KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr som det overdragende selskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap"

Transkript

1 KONSERNFISJONSPLAN for konsernfisjon mellom Drammen Travbane AS, org.nr som det overdragende selskap og Buskerud Trav Eiendom AS, org.nr som det overtakende selskap og Buskerud Trav Holding AS, org.nr som vederlagsutsteder Drammen,

2 INNHOLD INNHOLD 2 BILAG 3 FISJONSPLANEN Partene i fisjonen 4 Oversikt over Fisjonen og begrunnelse 4 Fisjonsvederlaget/Bytteforhold 5 Tidspunkter Selskapsrettslig virkningstidspunkt 6 Regnskapsmessige forhold og virkningstidspunkt 6 Skattemessige forhold og virkningstidspunkt 7 Merverdiavgiftsmessige forhold og virkningstidspunkt Midlertidige forskjeller på fusjonsfordringen 8 Fordeling av eiendeler, rettigheter og forpliktelser Fordeling av kjente eiendeler, rettigheter og forpliktelser 9 Ukjente og/eller uteglemte eiendeler, rettigheter og forpliktelser Konsernfisjonens betydning for ansatte 9 Selskapsrettslige beslutninger i Overdragende Selskap 9 Selskapsrettslige beslutninger i Overtakende Selskap 10 Selskapsrettslige beslutninger i Vederlagsutsteder 10 Utkast til åpningsbalanse 10 Rapporter og redegjørelser 11 Særlige fordeler til styret eller daglig leder 11 Aksjeeiere med særlige rettigheter og innehavere av tegningsrettigheter 11 Forvaltning av selskapets eiendeler mv frem til selskapsrettslig ikrafttredelse 11 Betingelser for gjennomføring av Konsernfisjonen 11 Fisjonsomkostninger 11 Endringer i Fisjonsplanen 11 Tvister om Fisjonsplanen 12 2

3 BILAG Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Vedtekter for Overdragende Selskap før fisjonen Vedtekter for Overtakende Selskap før fisjonen Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for regnskapsåret 2014 for Overdragende Selskap Kopi av stiftelsesdokument for Overtakende Selskap Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 Bilag 13 Bilag 14 Bilag 15 Bilag 16 Vedtekter for Overdragende selskap etter fisjonen Rapport fra styret i Overdragende Selskap vedrørende ansatte Rapport fra styret i Overtakende Selskap vedrørende ansatte Redegjørelse fra styret i Overtakende Selskap Revisors bekreftelse av redegjørelse i Overtakende Selskap Revisors bekreftelse for dekning av gjenværende bunden egenkapital i Overdragende Selskap etter fisjonen Vedtekter for Overtakende Selskap etter fisjonen Utkast til åpningsbalanse i Overtakende Selskap Revisors bekreftelse av utkast til åpningsbalanse i Overtakende Selskap Eventuelle skriftlige uttalelser fra ansatte Eventuell avtale om overføring av justeringsforpliktelser/justeringsrettigheter Erklæring fra aksjonæren(e) i Overtakende Selskap om fravikelse av kravet i aksjeloven 14-4 (3), jf (1) om underretning til aksjonær en måned før styrets beslutning Bilag 17 Erklæring fra aksjonæren(e) i Vederlagsutsteder om fravikelse av kravet i aksjeloven 14-4 (3), jf (1) Bilag 18 Bilag 19 Verdivurdering, DHT Corporate services AS Vedtekter for Vederlagsutsteder NB. Vedleggene følger ikke med ved behandling på generalforsamling

4 KONSERNFISJONSPLANEN 1. Partene i fisjonen Det er i dag inngått følgende konsernfisjonsplan (heretter benevnt Konsernfisjonsplanen ) om konsernfisjon (heretter benevnt Konsernfisjonen ) mellom: Overdragende selskap (heretter benevnt Overdragende Selskap ): Drammen Travbane AS Organisasjonsnummer: Forretningskommune: Drammen Adresse: Rosenkrantzgata 355, 3027 Drammen Overtakende selskap (heretter benevnt Overtakende Selskap ): Buskerud Trav Eiendom AS Organisasjonsnummer: Forretningskommune: Drammen Adresse: Rosenkrantzgata 355, 3027 Drammen De deltagende selskapene i Konsernfisjonen er i det følgende i fellesskap benevnt Partene. Ved gjennomføringen av Konsernfisjonen skal det utstedes vederlag i Vederlagsutsteder : Buskerud Trav Holding AS Organisasjonsnummer: Forretningskommune: Drammen Adresse: Rosenkrantzgata 355, 3027 Drammen Buskerud Trav Holding AS er morselskapet til det Overtakende selskapet i Konsernfisjonen. 2. Oversikt over Konsernfisjonen og begrunnelse Formålet med Konsernfisjonen er å skille eiendom og travvirksomhet i hvert sitt selskap for å legge til rette for utvikling av eiendommen Drammen Travbane og sikre best mulig vilkår for fremtidig drift av travsport innen Buskerud Travforbund. Konsernfisjonen reguleres av lov av 13. juni 1997 nr 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) kapittel 14, jf. kapittel 13. Konsernfisjonsplanen behandles av de respektive Partenes styrer den Planen fremlegges for godkjennelse ved avholdelse av generalforsamlinger i Vederlagsutsteder, Overdragende Selskap og Overtakende Selskap Konsernfisjonen gjennomføres ved at eiendelene, rettighetene og forpliktelsene i Overdragende Selskap overføres til Overtakende Selskap, mot at aksjonærene i Overdragende Selskap mottar vederlag i form av vederlagsaksjer i Vederlagsutsteder som er morselskap til Overtakende Selskap. Overdragende Selskap består etter gjennomføring av Konsernfisjonen. 4

5 Som grunnlag for vederlagsutstedelsen utsteder Overtakende selskap en fordring til vederlagsutsteder tilsvarende regnskapsmessig netto bokført verdi på det som tilføres selskapet gjennom Konsernfisjonen. 3. Fisjonsvederlaget/Bytteforhold Ved fisjonen vil en forholdsmessig del av nettoverdiene i Overdragende Selskap overføres til Overtakende Selskap. Overtakende Selskap blir ved Konsernfisjonen direkte eier av de eiendeler, gjeld, rettigheter og forpliktelser som fisjoneres ut av Overdragende Selskap. Netto virkelig verdi av det som utfisjoneres er vurdert til NOK , mens netto virkelig verdi av det som blir igjen i Overdragende Selskap er vurdert til NOK Andelen av de utfisjonerte verdiene utgjør således 97,4 % av totalverdien av Overdragende. Aksjekapitalen i Overdragende Selskap vil bli nedsatt fra NOK med NOK til NOK Kapitalnedsettelsen i Overdragende Selskap gjennomføres ved at pålydende på hver av selskapets aksjer reduseres fra NOK 250 med NOK 243,50 til NOK 6,50 pr aksje I forbindelse med Konsernfisjonen vil det bli besluttet nedsettelse av aksjekapitalen i Vederlagsutsteder til NOK 0 ved innløsning av alle aksjene som Buskerud Travforbund eier. Kapitalnedsettelsen gjennomføres samtidig med kapitalforhøyelsen ved gjennomføring av Konsernfisjonen. Grunnlaget for beregningen av fisjonsvederlaget er basert på virkelig verdi. Netto virkelig verdi av Vederlagsutsteder er vurdert til NOK 0 etter kapitalnedsettelsen. Netto virkelig verdi av det som Overtagende selskap tilføres ved fisjonen er vurdert til NOK og utgjør således 100 % av totalverdien av Vederlagsutsteder etter fisjonen. Verdivurderingene er foretatt pr av DHT Corporate Services AS, se bilag 18. Styret er ikke kjent med forhold fra tiden etter verdsettelsestidspunktet som endrer forutsetningene for verdsettelsen eller som kan innebære at denne ikke lenger er dekkende ved styrets vedtakelse av Fisjonsplanen. Fisjonsvederlaget til aksjonærene i Overdragende Selskap utgjør nye aksjer i Vederlagsutsteder, og disse aksjene utstedes gjennom en kapitalforhøyelse. Aksjekapitalen i Vederlagsutsteder forhøyes fra NOK 0 med NOK til NOK ved utstedelse av totalt nye aksjer pålydende NOK 243,50. Aksjeinnskuddet i kapitalforhøyelsen gjøres opp ved at Vederlagsutsteder får en fordring på Overtagende Selskap på NOK Fisjonsfordringen tilsvarer netto eiendeler som Overtagende Selskap tilføres ved Konsernfisjonen. Aksjonærene i Overdragende Selskap vil motta 1 aksje i Vederlagsutsteder for hver aksje de eier i Overdragende Selskap før Konsernfisjonen. Konsernfisjonen vil ikke medføre noen endring av egenkapitalen i Overtakende Selskap som etter gjennomføringen av konsernfisjonen vil se slik ut: Aksjekapital Overkurs Sum egenkapital etter Konsernfisjonen Regnskapsmessig egenkapital i Vederlagsutsteder etter Konsernfisjonen vil være som følger: Før Konsernfisjonen og etter kapitalnedsettelsen Tilført ved Konsernfisjonen Etter Konsernfisjonen Aksjekapital

6 Annen egenkapital Sum egenkapital Regnskapsmessig egenkapital i Overdragende selskap etter Konsernfisjonen vil være som følger: Før Konsernfisjonen Utskilt ved Konsernfisjonen Etter Konsernfisjonen Aksjekapital Annen egenkapital Sum egenkapital Tidspunkter 4.1 Selskapsrettslig virkningstidspunkt Konsernfisjonen trer i kraft selskapsrettslig når kreditorenes seksukers-frist for å kreve innfrielse eller sikkerhetsstillelse er utløpt, forholdet til kreditorene som har fremsatt innsigelser innen fristen er avklart og fisjonens ikrafttredelse er registrert i Foretaksregisteret, jf. aksjeloven 14-8, jf Det legges opp til at beslutningen om Konsernfisjonen blir registrert slik at gjennomføring av Konsernfisjonen senest kan skje innen utgangen av På ikrafttredelsestidspunktet inntrer følgende virkninger av Konsernfisjonen: a) Aksjekapitalen i Overdragende Selskap er nedsatt; b) Eiendeler, rettigheter og forpliktelser er overført fra Overdragende Selskap til Overtagende Selskap; c) Aksjekapitalen i Vederlagsutsteder er forhøyet ved utstedelse av nye aksjer d) Vedtektene i Overdragende Selskap er endret overensstemmende med forslaget i Fisjonsplanen; og e) Vedtektene i Vederlagsutsteder Selskap er endret overensstemmende med forslaget i Fisjonsplanen. 4.2 Regnskapsmessige forhold og virkningstidspunkt Konsernfisjonen gjennomføres regnskapsmessig med virkning fra 1. januar Dersom Konsernfisjonen likevel ikke lar seg gjennomføre i nevnte regnskapsår, skal Konsernfisjonen ha regnskapsmessig virkning fra 1. januar i gjennomføringsåret. Alle transaksjoner, kostnader og inntekter knyttet til de eiendelene, rettighetene og forpliktelsene som overføres i kraft av Konsernfisjonen, skal fra dette tidspunktet henregnes til det overtakende selskapet. Dette gjelder også kostnader og inntekter som knytter seg til avtaler mellom partene som inngås i forbindelse med fisjonen. Overskuddet i fisjonsåret skal regnskapsmessig fordeles etter prinsippene i Konsernfisjonsplanen pkt

7 Både Overdragende Selskap, Overtagende Selskap og Vederlagsutsteder benytter God regnskapsskikk (GRS) i sine selskapsregnskaper. Konsernfisjonen skjer med uendret eierskap, og gjennomføres med regnskapsmessig kontinuitet. For øvrig er Konsernfisjonen regnskapsført slik at summen av innskutt og opptjent egenkapital i de involverte selskapene er uendret etter Konsernfisjonen. 4.3 Skattemessige forhold og virkningstidspunkt Konsernfisjonen gjennomføres med skattemessig virkning fra tidspunktet Konsernfisjonen blir registrert gjennomført i Foretaksregisteret jf. punkt 4.1 og skatteloven For ligningstekniske formål (selvangivelsene) fordeles det skattemessige resultat i fisjonsåret iht. alternativene nedenfor. Ved overskudd før Konsernfisjonen kan fordelingen skje på én av følgende måter: a) Overskuddet skattlegges fullt ut hos det overdragende selskapet. b) Overskuddet fordeles mellom Overdragende Selskap og Overtagende Selskap i overensstemmelse med delingsforholdet. c) Overskuddet fordeles mellom Overdragende Selskap og Overtagende Selskap slik at resultatet blir tilnærmet riktig i forhold til den virksomheten eller del av virksomhet selskapene driver videre. Ved underskudd før Konsernfisjonen kan fordelingen skje på én av følgende måter: d) Underskuddet fordeles mellom Overdragende Selskap og Overtakende Selskap i overensstemmelse med delingsforholdet. e) Underskuddet fordeles mellom Overdragende Selskap og Overtakende Selskap slik at resultatet blir tilnærmet riktig i forhold til den virksomheten eller del av virksomhet selskapene driver videre. Partene er enige om at fordelingen skal skje i henhold til pkt. b ovenfor. Konsernfisjonen gjennomføres som en skattefri fisjon i henhold til skattelovens kapittel 11 og med skattemessig kontinuitet. Skatteposisjoner knyttet til eiendeler, rettigheter, og forpliktelser som overføres fra Overdragende Selskap som ledd i Konsernfisjonen, blir videreført uendret i henhold til skatteloven kapittel 11. Dette innebærer at skatteposisjoner knyttet til eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overføres fra Overdragende selskap til Overtakende selskap blir videreført uendret. Øvrige skatteposisjoner i Overdragende Selskap, herunder posisjonen innbetalt kapital på selskapsnivå, skal overtas uendret av Vederlagsutsteder. Videre vil både skattemessig inngangsverdi og skattemessig innbetalt kapital på aksjene i Overdragende Selskap videreføres til aksjene i Vederlagsutsteder. Skattemessig verdi på fordringen som Vederlagsutsteder blir innehaver av, settes lik skattemessig verdi av egenkapitalen som overføres ved Konsernfisjonen. 4.4 Merverdiavgiftsmessige forhold og virkningstidspunkt For merverdiavgiftsmessige formål får Konsernfisjonen virkning fra og med det tidspunkt Konsernfisjonen registreres gjennomført i Foretaksregisteret. 7

