meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

Save this PDF as:
Størrelse: px
Begynne med side:

Download "meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger"

Transkript

1 meldinger SKD 1/12 9. januar 2012 Rettsavdelingen, innkreving Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd til dekning av utgifter til behandling av konkursbo. Tilsagn om dekning av utgifter til videre bobehandling kan gis over Skattedirektoratets tilsagnsordning og over skatteregnskapet jf. skatteoppkreverinstruksen 4-6 nr. 3. Det er besluttet en ny kostnadsfordeling slik at det for tilsagn som gis fra er det den kreditor som har det største kravet i boet som gir tilsagnet. Meldingen erstatter SKD-melding 4/08, 19. februar Innledning 1.1 Allment 1.2 Skatteoppkreverinstruksens tilsagnsordning 1.3 Skattedirektoratets tilsagnsordning 2 Rette myndighet 2.1 Allment 2.2 Rette myndighet etter skatteoppkreverinstruksens tilsagnsordning 2.3 Rette myndighet etter Skattedirektoratets tilsagnsordning 3 Materielle vilkår 3.1 Allment 3.2 Innfordringshensyn 3.3 Andre tilfeller Allmennpreventive hensyn Revisorgjennomgang Akutte krisesituasjoner 4 Saksbehandlingsregler 4.1 Krav til bostyrers søknad Innsyn i bostyrers søknad 4.2 Krav til bostyrers rapportering 4.3 Krav til skatteoppkreverne og skattekontorene Allment Krav til avgjørelsen 5 Krav til regnskapsføring 5.1 Allment 5.2 Utbetalinger til bostyrer 5.3 Utbetalinger av tilsagn gitt over Skattedirektoratets tilsagnsordning 5.4 Utbetalinger av tilsagn gitt over skatteoppkreverinstruksens tilsagnsordning 6 Rapportering 6.1 Allment 6.2 Rapportering av tilsagn gitt over skatteoppkreverinstruksen 6.3 Rapportering av tilsagn gitt over Skattedirektoratets tilsagnsordning

2 1 Innledning 1.1 Allment Denne meldingen gir retningslinjer for når skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger skal benyttes, og hvordan dette skal rapporteres. Tilsagn kan gis over Skattedirektoratets tilsagnsordning etter instruks fastsatt av Finansdepartementet den 16. desember 1998 eller over skatteregnskapet, jf. skatteoppkreverinstruksen 4-6 nr. 3. Tilsagn kan gis i konkursbo eller insolvent dødsbo hvor det foreligger udekkede skatte- og avgiftskrav, og hvor boet ikke selv har midler til den videre bobehandlingen. Formålet med tilsagnsordningene er å følge opp skatte- og avgiftskrav i konkursbo som ledd i det offentlige innkrevingsarbeidet, og å ivareta allmennpreventive hensyn. I tillegg kan det stilles tilsagn i tilfeller hvor det er mistanke om skattekriminalitet eller eventuelt annen økonomisk kriminalitet som har påvirket skatte- og avgiftskreditorenes krav. Tilsagnsordningene vil i det følgende bli behandlet samlet, med mindre noe annet fremgår av sammenhengen. Skatt øst skal behandle tilsagnssakene for hele landet etter innstilling fra skatteoppkrever eller skattekontorene. Nærmere under punkt Skatteoppkreverinstruksens tilsagnsordning I brev av 25. juni 1997 fra Finansdepartementet er Skattedirektoratet gitt fullmakt til å treffe de beslutninger som skatteoppkreverinstruksen 4-6 nr. 3 legger til departementet. Ordningen er i det følgende omtalt som Skatteoppkreverinstruksens tilsagnsordning. I medhold av skatteoppkreverinstruksen skal tilsagn kun gis for å følge opp skattekrav, herunder trekkansvar og arbeidsgiveravgift, som skatteoppkrever har oppkreveransvaret for. Tilsagn som er gitt i medhold av skatteoppkreverinstruksen 4-6 nr. 3 skal belastes skatteregnskapet. 1.3 Skattedirektoratets tilsagnsordning Finansdepartementet har ved brev av 25. juni 1997 gitt Skattedirektoratet fullmakt til å gi betinget tilsagn om tilskudd til dekning av utgifter til behandling av konkursbo. Ordningen er heretter omtalt som Skattedirektoratets tilsagnsordning. I instruks til Skattedirektøren og Toll- og avgiftsdirektøren for behandling av betinget tilsagn om tilskudd til dekning av utgifter til behandling av konkursbo, fastsatt av Finansdepartementet den 15. mars 2006, er direktoratet med departementets samtykke tildelt kompetanse til å delegere myndighet til underliggende organ. Gjennom det årlige tildelingsbrev fra Finansdepartementet fastsettes Skattedirektoratets årlige budsjettmessige ramme for den delegerte fullmakten.. Tilsagn gitt i medhold av Skattedirektoratets tilsagnsordning skal som hovedregel gis for å følge opp avgiftskrav som skattekontorene har oppkreveransvaret for. 2 Rette myndighet 2.1 Allment Søknad om tilsagn etter skatteoppkreverinstruksens tilsagnsordning sendes skatteoppkreveren. Søknad om tilsagn etter Skattedirektoratets ordning sendes det regionale skattekontoret og avgjøres av Skatt øst.

