Ot.prp. nr. xx ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ot.prp. nr. xx ( )"

Transkript

1 Olje- og energidepartementet Ot.prp. nr. xx ( ) Om lov om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) T i l r å d i n g f r a O l j e - o g e n e r g i d e p a r t e m e n t e t a v , g o d k j e n t i s t a t s r å d s a m m e d a g. 1

2 1 Proposisjonens hovedinnhold I proposisjonen fremmes det forslag til endringer i energiloven 5A-2 om rasjonering. Begrunnelsen for forslaget er behovet for en klargjøring av hjemmelen til å kunne delegere myndighet utover de ordinære rammene for forvaltningens organisasjonsog instruksjonsmyndighet i forbindelse med rasjonering. Det foreslås å innføre særskilt hjemmel for at rasjoneringsmyndigheten kan delegere myndighet, herunder til private rettssubjekter. Det foreslås også å innta en bestemmelse i 5A-2 som gir hjemmel for å kunne fastsette unntak fra forvaltningslovens regler i tilknytning til vedtak som fattes i forbindelse med gjennomføring av rasjonering. Klageadgang på slike vedtak vil etter departementets vurdering motvirke en effektiv og rasjonell gjennomføring av rasjonering. Videre foreslås det å innføre nye 7-7 og 7-8 i energiloven om overtredelsesgebyr og ileggelse av overtredelsesgebyr overfor foretak. Bakgrunnen for dette forslaget er behovet for mer effektive og hensiktsmessige sanksjoner. 2 Lovforslagets bakgrunn Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastsatte den 16. desember 2002 forskrift om beredskap i kraftforsyningen med ikrafttredelse 1. januar I den forbindelse ble det reist spørsmål om å få klargjort lovhjemmelen for å delegere vedtaksmyndighet til Kraftforsyningens Beredskapsorganisasjon (KBO) eller andre organer for tiltak i forbindelse med rasjonering etter energiloven 5A-2. I en operativ fase av en rasjoneringssituasjon vil tiden til å finne løsninger ofte være knapp. At NVE som rasjoneringsmyndighet må treffe vedtak i hvert enkelt tilfelle knyttet til gjennomføring av ulike rasjoneringstiltak vil kunne være for tidkrevende. Videre må NVE i en slik situasjon ha detaljert innsikt i regionale og lokale forhold. I en rasjoneringssituasjon forutsetter det at NVE besitter et operativt apparat med kompetanse, organisasjon og tekniske ressurser som det ikke er lagt opp til at direktoratet skal ha. Vedtaksmyndigheten bør tillegges de instanser som står nær utfordringene rasjonering medfører, og som har den beste lokale kunnskap. 3 Departementets forslag 3.1 Innføring av hjemmel for delegasjon i forbindelse med rasjonering Departementet foreslår at det inntas et nytt tredje ledd i 5A-2 i energiloven om adgang for rasjoneringsmyndigheten til å kunne delegere myndighet, herunder til private rettsubjekter. 2

3 Etter 5A-2 første ledd er det departementet som iverksetter rasjonering. 5A-2 annet ledd fastslår at departementet utpeker en rasjoneringsmyndighet som er ansvarlig for planlegging og administrativ gjennomføring av rasjonering. Bakgrunnen for bestemmelsen er omhandlet i Ot.prp. nr. 56 ( ), jf. Innst.O nr. 112 ( ). Rasjoneringsmyndigheten har ansvaret for planlegging av rasjonering og for at det er utarbeidet planer for slike tiltak på sentralt, regionalt og lokalt nivå i samråd med sentrale, regionale og lokale myndigheter, samt berørte interesser. I forbindelse med gjennomføringen av en eventuell rasjonering etter 5A-2 vil det være aktuelt å treffe vedtak om nærmere angitte rasjoneringstiltak. Det vises til Ot.prp. nr. 56 ( ) punkt Som det fremgår av denne proposisjonen er de administrative og operative systemer som kan håndtere en rasjoneringssituasjon i regionale og lokale områder bygget opp i KBO. 6-1 tredje ledd fastslår at KBO kan pålegges oppgaver i forbindelse med rasjonering etter 5A-2. Bestemmelsen gir ikke tilstrekkelig hjemmel for å kunne delegere myndighet til KBO til å fatte vedtak om rasjoneringstiltak. KBO består av de enheter som står for kraftforsyningen under ordinære driftsforhold. I henhold til beredskapsforskriften skal KBO omfatte alle de enheter som forestår produksjon med tilhørende vassdragsregulering, overføring og distribusjon av elektrisk energi og fjernvarme etter energiloven. KBO er hierarkisk organisert med Kraftforsyningens sentrale ledelse (KSL), kraftforsyningens regionsjefer (KRS), kraftforsyningens distriktssjefer (KDS) og øvrige enheter. KSL består av beredskapsmyndigheten (NVE) og systemansvarlig (Statnett). KRS utpekes av systemansvarlig og er vanligvis knyttet til de større regionale nettselskapene, mens KDS utpekes fra en enhet i KBO som vanligvis driver det lokale nettet innenfor et område. I en mer operativ fase av en rasjonering vil tiden til å finne løsninger ofte være knapp. At NVE som rasjoneringsmyndighet må treffe vedtak i hver enkelt sak knyttet til gjennomføring av rasjonering vil kunne være for tidkrevende. Videre må NVE i en slik situasjon ha detaljert innsikt i regionale og lokale forhold. I en rasjoneringssituasjon forutsetter det at NVE besitter et operativt apparat med kompetanse, organisasjon og tekniske ressurser som det ikke er lagt opp til at direktoratet skal ha. Samlet sett er det de som står nær utfordringene som har best lokal kunnskap, faglig innsikt og forutsetninger for å finne de samfunnsmessig riktige løsningene på kortest mulig tid. Departementet har derfor kommet til at det mest aktuelle vil være å delegere myndighet til KBO eller nærmere angitte ledelsesledd innenfor denne organisasjonen i tilknytning til de tiltak organisasjonen kan fatte vedtak om i forbindelse med rasjonering, jf. 6-1 tredje ledd. De som delegeres myndighet etter bestemmelsen vil ha plikt til å utøve kompetansen i tråd med sine pålagte oppgaver. Det kan avklares nærmere i forskrifter i medhold av energiloven 7-6 på hvilke områder og i hvilke situasjoner KBO, eller nærmere angitte ledelsesledd i KBO, skal ha kompetanse til å kunne fatte enkeltvedtak i forbindelse med rasjonering. Det presiseres at 3

4 forslaget ikke er til hinder for at myndighet også kan delegeres i enkelte tilfeller på vanlig måte. Det vil fortsatt være departementet som treffer den overordnede beslutningen om rasjonering i medhold av 5A-2 første ledd. Likedan vil det fortsatt være rasjoneringsmyndigheten som har hovedansvaret for planlegging og administrativ gjennomføring av rasjonering. Delegasjon skal kun skje i den grad det foreligger særlige grunner som tilsier det knyttet til den operative fasen ved en rasjonering. 3.2 Unntak fra forvaltningsloven Departementet mener det er behov for kunne fastsette unntak fra forvaltningsloven for avgjørelser som fattes av rasjoneringsmyndigheten, eller den som rasjoneringsmyndigheten delegerer myndighet til, i forbindelse med gjennomføring av rasjonering etter 5A-2. Tiden som brukes for å finne løsninger og fatte vedtak om tiltak knyttet til operative forhold i forbindelse med gjennomføring av rasjonering vil være avgjørende. I slike situasjoner vil rasjoneringsmyndigheten, eller den som får delegert slik myndighet, måtte ta en mengde beslutninger på kort tid. Disse beslutningene vil kunne være av ulik karakter. Det kan for eksempel være nødvendig å foreta tvangsutkobling av forbruk for kortere eller lengre tid. Slike beslutninger må treffes på grunnlag av kunnskap og kompetanse om lokale eller regionale forhold, og innebærer prioritering i tråd med prinsippene som er fastsatt i NVEs forskrift om rasjonering. Vedtakene må gjennomføres umiddelbart av hensyn til situasjonen. En klage kan derfor ikke hindre at tiltaket blir gjennomført. Siden det ikke vil være mulig å endre på fullbyrdede tiltak eller handlinger, vil en klagebehandling i ettertid ikke ha noen realitet utover eventuelt å fastslå om vedtakene var rettmessige eller urettmessige i forhold til lov og forskrift. Spørsmål om ansvar for eventuelle urettmessige vedtak eller handlinger under rasjonering, vil etter departementets vurdering på vanlig måte måtte løses av domstolene. Departementet foreslår som nytt tredje ledd annet punktum i 5A-2 en bestemmelse som fastslår at forvaltningsloven ikke gjelder for avgjørelser som fattes av rasjoneringsmyndigheten i forbindelse med gjennomføring av rasjonering. Unntaket vil også gjelde dersom myndighet er delegert fra rasjoneringsmyndigheten etter første punktum. 3.3 Ny 7-7 om overtredelsesgebyr Det foreslås å innføre nye bestemmelser i energiloven kapittel 7 som gir adgang til å illegge gebyr ved overtredelser av loven med tilhørende forskrifter. Departementet vil vise til at Sanksjonslovutvalget den 16. mai 2003 avga NOU 2003: 15 "Fra bot til bedring - Et mer nyansert og effektivt sanksjonssystem med mindre bruk av straff". Det er ennå ikke bestemt hvordan utvalgets forslag vil bli fulgt opp, og hvor raskt dette kan skje. Etter departementets vurdering er det allerede nå behov for å innføre mer egnede sanksjoner i energiloven. For det første er innføring av en gebyrhjemmel 4

5 nødvendig av hensyn til en effektiv gjennomføring av rasjonering. For øvrig vil departementet også vise til at det ved flere anledninger har blitt rettet kritikk mot energimyndighetene fra ulike hold med hensyn til mangelfulle eller utilstrekkelige sanksjoner ved brudd på loven med tilhørende forskrifter. Departementet vil for øvrig vise til at slike bestemmelser allerede finnes i flere gjeldende lover, eksempelvis børsloven og kringkastingsloven. Energiloven 7-3 og 7-5 angir de sanksjoner som står til rådighet ved brudd på loven eller bestemmelser eller pålegg gitt i medhold av loven. 7-5 inneholder en straffetrussel, og 7-3 angir bestemmelse om tvangsmulkt og tilbaketrekking av konsesjon. I mange tilfeller vil tilbaketrekking av konsesjon være en uforholdsmessig eller upraktisk sanksjon, for eksempel overfor nettselskaper som uansett må drive sin virksomhet med konsesjon for at kundene skal kunne få levert elektrisk energi. Tvangsmulkt er et pressmiddel som skal sikre etterlevelse av loven eller bestemmelser eller pålegg gitt i medhold av loven. Forutsetningen for å ilegge tvangsmulkt er imidlertid at det fortsatt foreligger en ikke oppfylt forpliktelse. Vedtak om tvangsmulkt kan dermed ikke treffes etter at det ulovlige forholdet er opphørt. Straffeansvar for mindre alvorlige overtredelser av lov eller forskrift, er etter departementets syn i mange tilfeller en uforholdsmessig og uhensiktsmessig reaksjonsform. Departementet vil derfor foreslå at det innføres en ny generell 7-7 som gir hjemmel til å fastsette plikt til å betale gebyr som følge av overtredelse av loven eller pålegg gitt i medhold av loven. Gebyr ved overtredelse av disse bestemmelsene vil være en administrativ sanksjon som stiller særlige krav til hjemmelens klarhet. Det foreslås derfor at lovteksten angir hvilke av bestemmelsene i energiloven hvor overtredelser kan medføre gebyr, og at det angis at overtredelser av bestemmelser eller pålegg gitt med hjemmel i loven kan medføre gebyr der det er særlig angitt i bestemmelsen eller pålegget. Det foreslås videre at skyldkravet angis i lovteksten. Det kreves uaktsomhet eller forsett for at en overtredelse skal medføre gebyr. Det foreslås at gebyr etter bestemmelsen skal være tvangsgrunnlag for utlegg, samt at Statens Innkrevingssentral gis en begrenset særnamsmyndighet for tvangsinndriving av slik gebyrkrav. Bestemmelsen i annet ledd annet punktum er i samsvar med en vanlig lovgivningspraksis de senere år i forbindelse med lovbestemmelser om at offentlige krav er tvangsgrunnlag for utlegg. 3.4 Ny 7-8 om foretak Det er behov for at også foretak kan ilegges gebyr når en overtredelse som kan medføre overtredelsesgebyr er begått på vegne av foretaket. Et vilkår for å ilegge foretak overtredelsesgebyr er etter første ledd første punktum at det er begått en "overtredelse som kan medføre sanksjon". Dette uttrykket er en henvisning til oppregningen av handlingsnormene i 7-7. En av disse må være brutt. Videre innebærer utrykket at skyldkravet i 7-7 må være oppfylt. Her følger imidlertid en viktig modifikasjon av 7-8 første ledd annet punktum. Dermed kan foretak ilegges overtredelsesgebyr "selv om det ikke kan anvendes sanksjon mot 5

6 noen enkeltperson". Dette innebærer at både anonyme og kumulative feil omfattes. Med anonyme feil siktes til tilfeller hvor man ikke lykkes i å utpeke gjerningspersonen. Kumulative feil står man overfor når flere personer har begått feil, men uten at noen av dem har opptrådt uaktsomt. Man konstaterer her uaktsomhet ved å "summere" feilene. Ansvaret går imidlertid lenger. Med unntak for hendelige uhell og force majeure-tilfeller er ansvaret objektivt. Overtredelsen må være begått av noen som har opptrådt "på vegne av foretaket". Dette innebærer at personen må ha positiv hjemmel for å handle. Denne kan følge av lov, forskrift, sedvane, stilling, verv eller avtale. Både ansatte og oppdragstakere omfattes. En person kan som utgangspunkt ikke antas å handle "på vegne av" foretaket dersom handlingene er illojale overfor foretaket, for eksempel dersom handlingen er foretatt for å ivareta egne interesser på bekostning av foretakets. Momentene angitt i annet ledd har betydning både ved vurderingen av om det skal ilegges overtredelsesgebyr og ved utmålingen av gebyret. Oppregningen av momenter er ikke uttømmende. Grovheten jf. bokstav a, vil alltid stå sentralt. Flere elementer vil inngå i en grovhetsvurdering. Det må ses hen til overtredelsens omfang og virkninger. Videre må det legges vekt på den utviste skyld. Foretakets mulighet til å forebygge overtredelsen ved instruksjon, opplæring og kontroll er en viktig del av begrunnelsen for overtredelsesgebyr som illegges foretak. På samme måte er det sammenheng mellom angivelsen i bokstav c om at det skal legges vekt på om overtredelsen er begått for å fremme foretakets interesser og hensynet til riktig ansvarsplassering, som er en del av begrunnelsen for bestemmelsen i 7-8. Moment i bokstav d om foretaket har eller kunne ha oppnådd noen fordel ved overtredelsen kan ses som en forlengelse av grovhetsmomentet i bokstav a. Således inngår både skadevirkninger og fortjenestemuligheter i vurderingen av hvilke virkninger overtredelsen har hatt. Etter bokstav a tar man imidlertid utgangspunkt i konsekvensene av overtredelsen, mens man etter bokstav d ser isolert på fordelene for foretaket. Av bokstav e fremgår at det skal legges vekt på om det foreligger gjentakelse. Som bokstav f er tatt med at det skal tas hensyn til foretakets økonomiske evne. For at et gebyr ilagt et foretak skal få den tilstrekkelige preventive virkning må reaksjonen være følbar, samtidig som den ikke skal virke urimelig eller uforholdsmessig. Hva som er en følbar reaksjon, vil i stor grad avhenge av foretakets økonomiske stilling, eller situasjonen for det konsern foretaket inngår i. 4 Økonomiske og administrative konsekvenser Forslaget vil ikke medføre vesentlige eller nevneverdige konsekvenser av økonomisk eller administrativ art. 6

7 Forslag til lov om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) I lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) gjøres følgende endringer: I 5A-2 nytt tredje ledd skal lyde: N å r s æ r l i g e h e n s y n t a l e r f o r d e t k a n r a s j o n e r i n g s m y n d i g h e t e n d e l e g e r e m y n d i g h e t t i l å t r e f f e v e d t a k i f o r b i n d e l s e m e d g j e n n o m f ø r i n g a v r a s j o n e r i n g, h e r u n d e r t i l p r i v a t e r e t t s s u b j e k t e r. L o v 1 0. f e b r u a r o m b e h a n d l i n g s m å t e n i f o r v a l t n i n g s s a k e r ( f o r v a l t n i n g s l o v e n ) g j e l d e r i k k e f o r av g j ø r e l s e r s o m f a t t e s a v r a s j o n e r i n g s m y n d i g h e t e n i f o r b i n d e l s e m e d g j e n n o m f ø r i n g a v r a s j o n e r i n g. Gjeldende 5A-2 tredje ledd blir nytt fjerde ledd. Ny 7-7 skal lyde: 7-7. ( O v e r t r e d e l s e s g e b y r ) D e p a r t e m e n t e t k a n i l e g g e d e n s o m u a k t s o m t e l l e r f o r s e t t e l i g o v e r t r e r e n e l l e r f l e r e a v b e s t e m m e l s e n e i d e n n e l o v k a p i t t e l 3, 4, 5, 5 A, 5 B e l l e r 6-1 t i l 6-6 o v e r t r e d e l s e s g e b y r. D e t s a m m e g j e l d e r v e d s l i k o v e r t r e d e l s e a v b e s t e m m e l s e r e l l e r p å l e g g g i t t i m e d h o l d a v l o v e n d e r a d g a n g t i l å i l e g g e o v e r t r e d e l s e s g e b y r e r s æ r s k i l t b e s t e m t. I l a g t g e b y r e r t v a n g s g r u n n l a g f o r u t l e g g. K r a v p å g e b y r i n n k r e v e s a v S t a t e n s I n n k r e v i n g s s e n t r a l. I n n k r e v i n g s s e n t r a l e n k a n i n n d r i v e k r a v e t v e d t r e k k i l ø n n o g a n d r e l i g n e n d e y t e l s e r e t t e r r e g l e n e i d e k n i n g s l o v e n 2-7. I n n k r e v i n g s s e n t r a l e n k a n o g s å i n n d r i v e k r a v e t v e d å s t i f t e u t l e g g s p a n t f o r k r a v e t d e r s o m p a n t e r e t t e n k a n g i s r e t t s v e r n v e d r e g i s t r e r i n g i e t r e g i s t e r e l l e r v e d u n d e r r e t n i n g t i l t r e d j e p e r s o n, j f. p a n t e l o v e n k a p i t t e l 5, o g u t l e g g s f o r r e t n i n g e n k a n h o l d e s p å I n n k r e v i n g s s e n t r a l e n s k o n t o r e t t e r t v a n g s f u l l b y r d e l s e s l o v e n 7-9 f ø r s t e l e d d. Ny 7-8 skal lyde: 7-8. ( F o r e t a k ) N å r e n o v e r t r e d e l s e s o m k a n m e d f ø r e o v e r t r e d e l s e s g e b y r e t t e r 7-7 e r b e g å t t a v n o e n s o m h a r h a n d l e t p å v e g n e a v e t f o r e t a k, k a n o v e r t r e d e l s e s g e b y r i l e g g e s f o r e t a k e t. D e t t e g j e l d e r s e l v o m o v e r t r e d e l s e s g e b y r i k k e k a n i l e g g e s n o e n e n k e l t p e r s o n. M e d f o r e t a k m e n e s h e r s e l s k a p, e n k e l t p e r s o n f o r e t a k, s t i f t e l s e, f o r e n i n g e l l e r a n n e n s a m m e n s l u t n i n g, b o e l l e r o f f e n t l i g v i r k s o m h e t. V e d a v g j ø r e l s e n a v o m e t f o r e t a k s k a l i l e g g e s o v e r t r e d e l s e s g e b y r o g v e d u t m å l i n g a v s a n k s j o n e n s k a l d e t s æ r l i g l e g g e s v e k t p å a ) o v e r t r e d e l s e n s g r o v h e t b ) o m f o r e t a k e t v e d r e t n i n g s l i n j e r, i n s t r u k s j o n, o p p l æ r i n g, k o n t r o l l e l l e r a n d r e t i l t a k k u n n e f o r e b y g g e t o v e r t r e d e l s e n 7

8 c ) o m o v e r t r e d e l s e n e r b e g å t t f o r å f r e m m e f o r e t a k e t s i n t e r e s s e r d ) o m f o r e t a k e t h a r h a t t e l l e r k u n n e o p p n å d d n o e n f o r d e l v e d o v e r t r e d e l s e n e ) o m d e t f o r e l i g g e r g j e n t a k e l s e f ) f o r e t a k e t s ø k o n o m i s k e e v n e Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. II 8

Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av

Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av 1. Forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. 2. Forskrift 11. mars

Detaljer

Ot.prp. nr. 8 ( )

Ot.prp. nr. 8 ( ) Ot.prp. nr. 8 (2003 2004) Om lov om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 3.2 Innføring

Detaljer

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006)

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) Besl. O. nr. 37 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37 Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) År 2006 den 5. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Utkast til lov om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven):

Utkast til lov om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven): Utkast til lov om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven): I lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) gjøres følgende endringer: 2 skal lyde: 2. Saklig virkeområde

Detaljer

Byg kapittel 17 17-1 til 17-3

Byg kapittel 17 17-1 til 17-3 Nye sanksjonsregler 1 Ny lov ny oppbygging - fem deler Alminnelig del Plandel Gjennomføring Byggsaksdel Håndhevings- og gebyrregler Sluttbestemmelser Felles Plan Felles Bygging Felles Felles Vi snakker

Detaljer

Lovutkast. Utkast til lov om måling. Kapittel 23. Kapittel 1 Innledning. Kapittel 2 Grunnleggende måleteknisk infrastruktur

Lovutkast. Utkast til lov om måling. Kapittel 23. Kapittel 1 Innledning. Kapittel 2 Grunnleggende måleteknisk infrastruktur Kapittel 23 Lovutkast Utkast til lov om måling Kapittel 1 Innledning 1 (Formål) Lovens formål er å sikre en måleteknisk infrastruktur som har tillit nasjonalt og internasjonalt og bidra til effektiv bruk

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Høringsnotat Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr 22. januar 2018 Innledning Forskrift om elektroforetak

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I ENERGILOVFORSKRIFTEN OG FORSKRIFTER FASTSATT I MEDHOLD AV ENERGILOVFORSKRIFTEN

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I ENERGILOVFORSKRIFTEN OG FORSKRIFTER FASTSATT I MEDHOLD AV ENERGILOVFORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I ENERGILOVFORSKRIFTEN OG FORSKRIFTER FASTSATT I MEDHOLD AV ENERGILOVFORSKRIFTEN Bakgrunn Stortinget fattet 16. juni 2009 vedtak til lov om endringer i energiloven,

Detaljer

Høringsnotat Rammer for overtredelsesgebyr etter forslag til ny verdipapirregisterlov

Høringsnotat Rammer for overtredelsesgebyr etter forslag til ny verdipapirregisterlov I J Høringsnotat Rammer for overtredelsesgebyr etter forslag til ny verdipapirregisterlov 1. Innledning En arbeidsgruppe nedsatt og ledet av Finanstilsynet på oppdrag fra Finansdepartementet ("arbeidsgruppen")

Detaljer

Overtredelsesgebyr pbl. 32-8

Overtredelsesgebyr pbl. 32-8 Overtredelsesgebyr pbl. 32-8 Fylkesmannen i Østfold juridisk avdeling rådgiver Yngve R. Romsvik seniorrådgiver Anne Danielsen Haugland Plan- og byggesakssamling for kommunene 30. april og 14. mai 2014

Detaljer

Horingsnotat forskrift om overtredelsesgebyr etter motorferdselloven 12 b

Horingsnotat forskrift om overtredelsesgebyr etter motorferdselloven 12 b DIREKTORATET Horingsnotat forskrift om overtredelsesgebyr etter motorferdselloven 12 b Miljødirektoratet sender med dette ut forslag om ny forskrift om overtredelsesgebyr for visse overtredelser av motorferdselslovgivningen.

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Internkontroll og reaksjonsmidler Jon Arne Eie

Norges vassdrags- og energidirektorat. Internkontroll og reaksjonsmidler Jon Arne Eie Norges vassdrags- og energidirektorat Internkontroll og reaksjonsmidler Jon Arne Eie Disposisjon NVEs Miljøtilsyn Hva er internkontroll? Hva kreves? Reaksjonsmidler 2 Miljøtilsyn 3 Tilsynet omfatter Godkjenning

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE DØNNA KOMMUNE Helge Tobiassen Kveldsolgata 77 8618 MOI RANA Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE 06.11.2013 TILSYNSRAPPORT DATERT 5.11.2013 - UTTALELSE Viser

Detaljer

Høringsnotat. Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker

Høringsnotat. Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker Olje- og energidepartementet Høringsnotat Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker 1. Innledning Ved endringslov av 16. juni 2017 nr. 74 er myndigheten til å treffe vedtak om konsesjon

Detaljer

Besl. O. nr Jf. Innst. O. nr. 112 ( ) og Ot.prp. nr. 56 ( ) År 2001 den 30. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr Jf. Innst. O. nr. 112 ( ) og Ot.prp. nr. 56 ( ) År 2001 den 30. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 111 Jf. Innst. O. nr. 112 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 56 (2000-2001) År 2001 den 30. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om

Detaljer

Innst. O. nr. 16. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 71 (2007 2008)

Innst. O. nr. 16. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 71 (2007 2008) Innst. O. nr. 16 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 71 (2007 2008) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i personopplysningsloven mv. (forskriftshjemmel,

Detaljer

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 29. juni 2007 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr.

Detaljer

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr Jf pbl 32-8 og SAK 10 kapittel 16

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr Jf pbl 32-8 og SAK 10 kapittel 16 Byggesakskontoret Vidar Fagerheim Urtegårdsgata 15 8006 Dato:...14.12.2016 Saksbehandler:...Anita R. Berntsen Telefon direkte:...75 55 53 43 Deres ref.:... Løpenr.:...93326/2016 Saksnr./vår ref.:...2016/2610

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg KONGELIG RESOLUSJON Forskrift om endring av tre forskrifter etter deltakerloven. Endring av delegert myndighet etter deltakerloven. Kongelig resolusjon

Detaljer

6-9. Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett

6-9. Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett 6-9. Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett Publisert dato 21.10.2015 6-9. Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett (1) Lokal godkjenning for ansvarsrett kan trekkes tilbake når

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring i utlendingsforskriften varighet av innreiseforbud.

Høringsnotat. Forslag til endring i utlendingsforskriften varighet av innreiseforbud. Justis- og beredskapsdepartementet, 18. november 2015 Høringsnotat. Forslag til endring i utlendingsforskriften varighet av innreiseforbud. 1. Innledning Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette

Detaljer

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for Notat Dato: 21.11.2012 Saksnr.: 12/7171 Høringsnotat - forslag om endringer i lov om merking av forbruksvarer og opphevelse av forskrift om norsk ansvarlig organ for EUs miljømerke, gebyrer, standardkontrakt

Detaljer

Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv.

Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1.Formål Loven har til formål å beskytte mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder. 2.Definisjoner

Detaljer

2012/3309 BS - 186/298 - bustadhus - Valen - Maren Helland og Helge Skaaluren

2012/3309 BS - 186/298 - bustadhus - Valen - Maren Helland og Helge Skaaluren Valen, 16.03.14 2012/3309 BS - 186/298 - bustadhus - Valen - Maren Helland og Helge Skaaluren Viser til tlf og ditt brev av 07.03.14, deres ref 2014/669-1 Vi vil for ordens skyld informere om at vi er

Detaljer

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Tittel: Dok.nr: VU002 Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: 25.04.2017 Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 KONKURRANSEANALYSE OG EFFEKTIVITETSGEVINSTER...

Detaljer

Høring av forslag til endringer i plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger

Høring av forslag til endringer i plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger HØRINGSNOTAT Høring av forslag til endringer i plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD ref. 15/1738) 1. Bakgrunn Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Er overtredelsesgebyr et enkelt virkemiddel? Tommy Haugan Juridisk rådgiver, Molde kommune

Er overtredelsesgebyr et enkelt virkemiddel? Tommy Haugan Juridisk rådgiver, Molde kommune Er overtredelsesgebyr et enkelt virkemiddel? Tommy Haugan Juridisk rådgiver, Molde kommune Aktuelle tema Kort om overtredelsesgebyr. Våre erfaringer: Politikk Prioriteringer Eksempler Fremgangsmåten Forhåndsvarselet

Detaljer

Konkurransetilsynet. Nærings- og Handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO. 1 Bakgrunn

Konkurransetilsynet. Nærings- og Handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO. 1 Bakgrunn Konkurransetilsynet Nærings- og Handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 200801319-2/GBS Vår ref.: 2008/338 MAB RUWI 691 Dato: 16.05.2008 Høringssvar - Forslag til forskrift om berekning

Detaljer

1.2 Lovens kapittel 2 Rederiets plikter. Sikkerhetsstyring

1.2 Lovens kapittel 2 Rederiets plikter. Sikkerhetsstyring Sist endret: 21-01-2015 Trykk her for å lese skipssikkerhetsloven 1. Nærmere om skipssikkerhetsloven (kapittel 7) kapittel 7 redegjør nærmere for utvalgets forslag til ny skipssikkerhetslov. Kapitlet følger

Detaljer

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003)

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) Tilråding fra Finansdepartementet av 15. august

Detaljer

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.Lovens formål Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje

Detaljer

Vedtak V2009-19 - ISS Facility Services AS - konkurranseloven 29 jf. 18 - overtredelsesgebyr

Vedtak V2009-19 - ISS Facility Services AS - konkurranseloven 29 jf. 18 - overtredelsesgebyr Advokatfirmaet Haavind AS Gaute Sletten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/709 MAB ELIS 549.4 Dato: 11.12.2009 Vedtak V2009-19 - ISS Facility Services AS - konkurranseloven 29 jf.

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 49 Lov om endringer i

Detaljer

Fylkesmannens overprøving av vedtak om overtredelsesgebyr. rådgiver Ane Karine Lillevoll

Fylkesmannens overprøving av vedtak om overtredelsesgebyr. rådgiver Ane Karine Lillevoll Fylkesmannens overprøving av vedtak om overtredelsesgebyr rådgiver Ane Karine Lillevoll 2014: fire klager på ilagt overtredelsesgebyr Tre av disse fire vedtakene ble delvis omgjort Hvorfor omgjør Fylkesmannen

Detaljer

27. 02. 2009. Vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på noytralitetsplikten - Agder Energi Nett AS. Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL

27. 02. 2009. Vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på noytralitetsplikten - Agder Energi Nett AS. Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL Norges vassdrags- og energidirektorat Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL 27. 02. 2009 Vår dato: Vår ref.: NVE 200709183-9 ek/ave Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Arne Venjum/Anne Rogstad

Detaljer

Sanksjoner ved overtredelse av personopplysningsloven og den foreslåtte personvernforordningen

Sanksjoner ved overtredelse av personopplysningsloven og den foreslåtte personvernforordningen 3. september 2015 Sanksjoner ved overtredelse av personopplysningsloven og den foreslåtte personvernforordningen Datatilsynets sanksjonsbruk 2005 til 2015 4 (3) 14 13 4 11 7 4 0 5 0 Januar 2009: -Hjemmel

Detaljer

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.02.2016 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett (1) Kommunen skal frata ansvarlig foretak ansvarsrett når foretaket: a. i vesentlig

Detaljer

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted 1 Innledning Hovedpunktene i høringsnotatet gjelder: Endring

Detaljer

Vedtak om sanksjon i form av overtredelsesgebyr - brudd på valgloven 9-9 om offentliggjøring av valgresultater og prognoser

Vedtak om sanksjon i form av overtredelsesgebyr - brudd på valgloven 9-9 om offentliggjøring av valgresultater og prognoser Svelviksposten Dag Wathne Vår ref.: 15/1118-5/LEK Deres ref.: Dato: 27.10.2015 Vedtak om sanksjon i form av overtredelsesgebyr - brudd på valgloven 9-9 om offentliggjøring av valgresultater og prognoser

Detaljer

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Side 1 av 5 LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. DATO: LOV-1999-07-16-69 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1999 Nr. 16 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Flekkefjord kommune Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres referanse Vår referanse Dato 15/3356 14/00404-9/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5(

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( 04 Kommunens saksbehandling Byggesak Rådgivning Undervisning 1 Kommunens(oppgaver( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( Ansvarsre()skal)søkes)for)kontrollområdene)e(er) )1462,)evt.) ) 1463.)) Kontrollforetak)søknadsbehandles)på)samme)måte)som)

Detaljer

Brudd på prøveløslatelsesvilkår i perioden med møteplikt for kriminalomsorgen

Brudd på prøveløslatelsesvilkår i perioden med møteplikt for kriminalomsorgen Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 10. oktober 2017. 3.45.3 3.45.4 Brudd på prøveløslatelsesvilkår i perioden med møteplikt

Detaljer

Anleggskonsesjon. Namdal Kraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon. Namdal Kraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggskonsesjon Meddelt: Namdal Kraft AS Organisasjonsnummer: 896 261 622 Dato: 03.07.2017. Varighet: 01.07.2047 Ref.: 201700962-3 Kommune: Namsskogan Fylke: Nord-Trøndelag Side 2 I medhold av lov av

Detaljer

Ot.prp. nr. 105 ( ) Om lov om endringer i utlendingslovgivningen (beslag, meldeplikt og bestemt oppholdssted)

Ot.prp. nr. 105 ( ) Om lov om endringer i utlendingslovgivningen (beslag, meldeplikt og bestemt oppholdssted) Ot.prp. nr. 105 (2008 2009) Om lov om endringer i utlendingslovgivningen (beslag, meldeplikt og bestemt oppholdssted) Tilråding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 26. juni 2009, godkjent i statsråd

Detaljer

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger Offentlig versjon B2C Energy AS Postboks 5890 Majorstua 0308 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2006/1947-14 MAB VEMA 478.0 Saksbeh.: Vegard M. Aandal Dato: 29.03.2007 Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om

Detaljer

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO YIT AS Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/469 MAB VEMA 471.5 Dato: 08.07 2011 Vedtak V2011-14 YIT AS Haug og Ruud AS konkurranseloven 29, jf. 19 første ledd vedtak om ileggelse

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2016/2730-5 Saksbehandler: Hanne Marthe Breivik Saksframlegg Vurdering av ileggelse av overtredelsesgebyr for oppføring av tiltak uten tillatelse

Detaljer

Ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven

Ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven Ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven Rettslig utgangspunkt for arealbruk Norsk rett om bruk av areal bygger på to grunnprinsipper: Det ene er privat eiendomsrett. Inngrep i eierrådigheten

Detaljer

2016/1 l434/hesk 16/ /TJU Pålegg om overtredelsesgebyr - Misbruk av kamerasystem - NTNU - Olympiatoppen Midt-Norge

2016/1 l434/hesk 16/ /TJU Pålegg om overtredelsesgebyr - Misbruk av kamerasystem - NTNU - Olympiatoppen Midt-Norge Datatilsynet Se mottakerliste Unntatt ofientlighet: om 13jfr Fvl 13 nr 1 Deres referanse Vår referanse Dato 2016/1 l434/hesk 16/00824-8/TJU 24.10.2016 Pålegg om overtredelsesgebyr - Misbruk av kamerasystem

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Inger Johanne og Knut Arne Hovdal Svenskhalla 7633 FROSTA Deres ref: Vår ref: TONTYH 2016/4183 Dato: 13.06.2017 Sakstype: Delegert byggesak

Detaljer

Ot.prp. nr. 21 ( )

Ot.prp. nr. 21 ( ) Arbeids- og inkluderingsdepartementet Ot.prp. nr. 21 (2008 2009) Tilråding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 12. desember 2008, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette.

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette. 16-1. Forhold som kan medføre overtredelsesgebyr. Gebyrenes størrelse (1) Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med andre nordiske land

Konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med andre nordiske land A DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Statnett SF Postboks 5192 Majorstuen 0302 OSLO Deres ref Konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med andre nordiske land Det vises til Olje- og energidepartementets

Detaljer

Forslag til forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler HØRINGSDOKUMENT

Forslag til forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler HØRINGSDOKUMENT Forslag til forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler 6 2014 HØRINGSDOKUMENT Forslag til forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Varsel om pålegg og tvangsmulkt

Varsel om pålegg og tvangsmulkt Byggesakskontoret Agnar Harry Nyheim Lysthushaugen 16 Varsel om pålegg og tvangsmulkt 8102 SKJERSTAD Dato:...12.09.2016 Saksbehandler:...Grete Bach Mortensen Telefon direkte:...75 55 53 61 Deres ref.:...

Detaljer

OPPSUMMERING OG KOMMENTARER TIL HØYESTERETTS AVGJØRELSE OM KRAFTVERKET I MURADALEN 15. SEPTEMBER 2009

OPPSUMMERING OG KOMMENTARER TIL HØYESTERETTS AVGJØRELSE OM KRAFTVERKET I MURADALEN 15. SEPTEMBER 2009 NOTAT Til Fallrettsforumets medlemmer Fra Advokatfirmaet Thommessen Dato 29. april 2009 Ansvarlig advokat Jens F Naas-Bibow OPPSUMMERING OG KOMMENTARER TIL HØYESTERETTS AVGJØRELSE OM KRAFTVERKET I MURADALEN

Detaljer

Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr - gbnr 217/10

Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr - gbnr 217/10 Saksframlegg Arkivnr. 217/1 Saksnr. 2015/2356-18 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Even Greis Terjesønn Hansen Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr - gbnr

Detaljer

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge (Balanseavtalen) Mellom Statnett SF (heretter kalt Statnett) og (heretter kalt Balanseansvarlig ), Organisasjonsnummer: er det inngått følgende

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 47 Lov om gjeldsinformasjon

Detaljer

Ot.prp. nr. 36 ( )

Ot.prp. nr. 36 ( ) Ot.prp. nr. 36 (2000-2001) Om lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 12. januar 2001, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Ulovligheter. Tommy Haugan, Molde kommune

Ulovligheter. Tommy Haugan, Molde kommune Ulovligheter Tommy Haugan, Molde kommune Aktuelle tema Definisjonen og oppfølgingsplikten Hvem kan følges opp? Forhåndsvarsel Pålegg Tvangsmulkt og forelegg Overtredelsesgebyr Samordning Definisjonen Avvik

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. juni 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 9. juni 2017 09.06.2017 nr. 39 Lov om endringer i lov

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

Høringsnotat - Utmåling av overtredelsesgebyr etter tolloven - forslag til endringer i tollforskriften

Høringsnotat - Utmåling av overtredelsesgebyr etter tolloven - forslag til endringer i tollforskriften Saksnr. 16/203 25.10.2016 Høringsnotat - Utmåling av overtredelsesgebyr etter tolloven - forslag til endringer i tollforskriften Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Vurderinger og forslag... 4

Detaljer

Lovvedtak 75. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L ( ), jf. Prop. 72 L ( )

Lovvedtak 75. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L ( ), jf. Prop. 72 L ( ) Lovvedtak 75 (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2013 2014), jf. Prop. 72 L (2013 2014) I Stortingets møte 16. juni 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om behandling av

Detaljer

Anleggskonsesjon. Hafslund Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.:

Anleggskonsesjon. Hafslund Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.: Anleggskonsesjon Meddelt: Hafslund Nett AS Organisasjonsnummer: 980489698 Dato: 08.06.2017. Varighet: 01.01.2022 Ref.: 201700590-3 Kommune: Oslo Fylke: Oslo Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990 nr.

Detaljer

Innst. 290 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 99 L ( )

Innst. 290 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 99 L ( ) Innst. 290 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 99 L (2009 2010) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. og

Detaljer

Overtredelsesgebyr etter vassdragsreguleringsloven og vannressursloven innføres for å bidra til et effektivt og nyansert sanksjonssystem.

Overtredelsesgebyr etter vassdragsreguleringsloven og vannressursloven innføres for å bidra til et effektivt og nyansert sanksjonssystem. Høringsnotat Om forslag til lov om endringer i lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. (industrikonsesjonsloven), i lov 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer

Detaljer

Anleggskonsesjon. BKK Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. BKK Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: BKK Nett AS Organisasjonsnummer: 976 944 801 Dato: 25.08.2016 Varighet: 25.08.2046 Ref: 201602726-17 Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990

Detaljer

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1719-1 8 april 2016 Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler 1. Innledning

Detaljer

Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) LOV-1990-06-29-50

Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) LOV-1990-06-29-50 Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) Dato LOV-199-6-29-5 Departement Olje- og energidepartementet Sist endret LOV-214-6-2-56 fra 1.7.214 Publisert

Detaljer

Avkorting i produksjonstilskudd Hva, hvorfor og hvordan. Kommunesamling - Vestfold 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll

Avkorting i produksjonstilskudd Hva, hvorfor og hvordan. Kommunesamling - Vestfold 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll Avkorting i produksjonstilskudd Hva, hvorfor og hvordan Kommunesamling - Vestfold 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll Temaer Hva er avkorting Hvorfor foreta en avkorting Saksbehandlingsregler

Detaljer

KBO Agder. Beredskapsorganisering i energiforsyningen.

KBO Agder. Beredskapsorganisering i energiforsyningen. KBO Agder. Beredskapsorganisering i energiforsyningen. Forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen. Beredskapsorganisering i AE. Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon-kbo. Kraftforsyningens

Detaljer

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften 1. Innledning Olje- og energidepartementet har gjennomgått reguleringen av tildeling og bruk av utvinningstillatelser i petroleumsloven

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endringer i forskrift om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr

Høringsnotat. Forslag til endringer i forskrift om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr Høringsnotat Forslag til endringer i forskrift om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr 1 Innledning bakgrunn for forslaget Fornyings- og administrasjonsdepartementet (nå Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

100990 1.1. Krav og ansvar hvis ulykken er ute

100990 1.1. Krav og ansvar hvis ulykken er ute 100990 1.1 Krav og ansvar hvis ulykken er ute 2 Temaet Regelverk Kort om hvordan Undervisningsbygg følger opp regelverk Ulykker Juridiske følger av ulykker 3 Om Undervisningsbygg Eier, utvikler, bygger,

Detaljer

Prop. 109 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 109 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 109 L (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven, energiloven, elsertifikatloven og havenergilova Tilråding fra

Detaljer

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr Protector Forsikring ASA Postboks 1351 Vika 0113 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00060-8/MHN 24. mai 2012 Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak

Detaljer

Tillatelse til utvidet transformeringskapasitet i Utheim og Vikstrøm transformatorstasjoner

Tillatelse til utvidet transformeringskapasitet i Utheim og Vikstrøm transformatorstasjoner TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 10.05.2017 Vår ref.: 201701931-2 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Katrine Stenshorne Berg 22959327/kast@nve.no Tillatelse

Detaljer

1 (Lovens formål) Loven har til formål å beskytte mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder.

1 (Lovens formål) Loven har til formål å beskytte mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder. LOV OM BESKYTTELSE AV MINDREÅRIGE MOT SKADELIGE BILDEPROGRAM Kap. 1 Innledende bestemmelser 1 (Lovens formål) Loven har til formål å beskytte mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder. 2 (Definisjoner)

Detaljer

Vedtak om sanksjon i form av overtredelsesgebyr - brudd på valgloven 9-9 om offentliggjøring av valgresultater og prognoser

Vedtak om sanksjon i form av overtredelsesgebyr - brudd på valgloven 9-9 om offentliggjøring av valgresultater og prognoser NRK v/ advokat Ane Stokland Juridiske avdeling 0340 OSLO Vår ref.: 15/1117-5/HASE Deres ref.: Dato: 27.10.2015 Vedtak om sanksjon i form av overtredelsesgebyr - brudd på valgloven 9-9 om offentliggjøring

Detaljer

Vedtak om overtredelsesgebyr ElverumNett AS Manglende tariffering av produksjon

Vedtak om overtredelsesgebyr ElverumNett AS Manglende tariffering av produksjon Norges vassdrags- og energidirektorat Elverum Nett AS Postboks 21 2401 ELVERUM Vår dato: 1.2. 03. 2014 Vår ref.: NVE 201002881-9 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres ref.:

Detaljer

INNHOLD. LOV 2011-06-24 nr 39: Lov om elsertifikater

INNHOLD. LOV 2011-06-24 nr 39: Lov om elsertifikater Page 1 of 11 LOV 2011-06-24 nr 39: Lov om elsertifikater DATO: LOV-2011-06-24-39 DEPARTEMENT: OED (Olje- og energidepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer. ENDRER: LOV-1984-06-08-58,

Detaljer

Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler

Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler 1. Bakgrunnen for malene Plan- og bygningsmyndigheten skal påse at plan- og bygninglovgivningen overholdes i kommunen etter

Detaljer

Høring av forskrift om internkontroll etter energiloven. Høringsdokument 18. desember 2012

Høring av forskrift om internkontroll etter energiloven. Høringsdokument 18. desember 2012 Høring av forskrift om internkontroll etter energiloven Høringsdokument 18. desember 2012 Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 Høringsdokument nr 8 Høring av forskrift om internkontroll etter energiloven

Detaljer

Felles driftssentral for flere nettselskaper energilovens krav til ordningen

Felles driftssentral for flere nettselskaper energilovens krav til ordningen NVE-notat. 22.01.2018 Ansvarlig: Ingunn Bendiksen,TB Felles driftssentral for flere nettselskaper energilovens krav til ordningen Det er planlagt eller gjennomført ordninger med felles driftssentraler

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Energi Norges kurs: Sikkerhet for allmennheten rundt vassdragsanlegg Damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Silje

Detaljer

Vedtak om overtredelsesgebyr - Publisering av personopplysninger i personalsak - Askvoll kommune

Vedtak om overtredelsesgebyr - Publisering av personopplysninger i personalsak - Askvoll kommune Askvoll kommune Postboks 174 6988 ASKVOLL Deres referanse Vår referanse Dato 16/00364-4/KBK 16.06.2016 Vedtak om overtredelsesgebyr - Publisering av personopplysninger i personalsak - Askvoll kommune Det

Detaljer

Høringsnotat. Rammer for overtredelsesgebyr etter kredittvurderingsbyråloven

Høringsnotat. Rammer for overtredelsesgebyr etter kredittvurderingsbyråloven Høringsnotat Rammer for overtredelsesgebyr etter kredittvurderingsbyråloven 1. Innledning I brev av 17. november 2016 ber Finansdepartementet om at Finanstilsynet vurderer om det er behov for lov og/eller

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 110/021 Arkivsaksnr.: 11/760-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 110/021 Arkivsaksnr.: 11/760-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 110/021 Arkivsaksnr.: 11/760-6 Klageadgang: Ja GBNR 110/21 - RIVING AV BYGG Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Høring - Hvitvaskingslovutvalgets utredning NOU 2016: 27. Vi viser til Finansdepartementets brev 20. desember 2016 med vedlegg.

Høring - Hvitvaskingslovutvalgets utredning NOU 2016: 27. Vi viser til Finansdepartementets brev 20. desember 2016 med vedlegg. Finansdepartementet Postboks 8008 DEP 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 16/8079 TJU 30.03.2017 Høring - Hvitvaskingslovutvalgets utredning NOU 2016: 27 Vi viser til Finansdepartementets brev 20. desember

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. NVEs Miljøtilsyn- Oppfølging av konsesjonsvilkår Jon Arne Eie

Norges vassdrags- og energidirektorat. NVEs Miljøtilsyn- Oppfølging av konsesjonsvilkår Jon Arne Eie Norges vassdrags- og energidirektorat NVEs Miljøtilsyn- Oppfølging av konsesjonsvilkår Jon Arne Eie Disposisjon NVE som tilsynsmyndighet policy Tilgjengelige reaksjonsmidler Eks brudd på konsesjonsvilkår

Detaljer

Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)

Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) 1 of 8 Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) Dato LOV-2016-06-17-73 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Sist endret LOV-2017-04-21-18 Publisert I 2016 hefte 8 Ikrafttredelse 01.01.2017

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften).

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften). 11.04.2016 Olje- og energidepartementet Høringsnotat Forslag til endring av forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften). 1. Høringsnotatets hovedinnhold

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Kommune: Sirdal og Forsand

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Kommune: Sirdal og Forsand Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF. Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 17.12.2014 Varighet: 15.12.2044 Ref: NVE 201203263-82 Kommune: Sirdal og Forsand Fylke: Vest-Agder og Rogaland Side 2 I medhold

Detaljer