8 Dersom Overdragende Selskap eier kapitalvarer som det knytter seg justeringsforpliktelser til som overføres til Overtagende Selskap ved Konsernfisjonen, jf. merverdiavgiftsloven 9-3, skal det inngås en justeringsavtale mellom Partene i medhold av merverdiavgiftsforskriften Dette innebærer at Konsernfisjonen ikke utløser noen plikt for Overdragende Selskap til å tilbakebetale fradragsført merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven 9-2. Avtalen skal signeres av begge Parter før utløpet av oppgavefristen for den avgiftsterminen som Konsernfisjonen registreres gjennomført i Foretaksregisteret. Umiddelbart etter gjennomføring av Konsernfisjonen skal Overtagende Selskap registreres i Merverdiavgiftsmanntallet. I tillegg skal Overtagende Selskap frivillig registreres for utleie av fast eiendom, i henhold til forskrift om frivillig registrering etter merverdiavgiftsloven. 5. Midlertidige forskjeller på fordringen I forbindelse med Konsernfisjonen utsteder Overtakende Selskap en fordring til Vederlagsutsteder tilsvarende de bokførte nettoverdier selskapet tilføres gjennom Konsernfisjonen. Vederlaget til aksjonæren(e) i Overdragende Selskap utstedes i Vederlagsutsteder, ved at fordringen anvendes som tingsinnskudd i Vederlagsutsteder. Pålydende på fordringen som utstedes settes tilsvarende bokført nettoverdi som tilføres Overtakende Selskap. Skattemessig inngangsverdi på fisjonsfordringen skal tilsvare netto skattemessige verdier på det som tilføres selskapet pr. 1. januar i gjennomføringsåret for Konsernfisjonen. Som følge av at bokførte nettoverdier ofte avviker fra skattemessige nettoverdier vil det ved realisasjon av fisjonsfordringen kunne oppstå gevinst i enten debitor- eller kreditorselskapet, og tilsvarende tap i det andre. Det knytter seg følgende verdier til fisjonsfordringen: Regnskapsmessig verdi fordring NOK Skattemessig verdi fordring NOK Negativ midlertidig forskjell i Buskerud Trav Holding AS NOK Ved en fremtidig realisasjon av fordringen (ved nedbetaling eller konvertering) vil Buskerud Trav Holding AS få et skattemessig tap på NOK på fordringen mot Buskerud Trav Eiendom AS tilsvarende differansen mellom pålydende og skattemessig verdi. Buskerud Trav Eiendom AS vil få en korresponderende skattemessig gevinst på NOK på gjelden til Buskerud Trav Holding AS. Partene forutsetter at fordringen blir konvertert til egenkapital i Overtakende Selskap umiddelbart etter at Konsernfisjonen er registrert gjennomført. Forutsatt at Overtakende Selskap er i skattekonsern med Vederlagsutsteder per 31. desember i gjennomføringsåret for Konsernfisjonen, kan eventuell realisert gevinst og tap utlignes mot hverandre med konsernbidrag. Dersom fordringen ikke gjøres opp umiddelbart etter gjennomføring av Konsernfisjonen, skal det utarbeides låneavtaler på armlengdes vilkår. 8

9 6. Fordeling av eiendeler, rettigheter og forpliktelser 6.1 Fordeling av kjente eiendeler, rettigheter og forpliktelser Eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres til det Overtakende Selskapet slik det fremgår av utkast til åpningsbalanse inntatt i Bilag Ukjente og/eller uteglemte eiendeler, rettigheter og forpliktelser Hvis det viser seg at Overdragende Selskap per det selskapsrettslige gjennomføringstidspunktet hadde eiendeler, rettigheter eller forpliktelser som ikke er med i utkast til åpningsbalanse for Overtakende selskap, og heller ikke er tatt i betraktning ved utarbeidelsen av utkast til åpningsbalanse, skal disse fordeles slik: Eiendeler/rettigheter/ forpliktelser som knytter seg til den utfisjonerte delen overføres til Overtakende Selskap. Eiendeler, rettigheter og forpliktelser som knytter seg til den gjenværende delen av Overdragende Selskap, skal allokeres til Overdragende Selskap. Tilsvarende gjelder dersom eiendeler/rettigheter/forpliktelser som er fordelt i utkast til åpningsbalanse skulle vise seg å være større eller mindre enn oppført i utkast til åpningsbalanse. For øvrig skal eiendeler, rettigheter og forpliktelser som verken er tilknyttet til den delen som fisjoneres ut, eller den øvrige delen av Overdragende Selskap, fordeles mellom Overdragende Selskap og Overtakende Selskap i overensstemmelse med delingsforholdet. Dette omfatter også krav som fremsettes overfor Overdragende Selskap med grunnlag i tidligere forhold, herunder blant annet erstatningskrav, skattekrav og avgiftskrav, samt dersom gjeldsposter som er fordelt i utkast til åpningsbalanse skulle vise seg å være større eller mindre enn oppført i utkast til åpningsbalanse. 7. Konsernfisjonens betydning for ansatte De ansatte i Overdragende Selskap skal videreføre sitt ansettelsesforhold uendret i Overdragende Selskap etter Konsernfisjonen. Konsernfisjonsplanen med vedlegg skal gjøres kjent for de ansatte i Overdragende Selskap, jf. aksjeloven (2), jf (3). 8. Selskapsrettslige beslutninger i Overdragende Selskap Det foreslås at styret i Drammen Travbane AS treffer følgende vedtak i forbindelse med Konsernfisjonen: I. Konsernfisjonsplan datert for fisjon av Drammen Travbane AS med overføring av deler av selskapet til Buskerud Trav Eiendom AS med utstedelse av vederlag i Buskerud Trav Holding AS godkjennes. II. Aksjekapitalen i Drammen Travbane AS nedsettes med NOK , fra NOK , til NOK ved reduksjon av pålydende på eksisterende aksjer fra NOK 250, med NOK 243,5 til NOK 6,5. III. Med virkning fra Konsernfisjonens selskapsrettslige ikrafttredelse endres selskapets vedtekter 4 til å lyde: «Selskapets aksjekapital er kr fordelt på aksjer a kr 6,50 fullt innbetalt og lydende på navn» Drammen Travbane AS sine vedtekter slik de lyder før og etter Konsernfisjonen er vedlagt som Bilag 1 og Bilag 5. 9

10 9. Selskapsrettslige beslutninger i Overtakende Selskap Det foreslås at generalforsamlingen i Buskerud Trav Eiendom AS treffer følgende vedtak i forbindelse med Konsern-fisjonsfusjonen: I. Konsernfisjonsplan datert for fisjon av Drammen Travbane AS med overføring av deler av selskapet til Buskerud Trav Eiendom AS, med utstedelse av vederlag i Buskerud Trav Holding AS godkjennes av generalforsamlingen Overtakende Selskaps vedtekter slik de lyder før Konsernfisjonen er vedlagt som Bilag 2 og Bilag Selskapsrettslige beslutninger i Vederlagsutsteder Styret i Buskerud Trav Holding AS vil fremme forslag om at generalforsamlingen vedtar følgende: I. Konsernfisjonsplanen utarbeidet av styrene i Drammen Travbane AS og Buskerud Trav Eiendom AS, hvor Buskerud Trav Eiendom AS overtar deler av eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Drammen Travbane AS, med utstedelse av vederlag i Buskerud Trav Holding AS (Konsernfisjonen) tiltres. II. Aksjekapitalen nedsettes fra NOK til NOK 0 ved innløsning av alle aksjene i selskapet og gjennomføres i forbindelse med gjennomføring av konsernfisjonen. III. Med virkning fra registrering etter kreditorfristens utløp endres selskapets vedtekter 4 til å lyde: "Selskapets aksjekapital er kr 0 fordelt på 0 aksjer a kr 0 fullt innbetalt og lydende på navn." IV. I forbindelse med gjennomføringen av Konsernfisjonen vil aksjekapitalen i Buskerud Trav Holding AS økes med NOK , fra 0 til NOK , ved utstedelse av nye aksjer pålydende NOK 243,50. Aksjeinnskuddet skal tegnes med rett til å gjøre innskudd i annet enn penger. Som aksjeinnskudd benyttes tingsinnskudd i form av en fisjonsfordring pålydende NOK mot Buskerud Trav Eiendom AS som beskrevet i Konsernfisjonsplanen. Restbeløpet utover økningen av aksjekapital tilføres annen egenkapital med NOK De nye aksjene tegnes av og tilfaller aksjeeierne i Drammen Travbane AS. Aksjene tegnes ved at generalforsamlingen i Drammen Travbane AS godkjenner konsernfisjonsplanen. De nye aksjene skal ha fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra tidspunktet for selskapsrettslige ikrafttredelse av fisjonen. Utgiftene til kapitalforhøyelsen anslås til ca NOK V. Med virkning fra Konsernfisjonens selskapsrettslige ikrafttredelsestidspunkt endres selskapets vedtekter 4 til å lyde: "Selskapets aksjekapital er kr fordelt på aksjer a kr 243,50 fullt innbetalt og lydende på navn." Vederlagsutsteders vedtekter slik de lyder etter Konsernfisjonen er inntatt som Bilag Utkast til åpningsbalanse Utkast til åpningsbalanse pr / for Overtakende Selskap følger som Bilag 12 til Fisjonsplanen og er å anse som en del av denne og legges til grunn som beslutningsgrunnlag for Konsernfisjonen. Revisjonsfirmaet PricewaterhouseCoopers AS har avgitt uttalelse om at utkast til åpningsbalanse er tilbørlig sammenstilt og at klassifisering og presentasjon er i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og prinsipper, jf. Bilag

11 12. Rapporter og redegjørelser Aksjonæren i Overtakende Selskap har samtykket i at det ikke utarbeides redegjørelse om Konsernfisjonsplanen og hva den vil bety for selskapene, jf. aksjeloven 13-10, jf (3). Styret i det Overtakende Selskapet har imidlertid utarbeidet redegjørelse for tingsinnskudd i samsvar med aksjeloven 13-10, 10-2 og 2-6, jf (3). Redegjørelsen vedlegges Konsernfisjonsplanen som Bilag 8. Redegjørelsen skal bekreftes av revisor og slik revisorbekreftelse følger som Bilag 9 til Konsernfisjonsplanen. Styret i Vederlagsutsteder utarbeider redegjørelse for kapitalforhøyelse i selskapet i medhold av aksjeloven 10-2 og 2-6. Aksjonæren i Overtakende Selskap har samtykket til at det ikke utarbeides rapport om fisjonen og hva den vil bety for selskapet, jf. asl (2) jf (3). Siden det er ansatte i Overdragende Selskap utarbeider styret rapport om den betydningen fisjonen kan få for de ansatte i selskapet. 13. Særlige fordeler til styret eller daglig leder Det skal ikke tilfalle medlemmene av styrene, administrasjonene, aksjonærene eller uavhengige sakkyndige særlige fordeler som følge av Konsernfisjonen. 14. Aksjeeiere med særlige rettigheter og innehavere av tegningsrettigheter Aksjonærene i Overdragende Selskap har ingen særskilte rettigheter og det er ikke utstedt rettigheter til å tegne aksjer i Overtakende Selskap eller Vederlagsutsteder, jf. aksjeloven 13-6 nr 5, jf (3). 15. Forvaltning av selskapets eiendeler mv frem til selskapsrettslig ikrafttredelse Overdragende Selskap sine eiendeler skal forvaltes og holdes adskilt fra det Overtakende Selskapets eiendeler inntil Konsernfisjonen trer i kraft. 16. Betingelser for gjennomføring av Konsernfisjonen Gjennomføringen av Konsernfisjonen er betinget av at alle eventuelle lovbestemte vilkår for gjennomføringen av fisjonen er oppfylt og at alle nødvendige tillatelser og godkjennelser for fisjonens ikrafttredelse foreligger. Herunder må fristen for innsigelser fra kreditorer etter aksjeloven til 13-15, jf være utløpt og forholdet til kreditorer som måtte ha fremsatt innsigelser må være avklart før gjennomføring kan skje. 17. Fisjonsomkostninger Omkostningene ved Konsernfisjonen dekkes av dekkes av Partene i overensstemmelse med delingsforholdet. 18. Endringer i Konsernfisjonsplanen Styrene i Overdragende Selskap og Overtakende Selskap kan, på vegne av generalforsamlingene, gjennomføre mindre endringer i Konsernfisjonsplanen, dersom dette finnes nødvendig eller ønskelig og ikke er til skade eller ulempe for aksjeeieren(e) og det kan gjennomføres uten skattemessige konsekvenser for selskapene involvert eller aksjonæren(e). Endringene må også godkjennes av Vederlagsutsteder. 11

12 19. Tvister om Konsernfisjonsplanen Eventuelle tvister mellom Partene i forbindelse med Konsernfisjonen, skal avgjøres etter norsk rett. Som verneting vedtas av Drammen tingrett. Denne Konsernfisjonsplan er utstedt i 3 tre eksemplarer, ett for hver av partene. * * * * [Signaturside følger på egen side] 12

13

14

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP)

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) FISJONSPLAN FOR AKER SOLUTIONS ASA (SOM OVERDRAGENDE SELSKAP) OG KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) 5. april 2011 1. FISJONSPARTER Overdragende selskap: Aker Solutions ASA Org.nr.: 986 529 551 Forretningskommune:

Detaljer

FISJONSPLAN. for fisjon av. AGR Group ASA. org nr 986 922 113

FISJONSPLAN. for fisjon av. AGR Group ASA. org nr 986 922 113 FISJONSPLAN for fisjon av AGR Group ASA org nr 986 922 113 1 INNHOLD Side 1 BEGRUNNELSE FOR FISJONEN... 4 2 FISJONSMETODE OG VEDERLAG/AKSJEFORDELING... 4 3 NÆRMERE OM DELINGSFORHOLDET/VERDIVURDERINGEN...

Detaljer

FUSJONSPLAN. for fusjon mellom. Wilh. Wilhelmsen ASA. (som overdragende selskap) Oppstartsfase I ASA. (som overtagende selskap)

FUSJONSPLAN. for fusjon mellom. Wilh. Wilhelmsen ASA. (som overdragende selskap) Oppstartsfase I ASA. (som overtagende selskap) FUSJONSPLAN for fusjon mellom Wilh. Wilhelmsen ASA (som overdragende selskap) og Oppstartsfase I ASA (som overtagende selskap) med fusjonsvederlag i form av aksjer i Oppstartsfase I Holding ASA INNHOLD

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

datert 11. juli 2014 for fisjon med Aker Solutions ASA (som overdragende selskap) Aker Solutions Holding ASA (som overtakende selskap)

datert 11. juli 2014 for fisjon med Aker Solutions ASA (som overdragende selskap) Aker Solutions Holding ASA (som overtakende selskap) FISJONSPLAN datert 11. juli 2014 for fisjon med Aker Solutions ASA (som overdragende selskap) og Aker Solutions Holding ASA (som overtakende selskap) INNHOLD Punkt Side 1. FISJONSPARTER...... 3 2. FISJONEN

Detaljer

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30/12. Avgitt 17.12.2012 Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-1 flg., og ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata Aksjeloven Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel 1. Innledende bestemmelser I. Lovens virkeområde.

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Deloitte Advokatfirma AS advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat/partner Rolf Erik Disch Situasjonsbeskrivelser

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA TIL AKSJONÆRENE I Acta Holding ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Acta Holding ASA torsdag den 12. desember

Detaljer

Fusjonsprospekt. Mefjorden ASA. for foreslått fusjon av. som overdragende selskap til. som overtagende selskap. Finansiell rådgiver

Fusjonsprospekt. Mefjorden ASA. for foreslått fusjon av. som overdragende selskap til. som overtagende selskap. Finansiell rådgiver Fusjonsprospekt for foreslått fusjon av Mefjorden ASA som overdragende selskap til som overtagende selskap Finansiell rådgiver 1. juni 2004 Meddelelse Dette prospektet er utarbeidet i forbindelse med den

Detaljer

Fusjon og fisjon. Forenklinger i reglene om fusjon og fisjon i aksjelovene, skatteloven, regnskapsloven og merverdiavgiftsloven

Fusjon og fisjon. Forenklinger i reglene om fusjon og fisjon i aksjelovene, skatteloven, regnskapsloven og merverdiavgiftsloven Fusjon og fisjon Forenklinger i reglene om fusjon og fisjon i aksjelovene, skatteloven, regnskapsloven og merverdiavgiftsloven Mars 2014 Innholdsfortegnelse 1 UTREDNINGENS BAKGRUNN... 3 1.1 SAMMENSETNING

Detaljer

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser)

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT... 3 1.1 VIRKEOMRÅDE... 3 1.2 INNDELING AV SELSKAPER MV... 3 2. ALMINNELIGE

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 9. Fusjon

Norsk RegnskapsStandard 9. Fusjon Norsk RegnskapsStandard 9 (November 1999 - Endelig NRS november 2001, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, desember 2006, oktober 2009 og november 2013) 1. Virkeområde Denne standarden

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

AKSJEKJØPSAVTALE. mellom. Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende

AKSJEKJØPSAVTALE. mellom. Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende AKSJEKJØPSAVTALE mellom Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) og Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende kjøp- og salg av 100 % av aksjene i Tide Eiendom Straume AS,

Detaljer

AVTALE. mellom. Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) (heretter Rom ) Modum kommune (org. nr. ) (heretter MK )

AVTALE. mellom. Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) (heretter Rom ) Modum kommune (org. nr. ) (heretter MK ) Kontraktsutkastet er utarbeidet under forhandlinger. Bindende tilbud/avtale kan ikke anses som fremlagt/inngått før all tekst er endelig omforent og kontraktsdokumentet er signert av kompetente personer

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av Prospekt forslag om fisjon av PSI Group ASA med børsnotering av det utfisjonerte selskapet Captura ASA Tilrettelagt av 18. november 2005 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 7 1.1 FISJONSFORSLAGET...7

Detaljer

Prospekt. Visma ASA. Forslag til fusjon mellom. Selskapets navn etter fusjonen vil være. Tilrettelagt av. 30. mars 2001. Vurdering av bytteforhold

Prospekt. Visma ASA. Forslag til fusjon mellom. Selskapets navn etter fusjonen vil være. Tilrettelagt av. 30. mars 2001. Vurdering av bytteforhold Prospekt Forslag til fusjon mellom og Selskapets navn etter fusjonen vil være Visma ASA Tilrettelagt av Vurdering av bytteforhold 3. mars 21 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner og ordliste 2 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om stiftelser (stiftelsesloven) Kapittel

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS Tid: 16. juni 2015 kl. 10:00 Sted: Møterom Ciens Terra, Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo. Dagsorden: 1. Åpning av Generalforsamlingen ved

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. mellom HORTEN KOMMUNE HOLMESTRAND KOMMUNE HOF KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE GRENLAND (RIG, VÅTORGANISK) KRAGERØ KOMMUNE SILJAN KOMMUNE

AKSJONÆRAVTALE. mellom HORTEN KOMMUNE HOLMESTRAND KOMMUNE HOF KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE GRENLAND (RIG, VÅTORGANISK) KRAGERØ KOMMUNE SILJAN KOMMUNE AKSJONÆRAVTALE mellom HORTEN KOMMUNE HOLMESTRAND KOMMUNE HOF KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE GRENLAND (RIG, VÅTORGANISK) KRAGERØ KOMMUNE SILJAN KOMMUNE BAMBLE KOMMUNE TØNSBERGFJORDENS AVLØPSUTVALG IKS Og VESTFOLD

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap Norsk RegnskapsStandard 17 (November 1999, revidert november 2001, oktober 2002, november 2003, november 2006, august 2007, oktober 2009 og mars 2010. Endelig desember 2011) 1. Virkeområde Denne standarden

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Til aksjonærene i Acta Holding ASA Acta Holding ASA Børehaugen 1 N- 4006 Stavanger Tel +47 21 00 30 00 Fax +47 21 00 33 65 NO 979 867 654 www.acta.no / www.actaholding.no INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer