d) omsetningsgjenstander, og e) immaterielle eiendeler.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "d) omsetningsgjenstander, og e) immaterielle eiendeler."

Transkript

1 Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2011 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser fra norsk beskatningsområde. Reglene innebærer at uttak av eiendeler og forpliktelser fra norsk beskatningsområde anses som et innvinningskriterium for gevinst knyttet til den aktuelle eiendelen, på linje med realisasjon. Tilsvarende skal uttak fra norsk beskatningsområde i visse tilfeller innebære at tap anses pådratt. Skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap tilsvarer differansen mellom eiendelens markedsverdi og skattemessig verdi på uttakstidspunktet. Skjema RF-1109 Uttak fra norsk område for skattlegging 2011 er delt opp i tre deler. Del I Beregning av gevinst/tap skal fylles ut og leveres for uttak som skjer i løpet av inntektsåret I visse tilfeller kan skattyter gis utsettelse med innbetaling av utlignet skatt. En betingelse for fortsatt utsettelse med innbetaling av skatten er at det sammen med selvangivelsen i hvert av de påfølgende år etter inntektsåret uttaket fant sted, dokumenteres at eiendel eller forpliktelse er i behold, og hvor skattyter har sitt skattemessige bosted. Del II Opplysninger om tidligere uttatte eiendeler mv skal fylles ut for eiendeler som ble tatt ut av norsk beskatningsområde i et tidligere år med utsatt innbetaling av utlignet skatt. For tidligere uttatte eiendeler fra norsk beskatningsområde (i 2008, 2009, 2010 eller 2011) som realiseres i løpet av inntektsåret 2011, skal Del III Realisasjon, uttak etc av eiendeler/forpliktelser som tidligere er tatt ut av norsk beskatningsområde, fylles ut. Objekter som omfattes av uttaksskatteplikten Følgende objekter faller innenfor reglene: a) fysiske driftsmidler som nevnt i skatteloven første ledd a samt c til j, b) finansielle eiendeler, c) forpliktelser, RF-1110B d) omsetningsgjenstander, og e) immaterielle eiendeler. For nærmere beskrivelse av hvilke objekter som faller innenfor reglene se Lignings-ABC 2011/12, emnet Utland uttak av eiendeler fra norsk beskatningsområde. Som hovedregel får reglene bare anvendelse for eiendeler som har tilknytning til virksomhet. Unntak gjelder for finansielle eiendeler hvor det ikke er noe krav om virksomhetstilknytning. Hvem som omfattes av uttaksskatteplikten Reglene gjelder i utgangspunktet alle skattytere som er skattepliktig for inntekt av virksomhet i Norge, d.v.s. både personer/selskaper mv. som er bosatt/hjemmehørende i Norge og for personer/selskaper mv. som er bosatt/hjemmehørende i utlandet og som er skattepliktig hit etter reglene om begrenset skatteplikt. Reglene får også anvendelse for eiendeler mv. som er tilknyttet en virksomhet i utlandet som er skattepliktig i Norge, fordi eieren er bosatt/hjemmehørende her. For personer som ved uttaket fra norsk beskatningsområde anses bosatt i Norge etter skatteloven 2-1 første ledd, foreligger det ikke skatteplikt etter skatteloven 9-14 ved uttak av finansielle eiendeler, se skatteloven 9-14 (4). I disse tilfellene gjelder reglene i skatteloven om skatt for personlige aksjonærer ved utflytting. Uttak fra norsk beskatningsområde Med uttak fra norsk beskatningsområde menes at en eiendel eller forpliktelse mister sin beskatningsområde (uten at eiendelen skifter eier), slik at inntekter og kostnader knyttet til eiendelen ikke lenger skal tas med ved inntektsbeskatningen i Norge. Hvis uttaket fra norsk beskatningsområde samtidig innebærer en form for skattemessig realisasjon anses eiendelen ikke å være tatt ut av norsk beskatningsområde i denne sammenheng. Det samme gjelder hvor det foreligger skattepliktig uttak etter skatteloven 5-2, ved uttak til egen bruk eller gaveoverføring. Gjelder det en forpliktelse, anses denne ikke å være tatt ut av norsk beskatningsområde hvis denne anses realisert ved oppfyllelse, ettergivelse eller overføring. Eksempel på uttak fra norsk beskatningsområde som faller innenfor bestemmelsen: 1. Opphør av alminnelig skatteplikt som bosatt/hjemmehørende i Norge etter skatteloven 2-1, 2-2 eller petroleumsskatteloven 2, f.eks. hvor et selskap flytter sitt hovedkontor til utlandet uten å videreføre virksomhet, eller beholde eiendeler her som undergis begrenset skatteplikt til Norge. 2. Opphør av skatteplikt til Norge etter skatteavtale med fremmed stat. Dette kan være aktuelt hvis eieren eller den forpliktede i samsvar med skatteavtale ikke anses bosatt/hjemmehørende i Norge. Uttak fra norsk beskatningsområde foreligger også hvis eiendelen eller forpliktelsen tilknyttes et fast driftssted i et land som Norge har skatteavtale med, og skatteavtalen gir anvisning på fordelingsmetoden (unntaksmetoden). Derimot vil det ikke foreligge uttak fra norsk beskatningsområde hvis skatteavtalen gir anvisning på kreditmetoden, slik at eiendelen/forpliktelsen fremdeles skal tas med ved beskatningen i Norge, jf. skatteloven 9-14 (2) annet avsnitt. 3. Opphør av begrenset skatteplikt til Norge etter skatteloven 2-3, evt. etter skatteavtale med fremmed stat. Dette kan være aktuelt hvis eiendelen eller forpliktelsen flyttes fra Norge til et annet land. Det kan også være aktuelt hvis skatteavtalen med den aktuelle stat endres fra kreditmetoden til fordelingsmetoden, eller det inngås en skatteavtale med vedkommende land hvor fordelingsmetoden gjelder. 4. Hvis en eiendel/forpliktelse tilhører/påhviler et NOKUS-selskap, dvs. et utenlandsk selskap eller innretning hvor deltakerne beskattes løpende for selskapets resultat, jf. skatteloven flg., anses eiendelen/forpliktelsen å være tatt ut

2 av norsk beskatningsområde når norsk kontroll av selskapet eller innretningen opphører, jf. skatteloven 9-14 (2) bokstav c). 5. Skatteloven 9-14 vil også gjelde ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde i forbindelse med grenseoverskridende fisjon eller fusjon, samt ved utflytting av selskap, jf. skatteloven og Unntak fra uttaksskatteplikt for fysiske driftsmidler med beskatningsområde i kortere perioder Fysiske driftsmiddel som ikke har hatt beskatningsområde i til sammen minst 12 måneder i løpet av de siste seks årene, regnet fra det tidspunkt driftsmidlet mistet sin tilknytning til norsk beskatningsområde, omfattes ikke av uttaksskatteplikten etter skatteloven 9-14 første ledd. Tilsvarende gjelder retten til fradrag for tap. Er eiendelen anskaffet tidligere enn to år forut for uttaket fra norsk beskatningsområde vil reglene om uttaksskatteplikt/fradragsrett likevel gjelde. Se FSFIN forskrift Følgende eksempler illustrerer regelen: Eksempel 1: En skattyter har anskaffet et driftsmiddel 1. mars 2011, som gis beskatningsområde 1. oktober Driftsmidlet tas ut av beskatningsområdet 1. september Driftsmidlet har hatt beskatningsområde i 11 måneder, det vil si mindre enn et år, men ettersom det tas ut ett og et halvt år etter anskaffelsen, det vil si mindre enn to år, vil det likevel ilegges uttaksskatt. Eksempel 2: En skattyter har anskaffet et driftsmiddel 1. november 2009, som gis beskatningsområde 1. januar Driftsmidlet tas ut av beskatningsområdet 1. desember Driftsmidlet har hatt beskatningsområde i 11 måneder (mindre enn ett år), og uttaket skjer 2 år og en måned etter anskaffelsen (mer enn to år). Det vil derfor ikke ilegges uttaksskatt. Eksempel 3: Et driftsmiddel anskaffet i 2005, tas inn i og ut av norsk beskatningsområde alle årene fra 2009 til Tilknytningsperioden til Norge for hvert av de fire årene er tre måneder. Ettårskravet er ikke oppfylt ved noen av uttakene, ettersom samlet tilknytning til beskatningsområdet ikke overstiger ett år. Ved et nytt inntak og uttak i 2013 vil imidlertid ettårskravet være oppfylt, og uttaksskatt skal ilegges. Skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap Gevinst og tap beregnes på vanlig måte som differansen mellom utgangsverdien og inngangsverdien. Se nærmere om dette nedenfor under de aktuelle poster. Omsetningsgjenstander og immaterielle eiendeler Ved uttak av omsetningsgjenstander og immaterielle eiendeler skal skatten utlignes og betales i det år objektet anses å være tatt ut av norsk beskatningsområde. Tilsvarende vil tap være fradragsberettiget hvis skattyter anses bosatt/hjemmehørende i Norge eller annen EØS-stat dagen før objektet tas ut av norsk beskatningsområde. Tapet fastsettes og avregnes ved ligningen for dette året. Fysiske driftsmidler, finansielle eiendeler og forpliktelser Utsettelse med beskatning Ved uttak av fysiske driftsmiddel, finansielle eiendeler og forpliktelser kan skattyter gis utsettelse med innbetaling av utlignet skatt. I nærmere bestemte tilfeller må det da stilles betryggende sikkerhet for skatteforpliktelsen. Dersom sikkerhet vil bli stilt skal dette markeres i post 150. Kravet til sikkerhet vil da bli behandlet av skattekontoret, jf. FSFIN forskrift (4) ledd. Skattyter bosatt/hjemmehørende utenfor EØS For skattytere bosatt/hjemmehørende utenfor EØS kan det som utgangspunkt bare gis utsettelse med beskatning hvis det stilles betryggende sikkerhet. Unntak gjelder ved uttak av finansielle eiendeler hvor gevinst ved en tenkt realisasjon på uttakstidspunktet ville vært fritatt for beskatning etter fritaksmetoden. Utsettelse uten sikkerhetsstillelse gis ikke for gevinst på eierandel i selskap mv. hjemmehørende i land utenfor EØS eller finansielt instrument med slik eierandel som underliggende objekt. Side 2 Skattyter bosatt/hjemmehørende i andre EØS-land For skattytere bosatt/hjemmehørende i annet EØS-land kan det gis utsettelse med beskatning uten at det stilles sikkerhet bare hvis Norge i medhold av folkerettslig overenskomst kan kreve utlevert opplysninger fra denne staten om skattyters inntekts- og formuesforhold, samt få bistand til innfordring av skattekrav. Slik overenskomst er inngått med bl.a følgende stater: Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Latvia, Litauen, Luxemburg, Nederland, Polen, Slovenia, Sverige, Storbritannia, Tsjekkia, Tyskland, Østerrike. For skattytere som er bosatt/hjemmehørende i annen EØSstat men hvor det ikke er inngått slik overenskomst som nevnt, er utsettelse med beskatningen som hovedregel betinget av at det stilles sikkerhet for skatteforpliktelsen Krav om overenskomst som vilkår for unntatt sikkerhetsstillelse gjelder ikke ved uttak av finansielle eiendeler hvor gevinst ved en tenkt realisasjon på uttakstidspunktet ville vært fritatt for beskatning etter fritaksmetoden. Dette gjelder imidlertid ikke for gevinst på eierandel i selskap mv. hjemmehørende i land utenfor EØS eller finansielt instrument med slik eierandel som underliggende objekt. Skattyter bosatt/hjemmehørende i Norge For skattytere som er bosatt/hjemmehørende i Norge etter skatteloven 2-1 eller 2-2 gis det utsettelse med innbetaling av utlignet skatt uten krav om sikkerhetsstillelse. Bortfall av retten til utsatt beskatning Retten til utsatt beskatning bortfaller hvis en av følgende begivenheter inntrer innen fem hele inntektsår etter det inntektsår eiendelen er tatt ut av norsk beskatningsområde: objektet realiseres objektet tas ut til eget bruk objektet gis bort Tilsvarende vil gjelde ved manglende sikkerhetsstillelse. Ved utsatt beskatning må skattyter hvert år i inntil fem år gi en skriftlig bekreftelse på at eiendelen er i behold, og hvor skattyter har sitt skattemessige bosted. Se nedenfor under Del II i skjema. Brudd på denne informasjonsplikten vil medføre at utsatt beskatning bortfaller.

3 Hvis skattyter innen fem år etter det år uttak av eiendelen eller forpliktelsen anses å ha funnet sted, jf. skatteloven 9-14 første ledd, første punktum, blir skattemessig hjemmehørende i en stat hvor rett til utsettelse med innbetaling av skatten er betinget av at det stilles betryggende sikkerhet, må det stilles slik sikkerhet for at det fortsatt kan gis utsettelse med innbetaling av skatten. Hvis ingen av de ovennevnte begivenheter har funnet sted innen fem hele inntektsår etter det inntektsår uttaket har funnet sted, faller uttaksskatten bort. Fradrag for tap Fradraget inngår i inntektsfastsettelsen det år eiendelen eller forpliktelsen anses tatt ut av norsk beskatningsområde. Avregningen av tapet skal imidlertid utsettes til det år eiendelen eller forpliktelsen er realisert. Retten til tapsfradrag faller bort hvis eiendelen ikke er realisert innen fem hele inntektsår etter det år eiendelen ble tatt ut av norsk beskatningsområde. Det samme gjelder aksjer mv. og disse realiseres, gis bort eller tas ut til eget bruk og tapet på dette tidspunktet ville vært avskåret etter fritaksmetoden, jf. skatteloven 9-14 (11) bokstav b). Merk at det for finansielle eiendeler ikke vil foreligge fradragsrett hvis eiendelen på uttakstidspunktet tilhører en person som er skattemessig bosatt i Norge etter skatteloven 2-1. Tapsfradrag må for disse skattyterne vurderes etter skatteloven (3). OPPGAVEPLIKTEN Reglene om uttaksbeskatning kommer bare til anvendelse for gevinster og tap som overstiger et terskelbeløp. For fysiske driftsmiddel er terskelbeløpet satt til 5 millioner kroner. For øvrige objekter som omfattes av reglene (finansielle eiendeler, forpliktelser, immaterielle eiendeler) er terskelbeløpet satt til 1 million kroner. For finansielle eiendeler, forpliktelser, immaterielle eiendeler er terskelbeløpet knyttet opp til samlet gevinst og samlet tap for alle eiendelene innenfor hver av disse objektsgruppene Har en innenfor samme inntektsår både skattepliktig gevinst og fradragsberettiget tap, vil nettogevinsten eller nettotapet være avgjørende. Se nærmere om dette nedenfor under post 140 flg. Terskelbeløpet er ikke et bunnbeløp, og nettogevinster og -tap som overstiger beløpet vil være skattepliktige eller fradragsberettigede i sin helhet. Merk at selv om gevinsten ikke overstiger terskelbeløpet påhviler det skattyter en oppgaveplikt. Ved uttak av mindre eiendeler eller forpliktelser hvor det er klart at terskelbeløpet ikke er overskredet vil vi akseptere at det utarbeides et eget vedlegg med en forenklet oversikt over de eiendelene og forpliktelsene som er tatt ut. Oversikten må da angi hvilke objekter som er tatt ut (identifisering av eiendelen), samt beregning av den latente gevinsten eller tapet. Ved uttak av større eiendeler eller forpliktelser må skjema RF-1109 fylles ut for hver enkelt eiendel/forpliktelse som tas ut av norsk beskatningsområde. Ved uttak av flere eiendeler må flere skjema fylles ut, og nettogevinst/-tap (for finansielle eiendeler, forpliktelser, immaterielle eiendeler) beregnes i det siste skjemaet. Felt for nummerering av skjemaene er satt inn øverst til høyre på skjema. Merk at fortsatt utsettelse med innbetaling av skatten er betinget av at det sammen med selvangivelsen, i hvert av de påfølgende år etter ligningsåret, dokumenteres at eiendel eller forpliktelse som nevnt er i behold, og hvor skattyter har sitt skattemessige bosted. Se del II i skjema Opplysning om tidligere uttatte eiendeler. For skattyter som ikke skal levere selvangivelse er fristen for innlevering av skjema 31. mai. De enkelte postene i RF-1109 Uttak fra norsk område for skattlegging 2011 Del I Beregning av gevinst/tap Post 101 Her krysser en av for hvilken kategori eiendel som er tatt ut av norsk beskatningsområde, jf. opplistingen ovenfor. Post 102 Beskriv eiendelen nærmere. F.eks. ved uttak av fysisk driftsmiddel, vogntog, buss, maskiner etc. Ved uttak av finansielle eiendeler, f.eks. Side 3 selskapsandel, opsjon, terminkontrakt etc. Post 103 Eiendelen må identifiseres i form av navn, registreringsnummer e.l. Ved finansielle eiendeler; hva slags type verdipapir, Verdipapirklasse/ISINnr etc. Post 104 Kryss av for saldogruppe ved uttak av fysiske driftsmiddel eller immateriell eiendel i form av ervervet forretningsverdi. Post 106 Reglene om uttak fra norsk beskatningsområde gjelder for alle typer finansaktiva, herunder alle typer finansielle instrumenter. Ved uttak av slike eiendeler må organisasjonsnummer til det utstedende selskap oppgis under bokstav a). Under b) og c) opplyses om henholdsvis navn til utstedende selskap og hvor selskapet er hjemmehørende. Post 114 Her opplyses tidspunktet for ervervet av eiendelen. Post 115 Her opplyses ervervsmåte. Post 116 Er eiendelen tidligere tatt inn i norsk beskatningsområde må tidspunktet for dette også opplyses. Post 117 Her opplyses tidspunkt for uttaket. Post 118 Her opplyses bestemmelsessted for den uttatte eiendel, dvs. den stat eiendelen får tilknytning til. Post 120 Markedsverdien på uttakstidspunktet vil være den verdi objektet har ved omsetning i det aktuelle markedet. For omsetningsgjenstander må det ses hen til hvilket ledd i omsetningskjeden som er relevant. Er det ingen kjent markedsverdi på objektet må denne fastsettes ved skjønn. Post 121 Kryss av for hvordan markedsverdien er vurdert. Post 122 Ved uttak av fysiske driftsmidler fra norsk beskatningsområde skal evt. meravskrivninger som er foretatt mens driftsmidlet har vært i norsk beskatningsområde, i visse tilfeller

4 tilbakeføres, jf. skatteloven Ved gevinst- eller tapsberegningen skal markedsverdien reduseres med evt. tilbakeføringsbeløp etter denne bestemmelsen. Post 123 Vil være markedsverdi etter fradrag for avskrivning i medhold av skatteloven Hvis ikke skatteloven får anvendelse, vil post 123 være samme beløp som i post 120. Post 124 Inngangsverdien fastsettes etter vanlige regler og utgjør som utgangspunkt anskaffelsesprisen ved ervervet, fradratt evt. avskrivninger og tillagt evt. påkostninger. Hvis det gjelder et driftsmiddel som tidligere er tatt inn i norsk beskatningsområde, kan det være fastsatt inntaksverdi etter reglene i skatteloven Denne verdien vil da tre i stedet for anskaffelsesverdien ved ervervet. Når det gjelder fastsettelse av inngangsverdi for aksjer vises det til Lignings-ABC 2011/12 emnet Aksjer realisasjon av aksjer. Dersom tapsbegrensningsregelen i skatteloven 19-2 kommer til anvendelse ber vi om at dette beregnes på eget vedlegg ved bruk av den alternative gevinstberegningen på side 3 i skjema RF Aksjer og fondsandeler mv Post 125 Gevinst/tap beregnes som differansen mellom utgangsverdi (post 123) og inngangsverdi (post 124). For fysiske driftsmiddel som ikke faller innenfor regelen om kortvarig tilknytning til norsk beskatningsområde (se nedenfor under post 128), skal beløpet overføres til post 130. For finansielle eiendeler, forpliktelser, immaterielle eiendeler skal beløpet overføres post 140 flg. Merk at skjema skal fylles ut for hver enkelt eiendel som tas ut av norsk beskatningsområde. Terskelbeløpet på 1 million kroner er for disse eiendelene knyttet opp mot netto gevinst/-tap for alle eiendelene innenfor hver av objektgruppene. Ved uttak av flere eiendeler må flere skjema fylles ut, og gevinst/-tap overføres til post 140 flg. i det siste skjema. Felt for nummerering av skjemaene er satt inn øverst til høyre på første side i skjema. Post 128 Fysiske driftsmiddel med tilknytning til norsk beskatningsområde i kortere periode er i visse tilfeller unntatt fra reglene om uttaksskatteplikt i skatteloven 9-14 første ledd, se ovenfor under overskriften Unntak for uttaksskatteplikt for fysiske driftsmidler med beskatningsområde i kortere perioder. Gevinst/tap skal i disse tilfellene ikke overføres til post 130 flg. Gi i tilfelle en kort redegjørelse i merknadsfeltet her for hvorfor driftsmidlet er unntatt fra uttaksskatteplikten. Fysiske driftsmiddel Post 130 Beskatning av gevinst og fradrag for tap vil bare være aktuell dersom gevinst /tap overstiger 5 millioner kroner. Hvis terskelbeløpet overstiges vil hele gevinsten være skattepliktig evt. hele tapet fradragsberettiget. Beskatning av gevinst/fradrag for tap Er gevinsten over 5 millioner kroner og vilkåret for utsatt beskatning ikke er oppfylt, skal gevinst overføres post 0679 i næringsoppgave 2 (RF-1167), post 7160 i næringsoppgave 3 (RF- 1170), post 6160 i Næringsoppgave 4 (RF-1173) eller post 3900 i næringsoppgave 1 (RF-1175). Fradragsberettiget tap over 5 millioner føres i post 0879 i næringsoppgave 2, post 7410 i næringsoppgave 3, post 6410 i næringsoppgave 4, evt. post 7700 i næringsoppgave 1. Hvis tapet helt eller delvis er kommet til fradrag i et annet land, skal fradraget i norsk skattepliktig inntekt reduseres tilsvarende, jf. skatteloven 9-14 (7) tredje punktum. Det har ikke betydning for fradragsretten i Norge hvilken skattemessig effekt fradraget har hatt i det annet land. Utsatt beskatning/fradragsføring For nærmere opplysning om vilkårene for utsatt beskatning og fradragsføring, se ovenfor under avsnittene Skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap og Fysiske driftsmidler, finansielle eiendeler og forpliktelser under Utsettelse med beskatning. Er gevinst/tap over terskelbeløpet på 5 millioner kroner og vilkåret for utsatt beskatning/fradragsføring er oppfylt, skal gevinsten/tapet overføres til opplysningsfeltet på side 1 i selvangivelsen (RF-1028). For deltakerlignede selskaper skal beløpet føres i opplysningsfeltet på side 1 i deltakeroppgaven (RF-1221). Side 4 Merk at beløp under terskelbeløpet på 5 millioner kroner ikke skal overføres til opplysningsfeltet på selvangivelsen. Ved utsatt beskatning av gevinsten/utsatt fradragsføring av tapet skal det krysses av i feltet til høyre. Finansielle eiendeler, forpliktelser, immaterielle eiendeler samlet gevinst/tap Post 140 I denne posten føres sum gevinst for finansielle eiendeler, forpliktelser, immaterielle eiendeler som er tatt ut av norsk beskatningsområde i løpet av inntektsåret. Se nærmere ovenfor under avsnittet Oppgaveplikten. Post 141 Her føres sum tap for eiendeler som nevnt ovenfor, som er tatt ut av norsk beskatningsområde i løpet av inntektsåret. Post 142 Beskatning av gevinst og fradrag for tap vil bare være aktuelt dersom samlet gevinst /tap for eiendelene innenfor hver av objektsgruppene overstiger 1 million kroner i løpet av inntektsåret. Hvis terskelbeløpet overstiges vil hele gevinsten være skattepliktig evt. hele tapet fradragsberettiget. Beskatning av gevinst/fradrag for tap Hvis samlet gevinst fratrukket samlet tap overstiger 1 million kroner og vilkåret for utsatt beskatning av gevinst ikke er oppfylt skal gevinsten overføres post 0679 i næringsoppgave 2 (RF-1167), post 7160 i næringsoppgave 3 (RF-1170), post 6160 i Næringsoppgave 4 (RF-1173) eller post 3900 i næringsoppgave 1. Hvis samlet tap tillagt samlet gevinst overstiger 1 millioner kroner, og tapet kan fradragsføres direkte, skal beløpet føres i post 0879 i næringsoppgave 2, post 7410 i næringsoppgave 3, post 6410 i næringsoppgave 4, evt. post 7700 i næringsoppgave 1. Hvis tapet helt eller delvis er kommet til fradrag i et annet land, skal fradraget i norsk skattepliktig inntekt reduseres tilsvarende, jf. skatteloven 9-14 (7) tredje punktum. Det har ikke betydning for fradragsretten i Norge hvilken skattemessig effekt fradraget har hatt i det annet land.

5 Utsatt beskatning/fradragsføring for finansielle eiendeler og forpliktelser For nærmere opplysning om vilkårene for utsatt beskatning og fradragsføring, se ovenfor under avsnittene Skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap og Fysiske driftsmidler, finansielle eiendeler og forpliktelser under Utsettelse med beskatning. Er samlet gevinst/tap over terskelbeløpet på 1 million kroner og vilkåret for utsatt beskatning/fradragsføring oppfylt, skal gevinsten/tapet overføres til opplysningsfeltet på side 1 i selvangivelsen (RF-1028). For deltakerlignede selskaper skal beløpet føres i opplysningsfeltet på side 1 i deltakeroppgaven (RF-1221). Merk at beløp under terskelbeløpet på 1 millioner kroner ikke skal overføres til opplysningsfeltet på selvangivelsen. Ved utsatt beskatning av gevinsten/utsatt fradragsføring av tapet skal det krysses av i feltet nedenfor. Post 150 Dersom det etter reglene som nevnt ovenfor er et krav om sikkerhetsstillelse som vilkår for utsatt beskatning, skal dette markeres i post 150. Krav til sikkerhet fastsettes av skattekontoret i forbindelse med beregningen av uttaksskatten. Del II Opplysning om tidligere uttatte eiendeler mv Er det i 2008, 2009 eller 2010 tatt ut eiendeler mv. fra norsk beskatningsområde med utsatt beskatning/fradragsføring av gevinst/tap, må Del II Opplysning om tidligere uttatte eiendeler mv fylles ut. Et vilkår for fortsatt utsettelse med innbetaling av skatten er at det i hvert av de påfølgende inntektsårene etter uttaket opplyses hvor skattyter har sitt skattemessige bosted, og om eiendel eller forpliktelse er i behold. Er eiendeler som er tatt ut av norsk beskatningsområde i 2008, 2009, 2010 eller 2011 realisert i løpet av 2011, skal det krysses av for dette i felt c) eller d). Del III Realisasjon, uttak etc. av eiendeler/forpliktelser som tidligere er tatt ut av norsk beskatningsområde skal i disse tilfellene også fylles ut. Del III Realisasjon, uttak etc. av eiendeler mv som tidligere er tatt ut av norsk beskatningsområde Ble det ved uttak av eiendelen mv fastsatt en gevinst, og eiendelen etter uttaket realiseres til en lavere verdi enn den verdi som er lagt til grunn som utgangsverdi ved uttaket, kan skattyter kreve at den lavere realisasjonsverdien blir lagt til grunn. Realisasjonsverdien kan i disse tilfellene likevel ikke settes lavere enn inngangsverdien. Post 202 Her føres hvilket år eiendelen mv. som er realisert er tatt ut av norsk beskatningsområde. Post 203 t.o.m. post 206 Dette er poster som skal identifisere nærmere den tidligere uttatte eiendelen mv. som nå er realisert. Dette vil være opplysninger som skal samsvare med postene 101 t.o.m. post 106 i Del I i skjema for uttaksåret. Post 210 Her føres tidspunktet for realisasjon. Post 211 Felt a) Ble det beregnet gevinst ved uttaket skal faktisk realisasjonsvederlag føres i felt a) Felt b) I disse tilfellene kan realisasjonsvederlaget ikke settes høyere enn uttaksverdien ved uttaket (dvs. post 123 i Del I i skjema for uttaksåret), eller lavere enn inngangsverdien (dvs. post 124 i Del I i skjema for uttaksåret). Justert realisasjonsvederlag føres i felt b). Ble det beregnet et tap ved uttaket skal post 211 og post 212 ikke benyttes. Det vil da være uttaksverdien som skal benyttes, se post 213. Post 212 For fysiske driftsmidler skal det gjøres et tillegg til faktisk, evt. justert realisasjonsverdi for beregnede avskrivninger i perioden mellom uttaket og den faktiske realisasjonen, jf. skatteloven 9-14 (11) bokstav a), tredje punktum. De beregnede avskrivningene fastsettes etter reglene i skatteloven (5), jf De tenkte avskrivningene skal fastsettes på grunnlag av den utgangsverdi som er lagt til grunn ved beregningen av uttaksskatten og maksimale saldoavskrivninger for tiden etter uttaket. Det skal benyttes maksimale saldoavskrivninger, uavhengig av om skattyter er hjemmehørende i EØS-området. For Side 5 deler av inntektsår skal det benyttes forholdsmessige saldoavskrivninger, jf. skatteloven (5) bokstav b, annet punktum. Post 213 Ble det beregnet en gevinst ved uttaket vil korrigert realisasjonsvederlag være summen av post 211 og 212. Ble det beregnet et tap ved uttaket av eiendelen skal utgangsverdien som ble fastsatt i forbindelse med uttaket føres her (dvs. post 123 i Del I i skjema for uttaksåret). Post 214 Inngangsverdien hentes fra post 124 i Del I i skjema for uttaksåret. Post 215 Tap skal her føres i post 0879 i næringsoppgave 2 (RF-1167), post 7410 i næringsoppgave 3 (RF-1170), post 6410 i næringsoppgave 4 (RF- 1173), evt. post 7700 i næringsoppgave 1 (RF-1175). Ved gevinst, se post 216. Post 216 Ved gevinst skal det laveste beløpet av post 215 og gevinst i post 125 i Del I i skjema for uttaksåret føres her. Gevinsten overføres til post 0679 i næringsoppgave 2 (RF-1167), post 7160 i næringsoppgave 3 (RF-1170), post 6160 i Næringsoppgave 4 (RF- 1173) eller post 3900 i næringsoppgave 1 (RF-1175). KREDITFRADRAG Fradrag i norsk skatt betalt i utlandet av gevinst ved inntak i norsk beskatningsområde Hvis en gevinst ved realisasjon etter uttaket er skattepliktig til et annet land, skal det gis fradrag i endelig utlignet norsk uttaksskatt for den skatt som er betalt i utlandet for denne delen av gevinsten, jf. skatteloven 9-14 (11) bokstav c. Det er et vilkår for kreditfradrag at den andre staten ikke gir kredit for skatt som betales i Norge. Kreditfradraget beregnes etter reglene i skatteloven flg. så langt de passer. Det er ikke noe vilkår for kreditfradrag etter skatteloven (11) bokstav c at kreditfradraget gjelder skatt av inntekt med kilde i utlandet, sml. skatteloven (1) bokstav a. Fradraget er heller ikke begrenset av ettårsfristen i

6 skatteloven (2) første punktum. Kreditfradraget er begrenset til skatt av den del av gevinsten som også er skattepliktig til Norge. Fradragsbeløpet kan ikke overstige den uttaksskatt som er ilagt i Norge (maksimalt kreditfradrag) for denne del av gevinsten, jf. skatteloven (1). Det gis ikke kreditfradrag for skatten i utlandet i skatt til Norge på annen inntekt enn endelig utlignet uttaksskatt, jf. skatteloven (1). Skattyter må dokumentere at vilkårene for kreditfradrag er oppfylt. Fradrag i norsk skatt for gevinstskatt betalt i utlandet Ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde, gis det fradrag for utenlandsk skatt på latent gevinst ved et evt. inntak av den samme eiendelen eller forpliktelsen til norsk beskatningsområde etter reglene i skatteloven 9-14 (12) som er beskrevet nedenfor. Fradragsretten gjelder ved uttak av alle typer objekter som omfattes av reglene om skattlegging ved uttak fra norsk beskatningsområde, jf. skatteloven 9-14 (3). Dette gjelder fysiske driftsmidler, immaterielle eiendeler, omsetningsgjenstander, finansielle eiendeler og forpliktelser. Det er et vilkår for fradrag for utenlandsk skatt at eiendelen eller forpliktelsen får tilknytning til en reelt etablert virksomhet eller en reell økonomisk aktivitet i en annen EØSstat, jf. skatteloven 9-14 (12) tredje punktum. Det stilles samme krav til reell etablering og reell økonomisk aktivitet i EØS-staten som ved anvendelsen av fritaksmetoden i skatteloven 2-38 (3) bokstav a og i NOKUS-tilfellene. Skattyter må dokumentere at etableringen og den økonomiske aktiviteten i den andre EØS-staten er reell. Det er et vilkår for kreditfradrag at den andre staten ikke gir kredit for skatt som betales i Norge. Fysiske eiendeler, finansielle eiendeler og forpliktelser Ved uttak av fysiske eiendeler, finansielle eiendeler og forpliktelser, er det et vilkår for fradrag for utenlandsk skatt at skattyter på det tidspunkt retten til utsettelse med beskatningen opphører, jf. skatteloven 9-14 (10), anses skattepliktig til Norge som bosatt etter skatteloven 2-1 eller som hjemmehørende etter skatteloven 2-2, eller på dette tidspunkt anses skattemessig hjemmehørende i en annen EØS-stat. Omsetningsgjenstander og immaterielle eiendeler Ved uttak av omsetningsgjenstander og immaterielle eiendeler er det et vilkår for fradrag for utenlandsk skatt at skattyter siste dag før uttaket fra norsk beskatningsområde er skattepliktig som bosatt etter skatteloven 2-1 eller som hjemmehørende etter skatteloven 2-2, eller på dette tidspunkt anses skattemessig hjemmehørende i en annen EØS-stat. Beregning av kreditfradraget Fradrag gis etter reglene i skatteloven til så langt de passer. Dette innebærer at fradragsbeløpet ikke kan overstige den skatt som blir ilagt gevinsten i Norge (maksimalt kreditfradrag), jf. skatteloven Kreditfradraget er begrenset til skatt av den del av gevinsten som også er skattepliktig til Norge. Fradragsbeløpet kan ikke overstige den uttaksskatt som er ilagt i Norge (maksimalt kreditfradrag) for den del av gevinsten som er skattepliktig til Norge. Post 220 Skattyter som krever kredit etter de ovennevnte reglene må krysse av i post 220, og redegjøre nærmere for dette i eget vedlegg til dette skjema. Side 6

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109) Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

gevinst/tap skal fylles ut og leveres for uttak som har funnet sted i løpet av inntektsåret 2013.

gevinst/tap skal fylles ut og leveres for uttak som har funnet sted i løpet av inntektsåret 2013. Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2013 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109) Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde Finansdepartementet 25.03.2009 Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde 1. INNLEDNING Ved lov 12. desember 2008 nr. 99 ble

Detaljer

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet.

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet. Skatteetaten Rettledning til RF-1141 Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting og til RF-1314 Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av skattemessig bosted i Norge INNLEDNING Etter skatteloven

Detaljer

Skatteetaten. Rettleiing til oppgåve over uttak frå norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109)

Skatteetaten. Rettleiing til oppgåve over uttak frå norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109) Skatteetaten Rettleiing til oppgåve over uttak frå norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109) INNLEIING I skattelova 9-14 finst reglar om skattlegging ved uttak av visse eigedelar og forpliktingar frå

Detaljer

Rettleiing til RF-1109 Uttak frå norsk område for skattlegging 2016

Rettleiing til RF-1109 Uttak frå norsk område for skattlegging 2016 Rettleiing til RF-1109 Uttak frå norsk område for skattlegging 2016 Fastsett av Skattedirektoratet INNLEIING I skattelova 9-14 er det reglar om skattlegging ved uttak av visse eigedelar og forpliktingar

Detaljer

Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv.

Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv. Finansdepartementet 21.12.2012 Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv. 1 1 Innledning I 2008 ble det, med

Detaljer

Saksnr. 13/1173. Høringsnotat -

Saksnr. 13/1173. Høringsnotat - Saksnr. 13/1173 Høringsnotat - Skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde reduksjon av gevinst for fysiske driftsmidler som tidligere er tatt inn i beskatningsområdet Finansdepartementet 24.04.2013 1.

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Besl. O. nr. 29. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( )

Besl. O. nr. 29. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) Besl. O. nr. 29 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 29 Jf. Innst. O. nr. 1 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) År 2008 den 2. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Saksnr. 07/1389 05.04.2013 Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Gjeldende rett... 4 3.1 Skattytere

Detaljer

Utenlandsbeskatning - skatteavtaler

Utenlandsbeskatning - skatteavtaler Forside / Utenlandsbeskatning - skatteavtaler Utenlandsbeskatning - skatteavtaler Oppdatert: 29.05.2017 Skattemessig bosatt i Norge Bosatt i Norge Bosted etter skatteavtalen Beskatning etter skatteavtalene

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

Lovvedtak 27. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L ( ), jf. Prop. 1 LS ( )

Lovvedtak 27. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L ( ), jf. Prop. 1 LS ( ) Lovvedtak 27 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2014 2015), jf. Prop. 1 LS (2014 2015) I Stortingets møte 15. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

Saksnr. 13/ Høringsnotat

Saksnr. 13/ Høringsnotat Saksnr. 13/394 05.04.2013 Høringsnotat om tilordning av gjeldsrenter ved beregning av maksimalt kreditfradrag etter skatteloven 16-21 - forslag om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 (FSFIN)

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F)

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F) Rettledning til Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F) 2009 2010 2008 2011 2007 2006 Innhold 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2011

Detaljer

Rettledning skjema for beregning av friinntekt 2011

Rettledning skjema for beregning av friinntekt 2011 Rettledning skjema for beregning av friinntekt 2011 Side 1 Innledning og tekniske opplysninger Skjema for beregning av friinntekt er pliktig vedlegg til selvangivelse for selskap som er særskattepliktige

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2007. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3.

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3. Skatteetaten Rettledning til Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon for 2008 INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold

Detaljer

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd)

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 23/13. Avgitt 1.11.2013. Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, 10-40 første ledd, 10-41 annet og tredje ledd, 10-44

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) 2 Hva

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Høring om endring i reglene om beskatning av aksjegevin Arkivnr.

Høring om endring i reglene om beskatning av aksjegevin Arkivnr. rr Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Lars Olsen 13.06.2006 15.08.2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 2006/308618 /FA-RR/ LAO/ 008 Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061) Skatteetaten Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2007 HVEM SKAL LEVERE RF-1061? Oppgaven skal leveres av skattytere eller deltakerliknede

Detaljer

Reglane gjeld òg for personlege skattytarar som overfører aksjane o.a. til ein ektefelle busett i utlandet.

Reglane gjeld òg for personlege skattytarar som overfører aksjane o.a. til ein ektefelle busett i utlandet. Skatteetaten Rettleiing til RF-1141 Gevinst og tap på aksjar og partar ved utflytting og til RF-1314 Realisasjon av aksjar og partar etter opphøyr av skattemessig bustad i Noreg INNLEIING Etter skattelova

Detaljer

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) INNHOLD 2 Hvorfor finnes det 2 oppgaver og hva er forskjellen 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Forenklet» (RF-1088F) 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Detaljert» (RF-1088D)

Detaljer

Rettledning til RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv Fastsatt av Skattedirektoratet

Rettledning til RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv Fastsatt av Skattedirektoratet Rettledning til RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv. 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen av året.

Detaljer

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Forside / Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Oppdatert: 26.05.2017 Ansvarlige selskaper (herunder selskaper med delt ansvar)

Detaljer

Aksjeoppgaven 2016 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2016 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2016 (RF-1088) INNHOLD 2 Det finnes to oppgaver 2 Hvorfor finnes det to oppgaver og hva er forskjellen 2 «Aksjeoppgaven 2016 Forenklet» (RF-1088F) 2 «Aksjeoppgaven 2016 Detaljert»

Detaljer

Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014

Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014 Skatteetaten Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Norske deltakere i utenlandske selskaper som omfattes av skatteloven 10-60

Detaljer

Orientering om den nye kildeskatten på pensjoner Bjørn Haug Lunsjmøte NCA 21. Januar 2010

Orientering om den nye kildeskatten på pensjoner Bjørn Haug Lunsjmøte NCA 21. Januar 2010 Orientering om den nye kildeskatten på pensjoner Bjørn Haug Lunsjmøte NCA 21. Januar 2010 Kildeskattbestemmelser i skatteloven av 26. mars 1999 nr.14 2-3 fjerde ledd: (4) Person som ikke har skatteplikt

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Aksjeoppgaven 2015 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2015 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2015 (RF-1088) INNHOLD 2 Det finnes to oppgaver 2 Hvorfor finnes det to oppgaver og hva er forskjellen 2 «Aksjeoppgaven 2015 Forenklet» (RF-1088F) 2 «Aksjeoppgaven 2015 Detaljert»

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer

Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Forside / Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Oppdatert: 29.05.2017 Beskatning av aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Detaljert (RF-1088D)

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Detaljert (RF-1088D) Rettledning til Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Detaljert (RF-1088D) 2009 2010 2008 2011 2007 2006 Innhold 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2011

Detaljer

Rettledning skjema for beregning av friinntekt for inntektsåret 2015

Rettledning skjema for beregning av friinntekt for inntektsåret 2015 Rettledning skjema for beregning av friinntekt for inntektsåret 2015 Innledning og tekniske opplysninger Skjema for beregning av friinntekt er pliktig vedlegg til selvangivelse for selskap som er særskattepliktige

Detaljer

Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS)

Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS) Saksnr. 15/2224 02.02.2017 Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS) Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Vurderinger og forslag... 4 4 Økonomiske

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Utflyttingsskatt for eiendeler og forpliktelser

Utflyttingsskatt for eiendeler og forpliktelser Utflyttingsskatt for eiendeler og forpliktelser Sktl. 9-14, forholdet til EØS-retten og skatteavtalene Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 212 Leveringsfrist: 1. juni 2012 Til sammen

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

vil medføre konsernopphør etter skattelovforskriften («fsfin») med hensyn til tidligere skattefri konsernintern overføring.

vil medføre konsernopphør etter skattelovforskriften («fsfin») med hensyn til tidligere skattefri konsernintern overføring. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 6 /14. Avgitt 11.3.2014 Spørsmål om konsernbrudd etter konsernintern overføring (Fsfin 11-21-10) Spørsmålet var om salg av aksjene i Datterdatter (EU-land

Detaljer

Besl. O. nr. 26. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 26. Jf. Innst. O. nr. 10 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 1 (2006-2007)

Besl. O. nr. 26. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 26. Jf. Innst. O. nr. 10 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) Besl. O. nr. 26 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 26 Jf. Innst. O. nr. 10 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) År 2006 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike!

Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike! Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike! Det norske Storting har i f.m. statsbudsjettet for 2010 vedtatt nye regler for formueskatt på fast eiendom. Trenden er klar: Lave norske ligningstakster

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2012 Detaljert (RF-1088D)

Aksjer og egenkapitalbevis 2012 Detaljert (RF-1088D) Rettledning til Aksjer og egenkapitalbevis 2012 Detaljert (RF-1088D) Innhold 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2012 Detaljert (RF-1088D) 2 Hva

Detaljer

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4. Skatteetaten Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.2015 Fra og med inntektsåret 2014 er det innført

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Finansdepartementet. Oslo, 14. juni Høring forslag om endring av skatteloven 2-2 første ledd

Handelshøyskolen BI. Finansdepartementet. Oslo, 14. juni Høring forslag om endring av skatteloven 2-2 første ledd 1 Handelshøyskolen BI Finansdepartementet Oslo, 14. juni 2017 Høring forslag om endring av skatteloven 2-2 første ledd Det vises til høringsbrev av 16. mars 2017 (ref. nr. 15/2550 SL AEI/KR) hvor det foreslås

Detaljer

Likningsskjemaene 2014 viktige endringer

Likningsskjemaene 2014 viktige endringer Rettsavdelingen Seksjon foretaksskatt og seksjon personskatt Likningsskjemaene 2014 viktige endringer Orientering om viktige endringer som er gjort i skjemaene for inntektsåret 2014. Nye skjema for 2014

Detaljer

Nytt ligningsskjema for finansielle instrumenter

Nytt ligningsskjema for finansielle instrumenter Nytt ligningsskjema for finansielle instrumenter RF 1359 Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter Om det nye skjemaet Innledning Skatteetaten har utarbeidet et nytt skjema for gevinst,

Detaljer

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 25 Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv.

Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv. Forside / Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv. Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv. Oppdatert: 23.05.2017 Skattefritak for aksjeinntekter for aksjeselskap Skattefritak for aksjeinntekter

Detaljer

Finansdepartementet. Saksnr. 07/ Høringsnotat - Endringer i reglene om skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde

Finansdepartementet. Saksnr. 07/ Høringsnotat - Endringer i reglene om skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde Finansdepartementet Saksnr. 07/5448 19.06.2014 Høringsnotat - Endringer i reglene om skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde Finansdepartementet 19.06.2014 Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-11/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 08.07.2015 Vår ref.: 15-604/HH Deres ref.: 14/1798 SL TV/HKT Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finans Norge viser til

Detaljer

Frokostseminar 22. april 2015

Frokostseminar 22. april 2015 Frokostseminar 22. april 2015 Forslag til nye skatteregler for verdipapirfond Kjersti Trøbråten, Harald Willumsen, Arvid Aage Skaar og Marius Sollund 01 Kort om dagens regelverk 01 Kort om dagens regelverk

Detaljer

Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto

Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 22.09.2017 Vår ref.: 17-1333 Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finans Norge har tidligere uttrykt tilfredshet med at Regjeringen

Detaljer

Noen ordforklaringer. Avskrivningsgrunnlag. Kategori av (fysiske) gjenstander som skal avskrives under ett. Avskrivningsgruppe

Noen ordforklaringer. Avskrivningsgrunnlag. Kategori av (fysiske) gjenstander som skal avskrives under ett. Avskrivningsgruppe Noen ordforklaringer Dette er tenkt som et vedlegg til ny utgave av læreboken i skatterett til hjelp ved lesingen. Synspunkter er velkomne (frederik.zimmer@jus.uio.no) Fremstillingen bruker en del ord

Detaljer

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016)

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Lovvedtak 37 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) I Stortingets møte 14. desember 2015 ble det gjort

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkiv: Dato: 12/2440 SL AKR/KR GA/Sk-plikt utl

Deres ref: Vår ref: Arkiv: Dato: 12/2440 SL AKR/KR GA/Sk-plikt utl Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Arkiv: Dato: 12/2440 SL AKR/KR GA/Sk-plikt utl. 52 22.08.12 OLF-høring om forslag til oppheving av skatteplikt for inntekt og avskjæring

Detaljer

Rettledning til RF-1233 Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i deltakerliknet selskap 2015

Rettledning til RF-1233 Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i deltakerliknet selskap 2015 Skatteetaten Rettledning til RF-1233 Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i deltakerliknet selskap 2015 For mer informasjon se skatteetaten.no og Lignings-ABC Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Saksnr. 14/1798 14. april 2015 Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG AV FORSLAGENE... 3 3 GJELDENDE REGLER... 5 4 PROBLEMER MED GJELDENDE REGLER...

Detaljer

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Saksnr. 16/4112 27.10.2016 Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Innhold 1 Innledning... 3 2 Hva er en fondskonto?... 3 3 Gjeldende rett... 4 4 Departementets vurderinger og forslag... 5 5 Administrative

Detaljer

Rettledning til RF-1233 Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i deltakerliknet selskap 2013

Rettledning til RF-1233 Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i deltakerliknet selskap 2013 Skatteetaten Rettledning til RF-1233 Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i deltakerliknet selskap 2013 For mer informasjon se skatteetaten.no og Lignings-ABC Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

UTFLYTTINGSSKATT. Skatteloven og 14-25, og forholdet til skatteavtaler og EØS-avtalen

UTFLYTTINGSSKATT. Skatteloven og 14-25, og forholdet til skatteavtaler og EØS-avtalen UTFLYTTINGSSKATT Skatteloven 10-70 og 14-25, og forholdet til skatteavtaler og EØS-avtalen Kandidatnummer: 441 Veileder: Arvid Aage Skaar Leveringsfrist: 25.april 2007 Til sammen 17.982 ord 24.04.2007

Detaljer

Høringsnotat Om gjennomføring av forhøyet avskrivningssats for avskrivning av vogntog, lastebiler og busser i saldogruppe c

Høringsnotat Om gjennomføring av forhøyet avskrivningssats for avskrivning av vogntog, lastebiler og busser i saldogruppe c Sak: 15/2115 30.06.2015 Høringsnotat Om gjennomføring av forhøyet avskrivningssats for avskrivning av vogntog, lastebiler og busser i saldogruppe c Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn...

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 9 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 9 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-11/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 9 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

Uttaksbeskatning ved fast driftssted i Norge

Uttaksbeskatning ved fast driftssted i Norge Skatterett 3 2012 [31] 247 255 Uttaksbeskatning ved fast driftssted i Norge Av advokat Anders V. Heieren Anders V. Heieren er født 1962, cand.jur. 1988, partner og leder for skatteavdelingen i Arntzen

Detaljer

Besl. O. nr. 14. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 14. Jf. Innst. O. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( )

Besl. O. nr. 14. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 14. Jf. Innst. O. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) Besl. O. nr. 14 (2007-2008) Odelstingsbeslutning nr. 14 Jf. Innst. O. nr. 1 (2007-2008) og Ot.prp. nr. 1 (2007-2008) År 2007 den 29. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Lovvedtak 11. (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak)

Lovvedtak 11. (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Lovvedtak 11 (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2013 2014), jf. Prop. 1 LS (2013 2014) og Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) I Stortingets møte 5. desember 2013 ble det gjort

Detaljer

Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr.

Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 2 2004 2006 RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 3 2004 2006 RF-1003 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 4 2004

Detaljer

meldinger Eks: SKD 2/14, 27. februar 2014 Rettsavdelingen

meldinger Eks: SKD 2/14, 27. februar 2014 Rettsavdelingen meldinger Eks: SKD 2/14, 27. februar 2014 Rettsavdelingen Meldingen om ligningen for inntektsåret 2013 Meldingen inneholder en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret

Detaljer

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat om oppgave- og dokumentasjonsplikt for

Detaljer

9åelse av internasjonal dobbeltbeskatn n

9åelse av internasjonal dobbeltbeskatn n NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJONCONFEDERATION OF NORWEGIAN ENTERPRISE Postadresse Postal Address Adresse Address Org.nr. Org.no Telefon Telephone E-post E-mail Postboks 5250 Majorstuen Middelthuns gate

Detaljer

I. Deltakers formue og inntekt

I. Deltakers formue og inntekt Skatteetaten Rettledning til utfylling av oppgavene over deltakerens formue og inntekt i kommandittselskap mv. (RF-1228 og1235) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 27 Dette er en felles rettledning

Detaljer

Skattemessige avskrivninger

Skattemessige avskrivninger Forside / Skattemessige avskrivninger Skattemessige avskrivninger Oppdatert: 28.05.2017 Det gis skattemessig fradrag for avskrivninger for verdiforringelse ved slit og elde på varige og betydelige driftsmidler.

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av individuelle livrenter og kapitalforsikringer uten garantert avkastning

Høringsnotat om skattlegging av individuelle livrenter og kapitalforsikringer uten garantert avkastning Desember 2003 Høringsnotat om skattlegging av individuelle livrenter og kapitalforsikringer uten garantert avkastning Side 1 L:\02_2588_notat_vs.doc 1. BAKGRUNN OG SAMMENDRAG Skattereglene for individuelle

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

Rettledning til utfylling av selskapsoppgave for deltakerliknet selskap Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014

Rettledning til utfylling av selskapsoppgave for deltakerliknet selskap Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Skatteetaten Rettledning til utfylling av selskapsoppgave for deltakerliknet selskap Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Selskap som deltakerliknes etter skatteloven 10-40, skal levere

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Ikke alle oppgavene omtales her. Oppgave 2. Etter asl. 8-1, 1. ledd kan selskapet i utgangspunkt dele ut annen egenkapital på 1 200 000

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 9 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 9 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 201708/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 9 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2017. Stortingets

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour h12) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 Spm. 1 Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

Lovendringer og dommer

Lovendringer og dommer Lovendringer og dommer EBL Skatteseminar, 21. oktober 2008 Advokat Morten Fjermeros Advokat Bendik Christoffersen www.thommessen.no Skatterett- ajourføring oktober 2008 Lovendringer Dommer Avgjørelser

Detaljer

Hjemmehørendebegrepet for selskap mv.

Hjemmehørendebegrepet for selskap mv. Hjemmehørendebegrepet for selskap mv. v/joachim M. Bjerke IFA Norge, 26. april 2017 Agenda 1. Innledning og dagens regler 2. Forslaget til nye regler 3. Foreslåtte overgangsregler 4. Noen spredte refleksjoner

Detaljer

Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet

Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Statsbudsjettet 2009.

Statsbudsjettet 2009. 7. oktober 2008 Deloitte Advokatfirma DA Statsbudsjettet 2009. - Skatt og avgift Forretningsjus Skatt og Avgift Transaksjoner Innholdsfortegnelse 1. Formuesverdsettelse av næringseiendom... 2 2. Oppheving

Detaljer

VEDLEGG TIL SELVANGIVELSEN 2016 VEDLEGG TIL SELVANGIVELSEN 2016 DEN ENKELTE SAMEIER I SAMEIET SOLHAUGEN COLLETS GATE, 0169 OSLO

VEDLEGG TIL SELVANGIVELSEN 2016 VEDLEGG TIL SELVANGIVELSEN 2016 DEN ENKELTE SAMEIER I SAMEIET SOLHAUGEN COLLETS GATE, 0169 OSLO VEDLEGG TIL SELVANGIVELSEN 2016 Skatt Øst Oslo Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref. Vår ref. Ansvarlig partner: 189740001/HPS/HPS Jan-Erik Nielsen Oslo, 10. april 2017 20562 VEDLEGG TIL SELVANGIVELSEN

Detaljer