Horingsnotat forskrift om overtredelsesgebyr etter motorferdselloven 12 b

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Horingsnotat forskrift om overtredelsesgebyr etter motorferdselloven 12 b"

Transkript

1 DIREKTORATET Horingsnotat forskrift om overtredelsesgebyr etter motorferdselloven 12 b Miljødirektoratet sender med dette ut forslag om ny forskrift om overtredelsesgebyr for visse overtredelser av motorferdselslovgivningen. Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget også bør forelegges underliggende organer mv. som ikke er oppført på lista. Høringsbrev og skjema for å gi tilbakemelding finner du også på under høringer. Det er også mulig å sende inn høringskommentarer. pr. e-post til post(d,miljodir.no eller per brev til Miljødirektoratet, postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim. Vennligst merk brevet/e-post med vår referanse. Heringsfrist er I. august Gjeldende rett og bakgrunnen for forslaget Stortinget vedtok 7. mai 2015 endringer i motorferdselloven, herunder ny bestemmelse i 12 b. Av bestemmelsen følger det at Statens naturoppsyn kan ilegge fører av snescooter overtredelsesgebyr ved overtredelser av bestemmelser gitt i motorferdselloven eller i vedtak i medhold av loven. Videre kan overtredelsgebyr ilegges snøscooterfører som ikke overholder pålegg fra Statens naturoppsyn i forbindelse med kontroll, jf. naturoppsynsloven 3 flerde ledd, jf. andre ledd. Før lovendringen var den eneste sanksjonen ved overtredelser av motorferdselregelverket, en strafferettslig sanksjon i form av bøtestraff etter motorferdselloven 12. Formålet med et overtredelsesgebyr er å muliggjøre en effektiv sanksjonering av «enkle» og mindre alvorlige saker som påtalemyndigheten ikke har anledning til å prioritere. Samtidig vil adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr ha en allmennpreventiv og individualpreventiv effekt. I Prop. 35 L ( ) skriver departementet følgende om bakgrunnen for forslaget om overtredelsesgebyr: "Etter departementets syn er ulovlig kjøring en av de største utfordringene ved bruk av snøscooter i ulmark, både mht virkninger for friluftsliv og naturmangfold og ikke minst ut fra hensynet til sikkerhet, herunder faren for å utløse skred mv. Departementet mener det er viktig med tilstrekkelig oppsyn o kontroll for å få bukt med ulovlig snascooterkjoring. For åfå dette til mener departementet at kravene til oppsyn og kontroll må styrkes i loven. Departementet foreslår på denne bakgrunn at det tas inn entilsynshjemmel for Statens naturoppsyn i mololferdselloven og at det innføres en bestemmelse om overtredelsesgebyr. Behovet for en regel om overtredelsesgebyr knytter seg primært til de mindre alvorlige overtredelsene, der anmeldelser. av ressurshensyn, ofte ikke blir fulgt opp straffeprosessuelt. Når det gjelder de nye reglene om løyper for fornøyelseskjøring, vil det særlig være behov for å sanksjonere kjoring utenfor løypene. For å sikre at kjøring begrenses til fastsatte loyper, er det svært viktig at slike overtredelser blir mott med en rask og effektiv sanksjon. Utstedelse av gebyr er også aktuelt ved annen ulovlig motorferdsel i utmark, altså moiorferdsel uten gyldig tillatelse. Endelig er det behov for overtredelsesgebyl-for effeklist å kunne sanksjonere unnlatelse av å medvirke til kontroll, eksempelvis at forer unndrar seg kontroll, nekter å oppgi personalia, nekter å fremvise forerkort mv." Det er etter loven ikke krav om at fører skal ha utvist skyld for å ilegge overtredelsesgebyr. Det stilles altså ikke vilkår om at fører har brutt reglene forsettlig eller uaktsomt, det er tilstrekkelig å fastslå at fører objektivt sett har forholdt seg i strid med reglene. Adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr er dermedi dette henseende videre enn adgangen til å idømme straff, ettersom en strafferettslig reaksjon krever at fører har utvist skyld i form av uaktsomhet eller forsett.

2 Departementet uttaler i proposisjonen (Prop.35 L ( ) Endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag mv.) at det anser overtredelsesgebyr aktuelt for flere av de mindre alvorlige overtredelsene der det i dag gis botestraff. Overtredelsesgebyr kan også være aktuelt der det i dag gis informasjon og veiledning om regelverket i form av påpekning av plikt. Ved mer alvorlige overtredelser eller ved gjentatte overtredelser av isolert sett mindre alvorlig grad, bør overtredelsesgebyr ikke ilegges, men saken heller straffeforfølges. Etter 12 b fjerde ledd fastsettes nærmere regler om overtredelsesgebyrets størrelse og om saksbehandlinga i forskrift. Forskriften må avklare hvilke regelbrudd som skal sanksjoneres med et gebyr og hvilke regelbrudd som fortsatt skal anmeldes. Det er bare fører av snescooter som kan ilegges gebyr, hvilket innebærer at ulovlig motorferdsel på barmark og eventuell medvirkning til ulovlig motorferdsel, ikke kan sanksjoneres med overtredelsesgebyr. Hvilke konkrete regelbrudd på vinterføre som skal sanksjoneres med aktuelle forvaltningssanksjon, må fremgå av bestemmelsene i forskriften. Miljødirektoratet viser for øvrig til proposisjonen kapittel og 7 hvor det blant annet redegjøres for forholdet til straffebegrepet i Grunnloven og EMK med tilleggsprotokoller. Miljødirektoratets forslag Etter motorferdselloven 12 b skal forskriften gi regler om overtredelsesgebyrets størrelse og saksbehandlingen. Departementet uttaler i proposisjonen at forskriften skal fastsette standardiserte satser for nærmere angitte overtredelser. Miljødirektoratet har lagt dette til grunn i den foreslåtte forskriften. Hvilke overtredelser kan gi grunnlag for overtredelsesgebyr? Som nevnt over fremgår det i proposisjonen at departementet anser overtredelsesgebyr aktuelt både for mindre alvorlige overtredelser der det i dag gis betestraff og der det i dag gis informasjon og veiledning om regelverket i form av påpekning av plikt. Det fremgår videre at departementet legger til grunn at overtredelsesgebyr bør ilegges overtredelser som er av en slik art at det ikke anses hensiktsmessig å anmelde forholdet til politiet. Et hovedhensyn ved valget av hvilke overtredelser som kan gi grunnlag for overtredelsesgebyr vil derfor være at disse i minst mulig grad overlapper med overtredelser som følges opp straffeprosessuelt. Miljødirektoratet legger til grunn at strafferettslige reaksjoner fortsatt skal være hovedregelen ved overtredelser av loven og at grensa for hvilke overtredelser som skal møtes med overtredelsesgebyr, bør settes relativt lavt. Hensynet til rettsikkerhet er også relevant når man vurderer hvilke overtredelser som kan gi grunnlag for overtredelsesgebyr. Dette hensynet tilsier at overtredelsesgebyr i størst mulig grad begrenses til tilfeller der man enkelt og objektivt kan konstatere om det foreligger en overtredelse eller ikke, uten bruk av skjønn og tolkning av regelverket. Endelig er det ved avgrensningen av hvilke overtredelser som kan gi grunnlag for overtredelsesgebyr vurdert hvilke overtredelser det er naturlig at Statens naturoppsyn fører oppsyn med. Basert på disse hensynene foreslår Miljødirektoratet at følgende overtredelser kan gi grunnlag for overtredelsesgebyr: unnlatelse av å etterkomme pålegg om å vise fram gyldig førerkort, unnlatelse av å etterkomme pålegg om å vise fram tillatelse som er pliktig å medbringe, jf. forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 7 andre ledd, unnlatelse av å etterkomme pålegg om å vise fram utfylt kjørebok når krav om slik kjørebok framgår av tillatelse etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 5, 5 a, 5 b eller 6, jl 7 andre ledd, Notat Side 2 av 7

3 kjøring til tider på døgnet eller på særskilt angitte dager (helgedager, helligdager mv.), der tillatelse etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 5, 5a, 5b eller 6, jf. 7, setter vilkår om at kjøring ikke kan skje, kjøring i løype til tider på døgnet eller på særskilt angitte dager (helgedager, helligdager mv.) der kjøring etter kommunal forskrift etter motorferdselloven 4a er forbudt og kjøring i strid med regler i forskrift etter motorferdselloven 4a om kjøring i forbindelse med rasting i områder hvor rasting er tillatt. Miljødirektoratet foreslår ikke at kjøring utenfor vedtatt løype kan gi grunnlag for overtredelsesgebyr. Heller ikke unnlatelse av å etterkomme pålegg om stansing, krav til brukerbetaling i kommunale løyper eller forhold som reguleres av vegtrafikklovgivningen (krav til sikkerhetsutstyr og regler om hastighet og vikeplikt). Miljødirektoratet legger til grunn at gebyrordninga evaluercs løpende og at det kan være aktuelt med utvidelser av ordninga, basert på erfaringene med forskriften. Satser for overtredelsesgebyret proposisjonen legger departementet til grunn at gebyret skal utmåles etter standardiserte satser. Det følger videre at man bør se hen til gebyr etter vegtrafikkloven for veiledning der regelverket er overlappende, som for eksempel ved manglende framvisning av førerkort. Miljødirektoratet foreslår derfor at gebyret av overtredelse nevnt i bokstav a og b om manglende framvisning av førerkort eller andre dokumenter skal være kr 500, som tilsvarer gebyret for lignende overtredelser etter forskrift om gebyr etter vegtrafikkloven 2, jf. 1 bokstav a, b og j. De øvrige punktene vi har foreslått å gebyrlegge har ikke paralleller i gebyrforskriften etter vegtrafikkloven. Overtredelsene etter bokstav d og e må etter Miljødirektoratets syn karakteriseres som materielle brudd på motorferdsellovens forbud mot kjøring i utmark. Mangelfull utfyll ing av kjørebok etter bokstav c vil videre lett kunne benyttes for å unndra seg kontroll med at fører holder seg til det tillatte antall turer. Miljødirektoratet mener derfor satsene her bør settes betydelig høyere, for at gebyret skal oppnå tilstrekkelig individual- og allmennpreventiv effekt. Vi foreslår på dette grunnlag at gebyret for de øvrige overtredelsene settes til kr En slik sats vil være betydelig lavere en bøtesatsene for overtredelser av motorferdselloven. Dersom evalueringer viser at gebyrsatsene ikke gir tilstrekkelig preventiv effekt, vil det være aktuelt å heve satsene. Det utmåles ett gebyr for hver overtredelse. Saksbehandling Departementet legger i proposisjonen til grunn at overtredelsesgebyr gjennomgående ilegges på stedet. Miljødirektoratet vil imidlertid bemerke at ikke alltid vil la seg gjøre å foreta de nødvendige undersøkelsene som er nødvendig for å utferdige overtredelsesgebyret i felt, blant annet kan det være nødvendig å oppnå kontakt med kommunen for å fastslå om fører faktisk har en tillatelse, som ikke er medbragt, eller om han kjører uten noen tillatelse og forholdene dermed heller bør straffeforfølges. Miljodirektoratet foreslår derfor at ileggelse på stedet kun angis som et mulig alternativ og ikke som eneste framgangsmåte. Det legges videre til grunn at overtredelsesgebyr vil være enkeltvedtak og at saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kapittel IV dermed gjelder. Alle reglene i kapittel IV vil ikke passe like godt ved ileggelse av overtredelsesgebyr. Departementet legger i proposisjonen til grunn at det gjennomgående vil være få eller ingen dokumenter å begjære innsyn i. Videre vil utredningsplikten bli noe begrenset som følge av regelens karakter. Etter forvaltningsloven 16 skal en part som ikke har uttalt seg på annen måte som hovedregel gis et skriftlig forhåndsvarsel som skal gi parten mulighet til å ivareta sitt tarv. Skriftlig forhåndsvarsling kan imidlertid unnlates dersom parten allerede har fått kjennskap til at vedtak skal treffes, og har hatt rimelig Notat Side 3 av 7

4 tid til å uttale seg eller dersom varsel av andre grunner må anses åpenbart unødvendig. Ettersom overtredelsesgebyr ilegges for lett konstaterbare overtredelser, uavhengig av skyld og med standardiserte satser, legger Miljødirektoratet til grunn at parten normalt vil ha tilstrekkelig mulighet til å uttale seg på stedet, og at forhåndsvarsel dermed kan unnlates. Etter forvaltningsloven 24 og 25 skal et vedtak begrunnes. Begrunnelsen skal vise til reglene vedtaket bygger på og nevne de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Miljødirektoratet legger til grunn at begrunnelsen for de overtredelsene vi foreslår å gebyrlegge kan gjøres svært kort. I og med at det er lite rom for skjønn ved ileggelse av overtredelsesgebyr, vil de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven 8 til 12 få begrenset betydning i enkeltsaker. Der gebyr ilegges på stedet, foreslår vi at vedtaket fattes ved utfylling av gebyrblankett fastsatt av Miljødirektoratet. På bakgrunn av høyesterettspraksis angående overtredelsesgebyr legger Miljødirektoratet til grunn at det kreves klar bevisovervekt for at fører har begått en av de nevnte overtredelsene for at gebyr kan ilegges. Når gebyret ilegges på stedet for overtredelser som er enkle å konstatere, antar vi Iikevel at det forsterkede beviskravet har begrenset praktisk betydning. Forvaltningslovens regler om klage får anvendelse. Klageinstans vil være Klima- og miljødepartementet. Økonomiske og administrative konsekvenser De nye reglene om fornøyelseskjøring med snøscooter vil trolig føre til økt kjøring med snøscooter, noe som igjen kan medføre en risiko for at antallet overtredelser øker. Miljødirektoratet mener et overtredelsesgebyr kan være et effektivt virkemiddel for å hindre en slik økning. Innføring av overtredelsesgebyr vil medføre merarbeid for Miljødirektoratet knyttet til saksbehandling. Vi antar dog at utferdigelse av et overtredelsesgebyr vil være mindre arbeidskrevende enn å utferdige en politianmeldelse, og at merarbeidet kun knytter seg til overtredelser som i dag ikke politianmeldes. For overtredelser som ellers ville ha blitt politianmeldt antar vi at forslaget også vil medføre tilsvarende mindre ressursbruk hos politiet. Forslaget vil medføre behov for økte ressurser til opplæring av naturoppsynets personale, og til klagebehandling i Miljødirektoratet og i departementet. Hvor stort omfanget av klager blir, og hvilke ressurser som dermed er nødvendig for klagebehandling, framstår i dag som usikkert. Det må etableres et standardskjema for ileggelse a gebyr der det ilegges på stedet og for forhåndsvarsling der det ilegges etter etterfølgende vedtak. Det må etableres rutiner for betaling og inndriving av forfalte pengekrav. Vi foreslår at inndriving foretas av Statens innkrevingssentral. Miljedirektoratet mener det ved avslutning av hver vintersesong vil være naturlig å evaluere effekten av forskriften, og eventuelt vurdere endringer. Merknader til de enkelte bestemmelser I Saklig virkeområde Paragrafen presiserer at fbrskriften gjelder overtredelsesgebyr der en snøscooterfører overtrer motorferdselregelverket. Til 2 (oyertredelser som kan sanksjoneres med gebyr) Paragrafens første punktum gir Statens naturoppsyn hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr for overtredelsene angitt i bokstavene a e. Notat Side 4 av 7

5 Med «Statens naturoppsyn» menes her alle som opptrer med tjenestebevis fra Statens naturoppsyn. I tillegg til ansatte i Statens naturoppsyn, omfatter dette i første rekke ansatte i fjellstyrene og i Statskog fielltjenesten. Avtaler om tjenestekjøp har vært inngått helt siden Statens naturoppsyn ble opprettet i Miljødirektoratet mener at hensynet til rettsikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt i forhold til slike tjenestekjøp. Alle som utfører oppsynsoppdrag etter avtale om tjenestekjøp, er underlagt instruksjonsmyndighet fra Statens naturoppsyn. Det anses heller ikke å være interessekonflikter mellom oppdrag som utføres på vegne av Statens naturoppsyn og andre. Endelig gir de foreslåtte reglene om overtredelsesgebyr svært lite rom for skjønn. Bestemmelsen er formulert som en skjønnsmessig adgang til å ilegge gebyr. Miljødirektoratet understreker at den klare hovedregelen er at alle overtredelser Statens naturoppsyn avdekker skal sanksjoneres. Spørsmålet blir dermed normalt om en overtredelse som dekkes av overtredelsesgebyr likevel heller skal politianmeldes. Nærmere angivelse av når en overtredelse som kan gebyrlegges likevel skal møtes med politianmeldelse framgår i andre ledd. Den foreslåtte bokstav a rammer unnlatelse av å etterkomme pålegg om å vise fram gyldig førerkort. Hjemmelen for Statens naturoppsyn til å kreve førerkort framlagt ble innført ved lovendringa av 7. mai proposisjonen forutsetter departementet at unnlatelse av å framvise førerkort skal medføre overtredelsesgebyr. Dersom det ved kontrollen avdekkes at fører i det hele tatt ikke har førerrett, vil overtredelsen møtes med anmeldelse. Bokstav b rammer unnlatelse av å etterkomme pålegg om å vise fram tillatelse som er pliktig å medbringe, jf. forskrift om motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 5, 5a og 6, jf. 7. Også her rammes kun det forhold at fører ikke viser fram en tillatelse han eller hun faktisk har fått. Dersom det ikke er gitt tillatelse, skal overtredelsen møtes med politianmeldelse. Etter bokstav c kan det ilegges gebyr der fører unnlater å etterkomme pålegg om å vise fram utfylt kjørebok når krav om å medbringe førerbok framgår av vilkår til tillatelse etter forskrift om motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 5, 5a og 6, jf. 7. Bestemmelsen rammer både tilfeller der kjøreboka i det hele tatt ikke framvises, og der den er framvises, men ikke er utfylt. Bokstav d gir hjemmel til å ilegge gebyr, dersom fører som har tillatelse ikke overholder vilkår om at kjøring ikke skal skje til visse tider av døgnet eller på særskilt angitte dager. Bokstav e gir tilsvarende hjemmel ved kjøring i kommunal løype. Begrensninga til «særskilt angitte dager» sikter til helgedager, helligdager mv der forskriften eller tillatelsen angir at kjøring ikke kan flnne sted. Forskriften gir ikke adgang til å ilegge gebyr for kjøring utenfor sesongen angitt i forskriften eller tillatelsen eller når løypa er stengt ved særskilt vedtak. Disse tilfellene er etter Miljødirektoratets oppfatning av en slik alvorlighetsgrad at de bør møtes med strafferettslige sanksjoner. Etter bokstav f kan det ilegges gebyr der fører overtrer den kommunale forskriftens regler om kjøring i tilknytning til rasting. Hensynet til at overtredelsesgebyr skal brukes i «enkle» saker der vilkårenc gir lite rom for diskusjoner tilsier etter Miljodirektoratets oppfatning at det kun kan ilegges gebyr der den kommunale forskriften har egne regler om hvordan en skal kjøre ut fra løypa ved rasting. Adgangen til å ilegge gebyr gjelder videre kun så lenge fører holder seg innenfor områder hvor rasting er tillatt. Kjøres det ut av denne sonen, vil forholdet medføre politianmeldelse. Paragrafens andre ledd angir når et forhold som kan møtes med overtredelsesgebyr likevel skal anmeldes. Politianmeldelse skal være utgangspunktet der fører samtidig har overtrådt bestemmelser som ikke kan møtes mcd gebyr, eller der overtredelsen framstår som grov. Ved den sistnevnte vurderinga kan det blant annet legges vekt på om kjøringa medfører fare for skade på personer eller naturmangfold, eller at fører tidligere er ilagt gebyr for overtredelser av motorferdselregelverket. Notat Side 5 av 7

6 Til 3 (satser for overtredelsesgebyr) Paragrafens første ledd fastsetter overtredelsesgebyret til kr 500 for formalovertredelsene i 2 bokstav a og b. For øvrige overtredelser er satsen kr Andre ledd første punktum presiserer at det fastsettes ett gebyr per overtredelse. Samlet gebyr vil da tilsvare summen av enkeltgebyrene. Til 4 (betaling) Paragrafens første og tredje ledd gjentar bestemmelsene i motorferdselloven 12 b andre og tredje ledd om forfallstidspunkt, om vedtaket som tvangsgrunnlag og om foreldelse. 1 andre ledd er det inntatt en bestemmelse etter mønster fra forskrift om gebyrer etter vegtrafikkloven om at gebyret forhøyes med 50 % dersom det ikke er betalt ved forfall. Miljødirektoratet mener en bestemmelsen som gir sterk oppfordring til å betale før forfall, vil medføre betydelig ressursbesparelse for staten ved at færre krav går til inndriving. Bestemmelsens f_jerdeledd angir at Miljødirektoratet kan frafalle kravet. Dette gjelder både hovedkravet og eventuelt tilleggsgebyr. Miljødirektoratet legger til grunn at adgangen til å frafalle kravet følger allerede av den alminnelige adgangen forvaltninga har til å omgjøre egne vedtak til gunst for en part etter forvaltningsloven 35, men finner likevel grunn til å presisere dette i forskriften. Vi legger til grunn at det kun vil være aktuelt å frafalle kravet i særlige tilfeller, der det vil virke urimelig å opprettholde vedtak. Til 5 (saksbehandling) Bestemmelsens første ledd slår fast at vedtaket om ileggelse av overtredelsesgebyr er et enkeltvedtak og at forvaltningslovens regler gjelder. 1samsvar med den generelle regelen i forvaltningsloven 28 kan vedtaket påklages til det nærmest overordnede forvaltningsorganet, som er Klima- og miljødepartementet. Etter paragrafens andre ledd kan gebyret ilegges på stedet der dette er forenelig med reglene i forvaltningsloven. Overtredelsene det kan ilegges gebyr for er av en slik art at føreren normalt må kunne forventes å presentere eventuelle motforestillinger på stedet. Miljodirektoratet legger derfor til grunn at det normalt vil være adgang til å ilegge gebyr på stedet, der faktum er tilstrekkelig avklart. Konkrete forhold kan likevel tilsi at det kun gis forhåndsvarsel på stedet og at overtredelsesgebyr ilegges senere. Ved ileggelse på stedet benyttes gebyrblankett fastsatt av Miljødirektoratet. Paragrafens tredje ledd inneholder en regel om at verge skal varsles om ileggelse av gebyr, der fører er mindreårig. Som nevnt over skal forholdet forfølges straffeprosessuelt hvis fører samtidig overtrer andre bestemmelser. Der fører er under 16 år, og dermed ikke har førerrett, vil gebyr dermed ikke være aktuelt. Til 6 (ikrafttredelse) Forskriften trer i kraft 1. oktober Forslag til forskrift om gebyr for visse overtredelser etter motorferdselloven ved bruk av snøscooter Fastsatt av Miljudirektoratet xx med hjemmel i lov 10.juni 1977 nr. 82 om motolferdsel i utmark og vassdrag 12 bjjerde ledd og delegeringsvedlak 18.juni (saklig virkeområde) Forskriften gjelder overtredelsesgebyr for overtredelser av nærmere angitte bestemmelser i eller i medhold av motorferdselloven ved bruk av snøscooter. (overtredelser som kan sanksjoneres med gebyr). Statens naturoppsyn kan uten hensyn til skyld ilegge fører av snøscooter overtredelsesgebyr ved følgende overtredelser av bestemmelser i eller i medhold av motorferdselloven: Notat Side 6 av 7

7 unnlatelse av å etterkomme pålegg om å vise fram gyldig førerkort, jf. motorferddselloven 12 a, unnlatelse av å etterkomme pålegg om å vise fram tillatelse som er pliktig å medbringe, jf forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 7 andre ledd, unnlatelse av å etterkomme pålegg om å vise fram utfylt kjørebok når krav om slik kjørebok framgår av tillatelse etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 5, 5 a, 5 b eller 6, jf. 7 andre ledd, kjøring til tider på døgnet eller på særskilt angitte dager (helgedager, helligdager mv.), der tillatelse etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 5, 5 a, 5 b eller 6, jf. 7, setter vilkår om at kjøring ikke kan skje, kjøring i løype til tider på døgnet eller på særskilt angitte dager (helgedager, helligdager mv.) der kjøring etter kommunal forskrift etter motorferdselloven 4 a er forbudt, t) kjøring i strid med regler i kommunale forskrifter som angir hvordan man skal kjøre i områder hvor rasting er tillatt. Overtredelser som kan møtes med gebyr skal likevel politianmeldes, dersom det samtidig avdekkes overtredelser som ikke kan møtes med gebyr, eller der overtredelsen framstår som grov. (satser for overtredelsesgebyr). Gebyr for overtredelse av 2 bokstav a og b er kr. 500,-. For øvrige overtredelser er gebyret kr. 3000,-. Det ilegges ett gebyr for hver overtredelse. (betaling) Overtredelsesgebyret forfaller til betaling 2 måneder fra vedtak er fattet. Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg. Dersom fører går til søksmål mot staten for å prøve vedtakets gyldighet, suspenderes tvangskraften. Er gebyr ikke betalt innen 2 måneder etter ileggelsen, forhøyes gebyret med femti prosent. Overtredelsesgebyret tilfaller staten og kreves inn av Statens innkrevingssentral. Adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr foreldes 2 år etter at overtredelsen er opphørt. Fristen avbrytes ved at Statens naturoppsyn gir forhåndsvarsel eller fatter vedtak om overtredelsesgebyr. Gebyr eller forhøyelse av gebyr kan frafalles av Miljødirektoratet. (saksbehandling) Ileggelse av overtredelsesgebyr er et enkeltvedtak. Vedtak kan påklages til Klima- og miljødepartementet. Klagefristen er 3 uker. Gebyr kan ilegges på stedet på fastsatt gebyrblankett. Kravet til forhåndsvarsel kan fravikes, jf. forvaltningsloven 16 tredje ledd. Er fører av snøscooteren mellom 16 og 18 år, varsles dennes verge om ileggelsen. (ikrafttredelse) Forskriften trer i kraft I. oktober Notat Side 7 av 7

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006)

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) Besl. O. nr. 37 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37 Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) År 2006 den 5. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette.

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette. 16-1. Forhold som kan medføre overtredelsesgebyr. Gebyrenes størrelse (1) Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Utval: Hovudutval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: 07.06.

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Utval: Hovudutval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: 07.06. Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: 07.06.2016 Tid: 08:30 Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71 00. Varamedlemmer

Detaljer

Lovutkast. Utkast til lov om måling. Kapittel 23. Kapittel 1 Innledning. Kapittel 2 Grunnleggende måleteknisk infrastruktur

Lovutkast. Utkast til lov om måling. Kapittel 23. Kapittel 1 Innledning. Kapittel 2 Grunnleggende måleteknisk infrastruktur Kapittel 23 Lovutkast Utkast til lov om måling Kapittel 1 Innledning 1 (Formål) Lovens formål er å sikre en måleteknisk infrastruktur som har tillit nasjonalt og internasjonalt og bidra til effektiv bruk

Detaljer

Rapport etter tilsyn med Flesberg kommune som myndighet etter motorferdselloven

Rapport etter tilsyn med Flesberg kommune som myndighet etter motorferdselloven Vår dato: 02.06.2010 Vår referanse: 2010/3033 Arkivnr.: 444 Deres referanse: Jorunn Trømborg Saksbehandler: Frode Torvik Innvalgstelefon: 32 26 66 65 Rapport etter tilsyn med Flesberg kommune som myndighet

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE DØNNA KOMMUNE Helge Tobiassen Kveldsolgata 77 8618 MOI RANA Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE 06.11.2013 TILSYNSRAPPORT DATERT 5.11.2013 - UTTALELSE Viser

Detaljer

Byg kapittel 17 17-1 til 17-3

Byg kapittel 17 17-1 til 17-3 Nye sanksjonsregler 1 Ny lov ny oppbygging - fem deler Alminnelig del Plandel Gjennomføring Byggsaksdel Håndhevings- og gebyrregler Sluttbestemmelser Felles Plan Felles Bygging Felles Felles Vi snakker

Detaljer

Høringsnotat - Utmåling av overtredelsesgebyr etter tolloven - forslag til endringer i tollforskriften

Høringsnotat - Utmåling av overtredelsesgebyr etter tolloven - forslag til endringer i tollforskriften Saksnr. 16/203 25.10.2016 Høringsnotat - Utmåling av overtredelsesgebyr etter tolloven - forslag til endringer i tollforskriften Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Vurderinger og forslag... 4

Detaljer

Ot.prp. nr. xx ( )

Ot.prp. nr. xx ( ) Olje- og energidepartementet Ot.prp. nr. xx (2003-2004) Om lov om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) T

Detaljer

2012/3309 BS - 186/298 - bustadhus - Valen - Maren Helland og Helge Skaaluren

2012/3309 BS - 186/298 - bustadhus - Valen - Maren Helland og Helge Skaaluren Valen, 16.03.14 2012/3309 BS - 186/298 - bustadhus - Valen - Maren Helland og Helge Skaaluren Viser til tlf og ditt brev av 07.03.14, deres ref 2014/669-1 Vi vil for ordens skyld informere om at vi er

Detaljer

Ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven kap. 32 utvalgte tema v/ rådgiver Stian Eriksen

Ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven kap. 32 utvalgte tema v/ rådgiver Stian Eriksen Ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven kap. 32 utvalgte tema v/ rådgiver Stian Eriksen 1. Hovedregel om plikt til å forfølge ulovligheter Pbl. 32-1 første ledd: «Kommunen skal forfølge overtredelser

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv.

Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1.Formål Loven har til formål å beskytte mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder. 2.Definisjoner

Detaljer

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr Jf pbl 32-8 og SAK 10 kapittel 16

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr Jf pbl 32-8 og SAK 10 kapittel 16 Byggesakskontoret Vidar Fagerheim Urtegårdsgata 15 8006 Dato:...14.12.2016 Saksbehandler:...Anita R. Berntsen Telefon direkte:...75 55 53 43 Deres ref.:... Løpenr.:...93326/2016 Saksnr./vår ref.:...2016/2610

Detaljer

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.02.2016 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett (1) Kommunen skal frata ansvarlig foretak ansvarsrett når foretaket: a. i vesentlig

Detaljer

Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Flekkefjord kommune Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres referanse Vår referanse Dato 15/3356 14/00404-9/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Vedtak - Endelig kontrollrapport for Hovedredningssentralen Nord-Norge Internkontroll og informasjonssikkerhet

Vedtak - Endelig kontrollrapport for Hovedredningssentralen Nord-Norge Internkontroll og informasjonssikkerhet Hovedredningssentralen for Nord-Norge Postbpoks 1016 8001 BODØ Deres referanse Vår referanse Dato 2014/01692-2 010 14/00492-7/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport for Hovedredningssentralen

Detaljer

Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr - gbnr 217/10

Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr - gbnr 217/10 Saksframlegg Arkivnr. 217/1 Saksnr. 2015/2356-18 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Even Greis Terjesønn Hansen Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr - gbnr

Detaljer

Varsel om pålegg og tvangsmulkt

Varsel om pålegg og tvangsmulkt Byggesakskontoret Agnar Harry Nyheim Lysthushaugen 16 Varsel om pålegg og tvangsmulkt 8102 SKJERSTAD Dato:...12.09.2016 Saksbehandler:...Grete Bach Mortensen Telefon direkte:...75 55 53 61 Deres ref.:...

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM ENDRINGER I NATURMANGFOLDLOVEN OG NATUROPPSYNSLOVEN

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM ENDRINGER I NATURMANGFOLDLOVEN OG NATUROPPSYNSLOVEN Miljøverndepartementet Avdeling for naturforvaltning Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO e-post: oivind.dannevig@md.dep.no Deres ref: 12/5835 Vår ref: mcg Dato: 18. februar 2013 HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM ENDRINGER

Detaljer

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.Lovens formål Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje

Detaljer

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003)

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) Tilråding fra Finansdepartementet av 15. august

Detaljer

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO YIT AS Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/469 MAB VEMA 471.5 Dato: 08.07 2011 Vedtak V2011-14 YIT AS Haug og Ruud AS konkurranseloven 29, jf. 19 første ledd vedtak om ileggelse

Detaljer

Ulovligheter. Tommy Haugan, Molde kommune

Ulovligheter. Tommy Haugan, Molde kommune Ulovligheter Tommy Haugan, Molde kommune Aktuelle tema Definisjonen og oppfølgingsplikten Hvem kan følges opp? Forhåndsvarsel Pålegg Tvangsmulkt og forelegg Overtredelsesgebyr Samordning Definisjonen Avvik

Detaljer

Er overtredelsesgebyr et enkelt virkemiddel? Tommy Haugan Juridisk rådgiver, Molde kommune

Er overtredelsesgebyr et enkelt virkemiddel? Tommy Haugan Juridisk rådgiver, Molde kommune Er overtredelsesgebyr et enkelt virkemiddel? Tommy Haugan Juridisk rådgiver, Molde kommune Aktuelle tema Kort om overtredelsesgebyr. Våre erfaringer: Politikk Prioriteringer Eksempler Fremgangsmåten Forhåndsvarselet

Detaljer

Utkast til lov om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven):

Utkast til lov om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven): Utkast til lov om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven): I lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) gjøres følgende endringer: 2 skal lyde: 2. Saklig virkeområde

Detaljer

OVERTREDELSESGEBYR - EN KORT OVERSIKT OVER REGELVERKET OG ERFARINGER FRA KLAGESAKER

OVERTREDELSESGEBYR - EN KORT OVERSIKT OVER REGELVERKET OG ERFARINGER FRA KLAGESAKER OVERTREDELSESGEBYR - EN KORT OVERSIKT OVER REGELVERKET OG ERFARINGER FRA KLAGESAKER TAGE A. T. ERIKSEN, JURIDISK RÅDGIVER 31.05.2013 1 Oversikt over tema Hva er overtredelsesgebyr? Pbl. 32-8 Kort om de

Detaljer

Veileder til forurensningsmyndighetene. Bruk av tvangsmulkt

Veileder til forurensningsmyndighetene. Bruk av tvangsmulkt Veileder til forurensningsmyndighetene Bruk av tvangsmulkt 2478 2009 Veileder i bruk av tvangsmulkt Forord Tvangsmulkt har lenge vært anvendt som et effektivt virkemiddel for forurensningsmyndighetene

Detaljer

Fylkesmannens overprøving av vedtak om overtredelsesgebyr. rådgiver Ane Karine Lillevoll

Fylkesmannens overprøving av vedtak om overtredelsesgebyr. rådgiver Ane Karine Lillevoll Fylkesmannens overprøving av vedtak om overtredelsesgebyr rådgiver Ane Karine Lillevoll 2014: fire klager på ilagt overtredelsesgebyr Tre av disse fire vedtakene ble delvis omgjort Hvorfor omgjør Fylkesmannen

Detaljer

Det vises til Datatilsynets tilsynets varsel om vedtak og overtredelsesgebyr av 16. april 2013 og virksomhetens merknader i brev av 14. mai 2013.

Det vises til Datatilsynets tilsynets varsel om vedtak og overtredelsesgebyr av 16. april 2013 og virksomhetens merknader i brev av 14. mai 2013. Retura Sør-Trøndelag Postboks 94 7301 ORKANGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato TEV/450/99/2013 12/00571-8/HTE 3. juli 2013 Retura Sør-Trøndelag - bruk av GPS - vedtak og overtredelsesgebyr

Detaljer

Høring - gjennomføring av returdirektivet i norsk rett

Høring - gjennomføring av returdirektivet i norsk rett POLITIET Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 OSLO Deres neferanse Vår referanse Dato 201000851-201002042-3 17.03.2010 Høring - gjennomføring av returdirektivet i norsk rett Oslo politidistrikt oppfatter

Detaljer

Tilsyn og oppfølging av brudd på dyrevelferdsloven i landbruket

Tilsyn og oppfølging av brudd på dyrevelferdsloven i landbruket Tilsyn og oppfølging av brudd på dyrevelferdsloven i landbruket 11.11.2016 Anne Marie Jahr Seksjonssjef dyr Romerike og Oslo Hva skal vi snakke om? Litt om Mattilsynet organisering og oppgaver Dyrevelferdsloven

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Inger Johanne og Knut Arne Hovdal Svenskhalla 7633 FROSTA Deres ref: Vår ref: TONTYH 2016/4183 Dato: 13.06.2017 Sakstype: Delegert byggesak

Detaljer

Saknr. 14/ Saksbehandler: Rune Hoff. Innstilling til vedtak:

Saknr. 14/ Saksbehandler: Rune Hoff. Innstilling til vedtak: Saknr. 14/7684-2 Saksbehandler: Rune Hoff Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring - forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte

Detaljer

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet INKASSOLOVEN 1988 Inkassoloven - inkl. Dato: LOV-1988-05-13-26 Departement: JD (Justisdepartementet) Publisert: ISBN 82-504-1468-3 Ikrafttreden: 1989-10-01 Endret: LOV-1993-06-11-83 fra 1994-01-01 Lov

Detaljer

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5(

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( 04 Kommunens saksbehandling Byggesak Rådgivning Undervisning 1 Kommunens(oppgaver( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( Ansvarsre()skal)søkes)for)kontrollområdene)e(er) )1462,)evt.) ) 1463.)) Kontrollforetak)søknadsbehandles)på)samme)måte)som)

Detaljer

SAKSFREMLEGG. 4. Alta kommune støtter forslaget om å oppheve nasjonal forskrift 5d.

SAKSFREMLEGG. 4. Alta kommune støtter forslaget om å oppheve nasjonal forskrift 5d. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/5056-2 Arkiv: K01 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING ENDRING I FORSKRIFT FOR BRUK AV MOTORKJØRETØYER I UTMARK OG INVITASJON TIL Å SØKE OM Å DELTA I FORSØKSORNING

Detaljer

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. Mottaker Surnadal Transportpartner AS Codex Advokat Oslo AS Postboks 2743 Solli 0204 OSLO

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. Mottaker Surnadal Transportpartner AS Codex Advokat Oslo AS Postboks 2743 Solli 0204 OSLO Mottaker Surnadal Transportpartner AS Codex Advokat Oslo AS Postboks 2743 Solli 0204 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2012/0653-13 Saksbehandler: Saksansvarlig: Knut Alexander Johnsen Gjermund Nese Dato: 01.07.2014

Detaljer

Kapittel 16. Overtredelsesgebyr

Kapittel 16. Overtredelsesgebyr Kapittel 16. Overtredelsesgebyr Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 29.06.2016 Kapittel 16. Overtredelsesgebyr Innledning Hjemmelen for overtredelsesgebyr er pbl. 32-8. Overtredelsesgebyr er en

Detaljer

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Side 1 av 5 LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. DATO: LOV-1999-07-16-69 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1999 Nr. 16 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Sentrale endringer i WADC pr. 01.01.2015

Sentrale endringer i WADC pr. 01.01.2015 Sentrale endringer i WADC pr. 01.01.2015 Lov- og organisasjonsseminaret 25.10.2014 Niels R. Kiær Prosessen Tre «høringsrunder» der berørte parter har gitt innspill Ikke en lovgivningsprosess som ved

Detaljer

Vedtak om sanksjon i form av overtredelsesgebyr - brudd på valgloven 9-9 om offentliggjøring av valgresultater og prognoser

Vedtak om sanksjon i form av overtredelsesgebyr - brudd på valgloven 9-9 om offentliggjøring av valgresultater og prognoser Svelviksposten Dag Wathne Vår ref.: 15/1118-5/LEK Deres ref.: Dato: 27.10.2015 Vedtak om sanksjon i form av overtredelsesgebyr - brudd på valgloven 9-9 om offentliggjøring av valgresultater og prognoser

Detaljer

Persontransport i utmarksnæring: Høring om behov for endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Persontransport i utmarksnæring: Høring om behov for endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag HØRINGSNOTAT FRA KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET Persontransport i utmarksnæring: Høring om behov for endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 1 Innledning Klima-

Detaljer

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse Sak: 2015/947 BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Saken gjelder

Detaljer

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan frafalle påløpt tvangsmulkt.

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan frafalle påløpt tvangsmulkt. Forurensningsloven 22. (krav til utførelse av avløpsanlegg) Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle fastsette nærmere krav til avløpsledning, herunder om den skal være lukket

Detaljer

Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler

Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler 1. Bakgrunnen for malene Plan- og bygningsmyndigheten skal påse at plan- og bygninglovgivningen overholdes i kommunen etter

Detaljer

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Tittel: Dok.nr: VU002 Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: 25.04.2017 Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 KONKURRANSEANALYSE OG EFFEKTIVITETSGEVINSTER...

Detaljer

Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset

Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset St Croix AS Østre vei 76 1397 NESØYA Deres referanse Vår referanse Dato 14/01190-8/MLS 22.06.2015 Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset Den 16. oktober 2014 gjennomførte

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Høringsnotat Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr 22. januar 2018 Innledning Forskrift om elektroforetak

Detaljer

Vår saksbehandler Vårref. Deresref. Dato Pål Bergum 12/496 Per OlavFoss oppgisved allehenv.

Vår saksbehandler Vårref. Deresref. Dato Pål Bergum 12/496 Per OlavFoss oppgisved allehenv. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Forebyggende avdeling MOTTATT Rissa kommune Rådhusveien 13 N-7100 RISSA PÅLEGG Brann- og eksplosjonsvernloven 37 Vår saksbehandler Vårref. Deresref. Dato Pål Bergum

Detaljer

RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT

RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT LOGO RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT Rutineskrivets anvendelsesområde Dette rutineskrivet gjelder kommunens behandling av klager over parkeringsgebyr og tilleggsavgift

Detaljer

Vedtak V2013-9 - EG A/S - ASP AS - konkurranseloven 29 jf. 19 første ledd - ileggelse av overtredelsesgebyr - brudd på gjennomføringsforbudet

Vedtak V2013-9 - EG A/S - ASP AS - konkurranseloven 29 jf. 19 første ledd - ileggelse av overtredelsesgebyr - brudd på gjennomføringsforbudet Mottaker EG A/S v/ Codex Advokat Oslo Postboks 2743 Solli 0204 Oslo Norge Deres ref.: 430000/8695 Vår ref.: 2012/0117-14 Saksbehandler: Saksansvarlig: Knut Alexander Johnsen Gjermund Nese Dato: 21.11.2013

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 49 Lov om endringer i

Detaljer

Gnr 16 bnr 1 - Haug gård - Arealbruk i strid med reguleringsbestemmelsene - Plan R-256 - Vedtak om tvangsmulkt

Gnr 16 bnr 1 - Haug gård - Arealbruk i strid med reguleringsbestemmelsene - Plan R-256 - Vedtak om tvangsmulkt Ås kommune Gnr 16 bnr 1 - Haug gård - Arealbruk i strid med reguleringsbestemmelsene - Plan R-256 - Vedtak om tvangsmulkt Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 14/02598-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 07/ /CBR 26. april 2012

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 07/ /CBR 26. april 2012 Norsk karkirurgisk register - NORKAR St Olavs Hospital HF Postboks 3250 Sluppen 7006 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 07/00382-12/CBR 26. april 2012 NORKAR - varsel om

Detaljer

Vedtak - Endelig kontrollrapport - Justis -og beredskapsdepartementet - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Vedtak - Endelig kontrollrapport - Justis -og beredskapsdepartementet - Internkontroll og informasjonssikkerhet Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 14/7350-AHA 14/00130-7/HHU 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Justis -og beredskapsdepartementet

Detaljer

OPPFØLGING AV ULOVLIGE FORHOLD

OPPFØLGING AV ULOVLIGE FORHOLD OPPFØLGING AV ULOVLIGE FORHOLD TVANGSMULKT - SAKSBEHANDLING PIA KARINE HEM MOLAUG KRISTIANSAND, 4. FEBRUAR 2015 REGELVERK Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven), av 13. mars 1981

Detaljer

Kunngjort 22. mai 2017 kl PDF-versjon 22. mai 2017

Kunngjort 22. mai 2017 kl PDF-versjon 22. mai 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. mai 2017 kl. 15.00 PDF-versjon 22. mai 2017 22.05.2017 nr. 30 Lov om fornøyelsesinnretninger

Detaljer

Prop. 94 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 94 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 94 L (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i politiregisterloven mv. (politiattesthjemler tilpasninger til ny straffelov) Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg KONGELIG RESOLUSJON Forskrift om endring av tre forskrifter etter deltakerloven. Endring av delegert myndighet etter deltakerloven. Kongelig resolusjon

Detaljer

Anmeldelser, håndheving og sanksjoner. Line Novstad, Lillehammer september 2014

Anmeldelser, håndheving og sanksjoner. Line Novstad, Lillehammer september 2014 Anmeldelser, håndheving og sanksjoner Line Novstad, Lillehammer 2. 4. september 2014 Anmeldelser av straffbare forhold Generelt: Bruk av anmeldelse og trussel om straff er ønskelig og viktig i allmennpreventiv

Detaljer

Sanksjonsreglement for Norges Danseforbund

Sanksjonsreglement for Norges Danseforbund Sanksjonsreglement for Norges Danseforbund Vedtatt på ekstraordinært ting 19.januar 2013 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Norges Danseforbund

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Klagenemnda har møte Torsdag 07. mai 2009 kl. 10.00 i møterom Lerresfjord v/brann. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Klagenemnda har møte Torsdag 07. mai 2009 kl. 10.00 i møterom Lerresfjord v/brann. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Klagenemnda har møte Torsdag 07. mai 2009 kl. 10.00 i møterom Lerresfjord v/brann Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Petter Sødal) mot A (advokat

Detaljer

Høring - styrking av Tolletatens kontroll med vareførsel over grensen

Høring - styrking av Tolletatens kontroll med vareførsel over grensen Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Linn Murem Humerfelt 04.08.2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 2016/433565 FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 DEP 0030 OSLO Høring - styrking

Detaljer

FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige

FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige Side 1 av 5 FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser DATO: FOR-2002-11-15-1288 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings- administrasjons, og kirkedepartementet) AVD/DIR: Konkurransepolitisk

Detaljer

Forvaltningens reaksjonsformer når søker bryter tilskuddsregelverket

Forvaltningens reaksjonsformer når søker bryter tilskuddsregelverket Forvaltningens reaksjonsformer når søker bryter tilskuddsregelverket Hanne Klægstad, Arendal Hvorfor kontroll? Det utbetales ca 10 mrd kroner i direktetilskudd året (etter søknad) Tilskuddene må virke

Detaljer

Ulovlighetsoppfølging med fokus på forvaltningslovens krav. Caroline Holm Juridisk rådgiver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 7.

Ulovlighetsoppfølging med fokus på forvaltningslovens krav. Caroline Holm Juridisk rådgiver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 7. Ulovlighetsoppfølging med fokus på forvaltningslovens krav Caroline Holm Juridisk rådgiver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 7. mai 2014 Aktuelle tema Plikten Virkemidlene Saksbehandling og gjennomføring Litt

Detaljer

Overtredelsesgebyr pbl. 32-8

Overtredelsesgebyr pbl. 32-8 Overtredelsesgebyr pbl. 32-8 Fylkesmannen i Østfold juridisk avdeling rådgiver Yngve R. Romsvik seniorrådgiver Anne Danielsen Haugland Plan- og byggesakssamling for kommunene 30. april og 14. mai 2014

Detaljer

Innst. O. nr. 16. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 71 (2007 2008)

Innst. O. nr. 16. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 71 (2007 2008) Innst. O. nr. 16 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 71 (2007 2008) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i personopplysningsloven mv. (forskriftshjemmel,

Detaljer

Høring - forslag til ny forskrift om gebyr for overtredelse av yrkestransportlova og forslag til endringer i yrkestransportforskriften.

Høring - forslag til ny forskrift om gebyr for overtredelse av yrkestransportlova og forslag til endringer i yrkestransportforskriften. Høring - forslag til ny forskrift om gebyr for overtredelse av yrkestransportlova og forslag til endringer i yrkestransportforskriften. 1. Innledning Samferdselsdepartementet gjorde framlegg om diverse

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Internkontroll og reaksjonsmidler Jon Arne Eie

Norges vassdrags- og energidirektorat. Internkontroll og reaksjonsmidler Jon Arne Eie Norges vassdrags- og energidirektorat Internkontroll og reaksjonsmidler Jon Arne Eie Disposisjon NVEs Miljøtilsyn Hva er internkontroll? Hva kreves? Reaksjonsmidler 2 Miljøtilsyn 3 Tilsynet omfatter Godkjenning

Detaljer

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007. Side 1 av 5

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007 Sak 2007013 ABC Startsiden - klage over vedtak med pålegg om stans av ulovlig markedsføring og formidling av ulovlig lotteri, lotteriloven 14 a, 14 c og 11

Detaljer

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013)

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) LOV 2005-06-10 nr 51: Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven). DATO:

Detaljer

Høring av forslag til endringer i plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger

Høring av forslag til endringer i plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger HØRINGSNOTAT Høring av forslag til endringer i plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD ref. 15/1738) 1. Bakgrunn Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Høringsutkast Forskrift om kommunalt løypenett for rekreasjonskjøring med snøscooter, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Høringsutkast Forskrift om kommunalt løypenett for rekreasjonskjøring med snøscooter, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Høringsutkast Forskrift om kommunalt løypenett for rekreasjonskjøring med snøscooter, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Fastsatt av Selbu kommunestyre den. med hjemmel i lov 10.juni 1977 nr. 82, (motorferdselloven),

Detaljer

Kommunens ulovlighetsoppfølging etter kap 32 i plan- og bygningsloven

Kommunens ulovlighetsoppfølging etter kap 32 i plan- og bygningsloven Ulovlighetsoppfølging Kommunens ulovlighetsoppfølging etter kap 32 i plan- og bygningsloven v/ seniorrådgiver Hege Rasch-Engh Juridisk avdeling Fylkesmannen i Oslo og Akershus Disposisjon Innledning Hovedtema:

Detaljer

Besl. O. nr. 73. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73. Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005)

Besl. O. nr. 73. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73. Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005) Besl. O. nr. 73 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73 Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005) År 2005 den 19. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om varsling,

Detaljer

Avkorting i tilskudd. Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd

Avkorting i tilskudd. Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd Avkorting i tilskudd Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd Tema videre Hva er avkorting? Hvorfor avkorting? Hvordan gjøre en avkorting saksbehandlingsregler

Detaljer

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA Att: advokat Aksel Joachim Hageler/Thomas Sando Postboks 1829 Vika 0123 Oslo (også sendt per e-post til aksel.hageler@steenstrup.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0471-152

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

meldinger SKD 10/08, 13. juni 2008

meldinger SKD 10/08, 13. juni 2008 Skatteetaten meldinger SKD 10/08, 13. juni 2008 Retningslinjer om bokføringspålegg og ileggelse av betinget tvangsmulkt ved overtredelse av bokføringslovgivningen Skattedirektoratet har utarbeidet retningslinjer

Detaljer

Kunngjort 21. juni 2017 kl PDF-versjon 21. juni 2017

Kunngjort 21. juni 2017 kl PDF-versjon 21. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. juni 2017 kl. 15.05 PDF-versjon 21. juni 2017 21.06.2017 nr. 89 Lov om endringer i

Detaljer

Høringsnotat forslag til forskrift om kommunal håndheving av politivedtekter

Høringsnotat forslag til forskrift om kommunal håndheving av politivedtekter Høringsnotat forslag til forskrift om kommunal håndheving av politivedtekter Innledning og bakgrunn Oslo, Trondheim og Bergen kommuner har siden henholdsvis 2004, 2005 og 2007 gjennomført en prøveordning

Detaljer

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for Notat Dato: 21.11.2012 Saksnr.: 12/7171 Høringsnotat - forslag om endringer i lov om merking av forbruksvarer og opphevelse av forskrift om norsk ansvarlig organ for EUs miljømerke, gebyrer, standardkontrakt

Detaljer

6-9. Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett

6-9. Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett 6-9. Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett Publisert dato 21.10.2015 6-9. Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett (1) Lokal godkjenning for ansvarsrett kan trekkes tilbake når

Detaljer

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger Offentlig versjon B2C Energy AS Postboks 5890 Majorstua 0308 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2006/1947-14 MAB VEMA 478.0 Saksbeh.: Vegard M. Aandal Dato: 29.03.2007 Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om

Detaljer

PÅLEGG Brann- og eksplosjonsvernloven 37

PÅLEGG Brann- og eksplosjonsvernloven 37 Trøndelag brann- og redningstjeneste Fcgiieyiggei eiavdeling IKS Rissa Kommune Rådhusveien 13 7100 Rissa PÅLEGG Brann- og eksplosjonsvernloven 37 Vår saksbehandler Vår ref. Deres ref. Dato Joar Ølmheim

Detaljer

Hjemmel for skjøtsel av verneområder og tilbakeføring/retting i naturmangfoldloven. Tone Standal Eriksen, Trondheim

Hjemmel for skjøtsel av verneområder og tilbakeføring/retting i naturmangfoldloven. Tone Standal Eriksen, Trondheim Hjemmel for skjøtsel av verneområder og tilbakeføring/retting i naturmangfoldloven Tone Standal Eriksen, Trondheim 26.01.2011 Skjøtselshjemmelen i NML 47 I verneområder etter dette kapitlet Håndhevingsbestemmelsene

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.04.2014 2014/350 Deres dato: Deres referanse: Torderød skole Adventistkirkens grunnskole ved styrets leder Folke Bernadottes Gate 8 1511

Detaljer

Konkurransetilsynet. Nærings- og Handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO. 1 Bakgrunn

Konkurransetilsynet. Nærings- og Handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO. 1 Bakgrunn Konkurransetilsynet Nærings- og Handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 200801319-2/GBS Vår ref.: 2008/338 MAB RUWI 691 Dato: 16.05.2008 Høringssvar - Forslag til forskrift om berekning

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Tei: +47 22 Fax: +47 22 FIØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL NYE BESTEMMELSER I TOLLFORSKRIFTEN

Tei: +47 22 Fax: +47 22 FIØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL NYE BESTEMMELSER I TOLLFORSKRIFTEN Advokattirrna 4 CLP DA Akersgala 2 Postboks 1974 Vika N10-0125 eslo Tei: +47 22 Fax: +47 22 87 7100 87 71 01 Org.no. 991341129 www.cip no Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep 0030

Detaljer

Plan- og byggesakskonferansen. Ileggelse av overtredelsesgebyr

Plan- og byggesakskonferansen. Ileggelse av overtredelsesgebyr Plan- og byggesakskonferansen 2014 20. november 2014 Ileggelse av overtredelsesgebyr Frank Bjørkum Tromsø kommune Innført ved ny plan- og bygningslov i kraft fra 1. juli 2010 Overtredelsesgebyr: Økonomisk

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler

Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler Dokument dato 2010-04-09 Vår referanse Utarbeidet av Deres dato Deres referanse Ole Edvard Backe Til Arkivkode Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler Bakgrunn / Innledning. Dette dokumentet

Detaljer