Domstolsprøving av skjønn etter skatteloven 13-1 tredje ledd: Faktumskjønn vs. verdsettelsesskjønn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Domstolsprøving av skjønn etter skatteloven 13-1 tredje ledd: Faktumskjønn vs. verdsettelsesskjønn"

Transkript

1 Domstolsprøving av skjønn etter skatteloven 13-1 tredje ledd: Faktumskjønn vs. verdsettelsesskjønn Norsk Olje og Gass Skatteseminar mai 2013 Advokat Andreas Bullen (Phd)

2 Del A: Innledning

3 Skatteloven 13-1 første ledd Vilkårene for skjønnsfastsettelse: Det kan foretas fastsettelse ved skjønn hvis skattyters formue eller inntekt er redusert på grunn av direkte eller indirekte interessefellesskap med annen person, selskap eller innretning. Rettsanvendelsesskjønn som domstolene kan prøve fullt ut Rt s. 1087, Baker Hughes, side 1096 Rt s. 1025, Norland, avsnitt 45 3

4 Skatteloven 13-1 tredje ledd Direktivet for skjønnsfastsettelsen: Ved skjønnet skal formue eller inntekt fastsettes som om interessefellesskap ikke hadde foreligget Er dette verdsettelsesskjønnet Et rettsanvendelsesskjønn med full domstolsprøving? Et fritt forvaltningsskjønn med begrenset domstolsprøving? 4

5 Lignl. 8-1 første ledd tredje punktum (1) Ligningsloven 8-1(1) tredje punktum hjemler også et verdsettelsesskjønn: Ligningsmyndighetene ( ) kan ( ) endre skjønnsmessige beløp som skattyteren har ført opp, når de finner grunn til det. 5

6 Lignl. 8-1 første ledd tredje punktum (2) Høyesterett har fastslått at domstolene har full kompetanse til å overprøve verdsettelseskjønnet etter lignl. 8-1(1) tredje punktum: ( ) bestemmelsen [inneholder] ingen begrensning i domstolenes kompetanse til å overprøve ligningsvedtak. Dersom det ikke finnes særlig hjemmel for annet, vil domstolene kunne overprøve både bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen. Dette gjelder også i tilfeller hvor bevisbedømmelsen eller rettsanvendelsen inneholder skjønnsmessige elementer - som for eksempel ved verdsettelser, ved fordeling av inntekts-, formues- eller fradragsposter eller ved fastsettelse av mengder. Rt s. 105, SEB Enskilda, avsnitt 112 Stadfestet i senere høyesterettspraksis: Rt s. 813, Gaard, avsnitt 53 Rt s. 527, BCG, avsnitt 47 Rt s. 744, Skagen, avsnitt 41 6

7 Samme adgang til å prøve skjønnet etter sktl. 13-1(3)? Uttalelsen i SEB Enskilda reiste følgende spørsmål: Har domstolene samme adgang til å prøve verdsettelsesskjønn etter sktl. 13-1(3)? Eller gjelder det større begrensninger i domstolenes prøvelsesrett etter sktl. 13-1(3)? 7

8 Rt s. 1025, Nordland (2) Høyesteretts konklusjon i Nordland-dommen (Rt s. 1025): Min konklusjon blir ( ) at skatteloven 13-1 tredje ledd hjemler et fritt forvaltningsskjønn Sentral del av Høyesteretts begrunnelse (avsnitt 52 58): Etter mitt syn kan ligningsmyndighetenes skjønnsfastsettelse etter skatteloven 13-1 tredje ledd best sammenlignes med skjønnet som utøves etter ligningsloven 8-2 (avsnitt 58). 8

9 Var Høyesteretts betraktning treffende? Spørsmålet i det følgende: Er treffende å si at skjønnet etter sktl. 13-1(3) har mer til felles med: Skjønnsligning iht. lignl. 8-2, enn med Verdsettelsesskjønn iht. lignl. 8-1(1) tredje punktum? 9

10 Oversikt over foredraget Del A: Innledning Del B: Sktl vs. lignl. 8-2 Del C: Sktl vs. lignl. 8-1 Del D: «Learning points» 10

11 Del B: Sktl vs. lignl. 8-2 Faktumskjønn

12 Vesentlige forskjeller mellom skjønnene Flere vesentlige forskjeller mellom skjønnsligning iht. lignl. 8-2, og skjønnsfastsettelse iht. sktl. 13-1(3) Flere innvendinger kan derfor rettes mot Høyesteretts påstand om at ligningsmyndighetenes skjønnsfastsettelse etter sktl. 13-1(3) best kan sammenlignes med skjønnet som utøves etter lignl

13 Innvending 1: Forskjell i skjønnenes karakter (1) Skjønnsligning etter lignl. 8-2 faktumskjønn Ved skjønnsligning etter 8-2 blir ( ) det faktiske grunnlaget for ligningen fastsatt etter en fri og uavhengig vurdering av alle de foreliggende opplysninger (Rt s. 1025, Norland, avsnitt 54) Problemstillinger kan være: Hvilke avtaler har skattyter faktisk inngått? Har skattyter fulgt inngåtte avtaler i praksis? Har skattyter foretatt transaksjoner som ikke er reflektert i skriftlige avtaler? Hvilke betalinger har skattyter mottatt? Skjønn etter sktl. 13-1(3) verdsettelsesskjønn 13

14 Innvending 1: Forskjell i skjønnenes karakter (2) Verdsettelsesnormer Sktl. 13-1(3) Lignl. 8-1(1) tredje pkt. Faktum Normalt: Lignl. 8-1(1) første pkt. Sterkt misligholdt opplysningsplikt: Lignl

15 Innvending 2: Skjønnsligning kun ved sterkt misligholdt opplysningsplikt (1) Skjønnsligning etter lignl. 8-2 kan bare foretas dersom skattyter sterkt har misligholdt sin opplysningsplikt Skattyters oppgaver er sterkt mangelfulle Fortjeneste/inntekt oppgitt i skattyters oppgaver fremstår som usannsynlig lav Skattyter har ikke gitt etterspurte tilleggsopplysninger som han har plikt til å gi Skattyter har ikke sendt inn pliktige oppgaver 15

16 Innvending 2: Skjønnsligning bare ved sterkt misligholdt opplysningsplikt (2) Skjønnsfastsettelse etter sktl. 13-1(3) kan derimot foretas selv om skattyter fullt ut har oppfylt sin opplysningsplikt NB!! Kun betydelige avvik fra armlengdes pris anses som en uriktig opplysning Minst 40 % avvik, jf. Rt s. 1648, Statoil, avsnitt 51 I mange internprisingssaker er det utelukkende uenighet om hvordan verdsettelsesnormene skal anvendes på faktum Herunder: om og hvordan ulike uomstridte faktiske omstendigheter påvirker armlengdes pris 16

17 Innvending 3: Ulik rettsvirkning Rettsvirkning lignl. 8-2: Bestemmelsens ordlyd: Skattyternes oppgaver kan settes til side Rt s. 1025, Norland, avsnitt 54: Fullstendig tilsidesettelse Ved skjønnsligning etter 8-2 blir ( ) de oppgaver skattyter har gitt satt fullstendig «til side», og det faktiske grunnlaget for ligningen fastsatt etter en fri og uavhengig vurdering av alle de foreliggende opplysninger Rettsvirkning sktl. 13-1(3): Ingen fullstendig tilsidesettelse av skattyters oppgaver Normalt bare tilsidesettelse av den avtalte prisen, ved at denne byttes ut med armlengdes pris 17

18 Innvending 4: Begrunnelse for begrenset domstolsprøving slår ikke til (1) Begrunnelse for begrensningen i domstolenes adgang til å prøve skjønnsligninger etter lignl. 8-2: Det er en forutsetning for skjønnsligning etter 8-2 at skattyteren enten ikke har gitt pålagte oppgaver eller opplysninger, eller at de oppgaver han har gitt, er så mangelfulle at de ikke danner et forsvarlig grunnlag å bygge ligningsfastsettelsene på. I slike tilfeller må ligningsmyndighetene - på svakt tallmessig grunnlag og uten særlig hjelp fra skattyteren - basere ligningsvedtaket på en bred og skjønnsmessig vurdering. Det er liten grunn til at skattyterne i tilfeller hvor de ikke har gitt ligningsmyndighetene de opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre en korrekt ligning - og ligningsmyndighetene som følge av dette har måttet basere ligningen på skjønn - skal kunne få en full gjennomgang av ligningen ved domstolene. Skoghøy i TfR 2002 side

19 Innvending 4: Begrunnelse for begrenset domstolsprøving slår ikke til (2) Denne begrunnelsen kan ikke anføres som grunnlag for å begrense domstolsprøving av skjønnsfastsettelsen etter sktl. 13-1(3): Slik skjønnsfastsettelse kan jo foretas selv om skattyter fullt ut har overholdt sin opplysningsplikt 19

20 Konklusjon Lite treffende å sammenligne skjønnsfastsettelse etter skatteloven 13-1(3) med skjønnsligning ligningsloven

21 Høyesteretts begrunnelse i Norlanddommen Høyesteretts begrunnelse for at skjønnsfastsettelse etter sktl. 13-1(3) best kan sammenlignes med skjønnsligning etter lignl. 8-2: Også i tilfeller hvor en formues-, inntekts- eller fradragspost er fastsatt ved skjønn etter skatteloven 13-1 tredje ledd, må ligningsmyndighetene foreta verdsetting på fritt grunnlag (Rt s. 1025, Norland, avsnitt 58) Hva menes egentlig med dette? Skattyter kan fullt ut ha oppfylt sin opplysningsplikt Skjønnet styres av de detaljerte verdsettelsesnormer som er nedfelt i OECDs Retningslinjer Er det da rimelig å si at verdsettelsen må foretas på fritt grunnlag? 21

22 Del C: Sktl vs. lignl. 8-1 Verdsettelsesskjønn

23 Begrunnelse for full domstolsprøving av verdsettelsesskjønn etter lignl. 8-1 (1) Rt 2009 s. 105, SEB Enskilda, avsnitt 112: Da verdsettelses-, fordelings- og mengdeskjønn ved ligningsfastsettelser ikke inneholder de elementer som begrunner de begrensninger som gjelder for domstolenes adgang til overprøving av fritt forvaltningsskjønn, må domstolene ved overprøving av slike skjønn i prinsippet ha full overprøvingskompetanse 23

24 Problemstilling Hvilke elementer er det verdsettelsesskjønnet etter sktl. 13-1(3) inneholder, som verdsettelseskjønnet etter lignl. 8-1(1) tredje punktum ikke inneholder, og som kan begrunne[ ] de begrensninger som gjelder for domstolenes adgang til overprøving av fritt forvaltningsskjønn? 24

25 1: Forskjeller i skjønnets karakter? (1) I Rt s. 1461, Firda, avsnitt 55 uttalte dommer Skoghøy (i mindretall) at verdsettelseskjønnet etter lignl. 8-1(1) tredje punktum: består i å foreta en bevisbedømmelse og anvende verdsettelsesnormer på det faktum som finnes sannsynliggjort Skjønnet etter sktl. 13-1(3) består av de samme elementer Konklusjon: ingen forskjell i verdsettelsesskjønnets karakter 25

26 2: Forskjell i krav om misligholdt opplysningsplikt? (1) Ligningsmyndighetene kan ha hjemmel til å foreta et verdsettelsesskjønn iht. lignl. 8-1(1) tredje punktum uten at skattyter har misligholdt sin opplysningsplikt: Bestemmelsen gir ligningsmyndighetene adgang til å endre skjønnsmessige beløp som skattyteren har ført opp, når de finner grunn til det Ligningsmyndighetene kan imidlertid også ha hjemmel til å foreta et verdsettelsesskjønn iht. sktl. 13-1(3) uten at skattyter har misligholdt sin opplysningsplikt: Konklusjon: ingen forskjell i krav om misligholdt opplysningsplikt 26

27 3: Forskjell i krav om omgåelseshensikt? (1) Ligningsmyndighetene kan ha hjemmel til å foreta et verdsettelsesskjønn iht. lignl. 8-1(1) tredje punktum uten at skattyter har hatt noen omgåelseshensikt Ligningsmyndighetene kan imidlertid også ha hjemmel til å foreta et verdsettelsesskjønn iht. sktl. 13-1(3) uten at skattyter har hatt noen omgåelseshensikt: OECDs Retningslinjer punkt 1.2: ( ) en skattejustering i henhold til armlengdeprinsippet ( ) kan være påkrevet også i de tilfelle der det ikke foreligger noen hensikt om skatteunngåelse eller skatteeliminering. 27

28 3: Forskjell i krav om omgåelseshensikt? (2) Rt 1936 s. 833, Allers, side 834: det ( ) er [ikke] nogen betingelse for anvendelsen av 46, første punktum [forgjenger til sktl. 13-1], at der foreligger proforma verk eller den hensikt at forrykke beskatningsforholdene. Rt 2006 side 1573, Dillerud, avsnitt 39: Gjems-Onstad har ( ) gått inn for at det bør stillast opp eit illojalitetskriterium. ( ) Eg går ikkje nærare inn på spørsmålet, då eg meiner det er klart at kriterium av dette slaget ikkje i noko tilfelle ville kunne avgrense verkeområdet for 13-1 i vår sak. Konklusjon: Ingen forskjell i krav om omgåelseshensikt 28

29 4: «Friere» skjønn etter sktl. 13-1? (1) Om verdsettelsesskjønnet hadde vært mindre regelstyrt etter sktl enn etter lignl. 8-1 mulig argument for mer begrenset prøvelsesadgang etter sktl Situasjonen er imidlertid stikk motsatt Skjønnsdirektivet mer åpent etter lignl. 8-1: Lignl. 8-1(1) tredje punktum intet skjønnsdirektiv: Gir ligningsmyndighetene hjemmel til å endre skjønnsmessige beløp, men gir intet direktiv for hvorledes endringen skal foretas Sktl. 13-1(3) lovbestemt skjønnsdirektiv: Ved skjønnet skal formue eller inntekt fastsettes som om interessefellesskap ikke hadde foreligget 29

30 4: «Friere» skjønn etter sktl. 13-1? (2) Mer eksplisitte verdsettelsesnormer etter sktl. 13-1: Verdsettelsesnormene som styrer skjønnet etter lignl. 8-1 er ikke kodifisert, men følger kun av rettspraksis, ligningspraksis, økonomisk teori m.v. Verdsettelsesnormene som styrer skjønnet etter sktl er derimot i stor grad kodifisert i OECDs Retningslinjer Konklusjon: Verdsettelseskjønnet er mer regelstyrt etter sktl. 13-1(3) enn etter lignl. 8-1(1) tredje punktum. Skulle snarere tilsi at det var mindre begrensninger i domstolenes adgang til å prøve skjønnet etter sktl. 13-1(3) enn etter lignl. 8-1(1) tredje punktum 30

31 5: Ulik ordlyd (1) Lignl. 8-1(1) tredje punktum: Gir ligningsmyndighetene hjemmel til å endre skjønnsmessige beløp, men sier ikke eksplisitt at endringen skal foretas ved skjønn Sktl første jf. tredje ledd: Skattyters formue eller inntekt på nærmere angitte vilkår skal fastsettes ved skjønn, og at formue eller inntekt ved skjønnet skal fastsettes som om interessefellesskapet ikke hadde foreligget 31

32 5: Ulik ordlyd (2) Ordlyden i sktl tillagt vekt av Høyesterett i Rt s. 1025, Norland, avsnitt 47 (og 48) Men hvor bevisst har egentlig lovgiver vært på språkbruken i sktl. 13-1? Benyttet virkelig lovgiver uttrykket skjønn for å indikere at ligningsmyndighetene skulle ha et fritt forvaltningsskjønn? Gir ikke ordlyden bare uttrykk for det opplagte at alle verdsettelser må foretas ved skjønn? Lovgiver har dessuten oppstilt omfattende retningslinjer for skjønnet kan tilsi at lovgiver ikke har ment at skjønnet skal være et fritt forvaltningsskjønn Direktivet i sktl. 13-1(3) Henvisningen til verdsettelsesnormene i OECDs Retningslinjer 32

33 6: Mer skjønnspreget verdsettelsesskjønn etter sktl. 13-1? (3) Verdsettelsesskjønnet fordrer bruk av skjønn både etter lignl. 8-1 og sktl Ingen vesensforskjell mellom de verdsettelsesnormer som skal anvendes for å foreta verdsettelsesskjønnet etter bestemmelsene Verdsettelsesnormene vil aldri gi eksakte svar, men vil alltid fordre skjønnsmessige vurderinger Konklusjon: Verdsettelsesskjønnet kan ikke sies å være mer «skjønnspreget» etter sktl. 13-1(3) enn etter lignl. 8-1(1) tredje punktum 33

34 7. Domstolene mindre kyndige til å prøve skjønn etter sktl. 13-1? Vanskelig å se at det skulle være lettere for domstolene å prøve ligningsmyndighetenes verdsettelsesskjønn etter lignl. 8-1 enn etter sktl Ingen vesensforskjell mellom de verdsettelsesnormer som skal anvendes for å foreta verdsettelsesskjønnet etter bestemmelsene OECDs Retningslinjer gir domstolene veiledning som kan lette domstolenes prøving av ligningsmyndighetenes verdsettelsesskjønn etter sktl. 13-1(3) Fagkyndige meddommere kan oppnevnes dersom prøvingen av skjønnet byr på særlige utfordringer (jf. tvisteloven 9-12) 34

35 7. Domstolene mindre kyndige til å prøve skjønn etter sktl. 13-1? Konklusjon: Domstolene er ikke mindre kyndige til å prøve ligningsmyndighetenes verdsettelsesskjønn etter sktl enn etter lignl

36 Sammenfatning (1) Vanskelig å se hvilke elementer verdsettelsesskjønnet etter sktl. 13-1(3) inneholder, som verdsettelseskjønnet etter lignl. 8-1(1) tredje punktum ikke innholder, og som kan begrunne[ ] de begrensninger som gjelder for domstolenes adgang til overprøving av fritt forvaltningsskjønn? Ligningsmyndighetenes skjønnsfastsettelse etter sktl. 13-1(3) kan best sammenlignes med skjønnet som utøves etter lignl. 8-1(1) tredje punktum Skjønnsfastsettelsen etter sktl. 13-1(3) har derimot få likhetstrekk med skjønnsligning etter lignl

37 Sammenfatning (2) Det burde derfor gjelde like grenser for domstolenes adgang til å prøve verdsettelsesskjønn etter lignl. 8-1(1) tredje punktum og etter sktl. 13-1(3) En markant forskjell i prøvelsesadgangen må være begrunnet med tungtveiende argumenter Det er vanskelig å identifisere slike argumenter 37

38 Del D: «Learning points»

39 Forskjell i domstolenes adgang til å prøve verdsettelsesskjønn etter ulike bestemmelser Norland-dommen ser likevel ut til å etablere en forskjell i domstolenes adgang til å prøve verdsettelsesskjønn foretatt etter ulike bestemmelser: Verdsettelsesskjønnet etter sktl. 13-1(3): fritt forvaltningsskjønn med begrenset domstolsprøving (Rt s. 1025, Norland, avsnitt 62) Verdsettelsesskjønnet etter lignl. 8-1(1) tredje punktum: domstolene [har] ved overprøving av slike skjønn i prinsippet ( ) full overprøvingskompetanse (Rt s. 105, SEB Enskilda, avsnitt 112) 39

40 Skattyter kan ikke påregne full domstolsprøving av Klagenemndas verdsettelsesskjønn Begrensingene i domstolenes prøvelsesadgang tilsier at skattyterne bør nedlegge betydelig arbeid og ressurser i klagesaker for Klagenemnda Behov for «maksimumsklager» til Klagenemnda Behov for omfattende merknader til klagenotatet Men hjelper det? Ingen muntlig kontradiksjon for Klagenemnda Ikke mulig å føre vitner for Klagenemnda Klagenemndas arbeidsbelastning er stor Oljeskattekontorets klagenotat får i praksis meget stor betydning Leter Oljeskattekontoret etter argumenter i skattyters favør? Leter Klagenemnda etter argumenter i skattyters favør? 40

41 Hva kan domstolene prøve etter sktl tredje ledd? (1) Om klagenemndas kjennelse er basert på at et korrekt og fullstendig faktum Har Klagenemnda oversett transaksjonsforskjeller påberopt av skattyter? Har Klagenemnda uriktig antatt at påberopte transaksjonsforskjeller ikke påvirker armlengdes pris? NB!: skattyter har begrenset adgang til å fremlegge nye opplysninger for domstolene Om klagenemnda har gjort saksbehandlingsfeil Skjønnets «godhet» Vilkårlig? Sterkt urimelig/uforsvarlig? 41

42 Hva kan domstolene prøve etter sktl tredje ledd? (2) Riktig anvendelse av verdsettelsesnormer? Uriktig anvendelse av OECDs Retningslinjer? Tilsidesettelse av faktisk transaksjon selv om Retningslinjenes vilkår ikke er oppfylt? Metodevalg i strid med retningslinjenes «metodehierarki» «Lemping» av OECDs Retningslinjer F.eks. unnlatelse av å bruke armlengdeintervall 42

43 Ingen begrensning i Klagenemndas prøvelsesadgang! Klagenemnda er ingen domstol, men et forvaltningsorgan Det gjelder ingen begrensninger i Klagenemndas kompetanse til å overprøve Oljeskattekontorets ligninger eller Oljeskattenemndas vedtak Klagenemnda kan fullt ut overprøve Oljeskattekontorets og Oljeskattenemndas verdsettelsesskjønn Dog: som ledd i skjønnsfastsettelsen i visse kjennelser har Klagenemnda vist til begrensningene i domstolenes prøvelsesadgang 43

44 Domstolsprøving av verdsettelsesskjønn basert på skatteavtalenes armlengebestemmelser Skatteavtalens skjønnsdirektiv: «( ) enhver fortjeneste som uten ( ) [ikke-armlengdes] vilkår kunne forventes å ha tilfalt et av [de nærstående] foretakene, men i kraft av disse vilkår ikke har tilfalt dette, [kan] medregnes i og skattlegges sammen med dette foretakets fortjeneste». Kan Klagenemndas skjønn sies å være basert på skatteavtalens armlengdebestemmelse? Riktignok: Det er sktl som er det internrettslige hjemmelsgrunnlaget for Klagenemndas internprisjustering Men: Klagenemnda bør foreta et verdsettelsesskjønn basert på skatteavtalens skjønnsdirektiv for å avgjøre om den har holdt seg innenfor de grenser skatteavtalen oppstiller Gjelder det i så fall begrensninger i domstolenes adgang til å prøve et verdsettelseskjønn basert på skatteavtalen? 44

45 Takk!

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/1861), sivil sak, anke over dom, (advokat Toralv Follestad til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/1861), sivil sak, anke over dom, (advokat Toralv Follestad til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 25. juni 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-01296-A, (sak nr. 2011/1861), sivil sak, anke over dom, A (advokat Toralv Follestad til prøve) mot Staten v/skatt Øst (advokat Per Sandvik)

Detaljer

Finansdepartementet, Høringsnotat. Forslag til endringer i ligningsloven. \\fil1\brukere$\hkt\høringsnotat_mt_2011_

Finansdepartementet, Høringsnotat. Forslag til endringer i ligningsloven. \\fil1\brukere$\hkt\høringsnotat_mt_2011_ Finansdepartementet, 16.12.2011 Høringsnotat Forslag til endringer i ligningsloven Side 0 \\fil1\brukere$\hkt\høringsnotat_mt_2011_16122011.docx Høringsnotat om lovendringer i ligningsloven 1. Innledning

Detaljer

Ligningsmyndighetenes tillemping av OECDs retningslinjer

Ligningsmyndighetenes tillemping av OECDs retningslinjer Ligningsmyndighetenes tillemping av OECDs retningslinjer Anne-Ma Tostrup Smith Chief Tax Counsel Classification: Internal 2016-02-08 Et konkret eksempel Ligningsmyndighetenes syn: Kontrakter mellom uavhengige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i HR-2014-00467-U, (sak nr. 2014/212), straffesak, anke over beslutning: I. A AS

Detaljer

Rettssaker med kontoret som part

Rettssaker med kontoret som part Rettssaker med kontoret som part - fastsettelse av armlengdes rente EBL 20. oktober 2009 Dom fra Borgarting lagmannsrett av 19. januar 2009 Saken gjelder spørsmål om fastsettelse av markedsmessig rente(-fradrag)

Detaljer

Fakultetsoppgave i miljørett, innlevering 19. mars 2012

Fakultetsoppgave i miljørett, innlevering 19. mars 2012 Fakultetsoppgave i miljørett, innlevering 19. mars 2012 Gjennomgang 22. april 2012 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Del 1 teller klart mest (80 %). Del 2 må anses som et kontrollsspørsmål som ikke trenger

