektefellers arverett Samboeres arverett Livsarvingers arverett (egne barn) Særkullsbarn (ektefelle eller samboers barn) Uskiftet bo Forskjell mellom offentlig

Detaljer

Vilkårene for skjevdeling og beregningen av skjevdelingsmidlenes verdi

Vilkårene for skjevdeling og beregningen av skjevdelingsmidlenes verdi Vilkårene for skjevdeling og beregningen av skjevdelingsmidlenes verdi En rettsdogmatisk fremstilling Kandidatnummer: 531 Leveringsfrist: 2016-04-25 Antall ord: 14 686 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

JUR111 1 Arve- og familierett

JUR111 1 Arve- og familierett JUR111 1 Arve- og familierett Oppgaver Oppgavetype Vurdering Generell informasjon Dokument Automatisk poengsum 1 JUR111, spørsmål 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 2 JUR111, spørsmål 2 Skriveoppgave Manuell

Detaljer

Til første kursdag i Familie- og arverett:

Til første kursdag i Familie- og arverett: Til første kursdag i Familie- og arverett: 1 Løse to oppgaver som finnes i heftet Familie- og arverett, Oppgaver og emneoversikter Institutt for privatrett, Stensilserie B, nr. 48 2010: Eksamensoppgave

Detaljer

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Domstolens behandling av saker etter barneloven Når mor og far har en konflikt, kan livet bli vanskelig for barna i familien. Familievernkontoret og tingretten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02582-A, (sak nr. 2013/938), sivil sak, anke over dom, (advokat Bjørn Eirik Ingebrigtsen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02582-A, (sak nr. 2013/938), sivil sak, anke over dom, (advokat Bjørn Eirik Ingebrigtsen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 12. desember 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02582-A, (sak nr. 2013/938), sivil sak, anke over dom, I. A (advokat Rolf Knudsen) mot B (advokat Bjørn Eirik Ingebrigtsen til prøve)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01247-A, (sak nr. 2014/2005), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristin Hegstad) (advokat Simon L.

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01247-A, (sak nr. 2014/2005), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristin Hegstad) (advokat Simon L. NORGES HØYESTERETT Den 11. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01247-A, (sak nr. 2014/2005), sivil sak, anke over dom, A (advokat Kristin Hegstad) mot B (advokat Simon L. Stende til prøve) S T E M

Detaljer

SENSORVEILEDNING. Praktikumsoppgave privatrett grunnfag våren 2002

SENSORVEILEDNING. Praktikumsoppgave privatrett grunnfag våren 2002 SENSORVEILEDNING Praktikumsoppgave privatrett grunnfag våren 2002 Advokat, førstelektor Per Racin Fosmark -------------------------------------------------------------------- I. Generelt om sensuren Det

Detaljer

Erverv og avhendelse av fast eiendom. En veiledning til fylkesmennene

Erverv og avhendelse av fast eiendom. En veiledning til fylkesmennene Erverv og avhendelse av fast eiendom En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning om erverv og avhendelse av fast eiendom til personer med verge... 3 1 Innledning

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Dok 2 Justisdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse 200801698 EP KKF/mbb Vår referanse Dato 19.05.2009 HØRING NOU 2007:16 NY SKIFTELOVGIVNING Innledning generelle

Detaljer

8. Mars Hvordan sikre deg selv?

8. Mars Hvordan sikre deg selv? 8. Mars 2017 Hvordan sikre deg selv? Agenda Samlivsbrudd Sykdom Uførhet Alderdom Død Samboerkontrakt / ektepakt Testament Forsikring Pensjon 1 Et bilde som symboliserer samlivsbrudd Samlivsbrudd 2 Samboere

Detaljer

EN GUIDE TIL TESTAMENTARISKE GAVER TESTAMENT EN FORSIKRING FOR DEG OG DINE NÆRMESTE. redningsselskapet.no

EN GUIDE TIL TESTAMENTARISKE GAVER TESTAMENT EN FORSIKRING FOR DEG OG DINE NÆRMESTE. redningsselskapet.no EN GUIDE TIL TESTAMENTARISKE GAVER TESTAMENT EN FORSIKRING FOR DEG OG DINE NÆRMESTE redningsselskapet.no 1 Denne brosjyren er ment som en veiledning til deg som går med tanker om å opprette et testament.

