Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer"

Transkript

1 Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer advokat Karen Margrethe Rime og advokat Knut Ro Konkursrådet 1

2 Hva skal vi snakke om? Hjemmelsgrunnlaget for bostyrer, kreditorutvalg og bostyrets arbeid/oppgaver en rettslig ramme for samspillet mellom boets organer Bostyrers oppgaver er omfattende, mens kreditorutvalgets og bostyrets oppgaver er avgrenset Hvordan praktisere ansvarsfordelingen? 2

3 Konkursloven 83: kreditorutvalg og bostyre Om boets størrelse eller vanskelighetsgrad eller forholdene for øvrig tilsier det, så skal kreditorutvalg oppnevnes Fortrinnsvis fra fordringshaverne eller deres representanter Etter krav fra et flertall av de ansatte eller fra lokal fagforening - skal det oppnevnes en representant for de ansatte som medlem av kreditorutvalget - se kkl. 84 Bostyrer + kreditorutvalg = bostyre 3

4 Når skal kreditorutvalg oppnevnes? Hovedregel: kreditorutvalg oppnevnes ikke Enkelte domstoler praktiserer en ordning med rutinemessig oppnevnelse av kreditorutvalg Oppnevnelse skjer ofte på første skiftesamling da mange beslutninger om forhold av betydning allerede kan være fattet Må foreligge særlige grunner for at oppnevnelse skal skje straks etter boåpning, jf. kkl. 77 annet ledd: -Når vesentlige beslutninger må fattes før skiftesamlingen -Om fortsatt drift, salg av betydelige verdier mv. 4

5 Konkursloven 85: bostyrerens oppgaver og legitimasjon Ivareta fordringshavernes felles interesser overfor den enkelte fordringshaver og tredjeperson Forenlig med disse felles interessene så skal også hensynet til berørte arbeidstaker og særlige samfunnsinteresser ivaretas 85 første ledd nr. 1-9: bostyrers oppgaver er eksemplifisert ikke uttømmende Bostyrers arbeidsoppgaver er omfattende og varierende: -Løpende «drift» av boet overlatt bostyrer -Et flertall av avgjørelsene under bobehandlingen fattes av bostyrer 5

6 . bostyrers oppgaver Likevel: bostyrer er underlagt vedtak fattet i bostyret 85 annet ledd: alle spørsmål av vesentlig betydning skal så vidt mulig treffes i samråd med kreditorutvalget Hva er av «vesentlig betydning»? -Konkret vurdering i hvert enkelt bo -Bostyrer må utøve et forsvarlig skjønn -Boets midler og vanskelighetsgrad vil innvirke på skjønnet -Retningslinjer for skjønnet realistiske retningslinjer? 6

7 Konkursloven 88: kreditorutvalgets alminnelige oppgaver Ivareta kreditorskapets interesser Berørte arbeidstakere og særlige samfunnsinteresser Viktigste oppgave - føre tilsyn med bostyrer: -Når som helst forlange innsyn i boets registrerte regnskapsopplysninger, regnskapsmateriale, bøker og papirer -Kreve alle nødvendige opplysninger Tilsynet: løpende kontroll med bostyrer Formålet med tilsynet: bostyrer ikke beslutter i strid med boets interesser Effektivt tilsyn - hvilken kompetanse bør kreditorutvalget ha? -Bør vedkommende være jurist? 7

8 .kreditorutvalgets oppgaver Kreve nærmere angitte spørsmål om konkursbehandlingen forelagt for samlet bostyre til avgjørelse: -Rett til å suspendere bostyrers avgjørelse -NOU 1972:20, s. 158: retten bør ikke kunne brukes «til å gripe for sterkt inn i bestyrerens arbeid.» -Bostyrer drifter boet - retten er derfor begrenset til konkrete spørsmål om bobehandlingen I så fall: inntil spørsmålet er behandlet i bostyret har bostyrer ingen rett til gjøre noe som senere vil binde bostyret Vesentlige innvendinger mot bostyrers utøvelse av oppdraget skal straks innberettes til retten: -Retten kan pålegge at spørsmål blir behandlet på skiftesamling -Retten kan på visse vilkår oppheve/omgjøre beslutninger, jf. kkl. 99 Kreditorutvalgets oppgaver er betydelig mer avgrenset enn hva tilfellet er for bostyrer 8

9 Kreditorutvalget særskilte oppgaver Revisjon av regnskap: kkl. 90 fjerde ledd Kontroll av utbetalinger uttellingslisten: kkl. 132 tredje ledd Kreve skiftesamling i boet: kkl. 92 første ledd nr. 3 Fordringsprøvelse i bostyret: kkl. 111 første ledd Innberetninger/redegjørelser/sluttregnskap: kkl

10 Bostyret - forhandlinger og arbeid Kkl. 89 bostyrets forhandlinger: -Bostyrer leder møtene -Bostyreprotokoll signeres -Vedtak treffes ved stemmeflertall -Stemmelikhet bostyrers stemme gjør utslaget Bostyret skal fungere innenfor lovens rammer og tilgjengelige midler Bostyrets arbeid må dessuten tilpasses vanskelighetsgraden av spørsmål til behandling 10

11 Hvordan løses konflikt i bostyret? Pålegg fra kreditorutvalget overfor bostyrer kan ikke angripes ved rettsmidler Kkl. 92 nr. 3: ved uenighet i bostyret kan både bostyrer og/eller kreditorutvalg kreve at det avholdes skiftesamling i boet: -Bør grunngi begjæringen om skiftesamling ikke lovkrav Kkl. 91 første ledd, jf. 13: Retten kan tilbakekalle oppnevnelsen: -«ikke vist seg skikket eller av andre grunner ikke bør gjøre tjeneste» 11

12 Bostyrets arbeid i praksis Spørsmål av vesentlig betydning skal i utgangspunktet behandles i bostyret kkl. 85 annet ledd Loven skiller ikke mellom ulike typer bo overlates til konkret skjønn Som ledd i et konkret skjønn: -«Minimumskrav» til samråd uansett boets situasjon -Skille mellom drøftelser og informasjonsformidling? Utvidet krav til samarbeid i bostyret i boer med midler og vanskelige spørsmål til behandling? -Også her et spørsmål om kreditorutvalgets kompetanse 12

13 Beslutninger som kreditorutvalget uansett skal involveres i Søksmål erstatningsansvar: -Sakens faktum -Hjemmelsgrunnlaget -Prosessrisiko Omstøtelse rettslig skritt -Forliksklage eller stevning? Abandonere - eiendeler av noe verdi/tvil om mulig verdi for boet Karanteneforslag fremmer forslag Garantisøknad utover et begrenset beløp 13

14 fortsettelse: - skal involveres i Gjennomgang av redegjørelser til retten: -Spørsmål til avklaring -Mulighet for innspill om sentrale punkter i dokumentene Boregnskapet: legge til rette for kreditorutvalgets gjennomgang: -Påvise forbindelsen til boets registreringsforretning -Har bostyrer «husket» å håndtere samtlige registrerte poster I tillegg: særskilte lovhjemlede oppgaver 14

15 Forhold som kreditorutvalget skal orienteres om Snarest mulig etter skiftesamling: få kopi av innberetning og registreringsforretning Kopi av bostyrers politianmeldelse og oversendelse til skatteetaten Kopi av statusrapporter til retten Grunnlaget for å unnlate «inndrivelse» av legalpant Hva med? -Innledningsvis: ha et møte eller telefonkonferanse om videre bobehandling -Brev om omstøtelse -Brev om erstatningskrav -Fremlegge skyldnerens siste avlagte regnskap 15

16 «Skal»-liste i boer med midler Delta i beslutning om salg av betydelige eiendeler Delta i beslutning om politianmeldelse for forhold av mer komplisert karakter Unnlate politianmeldelse og forslag om karantene, der dette ellers synes aktuelt Unnlate aktuelt søksmål og pågang vedrørende omstøtelse Hva med? -Frigivelse av underhold til skyldner -Vurdering - midler som antas unndratt boets beslagsrett 16

17 «Bør»-liste for boer med midler? Bør bostyrer gi kreditorutvalget en overordnet forståelse for boet økonomiske stilling eiendeler og gjeld? Kreditorutvalget bør få kopi av skyldnerens siste balanse som grunnlag for å vurdere registreringsforretningen: -Har bostyrer fått med alt i registreringsforretningen? Delta i en diskusjon om hvilke prioriteringer av arbeidsoppgaver som skal gjøres under bobehandlingen: -Dog: bostyrer har ansvaret for «løpende drift» av boet 17

18 .fortsetttelse: «bør»-liste Som ledd i tilsynet - motta konkret informasjon om beslaglagte eiendeler: -Kopi av skyldnerens kontoutskrifter -Kopi av utskrift fra motorvognregisteret (Statens vegvesen) -Kopi av panteattest -Annen informasjon om eiendeler? Hva med «pulverisering» av ansvar for oppgavene? Detaljert informasjon - blir kreditorutvalget forpliktet til å foreta vurderinger som i utgangspunktet er overlatt bostyrer? Minner om: lovens utgangspunkt om spørsmål av «vesentlig betydning» 18

19 Bostyret: samarbeid forventninger Hvilke forventninger har bostyrets medlemmer til gjensidig informasjonsutveksling, involvering og innflytelse? -Ofte lite gjennomtenkte forventninger? -Ikke rettslig fundert? -Ikke basert på et konkret skjønn Hva med forventning om hensiktsmessig og kostnadseffektiv bobehandling? -Innvirker på informasjonsflyten, særlig fra bostyrer til kreditorutvalget Hva med taushetsplikt om bostyrets arbeid/beslutninger? -Kkl. 160 gjelder skyldnerens personlige forhold 19

20 Hva kan bostyrer forvente av kreditorutvalget? Informasjonsutveksling på eget initiativ for ivaretakelse av kreditorenes felles interesser? Lojalitet overfor kreditorfellesskapets interesser? Hva med taushetsplikt kanskje særlig aktuelt for offentlig ansatte Mottatte dokumenter leses - innspill At kreditorutvalget stiller på møter At boregnskapets bilag gjennomgås 20

21 Hva kan kreditorutvalget forvente av bostyrer? At lovpålagte begrensninger for informasjonsflyt respekteres Bobehandling: innenfor lovens rammer At grunnlaget for beslutninger fremlegges for bostyret At forespørsler om nærmere opplysninger faktisk følges opp At det er kontakt før boet avsluttes ved gjennomgang av sluttdokumenter? 21

22 VIKTIG! Engasjerte kreditorutvalg: en ressurs for bostyrer Kreditorutvalg med en annen erfaringsbakgrunn enn bostyrer nyttig for drøftelser i bostyret Bostyrer med målrettet og kostnadseffektiv bobehandling: en ressurs for kreditorene Begge parter må ta ansvar for bostyrets arbeid - ta kontakt! 22

23 Takk for oss! Karen Margrethe Rime: Knut Ro: 23

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

Konkursrådet. Regionbesøk i Ålesund 25. og 26. mai 2011. Inntrykk fra besøk hos Sunnmøre og Søre Sunnmøre tingrett

Konkursrådet. Regionbesøk i Ålesund 25. og 26. mai 2011. Inntrykk fra besøk hos Sunnmøre og Søre Sunnmøre tingrett Konkursrådet Regionbesøk i Ålesund 25. og 26. mai 2011 Inntrykk fra besøk hos Sunnmøre og Søre Sunnmøre tingrett Førstebyfogd Ernst Moe Stavanger tingrett 1 Ernst Moe Dommerfullmektig Kristiansund 1977-1979

Detaljer

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS Konkursrådet Ansatt i virksomhet som går konkurs Hvis en bedrift ikke har nok midler til å betale alle kreditorene sine kan den slås konkurs. Alle bedriftens eiendeler blir gjort om i penger. Hovedformålet

Detaljer

KonkursRåd. Om bostyrers plikter overfor Kredittilsynet vedrørende konkursskyldnerens revisor

KonkursRåd. Om bostyrers plikter overfor Kredittilsynet vedrørende konkursskyldnerens revisor KonkursRåd [I] [II] [III] [IV] [V] Om bostyrers plikter overfor Kredittilsynet vedrørende konkursskyldnerens revisor Artikkel av spesialrådgiver Steinar Nyhus, Kredittilsynet Nyhetsklipp fra www.konkursradet.no

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Formålet med boregnskapet

Formålet med boregnskapet Formålet med boregnskapet Boregnskapet skal være: Informasjon om boets drift Grunnlag for dividendeberegning Grunnlag for forvaltningskontroll av konkursboet Bostyrer er i utgangspunktet den eneste personen

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr.

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. Innst. 154 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. 110 (2008 2009) Innstilling fra justiskomiteen om lov om vergemål (vergemålsloven) Til Stortinget

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker Helsetilsyn med legevirksomhet - Veileder i tilsynssaker 2011 2011 1 Forsidefoto: Colourbox Forord og om målet med veilederen Samfunnet har gjennom lovgivning stilt en rekke krav til leger og annet helsepersonells

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Instruks for styrearbeidet i Norsk Kennel Klub. 1. Styrets oppgaver og myndighet

Instruks for styrearbeidet i Norsk Kennel Klub. 1. Styrets oppgaver og myndighet Instruks for styrearbeidet i Norsk Kennel Klub Denne instruksen har som formål å angi Hovedstyrets oppgaver og arbeidsfordeling, samt hvordan styrets arbeid skal gjennomføres i form av rutiner og standarder.

Detaljer

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning.

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.10.2011 49807/2011 2011/7130 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/130 Formannskapet 12.10.2011 11/143 Bystyret 27.10.2011 Bodø kommunale Boligstiftelse.

Detaljer

Offentlig AFP. En regelverksskisse. Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Advokat Sven Iver Steen (H)

Offentlig AFP. En regelverksskisse. Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Advokat Sven Iver Steen (H) Arntzen de Besche Advokatfirma AS Advokat Sven Iver Steen (H) 21. mai 2013 INNHOLD REGELVERKSSKISSE OFFENTLIG AFP Side Utkast til regler om offentlig AFP 2 Kommentarer til utkast til regler om offentlig

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer DET KGL JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer KONKURSREGISTERET Ved endring av konkurslovens 144

Detaljer

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner Forord KS har utarbeidet denne veilederen om varsling for kommuner og fylkeskommuner. Veilederen reiser viktige problemstillinger

Detaljer

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN)

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) 27. februar 2004 HOVEDAVTALE av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO OG SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) C:\Documents and Settings\wenlar\Lokale innstillinger\temporary Internet

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Verne- og miljøarbeid om bord på skip

Verne- og miljøarbeid om bord på skip FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ Foto: Jörgen Språng, Fotokonkurransen for sjøfolk Foto i runding: Rune Kvamme, Fotokonkurransen for sjøfolk Verne- og miljøarbeid om bord på skip Kravene er fastsatt i

Detaljer

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om stiftelser (stiftelsesloven) Kapittel

Detaljer

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h.

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h. Lov og instruks om Riksrevisjonen Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h med kommentarer Qhjrqduhrinmdm Lov og instruks om Riksrevisjonen med kommentarer Lov 7. mai 2004

Detaljer

Veiledning til verger for enslige mindreårige asylsøkere:

Veiledning til verger for enslige mindreårige asylsøkere: Veiledning til verger for enslige mindreårige asylsøkere: Til deg som er verge eller vurderer å bli det Det er et viktig samfunnsansvar å være verge for en enslig mindreårig asylsøker. Som øverste ansvarlig

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER JULI 2014

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER JULI 2014 Del II ADVOKATER Kapittel 2 Advokatbevilling Vilkår for advokatbevilling (1) Rett til å få advokatbevilling har enhver myndig person som kan godtgjøre at personen a) har mastergrad i rettsvitenskap eller

Detaljer

Styrearbeid i stiftelser

Styrearbeid i stiftelser Styrearbeid i stiftelser Innledning Styrearbeid i stiftelser skiller seg på viktige punkter fra styrearbeid i selskaper, foreninger og andre organisasjonsformer. Det skyldes i første rekke at stiftelsen

Detaljer

Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning

Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning Vedtatt på konstituerende styremøte 06.05.08. Sist endret på styremøte 12.03.2014 og godkjent av Arbeids- og sosialdepartementet 24.03.2014. Kapittel I.

Detaljer

Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE

Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE KS Nord-Trøndelag, 07.09.2005 Innhold: A Krav til framtidig eierskap... 3 1. Fylkestingets forutsetninger og krav til ny framtidig

Detaljer