Detaljer

Anonymisert klagekjennelse

Anonymisert klagekjennelse Oljeskattekontoret Anonymisert klagekjennelse Tittel Forsikring internpris, endringsadgang Ingress Kjennelsen gjelder for inntektsårene 2009 2010 Avsagt dato 30.09.2013 (søksmålfrist ikke utløpt) Lovhjemmel/rettsgrunnlag

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01758-A, (sak nr. 2014/277), sivil sak, anke over dom, (advokat Sven Olav Larsen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01758-A, (sak nr. 2014/277), sivil sak, anke over dom, (advokat Sven Olav Larsen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 4. september 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-01758-A, (sak nr. 2014/277), sivil sak, anke over dom, Terratec AS (advokat Sven Olav Larsen) mot Staten v/skatt øst (advokat Helge

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i HR-2011-01735-U, (sak nr. 2011/1354), sivil sak, anke over kjennelse: Arild

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

OLF SKATTESEMINAR Secret Comparables Arvid Aage Skaar 3. mai 2012

OLF SKATTESEMINAR Secret Comparables Arvid Aage Skaar 3. mai 2012 OLF SKATTESEMINAR 2012 Secret Comparables Arvid Aage Skaar 3. mai 2012 Retten til kontradiksjon jussens sjel Anvendes både i forhold til forvaltningen og i forhold til domstolene både faktum og rettsanvendelse

Detaljer

Høring om internprising mellom nærstående foretak

Høring om internprising mellom nærstående foretak MI, Finansdepartement Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO 9. februar 2007 Høring om internprising mellom nærstående foretak Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 7. november 2006

Detaljer

Gjennomgang av fakultetsoppgave i miljørett. Hege Jordbakke Advokatfullmektig I Advokatfirmaet Hjort

Gjennomgang av fakultetsoppgave i miljørett. Hege Jordbakke Advokatfullmektig I Advokatfirmaet Hjort Gjennomgang av fakultetsoppgave i miljørett Hege Jordbakke Advokatfullmektig I Advokatfirmaet Hjort 1. Innledning Redegjørelse for hvordan oppgaven forstås Sentrale: Domstolskontroll med forvaltningsvedtak

Detaljer

Forslag om lovfesting av generell omgåelsesregel (gjennomskjæringsregel) Presentasjon av stipendiat Henrik Skar

Forslag om lovfesting av generell omgåelsesregel (gjennomskjæringsregel) Presentasjon av stipendiat Henrik Skar Forslag om lovfesting av generell omgåelsesregel (gjennomskjæringsregel) Presentasjon av stipendiat Henrik Skar Lovfesting generell omgåelsesregel Utredning og lovforslag Zimmer NOU 2016: 5. Ment å avløse

Detaljer

Ligning av oljeselskaper

Ligning av oljeselskaper Ligning av oljeselskaper Prosessen i nemdene og aktuelle rettsaker Advokat Gudrun Bugge Andvord Advokatfirmaet Seland DA Leder Oljeskattenemda Side 1 Noen tall Utlignet petroleumsskatt for inntekståret

Detaljer

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Kommentar Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Av Stein Owe* 1 Innledning Under behandlingen av en tvist om bl.a. midlertidig ansettelse er hovedregelen etter arbeidsmiljølovens

Detaljer

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat om oppgave- og dokumentasjonsplikt for

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 18. mai 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01293-A, (sak nr. 2014/598), sivil sak, anke over dom, A AS (advokat Tone Lillestøl til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01293-A, (sak nr. 2014/598), sivil sak, anke over dom, A AS (advokat Tone Lillestøl til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 18. juni 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-01293-A, (sak nr. 2014/598), sivil sak, anke over dom, A AS B (advokat Tone Lillestøl til prøve) mot Staten v/skatt Midt-Norge (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i HR-2011-01169-U, (sak nr. 2011/753), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.:

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.: MOTTATT tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT _:,gl~i~13!#) ~ Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, 14-072088TVA-NHER Tingrettsdommer Morten Berg Klage i sak vedrørende besittelsestakeise

Detaljer

Inntektsreduksjon ved samansette transaksjonar

Inntektsreduksjon ved samansette transaksjonar Inntektsreduksjon ved samansette transaksjonar OLF Skatteseminar 2012 Adv. Jan B. Jansen Sktl 13-1 (1) Det kan foretas fastsettelse ved skjønn hvis skattyters formue eller inntekt er redusert på grunn

Detaljer

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/1258 SL JGA/MAV 04.02.2015 Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Departementet

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 22.09.2009 i Oslo tingrett, 09-085260TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen Saken gjelder: Klage på Likestillings- og diskrimineringsnemndas

Detaljer

Merknader til 6 om art og omfang av kontrollerte transaksjoner

Merknader til 6 om art og omfang av kontrollerte transaksjoner Oljeskattekontoret Saksbehandler Deres dato Vår dato Brit Thu Gundersen 6. juli 2006 8. oktober 2007 Vibeke Sirevåg Hansen Georg Smidt Børresen Deres referanse Vår referanse Grete Wallem 07/3315 SL AKR/csb

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 4. mars 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-00405-A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A B (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) mot X kommune (advokat

Detaljer

Nemndsstruktur Norsk olje og gass skatteseminar 2015

Nemndsstruktur Norsk olje og gass skatteseminar 2015 Nemndsstruktur Norsk olje og gass skatteseminar 2015 BAKGRUNN: GENERELL KLAGEREFORM Våren 2014: Høringsforslag fra FIN - ny klagenemndsordning på skatteområdet Utvinningsselskapene ikke omfattet, ikke

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i HR-2014-01530-U, (sak nr. 2014/1193), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

Fra søknad til vedtak - med fokus på kommunens saksbehandling. rådgiver Ane Karine Lillevoll

Fra søknad til vedtak - med fokus på kommunens saksbehandling. rådgiver Ane Karine Lillevoll Fra søknad til vedtak - med fokus på kommunens saksbehandling rådgiver Ane Karine Lillevoll To hovedspørsmål kommunen må stille seg selv når en søknad skal behandles Hvilke krav gitt i eller i medhold

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 28. juni 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 28. juni 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bull i HR-2013-01407-U, (sak nr. 2013/925), sivil sak, anke over kjennelse: A B C (advokat

Detaljer

Norges Høyesterett - HR-2015-538-A

Norges Høyesterett - HR-2015-538-A Norges Høyesterett - Instans Dato 2015-03-05 Publisert Stikkord Sammendrag Saksgang Parter Forfatter Norges Høyesterett - Dom. Skatterett. Sakskostnader. To selskaper hadde i egen interesse dekket sakskostnadene

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/805), sivil sak, anke over dom, (advokat Thomas S. Farhang til prøve) Bjerkvoll)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/805), sivil sak, anke over dom, (advokat Thomas S. Farhang til prøve) Bjerkvoll) NORGES HØYESTERETT Den 30. oktober 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-02041-A, (sak nr. 2012/805), sivil sak, anke over dom, Statoil ASA (advokat Thomas S. Farhang til prøve) mot Staten v/oljeskattekontoret

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i HR-2011-00979-U, (sak nr. 2011/739), sivil sak, anke over kjennelse: Bergen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, Staten v/sentralskattekontoret for utenlandssaker (advokat Morten Søvik) mot

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: 19.08.2011 Saksnr.: Dommere: 11-130732SAK-BORG/04 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Mette D. Trovik Hans-Petter Jahre Cecilie Østensen Ankende part Erik

Detaljer

Finansdepartementet

Finansdepartementet Finansdepartementet 28.01.2013 Høringsnotat om endringer i ligningsloven adgang for skattekontoret til å endre sitt vedtak til fordel for skattyter under den forberedende klagesaksbehandlingen 1. Innledning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02252-A, (sak nr. 2015/235), sivil sak, anke over dom, (advokat Marianne Kartum til prøve) Kristiansen)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02252-A, (sak nr. 2015/235), sivil sak, anke over dom, (advokat Marianne Kartum til prøve) Kristiansen) NORGES HØYESTERETT Den 10. november 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02252-A, (sak nr. 2015/235), sivil sak, anke over dom, A (advokat Marianne Kartum til prøve) mot Staten v/statens pensjonskasse (Regjeringsadvokaten

Detaljer

Indirekte kostnader og bruk av prosentsats i lisensavtaler

Indirekte kostnader og bruk av prosentsats i lisensavtaler Konserninterne transaksjoner: Indirekte kostnader og bruk av prosentsats i lisensavtaler Christian Grevstad, Advokatfirmaet Harboe & Co AS Norsk olje og gass skatteseminar 2013 Innledning Fordeling av

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR PETROLEUMSSKATT NORSK OLJE OG GASS SKATTESEMINAR 2015 KIRKENES

KLAGENEMNDA FOR PETROLEUMSSKATT NORSK OLJE OG GASS SKATTESEMINAR 2015 KIRKENES KLAGENEMNDA FOR PETROLEUMSSKATT NORSK OLJE OG GASS SKATTESEMINAR 2015 KIRKENES Advokat Jens I. Kobro 1. Organisering og plassering Petroleumsbeskatningen spesiell i organisering All ligning skjer av Oljeskattenemnda

Detaljer

Transfer Pricing Årsrapport for 2012 TP teamet i Skattedirektoratet

Transfer Pricing Årsrapport for 2012 TP teamet i Skattedirektoratet Transfer Pricing Årsrapport for 2012 TP teamet i Skattedirektoratet Skattedirektøren Hans Christian Holte Foto: Bård Brinchmann Løvvig/Skatteetaten Den nye skattedirektøren ønsker å sikre norsk skattefundament

Detaljer

REGJERINGSADVOKATEN HOVEDTREKKENE I SKJØNNSPROSESSEN KAREN MELLINGEN 1. INNLEDNING 2. SKJØNNSPROSESSLOVENS OPPBYGNING

REGJERINGSADVOKATEN HOVEDTREKKENE I SKJØNNSPROSESSEN KAREN MELLINGEN 1. INNLEDNING 2. SKJØNNSPROSESSLOVENS OPPBYGNING REGJERINGSADVOKATEN EKSPROPRIASJONSRETT HØST 2011 HOVEDTREKKENE I SKJØNNSPROSESSEN KAREN MELLINGEN 1. INNLEDNING 2. SKJØNNSPROSESSLOVENS OPPBYGNING 2.1 Alminnelig del (for alle skjønnssaker) - 1. kapittel

Detaljer

I. Generelt om kontroll med forvaltningen

I. Generelt om kontroll med forvaltningen Domstolskontroll Oversikt I. Om kontroll og tilsyn med forvaltningen II. Historisk bakgrunn for domstolskontroll III. Domstolskontroll med forvaltningen i 2014 IV. Om legalitetskontroll V. Nærmere om domstolenes

Detaljer

Ot.prp. nr. 47 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 47 (2000-2001) Ot.prp. nr. 47 (2000-2001) Om lov om garantistillelse fra Statoil ASA ved emisjon og salg av statens aksjer Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 9. mars 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel

Detaljer

FRISTREGLENE I LIGNINGSLOVEN 9-6

FRISTREGLENE I LIGNINGSLOVEN 9-6 FRISTREGLENE I LIGNINGSLOVEN 9-6 Ligningsmyndighetenes tidsbegrensede kompetanse til å endre uriktige ligninger Kandidatnummer: 373 Veileder: Lars H. Walby Leveringsfrist: 25.april 2007 Til sammen 17613

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00581-A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, A (advokat Erik Keiserud) mot B (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 11. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Falkanger i HR-2012-01930-U, (sak nr. 2012/1599), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: 26.04.2012 Saksnr.: Dommere: 12-063457SAK-BORG/04 Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Anne Magnus Ankende parter fornærmede i straffesak mot Anders Behring

Detaljer

Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn

Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn 2004 1. Innledning Erfaringer knyttet til forenklet og forhåndsutfylt selvangivelse har vist at enkelte bestemmelser i skatteloven om ligning av ektefeller,

Detaljer

Kan forvaltningen stille vilkår ved begunstigende tillatelser?

Kan forvaltningen stille vilkår ved begunstigende tillatelser? Vilkår Kan forvaltningen stille vilkår ved begunstigende tillatelser? Ikke ved lovbundne vedtak, men ved diskresjonære vedtak Forholdet til lovskravet Lovhjemmel for vilkår Taushet i loven om adgangen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i HR-2016-01587-U, (sak nr. 2016/1266), sivil sak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

Finansdepartementet 16. oktober Høringsnotat forslag om søksmålsfrister i merverdiavgiftsloven og tolloven

Finansdepartementet 16. oktober Høringsnotat forslag om søksmålsfrister i merverdiavgiftsloven og tolloven Finansdepartementet 16. oktober 2009 Høringsnotat forslag om søksmålsfrister i merverdiavgiftsloven og tolloven 1. Innledning og sammendrag Finansdepartementet sender på høring et forslag om å innføre

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1089), sivil sak, anke over kjennelse, v/advokat Gunnar O. Hæreid)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1089), sivil sak, anke over kjennelse, v/advokat Gunnar O. Hæreid) NORGES HØYESTERETT Den 17. november 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01969-A, (sak nr. 2010/1089), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Gunnar

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1044), sivil sak, anke over dom,

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1044), sivil sak, anke over dom, NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00988-A, (sak nr. 2015/1044), sivil sak, anke over dom, ConocoPhillips Skandinavia AS (advokat Eirik Jensen) mot Staten v/oljeskattekontoret

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i HR-2013-00158-U, (sak nr. 2012/1072), sivil sak, anke over dom: Stangeskovene

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/923), sivil sak, anke over dom, Kvisler) (advokat Anne Cecilie Kristensen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/923), sivil sak, anke over dom, Kvisler) (advokat Anne Cecilie Kristensen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 30. november 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-02250-A, (sak nr. 2012/923), sivil sak, anke over dom, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Steffen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i HR-2012-00752-U, (sak nr. 2012/575), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. april 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Stabel og Webster i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. april 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Stabel og Webster i NORGES HØYESTERETT Den 1. april 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Stabel og Webster i HR-2011-00696-U, (sak nr. 2011/431), sivil sak, anke over kjennelse: DNO International

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01864-A, (sak nr. 2015/569), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01864-A, (sak nr. 2015/569), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01864-A, (sak nr. 2015/569), sivil sak, anke over dom, Atle Øyvind Gunnheim Barlaup (advokat Andreas Bullen til prøve) mot Staten

Detaljer

Domstolskontroll med ligningsvedtak som bygger på skjønn

Domstolskontroll med ligningsvedtak som bygger på skjønn Domstolskontroll med ligningsvedtak som bygger på skjønn Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 683 Leveringsfrist: 26.04.2010 Til sammen 10 425 ord 26.04.2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fagkyndige meddommere når er de inhabile?

Fagkyndige meddommere når er de inhabile? Fagkyndige meddommere når er de inhabile? Vil Høyesteretts avgjørelse i HR-2016-891-U innebære en praksisendring? Advokat Mikal Brøndmo Innledning Fagkyndige meddommere når er de inhabile? I Høyesteretts

Detaljer

Konserninterne garantier fradrag

Konserninterne garantier fradrag Konserninterne garantier fradrag Øystein Andal, Advokatfirmaet Harboe & Co AS Norsk olje og gass skatteseminar 2013 Introduksjon Avgrensning av problemstilling Fradrag for garantiprovisjoner overhodet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i HR-2016-01975-U, (sak nr. 2016/1729), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Styringsdialogen stat kommune og økt kommunalt selvstyre. Tromsø 11. januar 2017

Styringsdialogen stat kommune og økt kommunalt selvstyre. Tromsø 11. januar 2017 Styringsdialogen stat kommune og økt kommunalt selvstyre Tromsø 11. januar 2017 Tema Forholdet mellom stat og kommune Trender Endringene i forvaltningsloven, Tvistemålsloven og plan- og bygningsloven m.m.

Detaljer

Forslag til ny skatteforvaltningslov. Høringsuttalelse fra Norsk olje og gass. Jan Reidar Øverland Norsk olje og gass skatteseminar 2015

Forslag til ny skatteforvaltningslov. Høringsuttalelse fra Norsk olje og gass. Jan Reidar Øverland Norsk olje og gass skatteseminar 2015 Forslag til ny skatteforvaltningslov Høringsuttalelse fra Norsk olje og gass Jan Reidar Øverland Norsk olje og gass skatteseminar 2015 Tema Høringsbrev og høringsnotat; videre saksbehandling Høringsuttalelser

Detaljer

FINANSDEPARTEMENTE. 2?. r""i'.,l Saksnr. 3 -N < Arkivnr, Høring om internprising mellom nærstående foretak

FINANSDEPARTEMENTE. 2?. ri'.,l Saksnr. 3 -N < Arkivnr, Høring om internprising mellom nærstående foretak Saksbehandler Deres dato Vår dato Hanne Flood 07.11.2006 16. februar 2007 Telefon Deres referanse Vår referanse 06/5310 SL AKR/RSL 2006/500908 Finansdepartementet v/stig Sollund Postboks 8008 Dep 0030

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 3. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 3. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 3. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-01878-U, (sak nr. 2012/1454), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Forelesning i forvaltningsrett JUS2211 Høst 2017 Christoffer C. Eriksen, Institutt for offentlig rett DOMSTOLSKONTROLL MED FORVALTNINGEN

Forelesning i forvaltningsrett JUS2211 Høst 2017 Christoffer C. Eriksen, Institutt for offentlig rett DOMSTOLSKONTROLL MED FORVALTNINGEN Forelesning i forvaltningsrett JUS2211 Høst 2017 Christoffer C. Eriksen, Institutt for offentlig rett DOMSTOLSKONTROLL MED FORVALTNINGEN 0 Oversikt 1. Om kontroll og tilsyn med forvaltningen 2. Historisk

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01008-A, (sak nr. 2014/1968), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01008-A, (sak nr. 2014/1968), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01008-A, (sak nr. 2014/1968), sivil sak, anke over dom, GE Healthcare AS (advokat Ståle R. Kristiansen) mot Staten v/sentralskattekontoret

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i HR-2016-01582-U, (sak nr. 2016/1225), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

Saksnr. 13/1173. Høringsnotat -

Saksnr. 13/1173. Høringsnotat - Saksnr. 13/1173 Høringsnotat - Skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde reduksjon av gevinst for fysiske driftsmidler som tidligere er tatt inn i beskatningsområdet Finansdepartementet 24.04.2013 1.

Detaljer

KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE i Kongsberg tingrett, mot. Kirsten Leikny Femundsenden

KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE i Kongsberg tingrett, mot. Kirsten Leikny Femundsenden KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 11.11.2014 i Kongsberg tingrett, 12-138194TVA-KONG Benita Tjørn Tvangssalg fast eiendom Ørland Sparebank Inkassotjenester AS mot Kirsten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1562), straffesak, anke over dom, (advokat Knut Rognlien) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1562), straffesak, anke over dom, (advokat Knut Rognlien) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 10. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00050-A, (sak nr. 2010/1562), straffesak, anke over dom, A (advokat Knut Rognlien) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Rt (13-91) - UTV

Rt (13-91) - UTV Page 1 of 5 Rt-1991-34 (13-91) - UTV-1991-159 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1991-01-22 PUBLISERT: Rt-1991-34 (13-91) - UTV-1991-159 STIKKORD: Skatterett. Spørsmål om skatteplikt i Norge. SAMMENDRAG:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i HR-2012-02033-U, (sak nr. 2012/1743), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Norsk Olje og Gass Skatteseminar 2013

Norsk Olje og Gass Skatteseminar 2013 Norsk Olje og Gass Skatteseminar 2013 Kommentar til aktuell dom Advokat (H), dr juris Arvid Aage Skaar, Wiersholm Borgarting lagmannsretts dom 4 feb 2013 ConocoPhillips Skandinavia AS mot staten v/oljeskattekontoret

Detaljer

Gyldendal Rettsdata - Utskrift

Gyldendal Rettsdata - Utskrift Side 1 av 15 2013-12-18. LG-2012-168179. Utv 2014 s 185. Gulating lagmannsett - dom. Kilde: Rettsavgjørelser > Lagmannsrettene Gyldendal Rettsdata www.rettsdata.no Skrevet ut 22-05-2014 2013-12-18. LG-2012-168179.

Detaljer

o'-,3m *).s -1 Arkivrir.

o'-,3m *).s -1 Arkivrir. Oljeskattekontoret Saksbehandler Solberg, Sørhaug, Altmann Fylling, Vassbotn Deres dato Vår dato 16. august 2005 Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo HØRING - forslag om

Detaljer

Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak

Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak I. Privatrettslige forhold i byggesaker - innledning Begrepet privatrettslige forhold hva betyr det? På hvilken måte

Detaljer

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000)

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) Page 1 of 5 HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2000-08-31 DOKNR/PUBLISERT: HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) STIKKORD: Panterett. Salgspant. SAMMENDRAG: Tinglyst

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 07.11.2012 i Gulating lagmannsrett, 12-027723ASD-GULA/AVD2 Dommere: Magni Elsheim Rolf Strøm Carl Petter Martinsen Ankende part Sos Rasisme Ankemotpart

Detaljer

"Likningsutfordringar og prosessar"

Likningsutfordringar og prosessar www.pwc.no Norsk olje og gass skatteseminar 2014 8. mai 2014 "Likningsutfordringar og prosessar" Hva skal jeg snakke om?? Mitt initielle forslag til tema: "Skattyters rettsstilling i ligningsprosessen,

Detaljer

Dobbeltbeskatning i skatteavtalesituasjoner

Dobbeltbeskatning i skatteavtalesituasjoner Dobbeltbeskatning i skatteavtalesituasjoner Utvalgte problemstillinger Hanne Skaarberg Holen Norsk Olje og Gass 4 mai 27 NORSK OLJE G GASS 4 MAI 27 ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS Agenda 4 44 Skatteavtalenes

Detaljer

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6 Notat Til: Ole Kristian Kirkerud Att.: Kopi til: Planråd v/ole Jakob Reichelt Fra: Richard Søfteland Jensen Dato: 18. oktober 2012 Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2336), sivil sak, anke over beslutning, (advokat Karstein Egeland til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2336), sivil sak, anke over beslutning, (advokat Karstein Egeland til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 20. april 2017 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2017-776-A, (sak nr. 2016/2336), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Karstein Egeland til prøve) mot X kommune B (Kommuneadvokaten

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Brit Lisbeth Gaup Kverkild MEDL AP-V Einar Olav Larsen MEDL SP-V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Brit Lisbeth Gaup Kverkild MEDL AP-V Einar Olav Larsen MEDL SP-V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: Glassrommet, Herredshuset Verdal Dato: 24.08.2017 Tid: 08:30-10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 2 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 2 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-09/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 2 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

Alkoholloven klagebehandling hos Fylkesmannen. Ole Ramberg, Fylkesmannen i Troms

Alkoholloven klagebehandling hos Fylkesmannen. Ole Ramberg, Fylkesmannen i Troms Alkoholloven klagebehandling hos Fylkesmannen Ole Ramberg, Fylkesmannen i Troms Litt statistikk 2003 4 klagesaker 2004 2 klagesaker 2005 3 klagesaker 2007 ingen 2008 3 klagesaker 2009 1 klagesak 2010 2

Detaljer

Klagesaksbehandling i kommunen

Klagesaksbehandling i kommunen Klagesaksbehandling i kommunen Hvordan tiltrettelegge saken og skrive oversendelsesbrev til Fylkesmannen Første skritt når det kommer inn klage jf. fvl. 33, 2. ledd [ ] foreta de undersøkelser klagen gir

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. mai 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00974-A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Aktuelt fra Norsk olje & gass 2014 Skatteseminar, Amsterdam

Aktuelt fra Norsk olje & gass 2014 Skatteseminar, Amsterdam Aktuelt fra Norsk olje & gass 2014 Skatteseminar, Amsterdam v/ Petra Windgätter, p.t. Leder Fiskalt utvalg (ConocoPhillips) Tema Høringssaker Revidert friinntekt forskrift overgangsregler Land-for-land

Detaljer

Forelesning i forvaltningsrett. Skjønnsutøvelse og vilkår

Forelesning i forvaltningsrett. Skjønnsutøvelse og vilkår Forelesning i forvaltningsrett Skjønnsutøvelse og vilkår Høst 2017 Nikolai K. Winge Hva er skjønnsutøvelse? Med «skjønn» menes at det foretas en konkret vurdering. Motsetningen er forutbestemte beslutninger.

Detaljer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Side 1 av 6 NTS 2014-1 Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Nordisk tidsskrift for Selskabsret - NTS Gyldendal Rettsdata

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.06.2014 Vår ref.: 14-796/HH Deres ref.: 13/3244 SL UR/KR Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Detaljer

Drammen kommune Isachsen entreprenør AS

Drammen kommune Isachsen entreprenør AS Drammen kommune Isachsen entreprenør AS Vurdering av spørsmålet om anke Advokat Brynjulf Næss 1 Innholdet i presentasjonen 1. Bakgrunnen for saken 2. De rettslige spørsmålene 3. Tingrettens dom 4. Lagmannsrettens

Detaljer