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Dersom samlivet har vore brote i minst to år, kan kvar av dykk krevje skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har kun

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere på Helse Stavanger HF (Illustrasjonsfoto: Colorbox.com) Dette heftet er ment å gi en oversikt over de personalforsikringer som Helse Stavanger

Detaljer

JUR111 1 Arve- og familierett

JUR111 1 Arve- og familierett JUR111 1 Arve- og familierett Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 JUR111, forside Flervalg Automatisk poengsum 2 JUR111, Høst 2016 Skriveoppgave Manuell poengsum JUR111 1 Arve- og familierett Starttidspunkt:

Detaljer

2010-067 Påstand om manglende frarådning ved låneopptak prioritetsvikelse med borett

2010-067 Påstand om manglende frarådning ved låneopptak prioritetsvikelse med borett 2010-067 Påstand om manglende frarådning ved låneopptak prioritetsvikelse med borett Klager hevdet at hun burde ha vært frarådet å ta opp lån på kr 2.337.000,- sammen med sin daværende ektefelle i juni

Detaljer

REISEKOSTNADER VED SAMVÆR

REISEKOSTNADER VED SAMVÆR REISEKOSTNADER VED SAMVÆR Barn som har foreldre som bor langt fra hverandre, må ut å reise for å ha samvær. Reglene om reisekostnader ved samvær finnes i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barneloven)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Øyvind Sletten til prøve) (advokat Halvor Storskogen til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Øyvind Sletten til prøve) (advokat Halvor Storskogen til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 30. mai 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00958-A, (sak nr. 2008/7), sivil sak, anke, A (advokat Øyvind Sletten til prøve) mot B (advokat Halvor Storskogen til prøve) S T E M M

Detaljer

Forslag til lovendringer fordeling av foreldrepenger ved samlivsbrudd

Forslag til lovendringer fordeling av foreldrepenger ved samlivsbrudd Barne- og likestillingsdepartementet Høringsnotat 26.05.2016 Forslag til lovendringer fordeling av foreldrepenger ved samlivsbrudd Innholdsfortegnelse 1 Høringsnotatets hovedinnhold... 1 2 Bakgrunn...

Detaljer

- AVSLUTTENDE BYGG OG BO PROSJEKT FOR 10. TRINN

- AVSLUTTENDE BYGG OG BO PROSJEKT FOR 10. TRINN MIN FREMTID - AVSLUTTENDE BYGG OG BO PROSJEKT FOR 10. TRINN Dere er mellom 23 og 27 år. Dere skal nå etablere dere i et hus, rekkehus eller i en leilighet. I denne delen av prosjektet skal dere ha en oversikt

Detaljer

Slik skriver dere avtale

Slik skriver dere avtale Felle! SKEIV ØKONOMI: En av de mange samboerfellene er at den ene parten eier boligen og betaler ned på den, mens den andre tar seg av de daglige utgiftene. Oppspist mat og slitte klær har elendig verdistigning.

Detaljer

Nå er det billig i Hellas

Nå er det billig i Hellas Nå er det billig i Hellas Eiendomsprisen har falt mye i Hellas de siste årene på grunn av finanskrisen. Det er også mye til salgs. Prisene kan fortsatt falle og det er usikkert hvordan økonomien blir i

Detaljer

Skjevdeling etter ekteskapsloven 59 første og andre ledd.

Skjevdeling etter ekteskapsloven 59 første og andre ledd. Skjevdeling etter ekteskapsloven 59 første og andre ledd. Deling av ektefellers samlede formue ved separasjon/skilsmisse. Gjennomgang av skjevdelingsregelen med hovedvekt på de beregningstekniske problemer.

Detaljer

INNSATTES SOSIALE RETTIGHETER

INNSATTES SOSIALE RETTIGHETER INNSATTES SOSIALE RETTIGHETER En brosjyre utarbeidet av Jusshjelpa i Nord-Norge Ved Stian Mæland Revidert av Aasta Pettersen Samkjørt med Fangehåndboka til Juss-Buss (2012) 1 INNLEDNING Formålet med denne

Detaljer

Barnebidrag og ektefellebidrag

Barnebidrag og ektefellebidrag Underholdsbidrag Bokmål 2003 Barnebidrag og ektefellebidrag Denne brosjyren gjelder fra 01.10.2003 Innhold Barnebidrag og ektefellebidrag 3 Hvem fastsetter bidraget? 3 Bidragets størrelse 4 Endring 6 Hvor

Detaljer

ADVOKATHJELP NÅR DU TRENGER DET

ADVOKATHJELP NÅR DU TRENGER DET MEDLEMSFORDEL I INDUSTRI ENERGI ADVOKATHJELP NÅR DU TRENGER DET KONTAKT ADVOKATEN DIN PÅ TELEFON 22 99 99 99 MEDLEMSFORDEL I INDUSTRI ENERGI ADVOKATFORSIKRING SIKRER DEG IKKE BARE I TILFELLE JURIDISK KONFLIKT,

Detaljer

REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013. Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen.

REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013. Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen. REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013 1. Bestilling og betaling Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen. Arrangøren må ha innbetaling

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (h12) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer

2. Aksje ervervet før 1. januar 1989, oppregulert inngangsverdi

2. Aksje ervervet før 1. januar 1989, oppregulert inngangsverdi ANSKAFFELSESVERDI PÅ AKSJER I NORSKE SKOG. De norske aksjonærene i Norske Skog har fått tilsendt dokumentet Utskrift fra aksjonærregistret. Oppgaven skal returneres det lokale ligningskontoret innen 30.

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT I dette

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Fagavdeling barnehage Askøy, 24.04.2013 Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen Fagavdeling barnehage har her utarbeidet et veiledningshefte «Når foreldre ikke

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

SKJEVDELINGSREGELEN I EKTESKAPSLOVENS 59 FØRSTE LEDD

SKJEVDELINGSREGELEN I EKTESKAPSLOVENS 59 FØRSTE LEDD SKJEVDELINGSREGELEN I EKTESKAPSLOVENS 59 FØRSTE LEDD Prinsippet for delingen av ektefellenes samlede formuer ved skilsmisse og død. Gjennomgang og kritisk vurdering av skjevdelingsregelens utforming og

Detaljer

MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST)

MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST) Til skifteretten i MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST) De gule feltene må leses/fylles ut av alle r som ønsker uskifte. Disse feltene er tilstrekkelige hvis avdøde verken etterlater seg

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Uttalelse - Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Uttalelse - Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager Namdalseid kommune Saksmappe: 2014/9404-2 Saksbehandler: Bodil Lie Saksframlegg Uttalelse - Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Detaljer

EN INFORMASJONSBROSJYRE OM GRUNNERVERV. Hva skjer. ..når Statens vegvesen erverver grunn? Statens vegvesen

EN INFORMASJONSBROSJYRE OM GRUNNERVERV. Hva skjer. ..når Statens vegvesen erverver grunn? Statens vegvesen Hva skjer..når Statens vegvesen erverver grunn? Statens vegvesen EN INFORMASJONSBROSJYRE OM GRUNNERVERV Innhold 3 Innledning 5 Hva menes med... 7 Når kan Vegvesenet erverve grunn? 8 Forenklet oversikt

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE Endret 30.11.2010 og på ordinært sameiermøte 15.04.2015. Sist endret ordinært sameiermøte 25.04.2016. Gnr. 217 bnr. 516, Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn

Detaljer

Presentasjon av tema. Gjennomføringen av et arveoppgjør. Planleggingen av et arveoppgjør. Avgrensning mot:

Presentasjon av tema. Gjennomføringen av et arveoppgjør. Planleggingen av et arveoppgjør. Avgrensning mot: ARVEOPPGJØR Presentasjon av tema Gjennomføringen av et arveoppgjør Litt om offentlig skifte Med hovedvekt på privat skifte av dødsbo Planleggingen av et arveoppgjør Testamenter Fremtidsfullmakter Uskifte

Detaljer

SKJEVDELINGSREGELEN I EKTESKAPSLOVEN 59 FØRSTE OG ANNET LEDD I ET KVINNEPERSPEKTIV

SKJEVDELINGSREGELEN I EKTESKAPSLOVEN 59 FØRSTE OG ANNET LEDD I ET KVINNEPERSPEKTIV SKJEVDELINGSREGELEN I EKTESKAPSLOVEN 59 FØRSTE OG ANNET LEDD I ET KVINNEPERSPEKTIV Kandidatnummer: 623 Veileder: Tone Sverdrup Leveringsfrist: 26.11.07 Til sammen 15704 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Ekteskapsloven. (Iov4.julil991 nr. 47) GYLDENDAL. og enkelte andre lover med kommentarer AKADEMISK

Ekteskapsloven. (Iov4.julil991 nr. 47) GYLDENDAL. og enkelte andre lover med kommentarer AKADEMISK Vera Holmoy Peter Lodrup Ekteskapsloven (Iov4.julil991 nr. 47) og enkelte andre lover med kommentarer GYLDENDAL AKADEMISK Innhold Forord 5 Forkortelser 25 Litteratur 25 Lover 28 Tidsskrifter 31 Forarbeidene

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Betaling for opphold i institusjon

Betaling for opphold i institusjon HVORDAN BETALES VEDERLAGET Vederlaget kan trekkes direkte fra konto ved å oppgi ditt KID-nr. fra kommunen i banken. Dersom avtalegiro ikke ønskes, vil kommunen sende faktura på månedsbeløpet. Beløpet betales

Detaljer

AD V OKA T F I RMAE T NOR} US

AD V OKA T F I RMAE T NOR} US AD V OKA T F I RMAE T DA NOR} US Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 31 august 2014 NOU 2014:1, Ny arvelov l tilknytning til forslaget til ny arvelov, vil vi gjerne få

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-324 4.10.2010 If Skadeforsikring AS Rettshjelp Tvist om overformynderiets vedtak om overføring av eiendom sammenheng med arv? Sikrede fikk overført en fritidseiendom

Detaljer

Bonuser og opsjoner ved familierettslig skifte. Kandidatnummer: 630 Leveringsfrist: 25. april Til sammen ord

Bonuser og opsjoner ved familierettslig skifte. Kandidatnummer: 630 Leveringsfrist: 25. april Til sammen ord Bonuser og opsjoner ved familierettslig skifte Kandidatnummer: 630 Leveringsfrist: 25. april Til sammen 14285 ord 24.04.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Rettskilder og metode 2 1.2 Problemstilling

Detaljer

Innhold. Forkortelser... 9

Innhold. Forkortelser... 9 Innhold Forkortelser... 9 1 Innledning... 11 1.1 Hva handler arveretten om?... 11 1.2 Hvordan utpekes arvingene?... 12 1.3 Arvefallet og dødsfallet... 13 1.4 Hva er gjenstand for arv?... 14 1.5 Litt terminologi:

Detaljer

JUR111 1 Arve- og familierett

JUR111 1 Arve- og familierett JUR111 1 Arve- og familierett Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 JUR111, generell info Dokument Automatisk poengsum 2 JUR111, oppgave 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 JUR111, oppgave 2 Skriveoppgave Manuell

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4119* 12.03.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4119* 12.03.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4119* 12.03.2002 LIVRENTE Tilbakebetalingsrett informasjon om tilleggspremie i utbetalingstiden FAL 11-1. Forsikrede (f. 21) tegnet i 94 avtale om livrente med tilbakebetaling

Detaljer

HVEM SKAL OVERTA HYTTA? Advokat Randi B. Bull og advokat Anne-Sofie Rolfsjord 21. oktober

HVEM SKAL OVERTA HYTTA? Advokat Randi B. Bull og advokat Anne-Sofie Rolfsjord 21. oktober HVEM SKAL OVERTA HYTTA? Advokat Randi B. Bull og advokat Anne-Sofie Rolfsjord 21. oktober 2015 10 gode råd for et vellykket generasjonsskifte 1. Snakk med familien om dine ønsker. 2. Sett deg inn i hvilke

Detaljer

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune 1 Navn Sameiets navn er SAMEIET HEIMHUG og omfatter 3 bygningsrekker bestående av totalt 18 rekkehus/eierseksjoner med adresse

Detaljer

2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet?

2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet? 2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet? Klager hadde flere lån i banken. Lånene var sikret i bl.a. en eiendom som var eid av klagers far. Etter farens død var eiendommen overtatt av klager.

Detaljer

NAV STRAND. Oppgi fødselsår for alle barn. Antall Oppgi fødselsår for alle barn

NAV STRAND. Oppgi fødselsår for alle barn. Antall Oppgi fødselsår for alle barn NAV STRAND Søknad om leie av kommunal bolig Søknad om (kryss av for det tilbudet som det søkes om) Ordinær bolig Bytte av bolig Forlenget botid Omsorgsbolig 1. Personopplysning Søker: Navn (etternavn,

Detaljer

FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige

FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige Side 1 av 5 FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser DATO: FOR-2002-11-15-1288 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings- administrasjons, og kirkedepartementet) AVD/DIR: Konkurransepolitisk

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21)

Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21) Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21) Ektefellar som har vore separert ved bevilling i eitt år, kan søkje Fylkesmannen om løyve til skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet.

Detaljer

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud

Detaljer