meldinger SKD nr. 4/08, 19. februar 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "meldinger SKD nr. 4/08, 19. februar 2008"

Transkript

1 Skatteetaten meldinger SKD nr. 4/08, 19. februar 2008 Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd til dekning av utgifter til behandling av konkursbo. Tilsagn om dekning av utgifter til videre bobehandling kan gis over Skattedirektoratets tilsagnsordning og over skatteregnskapet jf. skatteoppkreverinstruksen 4-6 nr. 3. Videre inneholder meldingen oppdaterte krav til skatteoppkreverne og skattekontorene om innrapportering i forbindelse med gitte tilsagn, krav til bostyrers søknad og rapportering. Meldingen beskriver også forholdet mellom tilsagnsordningene og legalpantordningen som ble innført 1. juli Meldingen erstatter Melding SKD 10/05, 4. oktober Innledning Allment Skatteoppkreverinstruksens tilsagnsordning Skattedirektoratets tilsagnsordning Rette myndighet Allment Rette myndighet etter skatteoppkreverinstruksens tilsagnsordning Rette myndighet etter Skattedirektoratets tilsagnsordning Materielle vilkår Allment Innfordringshensyn Andre tilfeller Allmennpreventive hensyn Revisorgjennomgang Akutte krisesituasjoner Saksbehandlingsregler Krav til bostyrers søknad Innsyn i bostyrers søknad Krav til bostyrers rapportering Krav til skatteoppkreverne og skattekontorene Allment Krav til avgjørelsen Krav til regnskapsføring Allment Utbetalinger til bostyrer Utbetalinger av tilsagn gitt over Skattedirektoratets tilsagnsordning Utbetalinger av tilsagn gitt over skatteoppkreverinstruksens tilsagnsordning Utbetalinger av tilsagn gitt over begge ordningene Rapportering Allment Rapportering av tilsagn gitt over skatteoppkreverinstruksen Rapportering av tilsagn gitt over Skattedirektoratets tilsagnsordning... 7 Skattedirektoratet Postadresse Besøksadresse: Sentralbord Rettsavdelingen, seksjon innkreving Postboks 6300, Etterstad Se Oslo eller ring Telefaks Org. nr:

2 1. Innledning 1.1 Allment Denne meldingen gir retningslinjer for når skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger skal benyttes, og hvordan dette skal rapporteres. Tilsagn kan gis over Skattedirektoratets tilsagnsordning etter instruks fastsatt av Finansdepartementet den 16. desember 1998 eller over skatteregnskapet, jf. skatteoppkreverinstruksen 4-6 nr. 3. Tilsagn kan gis i konkursbo eller insolvent dødsbo hvor det foreligger udekkede skatte- og avgiftskrav og hvor boet ikke selv har midler til den videre bobehandlingen. Formålet med tilsagnsordningene er å følge opp skatte- og avgiftskrav i konkursbo som ledd i det offentlige innkrevingsarbeidet, og å ivareta allmennpreventive hensyn. I tillegg kan det stilles tilsagn i tilfeller hvor det er mistanke om skattekriminalitet eller eventuelt annen økonomisk kriminalitet som har påvirket skatte- og avgiftskreditorenes krav. Tilsagnsordningene vil i det følgende bli behandlet samlet, med mindre noe annet fremgår av sammenhengen. Skatt øst skal i hovedsak behandle tilsagnssakene for hele landet etter innstilling fra skatteoppkrever og de regionale skattekontorene. Nærmere under punkt Skatteoppkreverinstruksens tilsagnsordning I brev av 25. juni 1997 fra Finansdepartementet er Skattedirektoratet gitt fullmakt til å treffe de beslutninger som skatteoppkreverinstruksen 4-6 nr. 3 legger til departementet. Ordningen er i det følgende omtalt som Skatteoppkreverinstruksens tilsagnsordning. I medhold av skatteoppkreverinstruksen skal tilsagn kun gis for å følge opp skattekrav, herunder trekkansvar og arbeidsgiveravgift, som skatteoppkrever har oppkreveransvaret for. Tilsagn som er gitt i medhold av skatteoppkreverinstruksen 4-6 nr. 3 skal belastes skatteregnskapet. 1.3 Skattedirektoratets tilsagnsordning Finansdepartementet har ved brev av 25. juni 1997 gitt Skattedirektoratet fullmakt til å gi betinget tilsagn om tilskudd til dekning av utgifter til behandling av konkursbo. Ordningen er heretter omtalt som Skattedirektoratets tilsagnsordning. I instruks til Skattedirektøren for behandling av betinget tilsagn om tilskudd til dekning av utgifter til behandling av konkursbo, fastsatt av Finansdepartementet den 16. desember 1998, er direktoratet med departementets samtykke tildelt kompetanse til å delegere myndighet til underliggende organ. Gjennom det årlige tildelingsbrev fra Finansdepartementet fastsettes Skattedirektoratets årlige budsjettmessige ramme for den delegerte fullmakten. Dette beløpet varierer noe fra år til år. For 2008 er direktoratet gitt fullmakt til å stille nye tilsagn med inntil 7 millioner kroner. Tilsagn gitt i medhold av Skattedirektoratets tilsagnsordning skal som hovedregel gis for å følge opp avgiftskrav som skattekontorene har oppkreveransvaret for. 2 Rette myndighet 2.1 Allment Skattedirektoratet skal orienteres om saker som antas å ha prinsipiell interesse. I henhold til brev fra Skattedirektoratet til regiondirektørene datert 19. desember 2007, skal tilsagnssakene behandles samlet for hele landet etter innstilling fra det regionale skattekontoret. Skatt øst vil være ansvarlige for å rapportere til Skattedirektoratet om bruken av ordningen. En søknad som omfatter krav fra flere skatteoppkrevere skal behandles samlet av Skatt øst. Skattekontoret i regionen innstiller til Skatt øst i slike saker. Dersom en søknad er fremsatt overfor flere skattekontor eller overfor skatteoppkrevere i flere regioner, skal skattekontoret i den regionen hvor boet er åpnet forberede saken og sende sin innstilling til Skatt øst. Har bostyrer søkt om tilsagn overfor flere skatte- og avgiftskreditorer skal søknaden uansett beløpsgrense, sendes til Skatt øst for avgjørelse. Søknad om tilsagn etter skatteoppkreverinstruksens tilsagnsordning - 2 -

3 sendes skatteoppkreveren. Søknad om tilsagn etter Skattedirektoratets ordning sendes det regionale skattekontoret, og avgjøres av Skatt øst på bakgrunn av det regionale skattekontorets innstilling. Søknader som omfatter både skatte- og avgiftskrav skal sendes via skatteoppkreveren til det regionale skattekontoret før endelig avgjørelse treffes av Skatt øst. 2.2 Rette myndighet etter skatteoppkreverinstruksens tilsagnsordning Etter å ha innhentet råd fra det regionale skattekontoret kan skatteoppkreveren stille sikkerhet for fortsatt bobehandling med inntil ½-part av folketrygdens grunnbeløp (G) for den enkelte sak. Dette belastes skatteregnskapet. Ved innhenting av råd skal skatteoppkreveren forelegge saken skriftlig for skattekontoret før tilsagn gis. Skattekontoret skal gi den veiledningen kontoret føler påkrevet, og komme med anbefaling i den konkrete saken. I tillegg skal skattekontoret samordne og ivareta andre offentlige interesser og hensyn, samt forvisse seg om at påtalemyndigheten underrettes i tilfeller hvor det er nødvendig. Skatt vest, Skatt nord, Skatt sør og Skatt Midt- Norge kan for sine skatteoppkrevere samtykke i at det stilles sikkerhet for videre bobehandling med inntil folketrygdens grunnbeløp (1 G) over skatteregnskapet. Slikt samtykke kan gis etter at skattekontoret har mottatt innstilling fra skatteoppkreveren. Skatt øst kan stille inntil 3 G til sikkerhet for videre bobehandling over skatteregnskapet. Tilsagn kan gis etter innstilling fra både skatteoppkreveren og det regionale skattekontoret. I saker hvor det er aktuelt å stille mer enn 3 G over skatteregnskapet skal fullmakt fra Skattedirektoratet innhentes. 2.3 Rette myndighet etter Skattedirektoratets tilsagnsordning Det er bare Skatt øst som kan gi tilsagn over Skattedirektoratets tilsagnsordning. Skatt øst kan stille ubegrenset sikkerhet for videre bobehandling over direktoratets ordning. Tilsagn gis etter innstilling fra det regionale skattekontoret. 3 Materielle vilkår 3.1 Allment Søknad om tilsagn skal fremsettes skriftlig av bostyrer. Bostyrer skal sørge for at saken er så godt opplyst som mulig. Tilsagn skal som den klare hovedregel bare gis når fortsatt bobehandling antas å ville tilføre konkursboet verdier som medfører bedre dekning for skatte- og/eller avgiftskrav som er meldt i boet. Tilsagn gis bare i tilfeller hvor det enkelte konkursbo selv ikke har økonomisk evne til å bære risikoen for kostnadene knyttet til den videre bobehandlingen. Som utgangspunkt betyr dette at både boets legalpant og rekvirentansvaret skal være benyttet før tilsagn gis. I særlige tilfeller kan det tenkes situasjoner hvor bostyrer søker om tilsagn selv om boet har midler til rådighet gjennom legalpantordningen. Det må da foretas en konkret vurdering av om det er nødvendig med tilsagn i tillegg til legalpantet. Legalpantet vil bare kunne benyttes til nødvendige boomkostninger, jf. panteloven 6-4 og dekningsloven 9-2 nr. 2, og behovet for tilsagn vil måtte avgjøres i forhold til om utgiftene ved fortsatt bobehandling anses å omfattes av begrepet nødvendige boomkostninger. Tilsagn skal som utgangspunkt bare gis i tilfeller der det foreligger konkrete forhold som bostyrer ønsker å forfølge nærmere. Dette innebærer at bostyrer må ha vurdert hvilke rettslige muligheter som foreligger og mot hvem kravene ønskes rettet. Et tilsagn skal begrenses til behandling i en instans, med løfte om at ny søknad vil bli vurdert dersom det foreligger behov for ytterligere forfølgning. Dersom flere kreditorer enn skatte- og avgiftskreditorene har økonomisk interesse av fortsatt bobehandling, kan det stilles som vilkår at disse kreditorene stiller garanti for en proratarisk andel, eksempelvis direktoratet for arbeidstilsynet. Hvorvidt andre har økonomisk interesse i videre bobehandling, vil avhenge av hvilke krav som kan antas å oppnå dekning ved tilførsel av midler

4 3.2 Innfordringshensyn Betinget tilsagn om fortsatt bobehandling skal som hovedregel gis av innfordringshensyn. Det vil si i tilfeller hvor det offentlige som kreditor antas å ha en økonomisk interesse av fortsatt bobehandling. Hvorvidt det foreligger innfordringshensyn i det enkelte tilfellet, må avgjøres etter en konkret helhetsvurdering av mulighetene for at konkursboet blir tilført midler gjennom fortsatt bobehandling. I det følgende gjennomgås noen sentrale momenter ved vurderingen. Denne oppregningen er ikke ment å være uttømmende. Det er for det første av sentral betydning for vurderingen å få avklart hvilken prosessrisiko som foreligger. Dette innebærer at det må vurderes hvor sannsynlig det er at konkursboet vil vinne frem med sine krav. For eksempel kan det være aktuelt å vurdere om vilkårene for omstøtelse foreligger, om det er bevisproblemer knyttet til saken, om det er grunnlag for erstatningssøksmål osv. Det er viktig å få oversikt over hvilke rettslige problemstillinger og eventuelle bevisproblemer som kan oppstå i saken. I tillegg er det viktig med en mest mulig objektiv vurdering av hvordan saken står rettslig. Allmennpreventive hensyn kan tilsi at det aksepteres høyere prosessrisiko i de sakene hvor skatte- og avgiftskravene vil få betydelig merdekning, se punkt Det må videre vurderes hvorvidt boets motpart er søkegod. Ved vurderingen av om tilsagn skal gis, er det av sentral betydning hvorvidt boet kan forvente at kravet kan innfordres hos motparten dersom boet vinner frem med sine påstander. I tvilstilfeller bør motpartens økonomiske situasjon avklares. Det er viktig at motpartens søkegodhet vurderes ut fra hva som kan forventes på sikt. I tilfeller hvor det ikke kan påregnes noen dekning ved innfordring mot boets motpart dersom saken vinnes, er det lite hensiktsmessig å føre saken. Et tilsagn kan i slike tilfeller likevel begrunnes dersom det foreligger klare allmennpreventive hensyn, herunder mistanke om skattekriminalitet, se punkt Endelig vil det være av betydning å få avklart hvilke krav som blir dekket dersom bostyrer får medhold i saken. Dersom eventuelle innbetalinger ikke eller bare i liten grad vil gå til dekning av skatte- og avgiftskrav, vil det sjelden være innfordringsmessig tjenlig å stille tilsagn. Tilsagnsinstituttet skal som det klare utgangspunkt ikke benyttes til å forfølge prinsipielle juridiske problemstillinger, med mindre det antas at dette er innfordringsmessig tjenlig. 3.3 Andre tilfeller I tilfeller hvor innfordringshensynene alene ikke gir grunnlag for å gi betinget tilsagn, kan tilsagn likevel stilles dersom andre særlige forhold tilsier det. Kravene i punkt 3.1 skal være oppfylt også i slike tilfeller. Eksempel på slike andre særlige forhold følger under Allmennpreventive hensyn Tilsagn kan gis dersom det foreligger sterke allmennpreventive hensyn, herunder mistanke om skattekriminalitet. Om tilsagn bør gis på dette grunnlaget, vurderes på bakgrunn av hvor store krav som er meldt i boet, hvordan mulighetene er for å vinne frem med et søksmål, motpartens eventuelle illojale/straffbare handlinger og sakens øvrige momenter. I tråd med skatteetatens strategi om å bekjempe svart økonomi og skattekriminalitet, ønsker direktoratet å legge vekt på allmennpreventive hensyn og spesielt mistanke om skattekriminalitet som grunnlag for å stille tilsagn. Det kan for eksempel gis tilsagn i tilfeller hvor fortsatt bobehandling hovedsakelig har som formål å avdekke skattekriminalitet. Bostyrer skal i slike tilfeller kontakte påtalemyndigheten og eventuelt også skattekrimenheten i regionen med tanke på et samarbeid, dersom dette anses nødvendig. Dersom det kun foreligger strafferettslige hensyn, er det Justisdepartementets garantiordning som eventuelt kan komme til anvendelse. I tilfeller der betydelige offentlige krav står udekket, kan dette i seg selv tilsi at tilsagn bør stilles. Dersom saken for eksempel har fått stor mediedekning og en unnlatelse av å gi tilsagn vil føre til at eventuelle krav ikke blir forfulgt, kan preventive hensyn tilsi at det bør gis tilsagn Revisorgjennomgang Det kan gis et begrenset tilsagn i tilfeller der bostyrer har en begrunnet mistanke om å avdekke økonomiske misligheter i skyldnerens virksomhet gjennom en revisorgjennomgang av skyldnerens regnskap

5 Tilsagnet bør i så fall begrenses til utgiftene knyttet til revisorgjennomgangen, samtidig som det gis løfte om en ny vurdering av om tilsagn skal gis på bakgrunn av resultatene fra revisorgjennomgangen Akutte krisesituasjoner Det kan også stilles tilsagn for omkostninger knyttet til akutte krisesituasjoner. Eksempelvis kan det gis penger til et konkursrammet oppdrettsanlegg som mangler penger til å holde driften i gang. Tilsagn kan i slike tilfeller gis for å unngå at verdier i boet går tapt eller forringes. 4 Saksbehandlingsregler 4.1 Krav til bostyrers søknad Bostyrer skal fremsette en skriftlig søknad om tilsagn til dekning av utgifter til den videre bobehandlingen. Det er viktig at søknaden gir et best mulig grunnlag for vurderingen av om tilsagn skal gis eller ikke. Søknaden skal gi en oversikt over hvilke forhold bostyrer ønsker å forfølge og hvilket rettslig grunnlag som han ønsker påberopt. Dette innebærer at bostyrer må redegjøre for søksmålsgrunnlaget, hvilke fakta som legges til grunn, og bostyrers vurdering av sannsynligheten for å vinne frem med eventuelle søksmål. Bostyrer kan ta muntlig kontakt med forberedende organ, eventuelt Skatt øst, for en foreløpig avklaring av om det er noen grunn til å søke om tilsagn. En søknad skal videre inneholde opplysninger om motpartens søkegodhet, en oversikt over de krav som er anmeldt i boet med tilhørende prioritet, om det er søkt andre kreditorer om garanti og om andre kreditorer i så fall har stilt garanti, og eventuelt en vurdering av strafferettslige sider ved saken. For å dekke disse punktene, kan bostyrer sende inn kopi av innberetningen til tingretten, samtidig som det redegjøres for forhold som ikke fremgår av innberetningen. Bostyrer skal videre angi hvor mye midler det er behov for til den videre bobehandlingen. Beløpet skal inkludere merverdiavgift. Beløpet må videre kunne dekke både bostyrers egne og motpartens saksomkostninger dersom saken blir avgjort av domstolene. Beløpet vil naturlig nok være sterkt skjønnspreget, i det vurderingen inneholder en rekke usikre faktorer. Bostyrer skal kun gi et overslag over utgifter i forbindelse med behandling i en instans, jf. punkt 3.1. Dersom bostyrer ønsker å benytte stilte tilsagnsmidler til annen bobehandling enn forutsatt, skal bostyrer innhente samtykke fra tilsagnsgiver til dette. For eksempel kan ikke et tilsagn som er stilt til et omstøtelsessøksmål benyttes til søksmål om eierskap av et formuesgode, uten at det er tatt forbehold om dette i søknaden eller at tilsagnsgiver gir aksept Innsyn i bostyrers søknad Det har forekommet at styremedlemmer i selskapet som har gått konkurs har bedt om innsyn i bostyrers søknad. Finansdepartementet uttaler i brev av 9. november 2007 at dokumentene i tilsangssakene er unntatt offentlighet på grunn av dokumentets innhold. Brevet er i sin helhet lagt ut på skattenett og sko-nett. 4.2 Krav til bostyrers rapportering Bostyrer skal innen utgangen av hvert år, samt ved avsluttet bobehandling, gi en rapport til skatteoppkreverkontoret hvis tilsagn er gitt over skatteregnskapet, eller Skatt øst dersom tilsagn er gitt over Skattedirektoratets ordning. Der det både er anmeldt skatte- og avgiftskrav i boet, skal rapporten sendes til Skatt øst. Av rapporten må det fremgå om tilsagnet har medført at boet er blitt tilført midler, om hele eller deler av gitt tilsagn er utbetalt til boet, og om eventuell anmeldelse har ført til påtalemessig avgjørelse. 4.3 Krav til skatteoppkreverne og skattekontorene Allment Oppkrever (skatteoppkreveren eller skattekontoret) skal sørge for at bostyrers søknad inneholder de opplysninger som er påkrevet etter punkt 4.1. Dersom søknaden ikke inneholder tilstrekkelig informasjon, må oppkrever sørge for å skaffe disse opplysningene fra bostyrer. Oppkrever skal videre sørge for å klargjøre hvilken tilsagnsordning som er anvendelig og - 5 -

6 hvilket organ som kan gi tilsagn i den konkrete saken. Dersom oppkrever ikke har kompetanse til selv å gi tilsagn, skal saken oversendes til rette instans sammen med oppkrevers innstilling. Skatteoppkreveren skal alltid oversende saken til skattekontoret sammen med sin innstilling før den eventuelt blir oversendt Skatt øst. Der skattekontoret ikke har kompetanse til å avgjøre søknaden, oversendes saken til Skatt øst med skattekontorets innstilling. Har bostyrer søkt om tilsagn overfor flere skatte- og avgiftskreditorer, skal søknaden sendes til Skatt øst for avgjørelse, uansett beløpsgrense Krav til avgjørelsen Avgjørelser om tilsagn skal alltid gis skriftlig. I tilfeller hvor det gis tilsagn, må det stilles som vilkår at bostyrer informerer om resultatet av tilsagnet, herunder om fortsatt bobehandling har tilført boet ytterligere midler, om anmeldelse har ført til påtaleforfølgelse og lignende. Informasjonen sendes til skatteoppkreveren eller skattekontoret avhengig av hvem som er ansvarlig for rapporteringen etter punkt 6 nedenfor. Den som treffer avgjørelsen, skal sette som vilkår at eventuelt krav om utbetaling av tilsagnsmidlene rettes til skatteoppkrever dersom det kun gis midler over skatteregnskapet. I tilfeller hvor det gis midler over begge ordningene eller bare over Skattedirektoratets tilsagnsordning, skal bostyrers krav om utbetaling rettes til Skatt øst. 5 Krav til regnskapsføring direktoratets tilsagnsordning og skatteoppkreverinstruksens tilsagnsordning. 5.2 Utbetalinger til bostyrer Utbetalinger til bostyrer skal som hovedregel gis etterskuddsvis. En eventuell forskuddsutbetaling regnes som massekrav i konkursboet, jf. dekningsloven 9-2 nr. 2. Det kan for eksempel være naturlig at deler av tilsagnet blir utbetalt i tilfeller hvor bobehandlingen pågår over lengre tid, i tilfeller hvor deler av saken er avgjort eller der tilsagnet har gått til dekning av utgifter knyttet til fullført revisorgjennomgang. Bostyrer må henvende seg skriftlig til skatteoppkreveren eller Skatt øst for å få en utbetaling i henhold til det gitte tilsagnet. Vedlagt henvendelsen skal det følge en redegjørelse for hva tilsagnet har gått til dekning av. 5.3 Utbetalinger av tilsagn gitt over Skattedirektoratets tilsagnsordning Etter henvendelse fra bostyrer, utbetaler Skatt øst tilsagn som er stilt over Skattedirektoratets ordning. Utbetalingen føres til utgift i kapittel Utbetalinger av tilsagn gitt over skatteoppkreverinstruksens tilsagnsordning Etter henvendelse fra bostyrer utbetaler skatteoppkreveren tilsagnsbeløp som er stilt over skatteregnskapet. Utbetalingen føres til utgift i skatteregnskapet. 5.1 Allment Skatteoppkreverne og Skatt Øst må føre regnskap over gitte tilsagn og hvor mye som er utbetalt til bostyrer. Oversikt over tilsagn og utbetalinger må oppdateres hver gang det skjer endringer. Det skal foretas en forholdsmessig fordeling mellom skatte- og avgiftskreditorene dersom begge kreditorene har økonomisk interesse av fortsatt bobehandling. Det innebærer at Skatt øst i oversendelsen til skattekontoret må foreta en deling av tilsagnsbeløpet mellom 5.5 Utbetalinger av tilsagn gitt over begge ordningene I de tilfellene hvor det delvis er stilt tilsagn over Skattedirektoratets ordning og delvis over skatteoppkreverinstruksens ordning fordi det både er skatte- og avgiftskrav i boet, skal bostyrer henvende seg til Skatt øst for utbetaling. Skatt øst må i disse tilfellene påse at utbetalingen fordeles forholdsmessig mellom henholdsvis kapittel og over skatteregnskapet i forhold til de gitte tilsagn

7 6 Rapportering 6.1 Allment For å sikre at tilsagnsordningene gir de resultatene som er ønskelig, er det nødvendig med en årlig oppfølging av de tilsagnene som er stilt. Oppfølgingen skal gi direktoratet et bilde av den innfordringsmessige effekten av de stilte tilsagnene. Skatteoppkreverne og skattekontorene skal ha rutiner for oppfølgingen av det enkelte konkursbo. 6.2 Rapportering av tilsagn gitt over skatteoppkreverinstruksen Skatteoppkreveren skal hvert år gi en rapport til det regionale skattekontoret over de tilsagn som er stilt over skatteregnskapet i løpet av kalenderåret. Skatteoppkreveren må føre opp alle tilsagn gitt av sitt kontor, og Skatt øst over denne tilsagnsordningen. Frist for innrapportering til det regionale skattekontoret er 20. januar. innsendelse av en sammenstilt rapport er 1. februar. 6.3 Rapportering av tilsagn gitt over Skattedirektoratets tilsagnsordning Skatt øst skal årlig innrapportere til Skattedirektoratet vedrørende tilsagn gitt over direktoratets ordning. Rapporteringen skal skje etter nærmere anvisninger fra Skattedirektoratet. Skattedirektoratets tilsagnsordning gis gjennom det årlige tildelingsbrevet fra Finansdepartementet. Skattedirektoratet skal på denne bakgrunn videresende rapporteringen til Finansdepartementet. Tilsagn gitt over skatteoppkreverinstruksens ordning skal fra og med 2005 ikke inngå i direktoratets rapportering til Finansdepartementet, og rapporteringen av de to tilsagnsordningene skal derfor holdes adskilt. - I rapporten skal det opplyses om: 1. vedtaksmyndighetenes referansenummer 2. boets navn 3. tilsagnsbeløpet, samt vedtaksdatoen for tilsagnet 4. forbruk av tilsagnsbeløpet, samt tidspunktet for de enkelte utbetalingene 5. resultatet av tilsagnet, herunder: - resultatet av eventuelle søksmål eller forlik - hvorvidt bobehandlingen er avsluttet - bortfalt tilsagn (tilsagn som med sikkerhet ikke vil bli benyttet av bostyrer) - omfanget av aktiva innvunnet til boet som følge av videre bobehandling - merdekning til skattekravene som følge av videre bobehandling 6. om bostyrer inngikk samarbeid med påtalemyndigheten, og i så tilfelle resultatet av dette. Det regionale skattekontoret skal kontrollere at rapporteringen er i samsvar med de opplysningene kontoret selv har. Eventuelle feil rettes opp før skattekontoret sammenstiller rapportene fra samtlige kommuner og oversender felles rapport til Skatt øst, som igjen rapporterer til Skattedirektoratet for hele landet. Skatt øst skal holde denne rapporteringen adskilt fra innrapporteringen vedrørende tilsagn gitt over direktoratets ordning. Frist for - 7 -

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger meldinger SKD 1/12 9. januar 2012 Rettsavdelingen, innkreving Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Skattedirektoratet meldinger SKD 10/05, 4. oktober 2005 Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene. 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder

Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene. 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder Tema Konkursvurdering Erfaring - behandling av konkursbegjæringer

Detaljer

DET KONGELIGE ]USTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT i* G-05/2014 14/101 07.11.2014

DET KONGELIGE ]USTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT i* G-05/2014 14/101 07.11.2014 fl DET KONGELIGE ]USTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT i* i_ Rundskriv Til alle landets tingretter og Oslo byfogdembete Nr. Vår ref Dato G-05/2014 14/101 07.11.2014 Justis- og beredskapsdepartementets særskilte

Detaljer

é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato

é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato OttarJohnsen Vår dato 01_12_2o-15 Telefon Deres referanse Vár referanse 469 36277 2013/109573 Skatteoppkrevereni HALD " " ' Postboks 1006 Flåm' RD KOMMUNE >~,s"

Detaljer

PS 09/42 Referatsaker

PS 09/42 Referatsaker PS 09/42 Referatsaker Side 237 T' I DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT Statsråden 0 6' lo^3 1q8-53 Bodø kommune v/ordfører Odd Tore Fygle "Tidl ref Vår ref 2006/3948 2006/04006-489/FD V/JTE Dato 2009 BODØ

Detaljer

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet meldinger SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen 1 Innledning 2 Avgrensninger 3 Nærmere om skattekrav og krav på arbeidsgiveravgift 3.1 Hjemmel

Detaljer

Rapport fra stedlig kontroll av arbeidgiverkontrolleni Trøndelag 2012

Rapport fra stedlig kontroll av arbeidgiverkontrolleni Trøndelag 2012 ir Skatteetaten SaksbehandIer Deresdato Vår dato Arnfinn Chdstian Kvernstad 08.01.2013 Telefon Deresreferanse Vår referanse 90031666 2012/165645 Arbeidsgiverkontrolleni Trøndelag V/AndersNordhaug Postboks

Detaljer

KONKURSRÅDET. Knut Ro. Regionsbesøket i Ålesund mai 2010

KONKURSRÅDET. Knut Ro. Regionsbesøket i Ålesund mai 2010 KONKURSRÅDET Knut Ro Regionsbesøket i Ålesund mai 2010 Formålet med bobehandlingen Privatrettslig skaffe kreditorene best mulig dekning - Ivaretagelse av beslaglagte eiendeler - Forsøke å forøke boets

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Rita Larsen 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018044 2017/72998 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Skatt nord. Gøril Heitmann. Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord

Skatt nord. Gøril Heitmann. Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord Skatt nord Gøril Heitmann Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord Kort om skatteoppkrevernes oppgaver Føring av skatteregnskap Innkreving av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, selskapsskatt, personskatt

Detaljer

Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer

Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer advokat Karen Margrethe Rime og advokat Knut Ro Konkursrådet 1 Hva skal vi snakke om? Hjemmelsgrunnlaget for bostyrer, kreditorutvalg og bostyrets arbeid/oppgaver

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 12/4407 C TS/SBP 16.11.2012 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

Inger Bø (sign.) Nestleder

Inger Bø (sign.) Nestleder INNKALLING TIL MØTE I : Tid: Tirsdag 19. mars 2013. Klokken: 09.00 Møtested: Ringebu rådhus, Kvitfjell møterom (Grønt). SAKLISTE Saknr. Sakstittel Type Møteinnkalling og sakliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Møtested: Lierne, kommune sal

LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Møtested: Lierne, kommune sal LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 19.04. 2016 Møtetid: 09.00-15.00 Møtested: Lierne, kommune sal De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda avviste saken.

Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda avviste saken. KMVA 8124 B Klager DA Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 22.12.2014 / 17.09.2015 Klagenemnda avviste saken. Saken gjelder: Krav om dekning

Detaljer

Fredskorpsets retningslinjer for varsling av mistanke om økonomiske misligheter eller andre kritikkverdige forhold

Fredskorpsets retningslinjer for varsling av mistanke om økonomiske misligheter eller andre kritikkverdige forhold Fredskorpsets retningslinjer for varsling av mistanke om økonomiske misligheter eller andre kritikkverdige forhold Grunnprinsipper Det skal praktiseres null-toleranse for økonomiske misligheter for alle

Detaljer

Behandling av erstatningskrav etter alminnelige erstatningsrettslige regler

Behandling av erstatningskrav etter alminnelige erstatningsrettslige regler Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 3. april 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus - formannskapssalen. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 14. Mars 2013 Møtetid: Kl. 14.15 Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2015/194598 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Oslo, den 13. april SLUTTINNBERETNING TIL SANDEFJORD TINGRETT I SAK NR.: KON-SAFO: ISTRAIL AS, DETS KONKURSBO

Oslo, den 13. april SLUTTINNBERETNING TIL SANDEFJORD TINGRETT I SAK NR.: KON-SAFO: ISTRAIL AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 13. april 20102 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Saksbehandler Anna Lie. Telefon

Saksbehandler Anna Lie. Telefon Skattedirektoratet Saksbehandler Anna Lie Deres dato 31.01.2012 Vår dato 25.04.2012 Telefon 22077350 Deres referanse 08/3016 Vår referanse 2012/90918 FINANSDEPARTEMENTET postmottak@fin.dep.no Høring -

Detaljer

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver.

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. 1. Innledning Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24.04.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 14. mars 2011 INNBERETNING

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Inderøy kommune som barnehagemyndighet. Tema: Kommunalt tilskudd til private barnehager rettslige krav til vedtak

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Inderøy kommune som barnehagemyndighet. Tema: Kommunalt tilskudd til private barnehager rettslige krav til vedtak TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Inderøy kommune som barnehagemyndighet Tema: Kommunalt tilskudd til private barnehager rettslige krav til vedtak Dato : 11.03.2019 Utgiver : Fylkesmannen i Trøndelag Antall sider

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2016/ 146486 Kommunestyret i Herøy kommune, postmottak@heroy.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/ Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 04/1695 C TS/ 21.12.2005 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Brv 1126/1995

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Brv 1126/1995 Oslo kommune Instruks Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 24.03.1995 Erstatter: Saksnr: Brv 1126/1995 Eier/ Byrådsavdeling for finans og utvikling Ikrafttredelse: 24.03.1995 ansvarlig: Versjon: 1 Bemyndiget:

Detaljer

Retningslinjer om pålegg om revisjon

Retningslinjer om pålegg om revisjon Retningslinjer om pålegg om revisjon meldinger SKD 9/12, 6. juli 2012 Rettsavdelingen Skattedirektoratet har fastsatt retningslinjer om pålegg om revisjon når årsregnskap ikke er utarbeidet i samsvar med

Detaljer

Saknr. Sakstittel Tid Type

Saknr. Sakstittel Tid Type INNKALLING TIL MØTE I : Tid: Fredag 14. mars 2014. Klokken: 09.00 Møtested: Ringebu rådhus, Kvitfjell møterom (Grønt). SAKLISTE Saknr. Sakstittel Tid Type Møteinnkalling og sakliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

Returadresse: Vår dato Din dato Saksbehandler Postboks 6310, 9293 Tromsø 15.2.2018 Nina Norø 800 80 000 Din referanse Telefon skatteetaten.no 40802351 Org. nr: Vår referanse Postadresse 996250318 2018/87789

Detaljer

Kontrollutvalget vil gjennomføre eget besøk ved teknisk enhet som en del av møtet. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Kontrollutvalget vil gjennomføre eget besøk ved teknisk enhet som en del av møtet. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 19.03.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Formålet med boregnskapet

Formålet med boregnskapet Formålet med boregnskapet Boregnskapet skal være: Informasjon om boets drift Grunnlag for dividendeberegning Grunnlag for forvaltningskontroll av konkursboet Bostyrer er i utgangspunktet den eneste personen

Detaljer

Personvernerklæring for Fredrikstad kemnerkontor

Personvernerklæring for Fredrikstad kemnerkontor Personvernerklæring for Fredrikstad kemnerkontor Personvernerklæring for Fredrikstad kemnerkontor Kemneren i Fredrikstad skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte. Her kan du

Detaljer

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Modum kommune

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Modum kommune Vår dato Din/Deres dato Saksbehandler 15.02.2019 Hanne Gløsmyr Øverland 800 80 000 Din/Deres referanse Telefon Skatteetaten.no 90262820 Org.nr Vår referanse Postadresse 974761076 2019/5308067 Postboks

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav meldinger SKD 14/11, 28. november 2011 Rettsavdelingen, avgift Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav Skattedirektoratet behandler i denne meldingen ettergivelse og nedsettelse av renter beregnet

Detaljer

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 17. april2016 ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. L5-OOL44LKON-OBYF: MODULAR EIENDOM AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO L. ADRESSATER FOR

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

HOVEDINSTRUKS TIL DIREKTØREN I TOLLETATEN Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2015

HOVEDINSTRUKS TIL DIREKTØREN I TOLLETATEN Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2015 HOVEDINSTRUKS TIL DIREKTØREN I TOLLETATEN Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2015 1. Innledning og formål Instruksen er fastsatt av Finansdepartementet den 18. desember 2015 i medhold av Reglement

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL Skatteoppkreveren i Hallingdal 1 HISTORIKK Skatteoppkreveren i Hallingdal er et samarbeid mellom Hallingdalskommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13.

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27.04. 2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

HOVEDINSTRUKS TIL DIREKTØREN I SKATTEETATEN Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2015

HOVEDINSTRUKS TIL DIREKTØREN I SKATTEETATEN Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2015 HOVEDINSTRUKS TIL DIREKTØREN I SKATTEETATEN Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2015 1. Innledning og formål Instruksen er fastsatt av Finansdepartementet den 18. desember 2015 i medhold av Reglement

Detaljer

meldinger SKD 10/08, 13. juni 2008

meldinger SKD 10/08, 13. juni 2008 Skatteetaten meldinger SKD 10/08, 13. juni 2008 Retningslinjer om bokføringspålegg og ileggelse av betinget tvangsmulkt ved overtredelse av bokføringslovgivningen Skattedirektoratet har utarbeidet retningslinjer

Detaljer

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN Rundskriv fra RIKSADVOKATEN Del II nr. 2/976. R. 2537/76. Oslo, 20. oktober 976. Statsadvokaten i a. OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN I. Merverdiavgiftsloven

Detaljer

meldinger SKD 13/02, 28. mai 2002

meldinger SKD 13/02, 28. mai 2002 Skattedirektoratet meldinger SKD 13/02, 28. mai 2002 Lemping av skatter og avgifter med renter og omkostninger som innfordringstiltak Ved forskrift 11. desember 1998 delegerte Skattedirektoratet myndighet

Detaljer

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel:

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel: NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18. mai 2009 Møtetid: Kl. 10:00 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

meldinger SKD nr. 2/08, 1. februar 2008

meldinger SKD nr. 2/08, 1. februar 2008 Skatteetaten meldinger SKD nr. 2/08, 1. februar 2008 Lempning av skatter og avgifter av hensyn til det offentlige som kreditor 1 Innledning...3 1.1 Hjemmel... 3 1.2 Endringer i forhold til SKD-melding

Detaljer

1. Stiftelsesklagenemndas kompetanse og sammensetning

1. Stiftelsesklagenemndas kompetanse og sammensetning Stiftelsesklagenemndas avgjørelse i sak 2018/0013 Stiftelsesklagenemndas avgjørelse av krav fremsatt 12. januar 2018 fra Advokatfirmaet B på vegne av A mfl. om dekning av sakskostnader etter bestemmelsen

Detaljer

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring Konkursrådet Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger utbetalt til avtalt tid kan det være nødvendig å begjære arbeidsgiver

Detaljer

HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: kommunestyresalen

HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: kommunestyresalen HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16.05. 2014 Møtetid: Kl. 10.00 14.00 Møtested: kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/1349 SL HB/KR

Deres ref Vår ref Dato 14/1349 SL HB/KR Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/1349 SL HB/KR 16.02.2016 Utredning av organiseringen av Skatteetaten 1. INNLEDNING Vi viser til vårt oppdragsbrev av 23. juni

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-113 (arkivnr: 17/1375) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 10. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Normann i HR-2012-01928-U, (sak nr. 2012/1415), sivil sak, anke over kjennelse: Edgecliffe

Detaljer

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 16.01.2015 Fanny Voldnes / tlf. 23064615 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

Detaljer

Høringsbrev - forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av a- opplysningsloven

Høringsbrev - forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av a- opplysningsloven Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Anne Graadahl 04.03.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse Pressetelefon 945 01 000 2013/173983 Høringsinstanser iht liste Høringsbrev - forslag

Detaljer

Søknaden din om alderspensjon er innvilget - melding om vedtak

Søknaden din om alderspensjon er innvilget - melding om vedtak Kleven Reidun Olsrødsvingen 25 A 3150 TOLVSRØD NAV Pensjon Postboks 6600 Etterstad 0607 OSLO Fødselsnummer: 16044543242 Saksreferanse: 21251176 Dato: 13.02.2012 Søknaden din om alderspensjon er innvilget

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2007:12 OFFENTLIG INNKREVING FRA SKATTEOPPKREVEREN I EIKER

HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2007:12 OFFENTLIG INNKREVING FRA SKATTEOPPKREVEREN I EIKER HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2007:12 OFFENTLIG INNKREVING FRA SKATTEOPPKREVEREN I EIKER 1 Høringsuttalelse til NOU 2007:12 offentlig innkreving Bakgrunn Bakgrunnen for utredningen har vært å forenkle og samordne

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Høringsnotat - forskrift om oppnevning og organisering av skatteutvalgene

Høringsnotat - forskrift om oppnevning og organisering av skatteutvalgene 24.04.2008 Høringsnotat - forskrift om oppnevning og organisering av skatteutvalgene 1. INNLEDNING Skatteutvalgene kan gi betalingsutsettelse for, sette ned og frafalle skattekrav på rimelighetsgrunnlag.

Detaljer

Vedtak V2015-14- Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond

Vedtak V2015-14- Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond Mottaker Samfunns- og næringslivsforskning AS Helleveien 30 5045 BERGEN Norge Ronny Gjendemsjø Deres ref.: Vår ref.: 2014/0367-40 Saksbehandler: Saksansvarlig: Ingunn B. Gjersvik Jan Gaute Sannarnes Dato:

Detaljer

KONTOR AKERSGT TLF ( 0 2 ) TELEX JD E P N P O ST A D R E SSE. P O ST B O K S DER O SL O 1

KONTOR AKERSGT TLF ( 0 2 ) TELEX JD E P N P O ST A D R E SSE. P O ST B O K S DER O SL O 1 D E T K O N G E LIG E JU S T IS - O G P O LIT ID E P A R T E M E N T KONTOR AKERSGT 4 2 - TLF ( 0 2 ) 3 4 9 0 9 0 TELEX 21 4 0 3 JD E P N P O ST A D R E SSE. P O ST B O K S 8 0 0 5 DER 0 0 3 0 O SL O 1

Detaljer

oyi 3oT c - is- Arkinu.

oyi 3oT c - is- Arkinu. FORBUND FOR KOMMUNAL ØKONOMIFORVALTNING OG SKATTEINNFORDRING FINANSDEPARTEMENTET Finansdepartementet 31. JUL. 2008 Postboks 8008 Dep 0030 Oslo s~ oyi 3oT c - is- Arkinu. Oslo, den 24. juli 2008 Høringssvar

Detaljer

Oslo, den 19. desember 2011

Oslo, den 19. desember 2011 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. desember 2011 INNBERETNING

Detaljer

Vedtak V2015-13- Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond

Vedtak V2015-13- Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond Mottaker Samfunns- og næringslivsforskning AS Helleveien 30 5045 BERGEN Norge Kurt Brekke Deres ref.: Vår ref.: 2014/0367-39 Saksbehandler: Saksansvarlig: Ingunn B. Gjersvik Jan Gaute Sannarnes Dato: 06.03.2015

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret.

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. februar 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref 201002004-/ISF Dato 1 7 2010 Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning Arbeidsdepartementet mottok nylig

Detaljer

GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget

GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.04. 2016 Møtetid: kl. 09.00 (11.30) 16.00 (merk dere oppstart kl.09.00) Møtested: Grong kommune, kommunehuset / etter lunsj sykeheimen De faste

Detaljer

Vedtak V2015-10- Oslo Economics AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond

Vedtak V2015-10- Oslo Economics AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond Mottaker Oslo Economics AS Postboks 1540 Vika 0017 OSLO Norge Jostein Skaar Deres ref.: Vår ref.: 2014/0367-36 Saksbehandler: Saksansvarlig: Ingunn B. Gjersvik Jan Gaute Sannarnes Dato: 06.03.2015 Vedtak

Detaljer

Nr. Vår ref Dato Rundskriv R-108/ /1325 C EAa/MaC Utgått

Nr. Vår ref Dato Rundskriv R-108/ /1325 C EAa/MaC Utgått Rundskriv Til Samtlige departementer og Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato Rundskriv R-108/2005 05/1325 C EAa/MaC 31.3.2005 Innføring av nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift

Detaljer

Statsråden. Deres ref. Vår ref. Dato 12/

Statsråden. Deres ref. Vår ref. Dato 12/ Statsråden Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité Stortinget 0026 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato 12/1052 12.04.2012 Arbeidsdepartementets tilskuddforvaltning Jeg viser til brev av 13.3.2012 fra kontroll-

Detaljer

12/1314 01.11.2013. A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet.

12/1314 01.11.2013. A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet. Vår ref.: Dato: 12/1314 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet. Ombudet mente at skolens opplysninger

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Side 1 av 5

Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Side 1 av 5 Vedlegg A Kravspesifikasjon Side 1 av 5 1 Innfordringstjenester 1.1 Kreditoroppgaver Leverandøren skal gjennomføre kreditoroppgaver som følger: 1.1.1 Inkasso DFØ vil forestå utsending av faktura og purring

Detaljer

Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter i Finnmark i regi av Innovasjon Norge

Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter i Finnmark i regi av Innovasjon Norge Statsråden Innovasjon Norge hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 04/3657-25 TIH Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til

Detaljer

Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon - melding om vedtak

Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon - melding om vedtak /us Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD NAV Forvaltning Sandnes Postboks 84 4302 Sandnes Fødselsnummer: 06125537993 Dato: 03.09.2012 Saksreferanse: 14200837 Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 31. mars 2014 Tid: Kl. 13:00 Sted: Verdal rådhus møterom 2 etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

Swarco Norge AS sitt erverv av Peek Trafikk AS vedtak om dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven 36

Swarco Norge AS sitt erverv av Peek Trafikk AS vedtak om dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven 36 Kvale & Co Advokatfirma ANS v/advokat Thomas S. Farhang Postboks 1752 Vika 0122 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato tsf/8126 200501012-/TMO 5. desember 2005 Swarco Norge AS sitt erverv av Peek Trafikk

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2013 Møtetid: Kl. 08.30 (mrk tida) Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 21.04.2016 Møtetid: Kl. 13.00 NB! Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Avvisning av klage på tillatelse - bruksendring - Sjøgata 19

Avvisning av klage på tillatelse - bruksendring - Sjøgata 19 Byggesak ADVOKAT KJELL-ARNE MATHISEN AS Postboks 420 8001 BODØ Dato:...05.05.2017 Saksbehandler:...Anita R. Berntsen Telefon direkte:...75 55 53 43 Deres ref.:... Løpenr.:...16377/2017 Saksnr./vår ref.:...2017/3694

Detaljer

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor Samtlise kreditorer Skatt Øst

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor Samtlise kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo,2. april2013 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. L2-OSSISTKON-OBYF/1: POPPS PERSONELL AS, DETS KONKURSBO

Detaljer

Skatteetaten. ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Postboks 748 Sentrum 0106 OSLO. Att: Kristine Baltzersen

Skatteetaten. ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Postboks 748 Sentrum 0106 OSLO. Att: Kristine Baltzersen Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Kristin Kotte 03.10.2014 21.11.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse 24 14 84 70 Kristine Baltzersen 2014/708814/KK/TJA ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS

Detaljer

INNBERETNING NR. 3 (ÅSREDGJØRELSE) TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-163128 KON-OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING NR. 3 (ÅSREDGJØRELSE) TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-163128 KON-OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 26. oktober 2012 INNBERETNING

Detaljer

Høring om endrede oppgave- og betalingsfrister i skatte- og avgiftslovgivningen

Høring om endrede oppgave- og betalingsfrister i skatte- og avgiftslovgivningen Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Jorid A Øvrebø 19.07.2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 22 07 73 67 04/3781 SL EMa/HTK 2006/192740 /RR-AV/ JAO/ Finansdepartementet Postboks

Detaljer

R-110 13/4469 ATV 25.11.2013

R-110 13/4469 ATV 25.11.2013 Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Riksrevisjonen Nr. Vår ref Dato R-110 13/4469 ATV 25.11.2013 Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet 1. Innledning Stortinget vedtok 26.

Detaljer

AVTALE OM OVERDRAGELSE AV FORDRING

AVTALE OM OVERDRAGELSE AV FORDRING 1 AVTALE OM OVERDRAGELSE AV FORDRING 1 PARTER OG BAKGRUNN 1.1 Denne avtalen («Avtalen») er inngått den «dato» mellom A. [Lender s name], [Lender s Address], [Lender s personal/corporate ID number.] («Selger»);

Detaljer

ØSTFOLD FY_KESKOMMUNE

ØSTFOLD FY_KESKOMMUNE ØSTFOLD FY_KESKOMMUNE 359909 'J5cL e /9f«CC le 4273 9d1c 8c6eu205ö4fl7 7 15/Z825 INDRE ØSTFOLD REGIONRÅD Postboks 34 1861 TRØGSTAD Vår ref.: 170383/Z016 - Z016/6756 Deres ref.: Dato: 08.11 2016 Melding

Detaljer

VÅLER KOMMUNE Vår ref.: / /7203 Kjosveien VÅLER I ØSTFOLD Dato:

VÅLER KOMMUNE Vår ref.: / /7203 Kjosveien VÅLER I ØSTFOLD Dato: VÅLER KOMMUNE Vår ref.: 157529/2018-2018/7203 Kjosveien 1 Deres ref.: 18/147-27/AGT 1592 VÅLER I ØSTFOLD Dato: 19.09.2018 Melding om vedtak om støtte til planarbeid for Gylderåsen Dere underrettes med

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften 1. Innledning: Skattedirektoratet foreslår endringer i

Detaljer

Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda

Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda 1. Generelt Finansklagenemnda behandler klager som gjelder tvister av rettslig karakter som springer ut av kontraktsforhold med finansselskap som nevnt i Finansklagenemndas

Detaljer

Skatte- og avgiftskrav HEFTE 4

Skatte- og avgiftskrav HEFTE 4 Skatte- og avgiftskrav HEFTE 4 Vidar Sinding 2017 ISBN: 978-82-690177-4-8 Tittel: Skatte- og avgiftskrav Format: PDF Layout: Monduma AS Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.

Detaljer

I Iorsk presseforbund - offentlighetsutvalget Kristine Holm Postboks 46 Sentrum 0101 OSLO

I Iorsk presseforbund - offentlighetsutvalget Kristine Holm Postboks 46 Sentrum 0101 OSLO Sivikymbudsmann Arne Sloytingets ornbudsmann tbr forvaltniagen Besoksadresse kersgata 8, inugang Tollbagata Posta dresse Postboks 3 Sentru.m, 0101 Oslo rfetefou 22 82 85 00 Gront nummer 800 80 039 Teleffiks

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/: KALLU-FRAKT LIMITED, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/: KALLU-FRAKT LIMITED, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 12. august 2013 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 20. mai 2011

Oslo, den 20. mai 2011 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 20. mai 2011 INNBERETNING

Detaljer

HB 8.B.24. Veileder for boligsosialt kompetansetilskudd

HB 8.B.24. Veileder for boligsosialt kompetansetilskudd HB 8.B.24 Veileder for boligsosialt kompetansetilskudd INNLEDNING Fra 2017 er en del av tilskuddet innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Kommunene kan derfor ikke lenger søke om boligsosialt kompetansetilskudd.

Detaljer