3 Søknader som omfatter både skatte- og avgiftskrav skal sendes via skatteoppkreveren til det regionale skattekontoret før endelig avgjørelse treffes av Skatt øst. Skattedirektoratet skal orienteres om saker som antas å ha prinsipiell interesse. Skatt øst gis myndighet til å behandle tilsagnssaker fra hele landet. Skattekontoret vil også være ansvarlig for å rapportere til Skattedirektoratet om bruken av ordningen. En søknad som omfatter krav fra flere skatteoppkrevere skal behandles samlet av Skatt øst. Søknad med innstilling fra skatteoppkrevere sendes skattekontoret i regionen som videresender saken til Skatt øst. Dersom en søknad er fremsatt overfor flere skattekontor eller overfor skatteoppkrevere i flere regioner, skal skattekontoret i den regionen hvor boet er åpnet samordne søknadene eller innstillingene fra skatteoppkreverne, og videresende saken samlet til Skatt øst. Har bostyrer søkt om tilsagn overfor flere skatte- og avgiftskreditorer skal søknaden uansett beløpsgrense, sendes til Skatt øst for avgjørelse. 2.2 Rette myndighet etter skatteoppkreverinstruksens tilsagnsordning Etter å ha innhentet råd fra det regionale skattekontoret kan skatteoppkreveren stille sikkerhet for fortsatt bobehandling med inntil ½-part av folketrygdens grunnbeløp (G) for den enkelte sak. Dette belastes skatteregnskapet. Ved innhenting av råd skal skatteoppkreveren forelegge saken skriftlig for skattekontoret før tilsagn gis. Skattekontoret skal gi den veiledningen kontoret føler er påkrevet, og komme med anbefaling i den konkrete saken. I tillegg skal skattekontoret samordne og ivareta andre offentlige interesser og hensyn, samt forvisse seg om at påtalemyndigheten underrettes i tilfeller hvor det er nødvendig. Skatt vest, Skatt nord, Skatt sør og Skatt Midt-Norge kan for sine skatteoppkrevere samtykke i at det stilles sikkerhet for videre bobehandling med inntil folketrygdens grunnbeløp (1 G) over skatteregnskapet. Slikt samtykke kan gis etter at skattekontoret har mottatt innstilling fra skatteoppkreveren. Skatt øst kan stille inntil 3 G til sikkerhet for videre bobehandling over skatteregnskapet. Tilsagn kan gis etter innstilling fra både skatteoppkreveren og det regionale skattekontoret. I saker hvor det er aktuelt å stille mer enn 3 G over skatteregnskapet skal fullmakt fra Skattedirektoratet innhentes. 2.3 Rette myndighet etter Skattedirektoratets tilsagnsordning Det er bare Skatt øst som kan gi tilsagn over Skattedirektoratets tilsagnsordning. Skatt øst kan stille ubegrenset sikkerhet for videre bobehandling over direktoratets ordning. 3 Materielle vilkår 3.1 Allment Søknad om tilsagn skal fremsettes skriftlig av bostyrer. Bostyrer skal sørge for at saken er så godt opplyst som mulig. Tilsagn skal som den klare hovedregel bare gis når fortsatt bobehandling antas å ville tilføre konkursboet verdier som medfører bedre dekning for skatte- og/eller avgiftskrav som er meldt i boet.

4 Tilsagn gis bare i tilfeller hvor det enkelte konkursbo selv ikke har økonomisk evne til å bære risikoen for kostnadene knyttet til den videre bobehandlingen. Som utgangspunkt betyr dette at både boets legalpant og rekvirentansvar skal være benyttet før tilsagn gis. I særlige tilfeller kan det tenkes situasjoner hvor bostyrer søker om tilsagn selv om boet har midler til rådighet gjennom legalpantordningen. Det må da foretas en konkret vurdering av om det er nødvendig med tilsagn i tillegg til legalpantet. Legalpantet vil bare kunne benyttes til nødvendige boomkostninger, jf. panteloven 6-4 og dekningsloven 9-2 nr. 2, og behovet for tilsagn vil måtte avgjøres i forhold til om utgiftene ved fortsatt bobehandling anses omfattet av begrepet nødvendige boomkostninger. Tilsagn skal som utgangspunkt bare gis i tilfeller der det foreligger konkrete forhold som bostyrer ønsker å forfølge nærmere. Dette innebærer at bostyrer må ha vurdert hvilke rettslige muligheter som foreligger og mot hvem kravene ønskes rettet. Et tilsagn skal begrenses til behandling i en instans, med løfte om at ny søknad vil bli vurdert dersom det foreligger behov for ytterligere forfølgning. Dersom flere kreditorer enn skatte- og avgiftskreditorene har økonomisk interesse av fortsatt bobehandling, eksempelvis direktoratet for arbeidstilsynet, kan det stilles som vilkår at disse kreditorene stiller garanti for en proratarisk andel. Hvorvidt andre har økonomisk interesse i videre bobehandling, vil avhenge av hvilke krav som kan antas å oppnå dekning ved tilførsel av midler. 3.2 Innfordringshensyn Betinget tilsagn om fortsatt bobehandling skal som hovedregel gis av innfordringshensyn. Det vil si i tilfeller hvor det offentlige som kreditor antas å ha en økonomisk interesse av fortsatt bobehandling. Hvorvidt det foreligger innfordringshensyn i det enkelte tilfellet, må avgjøres etter en konkret helhetsvurdering av mulighetene for at konkursboet blir tilført midler gjennom fortsatt bobehandling. I det følgende gjennomgås noen sentrale momenter ved vurderingen. Denne oppregningen er ikke ment å være uttømmende. Det er for det første av sentral betydning for vurderingen å få avklart hvilken prosessrisiko som foreligger. Dette innebærer at det må vurderes hvor sannsynlig det er at konkursboet vil vinne frem med sine krav. For eksempel kan det være aktuelt å vurdere om vilkårene for omstøtelse foreligger, om det er bevisproblemer knyttet til saken, om det er grunnlag for erstatningssøksmål osv. Det er viktig å få oversikt over hvilke rettslige problemstillinger og eventuelle bevisproblemer som kan oppstå i saken. I tillegg er det viktig med en mest mulig objektiv vurdering av hvordan saken står rettslig. Allmennpreventive hensyn kan tilsi at det aksepteres høyere prosessrisiko i de sakene hvor skatte- og avgiftskravene vil få betydelig merdekning, se punkt Det må videre vurderes hvorvidt boets motpart er søkegod. Ved vurderingen av om tilsagn skal gis, er det av sentral betydning hvorvidt boet kan forvente at kravet kan innfordres hos motparten dersom boet vinner frem med sine påstander. I tvilstilfeller bør motpartens økonomiske situasjon avklares. Det er viktig at motpartens søkegodhet vurderes ut fra hva som kan forventes på sikt. I tilfeller hvor det ikke kan påregnes noen dekning ved innfordring mot boets motpart dersom saken vinnes, er det lite hensiktsmessig å føre saken. Et tilsagn kan i slike tilfeller likevel begrunnes dersom det foreligger klare allmennpreventive hensyn, herunder mistanke om skattekriminalitet, se punkt Endelig vil det være av betydning å få avklart hvilke krav som blir dekket dersom bostyrer får medhold i saken. Dersom eventuelle innbetalinger ikke eller bare i liten grad vil gå til dekning av skatte- og avgiftskrav, vil det sjelden være innfordringsmessig tjenlig å stille tilsagn. Tilsagnsinstituttet skal som det klare utgangspunkt ikke benyttes til å forfølge prinsipielle juridiske problemstillinger, med mindre det antas at dette er innfordringsmessig tjenlig.

5 3.3 Andre tilfeller I tilfeller hvor innfordringshensynene ikke alene gir grunnlag for å gi betinget tilsagn, kan tilsagn likevel stilles dersom andre særlige forhold tilsier det. Kravene i punkt 3.1 skal være oppfylt også i slike tilfeller. Eksempel på slike andre særlige forhold følger under Allmennpreventive hensyn Tilsagn kan gis dersom det foreligger sterke allmennpreventive hensyn, herunder mistanke om skattekriminalitet. Om tilsagn bør gis på dette grunnlaget, vurderes på bakgrunn av hvor store krav som er meldt i boet, hvordan mulighetene er for å vinne frem med et søksmål, motpartens eventuelle illojale/straffbare handlinger og sakens øvrige momenter. I tråd med skatteetatens strategi om å bekjempe svart økonomi og skattekriminalitet, ønsker direktoratet å legge vekt på allmennpreventive hensyn og spesielt mistanke om skattekriminalitet som grunnlag for å stille tilsagn. Det kan for eksempel gis tilsagn i tilfeller hvor fortsatt bobehandling hovedsakelig har som formål å avdekke skattekriminalitet. Bostyrer skal i slike tilfeller kontakte påtalemyndigheten og eventuelt også skattekrimenheten i regionen med tanke på et samarbeid, dersom dette anses nødvendig. Dersom det kun foreligger strafferettslige hensyn, er det Justisdepartementets garantiordning som eventuelt kan komme til anvendelse. I tilfeller der betydelige offentlige krav står udekket, kan dette i seg selv tilsi at tilsagn bør stilles. Dersom saken for eksempel har fått stor mediedekning og en unnlatelse av å gi tilsagn vil føre til at eventuelle krav ikke blir forfulgt, kan preventive hensyn tilsi at det bør gis tilsagn Revisorgjennomgang Det kan gis et begrenset tilsagn i tilfeller der bostyrer har en begrunnet mistanke om å avdekke økonomiske misligheter i skyldnerens virksomhet gjennom en revisorgjennomgang av skyldnerens regnskap. Tilsagnet bør i så fall begrenses til utgiftene knyttet til revisorgjennomgangen, samtidig som det gis løfte om en ny vurdering av om tilsagn skal gis på bakgrunn av resultatene fra revisorgjennomgangen Akutte krisesituasjoner Det kan også stilles tilsagn for omkostninger knyttet til akutte krisesituasjoner. Eksempelvis kan det gis penger til et konkursrammet oppdrettsanlegg som mangler penger til å holde driften i gang. Tilsagn kan i slike tilfeller gis for å unngå at verdier i boet går tapt eller forringes. 4 Saksbehandlingsregler 4.1 Krav til bostyrers søknad Bostyrer skal fremsette en skriftlig søknad om tilsagn til dekning av utgifter til den videre bobehandlingen. Det er viktig at søknaden gir et best mulig grunnlag for vurderingen av om tilsagn skal gis eller ikke. Søknaden skal gi en oversikt over hvilke forhold bostyrer ønsker å forfølge og hvilket rettslig grunnlag som anføres. Dette innebærer at bostyrer må redegjøre for søksmålsgrunnlaget, hvilke fakta som legges til grunn, og bostyrers vurdering av sannsynligheten for å vinne frem med eventuelle søksmål. Bostyrer kan ta muntlig kontakt med forberedende organ, eventuelt Skatt øst, for en foreløpig avklaring av om det er noen grunn til å søke om tilsagn. En søknad skal videre inneholde opplysninger om motpartens søkegodhet, en oversikt over de krav som er anmeldt i boet med tilhørende prioritet, om det er søkt andre kreditorer om garanti og om andre kreditorer i så fall har stilt garanti, og eventuelt en vurdering av strafferettslige sider ved saken. For å dekke disse punktene, kan bostyrer sende inn kopi av innberetningen til tingretten, samtidig som det redegjøres for forhold som ikke fremgår av innberetningen.

6 Bostyrer skal videre angi hvor mye midler det er behov for til den videre bobehandlingen. Beløpet skal inkludere merverdiavgift. Beløpet må videre kunne dekke både bostyrers egne og motpartens saksomkostninger dersom saken blir avgjort av domstolene. Beløpet vil naturlig nok være sterkt skjønnspreget, i det vurderingen inneholder en rekke usikre faktorer. Bostyrer skal kun gi et overslag over utgifter i forbindelse med behandling i en instans, jf. punkt 3.1. Dersom bostyrer ønsker å benytte stilte tilsagnsmidler til annen bobehandling enn forutsatt, skal bostyrer innhente samtykke fra tilsagnsgiver til dette. For eksempel kan ikke et tilsagn som er stilt til et omstøtelsessøksmål benyttes til søksmål om eierskap av et formuesgode, uten at det er tatt forbehold om dette i søknaden eller at tilsagnsgiver gir aksept Innsyn i bostyrers søknad Det har forekommet at styremedlemmer i selskapet som har gått konkurs har bedt om innsyn i bostyrers søknad. Finansdepartementet uttaler i brev av 9. november 2007 at dokumentene i tilsagnssakene er unntatt offentlighet på grunn av dokumentets innhold. Brevet er i sin helhet lagt ut på skattenett og sko-nett. 4.2 Krav til bostyrers rapportering Bostyrer skal innen utgangen av hvert år, samt ved avsluttet bobehandling, gi en rapport til skatteoppkreverkontoret og Skatt øst hvis tilsagn er gitt over skatteregnskapet, eller til Skatt øst dersom tilsagn er gitt over Skattedirektoratets ordning. Der det både er anmeldt skatte- og avgiftskrav i boet, skal rapporten sendes til Skatt øst. Av rapporten må det fremgå om tilsagnet har medført at boet er blitt tilført midler, om hele eller deler av gitt tilsagn er utbetalt til boet, og om eventuell anmeldelse har ført til påtalemessig avgjørelse. 4.3 Krav til skatteoppkreverne og skattekontorene Allment Oppkrever (skatteoppkreveren eller skattekontoret) skal sørge for at bostyrers søknad inneholder de opplysninger som er påkrevet etter punkt 4.1. Dersom søknaden ikke inneholder tilstrekkelig informasjon, må oppkrever sørge for å innhente disse opplysningene fra bostyrer. Oppkrever skal videre sørge for å klargjøre hvilken tilsagnsordning som er anvendelig, og hvilket organ som kan gi tilsagn i den konkrete saken. Dersom oppkrever ikke har kompetanse til selv å gi tilsagn, skal saken oversendes til rette instans sammen med oppkrevers innstilling. Skatteoppkreveren skal alltid oversende saken til sitt regionale skattekontor sammen med sin innstilling. Skatteoppkreveren skal også registrere og oversende tilsagnssaken i SOFIE. Dersom det regionale skattekontoret har relevante opplysninger i saken, kan skattekontoret utarbeide egen innstilling og sende saken til Skatt øst sammen med skatteoppkrevers innstilling. Det regionale skattekontoret skal også oversende saken til Skatt øst i SOFIE. Har bostyrer søkt om tilsagn overfor flere skatte- og avgiftskreditorer, skal søknaden sendes til Skatt øst for avgjørelse, uansett beløpsgrense Krav til avgjørelsen Avgjørelser om tilsagn skal alltid gis skriftlig.

7 I tilfeller hvor det gis tilsagn, må det stilles vilkår om at bostyrer informerer om resultatet av tilsagnet, herunder om fortsatt bobehandling har tilført boet ytterligere midler, om anmeldelse har ført til påtaleforfølgelse og lignende. Informasjonen sendes til skatteoppkreveren og/eller skattekontoret avhengig av hvem som er ansvarlig for rapporteringen etter punkt 6 nedenfor. Den som treffer avgjørelsen, skal sette som vilkår at eventuelt krav om utbetaling av tilsagnsmidlene rettes til skatteoppkrever dersom det kun gis midler over skatteregnskapet. I tilfeller hvor det gis midler over begge ordningene eller bare over Skattedirektoratets tilsagnsordning, skal bostyrers krav om utbetaling rettes til Skatt øst. 5 Krav til regnskapsføring 5.1 Allment Skatteoppkreverne og Skatt Øst må føre regnskap over gitte tilsagn og hvor mye som er utbetalt til bostyrer. Oversikt over tilsagn og utbetalinger må oppdateres hver gang det skjer endringer. Tilsagn til bo hvor det både er skattekrav og avgiftskrav er det den kreditor som har det største kravet som gir hele tilsagnet. Dersom over 50 % av skatte- og avgiftskravene i boet er merverdiavgiftskrav, skal tilsagnet gis over Skattedirektoratets ordning. Dersom over 50% er skattekrav skal tilsagnet gis over skatteoppkreverinstruksens ordning. I tilfeller hvor kravene er fordelt 50/50 gis tilsagnet over Skattedirektoratets ordning. 5.2 Utbetalinger til bostyrer Utbetalinger til bostyrer skal som hovedregel gis etterskuddsvis. En eventuell forskuddsutbetaling regnes som massekrav i konkursboet, jf. dekningsloven 9-2 nr. 2. Det kan for eksempel være naturlig at deler av tilsagnet blir utbetalt i tilfeller hvor bobehandlingen pågår over lengre tid, i tilfeller hvor deler av saken er avgjort eller der tilsagnet har gått til dekning av utgifter knyttet til fullført revisorgjennomgang. Bostyrer må henvende seg skriftlig til skatteoppkreveren eller Skatt øst for å få en utbetaling i henhold til det gitte tilsagnet. Vedlagt henvendelsen skal det følge en redegjørelse for hva tilsagnet har gått til dekning av. 5.3 Utbetalinger av tilsagn gitt over Skattedirektoratets tilsagnsordning Etter henvendelse fra bostyrer, utbetaler Skatt øst tilsagn som er stilt over Skattedirektoratets ordning. Utbetalingen føres til utgift i kapittel Utbetalinger av tilsagn gitt over skatteoppkreverinstruksens tilsagnsordning Etter henvendelse fra bostyrer utbetaler skatteoppkreveren tilsagnsbeløp som er stilt over skatteregnskapet. Utbetalingen føres til utgift i skatteregnskapet. 6 Rapportering 6.1 Allment For å sikre at tilsagnsordningene gir de resultatene som er ønskelig, er det nødvendig med en årlig oppfølging av de tilsagnene som er stilt. Oppfølgingen skal gi direktoratet et bilde av den innfordringsmessige effekten av de stilte tilsagnene. Skatteoppkreverne og skattekontorene skal ha rutiner for oppfølgingen av det enkelte konkursbo.

