Bruk av rekneskap for å vurdere driftsfellesskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk av rekneskap for å vurdere driftsfellesskap"

Transkript

1 Bruk av rekneskap for å vurdere driftsfellesskap Praktiske døme på driftsfellesskap i Nord- Trøndelag v/inger Skjerve Bjartnes, fylkesagronom hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Stavanger

2 Disposisjon Innledning Grunnleggende spørsmål 6 konkrete saker Litt generelt om kontroll av eggproduksjon Oppsummering Spørsmål underveis 2

3 Innledning Behov for grunnleggende produksjonskunnskap. Eks. Forhold mellom innsatsfaktorer og produksjon. Hva er nødvendige innsatsfaktorer? Behov for grunnleggende kunnskap om regnskap og regler for regnskapsføring «Verktøy» Forskriftene ( PT / AVL SLF sine rundskriv ( årlige kommentar-rundskriv og saksbehandler-rundskriv Forvaltningsloven Alle saker er unike ingen «oppskrift» Regnskap = næringsoppgave,regnskapsrapporter, bilag, bankutskrifter og andre dok. som «naturlig» er en del av regnskapet 3

4 Grunnleggende spørsmålved regnskapsgjennomgangen Er det samsvar mellom det som opplyses i intervju og det som står i regnskapet? Er det samsvar mellom bilag regnskapsføring - transaksjoner over bank? Inneholder regnskapet poster som ikke «naturlig» hører til i den aktuelle drifta? Er det noe som mangler i regnskapet? Er der samsvar mellom opplysninger i regnskap og annen dokumentasjon? 4

5 Eksempler fra vurdering av driftsfelleskap 1. Eggproduksjon. To foretak 2. Melkeproduksjon. To foretak 3. Storfekjøtt/melk/grovfôr/korn. Sju foretak 4. Storfekjøtt /grovfôr. Fire foretak 5. Sommersamdrift. To foretak 6. Kyllingproduksjon. To foretak 5

6 Eksempel 1 6

7 Eggproduksjon samarbeid mellom far og datter Bakgrunn: Tips/lokal kunnskap Far driver eggproduksjon på hovedbruket Datter leier driftsbygning til eggproduksjon av far ( på fradelt tomt). Ca. 200 m mellom anleggene Datter bor ca. 90 km unna Produksjonsomfang : 2 x

8 8

9 Eggproduksjon samarbeid mellom far og datter funn i regnskapet Husleie inkludert strøm mv. fakturert på slutten av året - ikke motsvarende transaksjon over bank. ( kr eksl. MVA pr år) kr/ overført fra datter til far i løpet av 2010/2011- uten spesifisering( kun som overføring mellom konti) overført fra far til datter uten spesifisering Fôrutgifter og salgsinntekter i hver sine regnskap. I samsvar med produsert mengde/antall høner Hvert sitt regnskap og næringsoppgave 9

10 Forts. funn i regnskapet Mor jobber for datter ikke utgiftsført lønn og sosiale utgifter til mor Far har det administrative ansvar for datters drift, og disponerer hennes konto - ikke utgiftsført lønn og sosiale utgifter til far Datter hadde forsikringsavtale i 2010 på fars eiendom ingen utbetalinger fra datter til forsikringsselskapet i 2010 Datter hadde forsikringsavtale på fars eiendom i 2011 og betalte denne 10

11 Eggproduksjon samarbeid mellom far og datter Klagebehandling i SLF: Far og datter må anses å hatt felles økonomisk interesser i samme produksjon. Dette innebærer at de ikke kan gis produksjonstilskudd Ikke utbetaling av PT og AVL 2011/12 11

12 Eksempel 2 12

13 Melkeproduksjon- samarbeid mellom to brødre Bakgrunn Søknad til SLF om forlenging av sommersamdrift/beitesamarbeid i 2012 = midlertidig flytting av melkeproduksjon. Akutt sykdom som begrunnelse SLF svar: Regelverk er endra slik at det ikke trengs tillatelse. Stedlig kontroll utført av kommunen ved januar omgangen Husdyr fra to foretak i samme fjøs ( melkekyr i ett fjøs, ammekyr og ungdyr i et annet) Ca 8 km mellom foretakene 13

14 Melkeproduksjon samarbeid mellom to brødre- funn i regnskapet Ikke fakturert husleie Grovfor, beiteleie, strøm ikke fordelt mellom foretakene «Riktig» inntektsføring av melk og slakt i begge regnskapene Utgifter til veterinær og klauvskjæring i begge regnskap. Dokumentert fra dyrlege/klauvskjærer 14

15 Melkeproduksjon- samarbeid mellom to brødre kommunens konklusjon Kommunen konkluderte med at de ikke forelå driftsfelleskap. La avgjørende vekt på forhold knytta til den akutte situasjonen. Etter FM sin mening må en først gjøre en konkret vurdering ifht 4, og deretter vurdere om det er grunnlag for dispensasjon på grunn av den akutte situasjonen. FM overprøvde kommunen sitt vedtak 15

16 Melkeproduksjon- samarbeid mellom to brødre FM sin konklusjon Driftsfelleskap/ felles økonomiske interesser Avgjørende at dyr var plassert i samme fjøs Ufullstendig skille mellom foretakene i regnskapet Regnskapsopplysninger ikke avgjørende for konklusjonen FM innvilget i samme sak dispensasjon fra 4 i PT forskriften 16

17 Eksempel 3. 17

18 Ammekyr mv samarbeid Bakgrunn mellom 7 foretak Henvendelse fra saksbehandler i kommunen Henvendelse fra naboer FM hadde kjennskap til to at var fjøs plassert tett inntil hverandre 18

19 19

20 Faktiske forhold Ei melkesamdrift med to deltakere Et foretak med ammekyr og kylling Et foretak med ammekyr og gris Fire foretak med ammekyr, derav 2 i «tvillingfjøsa» Alt innenfor en avstand på 3 km 20

21 Ammekyr mv samarbeid mellom 7 foretak funn i regnskap Omsetning dokumentert gjennom faktura for solgt livdyr ( lagt ved PT søknaden) - hverken bilag i regnskap eller oppgjort (bank) Utgifter og inntekter ikke i forhold til areal/husdyr 22 ammekyr på søknad om PT ingen/få inntekter/utgifter knytta til husdyrproduksjonen Samdrift i melkeproduksjon med bare husdyr 21

22 22

23 Ammekyr mv samarbeid mellom 7 foretak funn i regnskap,forts Bilag tilhørende ett foretak, ført i regnskapet til et annet foretak Driftstilskudd melk ført i regnskap hos foretak uten melkeproduksjon Samme kontonnr for flere foretak Avtalt leie av dyr(leasing) oppgjør for leien framgår ikke av regnskapet. 23

24 Ammekyr mv samarbeid mellom 7 foretak funn i regnskap,forts Ikke utgiftsføring av lønn mv. til personer som har vært ansatt/jobbet i foretaket (eiere av samarbeidene foretak) Endringer i bilag fra ( «foreløpig regnskap») til endelig regnskap. Foranlediget av FM sitt forhåndvarsel ( 27.5) Bilagsrekkefølge Nye bilag ved årskifte 24

25 Ammekyr mv samarbeid mellom 7 foretak konklusjon NN har stått sentralt i et samarbeid der skillene mellom foretakene har båret preg av å ha vært av formell karakter, og der driften har foregått for felles regning og risiko Regelstridig driftsfellskap mellom 4 foretak 3 «tomme» foretak Krav om tilbakebetaling av til sammen , inkl renter (LMD) 25

26 Eksempel 4 26

27 Ammekyr, gris og grovfor- samarbeid mellom 4 foretak Bakgrunn Foreldre og 2 sønner med husdyrhold i samme fjøs En tredje sønn med husdyrhold i eget fjøs Driver også som landbruksentrepenørereget AS med foreldre og sønner som eiere Grovfôr lagres på ulik eiendomme 27

28 (Ammekyr, gris og) grovfor- samarbeid mellom 4 foretak Funn i regnskapet AS-et Samme pris på tjenester for interne og eksterne kunder ( fra AS-et) Bilag som viser timer/antall rundballer på ulike arbeidsoperasjoner hos det enkelte foretak Felles innkjøp av innsatsfaktorer Fordeling av innsatsfaktorer med 25 % hver ikke etter areal/reelt forbruk 28

29 Ammekyr, gris og grovfor- samarbeid mellom 4 foretak Konklusjon Ikke så tett samarbeid i grovforproduksjonen at det vurderes som et regelstridig driftsfellskap ( under tvil) Regelstridig driftsfellesskap mellom 3 foretak i husdyrproduksjonen /foreldre og 2 sønner). Avgjørende vekt på at dyra fra 3 foretak var i samme fjøs. 29

30 Konsekvens for tilskudd Med bakgrunn i vurdering av «god tro». fikk de 3 foretakene mulighet til å fremme en felles søknad Førte til en redusert utbetaling i forhold til omsøkt på ca kr på to søknadsomganger, inkl AVL, husdyrtilskudd og driftstilskudd 30

31 Eksempel 5 31

32 Bakgrunn Beitesamarbeid mellom to foretak NN gikk ut av samdrift A februar NN solgte kyr til samdrift A i februar NN «kjøpte» kyr i samdrift B mai NN inngikk avtale om beitesamarbeid med samdrift B i mai NN «solgte» dyr tilbake til samdrift B oktober NN hadde ikke fjøs for melkeproduksjon NN søkte PT på 35 kyr( ingen ungdyr) 32

33 Beitesamarbeid mellom to foretak - funn i regnskapet Faktura for 35 melkekyr ikke ført i A sitt regnskap, ikke gjort opp A registrerte «sine» dyr i husdyrreg. og kukontrollen ingen reel overføring av eiendomsrett (jfr over) 33

34 Beitesamarbeid mellom to foretak - funn i regnskapet Inntekt av NN sin melkeproduksjon kanalisert til samdrifta gjennom motregninger oppgjør for kvote, husleie, fôrutgifter ( netto = 0) Netto utbytte til NN = 80 øre pr l melk. I samsvar med inngått avtale mellom NN og samdrifta B. Tilsvarer tilskudd for 35 melkekyr og etterbetaling fra Tine 34

35 Beitesamarbeid mellom to foretak - noen andre forhold Hele NN sin kvote produsert på 5 måneder Melkeoppgjør ikke i samsvar med tall fra kukontrollen (fordeling mellom foretakene) Melkeleveranse større enn ytelse reg. i kukontrollen for NN ( diff.ca 10 l pr ku pr dag) Melkeleveranse mindre enn ytelse reg, i kukontrollen for samdrift B 35

36 Beitesamarbeid mellom to foretak - konklusjon (LMD) NN «disponerte» ikke dyr Ikke grunnlag for å inngå i reelt beitesamarbeid Ikke grunnlag for å vurderer driftsfellesskap NN leide ikke dyr på varig «basis»,jfr kvoteregelverket NN sin produksjon var ikke «normal helårsproduksjon», jfr kvoteregelverket NN sin kvote produsert av samdrift B 36

37 økonomiske konsekvenser NN: Avkorting pga. av feilopplysninger. Krav om tilbakebetaling av ca kr i PT ( for korn). Samdrift B: overproduksjonsavgift på ca kr 37

38 Eksempel 6 38

39 Far og datter - kyllingprodukjson Bakgrunn Datter leier fjøs ( og bolig) av far Datter har daglig ansvar ( sammen med familie) Avtale om spredeareal ( med far?) Far har ammeku og kyllingproduksjon 700 m mellom driftssentrene 39

40 Far og datter kyllingprodukjson funn i regnskapet Felles innkjøp av kraftfor. Viderefakturert fortløpende Husleie fakturert hver annen måned Anna kostnader fakturert løpende gjennom året ( strøm, gass mv) Forsikring på huset inkl. husleia Husleieavtale ikke kjent Forsikring på produksjon?? Leveranser 2012: /

41 Far og datter kyllingprodukjson kommunens konklusjon Ikke så tett samarbeid at det er grunnlag for å konstaterer regelstridig driftsfelleskap etter AVL-forskriftens 4. FM har ikke vurdert saken 41

42 42

43 Noen erfaringer fra kontroll av eggproduksjon Fôrforbruk - sml. med normtall Fôrleveranser sjekk tidspunkt og mengde Solgte kg egg privat omsetning? Utrangerte høner upålitelige tall? Innkjøp av høner pålitelig dokumentasjon? en eller to faktura?! pris pr høne? Ett eller to sorteringsanlegg 43

44 Har hatt flere store saker i NT på eggproduksjon - produksjonsvolum En vurdering av driftsfellesskap(eks 1) En sak i retten hvor tema var fôrforbruk En sak med mange selskapsdannelser. Uoversiktlig Mattilsynet sine rapporter er viktig En del tidligere rug-eggprodusenter er gjengangere( store hus) 44

45 OPPSUMMERING En vanskelig, men viktig jobb som må gjøres Både næringa sjøl og omverden har forventninger om at regler skal følges Takk for oppmerksomheten og LYKKE TIL I DET VIDERE ARBEID!! 45

Samarbeid i svineproduksjonen

Samarbeid i svineproduksjonen Anders R. Nordlund Erland Kjesbu Samarbeid i svineproduksjonen - innenfor eller utenfor husdyrkonsesjonsloven 07.12.2005 i Innhold Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mandat... 4 1.3 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager Tilskudd til ikke-kommunale barnehager - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706037 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og rammer...1 1.2 Problemstilling

Detaljer

Samdrift i melkeproduksjon Konsekvenser av samdrift med tre eller flere deltakere

Samdrift i melkeproduksjon Konsekvenser av samdrift med tre eller flere deltakere Samdrift i melkeproduksjon Konsekvenser av samdrift med tre eller flere deltakere Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:5 Prosjektnummer : 1592 : SAMDRIFT

Detaljer

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier... 1 1.3

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Åge Oddvar Hammer Knut Mørkved Lornts Mørkved Isak Tyldum (advokat Kim Dobrowen til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. Åge Oddvar Hammer Knut Mørkved Lornts Mørkved Isak Tyldum (advokat Kim Dobrowen til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. februar 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00196-A, (sak nr. 2007/1039), sivil sak, anke, Åge Oddvar Hammer Knut Mørkved Lornts Mørkved Isak Tyldum Einar S Tyldum (advokat Kim

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2013

Foran årsoppgjøret 2013 Foran årsoppgjøret 2013 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket SLF-005 Veiledningshefte Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20. august 2014 1 VEILEDNINGSHEFTE Innhold 1 Kort om søknad om produksjonstilskudd 5 1.1 Søk elektronisk og finn det du

Detaljer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer NOTAT 2010 9 Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer Undersøkelse blant fem gårdsvarmeanlegg Liv Grethe Frislid Knut Krokann Serie Redaktør Tittel Notat Agnar Hegrenes Gårdsvarmeanlegg

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp Rapport Forvaltningsrevisjon 26 Loppa kommune Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp Forord Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 25 27, vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland LASB 2 Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland Denne rapporten er en oppfølging av lønnsomhetsanalysen som ble gjort på åtte melkebruk i 2009. De samme bedriftene er nå fulgt opp fire år senere.

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Sosiallån. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon

F R. Forvaltningsrevisjon. Sosiallån. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Sosiallån Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Lis-Ann Ødelien revisor Bærum

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum

Trondheim kommunerevisjon. Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum Trondheim kommunerevisjon Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum Forord Trondheim kommunerevisjon oppsummerer med dette notatet resultatene fra arbeidet med en gjennomgang

Detaljer

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Notat 2008 2 Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Ane Margrethe Lyng Ellen Marie Forsberg Ola Flaten Tittel Det krever sin bonde! En undersøkelse av motiver

Detaljer

Regnskap for tannleger

Regnskap for tannleger Anton Gomnæs: Regnskap for tannleger Regnskap og økonomi for tannleger er et tema det har vært stor oppmerksomhet rundt den senere tid, ikke minst fordi det har blitt avdekket at flere tannleger har unndratt

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007

ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007 ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007 Stikkordsregister: Kategori Side AVTALEINNGÅELSER, LEVERANDØRSKIFTE, GARANTIAVTALER, BESTEMMELSER OM PRISVARSLING, OPPSIGELSE OG

Detaljer

Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0)

Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0) Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0) Gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 5.2.2014 Innhold Innledning... 2 Kapittel 3. Regnskapsbestemmelser... 2 Merknader

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Aktive bønder fremtidens leilendinger?

Aktive bønder fremtidens leilendinger? Aktive bønder fremtidens leilendinger? - EN UNDERSØKELSE OM LEIEJORD OG TRANSPORTKOSTNADER Norsk Landbruksrådgiving Namdal PER HELGE HAUGDAL OG BORGNY GRANDE Aktive Bønder Fremtidens leilendinger? En undersøkelse

Detaljer

VEILEDER BOSTØTTE HB 9.B.12 Juli 2010

VEILEDER BOSTØTTE HB 9.B.12 Juli 2010 VEILEDER BOSTØTTE HB 9.B.12 Juli 2010 Forord Denne veilederen gir utfyllende kommentarer til forskrift om bostøtte vedtatt 19.6.2009, som trådte i kraft 1.7.2009. Veilederen er kun tilgjengelig på Husbankens

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 03.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen, telefon: 41 47 11 66 e-post:

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 2 3. PROBLEMSTILLING 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 3 6. REVISORS KONKLUSJONER 6 7. REVISORS ANBEFALINGER 7

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 2 3. PROBLEMSTILLING 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 3 6. REVISORS KONKLUSJONER 6 7. REVISORS ANBEFALINGER 7 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 FORMÅL MED PROSJEKTET 2 1.2 KONKLUSJON 2 2. INNLEDNING 2 2.1 HJEMMEL OG FORMÅL 2 2.2 AVGRENSNINGER AV PROSJEKTET 2 2.3 HØRING 2 3. PROBLEMSTILLING 3 3.1 PROBLEMSTILLING

Detaljer

UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE SKEDSMO KOMMUNE REVISJONSRAPPORT NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON JANUAR 2005

UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE SKEDSMO KOMMUNE REVISJONSRAPPORT NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON JANUAR 2005 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE SKEDSMO KOMMUNE JANUAR 2005 Utført av Dag Findahl og Ellen Lange INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET VURDERING OG ANBEFALINGER-------------------------------------------------

Detaljer

HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE STORFERASENE? - STATUS OG FORSLAG PÅ TILTAK FOR Å ØKE ANTALL DYR

HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE STORFERASENE? - STATUS OG FORSLAG PÅ TILTAK FOR Å ØKE ANTALL DYR Rapport fra Norsk genressurssenter, Skog og landskap 01/2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer