Avkorting i tilskudd. Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avkorting i tilskudd. Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd"

Transkript

1 Avkorting i tilskudd Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd

2 Tema videre Hva er avkorting? Hvorfor avkorting? Hvordan gjøre en avkorting saksbehandlingsregler Tilbakebetaling av tilskudd ved avkorting Anmeldelse

3 Hva er avkorting? Avkorting = reduksjon/fradrag Benyttes innenfor flere områder Innenfor forsikring kan det bli foretatt en avkorting dersom forsikringstakeren har opptrådt svikaktig (eksempelvis forsømt opplysningsplikt eller medvirket til skaden Innenfor erstatning kan det bli foretatt en avkorting i erstatningsbeløpet dersom den skadelidte har vært medvirkende til skaden I produksjonstilskudd innebærer avkorting en fullstendig eller delvis reduksjon i tilskuddsutbetalingen dersom søkeren har opptrådt uforsiktig eller svikaktig

4 Hva er avkorting? Avkorting er en reduksjon i tilskuddet søker i utgangspunktet var berettiget, jf pt-forskriften 12 og 13:..kan hele eller deler av tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes. Å rette søknaden/utbetalingen i samsvar med de faktiske forhold er ikke det samme som å avkorte avkorting vil komme i tillegg til dette Avkorting er ingen sanksjon men en reaksjon i tilskuddet

5 To avkortingsgrunnlag i PT 12 avkorting ved regelverksbrudd 13 avkorting ved feilopplysninger (Tilbakehold av tilskudd etter 12) (Tilbakebetaling av tilskudd ved etterfølgende avkorting 14)

6 Hvorfor avkorting? 12 regelverksbrudd: Dersom foretaket driver eller har drevet sin virksomhet i strid med regelverk for jordbruksvirksomhet, kan hele eller deler av tilskuddet holdes tilbake inntil forholdet er rettet. Er det ved overtredelsen av slikt regelverk utvist grov uaktsomhet eller forsett, kan hele eller deler av tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes.

7 Hvorfor avkorting? 12 regelverksbrudd Formålet med avkorting i tilskuddet - markere at man ikke ønsker å støtte ulovlig jordbruksdrift. Få foretaket til å gjøre driften lovlig i neste omgang

8 Hvorfor avkorting? 13 feilopplysninger: Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig har gitt feil opplysninger i søknaden som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet, kan hele eller deler av produksjonstilskuddet som tilfaller foretaket avkortes.

9 Hvorfor avkorting? 13 - feilopplysninger Risikoen for avkorting skal skjerpe søkerens aktsomhet ved utfylling og levering av søknaden. Rimelig at den som bevisst forsøker å tilegne seg høyere tilskudd enn han er berettiget til ved å gi gale opplysninger må regne med at han kan tape på det.

10 Avkorting ved regelverksbrudd ( 12) Bestemmelsen oppgir to reaksjonsformer ved regelverksbrudd Tilbakehold av tilskudd (første punktum) Helt eller delvis avkorting av tilskuddet (andre punktum)

11 Avkorting ved regelverksbrudd ( 12) Regelverk for jordbruksvirksomhet må være overtrådt ytre rammer for reaksjon: utøvelse av jordbruksvirksomheten må være det karakteristiske for bruddet Eksempler på regelverk for jordbruksvirksomhet: lov om dyrevelferd, husdyrkonsesjonsloven, mv. Eksempler på regelverk som ikke omfattes: skatteregler, regnskapslovgivning, sikkerhetsregler mv.

12 Avkorting ved regelverksbrudd ( 12) Tilbakehold av tilskudd ingen skyldkrav Midlertidig reaksjon kan benyttes for å få søker til å rette opp regelstridige forhold Må ikke forveksles med avventing av vedtak som følge av behov for tilstrekkelig utredning etter forvaltningsloven 17. Tilbakehold av tilskudd er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven!

13 Avkorting ved regelverksbrudd ( 12) Avkorting i tilskuddet minst grov uaktsom overtredelse av regelverk for jordbruksvirksomhet Det vil si at søker måtte forstå eller vite.. Særlige tilfeller

14 Avkorting ved feilopplysninger ( 13) Vilkår: Uaktsomt (grovt uaktsomt) eller forsettlig gitt feil opplysninger som Har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskudd Søker burde ha forstått at opplysningene han ga kunne føre til at han fikk en urettmessig utbetaling (selvstendig næringsdrivende) Aktsom god tro ikke avkorting Ingen urettmessig utbetaling ikke avkorting

15 Avkorting ved feilopplysninger ( 13) Tidligere regelverk: en plikt til å avkorte tilsvarende merutbetalingen ved feilopplysninger uansett skyldgrad Gjeldende regelverk: Plikt til å vurdere avkorting i tilfeller hvor det oppdages feilopplysninger fra søker selv om bestemmelsen sier kan skal hovedregelen allikevel være avkorting dersom feilopplysningene ville gitt en urettmessig merutbetaling.

16 Avkortingsnorm størrelsen på avkortingsbeløpet Det er ingen faste satser for hvor stort avkortingsbeløpet skal være som en retningslinje for beregning av avkortingsbeløpet oppstilles følgende utgangspunkt: Simpel uaktsomhet kan det legges til grunn en standardisert avkortningsnorm. I det faktisk berettigede tilskuddet trekkes det fra et beløp tilsvarende den merutbetaling feilopplysningen i søknaden ville medført. Grov uaktsomhet/forsett ligger avkortingsnormen fra 60 % til 100%. Det er graden av utvist skyld hos søker som er vurderingstemaet for avkorting. Kommunen må alltid vurdere hva som er rimelig og forholdsmessig i hvert tilfelle. Avkortingsbeløpet kan settes både høyere og lavere enn hva som følger over ikke noen maksimumsregel! Avkortingsbeløpet regnes i det totale produksjonstilskuddet foretaket i utgangspunktet ville hatt rett på.

17 Avkorting ved søknadsbehandling Oppdager kommunen avvik mellom opplysninger i søknaden og de faktiske forhold hos foretaket må søknaden først rettes i samsvar med de faktiske forholdene. Avkorting skal deretter vurderes i det resterende tilskuddet.

18 Avkorting ved søknadsbehandling Saksbehandlingsregler for vedtak: Forhåndsvarsel etter forvaltningsloven 16? Ikke nødvendig dersom parten har uttalt seg i saken gjennom søknad. Regelverksbrudd ( 12) -forhåndsvarsel. Forvaltningsloven 17 kan imidlertid medføre at søker gis anledning til å bli kjent med opplysninger som kommer frem under behandling av søknaden. Forvaltningsloven 17 inneholder også en plikt for forvaltningen å påse at saken er så godt opplyst som mulig (utredningsplikten) før vedtak treffes.

19 Avkorting ved søknadsbehandling Vedtak om avkorting: Kommunen må begrunne vedtaket forvaltningsloven 24 og 25 Minimumskravet til begrunnelsen fremgår av fvl. 25: Reglene vedtaket bygger på De faktiske forhold man har lagt til grunn Redegjørelse for de hovedhensynene man har tatt hensyn til ved utøvelse av skjønnet Begrunnelsen må sendes søkeren i eget brev samtidig som godkjenning av utbetalingslistene PT Kommer kommunen frem til at tilskuddet ikke skal avkortes skal disse vurderingene allikevel redegjøres for skriftlig til foretaket med kopi til Fylkesmannen.

20 Avkorting ved søknadsbehandling Dersom avkortingen skal gjøres i forbindelse med sentral utbetaling må avkortingen rapporteres til Fylkesmannen innen fastsatte frister. Fylkesmannen registrer deretter disse. Vedtak om avkorting trer i kraft når det meddeles søker ikke nødvendig at dette er endelig for at det skal rapporteres til FM. Rekker man ikke å vurdere avkortingen tilstrekkelig før fristene må søknaden tas ut til manuell behandling.

1. INNLEDNING 14/1674-17.10.2014

1. INNLEDNING 14/1674-17.10.2014 Deres ref Vår ref Dato 14/1674-17.10.2014 Høring av ny forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel m.v. Landbruks- og matdepartementet sender med dette forslag til ny forskrift om tilskot

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015 Tilsyn 1.5. Når tilsynet avdekker avvik Hvor det ved tilsyn avdekkes forhold i strid med plan- og bygningsloven og foretaket ikke viser vilje til

Detaljer

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013. Sole, 10.01.2013

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013. Sole, 10.01.2013 Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013 Sole, 10.01.2013 Søknadsomgangen i januar 2013 - Aktuelle dokumenter - Frister - Søknad Wespa eller papir

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Dato FOR-2014-12-19-1817 Departement Landbruks- og matdepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015 Sist endret Endrer

Detaljer

Årsmelding 2008 Felles klagenemnd

Årsmelding 2008 Felles klagenemnd Årsmelding 2008 Felles klagenemnd Innhold 1. Innledning 2. Klagesaker i 2008 2.1 Innkomne saker 2.2 Typer saker 2.3 Fordeling av oversendte fuskesaker fra underinstansen, resultat i klageinstansen 3. Reaksjonsnivået

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

Folkevalgtes taushetsplikt og bystyrets sanksjonsmuligheter ved brudd på denne.

Folkevalgtes taushetsplikt og bystyrets sanksjonsmuligheter ved brudd på denne. BEBY /13 Bergen bystyre Folkevalgtes taushetsplikt og bystyrets sanksjonsmuligheter ved brudd på denne. BJFR ESARK-0506-201315380-2 Hva saken gjelder Saken gjelder en bystyrerepresentants offentliggjøring

Detaljer

Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler

Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler 1. Bakgrunnen for malene Plan- og bygningsmyndigheten skal påse at plan- og bygninglovgivningen overholdes i kommunen etter

Detaljer

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Hva er varsling? Varsling er å melde i fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Forholdet mellom opplysningsplikten og adgangen til å ta forbehold fra selskapets side Kandidatnummer: 424 Veileder: Amanuensis Trygve Bergsåker Leveringsfrist:

Detaljer

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Rundskriv Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Nr F-14/2010 03.november 2010

Detaljer

Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon - melding om vedtak

Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon - melding om vedtak /us Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD NAV Forvaltning Sandnes Postboks 84 4302 Sandnes Fødselsnummer: 06125537993 Dato: 03.09.2012 Saksreferanse: 14200837 Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. august 2007

Produksjonstilskudd i jordbruket - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. august 2007 Rundskriv 28/2007 Fylkesmannen Kommunene Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Sverre Saxebøl (24131199), Ole Karsten Kirste (24131102), Synnøve Kjos Frank (24131069), Raage Jama

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort 30. september 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort 30. september 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort 30. september 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Alina R. Drazkowski, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Jon Evang, juridisk

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår

Generelle forsikringsvilkår Generelle forsikringsvilkår INNHOLD 1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Følgene av å gi feil opplysninger / svik... 3 5. Frist

Detaljer

Vedtak om sletting av registrering som forsikringsagentforetak

Vedtak om sletting av registrering som forsikringsagentforetak Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS Mats Ring Postboks 1400 Vika 0115 OSLO 22.06.2010 SAKSBEHANDLER: Geir David Johannessen VÅR REFERANSE: 09/14448 DERES REFERANSE: M1797136/1/130649-001/MARI DIR.TLF:

Detaljer

VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR FOR BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVENS 11, 13 FØRSTE LEDD jf. 12 ANDRE LEDD og 16 ANDRE LEDD MOT

VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR FOR BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVENS 11, 13 FØRSTE LEDD jf. 12 ANDRE LEDD og 16 ANDRE LEDD MOT VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR FOR BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVENS 11, 13 FØRSTE LEDD jf. 12 ANDRE LEDD og 16 ANDRE LEDD MOT Uno Life AS Grønland 32 B 3045 DRAMMEN Saksnr.: 14/361 Saksbeh.: Nina Elise Dietzel

Detaljer

Skolen skal legge til rette for elevmedvirkning etter opplæringsloven med forskrifter, som for eksempel skoleutvalg, skolemiljøutvalg og elevråd.

Skolen skal legge til rette for elevmedvirkning etter opplæringsloven med forskrifter, som for eksempel skoleutvalg, skolemiljøutvalg og elevråd. Ordensreglement Vedtatt av fylkesdirektør, opplæringsavdelingen 15.05.11 med hjemmel i opplæringsloven 3-7 etter delegasjon fra fylkestinget til fylkesrådmannen 07.12.05 og videredelegering fra fylkesrådmannen

Detaljer

Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder

Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder Rundskriv 13/1-9 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 27.11.2013 Vår referanse: 13/1 Rundskriv erstatter: Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Innst. O. nr. 56. (2007 2008) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 41 (2007 2008)

Innst. O. nr. 56. (2007 2008) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 41 (2007 2008) Innst. O. nr. 56 (2007 2008) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 41 (2007 2008) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler

Detaljer

Kommunesamlingen 2014 Drammen 5. og 6. februar 2014

Kommunesamlingen 2014 Drammen 5. og 6. februar 2014 Kommunesamlingen 2014 Drammen 5. og 6. februar 2014 Virkemidler landbruk Fylkesvise bygdeutviklingsmidler Lån Tilskudd Rentestøtte Til investering i næring og bolig Kjøp av landbrukseiendom 2 UTTALELSEN

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes. 1 Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 449 08/4066-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Roy Martinsen RUTINER FOR INTERN VARSLING Forslag til vedtak: Varslingsplakaten

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Opphevet - Bergen kommune - klage over vedtak om inndragning av skjenkebevilling - Sjøboden Bergen AS

Opphevet - Bergen kommune - klage over vedtak om inndragning av skjenkebevilling - Sjøboden Bergen AS Saksbehandler, innvalgstelefon Reidun Våge Danielsen, 55 57 22 36 Vår dato 20.02.2015 Deres dato Vår referanse 2015/661 551 Deres referanse Bergen kommune Kontor for skjenkesaker Postboks 7700 5020 BERGEN

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

Forsikringsrett våren 2012

Forsikringsrett våren 2012 Forsikringsrett våren 2012 Opplysnings- og omsorgspliktene II Advokat Hans Kenneth Viga Temaene Grupperingen av opplysnings- og omsorgspliktene Forsikringstakers opplysningsplikt p Endring av risikoen

Detaljer

Retningslinjer for behandling av saker om dokumentfalsk, fusk/forsøk på fusk og andre disiplinærsaker

Retningslinjer for behandling av saker om dokumentfalsk, fusk/forsøk på fusk og andre disiplinærsaker Retningslinjer for behandling av saker om dokumentfalsk, fusk/forsøk på fusk og andre disiplinærsaker Retningslinjene er fastsatt av styret den 24. februar 2004, og revidert 1. juli 2010 og 24. mai 2012.

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds frivillige sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 1. Hvem

Detaljer