8 6.2 Rapportering av tilsagn gitt over skatteoppkreverinstruksen Skatteoppkreveren skal hvert år gi en rapport til det regionale skattekontoret over de tilsagn som er stilt over skatteregnskapet i løpet av kalenderåret. Skatteoppkreveren må føre opp alle tilsagn gitt av sitt kontor, og Skatt øst over denne tilsagnsordningen. Frist for innrapportering til det regionale skattekontoret settes av skattekontoret. I rapporten skal det opplyses om: 1. vedtaksmyndighetenes referansenummer 2. boets navn 3. tilsagnsbeløpet, samt vedtaksdatoen for tilsagnet 4. forbruk av tilsagnsbeløpet, samt tidspunktet for de enkelte utbetalingene 5. resultatet av tilsagnet, herunder: resultatet av eventuelle søksmål eller forlik hvorvidt bobehandlingen er avsluttet bortfalt tilsagn (tilsagn som med sikkerhet ikke vil bli benyttet av bostyrer) omfanget av aktiva innvunnet til boet som følge av videre bobehandling merdekning til skattekravene som følge av videre bobehandling 6. om bostyrer inngikk samarbeid med påtalemyndigheten, og i så tilfelle resultatet av dette. Det regionale skattekontoret skal kontrollere at rapporteringen er i samsvar med de opplysningene kontoret selv har. Eventuelle feil rettes opp før skattekontoret sammenstiller rapportene fra samtlige kommuner og oversender felles rapport til Skatt øst, som igjen rapporterer til Skattedirektoratet for hele landet. Skatt øst skal holde denne rapporteringen adskilt fra innrapporteringen vedrørende tilsagn gitt over direktoratets ordning. Frist for innsendelse av en sammenstilt rapport settes av Skattedirektoratet. 6.3 Rapportering av tilsagn gitt over Skattedirektoratets tilsagnsordning Skatt øst skal årlig innrapportere til Skattedirektoratet vedrørende tilsagn gitt over direktoratets ordning. Rapporteringen skal skje etter nærmere anvisninger fra Skattedirektoratet. Skattedirektoratets tilsagnsordning gis gjennom det årlige tildelingsbrevet fra Finansdepartementet. Skattedirektoratet skal på denne bakgrunn videresende rapporteringen til Finansdepartementet. Tilsagn gitt over skatteoppkreverinstruksens ordning skal fra og med 2005 ikke inngå i direktoratets rapportering til Finansdepartementet, og rapporteringen av de to tilsagnsordningene skal derfor holdes adskilt.

Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Skattedirektoratet meldinger SKD 10/05, 4. oktober 2005 Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

meldinger SKD nr. 4/08, 19. februar 2008

meldinger SKD nr. 4/08, 19. februar 2008 Skatteetaten meldinger SKD nr. 4/08, 19. februar 2008 Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet meldinger SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen 1 Innledning 2 Avgrensninger 3 Nærmere om skattekrav og krav på arbeidsgiveravgift 3.1 Hjemmel

Detaljer

Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene. 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder

Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene. 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder Tema Konkursvurdering Erfaring - behandling av konkursbegjæringer

Detaljer

DET KONGELIGE ]USTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT i* G-05/2014 14/101 07.11.2014

DET KONGELIGE ]USTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT i* G-05/2014 14/101 07.11.2014 fl DET KONGELIGE ]USTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT i* i_ Rundskriv Til alle landets tingretter og Oslo byfogdembete Nr. Vår ref Dato G-05/2014 14/101 07.11.2014 Justis- og beredskapsdepartementets særskilte

Detaljer

Skatt nord. Gøril Heitmann. Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord

Skatt nord. Gøril Heitmann. Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord Skatt nord Gøril Heitmann Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord Kort om skatteoppkrevernes oppgaver Føring av skatteregnskap Innkreving av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, selskapsskatt, personskatt

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 14. mars 2011 INNBERETNING

Detaljer

Rapport fra stedlig kontroll av arbeidgiverkontrolleni Trøndelag 2012

Rapport fra stedlig kontroll av arbeidgiverkontrolleni Trøndelag 2012 ir Skatteetaten SaksbehandIer Deresdato Vår dato Arnfinn Chdstian Kvernstad 08.01.2013 Telefon Deresreferanse Vår referanse 90031666 2012/165645 Arbeidsgiverkontrolleni Trøndelag V/AndersNordhaug Postboks

Detaljer

PS 09/42 Referatsaker

PS 09/42 Referatsaker PS 09/42 Referatsaker Side 237 T' I DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT Statsråden 0 6' lo^3 1q8-53 Bodø kommune v/ordfører Odd Tore Fygle "Tidl ref Vår ref 2006/3948 2006/04006-489/FD V/JTE Dato 2009 BODØ

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL Skatteoppkreveren i Hallingdal 1 HISTORIKK Skatteoppkreveren i Hallingdal er et samarbeid mellom Hallingdalskommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Bjarte Madland FE - 026 15/104 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Høyring - overføring

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 10.09.2012 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

KONKURSRÅDET. Knut Ro. Regionsbesøket i Ålesund mai 2010

KONKURSRÅDET. Knut Ro. Regionsbesøket i Ålesund mai 2010 KONKURSRÅDET Knut Ro Regionsbesøket i Ålesund mai 2010 Formålet med bobehandlingen Privatrettslig skaffe kreditorene best mulig dekning - Ivaretagelse av beslaglagte eiendeler - Forsøke å forøke boets

Detaljer

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 16.01.2015 Fanny Voldnes / tlf. 23064615 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

Detaljer

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN Rundskriv fra RIKSADVOKATEN Del II nr. 2/976. R. 2537/76. Oslo, 20. oktober 976. Statsadvokaten i a. OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN I. Merverdiavgiftsloven

Detaljer

FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk.

FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk. Side 1 av 5 FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk. DATO: DEPARTEMENT: FOR-2002-12-03-1352 FIN (Finansdepartementet) AVD/DIR: Skattelovavd. PUBLISERT: 12002 hefte 17 IKRAFTTREDELSE: 2003-01-01

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2013 Møtetid: Kl. 08.30 (mrk tida) Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Nr. Vår ref Dato 13/1565 1. januar 2014

Nr. Vår ref Dato 13/1565 1. januar 2014 Rundskriv M-1/2014 Kommunene Fylkesmennene Statens landbruksforvaltning Nr. Vår ref Dato 13/1565 1. januar 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Definisjoner... 2 3. Søknad om odelsfrigjøring... 2 3.1 Hvem

Detaljer

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver.

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. 1. Innledning Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato

é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato OttarJohnsen Vår dato 01_12_2o-15 Telefon Deres referanse Vár referanse 469 36277 2013/109573 Skatteoppkrevereni HALD " " ' Postboks 1006 Flåm' RD KOMMUNE >~,s"

Detaljer

R-110 13/4469 ATV 25.11.2013

R-110 13/4469 ATV 25.11.2013 Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Riksrevisjonen Nr. Vår ref Dato R-110 13/4469 ATV 25.11.2013 Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet 1. Innledning Stortinget vedtok 26.

Detaljer

INNBERETNING NR. 3 (ÅSREDGJØRELSE) TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-163128 KON-OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING NR. 3 (ÅSREDGJØRELSE) TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-163128 KON-OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 26. oktober 2012 INNBERETNING

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&&

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/375-2 Arkiv: 232 &13 Saksbehandler: Ester Nilsen Sakstittel: HØRINGSBREV OM Å OVERFØRE SKATTEINNKREVINGEN FRA KOMMUNENE TIL STATEN. HØRINGSUTTALELSE FRA ALTA Planlagt behandling:

Detaljer

OSLO BYFOGDEMBETE Rettens forventinger til kreditorutvalget

OSLO BYFOGDEMBETE Rettens forventinger til kreditorutvalget Rettens forventinger til kreditorutvalget v/dommer Leif Villars-Dahl v/dommer Tove Merete Voldbæk Seminar om kreditorutvalgets rolle 09. september 2015 Konkursloven 88 Kreditorutvalgets oppgaver " Kreditorutvalget

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 7 (revidert) Høringsutkast (HU) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen

Kommunal regnskapsstandard nr. 7 (revidert) Høringsutkast (HU) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen Kommunal regnskapsstandard nr. 7 (revidert) Høringsutkast (HU) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen Høringsutkast til revidert standard fastsatt av styret i Foreningen

Detaljer

Oslo, den 13. april SLUTTINNBERETNING TIL SANDEFJORD TINGRETT I SAK NR.: KON-SAFO: ISTRAIL AS, DETS KONKURSBO

Oslo, den 13. april SLUTTINNBERETNING TIL SANDEFJORD TINGRETT I SAK NR.: KON-SAFO: ISTRAIL AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 13. april 20102 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 17. april2016 ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. L5-OOL44LKON-OBYF: MODULAR EIENDOM AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO L. ADRESSATER FOR

Detaljer

Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer

Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer advokat Karen Margrethe Rime og advokat Knut Ro Konkursrådet 1 Hva skal vi snakke om? Hjemmelsgrunnlaget for bostyrer, kreditorutvalg og bostyrets arbeid/oppgaver

Detaljer

Retningslinjer om pålegg om revisjon

Retningslinjer om pålegg om revisjon Retningslinjer om pålegg om revisjon meldinger SKD 9/12, 6. juli 2012 Rettsavdelingen Skattedirektoratet har fastsatt retningslinjer om pålegg om revisjon når årsregnskap ikke er utarbeidet i samsvar med

Detaljer

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

Inger Bø (sign.) Nestleder

Inger Bø (sign.) Nestleder INNKALLING TIL MØTE I : Tid: Tirsdag 19. mars 2013. Klokken: 09.00 Møtested: Ringebu rådhus, Kvitfjell møterom (Grønt). SAKLISTE Saknr. Sakstittel Type Møteinnkalling og sakliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

Personvernerklæring for Fredrikstad kemnerkontor

Personvernerklæring for Fredrikstad kemnerkontor Personvernerklæring for Fredrikstad kemnerkontor Personvernerklæring for Fredrikstad kemnerkontor Kemneren i Fredrikstad skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte. Her kan du

Detaljer

Behandling av skatte- og avgiftskrav ved gjeldsordning etter gjeldsordningsloven

Behandling av skatte- og avgiftskrav ved gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 10/03, 30. juni 2003 Behandling av skatte- og avgiftskrav ved gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Meldingen gir retningslinjer for behandling av skatte- og avgiftskrav

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret.

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. februar 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring Konkursrådet Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger utbetalt til avtalt tid kan det være nødvendig å begjære arbeidsgiver

Detaljer

Intern retningslinje. Saker for Sivilombudsmannen

Intern retningslinje. Saker for Sivilombudsmannen Intern retningslinje En intern retningslinje (IR) sikrer en effektiv og kvalitetsmessig god nok behandling og avgjørelse av UNEs saker ved å gi sentrale og grunnleggende rutiner for saksbehandlingen. En

Detaljer

Bortvisning av romfolk fullmakt og likebehandling. INTERPELLASJON TIL BYSTYRETS MØTE 13/9

Bortvisning av romfolk fullmakt og likebehandling. INTERPELLASJON TIL BYSTYRETS MØTE 13/9 Bortvisning av romfolk fullmakt og likebehandling. INTERPELLASJON TIL BYSTYRETS MØTE 13/9 Det vises til mine spørsmål datert 31/7-2012 rettet til ordfører og rådmannn angående beslutningen om å vise bort

Detaljer

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting 1 [Godkjent av] [Revideres av] Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting Formål og omfang Sikre korrekt tilsettingsprosess ved interne og eksterne utlyste stillinger 1. Tilsettingsmyndighet Kommunestyret

Detaljer

Fredskorpsets retningslinjer for varsling av mistanke om økonomiske misligheter eller andre kritikkverdige forhold

Fredskorpsets retningslinjer for varsling av mistanke om økonomiske misligheter eller andre kritikkverdige forhold Fredskorpsets retningslinjer for varsling av mistanke om økonomiske misligheter eller andre kritikkverdige forhold Grunnprinsipper Det skal praktiseres null-toleranse for økonomiske misligheter for alle

Detaljer

Lempning av skatter og avgifter av hensyn til skyldner

Lempning av skatter og avgifter av hensyn til skyldner meldinger Lempning av skatter og avgifter av hensyn til skyldner Denne meldingen redegjør for lempning av skatter og avgifter av hensyn til skyldner, jf. skattebetalingsloven 15-1. Meldingen erstatter

Detaljer

KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA

KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Innledning Kristensen & Blehr Advokatfirma DA vil bestrebe seg på å ivareta klientens interesser på best mulig måte. Oppdrag vil bli utført

Detaljer

Oslo, den 20. mai 2011

Oslo, den 20. mai 2011 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 20. mai 2011 INNBERETNING

Detaljer

Bokmål. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM

Bokmål. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Sak: 2006/1616 INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Saken gjelder innsyn i tre dokumenter knyttet til Forsvarsdepartementets gjennomgang av regnskapene til Lista Flypark AS.

Detaljer

Saknr. Sakstittel Tid Type

Saknr. Sakstittel Tid Type INNKALLING TIL MØTE I : Tid: Fredag 14. mars 2014. Klokken: 09.00 Møtested: Ringebu rådhus, Kvitfjell møterom (Grønt). SAKLISTE Saknr. Sakstittel Tid Type Møteinnkalling og sakliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE Bindende dekningstilsagn under yrkesskadeforsikringen - avt.l. 36 og 39. Forsikrede (f. 1979) fikk kort tid etter avtjening av førstegangstjeneste

Detaljer

FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige

FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige Side 1 av 5 FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser DATO: FOR-2002-11-15-1288 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings- administrasjons, og kirkedepartementet) AVD/DIR: Konkurransepolitisk

Detaljer

mellom fylkeskommunene

mellom fylkeskommunene Vedlegg 2 SELSKAPSAVTALE mellom fylkeskommunene Akershus, Aust Agder, Buskerud, Finnmark/Finnmarkku fylkagielda, Hedemark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Rogaland, Sogn

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Marit Rinnan Arkivsaknr.: 2013/1580-13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Forslag til lovendringer fordeling av foreldrepenger ved samlivsbrudd

Forslag til lovendringer fordeling av foreldrepenger ved samlivsbrudd Barne- og likestillingsdepartementet Høringsnotat 26.05.2016 Forslag til lovendringer fordeling av foreldrepenger ved samlivsbrudd Innholdsfortegnelse 1 Høringsnotatets hovedinnhold... 1 2 Bakgrunn...

Detaljer

Nr. M-2/2011 Vår ref. : 2009/01626 Dato : 23. februar 2011

Nr. M-2/2011 Vår ref. : 2009/01626 Dato : 23. februar 2011 Rundskriv Kommunene Fylkesmennene Statens landbruksforvaltning Nr. M-2/2011 Vår ref. : 2009/01626 Dato : 23. februar 2011 Odelsfrigjøring 30 til 32 i odelsloven 1. Innledning Dette rundskrivet er ment

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav meldinger SKD 14/11, 28. november 2011 Rettsavdelingen, avgift Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav Skattedirektoratet behandler i denne meldingen ettergivelse og nedsettelse av renter beregnet

Detaljer

Sykehjelpsordningen for tannleger

Sykehjelpsordningen for tannleger Sykehjelpsordningen for tannleger Vedtekter Sist endret fra 1. januar 2014 KAPITTEL I Ordningen og dens medlemmer 1 Opprettelse og finansiering 1. Sykehjelpsordningen for tannleger (i det følgende kalt

Detaljer

ÅRSREDEGJØRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 05-151427KON- OSBY: BRYN BILFORRETNING AS, DETS KONKURSBO

ÅRSREDEGJØRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 05-151427KON- OSBY: BRYN BILFORRETNING AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 22. april 2013 ÅRSREDEGJØRELSE

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 13-33282KON-OBYF/1: RAJA AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 13-33282KON-OBYF/1: RAJA AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 11. september 2013

Detaljer

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn.

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn. VEDTEKTER for STEINSVIKHAGEN SAMEIE Sameiets navn er: Steinsvikhagen Sameie. 1. Navn. 2. Hva sameiet omfatter. Sameiet består av de respektive bruksenheter (seksjoner) i eiendommen gnr. 120, bnr. 435 og

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Larvik Cell AS

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Larvik Cell AS Larvik Cell AS Postboks 2090 Stubberød 3255 Larvik Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samiske land og ressursrettigheter ivaretas i bruken av arealer i samiske

Detaljer

Høringsuttalelse fra Lunner kommune; Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten.

Høringsuttalelse fra Lunner kommune; Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Deres referanse: 14/3202 SL SWN/KR Høringsuttalelse fra Lunner kommune; Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Bakgrunnen for høringen Skattedirektoratet fikk 23. juni 2014 i oppdrag å utrede

Detaljer

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.)

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.) NGFs behandling av klager 1. Generelt 1.1 Hvordan klage Dersom en klient av en gestaltterapeut som er medlem av NGF mener gestaltterapeuten har brutt NGFs etiske prinsipper eller vedtekter, kan klienten

Detaljer

Skatteetatens opplysnings- og meldeplikt

Skatteetatens opplysnings- og meldeplikt Skatteetatens opplysnings- og meldeplikt Irvin Nordling irvin.nordling@skatteetaten.no Tlf 777 80863 Irvin Nordling, skattejurist Skatt Nord 1 Presentasjon av Skatt Nord avd. Innkreving Skatt Nord dekker

Detaljer

Ot.prp. nr. 53 (2001-2002)

Ot.prp. nr. 53 (2001-2002) Ot.prp. nr. 53 (2001-2002) Om lov om endringer i lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. m.m. Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 22. mars 2002,

Detaljer

Vedtak V2015-20 - Morten Sæthre - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond

Vedtak V2015-20 - Morten Sæthre - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond Mottaker Norges Handelshøyskole Helleveien 30 5045 BERGEN Norge Morten Sæthre Deres ref.: Vår ref.: 2014/0367-46 Saksbehandler: Saksansvarlig: Ingunn B. Gjersvik Jan Gaute Sannarnes Dato: 06.03.2015 Vedtak

Detaljer

meldinger SKD 13/02, 28. mai 2002

meldinger SKD 13/02, 28. mai 2002 Skattedirektoratet meldinger SKD 13/02, 28. mai 2002 Lemping av skatter og avgifter med renter og omkostninger som innfordringstiltak Ved forskrift 11. desember 1998 delegerte Skattedirektoratet myndighet

Detaljer

Eksamen 2013 JUS242 Rettergang

Eksamen 2013 JUS242 Rettergang Eksamen 2013 JUS242 Rettergang DEL II Spørsmål 1 Overordnet spørsmål er om det foreligger tilstrekkelig fare for bevisforspillelse etter strpl. 184, jf. 171 (1) nr. 2 Loven krever at det er nærliggende

Detaljer

LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Møtested: Lierne, kommune sal

LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Møtested: Lierne, kommune sal LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 19.04. 2016 Møtetid: 09.00-15.00 Møtested: Lierne, kommune sal De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Dette delegeringsreglementet har som formål å angi rammer og prinsipielle retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet i Drammen

Detaljer

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Modum kommune

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Modum kommune Vår dato Din/Deres dato Saksbehandler 15.02.2019 Hanne Gløsmyr Øverland 800 80 000 Din/Deres referanse Telefon Skatteetaten.no 90262820 Org.nr Vår referanse Postadresse 974761076 2019/5308067 Postboks

Detaljer

Kontrollutvalget vil gjennomføre eget besøk ved teknisk enhet som en del av møtet. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Kontrollutvalget vil gjennomføre eget besøk ved teknisk enhet som en del av møtet. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 19.03.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Rundskriv, 01.06.1999

Rundskriv, 01.06.1999 Rundskriv, 01.06.1999 Rundskriv G-46/1999 Til: By- og herredsrettene Administrative bestemmelser om dommerfullmektigers ansettelsesforhold 1. Ansettelse av dommerfullmektiger 1-1 Ansettelse av dommerfullmektiger

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Alfa Dykk AS Svelvikveien 81 3039 DRAMMEN Norge Deres ref.: Vår ref.: 2014/0088-14 Saksbehandler: Tine Sæbø Dato: 09.02.2015 Avvisningsbeslutning i klagesak

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Brv 1126/1995

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Brv 1126/1995 Oslo kommune Instruks Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 24.03.1995 Erstatter: Saksnr: Brv 1126/1995 Eier/ Byrådsavdeling for finans og utvikling Ikrafttredelse: 24.03.1995 ansvarlig: Versjon: 1 Bemyndiget:

Detaljer

Behandling av erstatningskrav etter alminnelige erstatningsrettslige regler

Behandling av erstatningskrav etter alminnelige erstatningsrettslige regler Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24.04.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen

Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen 1 Formål med anskaffelsen SI skal inngå en samarbeidsavtale med en leverandør i forbindelse med innkreving av misligholdte studielån for innkreving og erstatningskrav

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 13-001391KON-OBYF/1: GERD VERDU-PRESS AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 13-001391KON-OBYF/1: GERD VERDU-PRESS AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 18. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

Nr. Vår ref Dato V 6B/2013 11/4007 06.02.2013

Nr. Vår ref Dato V 6B/2013 11/4007 06.02.2013 Rundskriv Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato V 6B/2013 11/4007 06.02.2013 TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2013 Livssynssamfunn med mer enn 500 tilskuddsberettigede medlemmer og trossamfunn utenfor Den

Detaljer

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 24.09.2013 039/13 LRY Kommunestyret 03.10.2013 087/13 LRY Saksansv.: Karin Nagell Arkiv:K1-233, K2-A10 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i HR-2012-01647-U, (sak nr. 2012/1126), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

Formålet med boregnskapet

Formålet med boregnskapet Formålet med boregnskapet Boregnskapet skal være: Informasjon om boets drift Grunnlag for dividendeberegning Grunnlag for forvaltningskontroll av konkursboet Bostyrer er i utgangspunktet den eneste personen

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Denne miniguiden gir en kort innføring i pliktene til idrettslag og ideelle organisasjoner på lønnsområdet. Les mer Du finner mer detaljert

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Inderøy kommune som barnehagemyndighet. Tema: Kommunalt tilskudd til private barnehager rettslige krav til vedtak

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Inderøy kommune som barnehagemyndighet. Tema: Kommunalt tilskudd til private barnehager rettslige krav til vedtak TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Inderøy kommune som barnehagemyndighet Tema: Kommunalt tilskudd til private barnehager rettslige krav til vedtak Dato : 11.03.2019 Utgiver : Fylkesmannen i Trøndelag Antall sider

Detaljer

Informasjon til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater

Informasjon til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater Informasjon til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater Dette skrivet erstatter vårt brev av 21.04.2009. Utdanningsdirektoratet vil i dette skrivet informere om rutinene og vilkårene for tilskudd

Detaljer

HOVEDINSTRUKS TIL DIREKTØREN I TOLLETATEN Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2015

HOVEDINSTRUKS TIL DIREKTØREN I TOLLETATEN Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2015 HOVEDINSTRUKS TIL DIREKTØREN I TOLLETATEN Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2015 1. Innledning og formål Instruksen er fastsatt av Finansdepartementet den 18. desember 2015 i medhold av Reglement

Detaljer

Saksbehandler Anna Lie. Telefon

Saksbehandler Anna Lie. Telefon Skattedirektoratet Saksbehandler Anna Lie Deres dato 31.01.2012 Vår dato 25.04.2012 Telefon 22077350 Deres referanse 08/3016 Vår referanse 2012/90918 FINANSDEPARTEMENTET postmottak@fin.dep.no Høring -

Detaljer

Klagenemndas medlemmer: Inger Marie Dons Jensen, Per Christiansen, Andreas Wahl

Klagenemndas medlemmer: Inger Marie Dons Jensen, Per Christiansen, Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sammendrag: Innklagede inviterte tre selskaper, som hadde vist interesse for å etablere privat barnehage i kommunen, til å søke om å få bygge og drive slik barnehage.

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 1. juni 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 4. mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler svar) Lars Wikdahl Innvalgstelefon 73 19

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-047304 KON- OBYF/1: SISTELEDDKONTORET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-047304 KON- OBYF/1: SISTELEDDKONTORET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 2. mai 2011 INNBERETNING

Detaljer

VEDTAK NR 67/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 11. desember 2013.

VEDTAK NR 67/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 11. desember 2013. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 16.12.2013 Ref. nr.: 13/31740 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 67/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68).

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68). Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO 17.08.05 Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon kommentarer til utkast Det vises til Forbrukerrådets oversendelse av utkast til avtale og drift av

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer