KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr som det overdragende selskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap"

Transkript

1 KONSERNFISJONSPLAN for konsernfisjon mellom Drammen Travbane AS, org.nr som det overdragende selskap og Buskerud Trav Eiendom AS, org.nr som det overtakende selskap og Buskerud Trav Holding AS, org.nr som vederlagsutsteder Drammen,

2 INNHOLD INNHOLD 2 BILAG 3 FISJONSPLANEN Partene i fisjonen 4 Oversikt over Fisjonen og begrunnelse 4 Fisjonsvederlaget/Bytteforhold 5 Tidspunkter Selskapsrettslig virkningstidspunkt 6 Regnskapsmessige forhold og virkningstidspunkt 6 Skattemessige forhold og virkningstidspunkt 7 Merverdiavgiftsmessige forhold og virkningstidspunkt Midlertidige forskjeller på fusjonsfordringen 8 Fordeling av eiendeler, rettigheter og forpliktelser Fordeling av kjente eiendeler, rettigheter og forpliktelser 9 Ukjente og/eller uteglemte eiendeler, rettigheter og forpliktelser Konsernfisjonens betydning for ansatte 9 Selskapsrettslige beslutninger i Overdragende Selskap 9 Selskapsrettslige beslutninger i Overtakende Selskap 10 Selskapsrettslige beslutninger i Vederlagsutsteder 10 Utkast til åpningsbalanse 10 Rapporter og redegjørelser 11 Særlige fordeler til styret eller daglig leder 11 Aksjeeiere med særlige rettigheter og innehavere av tegningsrettigheter 11 Forvaltning av selskapets eiendeler mv frem til selskapsrettslig ikrafttredelse 11 Betingelser for gjennomføring av Konsernfisjonen 11 Fisjonsomkostninger 11 Endringer i Fisjonsplanen 11 Tvister om Fisjonsplanen 12 2

3 BILAG Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Vedtekter for Overdragende Selskap før fisjonen Vedtekter for Overtakende Selskap før fisjonen Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for regnskapsåret 2014 for Overdragende Selskap Kopi av stiftelsesdokument for Overtakende Selskap Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 Bilag 13 Bilag 14 Bilag 15 Bilag 16 Vedtekter for Overdragende selskap etter fisjonen Rapport fra styret i Overdragende Selskap vedrørende ansatte Rapport fra styret i Overtakende Selskap vedrørende ansatte Redegjørelse fra styret i Overtakende Selskap Revisors bekreftelse av redegjørelse i Overtakende Selskap Revisors bekreftelse for dekning av gjenværende bunden egenkapital i Overdragende Selskap etter fisjonen Vedtekter for Overtakende Selskap etter fisjonen Utkast til åpningsbalanse i Overtakende Selskap Revisors bekreftelse av utkast til åpningsbalanse i Overtakende Selskap Eventuelle skriftlige uttalelser fra ansatte Eventuell avtale om overføring av justeringsforpliktelser/justeringsrettigheter Erklæring fra aksjonæren(e) i Overtakende Selskap om fravikelse av kravet i aksjeloven 14-4 (3), jf (1) om underretning til aksjonær en måned før styrets beslutning Bilag 17 Erklæring fra aksjonæren(e) i Vederlagsutsteder om fravikelse av kravet i aksjeloven 14-4 (3), jf (1) Bilag 18 Bilag 19 Verdivurdering, DHT Corporate services AS Vedtekter for Vederlagsutsteder NB. Vedleggene følger ikke med ved behandling på generalforsamling

4 KONSERNFISJONSPLANEN 1. Partene i fisjonen Det er i dag inngått følgende konsernfisjonsplan (heretter benevnt Konsernfisjonsplanen ) om konsernfisjon (heretter benevnt Konsernfisjonen ) mellom: Overdragende selskap (heretter benevnt Overdragende Selskap ): Drammen Travbane AS Organisasjonsnummer: Forretningskommune: Drammen Adresse: Rosenkrantzgata 355, 3027 Drammen Overtakende selskap (heretter benevnt Overtakende Selskap ): Buskerud Trav Eiendom AS Organisasjonsnummer: Forretningskommune: Drammen Adresse: Rosenkrantzgata 355, 3027 Drammen De deltagende selskapene i Konsernfisjonen er i det følgende i fellesskap benevnt Partene. Ved gjennomføringen av Konsernfisjonen skal det utstedes vederlag i Vederlagsutsteder : Buskerud Trav Holding AS Organisasjonsnummer: Forretningskommune: Drammen Adresse: Rosenkrantzgata 355, 3027 Drammen Buskerud Trav Holding AS er morselskapet til det Overtakende selskapet i Konsernfisjonen. 2. Oversikt over Konsernfisjonen og begrunnelse Formålet med Konsernfisjonen er å skille eiendom og travvirksomhet i hvert sitt selskap for å legge til rette for utvikling av eiendommen Drammen Travbane og sikre best mulig vilkår for fremtidig drift av travsport innen Buskerud Travforbund. Konsernfisjonen reguleres av lov av 13. juni 1997 nr 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) kapittel 14, jf. kapittel 13. Konsernfisjonsplanen behandles av de respektive Partenes styrer den Planen fremlegges for godkjennelse ved avholdelse av generalforsamlinger i Vederlagsutsteder, Overdragende Selskap og Overtakende Selskap Konsernfisjonen gjennomføres ved at eiendelene, rettighetene og forpliktelsene i Overdragende Selskap overføres til Overtakende Selskap, mot at aksjonærene i Overdragende Selskap mottar vederlag i form av vederlagsaksjer i Vederlagsutsteder som er morselskap til Overtakende Selskap. Overdragende Selskap består etter gjennomføring av Konsernfisjonen. 4

5 Som grunnlag for vederlagsutstedelsen utsteder Overtakende selskap en fordring til vederlagsutsteder tilsvarende regnskapsmessig netto bokført verdi på det som tilføres selskapet gjennom Konsernfisjonen. 3. Fisjonsvederlaget/Bytteforhold Ved fisjonen vil en forholdsmessig del av nettoverdiene i Overdragende Selskap overføres til Overtakende Selskap. Overtakende Selskap blir ved Konsernfisjonen direkte eier av de eiendeler, gjeld, rettigheter og forpliktelser som fisjoneres ut av Overdragende Selskap. Netto virkelig verdi av det som utfisjoneres er vurdert til NOK , mens netto virkelig verdi av det som blir igjen i Overdragende Selskap er vurdert til NOK Andelen av de utfisjonerte verdiene utgjør således 97,4 % av totalverdien av Overdragende. Aksjekapitalen i Overdragende Selskap vil bli nedsatt fra NOK med NOK til NOK Kapitalnedsettelsen i Overdragende Selskap gjennomføres ved at pålydende på hver av selskapets aksjer reduseres fra NOK 250 med NOK 243,50 til NOK 6,50 pr aksje I forbindelse med Konsernfisjonen vil det bli besluttet nedsettelse av aksjekapitalen i Vederlagsutsteder til NOK 0 ved innløsning av alle aksjene som Buskerud Travforbund eier. Kapitalnedsettelsen gjennomføres samtidig med kapitalforhøyelsen ved gjennomføring av Konsernfisjonen. Grunnlaget for beregningen av fisjonsvederlaget er basert på virkelig verdi. Netto virkelig verdi av Vederlagsutsteder er vurdert til NOK 0 etter kapitalnedsettelsen. Netto virkelig verdi av det som Overtagende selskap tilføres ved fisjonen er vurdert til NOK og utgjør således 100 % av totalverdien av Vederlagsutsteder etter fisjonen. Verdivurderingene er foretatt pr av DHT Corporate Services AS, se bilag 18. Styret er ikke kjent med forhold fra tiden etter verdsettelsestidspunktet som endrer forutsetningene for verdsettelsen eller som kan innebære at denne ikke lenger er dekkende ved styrets vedtakelse av Fisjonsplanen. Fisjonsvederlaget til aksjonærene i Overdragende Selskap utgjør nye aksjer i Vederlagsutsteder, og disse aksjene utstedes gjennom en kapitalforhøyelse. Aksjekapitalen i Vederlagsutsteder forhøyes fra NOK 0 med NOK til NOK ved utstedelse av totalt nye aksjer pålydende NOK 243,50. Aksjeinnskuddet i kapitalforhøyelsen gjøres opp ved at Vederlagsutsteder får en fordring på Overtagende Selskap på NOK Fisjonsfordringen tilsvarer netto eiendeler som Overtagende Selskap tilføres ved Konsernfisjonen. Aksjonærene i Overdragende Selskap vil motta 1 aksje i Vederlagsutsteder for hver aksje de eier i Overdragende Selskap før Konsernfisjonen. Konsernfisjonen vil ikke medføre noen endring av egenkapitalen i Overtakende Selskap som etter gjennomføringen av konsernfisjonen vil se slik ut: Aksjekapital Overkurs Sum egenkapital etter Konsernfisjonen Regnskapsmessig egenkapital i Vederlagsutsteder etter Konsernfisjonen vil være som følger: Før Konsernfisjonen og etter kapitalnedsettelsen Tilført ved Konsernfisjonen Etter Konsernfisjonen Aksjekapital

6 Annen egenkapital Sum egenkapital Regnskapsmessig egenkapital i Overdragende selskap etter Konsernfisjonen vil være som følger: Før Konsernfisjonen Utskilt ved Konsernfisjonen Etter Konsernfisjonen Aksjekapital Annen egenkapital Sum egenkapital Tidspunkter 4.1 Selskapsrettslig virkningstidspunkt Konsernfisjonen trer i kraft selskapsrettslig når kreditorenes seksukers-frist for å kreve innfrielse eller sikkerhetsstillelse er utløpt, forholdet til kreditorene som har fremsatt innsigelser innen fristen er avklart og fisjonens ikrafttredelse er registrert i Foretaksregisteret, jf. aksjeloven 14-8, jf Det legges opp til at beslutningen om Konsernfisjonen blir registrert slik at gjennomføring av Konsernfisjonen senest kan skje innen utgangen av På ikrafttredelsestidspunktet inntrer følgende virkninger av Konsernfisjonen: a) Aksjekapitalen i Overdragende Selskap er nedsatt; b) Eiendeler, rettigheter og forpliktelser er overført fra Overdragende Selskap til Overtagende Selskap; c) Aksjekapitalen i Vederlagsutsteder er forhøyet ved utstedelse av nye aksjer d) Vedtektene i Overdragende Selskap er endret overensstemmende med forslaget i Fisjonsplanen; og e) Vedtektene i Vederlagsutsteder Selskap er endret overensstemmende med forslaget i Fisjonsplanen. 4.2 Regnskapsmessige forhold og virkningstidspunkt Konsernfisjonen gjennomføres regnskapsmessig med virkning fra 1. januar Dersom Konsernfisjonen likevel ikke lar seg gjennomføre i nevnte regnskapsår, skal Konsernfisjonen ha regnskapsmessig virkning fra 1. januar i gjennomføringsåret. Alle transaksjoner, kostnader og inntekter knyttet til de eiendelene, rettighetene og forpliktelsene som overføres i kraft av Konsernfisjonen, skal fra dette tidspunktet henregnes til det overtakende selskapet. Dette gjelder også kostnader og inntekter som knytter seg til avtaler mellom partene som inngås i forbindelse med fisjonen. Overskuddet i fisjonsåret skal regnskapsmessig fordeles etter prinsippene i Konsernfisjonsplanen pkt

7 Både Overdragende Selskap, Overtagende Selskap og Vederlagsutsteder benytter God regnskapsskikk (GRS) i sine selskapsregnskaper. Konsernfisjonen skjer med uendret eierskap, og gjennomføres med regnskapsmessig kontinuitet. For øvrig er Konsernfisjonen regnskapsført slik at summen av innskutt og opptjent egenkapital i de involverte selskapene er uendret etter Konsernfisjonen. 4.3 Skattemessige forhold og virkningstidspunkt Konsernfisjonen gjennomføres med skattemessig virkning fra tidspunktet Konsernfisjonen blir registrert gjennomført i Foretaksregisteret jf. punkt 4.1 og skatteloven For ligningstekniske formål (selvangivelsene) fordeles det skattemessige resultat i fisjonsåret iht. alternativene nedenfor. Ved overskudd før Konsernfisjonen kan fordelingen skje på én av følgende måter: a) Overskuddet skattlegges fullt ut hos det overdragende selskapet. b) Overskuddet fordeles mellom Overdragende Selskap og Overtagende Selskap i overensstemmelse med delingsforholdet. c) Overskuddet fordeles mellom Overdragende Selskap og Overtagende Selskap slik at resultatet blir tilnærmet riktig i forhold til den virksomheten eller del av virksomhet selskapene driver videre. Ved underskudd før Konsernfisjonen kan fordelingen skje på én av følgende måter: d) Underskuddet fordeles mellom Overdragende Selskap og Overtakende Selskap i overensstemmelse med delingsforholdet. e) Underskuddet fordeles mellom Overdragende Selskap og Overtakende Selskap slik at resultatet blir tilnærmet riktig i forhold til den virksomheten eller del av virksomhet selskapene driver videre. Partene er enige om at fordelingen skal skje i henhold til pkt. b ovenfor. Konsernfisjonen gjennomføres som en skattefri fisjon i henhold til skattelovens kapittel 11 og med skattemessig kontinuitet. Skatteposisjoner knyttet til eiendeler, rettigheter, og forpliktelser som overføres fra Overdragende Selskap som ledd i Konsernfisjonen, blir videreført uendret i henhold til skatteloven kapittel 11. Dette innebærer at skatteposisjoner knyttet til eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overføres fra Overdragende selskap til Overtakende selskap blir videreført uendret. Øvrige skatteposisjoner i Overdragende Selskap, herunder posisjonen innbetalt kapital på selskapsnivå, skal overtas uendret av Vederlagsutsteder. Videre vil både skattemessig inngangsverdi og skattemessig innbetalt kapital på aksjene i Overdragende Selskap videreføres til aksjene i Vederlagsutsteder. Skattemessig verdi på fordringen som Vederlagsutsteder blir innehaver av, settes lik skattemessig verdi av egenkapitalen som overføres ved Konsernfisjonen. 4.4 Merverdiavgiftsmessige forhold og virkningstidspunkt For merverdiavgiftsmessige formål får Konsernfisjonen virkning fra og med det tidspunkt Konsernfisjonen registreres gjennomført i Foretaksregisteret. 7

8 Dersom Overdragende Selskap eier kapitalvarer som det knytter seg justeringsforpliktelser til som overføres til Overtagende Selskap ved Konsernfisjonen, jf. merverdiavgiftsloven 9-3, skal det inngås en justeringsavtale mellom Partene i medhold av merverdiavgiftsforskriften Dette innebærer at Konsernfisjonen ikke utløser noen plikt for Overdragende Selskap til å tilbakebetale fradragsført merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven 9-2. Avtalen skal signeres av begge Parter før utløpet av oppgavefristen for den avgiftsterminen som Konsernfisjonen registreres gjennomført i Foretaksregisteret. Umiddelbart etter gjennomføring av Konsernfisjonen skal Overtagende Selskap registreres i Merverdiavgiftsmanntallet. I tillegg skal Overtagende Selskap frivillig registreres for utleie av fast eiendom, i henhold til forskrift om frivillig registrering etter merverdiavgiftsloven. 5. Midlertidige forskjeller på fordringen I forbindelse med Konsernfisjonen utsteder Overtakende Selskap en fordring til Vederlagsutsteder tilsvarende de bokførte nettoverdier selskapet tilføres gjennom Konsernfisjonen. Vederlaget til aksjonæren(e) i Overdragende Selskap utstedes i Vederlagsutsteder, ved at fordringen anvendes som tingsinnskudd i Vederlagsutsteder. Pålydende på fordringen som utstedes settes tilsvarende bokført nettoverdi som tilføres Overtakende Selskap. Skattemessig inngangsverdi på fisjonsfordringen skal tilsvare netto skattemessige verdier på det som tilføres selskapet pr. 1. januar i gjennomføringsåret for Konsernfisjonen. Som følge av at bokførte nettoverdier ofte avviker fra skattemessige nettoverdier vil det ved realisasjon av fisjonsfordringen kunne oppstå gevinst i enten debitor- eller kreditorselskapet, og tilsvarende tap i det andre. Det knytter seg følgende verdier til fisjonsfordringen: Regnskapsmessig verdi fordring NOK Skattemessig verdi fordring NOK Negativ midlertidig forskjell i Buskerud Trav Holding AS NOK Ved en fremtidig realisasjon av fordringen (ved nedbetaling eller konvertering) vil Buskerud Trav Holding AS få et skattemessig tap på NOK på fordringen mot Buskerud Trav Eiendom AS tilsvarende differansen mellom pålydende og skattemessig verdi. Buskerud Trav Eiendom AS vil få en korresponderende skattemessig gevinst på NOK på gjelden til Buskerud Trav Holding AS. Partene forutsetter at fordringen blir konvertert til egenkapital i Overtakende Selskap umiddelbart etter at Konsernfisjonen er registrert gjennomført. Forutsatt at Overtakende Selskap er i skattekonsern med Vederlagsutsteder per 31. desember i gjennomføringsåret for Konsernfisjonen, kan eventuell realisert gevinst og tap utlignes mot hverandre med konsernbidrag. Dersom fordringen ikke gjøres opp umiddelbart etter gjennomføring av Konsernfisjonen, skal det utarbeides låneavtaler på armlengdes vilkår. 8

9 6. Fordeling av eiendeler, rettigheter og forpliktelser 6.1 Fordeling av kjente eiendeler, rettigheter og forpliktelser Eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres til det Overtakende Selskapet slik det fremgår av utkast til åpningsbalanse inntatt i Bilag Ukjente og/eller uteglemte eiendeler, rettigheter og forpliktelser Hvis det viser seg at Overdragende Selskap per det selskapsrettslige gjennomføringstidspunktet hadde eiendeler, rettigheter eller forpliktelser som ikke er med i utkast til åpningsbalanse for Overtakende selskap, og heller ikke er tatt i betraktning ved utarbeidelsen av utkast til åpningsbalanse, skal disse fordeles slik: Eiendeler/rettigheter/ forpliktelser som knytter seg til den utfisjonerte delen overføres til Overtakende Selskap. Eiendeler, rettigheter og forpliktelser som knytter seg til den gjenværende delen av Overdragende Selskap, skal allokeres til Overdragende Selskap. Tilsvarende gjelder dersom eiendeler/rettigheter/forpliktelser som er fordelt i utkast til åpningsbalanse skulle vise seg å være større eller mindre enn oppført i utkast til åpningsbalanse. For øvrig skal eiendeler, rettigheter og forpliktelser som verken er tilknyttet til den delen som fisjoneres ut, eller den øvrige delen av Overdragende Selskap, fordeles mellom Overdragende Selskap og Overtakende Selskap i overensstemmelse med delingsforholdet. Dette omfatter også krav som fremsettes overfor Overdragende Selskap med grunnlag i tidligere forhold, herunder blant annet erstatningskrav, skattekrav og avgiftskrav, samt dersom gjeldsposter som er fordelt i utkast til åpningsbalanse skulle vise seg å være større eller mindre enn oppført i utkast til åpningsbalanse. 7. Konsernfisjonens betydning for ansatte De ansatte i Overdragende Selskap skal videreføre sitt ansettelsesforhold uendret i Overdragende Selskap etter Konsernfisjonen. Konsernfisjonsplanen med vedlegg skal gjøres kjent for de ansatte i Overdragende Selskap, jf. aksjeloven (2), jf (3). 8. Selskapsrettslige beslutninger i Overdragende Selskap Det foreslås at styret i Drammen Travbane AS treffer følgende vedtak i forbindelse med Konsernfisjonen: I. Konsernfisjonsplan datert for fisjon av Drammen Travbane AS med overføring av deler av selskapet til Buskerud Trav Eiendom AS med utstedelse av vederlag i Buskerud Trav Holding AS godkjennes. II. Aksjekapitalen i Drammen Travbane AS nedsettes med NOK , fra NOK , til NOK ved reduksjon av pålydende på eksisterende aksjer fra NOK 250, med NOK 243,5 til NOK 6,5. III. Med virkning fra Konsernfisjonens selskapsrettslige ikrafttredelse endres selskapets vedtekter 4 til å lyde: «Selskapets aksjekapital er kr fordelt på aksjer a kr 6,50 fullt innbetalt og lydende på navn» Drammen Travbane AS sine vedtekter slik de lyder før og etter Konsernfisjonen er vedlagt som Bilag 1 og Bilag 5. 9

10 9. Selskapsrettslige beslutninger i Overtakende Selskap Det foreslås at generalforsamlingen i Buskerud Trav Eiendom AS treffer følgende vedtak i forbindelse med Konsern-fisjonsfusjonen: I. Konsernfisjonsplan datert for fisjon av Drammen Travbane AS med overføring av deler av selskapet til Buskerud Trav Eiendom AS, med utstedelse av vederlag i Buskerud Trav Holding AS godkjennes av generalforsamlingen Overtakende Selskaps vedtekter slik de lyder før Konsernfisjonen er vedlagt som Bilag 2 og Bilag Selskapsrettslige beslutninger i Vederlagsutsteder Styret i Buskerud Trav Holding AS vil fremme forslag om at generalforsamlingen vedtar følgende: I. Konsernfisjonsplanen utarbeidet av styrene i Drammen Travbane AS og Buskerud Trav Eiendom AS, hvor Buskerud Trav Eiendom AS overtar deler av eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Drammen Travbane AS, med utstedelse av vederlag i Buskerud Trav Holding AS (Konsernfisjonen) tiltres. II. Aksjekapitalen nedsettes fra NOK til NOK 0 ved innløsning av alle aksjene i selskapet og gjennomføres i forbindelse med gjennomføring av konsernfisjonen. III. Med virkning fra registrering etter kreditorfristens utløp endres selskapets vedtekter 4 til å lyde: "Selskapets aksjekapital er kr 0 fordelt på 0 aksjer a kr 0 fullt innbetalt og lydende på navn." IV. I forbindelse med gjennomføringen av Konsernfisjonen vil aksjekapitalen i Buskerud Trav Holding AS økes med NOK , fra 0 til NOK , ved utstedelse av nye aksjer pålydende NOK 243,50. Aksjeinnskuddet skal tegnes med rett til å gjøre innskudd i annet enn penger. Som aksjeinnskudd benyttes tingsinnskudd i form av en fisjonsfordring pålydende NOK mot Buskerud Trav Eiendom AS som beskrevet i Konsernfisjonsplanen. Restbeløpet utover økningen av aksjekapital tilføres annen egenkapital med NOK De nye aksjene tegnes av og tilfaller aksjeeierne i Drammen Travbane AS. Aksjene tegnes ved at generalforsamlingen i Drammen Travbane AS godkjenner konsernfisjonsplanen. De nye aksjene skal ha fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra tidspunktet for selskapsrettslige ikrafttredelse av fisjonen. Utgiftene til kapitalforhøyelsen anslås til ca NOK V. Med virkning fra Konsernfisjonens selskapsrettslige ikrafttredelsestidspunkt endres selskapets vedtekter 4 til å lyde: "Selskapets aksjekapital er kr fordelt på aksjer a kr 243,50 fullt innbetalt og lydende på navn." Vederlagsutsteders vedtekter slik de lyder etter Konsernfisjonen er inntatt som Bilag Utkast til åpningsbalanse Utkast til åpningsbalanse pr / for Overtakende Selskap følger som Bilag 12 til Fisjonsplanen og er å anse som en del av denne og legges til grunn som beslutningsgrunnlag for Konsernfisjonen. Revisjonsfirmaet PricewaterhouseCoopers AS har avgitt uttalelse om at utkast til åpningsbalanse er tilbørlig sammenstilt og at klassifisering og presentasjon er i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og prinsipper, jf. Bilag

11 12. Rapporter og redegjørelser Aksjonæren i Overtakende Selskap har samtykket i at det ikke utarbeides redegjørelse om Konsernfisjonsplanen og hva den vil bety for selskapene, jf. aksjeloven 13-10, jf (3). Styret i det Overtakende Selskapet har imidlertid utarbeidet redegjørelse for tingsinnskudd i samsvar med aksjeloven 13-10, 10-2 og 2-6, jf (3). Redegjørelsen vedlegges Konsernfisjonsplanen som Bilag 8. Redegjørelsen skal bekreftes av revisor og slik revisorbekreftelse følger som Bilag 9 til Konsernfisjonsplanen. Styret i Vederlagsutsteder utarbeider redegjørelse for kapitalforhøyelse i selskapet i medhold av aksjeloven 10-2 og 2-6. Aksjonæren i Overtakende Selskap har samtykket til at det ikke utarbeides rapport om fisjonen og hva den vil bety for selskapet, jf. asl (2) jf (3). Siden det er ansatte i Overdragende Selskap utarbeider styret rapport om den betydningen fisjonen kan få for de ansatte i selskapet. 13. Særlige fordeler til styret eller daglig leder Det skal ikke tilfalle medlemmene av styrene, administrasjonene, aksjonærene eller uavhengige sakkyndige særlige fordeler som følge av Konsernfisjonen. 14. Aksjeeiere med særlige rettigheter og innehavere av tegningsrettigheter Aksjonærene i Overdragende Selskap har ingen særskilte rettigheter og det er ikke utstedt rettigheter til å tegne aksjer i Overtakende Selskap eller Vederlagsutsteder, jf. aksjeloven 13-6 nr 5, jf (3). 15. Forvaltning av selskapets eiendeler mv frem til selskapsrettslig ikrafttredelse Overdragende Selskap sine eiendeler skal forvaltes og holdes adskilt fra det Overtakende Selskapets eiendeler inntil Konsernfisjonen trer i kraft. 16. Betingelser for gjennomføring av Konsernfisjonen Gjennomføringen av Konsernfisjonen er betinget av at alle eventuelle lovbestemte vilkår for gjennomføringen av fisjonen er oppfylt og at alle nødvendige tillatelser og godkjennelser for fisjonens ikrafttredelse foreligger. Herunder må fristen for innsigelser fra kreditorer etter aksjeloven til 13-15, jf være utløpt og forholdet til kreditorer som måtte ha fremsatt innsigelser må være avklart før gjennomføring kan skje. 17. Fisjonsomkostninger Omkostningene ved Konsernfisjonen dekkes av dekkes av Partene i overensstemmelse med delingsforholdet. 18. Endringer i Konsernfisjonsplanen Styrene i Overdragende Selskap og Overtakende Selskap kan, på vegne av generalforsamlingene, gjennomføre mindre endringer i Konsernfisjonsplanen, dersom dette finnes nødvendig eller ønskelig og ikke er til skade eller ulempe for aksjeeieren(e) og det kan gjennomføres uten skattemessige konsekvenser for selskapene involvert eller aksjonæren(e). Endringene må også godkjennes av Vederlagsutsteder. 11

12 19. Tvister om Konsernfisjonsplanen Eventuelle tvister mellom Partene i forbindelse med Konsernfisjonen, skal avgjøres etter norsk rett. Som verneting vedtas av Drammen tingrett. Denne Konsernfisjonsplan er utstedt i 3 tre eksemplarer, ett for hver av partene. * * * * [Signaturside følger på egen side] 12

13

14

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 Styrene i Nordic Seafarms AS og Nordic Halibut AS har den 23. april 2015 inngått en fusjonsplan, hvor Nordic Halibut AS som overdragende

Detaljer

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Vedlegg 1 Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Veiledning Tekst i eksemplene som er angitt med kursiv i parentes, anvendes kun ved behov. Når tekst

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling for Odfjell SE (Org Nr. 930 192 503) avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 2. oktober 2012 kl. 14:00.

Detaljer

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP)

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) FISJONSPLAN FOR AKER SOLUTIONS ASA (SOM OVERDRAGENDE SELSKAP) OG KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) 5. april 2011 1. FISJONSPARTER Overdragende selskap: Aker Solutions ASA Org.nr.: 986 529 551 Forretningskommune:

Detaljer

FISJONSPLAN FOR FISJON AV. NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse)

FISJONSPLAN FOR FISJON AV. NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse) FISJONSPLAN FOR FISJON AV NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse) 1. FISJON Styret i North Bridge Nordic Property AS, org. nr 990

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap)

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap) FUSJONSPLAN Mellom Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 (som det overtakende selskap) og Grieg Seafood Hjaltland AS org.nr. 983 400 981 og Grieg Marine Farms AS org.nr. 984 141 165 (som de overdragende

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

FISJONSPLAN. for fisjon av. AGR Group ASA. org nr 986 922 113

FISJONSPLAN. for fisjon av. AGR Group ASA. org nr 986 922 113 FISJONSPLAN for fisjon av AGR Group ASA org nr 986 922 113 1 INNHOLD Side 1 BEGRUNNELSE FOR FISJONEN... 4 2 FISJONSMETODE OG VEDERLAG/AKSJEFORDELING... 4 3 NÆRMERE OM DELINGSFORHOLDET/VERDIVURDERINGEN...

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS Styret i IT & Process AS innkaller herved til ordinær generalforsamling i selskapet torsdag den 12. juni 2003 kl 15.00. Møte vil avholdes i Karenslyst

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 Den 19. april 2001 ble ordinær generalforsamling holdt i TOMRA SYSTEMS ASA under ledelse av styrets formann, Jan Chr. Opsahl. Møtet

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Innhold 1. Ansvarlig selskap/delt ansvar... 4 1.1. Stiftelse

Detaljer

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA Ekstraordinær generalforsamling i Fosen Trafikklag ASA ble avholdt tirsdag den 24. juni 2008 på Pirterminalen, Trondheim, fra kl 12.00.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Hurtigruten ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Hurtigruten ASA avholdes på Quality Grand Hotel i Narvik Fredag 20. februar 2009 kl 12.30

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORGESGRUPPEN ASA

P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORGESGRUPPEN ASA P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORGESGRUPPEN ASA Den 5. juni 2002 ble det avholdt ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA i Parkveien 61 i Oslo. 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill.

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill. 100N Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden Kapitlets virkeområde 100N.1 Dette kapitlet omhandler regnskapsføringen av fusjoner som ikke er en regnskapsmessig transaksjon, uavhengig av om

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver Oppgave 1 Alt 1: Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Gevinstberetning per aksje: 75000/50 100000/100

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går konsentrert og med nokså få timer. Ordinære forelesninger har

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 År 2001 den 10. juli ble ekstraordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Av aksjekapitalen var representert: 8 møtende aksjonærer, som representerer 178 840 aksjer

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes på selskapets kontor, Strandgaten 223 (3.etg) i Bergen den 17.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA Ekstraordinær generalforsamling i Fosen Trafikklag ASA holdes tirsdag den 24. juni 2008 i selskapets lokaler på Pirterminalen, Trondheim.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS Formannskapet beslutter den 15.12.14, i f.sak /14, med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 071/14, å stifte eiendomsselskapet Hattfjelldal

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011

Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2011 Hvem skal levere Aksjonærregisteroppgaven Aksjonærregisteroppgaven skal

Detaljer

AKER EXPLORATION ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKER EXPLORATION ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AKER EXPLORATION ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Aker Exploration ASA 19. oktober 2009 kl 10.00 i Felix konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

1/12 FUSJONSPLAN. for fusjon mellom. Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA (HSD) org.nr. 912 423 921 som overtakende selskap

1/12 FUSJONSPLAN. for fusjon mellom. Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA (HSD) org.nr. 912 423 921 som overtakende selskap 1/12 FUSJONSPLAN for fusjon mellom Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA (HSD) org.nr. 912 423 921 som overtakende selskap og Gaia Trafikk AS (Gaia) org.nr. 910 363 239 som overdragende selskap

Detaljer

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Selskapet ) 22. april 2013 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Møtet ble åpnet

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H08 Skatterett valgemne Harald Hauge (hh@harboe.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen 1.1 De alminnelige reglene om skattlegging av økonomisk

Detaljer

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Frokostseminar - Aksjonærregisteret Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Aksjonærregisteret Formål Hovedformålet med aksjonærregisteret er å gjøre det enklere for skattyterne å forholde seg til reglene

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: 09.00 Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger:

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. Fisjon

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. Fisjon Foreløpig Norsk RegnskapsStandard (November 2000, revidert november 2001, oktober 2002, november 2003, mars 2004 og november 2006) Sammendrag inndeles i ren fisjon, som innebærer at det opprettes nye selskaper

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Scana Industrier ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Scana Industrier ASA den 6. mai 2014, kl. 17:30, på Radisson Blu

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3)

Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3) Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3) Oslo, 4. januar 1999 Vår ref: GH/19353 Til: Utstedere av aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner og børsmedlemmer Lov om årsregnskap mv. (regnskapsloven) av 17. juli

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT ROMSDAL PARKERING AS

STIFTELSESDOKUMENT ROMSDAL PARKERING AS STIFTELSESDOKUMENT for ROMSDAL PARKERING AS Selskapet Romsdal Parkering AS stiftes av Molde kommune, org nr: 944 020 977, Rådhusplassen 1, 6413 Molde, ved underskrift på dette dokumentet. Følgende er besluttet

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 6. mai 2014, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

Vedlegg sak 4 Utstedelse av frittstående tegningsretter A) Frittstående tegningsretter utstedt mot ansatte i Agroplas AS I forbindelse med videreutviklingen av Agroplas AS er det ønskelig å incentivere

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2014 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Tromsø, 05.06.2014 Innkalling til ordinær generalforsamling Styret i ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling: Tid: 19. juni 2014 kl. 12.00 Sted: I Ayanda AS lokaler

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 9. Fusjon

Norsk RegnskapsStandard 9. Fusjon Norsk RegnskapsStandard 9 (November 1999 - Endelig NRS november 2001, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, desember 2006, oktober 2009 og november 2013) 1. Virkeområde Denne standarden

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 5. mai 2015, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Ikke alle oppgavene omtales her. Oppgave 2. Etter asl. 8-1, 1. ledd kan selskapet i utgangspunkt dele ut annen egenkapital på 1 200 000

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP AS STIFTELSESDOKUMENT FOR ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP AS Den 1/1 2011 ble stiftelsesmøte for Øst-Finnmark Avfallsselskap AS avholdt i Øst-Finnmark Avfallsselskap AS sine lokaler i Tana kommune. 1. Stiftere

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Statoil ASA DAGSORDEN EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 5. juli 2007, kl 1700 på Clarion Hotel Stavanger, Ny Olavskleiv 8, 4008 Stavanger 1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED BEDRIFTSFORSAMLINGENS

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS Tid: 16. juni 2015 kl. 10:00 Sted: Møterom Ciens Terra, Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo. Dagsorden: 1. Åpning av Generalforsamlingen ved

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

27. august 2007. 1 Åpning av møtet ved Arve Andersson, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

27. august 2007. 1 Åpning av møtet ved Arve Andersson, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 27. august 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i CECON AS, organisasjonsnummer 938 803 595 innkalles til ekstraordinær

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA holdes i møterom Nyland i Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, Oslo torsdag

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Fisjon med etterfølgende rettet emisjon, spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet rett) Saken gjelder spørsmålet

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 A. Om oppgaven og oppgaveplikten Aksjonærregisteroppgaven skal leveres

Detaljer

Forord. Boken er skrevet med utgangspunkt i gjeldende lover og standarder per oktober 2012.

Forord. Boken er skrevet med utgangspunkt i gjeldende lover og standarder per oktober 2012. Forord Forord For å kunne gjennomføre en skattefri fusjon eller fisjon, kreves det god innsikt i de skatterettslige, selskapsrettslige og regnskapsmessige reglene og samspillet mellom disse. Boken omhandler

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXENSE ASA. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Exense ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXENSE ASA. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Exense ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXENSE ASA Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Exense ASA torsdag 18. oktober 2007 kl. 0900 på selskapets kontor i Sandakerveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 20/12. Avgitt 03.08.2012 Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 24SevenOffice ASA (org.nr. 879 447 992)

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 24SevenOffice ASA (org.nr. 879 447 992) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 24SevenOffice ASA (org.nr. 879 447 992) Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i 24SevenOffice ASA den 9. juni 2009 klokken 14:00 i selskapets lokaler

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Det er nokså få timer til disposisjon. Ordinære forelesninger har da lite for seg.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA År 2003 den 23. mai ble ordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Tilstede var de aksjonærer som fremgår av vedlagte liste

Detaljer

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30/12. Avgitt 17.12.2012 Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-1 flg., og ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA

Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA (organisasjonsnummer 988 124 923) avholdt kl. 17.00, onsdag 7. juni 2006 på Hotell Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo. I henhold til styrets

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18 /11. Avgitt 22.06.2011. Tidspunktet for verdsettelse ved fisjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18 /11. Avgitt 22.06.2011. Tidspunktet for verdsettelse ved fisjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18 /11. Avgitt 22.06.2011 Tidspunktet for verdsettelse ved fisjon (skatteloven 11-8 første ledd) Det skulle gjennomføres en fisjon der det, ved åpningsbalansen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CAMO SOFTWARE AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CAMO SOFTWARE AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CAMO SOFTWARE AS Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i CAMO Software AS Sted: CAMO Software AS sine lokaler i Nedre Vollgate 8, Oslo Dato: Fredag

Detaljer

REDEGJØRELSE OM AKSJEINNSKUDD SOM SKAL GJØRES OPP VED TINGSINNSKUDD ETTER AKSJELOVEN 10-2 (3) JF. 2-6, SAMT LÅNEOPPTAK VED ERHVERV AV AKSJER

REDEGJØRELSE OM AKSJEINNSKUDD SOM SKAL GJØRES OPP VED TINGSINNSKUDD ETTER AKSJELOVEN 10-2 (3) JF. 2-6, SAMT LÅNEOPPTAK VED ERHVERV AV AKSJER Styresak 07/12. Til styret i Vegfinans AS REDEGJØRELSE OM AKSJEINNSKUDD SOM SKAL GJØRES OPP VED TINGSINNSKUDD ETTER AKSJELOVEN 10-2 (3) JF. 2-6, SAMT LÅNEOPPTAK VED ERHVERV AV AKSJER Beskrivelse av innskuddet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer