Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar Sole,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013. Sole, 10.01.2013"

Transkript

1 Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013 Sole,

2 Søknadsomgangen i januar Aktuelle dokumenter - Frister - Søknad Wespa eller papir - Endringer regelverk dk-tilskudd grønt - Repetisjon regler avløser ferie og fritid Stedlig kontroll driftsfellesskap Avkorting Anmeldelse

3 Aktuelle dokumenter for søknadsomgangen i januar Rundskriv nr 22/2012, kommentarrundskrivet Rundskriv nr 23/2012, saksbehandlingsrundskrivet Rundskriv nr 37/2012, tillegg til saksbehandlingsrundskrivet Veiledningsheftet for søknadsomgangene i aug. -12 og jan. -13 Søknadsskjemaet SLF-052 Rundskriv nr 1/2012, innsending av filer fra avløserlag Rundskriv nr 4/2012, årsoppgaver tilskudd til grønt

4 Frister for søkerne ved søknadsomgangen i januar 21.1.: Søknadsfristen faller på en søndag i år. Søknaden til og med mandag uten trekk : Skatteetatens frist for å levere lønns- og trekkoppgaver via Altinn : Ikke lenger mulig å levere søknad : Søkere som ikke har levert lønns- og trekkoppgave til skatteetaten i god tid før denne datoen får ikke godkjent utgiftene i forbindelse med søknad om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid : Siste frist for søkerne til å rette feil i rapporteringa til avløserlag.

5 Frister for kommunene ved søknadsomgangen i januar : Frist for registrering av søknader og kontrolldata (kl 12.00). 5.3.: Retting av søknader etter 1. inputkontroll kan starte : Frist for å rette ev. feil som gjelder avløser : Frist for retting av feil- og varselmeldte søknader før inputkontroll nr 2 (kl 23.59). 5.4.: Retting av søknader etter 2. inputkontroll kan starte : Siste frist for å rette feil som gjelder avløser. Frist for å melde fra til FM om off. institusjoner som ikke har rett på tilskudd til avløsning.

6 Frister for kommunene ved søknadsomgangen i januar 2013 (2) 21.4.: Frist for retting av feil- og varselmeldte skjemaer før inputkontroll nr 3 (kl 23.59) : Siste frist for å stoppe søknader i WESPA. (Fylkesmannen kan stoppe søknader i egen rutine fram til kl ) Søknader som inneholder feil etter blir ikke med i utbetalingen. 3.5.: Oversikt over avvik mellom søknad og kontrolldata, PT-4100, legges ut i ROB. Beregning og rapportering av avkortinger kan starte. Uke 19: PT-5030, nettoutbet.lista blir tilgjengelig i ROB. 5.6.: Sentral utbetaling av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.

7 Wespa o Nytt - søkerne kan bruke BankID ved pålogging til Altinn. o Søkerne bør oppfordres til å ta utskrift av søknaden og kvitteringa for levert søknad. Tas vare på! o «PublikumsPC» nettleseren må lukkes helt mellom hver bruker!

8 Søknadsskjemaet SLF-052 Husk: o Papirsøknad skal leveres på skjema fastsatt av SLF, dvs. original SLF-052 (se veiledningsheftet kap. 3.3). o Søkers underskrift. o Riktig kontonummer. o Brukerskifte det nye foretaket må være knyttet til landbrukseiendommen.

9 Endringer søknadsskjemaet SLF-052

10 Endringer søknadsskjemaet SLF-052

11 Regelverksendringer - distrikts- og kvalitetstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker Maksimalbeløpet gjaldt tidligere alle produksjoner under ett. Nå er det eget maksimalbeløp for grønnsaker. Ikke noe maksimalbeløp for frukt og bær: Sone Gammelt maks.beløp Nytt maks.beløp grønnsaker Nytt maks.beløp frukt og bær Ingen avgrensning

12 Regelverksendringer - distrikts- og kvalitetstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker (2) For frukt og bær er de maksimale kvantumsavgrensningene doblet. Tilskuddssatsene for frukt, bær og grønnsaker er økt.

13 Velferdsordningene Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Satsene er økt med 3,5 %. Maksimalbeløpet er økt fra kr (avløseråret 2012) til kr (avløseråret 2013). Ilder er ikke tilskuddsberettiget lenger. Tilskudd til avløsning ved sykdom Maksimal dagsats er økt fra kr (2012) til kr (fra ).

14 Litt repetisjon - avløsertilskudd enkeltpersonforetak (ENK) ENK må kunne dokumentere avløserutgiftene. SLF kontrollerer maskinelt mot foretakets innsendte lønns- og trekkoppgaver (LTO) for Disse må være sendt inn til Skatteetaten seinest (via Altinn er fristen 31.1.). Lønnsutbetalinger under kr 1000 pr avløser, må være innberettet for å komme med i grunnlaget for avløsertilskudd. Ved for sein innberetning av LTO: Ikke nødvendig å søke om dispensasjon dersom innberetninga har skjedd før Etter dette er eneste håp en eventuell søknad om dispensasjon og at FM innvilger den. Ved bruk av avløserring eller ev. bruk av landbruksvikaren som avløser, skal dokumentasjon av lønnsutgiftene følge med søknaden til landbrukskontoret.

15 Litt mer repetisjon - avløsertilskudd ved virksomhetsoverdragelser Virksomhetsoverdragelse gjelder tilfeller der et foretak overdrar alle dyra til et annet foretak, dvs. at hele husdyrproduksjonen flyttes fra ett foretak til et annet. Egne regler for samdrifter. Se ellers rundskriv nr 23/2012 kapittel

16 Enda litt mer repetisjon avløser Riktig fødselsnummer på avløsere. Skoler og andre offentlige og private institusjoner er ikke berettiget avløsertilskudd. AVL-E900, hovedliste etter oppstart nytt år. Viser beregnet maksimalt avløsertilskudd for ferie og fritid for avløseråret Beregnet på grunnlag av dyretall pr Finnes på ROB - oppdatert AVL-E423, avviksliste etter kontroll mot lønns- og trekkoppgaveregisteret hos Skatteetaten. AVL-E424, avviksliste etter kontroll mot avløserlag med arbeidsgiveransvar.

17 Stedlig kontroll - driftsfellesskap Minst 5 % av foretakene skal kontrolleres ved hver søknadsomgang. I rundskriv nr 37/2012 ber SLF kommunene om å prioritere foretak der det er risiko for at foretakene samarbeider og likevel søker tilskudd hver for seg til samme produksjon.

18 Stedlig kontroll driftsfellesskap (2) SLF anbefaler følgende rutiner for kommunen ved mistanke om driftsfellesskap: 1. Dra ut på stedlig kontroll. 2. Ved stedlig kontroll, må kommunen dokumentere alle forhold som kan bevisforspilles av produsenten på et senere tidspunkt: Hvor ulike individ er oppstallet, individmerker, informasjon om samarbeid, produksjon og driftsopplegg. 3. Sørg for å få saken tilstrekkelig opplyst. Kommunen må innhente nødvendige opplysninger, jf. rundskriv 22/

19 Stedlig kontroll driftsfellesskap (3) 4. Foretaket har selv et ansvar for å legge fram dokumentasjon som viser at det ikke er driftsfellesskap (omvendt bevisbyrde). Se også rundskriv 22/ Utfall av en vurdering av driftsfellesskap: a. Ikke sannsynlig at det er driftsfellesskap: Søknaden kan behandles ferdig på vanlig måte b. Mulig driftsfellesskap, men saken må utredes nærmere: Kommunen må stoppe søknadene i WESPA og behandle ferdig søknadene manuelt c. Sannsynlig at det er driftsfellesskap: Kommunen må avslå søknadene til de involverte foretakene

20 Avkorting Ved avvik mellom opplysningene i søknaden og de faktiske forholdene: - Søknaden rettes i samsvar med de faktiske forholdene. - Kommunen må vurdere om tilskuddet skal avkortes i tillegg. Avkorting er aktuelt «Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig har gitt feil opplysninger i søknaden som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet...» jf forskrift om produksjonstilskudd 13.

21 Avkorting (2) Uaktsomt: Når søker ikke handler som en kyndig og omtenksom person i samme situasjon ville ha gjort. Dvs. at søkeren burde ha forstått at opplysningene han ga kunne føre til at han fikk en urettmessig utbetaling. Forsettlig: Når søkeren med hensikt har gitt feil opplysninger. Søkeren var klar over at opplysningene han ga kunne føre til at han fikk en urettmessig utbetaling. SLF skriver i rundskriv nr 37/2012 kapittel 5 at «avkorting skal være hovedregelen der det er gitt feilopplysninger som ville gitt en urettmessig merutbetaling av tilskudd.»

22 Avkorting (3) Før kommunen fatter vedtak: - Saken må være tilstrekkelig opplyst. - Kommunen bør derfor varsle søkeren på forhånd om hvorfor den mener at opplysningene i søknaden er feil og at dette kan føre til avkorting i tillegg til redusert tilskudd. - Søkeren bør få en frist til å uttale seg. Vedtaket: - Sendes i eget brev til søkeren. - Må være begrunnet.

23 Avkorting (4) Avkortingsbeløp etter søknadsomgangen i januar 2013 rapporteres til FM innen Bruk PT-4100B.

24 Anmeldelse - tilskuddskriminalitet Oppslag i Nationen :

25 Anmeldelse tilskuddskriminalitet (2) Forutsetning for anmeldelse straffbart forhold, dvs. handlingen faller inn under et straffebud: Brudd på spesiallovgivningen, mao regelverket for tilskudd Brudd på straffeloven, f.eks. 270 (bedrageri) Hovedregel alvorlige lovbrudd politianmeldes.

26 Anmeldelse tilskuddskriminalitet (3) Helhetsvurdering av Graden av skyld Sakens art Sakens omfang Beløpets størrelse Tidligere avvik/gjentakelse Overtredelsens virkninger Hvordan overtredelsen er gjennomført.

Produksjonstilskudd i jordbruket - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. august 2007

Produksjonstilskudd i jordbruket - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. august 2007 Rundskriv 28/2007 Fylkesmannen Kommunene Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Sverre Saxebøl (24131199), Ole Karsten Kirste (24131102), Synnøve Kjos Frank (24131069), Raage Jama

Detaljer

Rundskriv 15/12. Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til avløsning ved sykdom mv.

Rundskriv 15/12. Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til avløsning ved sykdom mv. Rundskriv 15/12 Fylkesmenn Kommuner Avløserlag Kontaktperson: Ingeborg Seip Vår dato: 12.04.2012 Vår referanse: 201200001-15/046.2 Rundskrivet erstatter: Rundskriv 07/11 Vedlegg: Kopi til: LMD, NB, NBS

Detaljer

PRODUKSJONSTILSKUDD OG AVLØSERTILSKUDD I JORDBRUKET

PRODUKSJONSTILSKUDD OG AVLØSERTILSKUDD I JORDBRUKET SLF-005 Søknad om PRODUKSJONSTILSKUDD OG AVLØSERTILSKUDD I JORDBRUKET SØKNADSFRIST 20. AUGUST 2015 OG 20. JANUAR 2016 2 Innholdsfortegnelse 1 Kort om søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning

Detaljer

1. INNLEDNING 14/1674-17.10.2014

1. INNLEDNING 14/1674-17.10.2014 Deres ref Vår ref Dato 14/1674-17.10.2014 Høring av ny forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel m.v. Landbruks- og matdepartementet sender med dette forslag til ny forskrift om tilskot

Detaljer

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF-005 Veiledningshefte Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Søknadsfrist 20. august 2013 og 20. januar 2014 1 VEILEDNINGSHEFTE Innhold 1 Kort om søknad

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Dato FOR-2014-12-19-1817 Departement Landbruks- og matdepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015 Sist endret Endrer

Detaljer

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket SLF-005 Veiledningshefte Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20. august 2014 1 VEILEDNINGSHEFTE Innhold 1 Kort om søknad om produksjonstilskudd 5 1.1 Søk elektronisk og finn det du

Detaljer

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Generelt Når det kommer inn søknader bør kommunen sjekke at alle over 18 år har skrevet under på søknaden, og at nødvendig dokumentasjon er lagt ved (se

Detaljer

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Hva er varsling? Varsling er å melde i fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige

Detaljer

Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon - melding om vedtak

Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon - melding om vedtak /us Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD NAV Forvaltning Sandnes Postboks 84 4302 Sandnes Fødselsnummer: 06125537993 Dato: 03.09.2012 Saksreferanse: 14200837 Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet

Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015 med frist for innrapportering i januar 2016. Versjon

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Kommer du til Norge for å arbeide for en norsk arbeidsgiver, skal du betale skatt i Norge av alt du tjener i Norge. Etter

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Informasjon til hjelpeverger og verger om vergemålsreformen

Informasjon til hjelpeverger og verger om vergemålsreformen Til deg som er verge eller hjelpeverge Juridisk avdeling Vår ref.: 2010/9464 755 JSY Vår dato: 03.12.2012 Informasjon til hjelpeverger og verger om vergemålsreformen Fylkesmannen i Østfold ønsker med dette

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap.

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. Veileder Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 61) Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg

Detaljer

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Rundskriv Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Nr F-14/2010 03.november 2010

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Gjeldsordningsloven gir deg som har alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få kontroll over din økonomi. Dersom du er varig

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønns- og trekkoppgaver 1 Lønns- og trekkoppgaver... 1 Endring av lønns- og trekkoppgaver...

Detaljer

Rapport. Reindriftsforvaltningen. Velferdsordninger i reindriften AGENDA

Rapport. Reindriftsforvaltningen. Velferdsordninger i reindriften AGENDA Rapport ScØ ^0Ø6/3R^ Reindriftsforvaltningen Velferdsordninger i reindriften AGENDA / Reindriftsforvaltningen Velferdsordninger i reindriften AGENDA Utredning & Utvikling AS Malmskrivervn 35 Postboks 542

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer

Vedtak om avkorting av partistøtte Demokratene i Norge

Vedtak om avkorting av partistøtte Demokratene i Norge Dato: 29.04.2015 Vår referanse: 2015/902/347 Demokratene i Norge post@demokratene.no Vedtak om avkorting av partistøtte Demokratene i Norge Partilovnemnda sendte 4. mars 2015 brev til Demokratene i Norge

Detaljer

VILKÅRENE FOR Å FÅ ADVOKATBEVILLING M.V.

VILKÅRENE FOR Å FÅ ADVOKATBEVILLING M.V. DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 25/97 VILKÅRENE FOR Å FÅ ADVOKATBEVILLING M.V. 1. INNLEDNING Ved lov av 1.9.1995 nr. 60 om endringer i lov av 13.8.1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven)

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til:Fylkeskommuner Fylkesmenn Kommuner Fjernundervisningsinstitusjoner Folkehøgskoler Studieforbund Rundskriv:10/08 Dato: 15.01.2008 Saksnr. :07/2455 Rundskriv STATSBUDSJETTET

Detaljer

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Formål Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere forvaltes i et samarbeid mellom FNO, Verdipapirfondenes

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen 1. Alle barn som er bosatt i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring Kunnskapsdepartementet

Detaljer