Grunnvilkår for produksjon- og avløsertilskudd. Landbruksdirektoratet / Eanandoallodirektoráhtta

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnvilkår for produksjon- og avløsertilskudd. Landbruksdirektoratet / Eanandoallodirektoráhtta"

Transkript

1 Grunnvilkår for produksjon- og avløsertilskudd Landbruksdirektoratet / Eanandoallodirektoráhtta 1

2 Landbrukseiendom Departementet foreslo å fjerne kravet om at produksjonen måtte foregå på en eller flere landbrukseiendommer i høringen, men dette vilkåret er opprettholdt i ny forskrift. Kravet om landbrukseiendom er også oppfylt når produksjonen foregår på utskilt tomt. 2

3 Vanlig jordbruksproduksjon generelt Vanlig jordbruksproduksjon konkret vurdering ut fra et jordbruksfaglig skjønn opp mot en standard knyttet til god agronomisk praksis eller godt husdyrhold. kriteriene som oppstilles under de enkelte produksjoner er ment til hjelp for å angi en «objektiv gjennomsnittsbetraktning» innenfor den aktuelle produksjonen. adgang til å ta hensyn til særegne forhold hos den enkelte produsent Sikkerhetsventil for å unngå at vi gir tilskudd til produksjoner som ikke oppfyller formålene med tilskuddet (eks: effektivitet, bærekraft, produksjon) 3

4 Vanlig jordbruksproduksjon i melkeproduksjonen Konvensjonell melkeproduksjon gjennomsnittsavdråtten per årsku på landsbasis på ca liter leveranse som ligger på under halvparten vil i utgangspunktet vanskelig kunne karakteriseres som vanlig Økologisk drift eller gamle raser gjennomsnittsavdrått for økologisk produksjon, eller aktuell kurase Lokalforedlingsforetak relevant om foretaket har en merinntekt av melken selv om omregnet melkemengde ikke oppfyller det generelle minstekravet 4

5 Ammeku eller melkeku? Dersom besetningens gjennomsnittsleveranse ligger under halvparten av gjennomsnittsavdrått per årsku på landsbasis fordi melkekyrne veksler mellom å være melkeku og ammeku under samme laktasjon, kan produksjonen vanskelig anses som vanlig. Det ikke adgang til å fordele totalt antall liter levert melk på et mindre antall dyr for å oppfylle minstekravet til levert mengde. Melkeproduksjon kan ikke omdefineres til ammekuproduksjon. Det er likevel åpnet for at foretaket skal kunne gis tilskudd som om besetningen var øvrig storfe. 5

6 Nærmere om definisjonene av melkeku, ammeku og øvrig storfe Definisjonene av ammeku og melkeku ble endret ved jordbruksoppgjøret Det ble satt krav om at kyr i disse kategoriene må ha kalvet i løpet av de siste 15 måneder. I forbindelse med ny forskrift ble definisjonene i teknisk jordbruksavtale presisert 19. desember Melkeku: Ku som har kalvet i løpet av de siste 15 måneder og som er i melkeproduksjon hos foretak som enten har disponibel kvote eller lokalforedlingskvote. Ammeku: Ku som har kalvet i løpet av de siste 15 måneder, men som ikke er melkeku. Dersom foretaket driver kumelkproduksjon må kua i tillegg være av minst 50 pst. av kjøttferasene Hereford, Charolais, Aberdeen Angus, Limousin, Blonde d Aquitaine, Highland Cattle, Dexter, Piemontese, Galloway eller Salers. Det samme gjelder Kjøtt-Simmental, såfremt far er renraset Kjøtt-Simmental. Øvrig storfe: Storfe som foretaket ikke kan få tilskudd for som melkeku eller ammeku. 6

7 Vanlig jordbruksproduksjon i geitemelkproduksjon Tilsvarende krav om minsteleveranse for tilskudd til geitemelkproduksjon som for kumelk. Tall fra Geitekontrollen viser at gjennomsnittsleveranse for kilo melk per årsgeit varierer mellom Tines regioner. Gjennomsnittet totalt for Tine var i 2013 på 729 kilo melk per årsgeit. En leveranse som ligger under halvparten av gjennomsnittet for regionen vil i utgangspunktet vanskelig kunne karakteriseres som vanlig geitemelkproduksjon. Særlige forhold kan forklarer en lavere leveranse, for eksempel sykdom i besetningen. Merinntekt av melken vil kunne spille inn hos lokalforedlingsforetak som etter omregnet melkemengde ikke produserer halvparten av hva regiongjennomsnittet leverer. Flere lokalforedlingsforetak er økologiske, og dette kan i seg selv forklare at en mindre mengde melk går til produksjon. 7

8 Vanlig jordbruksproduksjon i saueproduksjonen Det må foretas en helhetsvurdering med enkelte viktige utgangspunkt Står omsetningen i samsvar med dyretallet det søkes tilskudd for? Settes det lam på alle voksne søyer som ikke skal utrangeres? Er reproduksjonsgraden vesentlig lavere enn gjennomsnittet? Er driften ellers forsvarlig og god? Foreligger andre forhold som kan forsvare avvik? Ligger slaktevekten på lammene innenfor det som er vanlig for rasen. Foreligger andre forhold som kan ha betydning for slaktevekten? lammetall, alder på søyene, alder på lam ved slaktetidspunkt, variasjoner i værforhold, samt rovdyraktivitet og annen ytre påvirkning i beiteområdene. Har foretaket inntekter fra salg av ull eller skinnfeller tilsvarende det som er normal drift med den aktuelle sauerasen. 8

9 Miljøkravene 4 og 11 Fylkesmannsamling 2015

10 Miljøkravene i tidligere regelverk Kravene i 8 i gammel PT-forskrift videreføres i stor grad til 4 tredje og fjerde ledd (kulturlandskapsinngrep og vegetasjonssone). Forskrift om miljøplan oppheves, kun gjødslingsplan og sprøytejournal videreføres ( 11 andre ledd)

11 Nytt regelverk Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 4 tredje ledd - Det kan ikke gis tilskudd dersom det foretas inngrep som forringer kulturlandskapet. Dersom annet regelverk ikke er til hinder for det, kan kommunen likevel forhåndsgodkjenne inngrepet dersom det avhjelper betydelige driftsmessige ulemper. 4 fjerde ledd - Det kan ikke gis tilskudd dersom det ikke er etablert vegetasjonssoner mot vassdrag med årssikker vannføring. Vegetasjonssonen skal være tilstrekkelig bred til å motvirke avrenning til åpent vann under normal vannføring. Sonen må være på minst 2 meter målt fra vassdragets normalvannstand, og kan ikke jordarbeides. 11 andre ledd - Ved brudd på forskrift 1. juli 1999 nr 791 om gjødslingsplanlegging og forskrift 26. juli 2004 nr 1138 om plantevernmidler 18 femte ledd skal tilskuddet avkortes

12 Nærmere om nytt regelverk 4 tredje ledd (kulturlandskapsinngrep) Det kan ikke gis tilskudd dersom det foretas inngrep som forringer kulturlandskapet. Dersom annet regelverk ikke er til hinder for det, kan kommunen likevel forhåndsgodkjenne inngrepet dersom det avhjelper betydelige driftsmessige ulemper. 1. Absolutt vilkår for å motta tilskudd til jordbruksareal (AK-tilskudd). 2. For inngrep som faller inn under annet regelverk, kan kommunen ikke godkjenne. 3. Inngrep skal kun godkjennes der inngrepet avhjelper betydelige ulemper for jordbruksdriften til foretaket. Det må foretas en konkret vurdering av om fordelen for foretaket er så stor at det allmenne hensynet til kulturlandskapet må vike. 4. «forhåndsgodkjenne». Kommunen kan samtykke til inngrep, ikke til inngrep fortatt tidligere

13 Nærmere om nytt regelverk 4 fjerde ledd (vegetasjonssone) Det kan ikke gis tilskudd dersom det ikke er etablert vegetasjonssoner mot vassdrag med årssikker vannføring. Vegetasjonssonen skal være tilstrekkelig bred til å motvirke avrenning til åpent vann under normal vannføring. Sonen må være på minst 2 meter målt fra vassdragets normalvannstand, og kan ikke jordarbeides. 1. Absolutt vilkår for å motta tilskudd til jordbruksareal (AK-tilskudd). 2. Tilstrekkelig bred vil bety at noen vegetasjonssoner også må være over 2m, og den må motvirke avrenning. Fortsatt en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. 3. Er sonen under 2m kan tilskudd ikke gis. Et absolutt minstekrav. 4. Krav om at vegetasjonssonen ikke jordarbeides

14 Regionale miljøkrav Fylkesmennene skal ikke miste sin hjemmel til å fastsette regionale krav til bestemte jordarbeidingsrutiner i sårbare vassdrag. Fylkesmennene vil fra 1. januar 2015 få delegert myndighet til å fastsette slike krav etter jordlova 11. Uttalt fra departementet i fastsettelsesbrevet til ny forskrift. Delegering gitt samtidig med fastsettelsesbrevet 19.des

15 Nærmere om nytt regelverk 11 andre ledd (gjødslingsplan og sprøytejournal) Ved brudd på forskrift 1. juli 1999 nr 791 om gjødslingsplanlegging og forskrift 26. juli 2004 nr 1138 om plantevernmidler 18 femte ledd skal tilskuddet avkortes. Avkorting som følge av manglende eller mangelfull gjødslingsplan, gjelder særlig 3 i gjødslingsplanleggingsforskriften. Avkorting som følge av manglende eller mangelfull sprøytejournal etter angitt bestemmelse i plantevernmiddelforskriften. Ved brudd på denne bestemmelsene skal det foretas avkorting i tilskuddet. Departementet har uttalt at de vil gjennomgå forskrift om gjødslingsplanlegging i løpet av

16 driftsfellesskap Landbruksdirektoratet / Eanandoallodirektoráhtta 16

17 Videre gjennomgang Hovedtrekk i ny bestemmelse Eierskapsbegrensningen Bakgrunn for driftsfellesskapsbestemmelsen Hva er et driftsfellesskap Spesielt om samdrift og samdriftsdeltakere Utmåling av tilskudd Manglende opplysning om driftsfellesskap avkorting Øvrige bestemmelser

18 Driftsfellesskap hovedtrekk i ny bestemmelse Innholdet i begrepet driftsfellesskap, er ikke endret selv om ordlyden er ny i 7. «Foretak som reelt sett inngår i én felles virksomhet eller på annen måte oppnår skalafordeler gjennom samarbeid og søker tilskudd til samme produksjon (driftsfellesskap)», skal dekke alle de tilfeller som før ble rammet av bestemmelsen, samt dekke tilfeller med «proformaoppsplitting». Følgesiden av driftsfellesskap er endret. Etter nytt regelverk er det ikke lenger en avslagsgrunn, men det gjelder en annen utmålingsregel enn for selvstendige foretak. Foretak i driftsfellesskap «kan få beregnet tilskudd for det samlede dyretall og areal som disponeres innenfor driftsfellesskapet.» Foretakene skal i søknadsskjema opplyse om de er i driftsfellesskap, og med hvem. 18

19 Det gjelder ikke lenger en eierskapsbegrensning Den absolutte avskjæringsregelen ved formelle felles eierinteresser i ulike foretak opphevet. Det skal i stedet foretas en skjønnsmessig vurdering av om foretakene er i driftsfellesskap. Formelle eierinteresser/eierandeler i ulike foretak som søker tilskudd til samme produksjon: indikator på om det foreligger et driftsfellesskap i reell forstand, og dermed grunnlag for risikobasert kontroll av de underliggende forhold. 19

20 Bakgrunn for bestemmelsen Formålet med driftsfellesskapsbestemmelsen er å ivareta strukturelementene som ligger i jordbruksavtalen. Strukturdifferensieringen som ligger i flere av tilskuddene skal avhjelpe antatte skalaulemper, og høyere kostnad per produsert enhet hos mindre foretak. For å være berettiget denne kompensasjonen er det en forutsetning at foretakene rent faktisk ikke driver i større omfang enn hva som fremgår på søknadsskjemaet. Videre angir maksimalavgrensningen for enkelte tilskudd hvilke produksjonsomfang som er besluttet subsidiert. På grunn av dette har regelverket en bestemmelse som sikrer at strukturelementene som ligger i overføringene til jordbruket gis som tilsiktet. 20

21 Hva er et driftsfellesskap Forhold som rammes av driftsfellesskapsbestemmelsen kan fremtone seg forskjellig. Et driftsfellesskap kan for eksempel bestå i: at et foretak reelt sett driver begge foretakene (oppsplitting av produksjonen) driften i to eller flere foretak er så sammenvevd at det reelt må betraktes som en totalintegrert enhet tilfeller hvor det mest fremtredende kan være at to eller flere foretak samarbeider i en slik grad at skalaulempene tilskuddssatsene skal avhjelpe i stor grad er reduserte i disse produksjonene. Uansett om det reelt sett er én enhet eller om samarbeidet i stor grad medfører reduserte skalaulemper vil det foreligge et driftsfelleskap, og det vil stride mot strukturdifferensieringen som ligger i flere av tilskuddene i jordbruksavtalen å gi tilskudd til disse foretakene som om de var drevet selvstendig. 21

22 Hva er et Driftsfellesskap forts. Flere faktiske forhold kan være relevant som indikatorer på at det foreligger driftsfellesskap. Indikatorene vil ikke i seg selv være tilstrekkelig for å fastslå driftsfellesskap, men dersom de foreligger vil det alltid være en klar oppfordring til kontrollere forholdene nærmere. Flere momenter kan være med på å avgjøre om det reelt sett foreligger driftsfellesskap mellom formelt sett selvstendige foretak. Dette er typisk faktiske forhold, som viser seg ved nærmere undersøkelser av driften eller regnskapet, og som tilsier at foretakene reelt sett inngår i én felles virksomhet eller samarbeider i en slik grad at de oppnår skalafordeler. I alle tilfeller må det foretas en samlet skjønnsmessig vurdering. Momentene vil ha ulik vekt, der noen alene vil kunne være tilstrekkelig for å konstatere driftsfellesskap. Momenter som er utslagsgivende i en sak, er ikke nødvendigvis tilstede i en annen sak hvor det også blir konstatert driftsfellesskap. 22

23 Indikatorer: Felles eierinteresser/nærhet på eiersiden Innehavere av foretakene har nære familieforhold Eier av et foretak synes reelt sett å være den som driver andre foretak Foretakene har felles bankkonto Foretakene driver på samme eiendom Lik driftsform og geografisk nærhet Sammenblandede besetninger Andre forhold som sannsynliggjør driftsfellesskap Kontroll Momenter: Økonomisk sammenblanding Felles økonomi Mangelfulle regnskaper, eller sammenblanding av bilag Manglende samsvar mellom antallet dyr, og innkjøp og leveranser Manglende oversikt over Innkjøp og leveranser Manglende dokumentasjon av innkjøp og leveranser Interne transaksjoner mellom foretakene Uformelle avtaler mellom foretakene Felles arbeidsinnsats Felles utstyrspark Felles driftsopplegg Beitesamarbeid utover beitesesongen Andre forhold Helhetsvurdering Konklusjon: Driftsfellesskap foretakene er reelt sett én felles virksomhet/ foretakene har et samarbeid som gir skalafordeler

24 Spesielt om samdrift og samdriftsdeltakere Siden eierskapsbegrensningen for å søke tilskudd ikke lenger gjelder, kan samdriftsdeltakere fortsatt drive husdyrproduksjon i eget foretak, og søke om og få selvstendige tilskudd. Men samdrifta og samdriftsdeltakere må også etter det nye regelverket sørge for at drifta er innrettet på en slik måte at de ikke reelt sett inngår i én felles virksomhet eller på annen måte oppnår skalafordeler gjennom samarbeid. Dersom samdrifta og samdriftsdeltakerne anses å drive integrert eller henter ut skalafordeler av et visst omfang, må de i så fall enten: Oppgi at de er i driftsfellesskap gjennom søknad om tilskudd og få tilskuddet utmålt på bakgrunn av det samlede dyretall og areal som disponeres av driftsfellesskapet eller Sørge for at drifta av de ulike foretakene blir så klart adskilt at de ikke reelt sett inngår i én felles virksomhet eller på annen måte oppnår skalafordeler gjennom samarbeid Dersom det i etterkant av søknad avdekkes at samdriftsdeltakerne og samdrifta inngår i et driftsfellesskap uten at det er oppgitt på søknadene, skal de få tilskudd utmålt på bakgrunn av det samlede dyretall og areal, og tilskuddet skal avkortes. Det legges opp til mer kontroll av om det foreligger driftsfellesskap mellom samdrift og samdriftsdeltakere enn hva det har vært tidligere. 24

25 Driftsfellesskap: Utmåling To eller flere foretak som er i driftsfellesskap kan: a)søke hver for seg ved å levere hver sin søknad b)søke samlet gjennom en søknad fra et av foretakene c) søke fra et fellesforetak. Alle søknader fra foretak som er i driftsfellesskap må behandles manuelt. 25

26 Driftsfellesskap: Utmåling a) Når foretakene i et driftsfellesskap har søkt hver for seg ved å levere hver sin søknad 1. Tilskuddet skal utbetales til hvert av foretakene med utgangspunkt i opplysningene i de enkelte søknadene. Det må først settes opp en beregning ut fra søknadene enkeltvis, som om de ikke var i driftsfellesskap. 2. Det gjøres så en beregning som om det var en levert en felles søknad. 3. Dersom summen av beregningene i pkt. 1. er større enn beregningen i pkt. 2, skal beregnet tilskudd for de enkelte foretakene (fra pkt. 1) reduseres med en prosentsats, slik at tilskuddene til foretakene til sammen ikke blir større enn om det var beregnet for en felles søknad (i pkt 2). 26

27 Driftsfellesskap: Utmåling, eksempel Eksempel 1: Foretak A med ku, foretak B med gris 1. Foretak A ENK har 20 melkekuer og 35 andre storfe og vil få: kr kr = kr dersom det søker separat og ikke er i driftsfellesskap Foretak B AS har 50 avlspurker og har levert 1000 slaktegris og vil få kr kr = kr dersom det søker separat og ikke er i driftsfellesskap 2. Dersom produksjonen i foretak A og B var samlet i ett foretak, ville dette foretaket ha fått kr i tilskudd. Dette gir differanse på kr mellom felles søknad og separate.: ( =) kr. Felles søknad gir dermed 74,9 prosent av separate søknader. 3. A ENK skal ha utbetalt: *0,749= kr B AS skal ha *0,749= kr 27

28 Driftsfellesskap: Utmåling, eksempel b) Når foretakene har søkt samlet gjennom en søknad fra et av foretakene Tilskuddet skal utbetales til det foretaket som har levert søknaden. Når flere foretak i driftsfellesskap har søkt samlet gjennom en søknad, vil det kunne være ført opp dyr fra flere foretak på den samme søknaden. Dette kan gjelde både levende dyr og slakta dyr. Ved behandling av søknaden må kommunen da ta hensyn til dyretallet fra alle foretakene i driftsfellesskapet. Rapport PT1050 skal inneholde antall lammeslakt i ulike kategorier både for foretak som har søkt PT, men også for foretak som ikke har søkt PT. c) Når foretakene har søkt fra et fellesforetak Behandles på samme måte som b). 28

29 Manglende opplysning om driftsfellesskap avkorting «Dersom foretakene uaktsomt eller forsettlig har unnlatt å opplyse om at de er i driftsfellesskap, skal tilskuddet avkortes.» jf. 7 andre ledd siste setning. Det skal avkortes dersom foretakene minst uaktsomt har unnlatt å opplyse om driftsfellesskapet. Avkortingens størrelse slik det er beskrevet i rundskriv gjelder tilsvarende så langt det passer for manglende opplysning om driftsfellesskapet. 29

30 Øvrige bestemmelser Alle typer husdyrproduksjoner anses som samme produksjon etter annet ledd. Planteproduksjoner innenfor én vekstgruppe, slik disse til enhver tid er definert i medhold av jordbruksavtalen, anses å være samme produksjon. Selv om flere foretak inngår i et driftsfellesskap etter annet ledd, kan de likevel gis selvstendige tilskudd dersom foretakenes beregnede tilskudd ikke samlet overstiger hva de ville fått utmålt som én enhet. Driftsfellesskap etter annet ledd skal alltid anses å foreligge dersom landbruksmyndighetene endelig har konstatert at det foreligger forhold som utløser konsesjonsplikt etter lov 16. januar 2004 nr. 5 om svine- og fjørfeproduksjon 3. 30

31 Avkorting 11 og 12

32 11. Avkorting ved regelverksbrudd Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig driver eller har drevet sin virksomhet i strid med annet regelverk for jordbruksvirksomhet, kan hele eller deler av det samlede tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes. Ved brudd på forskrift 1. juli 1999 nr 791 om gjødslingsplanlegging og forskrift 26. juli 2004 nr 1138 om plantevernmidler 18 femte ledd skal tilskuddet avkortes.

33 Vilkårene i 11 første ledd «i strid med annet regelverk for jordbruksvirksomhet» regelverk tilknyttet selve jordbruksdriften/-virksomheten konstatert brudd «driver eller har drevet» mulighet for avkorting også hvis forholdet er rettet opp «uaktsomt eller forsettlig» søker har i sin drift ikke opptrådt så aktsomt som må kunne forventes av en som driver med jordbruksvirksomhet strenge aktsomhetskrav for selvstendig næringsdrivende

34 Forts. 11 første ledd «kan» skal vurderes, men bruk skjønn avhenger av sammenhengen med tilskuddet «hele eller deler av det samlede tilskuddet» skjønnsmessig vurdering av bruddets alvorlighet, tilknytning til tilskuddets formål, skyldgrad og varighet kan avkorte i tilskudd som ikke er direkte knyttet til regelverket Tilbakehold eller utbetaling med vilkår Der det er mindre inngripende og mer hensiktsmessig

35 Vilkårene i 11 andre ledd Ved manglende eller mangelfull gjødselplan eller sprøytejournal «skal» det avkortes, men beløpet fastsettes skjønnsmessig.

36 12. Avkorting ved feilopplysninger Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig har gitt feil opplysninger i søknaden som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet for seg selv eller andre, kan hele eller deler av det samlede tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes. Tilskuddet kan også avkortes dersom foretaket ikke overholder de frister som kommunen, fylkesmannen eller Landbruksdirektoratet har satt for å kunne utføre sine kontrolloppgaver i medhold av 10.

37 Vilkårene i 12 første setning «uaktsomt eller forsettlig» vilkår for avkorting vurderingsmoment ved avkortingens omfang «gitt feil opplysninger i søknaden» «som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling» Sammenheng mellom feilopplysning og merutbetaling mulig unntak hvis søker retter feilen uoppfordret dersom feilopplysninga ikke ville gitt en merutbetaling, er det ingen grunn til å avkorte «for seg selv eller andre» særlig aktuelt i driftsfellesskap

38 Forts. 12 første setning «kan» som hovedregel skal det avkortes men det er rom for skjønn «hele eller deler av det samlede tilskuddet» skjønnsmessig vurdering ikke begrenset til tilskuddet det var gitt feilopplysninger for

39 Andre setning gjennomføring av Avkorting der søker kontroll viser manglende samarbeidsvilje ved gjennomføring av kontroll ved å ikke overholde de frister forvaltningen setter for gjennomføring av 10 «kan»-skjønn forholdsmessig beløp Vurdering av hindringens karakter, begrunnelse, varighet el.

40 Avløsertilskudd

41 Avløsning ferie og fritid For avløseråret 2014 (med søknad ): Økning i satser og øvre grense. Strukturdifferensieringen på melkeku og melkegeit avviklet Avløsertilskuddet skal kun utbetales til søkeren, ikke lenger utbetaling til avløserlaget For avløseråret 2015 (med søknad ): Dokumentasjonskrav for alle foretakstyper, ikke kun ENK 41

42 Nærmere om de enkelte bestemmelser, avløsning ved ferie og fritid Avløsertilskudd ved ferie og fritid er flyttet fra avløserforskriften til PT-forskriften Det er de samme sentrale vilkårene i som før. Tilskuddet kan ikke overstige faktiske utgifter til avløsning. Mulig å kunne kjøpe avløsertjenester fra andre foretak enn avløserlag og avløserring Kontroll foretas ved stedlig kontroll Bestemmelsen om fordeling av tilskudd ved virksomhetsoverdragelse er tatt ut av forskriften. 42

43 Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Maksimalbeløpet er kroner. Nedre grense for krav om tilskudd er kroner. Antall utegangersau fra 2014 omfatter dyr både over og under 1 år. Ved søknadsomgangen for avløsertilskudd i 2015 kan det kun gis tilskudd for dyr over 1 år per januar 2014, og det kan derfor ikke utmåles tilskudd for mer enn 73 pst. av antallet utegangersau per 1. januar

44 Samme vilkår som tidligere: Avløser må være fylt 15 år Avløser kan ikke ha næringsinntekt fra foretaket Ektefelle eller samboer kan ikke føres opp som avløser 44

45 Søknad om avløsertilskudd per januar 2015 baseres på det dyretall som foretaket disponerte per 1. januar Grunnlaget for fastsetting av tilskuddet er det antall dyr foretaket disponerte per og antall slaktegriser, griser solgt som livdyr med levende vekt minst 50 kg, gjess, kalkuner, ender, livkyllinger og slaktekyllinger slakta eller solgt som livdyr i Tabell 4.11 i veiledningsheftet: Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, foreløpige satser per dyr per år. 45

46 SLF-163 Melding om virksomhetsoverdragelse i avløserordningen 46

47 Virksomhetsoverdragelse Ved virksomhetsoverdragelse i løpet av året kan erverver få benyttet overdragers tilskuddsgrunnlag for 1. januar. Tilskuddet fordeles etter det antall måneder foretakene drev virksomheten i avløseråret. Denne regelen står nå i jordbruksavtalen. Samdrifter som oppfyller vilkårene til virksomhetsoverdragelse, er omfattet av regelverket. Vær oppmerksom på at foretaket må eksistere helt fram til utbetaling. 47

48 AVLINST og Ringer og lag finner dere her: 48

49 Faktiske utgifter Foretak som er arbeidsgiver for avløseren kan få dekket lønnsutgifter. Med lønnsutgifter menes utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse til avløser (kode 111-A og kode 153 A i Skatteetatens kodeoversikt). Skattedirektoratets frist for innlevering av lønns- og trekkoppgave er 20. januar 2015 (på papir) og 31. januar 2015 (via Altinn). Dersom foretaket ikke har levert lønns- og trekkoppgave innen skatteetatens frist vil søknaden stoppes fra sentral utbetaling. Dersom foretaket kan dokumentere lønnsutgifter på annen måte, for eksempel med lønnslipper og bankbilag, kan tilskuddet betales ut manuelt (RuLUt). Nye frister kan settes. 49

50 Avløserutgifter i 2015 Fra 1. januar 2015 kan avløsertilskudd også brukes til å dekke utgifter til kjøp av avløsertjenester fra andre foretak. Utgiftene må kunne dokumenteres med faktura og bankbilag. Dokumentasjonskrav skal nå gjelde for alle foretaksformer, ikke bare ENK. Blir aktuelt med nytt dokumentasjonskravet for søknadsomgangen jan A-ordningen innføres fra 1. januar A-meldingen erstatter lønns- og trekkoppgave, årsoppgave for arbeidsgiveravgift m.v. A-meldingen skal sendes elektronisk en gang i måneden. Inntektsåret 2014 er dermed siste året det skal leveres lønns- og trekkoppgave. Les mer på Altinn.no eller Skatteetaten.no. 50

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Dato FOR-2014-12-19-1817 Departement Landbruks- og matdepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015 Sist endret Endrer

Detaljer

PRODUKSJONSTILSKUDD OG AVLØSERTILSKUDD I JORDBRUKET

PRODUKSJONSTILSKUDD OG AVLØSERTILSKUDD I JORDBRUKET SLF-005 Søknad om PRODUKSJONSTILSKUDD OG AVLØSERTILSKUDD I JORDBRUKET SØKNADSFRIST 20. AUGUST 2015 OG 20. JANUAR 2016 2 Innholdsfortegnelse 1 Kort om søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning

Detaljer

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket SLF-005 Veiledningshefte Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20. august 2014 1 VEILEDNINGSHEFTE Innhold 1 Kort om søknad om produksjonstilskudd 5 1.1 Søk elektronisk og finn det du

Detaljer

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF-005 Veiledningshefte Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Søknadsfrist 20. august 2013 og 20. januar 2014 1 VEILEDNINGSHEFTE Innhold 1 Kort om søknad

Detaljer

1. INNLEDNING 14/1674-17.10.2014

1. INNLEDNING 14/1674-17.10.2014 Deres ref Vår ref Dato 14/1674-17.10.2014 Høring av ny forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel m.v. Landbruks- og matdepartementet sender med dette forslag til ny forskrift om tilskot

Detaljer

Landbruksdirektoratet Postboks 8140 Dep 0033 OSLO

Landbruksdirektoratet Postboks 8140 Dep 0033 OSLO Landbruksdirektoratet Postboks 8140 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/1674-19.12.2014 Fastsettelse av ny forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv. Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. august 2007

Produksjonstilskudd i jordbruket - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. august 2007 Rundskriv 28/2007 Fylkesmannen Kommunene Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Sverre Saxebøl (24131199), Ole Karsten Kirste (24131102), Synnøve Kjos Frank (24131069), Raage Jama

Detaljer

Rundskriv 15/12. Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til avløsning ved sykdom mv.

Rundskriv 15/12. Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til avløsning ved sykdom mv. Rundskriv 15/12 Fylkesmenn Kommuner Avløserlag Kontaktperson: Ingeborg Seip Vår dato: 12.04.2012 Vår referanse: 201200001-15/046.2 Rundskrivet erstatter: Rundskriv 07/11 Vedlegg: Kopi til: LMD, NB, NBS

Detaljer

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013. Sole, 10.01.2013

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013. Sole, 10.01.2013 Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013 Sole, 10.01.2013 Søknadsomgangen i januar 2013 - Aktuelle dokumenter - Frister - Søknad Wespa eller papir

Detaljer

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Rundskriv Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Nr F-14/2010 03.november 2010

Detaljer

Samarbeid i svineproduksjonen

Samarbeid i svineproduksjonen Anders R. Nordlund Erland Kjesbu Samarbeid i svineproduksjonen - innenfor eller utenfor husdyrkonsesjonsloven 07.12.2005 i Innhold Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mandat... 4 1.3 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Rapport. Reindriftsforvaltningen. Velferdsordninger i reindriften AGENDA

Rapport. Reindriftsforvaltningen. Velferdsordninger i reindriften AGENDA Rapport ScØ ^0Ø6/3R^ Reindriftsforvaltningen Velferdsordninger i reindriften AGENDA / Reindriftsforvaltningen Velferdsordninger i reindriften AGENDA Utredning & Utvikling AS Malmskrivervn 35 Postboks 542

Detaljer

Innledning: Reglene om oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid og studier mv. er regulert i lovens kapittel 3 og forskriftens kapittel 6.

Innledning: Reglene om oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid og studier mv. er regulert i lovens kapittel 3 og forskriftens kapittel 6. Vedlegg 6 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid og studier mv. Innledning: Reglene om oppholdstillatelse

Detaljer

MOTTATT 10 JUNI 2013. Statenslandbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority. Fylkesmannen i Østfold

MOTTATT 10 JUNI 2013. Statenslandbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority. Fylkesmannen i Østfold Vår dato: Vår referanse: Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Statenslandbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Advokatfellesskapet Wessel ved advokat Ann Gunn Edvardsen Postboks

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. N O R S K F O T T E R A P E U T S K O L E A S O r g. n r. 9 7 9 3 2 2 6 1 5

TILSYNSRAPPORT. N O R S K F O T T E R A P E U T S K O L E A S O r g. n r. 9 7 9 3 2 2 6 1 5 Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 04.05.2011 Deres dato: 28.10.2010 Vår referanse: 2010/3554 Deres referanse: Norsk Fotterapeutskole AS ved styrets leder Ægirsvei 10 4632 KRISTIANSAND S TILSYNSRAPPORT

Detaljer

VEILEDER BOSTØTTE HB 9.B.12 Juli 2010

VEILEDER BOSTØTTE HB 9.B.12 Juli 2010 VEILEDER BOSTØTTE HB 9.B.12 Juli 2010 Forord Denne veilederen gir utfyllende kommentarer til forskrift om bostøtte vedtatt 19.6.2009, som trådte i kraft 1.7.2009. Veilederen er kun tilgjengelig på Husbankens

Detaljer

REFERANSEBRUKSBEREGNINGER 2015 Beregninger basert på driftsgranskingene

REFERANSEBRUKSBEREGNINGER 2015 Beregninger basert på driftsgranskingene Budsjettnemnda for jordbruket 10.04.2015 Utredning nr. 2 REFERANSEBRUKSBEREGNINGER 2015 Beregninger basert på driftsgranskingene 2 3 INNHOLD Side 1 INNLEDNING 5 1.1 Generelt 5 1.2 Hovedresultater 6 2 ÅRETS

Detaljer

Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering

Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering Veileder: Røkke, Hild Sande Kandidatnr: 145958 Til sammen 13 343 ord 02.06.2009 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Driveplikten etter jordloven

Driveplikten etter jordloven Rundskriv Kommunene, fylkeslandbruksstyrene, fylkesmennene, Statens landbruksforvaltning Nr. M/3-2009 Vår ref: 200900001 Dato: 26. juni 2009 Rundskriv M-3/2009 Driveplikten etter jordloven Postboks 8007

Detaljer

VEILEDER TIL FORSKRIFT OM UTSETTING AV UTENLANDSKE TRESLAG TIL SKOGBRUKSFORMÅL. Miljøverndepartementet

VEILEDER TIL FORSKRIFT OM UTSETTING AV UTENLANDSKE TRESLAG TIL SKOGBRUKSFORMÅL. Miljøverndepartementet VEILEDER TIL FORSKRIFT OM UTSETTING AV UTENLANDSKE TRESLAG TIL SKOGBRUKSFORMÅL Miljøverndepartementet 1. oktober 2012 Innledning Bruken av utenlandske treslag har særlig vært knyttet til skogreising på

Detaljer

Høringsnotat. Oppheving av konsesjonsloven og boplikt. Landbruks- og matdepartementet 15. oktober 2014

Høringsnotat. Oppheving av konsesjonsloven og boplikt. Landbruks- og matdepartementet 15. oktober 2014 Landbruks- og matdepartementet 15. oktober 2014 Høringsnotat Oppheving av konsesjonsloven og boplikt Forslag om oppheving av lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) og endringer i

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Kristiansand AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Kristiansand AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/5121 Deres referanse: Noroff Videregående skole Kristiansand AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/3553 Deres referanse: Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand

Detaljer

Avkorting i tilskudd. Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd

Avkorting i tilskudd. Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd Avkorting i tilskudd Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd Tema videre Hva er avkorting? Hvorfor avkorting? Hvordan gjøre en avkorting saksbehandlingsregler

Detaljer

KS kommentarutgave til ASA 4313 for perioden 2013 2014

KS kommentarutgave til ASA 4313 for perioden 2013 2014 Sist endret november 2013 Kommentarene til avtalebestemmelsene oppdateres jevnlig. Det er viktig for oss at kommunene sender oss problemstillinger og kommentarer, særlig dersom informasjonen er uklar,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/3551 Deres referanse: Noroff Videregående skole Fredrikstad AS ved styrets leder Kirkegaten 22 4612 Kristiansand

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

for BRUKSRETTSUTØVELSE

for BRUKSRETTSUTØVELSE RETNINGSLINJER for BRUKSRETTSUTØVELSE 2006 Veiledende retningslinjer til støtte for styrets skjønn i bruksrettsspørsmål NORSK ALMENNINGSFORBUND - 2- Innledning. I formålet til Norsk Almenningsforbund står

Detaljer

HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING

HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING 1. Innledning og sammendrag... 2 2. Bakgrunn behovet for forenklinger... 3 3. Gjeldende rett... 3 3.1. Innledning... 3 3.2. Hvilke persongrupper omfattes

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer