Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5(

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5("

Transkript

1 04 Kommunens saksbehandling Byggesak Rådgivning Undervisning 1 Kommunens(oppgaver( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( Ansvarsre()skal)søkes)for)kontrollområdene)e(er) )1462,)evt.) ) 1463.)) Kontrollforetak)søknadsbehandles)på)samme)måte)som) andre)ansvarlige)foretak) Tiltaksklasse)for)kontroll)bestemmes)av)Bltaksklasse)for) prosjektering) Avgjøre)uavhengighet) Tilsyn( Kommunen)kan)føre)Blsyn)med)kontroll) 1) Byggesak Rådgivning Undervisning 2

2 Kommunen'skal'avgjøre'uavhengighet' Der$det$er$tvil$om$,lknytningen$kan$påvirke$kontrollen,$skal$det$ beskrives$i$ansvarsre7ssøknaden,$og$kommunen$skal$avgjøre$om$ ansvarsre7$kan$gis.$( Minimumskrav$om$annen$juridisk$enhet$$ Foretaket$må$ikke$ha$en$relasjon$som$kan$påvirke$kontrollen:$ > Personlig$,lknytning$ > Økonomisk$,lknytning$ Tiltakshaver$ Foretak'' (pro/ul)$ Annen$juridisk$enhet$ Personlige$eller$økonomisk$,lknytning$som$kan$påvirke$ Kontrollforetak$ 73$ 3 Kommunen'skal'avslå'søknad'om'ansvarsre1'dersom'den' finner så#sterk#(lknytning#at#det#kan#påvirke#kontrollen #uavhengigheten#på#andre#måter#ikke#er#(lstrekkelig.# Organisatorisk'uavhengighet'skal'fremgå'av'ulike' organisasjonsnummer Kommunen'kan'i'utgangspunktet'bygge'si1'vedtak'på' erklæring'om'uavhengighet'i'sin'saksbehandling.' 4

3 Kontroll etter kommunens vurdering SAK Kontroll'i'?ltak'ut'fra'lokale'forhold'eller'ved'tvil'om'kompetanse: skal'begrunnes' bør'synliggjøres'på'forhånd' Synliggjøring'i'egne'vedtak,'planbestemmelser,'forhåndskonferanse' med'videre. 5 Kommunen skal avgjøre uavhengighet Der det er tvil om tilknytningen kan påvirke kontrollen, skal det beskrives i ansvarsretts-søknaden, og kommunen skal avgjøre om ansvarsrett kan gis. ( 14-1, 3. ledd 1. setning) Tilknytning er ikke ekskluderende i utgangspunktet: - eierskap - styreplass - familiebånd Men, når bør foretaket opplyse om at en er i tvil,.? 6

4 Kontrollforetak skal være uavhengig Kontrollerende foretak annen juridisk enhet enn det foretaket som utfører arbeid som kontrolleres. ( 14-1, 1. ledd) Tiltakshaver Foretak (pro / utf) Annen juridisk enhet Kontrollør skal ikke ha personlige bindinger Kontrollerende foretak skal ikke ha personlig eller økonomisk tilknytning som kan påvirke kontrollen., og gjelder både i forhold til tiltakshaver og foretak som utfører arbeid som skal kontrolleres. ( 14-2, 2. ledd) Tiltakshaver Foretak (pro / utf) Personlige bindinger? Kontrollforetak Kontrollforetak 8

5 9 NY Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. Kommunen skal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd. Kommunen skal føre tilsyn ved allerede gitte pålegg og når den blir oppmerksom på ulovligheter utover bagatellmessige forhold. Kommunen skal føre tilsyn med særlige forhold etter nærmere forskrift fra departementet. Kommunen kan samarbeide med andre kommuner eller instanser om tilsyn. 10

6 NY Utover tilsynsplikten i 25-1 avgjør kommunen i hvilke saker og på hvilke områder det skal føres tilsyn. Tilsynet gjennomføres på den måte, i det omfang og med den intensitet som kommunen finner hensiktsmessig. Kommunen kan føre tilsyn når som helst i løpet av byggesaken og inntil 5 år etter at ferdigattest er gitt, jf andre ledd. Hvis tilsynet viser vesentlig svikt som ikke er ivaretatt ved uavhengig kontroll, kan kommunen kreve sakkyndig bistand eller utføre tekniske prøver for tiltakshavers regning. Tilsynet skal avsluttes med en sluttrapport. Departementet kan gi forskrift om innhold, gjennomføring og rapportering av tilsyn. 11 Tidsavgrensede'krav'om'?lsyn'''''''''''''''''''''''''''''''''''SAK10' '15I3 1/ / sluttdokumentasjon samsvarserklæringer kontrollerklæringer avviksoversikt FDVdokumentasjon avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelse 1/ / universell utforming energikrav 12

7 Kommunen skal utarbeide strategi for tilsynet etter plan- og bygningsloven 25-1, hvor det bl.a. tas stilling til 1. målsettinger og rutiner for det kommunale tilsynet 2. organisering, eventuelt samarbeid med andre kommuner eller andre instanser, kompetansebehov, ressursbruk og finansiering 3. utvelgelse og prioritering av fagområder, sakstyper, temaer mv., herunder lokale forhold og innsatsområder. Kommunen skal utarbeide en årlig rapport over tilsynsvirksomheten, og hvordan aktiviteten har vært i forhold til strategien. 13 Kommunen skal utarbeide tilsynsrapport ved utført tilsyn i den enkelte sak. Rapporten skal, i den grad det er relevant, gi opplysninger om 1. faktiske forhold, tid, sted, hvem som er til stede og andre opplysninger om tiltaket 2. foretak og ansvar i byggesaken 3. observasjoner under tilsynet 4. bestemmelser, tillatelser mv. som er overtrådt 5. fremlagt dokumentasjon 6. kommunens vurdering av forholdet 7. sanksjoner og andre reaksjoner fra kommunen 8. frist for lukking av avvik. 14

8 Rapporten sendes til tiltakshaver, ansvarlig søker og andre berørte foretak i byggesaken Dersom rapporten berører grunnlaget for sentral godkjenning skal kopi sendes Direktoratet for byggkvalitet Tilsynsrapport er ikke nødvendig ved krav om supplerende opplysninger i forbindelse med søknadsbehandling. Det kan lages fellesrapport ved enkle tilsyn 15 I en periode på 2 år fra 1. januar 2011, skal følgende inngå i kommunens prioriterte tilsynsområder: At det foreligger tilstrekkelig sluttdokumentasjon for tiltaket, samsvarserklæringer kontrollerklæringer oversikt over avvik At dokumentasjon som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold er overlevert til eier At avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelse er utarbeidet og følges. 16

9 Dypdykk: Tidsavgrensede krav om tilsyn - avfall Fra 1. januar 2011 til 1. januar 2013 skal kommunen prioritere tilsyn med at avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse er utarbeidet og følges. En plikt for kommunene Etter 2-års perioden skal kommunen sende en oversikt med vurdering av tilsynet til Direktoratet for byggkvalitet. 17 Det er mange mulige tilnærminger Tilsynet'kan'innebære: ''enkle'?lsyn'med'at'avfallsplan'og'miljøsaneringsbeskrivelse'foreligger. ''mer'omfa1ende'?lsyn'med'at'avfallsplan,'miljøsaneringsbeskrivelse'og' slu1rapport'holder'?lstrekkelig'kvalitet.' ''?lsyn'for'å'påse'at'kravene'følges'opp'i'praksis'på'byggeplass.' Det'anbefales'at'?lsyn'gjennomføres'?dlig'i'byggesaken; ''mulighetene'er'størst'?l'å'avdekke'mangelfull'miljøkartlegging'eller' avfallshåndtering.' ''mulighetene'?l'å'påvirke'avfallshåndteringen'i'rik?g'retning'er'?lstede. Det'er'ønskelig'at'?lsynet'har'fokus'på'håndtering'av'farlig'avfall. ''Det'anbefales'at'rivingsI'og'rehabiliteringsprosjekter' prioriteres'ved'?lsyn. 18

10 Tilsyn med dokumentasjon Kontrollspørsmål Foreligger avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelser i tiltak der dette skal utarbeides? Er estimat for avfallsmengder i avfallsplanen urealistisk eller underestimert? Er kravet til minimum 60 vektprosent sortering av avfallet oppfylt i avfallsplanen? Er miljøkartlegging utført som grunnlag for utarbeidelse av miljøsaneringsbeskrivelsen, og er beskrivelsen god nok? Kan faktisk disponering av alt avfall dokumenteres i sluttrapporten? Er eventuelle vesentlige avvik i avfallsplan og sluttrapport mht. avfallsmengde eller disponering av avfallet begrunnet? Ansvar Søker Prosjekterende Prosjekterende Prosjekterende Utførende Utførende 19 Tilsyn på byggeplass Kontrollspørsmål Er det samsvar mellom avfallsplan og containere og sortering på byggeplass? Er containerne tilstrekkelig godt merket og sorteringen på byggeplass tilfredsstillende? Fungerer rutiner for innsamling, oppbevaring og levering av farlig avfall? Er farlig avfall i bygninger som skal rives eller rehabiliteres godt merket og i tråd med utarbeidet miljøsaneringsbeskrivelse? Ansvar Utførende Utførende Utførende Utførende 20

11 Tilsyn med foretak Kontrollspørsmål Hvilken fagkompetanse benyttes i den aktuelle byggesaken mht. oppgaver knyttet til avfallshåndtering og miljøsanering? Fungerer foretakets systemer og rutiner for å sikre etterlevelse av reglene om avfallshåndtering og miljøsanering i praksis? Ansvar Prosjekterende Utførende Søker Prosjekterende Utførende 21 I en periode på 2 år fra 1. januar 2013, skal følgende inngå i kommunens prioriterte tilsynsområder: At krav til universell utforming er oppfylt i tiltaket At krav til energibruk er oppfylt i tiltaket. Ved utløpet av hver 2-årsperiode skal kommunen sende en oversikt med vurdering av tilsyn etter denne bestemmelsen til departementet. 22

12 23 24

13 Den ansvarlige skal varsles før pålegg gis, tvangsmulkt vedtas eller forelegg utferdiges, og gis anledning til å uttale seg innen en frist som ikke skal være kortere enn 3 uker. Forhåndsvarsel skal gis skriftlig. Forhåndsvarselet skal opplyse om at dersom ulovlige forhold ikke rettes innen fristen, vil forholdet kunne følges opp med pålegg om retting, pålegg om stans eller vedtak om tvangsmulkt. Forhåndsvarselet skal videre opplyse om at et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, også vil kunne følges opp med forelegg som kan få samme virkning som rettskraftig dom Pålegg om retting og pålegg om stans Pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning Tvangsmulkt Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud Ingen vesentlige endringer 26

14 Pålegg om retting og pålegg om stans!! pbl 32-3 Innhold Ved forhold i strid med reglene kan det gis pålegg retting av det ulovlige forhold, opphør av bruk forbud mot fortsatt virksomhet stansing av arbeid Mottaker den ansvarlig Frist Skal ha frist for oppfyllelse 27 Pålegg om retting og pålegg om stans!! pbl 32-3 Virkning kan følges opp med forelegg (pbl 32-6) som kan få virkning som rettskraftig dom. Skal opplyses i pålegget kan tinglyses som en heftelse på den aktuelle eiendom. Tvangsmulkt (pbl 32-5) kan fastsettes samtidig Tinglysning endelig pålegg kan tinglyses som en heftelse på den aktuelle eiendom. 28

15 Pålegg med øyeblikkelig virkning!! pbl 32-4 Om nødvendig kan plan- og bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om stans av arbeid eller opphør av bruk med øyeblikkelig virkning. Slikt pålegg kan gis uten forhåndsvarsel. kan plan- og bygningsmyndighetene kreve bistand av politiet for gjennomføring av pålegg om stans. 29 Tvangsmulkt pbl 32-5 Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven Formål for å få gjennomført gitte pålegg innen en særskilt angitt frist. Når Tvangsmulkten fastsettes samtidig med pålegg om retting og løper fra fristoverskridelsen for retting. Der tvangsmulkt ikke fastsettes samtidig med pålegg, skal det gis eget forhåndsvarsel om tvangsmulkt. Varighet 30

16 Tvangsmulkt pbl 32-5 Form engangsbeløp løpende mulkt kombinasjon av løpende mulkt og engangsbeløp Mottaker den ansvarlige for overtredelsen Rett i kommunekassen tilfaller kommunen Når det ulovlige forhold er rettet, kan kommunen nedsette eller frafalle ilagt tvangsmulkt. 31 Forelegg om plikt til å etterkomme pbl 32-5 Mottaker den som innen fastsatt frist ikke å etterkommer pålegg eller forbud Uttalerett Når nei når har gått mer enn 6 måneder siden pålegg eller forbud fastsatt frist er utgått den som innen fastsatt frist unnlater å etterkomme pålegg eller forbud Kommunikasjonsform 32

17 Forelegg om plikt til å etterkomme pbl 32-5 Søksmål Den som forelegget er rettet mot kan reise søksmål mot det offentlige for å få forelegget prøvd. Frist innen 30 dager fra forkynnelsen Virkning samme virkning som rettskraftig dom Fullbyrdelse kan fullbyrdes etter reglene for dommer Klage Forelegg kan ikke påklages Forelegget skal gi opplysning om dette 33 Overtredelsesgebyr kan ilegges den som forsettlig eller uaktsomt: prosjekterer eller utfører et tiltak i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov når dette kan føre eller har ført til personskade, vesentlig materiell skade eller skade for miljøet utfører, lar utføre, bruker eller lar bruke tiltak uten at det foreligger nødvendig tillatelse etter denne lov, eller er i strid med vilkårene i slik tillatelse ikke utfører kontroll av tiltak i samsvar med bestemmelser om dette gitt i eller i medhold av denne lov, og gitte tillatelser bruker eller lar bruke byggverk eller del av byggverk eller areal uten at det foreligger nødvendig tillatelse etter denne lov, eller bruken er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, vedtak eller plan 34

18 Tvangsfullbyrdelse pbl 32-7 Blir pålegg i rettskraftig dom eller dermed likestilt forelegg ikke etterkommet, kan plan- og bygningsmyndighetene gjennomføre det la de nødvendige arbeider utføre hvem får regningen? den som dommen eller forelegget er rettet mot Byggesak Rådgivning 35 Undervisning Tvangsfullbyrdelse pbl 32-7 Ved fare Kan gjennomføre det uten uten dom uten forelegg Gjelder også når midlertidig dispensasjon etter 19-3 er trukket tilbake når påbudt arbeid som vilkår for midlertidig brukstillatelse etter tredje ledd ikke er utført, pålegg om å fjerne eller endre skilt mv. etter 30-3 ikke er etterkommet innen fastsatt frist. Byggesak Rådgivning Undervisning 36

19 prosjekterer, utfører eller lar utføre eller kontrollerer et tiltak etter 20-1 uten at arbeidet blir forestått av ansvarlige som er godkjent etter 22-1 og er tildelt ansvarsrett etter 21-4 tredje ledd gir uriktige eller villedende opplysninger til plan- og bygningsmyndighetene tross skriftlig pålegg ikke oppfyller vilkår for midlertidig dispensasjon etter 19-3 tross skriftlig pålegg ikke oppfyller plikten etter 31-3 første ledd første punktum til å holde byggverk og installasjoner i stand ikke etterkommer skriftlig pålegg etter 31-5 om å fjerne bygning eller rester av bygning eller innretning, eller om å rydde tomta 37 tross skriftlig pålegg ikke oppfyller plikten etter 28-2 til å treffe sikringstiltak ikke etterkommer skriftlig pålegg etter 29-6 tredje ledd om å treffe tiltak for å avhjelpe ulempe fra bygningstekniske installasjoner ikke etterkommer særskilt pålegg eller forbud, gitt i medhold av plan- og bygningsloven, når kommunen først skriftlig har gjort ham kjent med at overtredelsesgebyr kan inntre hvis forholdet ikke blir brakt i orden innen en fastsatt frist, og denne frist er oversittet. 38

20 Overtredelsesgebyr kan også ilegges ved overtredelse av forskriftsbestemmelser gitt i medhold av loven, når det i forskriften er fastsatt at overtredelse av den aktuelle bestemmelse kan medføre overtredelsesgebyr. Den ansvarlige skal varsles særskilt før overtredelsesgebyr vedtas, og gis anledning til å uttale seg innen en frist som ikke skal være kortere enn 3 uker. Forhåndsvarsel skal gis skriftlig. Overtredelsesgebyr ilegges den ansvarlige av plan- og bygningsmyndighetene. Overtredelsesgebyret tilfaller kommunen. Oppfyllelsesfristen er 4 uker fra vedtaket ble truffet, med mindre annet er fastsatt i vedtaket. Når en overtredelse som kan medføre overtredelsesgebyr er begått av noen som har handlet på vegne av et foretak, kan overtredelsesgebyret ilegges foretaket. Dette gjelder selv om det ikke kan anvendes overtredelsesgebyr mot noen enkeltperson. Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg. 39 Personer eller foretak som nevnt i a g ilegges overtredelses-gebyrer for forsettlige eller uaktsomme overtredelser. Overtredelsesgebyr ilegges inntil angitte størrelser, avhengig av alvorlighetsgraden i overtredelsen. For personer inntil halve størrelsen. Den som utfører eller lar utføre tiltak som nevnt i pbl 20-1 og 20-2 uten at det foreligger nødvendig tillatelse. Den som lar bruke eller selv bruker tiltak uten at det foreligger nødvendig bruksendringstillatelse etter pbl 21-4, ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse etter eller er i strid med vilkårene i slike tillatelser. Den som prosjekterer, utfører, lar prosjektere eller lar utføre tiltak som nevnt i pbl i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. 40

21 Personer eller foretak som nevnt i a g ilegges overtredelsesgebyrer for forsettlige eller uaktsomme overtredelser. Overtredelsesgebyr ilegges inntil angitte størrelser, avhengig av alvorlighetsgraden i overtredelsen. SAK a) 41 Bruk uten tillatelse SAK b 42

22 I strid med materielle krav SAK c 43 Uten ansvarlig foretak SAK d 44

23 Manglende eller sviktende kontroll SAK e 45 Manglende etterkommelse av pålegg SAK f 46

24 Uriktige eller villedende opplysninger SAK g 47 48

25 49

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.01.2012 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014.

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Konkurranseloven 11: Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Det følger av konkurranseloven 11 at et eller flere foretaks utilbørlige

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Folkehelseloven ble vedtatt i Stortinget 24. juni 2011, og trer i kraft

Detaljer

Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner

Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner 1 Plikt til å bruke mal Bestemmelsen slår i første ledd fast at kommunene

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Veileder. Tilsyn med barnehager

Veileder. Tilsyn med barnehager Veileder Tilsyn med barnehager Innhold Innhold...1 1. Innledning...3 2. Lovgrunnlaget...5 2.1 Bestemmelser i barnehageloven...5 2.2 Kommunens utøvelse av skjønn...6 3. Kommunens roller og ansvarsforhold...9

Detaljer

Veileder om bruk av straff som virkemiddel ved brudd på forurensningsloven TA-1893/2002 ISBN 82-7655-460-1

Veileder om bruk av straff som virkemiddel ved brudd på forurensningsloven TA-1893/2002 ISBN 82-7655-460-1 Veileder om bruk av straff som virkemiddel ved brudd på forurensningsloven TA-1893/2002 ISBN 82-7655-460-1 Forord Ulovlig forurensning og forsøpling er uønsket, og anmeldelse med sikte på straff er ett

Detaljer

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse Sak: 2015/947 BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Saken gjelder

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer