Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

Save this PDF as:
Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger"

Transkript

1 Skattedirektoratet meldinger SKD 10/05, 4. oktober 2005 Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd til dekning av utgifter til behandling av konkursbo. Tilsagn om dekning av utgifter til videre bobehandling kan gis over Skattedirektoratets tilsagnsordning og over skatteregnskapet jf. skatteoppkreverinstruksen 4-6 nr. 3. Videre inneholder meldingen oppdaterte krav til skatteoppkreverne og skattefogdkontorene om innrapportering i forbindelse med gitte tilsagn, krav til bostyrers søknad og rapportering. Meldingen beskriver også forholdet mellom tilsagnsordningene og legalpantordningen som ble innført 1. juli Meldingen erstatter Melding SKD IN 1/99 av 20. april Innledning Allment Skatteoppkreverinstruksens tilsagnsordning Skattedirektoratets tilsagnsordning Rette myndighet Allment Rette myndighet etter skatteoppkreverinstruksens tilsagnsordning Rette myndighet etter Skattedirektoratets tilsagnsordning Materielle vilkår Allment Innfordringshensyn Andre tilfeller Allmennpreventive hensyn Revisorgjennomgang Akutte krisesituasjoner Saksbehandlingsregler Krav til bostyrers søknad Krav til bostyrers rapportering Krav til skatteoppkreverne og skattefogdkontorene Allment Krav til avgjørelsen Krav til regnskapsføring Allment Utbetalinger til bostyrer Utbetalinger av tilsagn gitt over Skattedirektoratets tilsagnsordning Utbetalinger av tilsagn gitt over skatteoppkreverinstruksens tilsagnsordning Utbetalinger av tilsagn gitt over begge ordningene Rapportering Allment Rapportering av tilsagn gitt over skatteoppkreverinstruksen Rapportering av tilsagn gitt over Skattedirektoratets tilsagnsordning...7 Postadresse Kontoradresse Sentralbord Postboks 6300, Etterstad Fredrik Selmers vei Oslo Org.nr: Telefaks

2 1. Innledning 1.1 Allment Denne meldingen gir retningslinjer for når skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger skal benyttes, og hvordan dette skal rapporteres. Tilsagn kan gis over Skattedirektoratets tilsagnsordning etter instruks fastsatt av Finansdepartementet den 16. desember 1998 eller over skatteregnskapet, jf. skatteoppkreverinstruksen 4-6 nr. 3. Tilsagn kan gis i konkursbo eller insolvent dødsbo hvor det foreligger udekkede skatte- og avgiftskrav og hvor boet ikke selv har midler til den videre bobehandlingen. Formålet med tilsagnsordningene er å følge opp skatte- og avgiftskrav i konkursbo som ledd i det offentlige innkrevingsarbeidet og å ivareta allmennpreventive hensyn. I tillegg kan det stilles tilsagn i tilfeller hvor det er mistanke om skattekriminalitet eller eventuelt annen økonomisk kriminalitet som har påvirket skatte- og avgiftskreditorenes krav. Tilsagnsordningene vil i det følgende bli behandlet samlet, med mindre noe annet fremgår av sammenhengen. 1.2 Skatteoppkreverinstruksens tilsagnsordning I brev av 25. juni 1997 fra Finansdepartementet er Skattedirektoratet gitt fullmakt til å treffe de beslutninger som skatteoppkreverinstruksen 4-6 nr. 3 legger til departementet. Ordningen er i det følgende omtalt som Skatteoppkreverinstruksens tilsagnsordning. I medhold av skatteoppkreverinstruksen skal tilsagn kun gis for å følge opp skattekrav, herunder trekkansvar og arbeidsgiveravgift, som skatteoppkrever har oppkreveransvaret for. Tilsagn som er gitt i medhold av skatteoppkreverinstruksen 4-6 nr. 3 skal belastes skatteregnskapet. 1.3 Skattedirektoratets tilsagnsordning Finansdepartementet har ved brev av 25. juni 1997 gitt Skattedirektoratet fullmakt til å gi betinget tilsagn om tilskudd til dekning av utgifter til behandling av konkursbo. Ordningen er heretter omtalt som Skattedirektoratets tilsagnsordning. I instruks til Skattedirektøren for behandling av betinget tilsagn om tilskudd til dekning av utgifter til behandling av konkursbo, fastsatt av Finansdepartementet den 16. desember 1998, er direktoratet med departementets samtykke tildelt kompetanse til å delegere myndighet til underliggende organ. Slik myndighet er foreløpig ikke delegert. Gjennom det årlige tildelingsbrev fra Finansdepartementet fastsettes Skattedirektoratets årlige budsjettmessige ramme for den delegerte fullmakten. Dette beløpet varierer noe fra år til år. For 2005 er direktoratet gitt fullmakt til å stille nye tilsagn med inntil 7 millioner kroner. Tilsagn gitt i medhold av Skattedirektoratets tilsagnsordning skal som hovedregel gis for å følge opp avgiftskrav som skattefogdkontoret har oppkreveransvaret for. 2 Rette myndighet 2.1 Allment Saker som antas å ha prinsipiell interesse skal alltid forelegges Skattedirektoratet. Er tilsagn gitt av et overordnet organ, kan ikke underliggende organ avgjøre en fornyet søknad fra bostyrer i samme sak. Ved fornyet søknad, skriver underordnet organ innstilling i saken til overordnet organ. En søknad som omfatter krav fra flere skatteoppkrevere skal behandles samlet av skattefogdkontoret i fylket. Dersom en søknad er fremsatt overfor flere skattefogdkontor eller overfor skatteoppkrevere i flere fylker, skal saken behandles av skattefogdkontoret i det fylket hvor boet er åpnet, med mindre skattefogdkontorene avtaler at et annet kontor skal behandle søknaden. Har bostyrer søkt om tilsagn overfor flere skatte- og avgiftskreditorer skal søknaden uansett beløpsgrense, sendes til direktoratet for avgjørelse. Søknad om tilsagn etter skatteoppkreverinstruksens tilsagnsordning sendes skatteoppkreveren. Søknad om tilsagn etter Skattedirektoratets ordning sendes skattefogdkontoret. Søknader som omfatter både skatte- og avgiftskrav skal sendes via - 2 -

3 skatteoppkreveren til skattefogdkontoret før endelig avgjørelse treffes av Skattedirektoratet. 2.2 Rette myndighet etter skatteoppkreverinstruksens tilsagnsordning Etter å ha innhentet råd fra skattefogdkontoret kan skatteoppkreveren stille sikkerhet for fortsatt bobehandling med inntil ½-part av folketrygdens grunnbeløp (G) for den enkelte sak. Dette belastes skatteregnskapet. Ved innhenting av råd skal skatteoppkreveren forelegge saken skriftlig for skattefogdkontoret før tilsagn gis. Skattefogdkontoret skal gi den veiledningen kontoret føler påkrevet, og komme med anbefaling i den konkrete saken. I tillegg skal skattefogdkontoret samordne og ivareta andre offentlige interesser og hensyn, samt forvisse seg om at påtalemyndigheten underrettes i tilfeller hvor det er nødvendig. Skattefogdkontoret kan videre samtykke i at det stilles sikkerhet for videre bobehandling med inntil folketrygdens grunnbeløp (1 G) over skatteregnskapet. Slikt samtykke kan gis etter at skattefogdkontoret har mottatt innstilling fra skatteoppkreveren. Skattedirektoratet kan stille ubegrenset sikkerhet for videre bobehandling over skatteregnskapet. Tilsagn kan gis etter innstilling fra både skatteoppkreveren og skattefogdkontoret. 2.3 Rette myndighet etter Skattedirektoratets tilsagnsordning Det er bare Skattedirektoratet som kan gi tilsagn over direktoratets tilsagnsordning. Skattedirektoratet kan stille ubegrenset sikkerhet for videre bobehandling over direktoratets ordning. Tilsagn gis etter innstilling fra skattefogdkontoret. 3 Materielle vilkår 3.1 Allment Søknad om tilsagn skal fremsettes skriftlig av bostyrer. Bostyrer skal sørge for at saken er så godt opplyst som mulig. Tilsagn skal som den klare hovedregel bare gis når fortsatt bobehandling antas å ville tilføre konkursboet verdier som medfører bedre dekning for skatte- og/eller avgiftskrav som er meldt i boet. Tilsagn gis bare i tilfeller hvor det enkelte konkursbo selv ikke har økonomisk evne til å bære risikoen for kostnadene knyttet til den videre bobehandlingen. Som utgangspunkt betyr dette at både boets legalpant og rekvirentansvaret skal være benyttet før tilsagn gis. I særlige tilfeller kan det tenkes situasjoner hvor bostyrer søker om tilsagn selv om boet har midler til rådighet gjennom legalpantordningen. Det må da foretas en konkret vurdering av om det er nødvendig med tilsagn i tillegg til legalpantet. Legalpantet vil bare kunne benyttes til nødvendige boomkostninger, jf. panteloven 6-4 og dekningsloven 9-2 nr. 2, og behovet for tilsagn vil måtte avgjøres i forhold til om utgiftene ved fortsatt bobehandling anses å omfattes av begrepet nødvendige boomkostninger. Tilsagn skal som utgangspunkt bare gis i tilfeller der det foreligger konkrete forhold som bostyrer ønsker å forfølge nærmere. Dette innebærer at bostyrer må ha vurdert hvilke rettslige muligheter som foreligger og mot hvem kravene ønskes rettet. Et tilsagn skal begrenses til behandling i en instans, med løfte om at ny søknad vil bli vurdert dersom det foreligger behov for ytterligere forfølgning. Dersom flere kreditorer enn skatte- og avgiftskreditorene har økonomisk interesse av fortsatt bobehandling, kan det stilles som vilkår at disse kreditorene stiller garanti for en proratarisk andel, eksempelvis direktoratet for arbeidstilsynet. Hvorvidt andre har økonomisk interesse i videre bobehandling, vil avhenge av hvilke krav som kan antas å oppnå dekning ved tilførsel av midler. 3.2 Innfordringshensyn Betinget tilsagn om fortsatt bobehandling skal som hovedregel gis av innfordringshensyn. Det vil si i tilfeller hvor det offentlige som kreditor antas å ha en økonomisk interesse av fortsatt bobehandling. Hvorvidt det foreligger innfordringshensyn i det enkelte tilfellet, må avgjøres etter en konkret helhetsvurdering av mulighetene for at konkursboet blir tilført midler gjennom fortsatt bobehandling. I det følgende gjennomgås noen sentrale momenter - 3 -

4 ved vurderingen. Denne oppregningen er ikke ment å være uttømmende. Det er for det første av sentral betydning for vurderingen å få avklart hvilken prosessrisiko som foreligger. Dette innebærer at det må vurderes hvor sannsynlig det er at konkursboet vil vinne frem med sine krav. For eksempel kan det være aktuelt å vurdere om vilkårene for omstøtelse foreligger, om det er bevisproblemer knyttet til saken, om det er grunnlag for erstatningssøksmål osv. Det er viktig å få oversikt over hvilke rettslige problemstillinger og eventuelle bevisproblemer som kan oppstå i saken. I tillegg er det viktig med en mest mulig objektiv vurdering av hvordan saken står rettslig. Allmennpreventive hensyn kan tilsi at det aksepteres høyere prosessrisiko i de sakene hvor skatte- og avgiftskravene vil få betydelig merdekning, se punkt Det må videre vurderes hvorvidt boets motpart er søkegod. Ved vurderingen av om tilsagn skal gis, er det av sentral betydning hvorvidt boet kan forvente at kravet kan innfordres hos motparten dersom boet vinner frem med sine påstander. I tvilstilfeller bør motpartens økonomiske situasjon avklares. Det er viktig at motpartens søkegodhet vurderes ut fra hva som kan forventes på sikt. I tilfeller hvor det ikke kan påregnes noen dekning ved innfordring mot boets motpart dersom saken vinnes, er det lite hensiktsmessig å føre saken. Et tilsagn kan i slike tilfeller likevel begrunnes dersom det foreligger klare allmennpreventive hensyn, herunder mistanke om skattekriminalitet, se punkt Endelig vil det være av betydning å få avklart hvilke krav som blir dekket dersom bostyrer får medhold i saken. Dersom eventuelle innbetalinger ikke eller bare i liten grad vil gå til dekning av skatte- og avgiftskrav, vil det sjelden være innfordringsmessig tjenlig å stille tilsagn. Tilsagnsinstituttet skal som det klare utgangspunkt ikke benyttes til å forfølge prinsipielle juridiske problemstillinger, med mindre det antas at dette er innfordringsmessig tjenlig. 3.3 Andre tilfeller I tilfeller hvor innfordringshensynene alene ikke gir grunnlag for å gi betinget tilsagn, kan tilsagn likevel stilles dersom andre særlige forhold tilsier det. Kravene i punkt 3.1 skal være oppfylt også i slike tilfeller. Eksempel på slike andre særlige forhold følger under Allmennpreventive hensyn Tilsagn kan gis dersom det foreligger sterke allmennpreventive hensyn, herunder mistanke om skattekriminalitet. Om tilsagn bør gis på dette grunnlaget, vurderes på bakgrunn av hvor store krav som er meldt i boet, hvordan mulighetene er for å vinne frem med et søksmål, motpartens eventuelle illojale/straffbare handlinger og sakens øvrige momenter. I tråd med skatteetatens strategi om å bekjempe svart økonomi og skattekriminalitet, ønsker direktoratet å legge vekt på allmennpreventive hensyn og spesielt mistanke om skattekriminalitet som grunnlag for å stille tilsagn. Det kan for eksempel gis tilsagn i tilfeller hvor fortsatt bobehandling hovedsakelig har som formål å avdekke skattekriminalitet. Bostyrer skal i slike tilfeller kontakte påtalemyndigheten og eventuelt også skattekrimenheten i regionen med tanke på et samarbeid, dersom dette anses nødvendig. Dersom det kun foreligger strafferettslige hensyn, er det Justisdepartementets garantiordning som eventuelt kan komme til anvendelse. I tilfeller der betydelige offentlige krav står udekket, kan dette i seg selv tilsi at tilsagn bør stilles. Dersom saken for eksempel har fått stor mediedekning og en unnlatelse av å gi tilsagn vil føre til at eventuelle krav ikke blir forfulgt, kan preventive hensyn tilsi at det bør gis tilsagn Revisorgjennomgang Det kan gis et begrenset tilsagn i tilfeller der bostyrer har en begrunnet mistanke om å avdekke økonomiske misligheter i skyldnerens virksomhet gjennom en revisorgjennomgang av skyldnerens regnskap. Tilsagnet bør i så fall begrenses til utgiftene knyttet til revisorgjennomgangen, samtidig som det gis løfte om en ny vurdering av om tilsagn skal gis på bakgrunn av resultatene fra revisorgjennomgangen

5 3.3.3 Akutte krisesituasjoner Det kan også stilles tilsagn for omkostninger knyttet til akutte krisesituasjoner. Eksempelvis kan det gis penger til et konkursrammet oppdrettsanlegg som mangler penger til å holde driften i gang. Tilsagn kan i slike tilfeller gis for å unngå at verdier i boet går tapt eller forringes. Dersom bostyrer ønsker å benytte stilte tilsagnsmidler til annen bobehandling enn forutsatt, skal bostyrer innhente samtykke fra tilsagnsgiver til dette. For eksempel kan ikke et tilsagn som er stilt til et omstøtelsessøksmål benyttes til søksmål om eierskap av et formuesgode, uten at det er tatt forbehold om dette i søknaden eller at tilsagnsgiver gir aksept. 4 Saksbehandlingsregler 4.1 Krav til bostyrers søknad Bostyrer skal fremsette en skriftlig søknad om tilsagn til dekning av utgifter til den videre bobehandlingen. Det er viktig at søknaden gir et best mulig grunnlag for vurderingen av om tilsagn skal gis eller ikke. Søknaden skal gi en oversikt over hvilke forhold bostyrer ønsker å forfølge og hvilket rettslig grunnlag som han ønsker påberopt. Dette innebærer at bostyrer må redegjøre for søksmålsgrunnlaget, hvilke fakta som legges til grunn, og bostyrers vurdering av sannsynligheten for å vinne frem med eventuelle søksmål. Bostyrer kan ta muntlig kontakt med forberedende organ, eventuelt Skattedirektoratet, for en foreløpig avklaring av om det er noen grunn til å søke om tilsagn. En søknad skal videre inneholde opplysninger om motpartens søkegodhet, en oversikt over de krav som er anmeldt i boet med tilhørende prioritet, om det er søkt andre kreditorer om garanti og om andre kreditorer i så fall har stilt garanti, og eventuelt en vurdering av strafferettslige sider ved saken. For å dekke disse punktene, kan bostyrer sende inn kopi av innberetningen til tingretten, samtidig som det redegjøres for forhold som ikke fremgår av innberetningen. Bostyrer skal videre angi hvor mye midler det er behov for til den videre bobehandlingen. Beløpet skal inkludere merverdiavgift. Beløpet må videre kunne dekke både bostyrers egne og motpartens saksomkostninger dersom saken blir avgjort av domstolene. Beløpet vil naturlig nok være sterkt skjønnspreget, i det vurderingen inneholder en rekke usikre faktorer. Bostyrer skal kun gi et overslag over utgifter i forbindelse med behandling i en instans, jf. punkt Krav til bostyrers rapportering Bostyrer skal innen utgangen av hvert år, samt ved avsluttet bobehandling, gi en rapport til skatteoppkreverkontoret eller skattefogdkontoret, avhengig av om det er skatte- eller avgiftskrav i boet. Der det både er anmeldt skatte- og avgiftskrav i boet, skal rapporten sendes til skattefogdkontoret. Av rapporten må det fremgå om tilsagnet har medført at boet er blitt tilført midler, om hele eller deler av gitt tilsagn er utbetalt til boet, og om eventuell anmeldelse har ført til påtalemessig avgjørelse. 4.3 Krav til skatteoppkreverne og skattefogdkontorene Allment Oppkrever (skatteoppkreveren eller skattefogdkontoret) skal sørge for at bostyrers søknad inneholder de opplysninger som er påkrevet etter punkt 4.1. Dersom søknaden ikke inneholder tilstrekkelig informasjon, må oppkrever sørge for å skaffe disse opplysningene fra bostyrer. Oppkrever skal videre sørge for å klargjøre hvilken tilsagnsordning som er anvendelig og hvilket organ som kan gi tilsagn i den konkrete saken. Dersom oppkrever ikke har kompetanse til selv å gi tilsagn, skal saken oversendes til rette instans sammen med oppkrevers innstilling. Skatteoppkreveren skal alltid oversende saken til skattefogdkontoret sammen med sin innstilling før den eventuelt blir oversendt Skattedirektoratet. Der skattefogdkontoret ikke har kompetanse til å avgjøre søknaden, oversendes saken til Skattedirektoratet med skattefogdkontorets innstilling. Har bostyrer søkt om tilsagn overfor flere skatte- og avgiftskreditorer, skal søknaden sendes til direktoratet for avgjørelse, uansett beløpsgrense

6 4.3.2 Krav til avgjørelsen Avgjørelser om tilsagn skal alltid gis skriftlig. I tilfeller hvor det gis tilsagn, må det stilles som vilkår at bostyrer informerer om resultatet av tilsagnet, herunder om fortsatt bobehandling har tilført boet ytterligere midler, om anmeldelse har ført til påtaleforfølgelse og lignende. Informasjonen sendes til skatteoppkreveren eller skattefogdkontoret avhengig av hvem som er ansvarlig for rapporteringen etter punkt 6 nedenfor. Den som treffer avgjørelsen, skal sette som vilkår at eventuelt krav om utbetaling av tilsagnsmidlene rettes til skatteoppkrever dersom det kun gis midler over skatteregnskapet. I tilfeller hvor det gis midler over begge ordningene eller bare over Skattedirektoratets tilsagnsordning, skal bostyrers krav om utbetaling rettes til skattefogdkontoret. 5 Krav til regnskapsføring 5.1 Allment Skatteoppkreverne og skattefogdkontorene må føre regnskap over gitte tilsagn og hvor mye som er utbetalt til bostyrer. Oversikt over tilsagn og utbetalinger må oppdateres hver gang det skjer endringer. Det skal foretas en forholdsmessig fordeling mellom skatte- og avgiftskreditorene dersom begge kreditorene har økonomisk interesse av fortsatt bobehandling. Det innebærer at Skattedirektoratet i oversendelsen til skattefogdkontoret må foreta en deling av tilsagnsbeløpet mellom direktoratets tilsagnsordning og skatteoppkreverinstruksens tilsagnsordning. Bostyrer må henvende seg skriftlig til skatteoppkreveren eller skattefogdkontoret for å få en utbetaling i henhold til det gitte tilsagnet. Vedlagt henvendelsen skal det følge en redegjørelse for hva tilsagnet har gått til dekning av. 5.3 Utbetalinger av tilsagn gitt over Skattedirektoratets tilsagnsordning Etter henvendelse fra bostyrer, utbetaler skattefogdkontoret tilsagn som er stilt over Skattedirektoratets ordning. Utbetalingen føres til utgift i kapittel Utbetalinger av tilsagn gitt over skatteoppkreverinstruksens tilsagnsordning Etter henvendelse fra bostyrer utbetaler skatteoppkreveren tilsagnsbeløp som er stilt over skatteregnskapet. Utbetalingen føres til utgift i skatteregnskapet. 5.5 Utbetalinger av tilsagn gitt over begge ordningene I de tilfellene hvor det delvis er stilt tilsagn over Skattedirektoratets ordning og delvis over skatteoppkreverinstruksens ordning fordi det både er skatte- og avgiftskrav i boet, skal bostyrer henvende seg til skattefogdkontoret for utbetaling. Skattefogdkontoret må i disse tilfellene påse at utbetalingen fordeles forholdsmessig mellom henholdsvis kapittel og over skatteregnskapet i forhold til de gitte tilsagn. Skattedirektoratet skal normalt angi fordelingen ved en eventuell utbetaling ved oversendelsen av saken til skattefogdkontoret. 5.2 Utbetalinger til bostyrer Utbetalinger til bostyrer skal som hovedregel gis etterskuddsvis. En eventuell forskuddsutbetaling regnes som massekrav i konkursboet, jf. dekningsloven 9-2 nr. 2. Det kan for eksempel være naturlig at deler av tilsagnet blir utbetalt i tilfeller hvor bobehandlingen pågår over lengre tid, i tilfeller hvor deler av saken er avgjort eller der tilsagnet har gått til dekning av utgifter knyttet til fullført revisorgjennomgang. 6 Rapportering 6.1 Allment For å sikre at tilsagnsordningene gir de resultatene som er ønskelig, er det nødvendig med en årlig oppfølging av de tilsagnene som er stilt. Oppfølgingen skal gi direktoratet et bilde av den innfordringsmessige effekten av de stilte tilsagnene

7 Skatteoppkreverne og skattefogdkontorene skal ha rutiner for oppfølgingen av det enkelte konkursbo. 6.2 Rapportering av tilsagn gitt over skatteoppkreverinstruksen Skatteoppkreveren skal hvert år gi en rapport til skattefogdkontoret over de tilsagn som er stilt over skatteregnskapet i løpet av kalenderåret. Skatteoppkreveren må føre opp alle tilsagn gitt av sitt kontor, skattefogdkontoret og Skattedirektoratet over denne tilsagnsordningen. Frist for innrapportering til skattefogdkontorene er 20. januar. I rapporten skal det opplyses om: 1. vedtaksmyndighetenes referansenummer 2. boets navn 3. tilsagnsbeløpet, samt vedtaksdatoen for tilsagnet 4. forbruk av tilsagnsbeløpet, samt tidspunktet for de enkelte utbetalingene 5. resultatet av tilsagnet, herunder: - resultatet av eventuelle søksmål eller forlik - hvorvidt bobehandlingen er avsluttet - bortfalt tilsagn (tilsagn som med sikkerhet ikke vil bli benyttet av bostyrer) - omfanget av aktiva innvunnet til boet som følge av videre bobehandling - merdekning til skattekravene som følge av videre bobehandling 6. om bostyrer inngikk samarbeid med påtalemyndigheten, og i så tilfelle resultatet av dette. Frist for innrapportering til Skattedirektoratet er 1. februar. I rapporten skal det opplyses om: 1. Skattedirektoratets referansenummer 2. boets navn 3. tilsagnsbeløpet, samt vedtaksdatoen for tilsagnet 4. forbruk av tilsagnsbeløpet, samt tidspunktet for de enkelte utbetalingene 5. resultatet av tilsagnet, herunder: - resultatet av eventuelle søksmål eller forlik - hvorvidt bobehandlingen er avsluttet - bortfalt tilsagn (tilsagn som med sikkerhet ikke vil bli benyttet av bostyrer) - omfanget av aktiva innvunnet til boet som følge av videre bobehandling - merdekning til skatte- og avgiftskreditorene som en følge av videre bobehandling 6. om bostyrer inngikk samarbeid med påtalemyndigheten, og i så tilfelle resultatet av dette. Rapporteringen skal skje i et eget regneark, og det vises for øvrig til veiledning for utfylling av regnearket. Skattedirektoratets tilsagnsordning gis gjennom det årlige tildelingsbrevet fra Finansdepartementet. Skattedirektoratet skal på denne bakgrunn videresende rapporteringen til Finansdepartementet. Tilsagn gitt over skatteoppkreverinstruksens ordning skal fra og med 2005 ikke inngå i direktoratets rapportering til Finansdepartementet, og rapporteringen av de to tilsagnsordningene skal derfor holdes adskilt. Skattefogdkontoret skal kontrollere at rapporteringen er i samsvar med de opplysningene kontoret selv har. Eventuelle feil rettes opp før skattefogdkontoret sammenstiller rapportene fra samtlige kommuner og oversender felles rapport til Skattedirektoratet. Skattefogdkontoret skal holde denne rapporteringen adskilt fra innrapporteringen vedrørende tilsagn gitt over direktoratets ordning. Frist for innsendelse av en sammenstilt rapport er 1. februar. 6.3 Rapportering av tilsagn gitt over Skattedirektoratets tilsagnsordning Skattefogdkontorene skal årlig innrapportere til Skattedirektoratet vedrørende tilsagn gitt over direktoratets ordning

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger meldinger SKD 1/12 9. januar 2012 Rettsavdelingen, innkreving Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

meldinger SKD nr. 4/08, 19. februar 2008

meldinger SKD nr. 4/08, 19. februar 2008 Skatteetaten meldinger SKD nr. 4/08, 19. februar 2008 Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

DET KONGELIGE ]USTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT i* G-05/2014 14/101 07.11.2014

DET KONGELIGE ]USTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT i* G-05/2014 14/101 07.11.2014 fl DET KONGELIGE ]USTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT i* i_ Rundskriv Til alle landets tingretter og Oslo byfogdembete Nr. Vår ref Dato G-05/2014 14/101 07.11.2014 Justis- og beredskapsdepartementets særskilte

Detaljer

Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene. 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder

Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene. 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder Tema Konkursvurdering Erfaring - behandling av konkursbegjæringer

Detaljer

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet meldinger SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen 1 Innledning 2 Avgrensninger 3 Nærmere om skattekrav og krav på arbeidsgiveravgift 3.1 Hjemmel

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 14. mars 2011 INNBERETNING

Detaljer

FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk.

FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk. Side 1 av 5 FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk. DATO: DEPARTEMENT: FOR-2002-12-03-1352 FIN (Finansdepartementet) AVD/DIR: Skattelovavd. PUBLISERT: 12002 hefte 17 IKRAFTTREDELSE: 2003-01-01

Detaljer

Nr. Vår ref Dato 13/1565 1. januar 2014

Nr. Vår ref Dato 13/1565 1. januar 2014 Rundskriv M-1/2014 Kommunene Fylkesmennene Statens landbruksforvaltning Nr. Vår ref Dato 13/1565 1. januar 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Definisjoner... 2 3. Søknad om odelsfrigjøring... 2 3.1 Hvem

Detaljer

PS 09/42 Referatsaker

PS 09/42 Referatsaker PS 09/42 Referatsaker Side 237 T' I DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT Statsråden 0 6' lo^3 1q8-53 Bodø kommune v/ordfører Odd Tore Fygle "Tidl ref Vår ref 2006/3948 2006/04006-489/FD V/JTE Dato 2009 BODØ

Detaljer

Rapport fra stedlig kontroll av arbeidgiverkontrolleni Trøndelag 2012

Rapport fra stedlig kontroll av arbeidgiverkontrolleni Trøndelag 2012 ir Skatteetaten SaksbehandIer Deresdato Vår dato Arnfinn Chdstian Kvernstad 08.01.2013 Telefon Deresreferanse Vår referanse 90031666 2012/165645 Arbeidsgiverkontrolleni Trøndelag V/AndersNordhaug Postboks

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL Skatteoppkreveren i Hallingdal 1 HISTORIKK Skatteoppkreveren i Hallingdal er et samarbeid mellom Hallingdalskommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Skatt nord. Gøril Heitmann. Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord

Skatt nord. Gøril Heitmann. Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord Skatt nord Gøril Heitmann Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord Kort om skatteoppkrevernes oppgaver Føring av skatteregnskap Innkreving av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, selskapsskatt, personskatt

Detaljer

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver.

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. 1. Innledning Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

R-110 13/4469 ATV 25.11.2013

R-110 13/4469 ATV 25.11.2013 Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Riksrevisjonen Nr. Vår ref Dato R-110 13/4469 ATV 25.11.2013 Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet 1. Innledning Stortinget vedtok 26.

Detaljer

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 17. april2016 ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. L5-OOL44LKON-OBYF: MODULAR EIENDOM AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO L. ADRESSATER FOR

Detaljer

KONKURSRÅDET. Knut Ro. Regionsbesøket i Ålesund mai 2010

KONKURSRÅDET. Knut Ro. Regionsbesøket i Ålesund mai 2010 KONKURSRÅDET Knut Ro Regionsbesøket i Ålesund mai 2010 Formålet med bobehandlingen Privatrettslig skaffe kreditorene best mulig dekning - Ivaretagelse av beslaglagte eiendeler - Forsøke å forøke boets

Detaljer

Nr. M-2/2011 Vår ref. : 2009/01626 Dato : 23. februar 2011

Nr. M-2/2011 Vår ref. : 2009/01626 Dato : 23. februar 2011 Rundskriv Kommunene Fylkesmennene Statens landbruksforvaltning Nr. M-2/2011 Vår ref. : 2009/01626 Dato : 23. februar 2011 Odelsfrigjøring 30 til 32 i odelsloven 1. Innledning Dette rundskrivet er ment

Detaljer

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 10.09.2012 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Behandling av skatte- og avgiftskrav ved gjeldsordning etter gjeldsordningsloven

Behandling av skatte- og avgiftskrav ved gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 10/03, 30. juni 2003 Behandling av skatte- og avgiftskrav ved gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Meldingen gir retningslinjer for behandling av skatte- og avgiftskrav

Detaljer

Vedtak V2015-20 - Morten Sæthre - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond

Vedtak V2015-20 - Morten Sæthre - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond Mottaker Norges Handelshøyskole Helleveien 30 5045 BERGEN Norge Morten Sæthre Deres ref.: Vår ref.: 2014/0367-46 Saksbehandler: Saksansvarlig: Ingunn B. Gjersvik Jan Gaute Sannarnes Dato: 06.03.2015 Vedtak

Detaljer

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 16.01.2015 Fanny Voldnes / tlf. 23064615 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

Detaljer

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN Rundskriv fra RIKSADVOKATEN Del II nr. 2/976. R. 2537/76. Oslo, 20. oktober 976. Statsadvokaten i a. OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN I. Merverdiavgiftsloven

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT. Vår ref. 11/2262. Spørsmål vedrørende velferds- og arbeidsrettslige forhold for medlemmer i Oslo forliksråd

DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT. Vår ref. 11/2262. Spørsmål vedrørende velferds- og arbeidsrettslige forhold for medlemmer i Oslo forliksråd 1 8 OKT2011 DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref. 201010375-/IDS Vår ref. 11/2262 Dato ig.10.2011 Spørsmål vedrørende velferds- og arbeidsrettslige

Detaljer

Forslag til lovendringer fordeling av foreldrepenger ved samlivsbrudd

Forslag til lovendringer fordeling av foreldrepenger ved samlivsbrudd Barne- og likestillingsdepartementet Høringsnotat 26.05.2016 Forslag til lovendringer fordeling av foreldrepenger ved samlivsbrudd Innholdsfortegnelse 1 Høringsnotatets hovedinnhold... 1 2 Bakgrunn...

Detaljer

Nr. Vår ref Dato V 6B/2013 11/4007 06.02.2013

Nr. Vår ref Dato V 6B/2013 11/4007 06.02.2013 Rundskriv Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato V 6B/2013 11/4007 06.02.2013 TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2013 Livssynssamfunn med mer enn 500 tilskuddsberettigede medlemmer og trossamfunn utenfor Den

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret.

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. februar 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-3/2014 13/5059 C TS/ 27.01.2014

Nr. Vår ref Dato R-3/2014 13/5059 C TS/ 27.01.2014 Rundskriv R Til Samtlige departementer og Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-3/2014 13/5059 C TS/ 27.01.2014 Forberedelse av innføring av nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift

Detaljer

é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato

é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato OttarJohnsen Vår dato 01_12_2o-15 Telefon Deres referanse Vár referanse 469 36277 2013/109573 Skatteoppkrevereni HALD " " ' Postboks 1006 Flåm' RD KOMMUNE >~,s"

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Bjarte Madland FE - 026 15/104 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Høyring - overføring

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/5107 15/2494-20 18.12.2015

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/5107 15/2494-20 18.12.2015 Statsråden Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG Deres ref Vår ref Dato 2014/5107 15/2494-20 18.12.2015 Vedtak om grensejustering mellom Stokke og Tønsberg kommuner Jeg viser til brev fra

Detaljer

Bokmål. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM

Bokmål. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

INNBERETNING NR. 3 (ÅSREDGJØRELSE) TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-163128 KON-OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING NR. 3 (ÅSREDGJØRELSE) TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-163128 KON-OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 26. oktober 2012 INNBERETNING

Detaljer

Klagenemndas medlemmer: Inger Marie Dons Jensen, Per Christiansen, Andreas Wahl

Klagenemndas medlemmer: Inger Marie Dons Jensen, Per Christiansen, Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sammendrag: Innklagede inviterte tre selskaper, som hadde vist interesse for å etablere privat barnehage i kommunen, til å søke om å få bygge og drive slik barnehage.

Detaljer

Bortvisning av romfolk fullmakt og likebehandling. INTERPELLASJON TIL BYSTYRETS MØTE 13/9

Bortvisning av romfolk fullmakt og likebehandling. INTERPELLASJON TIL BYSTYRETS MØTE 13/9 Bortvisning av romfolk fullmakt og likebehandling. INTERPELLASJON TIL BYSTYRETS MØTE 13/9 Det vises til mine spørsmål datert 31/7-2012 rettet til ordfører og rådmannn angående beslutningen om å vise bort

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

Informasjon om fylkestingenes rolle ved oppnevning og organisering av nye skatteutvalg og om samarbeidet med skattekontorene

Informasjon om fylkestingenes rolle ved oppnevning og organisering av nye skatteutvalg og om samarbeidet med skattekontorene Skattedirektoratet Saksbehandler Eldar Vistad Deres dato Vår dato 03.09.2008 Telefon 22 07 81 66 Deres referanse Vår referanse 2008/401171/SKDRE/EVI/ 600 Til fylkeskommunene og skattekontorene HORDALAND

Detaljer

Foreldelse av krav på merverdiavgift til gode en oppsummering

Foreldelse av krav på merverdiavgift til gode en oppsummering Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Øistein Aamodt 8. september 2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 2005/22740 RR-AV/ØAa 762.5 Til fylkesskattekontorene Foreldelse av krav på merverdiavgift

Detaljer

FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige

FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige Side 1 av 5 FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser DATO: FOR-2002-11-15-1288 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings- administrasjons, og kirkedepartementet) AVD/DIR: Konkurransepolitisk

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 7 (revidert) Høringsutkast (HU) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen

Kommunal regnskapsstandard nr. 7 (revidert) Høringsutkast (HU) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen Kommunal regnskapsstandard nr. 7 (revidert) Høringsutkast (HU) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen Høringsutkast til revidert standard fastsatt av styret i Foreningen

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE Bindende dekningstilsagn under yrkesskadeforsikringen - avt.l. 36 og 39. Forsikrede (f. 1979) fikk kort tid etter avtjening av førstegangstjeneste

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2013 Møtetid: Kl. 08.30 (mrk tida) Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

mellom fylkeskommunene

mellom fylkeskommunene Vedlegg 2 SELSKAPSAVTALE mellom fylkeskommunene Akershus, Aust Agder, Buskerud, Finnmark/Finnmarkku fylkagielda, Hedemark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Rogaland, Sogn

Detaljer

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Dette delegeringsreglementet har som formål å angi rammer og prinsipielle retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet i Drammen

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Alfa Dykk AS Svelvikveien 81 3039 DRAMMEN Norge Deres ref.: Vår ref.: 2014/0088-14 Saksbehandler: Tine Sæbø Dato: 09.02.2015 Avvisningsbeslutning i klagesak

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 13-33282KON-OBYF/1: RAJA AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 13-33282KON-OBYF/1: RAJA AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 11. september 2013

Detaljer

ÅRSREDEGJØRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 05-151427KON- OSBY: BRYN BILFORRETNING AS, DETS KONKURSBO

ÅRSREDEGJØRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 05-151427KON- OSBY: BRYN BILFORRETNING AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 22. april 2013 ÅRSREDEGJØRELSE

Detaljer

Oslo, den 13. april SLUTTINNBERETNING TIL SANDEFJORD TINGRETT I SAK NR.: KON-SAFO: ISTRAIL AS, DETS KONKURSBO

Oslo, den 13. april SLUTTINNBERETNING TIL SANDEFJORD TINGRETT I SAK NR.: KON-SAFO: ISTRAIL AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 13. april 20102 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 24.09.2013 039/13 LRY Kommunestyret 03.10.2013 087/13 LRY Saksansv.: Karin Nagell Arkiv:K1-233, K2-A10 : Arkivsaknr.:

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM FORSKNING I KRIMINALOMSORGEN

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM FORSKNING I KRIMINALOMSORGEN Kriminalomsorgens sentrale forvaltning RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM FORSKNING I KRIMINALOMSORGEN Innledning Retningslinjene omfatter behandling av søknader om adgang til å rekruttere innsatte/domfelte

Detaljer

Fredskorpsets retningslinjer for varsling av mistanke om økonomiske misligheter eller andre kritikkverdige forhold

Fredskorpsets retningslinjer for varsling av mistanke om økonomiske misligheter eller andre kritikkverdige forhold Fredskorpsets retningslinjer for varsling av mistanke om økonomiske misligheter eller andre kritikkverdige forhold Grunnprinsipper Det skal praktiseres null-toleranse for økonomiske misligheter for alle

Detaljer

KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA

KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Innledning Kristensen & Blehr Advokatfirma DA vil bestrebe seg på å ivareta klientens interesser på best mulig måte. Oppdrag vil bli utført

Detaljer

Oslo, den 20. mai 2011

Oslo, den 20. mai 2011 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 20. mai 2011 INNBERETNING

Detaljer

Til : Sør-Odal kommune v/rådmann Rune Hallingstad. Sak : Redegjørelse vedr. skolebrann og tilhørende saker om forelegg og Forsikringsoppgjør mm.

Til : Sør-Odal kommune v/rådmann Rune Hallingstad. Sak : Redegjørelse vedr. skolebrann og tilhørende saker om forelegg og Forsikringsoppgjør mm. NOTAT Til : Sør-Odal kommune v/rådmann Rune Hallingstad Fra : Advokat Jens Christian Skallerud skallerud@campbellco.no Dato : 11. mars 2016 Sak : Redegjørelse vedr. skolebrann og tilhørende saker om forelegg

Detaljer

OSLO BYFOGDEMBETE Rettens forventinger til kreditorutvalget

OSLO BYFOGDEMBETE Rettens forventinger til kreditorutvalget Rettens forventinger til kreditorutvalget v/dommer Leif Villars-Dahl v/dommer Tove Merete Voldbæk Seminar om kreditorutvalgets rolle 09. september 2015 Konkursloven 88 Kreditorutvalgets oppgaver " Kreditorutvalget

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler svar) Lars Wikdahl Innvalgstelefon 73 19

Detaljer

Formålet med boregnskapet

Formålet med boregnskapet Formålet med boregnskapet Boregnskapet skal være: Informasjon om boets drift Grunnlag for dividendeberegning Grunnlag for forvaltningskontroll av konkursboet Bostyrer er i utgangspunktet den eneste personen

Detaljer

Sykehjelpsordningen for tannleger

Sykehjelpsordningen for tannleger Sykehjelpsordningen for tannleger Vedtekter Sist endret fra 1. januar 2014 KAPITTEL I Ordningen og dens medlemmer 1 Opprettelse og finansiering 1. Sykehjelpsordningen for tannleger (i det følgende kalt

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 1. juni 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.05.2011 2011/2490-2 620 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/barneverntjenestene Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger

Detaljer

Vi har ikke behandlet bostøttesøknaden for februar fordi det mangler samtykke fra en eller flere i husstanden

Vi har ikke behandlet bostøttesøknaden for februar fordi det mangler samtykke fra en eller flere i husstanden 0311 Espen Askeladd Vidda 1 Vidda 2 0028 Oslo 123456 78910 Bydel Gamle Oslo 5. mars 2013 Vi har ikke behandlet bostøttesøknaden for februar fordi det mangler samtykke fra en eller flere i husstanden Husbanken

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Retningslinjer for utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Retningslinjer for utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2016/733-2 Saksbehandler: Erna Lervik Saksframlegg Retningslinjer for utsettelse, nedsettelse eller Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Larvik Cell AS

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Larvik Cell AS Larvik Cell AS Postboks 2090 Stubberød 3255 Larvik Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring Konkursrådet Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger utbetalt til avtalt tid kan det være nødvendig å begjære arbeidsgiver

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av en landsomfattende rammeavtale for blomster som skulle være obligatorisk å bruke for alle innklagedes

Detaljer

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samiske land og ressursrettigheter ivaretas i bruken av arealer i samiske

Detaljer

Intern retningslinje. Saker for Sivilombudsmannen

Intern retningslinje. Saker for Sivilombudsmannen Intern retningslinje En intern retningslinje (IR) sikrer en effektiv og kvalitetsmessig god nok behandling og avgjørelse av UNEs saker ved å gi sentrale og grunnleggende rutiner for saksbehandlingen. En

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 12/4407 C TS/SBP 16.11.2012 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

Retningslinjer om pålegg om revisjon

Retningslinjer om pålegg om revisjon Retningslinjer om pålegg om revisjon meldinger SKD 9/12, 6. juli 2012 Rettsavdelingen Skattedirektoratet har fastsatt retningslinjer om pålegg om revisjon når årsregnskap ikke er utarbeidet i samsvar med

Detaljer

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak HOVEDKONTORET Se mottaksliste Deres ref.: --- Vår ref.: 2012/2973-133 Arkiv nr.: 450 Saksbehandler: Kristin Frotvedt Dato: 20.05.2014 Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune

Detaljer

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Sak: 2006/1616 INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Saken gjelder innsyn i tre dokumenter knyttet til Forsvarsdepartementets gjennomgang av regnskapene til Lista Flypark AS.

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 4/2015-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2014 - revisjonsforskriftens 4

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 4/2015-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2014 - revisjonsforskriftens 4 Trondheim kommunerevisjon Rapport 4/2015-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2014 - revisjonsforskriftens 4 Forord Denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon årets regnskapsrevisjon

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i HR-2012-01647-U, (sak nr. 2012/1126), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO

Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref 200801689 Vår ref 08/6423 SL RAH/KR Dato.05.2009 Høring - NOU 2007:16 Ny skiftelovgivning Vi viser til

Detaljer

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting 1 [Godkjent av] [Revideres av] Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting Formål og omfang Sikre korrekt tilsettingsprosess ved interne og eksterne utlyste stillinger 1. Tilsettingsmyndighet Kommunestyret

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Rita Larsen 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018044 2017/72998 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68).

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68). Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO 17.08.05 Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon kommentarer til utkast Det vises til Forbrukerrådets oversendelse av utkast til avtale og drift av

Detaljer

Eksamen 2013 JUS242 Rettergang

Eksamen 2013 JUS242 Rettergang Eksamen 2013 JUS242 Rettergang DEL II Spørsmål 1 Overordnet spørsmål er om det foreligger tilstrekkelig fare for bevisforspillelse etter strpl. 184, jf. 171 (1) nr. 2 Loven krever at det er nærliggende

Detaljer

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn.

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn. VEDTEKTER for STEINSVIKHAGEN SAMEIE Sameiets navn er: Steinsvikhagen Sameie. 1. Navn. 2. Hva sameiet omfatter. Sameiet består av de respektive bruksenheter (seksjoner) i eiendommen gnr. 120, bnr. 435 og

Detaljer

Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland. Statsbudsjettet 2015 kap. 719, post 60

Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland. Statsbudsjettet 2015 kap. 719, post 60 v4-29.07.2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Postboks 7900 5020 BERGEN Deres ref.: Vår ref.: 15/7495-3 Saksbehandler: Rolf Hansen Dato: 20.10.2015 Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse

Detaljer

of Utlendingsdirektoratet

of Utlendingsdirektoratet of Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo,.,.:;..:-..-.,s... Deres ref: 05/2787-25 NWO Vår ref: 05/13166 KRE - Z

Detaljer

Ot.prp. nr. 53 (2001-2002)

Ot.prp. nr. 53 (2001-2002) Ot.prp. nr. 53 (2001-2002) Om lov om endringer i lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. m.m. Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 22. mars 2002,

Detaljer

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet er arbeidstakernes tillitsvalgte i arbeidsmiljøspørsmål Til ettertanke! Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Brv 1126/1995

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Brv 1126/1995 Oslo kommune Instruks Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 24.03.1995 Erstatter: Saksnr: Brv 1126/1995 Eier/ Byrådsavdeling for finans og utvikling Ikrafttredelse: 24.03.1995 ansvarlig: Versjon: 1 Bemyndiget:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.04.2014 2014/350 Deres dato: Deres referanse: Torderød skole Adventistkirkens grunnskole ved styrets leder Folke Bernadottes Gate 8 1511

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-047304 KON- OBYF/1: SISTELEDDKONTORET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-047304 KON- OBYF/1: SISTELEDDKONTORET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 2. mai 2011 INNBERETNING

Detaljer

Når selskapene ikke vil følge nemndenes uttalelser

Når selskapene ikke vil følge nemndenes uttalelser Når selskapene ikke vil følge nemndenes uttalelser Når selskapene ikke vil følge nemndenes NFT 2/2003 uttalelser av Elisabeth Berthelsen De siste årene har antallet nemndsuttalelser, som ikke aksepteres

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

meldinger SKD 13/02, 28. mai 2002

meldinger SKD 13/02, 28. mai 2002 Skattedirektoratet meldinger SKD 13/02, 28. mai 2002 Lemping av skatter og avgifter med renter og omkostninger som innfordringstiltak Ved forskrift 11. desember 1998 delegerte Skattedirektoratet myndighet

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Denne miniguiden gir en kort innføring i pliktene til idrettslag og ideelle organisasjoner på lønnsområdet. Les mer Du finner mer detaljert

Detaljer

www.pwc.no Infomøte NTNU Merverdiavgift 17. februar 2012

www.pwc.no Infomøte NTNU Merverdiavgift 17. februar 2012 www.pwc.no Infomøte NTNU Merverdiavgift 17. februar 2012 Agenda 1. Innledning ved Tove Tveråmo 2. Bakgrunn og historikk v/tore Hoem 3. Konsekvenser av den nye rettsoppfatningen v/tore Hoem 4. Praktiske

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Kristian Ask Hammervik, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Christian Moen,

Detaljer