Rapport etter forvaltningskontroll i Dyrøy kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport etter forvaltningskontroll i Dyrøy kommune"

Transkript

1 Rapport etter forvaltningskontroll i Dyrøy kommune Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd, Gårdskart og Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Kontrollert

2 KONTROLLRAPPORT Kontrollert kommune: Dyrøy kommune Dato for avholdt kontroll: Dato for kontrollrapport: Kontroll gjennomført av: Kontrollerte ordninger: Linn Marstrander Marit Gåre Frøydis Trondsen Gillund Produksjonstilskudd Gårdskart Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Saksnummer ephorte: 16/ Sammendrag Dyrøy kommune har en tilfredsstillende landbruksforvaltning. Forvaltningskontrollen viser at saksbehandlingen er forsvarlig. Rapporten peker først og fremst på forbedringspunkter. Den gode jobben Dyrøy kommune gjør er ikke redegjort for i rapporten. Når det gjelder gårdskart må Dyrøy kommune sørge for at kart og register er ajourført og at landbruksregisteret er oppdatert, slik at kartdata og dermed også kontroll- og dokumentasjonsgrunnlaget holder høyest mulig kvalitet. Dyrøy kommune må for fremtiden alltid gjøre en begrunnet vurdering av om det er aktuelt å avkorte produksjonstilskuddet i saker der søker har gitt feilopplysninger i søknaden. Kommunen må for fremtiden trekke ut søknader om produksjonstilskudd til stedlig kontroll ved bruk av risikobasert utplukk, og dokumentere sine vurderinger. Når det gjelder tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. må kommunen, ved behandling av saker, be om godkjent ligning og dokumentasjon på utgifter knyttet til utført arbeid for egne ansatte avløsere. Det må også gjøres en vurdering av om gårdbruker skal ha fradrag for stønader og andre inntekter i tilskuddet. Dyrøy kommune bør for fremtiden bli enda bedre til å bruke merknadsfeltet i saksbehandlersystemet WESPA for å beskrive hvorfor det er gjort endringer i søknad om produksjonstilskudd. Fylkesmannen i Troms anbefaler også Dyrøy kommune å sende ut skriftlig informasjon om og etter stedlig kontroll. 2. Grunnlag for kontrollen Reglement av 12. desember 2003 nr for økonomistyring i staten stiller krav om kontroll. Reglementets 15 første ledd fastslår at «Overordnede virksomheter skal ivareta kontroll med at underliggende virksomheter og enheter utenom statsforvaltningen som utøver forvaltningsmyndighet, utfører sine oppgaver på forsvarlig måte og i henhold til 14.» 2

3 Kommunene er gitt forvaltningsoppgaver vedrørende betydelige økonomiske virkemidler innen landbruksforvaltningen. Kompetansen og kapasiteten er avgjørende for en god forvaltning. Hvordan kommunen utfører sine oppgaver har stor betydning for forutsetningen om korrekt saksbehandling og at riktig beløp utbetales til rett mottaker. Kommunenes oppgaver knyttet til forvaltningen av tilskuddene fremgår av forskrift og rundskriv for de ulike ordningene. Dette må anses som instrukser som kommunene er ansvarlige for å følge. Det er kommunenes etterfølgelse av disse instruksene som er gjenstand for Fylkesmannens forvaltningskontroll. Fylkesmannen er på kontroll for å se hvordan kommunen jobber og hvordan kommunene utfører forvaltningsoppgavene som er delegert. Ved kontrollen ønsker vi å bidra til å forbedre systemet og kvaliteten på forvaltningen. Vi håper å bidra til å identifisere forbedringspunkter hos kommunen og avdekke eventuelle svake punkter før de får konsekvenser. Fylkesmannen vil også kunne rapportere videre til Landbruksdirektoratet dersom vi finner at regelverket er vanskelig å håndtere. Kontrollen skal også medvirke til å sikre legitimiteten for landbrukspolitikken og tillitten til forvaltningen. 3. Gjennomføring av kontrollen Linn Marstrander ved Fylkesmannen i Troms korresponderte per e-post med Dyrøy kommune i forkant av kontrollen, og det ble avtalt at det skulle avholdes forvaltningskontroll den Dyrøy kommune ble varslet om kontrollen i brev av I brevet ble det redegjort for tidspunkt for forvaltningskontrollen, klargjort bakgrunnen for kontrollen, kontrollens omfang og kommunens forberedelse. Vi ytret også ønske om at en representant fra ledelsen deltok under åpningsmøtet og oppsummeringen i sluttmøtet. I e-post av ble det redegjort for hvilke søknadsomganger som skulle kontrolleres. Det ble gjennomført kontroll av landbruksforvaltningen i Dyrøy kommune, den Kontrollen ble gjennomført av Fylkesmannen i Troms ved Linn Marstrander, som var kontrolleder, og Marit Gåre. Frøydis Trondsen Gillund deltok også, men kun som observatør. Fra Dyrøy kommune deltok Ragnvald Tollefsen, fagleder landbruk. Enhetsleder fra Plan- og næringsavdeling, Geir Fjellberg, deltok under åpningsmøtet. Kontrollen ble innledet med et åpningsmøte. Kontrollen rettet seg spesielt mot forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, gårdskart og forskrift om tilskudd ved sykdom og fødsel mv. Vi gjennomgikk Dyrøy kommunes saksdokumenter som har dannet grunnlag for innvilgede vedtak og utbetalinger i saker om produksjonstilskudd og sykdomsavløsning. Kommunen var på forhånd gjort kjent med hvilke ordninger og søknadsomganger som skulle gjennomgås. Etter at samtalene var gjennomført hadde Fylkesmannen i Troms to interne møter, hvert møte på om lag en halv time. Det ble deretter gjennomført sluttmøte, hvor foreløpig funnliste ble presentert. Avslutningsvis ble funnlisten undertegnet av fagleder på landbruk Ragnvald Tollefsen og kontrolleder Linn Marstrander. Dyrøy kommune og Fylkesmannen i Troms beholdt hvert sitt eksemplar. Fylkesmannen i Troms fikk fremlagt og gjennomgått det som ble etterspurt. 3

4 4. Generelt om kommunen I Dyrøy kommune er Ragnvald Tollefsen fagleder på landbruk. Alf Rune Hoff er fagleder på skogbruk. Jordbruk og skogbruk sorterer under Plan- og næringsavdelingen. Geir Fjellberg er leder for avdelingen. Det ble sist foretatt forvaltningskontroll i Dyrøy kommune den I kontrollrapport av hadde Fylkesmannen i Troms to avvik og to merknader til kommunen. Fylkesmannen i Troms påpekte at Dyrøy kommune hadde mangelfull journalføring og arkivering av saksdokumenter for produksjonstilskudd og regionalt miljøprogram. Det kom frem at sakene ble journalført under samme saksnummer i journalsystemet ephorte pr søknadsomgang. Kommunen hadde også mangelfull dokumentasjon etter kommunens stikkprøvekontroll i Det ble i tillegg bemerket at kommunen generelt kun varslet om stikkprøvekontroll per telefon, og at kommunen ikke hadde faste regler for hvordan reaksjonsformen skulle være når feil/avvik ble avdekket. Søkere i Dyrøy kommune fikk i 2015 utbetalt kroner i produksjonstilskudd, samt kroner i avløsertilskudd og kroner i pristilskudd. 5. Kontrollområder I dette kapittelet blir det først presentert noen generelle begrepsavklaringer. I punkt 5.2 og 5.3 presenteres avvik og merknader som ble registrert under forvaltningskontrollen. 5.1 Generelle begrepsavklaringer Rapporten er utarbeidet etter forvaltningskontroll av landbruksforvaltningen i Dyrøy kommune. Rapporten beskriver de avvik og merknader som ble avdekket i de kontrollerte ordninger. - Avvik er brudd på gjeldende regelverk, det være seg krav fastsatt i lov, forskrift og/eller rundskriv. - Merknader er forhold som ikke er i strid med regelverket, men som Fylkesmannen mener det er nødvendig å påpeke for å sikre en god forvaltning av de kontrollerte ordningene. 5.2 Registrerte avvik Følgende avvik ble registrert ved forvaltningskontrollen AVVIK 1 Kommunen har ikke levert kontinuerlig ajourhold av AR5 siden gårdskartprosessen ble fullført i Statens landbruksforvaltnings rundskriv 27/12 «Gårdskartprosessen og videre ajourhold av arealdata i kart og Landbruksregisteret etter gårdskartprosessen». Fylkesmannen i Troms har forut for kontrollen gjennomgått informasjon, på NIBIO sine hjemmesider, om AR5- og gårdskartprosessen i Dyrøy kommune. Det fremgår at kommunen 4

5 leverte AR5 til Skog og Landskap den Gårdskartprosessen ble ferdig den Det fremgår av oversikten at det ikke er levert kontinuerlig ajourhold av AR5 siden gårdskartprosessen ble fullført i Dyrøy kommune har under samtalen med Fylkesmannen i Troms opplyst om at de ikke har hatt kontinuerlig ajourhold av AR5. Kommunen opplyser at de har vært på kurs og feltsamlinger i regi av Fylkesmannen i Troms. Kommunen opplyser videre at det er en del feil i kartene med tanke på klassifiseringer. Likevel mener de at feilene ikke har berørt tilskuddene i stor grad. Kommunen ser stort potensiale for forbedring og mener at det er viktig å oppdatere kartene. Kommunen planlegger å delta med to personer på Fylkesmannens kurs om AR5 i høst. Intensjonen er å jobbe med AR5 i etterkant av kurset. Kommunen mener at de to personene som jobber med kart og landbruksregister har et godt samarbeid. Det er viktig at kommuner som er ferdige med gårdskartprosessen fortsetter å ajourføre kart og register. Dette for å sikre kvaliteten på arealinformasjonen også etter at gårdskartprosessen er avsluttet. Etter avsluttet gårdskartprosess skal Landbruksregisteret holdes årlig oppdatert ved at kommunene sender inn AR5 til sentral kartdatabase, og deretter produserer et nytt jordregister via internettsidene til Skog og landskap. Etter at kommunene har produsert et nytt jordregister, må kommunen se over tallene og aktivt velge at arealtallene skal overføres til Landbruksregisteret. Kommunene må selv gå inn på internettsidene til NIBIO (tidligere Skog og landskap), og be om at de nye arealtallene skal overføres til Landbruksregisteret. Gårdskartet tjener som dokumentasjon over arealressursene for en landbrukseiendom. Manglende samsvar mellom opplysninger gitt i søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og gårdskartet for den aktuelle landbrukseiendommen, kan indikere at det er avgitt feilopplysninger som igjen kan føre til avkorting i tilskuddet. Dyrøy kommune må sørge for at kart og register er ajourført og at landbruksregisteret er oppdatert, slik at kartdata og dermed også kontroll- og dokumentasjonsgrunnlaget, holder høyest mulig kvalitet. AVVIK 2 Kommunen har for første gang i år valgt å avkorte søker av produksjonstilskudd, på grunn av feilføringer i søknadsskjemaet. Kommunen må fokusere på avkorting også fremover. Gjeldende forskrift av 19. desember 2014 nr om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 12. Landbruksdirektoratets rundskriv , kapittel 12, samt Landbruksdirektoratets rundskriv , kapittel Det henvises også til tidligere forskrift av 22. mars 2002 nr. 283 om produksjonstilskudd i jordbruket 13 og tidligere rundskriv fra Landbruksdirektoratet (eller Statens landbruksforvaltning). 5

6 Produksjonstilskudd for søknadsomgangen august 2015 er gjennomgått. I flere av sakene som ble gjennomgått foreligger det feilopplysninger i søknaden. Dyrøy kommune har korrigert feilen, og slik avverget en urettmessig utbetaling. I én av de gjennomgåtte saker har Dyrøy kommune skrevet brev til søker om at det er vurdert avkorting. I den konkrete saken ble det konkludert med at det ikke skulle avkortes. Dyrøy kommune har i all hovedsak ikke avkortet eller gjort en begrunnet vurdering om at det ikke er aktuelt å avkorte produksjonstilskuddet. Selv om bestemmelsen er utformet som en «kan»-bestemmelse, er det klare utgangspunktet at det skal avkortes der det er gitt feilopplysninger som ville gitt en urettmessig merutbetaling av tilskudd. Forvaltningen plikter i alle tilfeller å vurdere avkorting. I tilfeller hvor avvik kunne ført til merutbetaling, men hvor kommunen kommer fram til at tilskuddet ikke skal avkortes, skal kommunen gjøre en kort, skriftlig redegjørelse for vurderingene sine, gjennom lista PT-4100B. Fylkesmannen i Troms forventer at Dyrøy kommune for fremtiden forbedrer sine rutiner, slik at kommunen alltid gjør en begrunnet vurdering av om det er aktuelt å avkorte tilskuddet i henhold til 12, i saker der søker har gitt feilopplysninger i søknaden. Fylkesmannen i Troms minner samtidig om at søkerne må forhåndsvarsles ved mulig avkorting i tilskuddet. Kommunen skal redegjøre for sine vurderinger i brev til søker, både dersom det fattes vedtak om avkorting og dersom kommunen kommer frem til at tilskuddet ikke skal avkortes. Det skal sendes kopi av brevet til Fylkesmannen i Troms. Vi minner også om at kommunen må redegjøre for sine vurderinger om hvorfor tilskuddet ikke avkortes i lista PT-4100B, og denne skal sendes til fylkesmannen innen fastsatt frist. AVVIK 3 Kommunen har i liten grad gjort et risikobasert utplukk av søknader om produksjonstilskudd til stedlig kontroll. For søknadsomgangen august 2015 gjaldt Landbruksdirektoratets rundskriv kapittel 6.2. Någjeldende rundskriv, rundskriv , har retningslinjer for utplukk i kapittel 6.2. Kommunene må prioritere kontrollressursene sine mot søknader hvor det er størst risiko for feil. Utplukket av søknader til stedlig kontroll må derfor gjøres på grunnlag av en risikovurdering. Risikobasert utplukk innebærer at kommunen må vurdere sannsynlighet for at det kan være feil i opplysninger i søknaden, og mulige konsekvenser de kan få for utbetaling av tilskuddet. Kommunene skal dokumentere hvilke vurderinger som ligger til grunn for utvalget av søknader til stedlig kontroll og de prioriteringer som er gjort. Slik dokumentasjon kan for eksempel være interne arbeidsdokument eller risikoverktøy. 6

7 Saksbehandler i Dyrøy kommune har under samtalen opplyst at han trekker søkere ut til stikkprøvekontroll ved loddtrekning. Saksbehandler har likevel gjort egne vurderinger i visse tilfeller, blant annet lagt tilbake foretak dersom kommunen har vært på kontroll der de senere år. For gjeldende søknadsomgang, august 2016, var han «heldig» og trakk han en ny søker. Dyrøy kommune har ved et tilfelle plukket ut en av de største bøndene i kommunen til kontroll, da foretaket aldri ble trukket ut i loddtrekningen. I Landbruksdirektoratets rundskriv er det gitt eksempler på hva som kan vurderes ved kommunens utplukk. Fylkesmannen har også erfaring med risikobasert utplukk og kan veilede kommunen, dersom de har behov for det. Kommunen må for framtiden trekke ut søknader til stedlig kontroll ved bruk av risikobasert utplukk. Kommunens vurderinger må i den forbindelse dokumenteres. AVVIK 4 Kommunen ber ikke om utskrift av godkjent ligning som dokumentasjon på næringsinntekt, ved søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Forskrift av 19. desember 2014 nr om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv. 3 annet ledd og 10. Landbruksdirektoratets rundskriv kapittel og kapittel Det er et vilkår at den som har blitt avløst har næringsinntekt fra foretakets jordbruks- eller gartnerivirksomhet. Næringsinntektens størrelse er knyttet opp mot grunnbeløpet (G) i folketrygden, og må være minst ½ G. Det er den gjennomsnittlige næringsinntekten i de to siste inntektsårene bonden har fått endelig skatteoppgjør for, per 1. januar i det året avløsningen har funnet sted, som er avgjørende. Det er søker som har ansvaret for å skaffe og levere dokumentasjon på at vilkårene for rett til tilskudd er oppfylt. Næringsinntekt på minst ½ G fra foretakets gartneri- eller jordbruksvirksomhet må dokumenteres i form av utskrift av godkjent ligning. Der den avløste har hatt næringsinntekt fra flere jordbruksforetak må opplysningene om hvor mye som stammer fra foretaket som søker tilskudd bekreftes av regnskapsfører. Saksbehandler i Dyrøy kommune har under kontrollen opplyst at han, under saksbehandlingen, vanligvis ikke har brukt å få inn eller etterspørre godkjent ligning. Dyrøy kommune må for fremtiden be om godkjent ligning ved behandling av saker vedrørende tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. 7

8 AVVIK 5 Kommunen ber ikke om dokumentasjon på utgifter knyttet til utført arbeid ved søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv, når det gjelder egen ansatt avløser. Forskrift av 19. desember 2014 nr om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv. 3 tredje ledd. Landbruksdirektoratets rundskriv kapittel og kapittel Tilskudd kan gis til dekning av dokumenterte utgifter til avløsning. I dette ligger det blant annet et krav om at utgiftene skal dokumenteres. Både utgifter til egen ansatt avløser og tjenester levert fra avløserlag, kommunen og fra andre foretak kan gi rett til tilskudd. Det er søker som har ansvaret for å skaffe og levere dokumentasjon på at vilkårene for rett til tilskudd er oppfylt. Utbetaling av tilskuddet begrenses til dokumenterte utgifter til avløsning. For egen ansatt avløser skal utbetalt lønn inkludert feriepenger, innbetalt skatt og arbeidsgiveravgift dokumenteres. Utskrift av rapporten «A 07 a-melding avstemming» fra Altinn sammen med det avløseren har fylt ut i søknadsskjemaet om mottatt lønn for avløsning ved sykdom i perioden, vil normalt være tilstrekkelig. Dersom utgiftene til avløsning består i tjenester fra avløserlag, andre firma eller selvstendig næringsdrivende må det fremkomme hvilke arbeidsoppgaver/tjenester som er utført på hvilke datoer og av hvem. Dersom tjenestene er utført av andre enn avløsere ansatt i avløserlag eller ring må det i tillegg dokumenteres at fakturaen er betalt. Saksbehandler i Dyrøy kommune har under kontrollen opplyst at han, der gårdbruker har egne ansatte avløsere, vanligvis ikke har brukt å be om dokumentasjon på utgifter knyttet til utført arbeid. Dyrøy kommune må for fremtiden be om dokumentasjon på utgifter knyttet til utført arbeid for egne ansatte avløsere. AVVIK 6 Kommunen kontrollerer ikke i tilstrekkelig grad om den avløste har hatt andre inntekter som skal komme til fradrag, ved søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Forskrift av 19. desember 2014 nr om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv. 2. Landbruksdirektoratets rundskriv kapittel 1.2, kapittel og kapittel

9 Beregningsreglene befinner seg i jordbruksavtalen. Det skal alltid beregnes fradrag for lønn, godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste, ytelser fra NAV og pensjonsutbetalinger o.l. som den som har blitt avløst har mottatt for perioden som gir rett til tilskudd. Dersom den som har blitt avløst har et ansettelsesforhold ved siden av arbeidet i jordbruksforetaket, skal det han har opptjent i lønn i løpet av perioden gå til fradrag ved beregningen av tilskuddet. Dette gjelder også akkordlønn og lønn fra sesongarbeid. Eventuell inntekt fra annen næringsvirksomhet jordbrukeren driver skal ikke gå til fradrag. Møtegodtgjørelse og honorar for styreverv og lignende likestilles med lønn i denne sammenheng og skal dermed også trekkes fra. Dyrøy kommune har under kontrollen opplyst at det ikke har vært sjekket ytterligere om søkere av tilskudd til avløsing ved sykdom og fødsel mv. har mottatt lønn eller liknende, som skulle gått til fradrag i tilskuddet. Dyrøy kommune må for fremtiden forbedre sine rutiner slik at de alltid gjør en vurdering av om gårdbruker skulle fått fradrag for stønader og andre inntekter i tilskuddet. 5.3 Registrerte merknader Følgende merknader ble registrert ved forvaltningskontrollen. MERKNAD 1 Datoen for endring og årsaken til endringer som gjøres under saksbehandling av produksjonstilskudd, bør for fremtiden i enda større grad fremkomme av notat som legges på saken eller av merknadsfeltet i WESPA. For søknadsomgangen august 2015 gjaldt Landbruksdirektoratets rundskriv kapittel Fra og med søknadsomgangen januar 2016 gjaldt rundskriv , og fra og med søknadsomgangen august 2016 gjaldt rundskriv Kommunen skal alltid bruke kommentarfeltet i WESPA for å forklare hvorfor rettinger er gjort. Under kontrollen gjennomgikk Fylkesmannen i Troms flere søknader om produksjonstilskudd for søknadsomgangen august Der det var gjort endringer var merknadsfeltet i WESPA benyttet i de fleste saker. Det var som regel gitt informasjon om hva som var gjort av endringer, men årsaken til kommunens endringer var ikke konkretisert. Det var som regel heller ikke skrevet ned dato for kontakt mellom gårdbruker og kommunen. Merknadsfeltet ga, i flere av sakene, derfor ikke tilstrekkelig informasjon. 9

10 Opplysninger i merknadsfeltet i WESPA bør gi så god informasjon at det er mulig for andre enn den som har behandlet saken, å kunne forstå hva som er gjort. Sporbarhet i form av saksbehandlers notater og annen dokumentasjon er viktig i saker om produksjonstilskudd, da dette danner grunnlaget for vedtaket. Ikke minst er dette viktig dersom vedtaket blir påklaget. MERKNAD 2 Skriftlig varsel om stedlig kontroll av produksjonstilskudd sendes kun tidvis til foretakene. Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 15 og 16. Landbruksdirektoratets rundskriv , kapittel 6.4. I ovenfor nevnte rundskriv er det opplyst at kommunen som hovedregel skal varsle søkeren før kontroll. Formålet med varslingen er å informere søkeren om formål og omfang av den stedlige kontrollen, samt søkers plikter og rettigheter. Videre varsles det for å avtale tidspunkt for gjennomføringen av kontrollen og for å forberede foretaket på hvilken dokumentasjon som skal legges frem under kontrollen. Dyrøy kommune har opplyst at saksbehandler som regel ringer søkeren for å avtale tidspunkt for kontrollen. Saksbehandler opplyser at han i telefonsamtalen informerer om hvilke dokumenter han vil ha fremlagt og når kontrollen skal være. Saksbehandler opplyser at det har hendt at han har varslet foretaket skriftlig om kontroll. For søknadsomgangen august 2016 ringte han foretaket først, og så sendte han en kort e-post hvor han redegjorde for tidspunkt for kontrollen og hvilke dokumenter han ville ha fremlagt. Det er ikke et absolutt krav at det skal gis skriftlig varsel om kontroll. Likevel påpeker Fylkesmannen i Troms at dersom det ikke sendes skriftlig varsel før kontrollen, kan dette få betydning for dokumentasjon og sporbarhet i ettertid, dersom søker bestrider at slikt varsel er gitt eller innholdet i varselet bestrides. Det er god forvaltningsskikk å sende skriftlig informasjon om kontrollen. Å utarbeide et skriftlig varsel trenger ikke å være særskilt tidkrevende, og kan med fordel sendes ut etter at det er avtalt tidspunkt for kontroll for eksempel per telefon. MERKNAD 3 Kommunen sender ikke skriftlig tilbakemelding om resultatet etter stedlig kontroll av søknad om produksjonstilskudd. Forvaltningsloven 11. Landbruksdirektoratets rundskriv kapittel 6. 10

11 I Landbruksdirektoratets rundskriv er det ikke sagt noe konkret om at kommunen skal gi skriftlig tilbakemelding etter gjennomført kontroll. Det er opplysningene fra den stedlige kontrollen som blir lagt til grunn ved beregning av produksjonstilskudd. Om det under kontrollen avdekkes feil eller avvik som blir rettet og registrert i WESPA, så har ikke søker disse endringene i sin dokumentasjon. Det å informere søkeren skriftlig om de endringer som er blitt gjort etter kommunens stedlige kontroll, er god forvaltningsskikk. Av denne grunn ber vi Dyrøy kommune vurdere å sende skriftlig tilbakemelding til foretaket som er kontrollert. Informasjonen til søker trenger ikke å være spesielt arbeidskrevende; utskrift av kontrollskjemaet etter at alle dataene er registrert i WESPA, kommunens merknader om hvordan kontrollen ble gjennomført og hva som ble godkjent, er dokumenter som bør ettersendes. Avsluttende kommentarer Fylkesmannen i Troms takker for godt samarbeid under forvaltningskontrollen Linn Marstrander rådgiver Landbruksavdelingen, Fylkesmannen i Troms 11

Rapport etter forvaltningskontroll i Skjervøy kommune

Rapport etter forvaltningskontroll i Skjervøy kommune Rapport etter forvaltningskontroll i Skjervøy kommune Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd, Gårdskart og Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Kontrollert 11.10.16 1 KONTROLLRAPPORT Kontrollert

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll i Sørreisa kommune

Rapport etter forvaltningskontroll i Sørreisa kommune Rapport etter forvaltningskontroll i Sørreisa kommune Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd, gårdskart, tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. og tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Detaljer

RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL DEN I LAVANGEN KOMMUNE

RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL DEN I LAVANGEN KOMMUNE Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Linn Marstrander 77642131 29.10.2015 2015/5700-10 521.0 Deres dato Deres ref. Lavangen kommune / Loabága suohkan Nessveien 7 9357 TENNEVOLL RAPPORT ETTER

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll i Ibestad kommune

Rapport etter forvaltningskontroll i Ibestad kommune Rapport etter forvaltningskontroll i Ibestad kommune Kontrollerte ordninger: Produksjonstilskudd Areal- og kulturlandskapstilskudd og husdyrtilskudd Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Ajourhold

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll i Tranøy kommune

Rapport etter forvaltningskontroll i Tranøy kommune Rapport etter forvaltningskontroll i Tranøy kommune Kontrollerte ordninger: Produksjonstilskudd Areal- og kulturlandskapstilskudd og husdyrtilskudd Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Tilskudd til

Detaljer

RAPPORT ETTTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL DEN I GRATANGEN KOMMUNE

RAPPORT ETTTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL DEN I GRATANGEN KOMMUNE Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Linn Marstrander 77642131 19.10.2015 2015/4884-9 521.0 Deres dato Deres ref. Gratangen kommune Nergårdveien 2 9471 GRATANGEN RAPPORT ETTTER GJENNOMFØRT

Detaljer

Rapport etter gjennomført forvaltningskontroll den i Harstad kommune

Rapport etter gjennomført forvaltningskontroll den i Harstad kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marit Gåre 776 42115 17.04.2015 2015/1080-8 Deres dato Deres ref. Harstad kommune Postmottak 9479 Harstad Rapport etter gjennomført forvaltningskontroll

Detaljer

RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL DEN I SKÅNLAND KOMMUNE

RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL DEN I SKÅNLAND KOMMUNE Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Linn Marstrander 77642131 02.07.2015 2015/3598-5 Deres dato Deres ref. Skånland kommune Postboks 240 9439 Evenskjer RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll i Torsken kommune. Kontrollert ordning: Gårdskart

Rapport etter forvaltningskontroll i Torsken kommune. Kontrollert ordning: Gårdskart Rapport etter forvaltningskontroll i Torsken kommune Kontrollert ordning: Gårdskart KONTROLLRAPPORT Kontrollert kommune: Torsken kommune Kontrolltidspunkt: 18.05.17 til 01.06.17 Dato for kontrollrapport:

Detaljer

RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL DEN I KVÆFJORD KOMMUNE

RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL DEN I KVÆFJORD KOMMUNE Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Linn Marstrander 77642131 27.03.2015 2015/1089-9 Deres dato Deres ref. Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 Borkenes RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollerte ordninger: - Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Kontrollert i 2015 Øksnes kommune STATENS

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll i Berg kommune. Kontrollert ordning: Gårdskart

Rapport etter forvaltningskontroll i Berg kommune. Kontrollert ordning: Gårdskart Rapport etter forvaltningskontroll i Berg kommune Kontrollert ordning: Gårdskart KONTROLLRAPPORT Kontrollert kommune: Berg kommune Kontrolltidspunkt: 04.05.17 til 13.09.17 Dato for kontrollrapport: 20.06.17

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Kontrollert i 2015 Bø kommune STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon:

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk. Kontroll av Vega kommune. Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd

Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk. Kontroll av Vega kommune. Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd Kontroll av Vega kommune Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: www.fylkesmannen.no/nordland

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Kontrollert i 2015 Kommunene Steigen, Hamarøy og Tysfjord STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk. Kontroll av Saltdal kommune. Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd i jordbruket

Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk. Kontroll av Saltdal kommune. Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd i jordbruket Kontroll av Saltdal kommune Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd i jordbruket STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: www.fylkesmannen.no/nordland

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd Leirfjord kommune STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: www.fylkesmannen.no/nordland Telefon: 75

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Kontrollert i 2016 Meløy kommune STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon:

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Kontrollert i 2015 Bodø kommune STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon:

Detaljer

Erfaringer fra Fylkesmannen sine kontroller. Kommunesamling Linn Marstrander

Erfaringer fra Fylkesmannen sine kontroller. Kommunesamling Linn Marstrander Erfaringer fra Fylkesmannen sine kontroller Kommunesamling 17.03.16 Linn Marstrander HVORFOR KONTROLL? Hjemmel: Reglement i økonomistyring i staten, fastsatt 12. desember 2003, 15. Utbetalinger for produksjonstilskudd

Detaljer

Forvaltningskontrollrapport Brønnøy Kommune 2015

Forvaltningskontrollrapport Brønnøy Kommune 2015 Forvaltningskontrollrapport Brønnøy Kommune 2015 Kontrollerte ordning: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Forvaltningskontroll... 3 1 2 3 Sammendrag... 3 Begrepsavklaringer:...

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kommunene Lurøy og Træna Kontrollert ordning Produksjonstilskudd i jordbruket STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: www.fylkesmannen.no/nordland

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll i Tromsø kommune

Rapport etter forvaltningskontroll i Tromsø kommune Rapport etter forvaltningskontroll i Tromsø kommune Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd, Gårdskart og Spesielle miljøtiltak i jordbruket Kontrollert 31.05.16 Side 2 av 12 KONTROLLRAPPORT Kontrollert

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert kommune : Tjeldsund/Evenes kommune Dato rapport : 24.6.2014 Kontroll avholdt dato : 22.5.2014 Gjennomført av Kontrollert(e) ordning(er) : Jostein Øvervatn og

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll Balsfjord kommune

Rapport etter forvaltningskontroll Balsfjord kommune Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Rapport etter forvaltningskontroll Balsfjord kommune i Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd, Gårdskart, Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), Nærings- og

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert kommune : Lødingen kommune Dato rapport : 23.6.2014 Kontroll avholdt dato : 8.5.2014 Gjennomført av : Jostein Øvervatn og Regie Sjø Kontrollert(e) ordning(er)

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

2. Grunnlag for kontrollen

2. Grunnlag for kontrollen til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rapport frå forvaltningskontroll gjennomført som eigenvurdering Kommune: Førde Kontrolldato: Oktober/november 2016 Saksnummer.: 2016/3185 Rapportdato: 9. desember

Detaljer

Rapport frå forvaltningskontroll gjennomført som eigenvurdering

Rapport frå forvaltningskontroll gjennomført som eigenvurdering til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rapport frå forvaltningskontroll gjennomført som eigenvurdering Kommune: Jølster Kontrolldato: Oktober/november 2016 Saksnummer.: 2016/3185 Rapportdato: 12.

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Rapport forvaltningskontroll tilskudd i landbruket - Ullensaker kommune

Rapport forvaltningskontroll tilskudd i landbruket - Ullensaker kommune Landbruksavdelingen Ullensaker kommune Postboks 470 2051 Jessheim Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll av tilskuddsordninger i Nordre Land kommune i 2013

Rapport etter forvaltningskontroll av tilskuddsordninger i Nordre Land kommune i 2013 Landbruksavdelingen Rapport etter forvaltningskontroll av tilskuddsordninger i Nordre Land kommune i 2013 Sammendrag Fylkesmannen i Oppland gjennomførte den 31. oktober 2013 kontroll av Nordre Land kommunes

Detaljer

Rundskriv om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2016

Rundskriv om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2016 Vår dato: 16.08.2016 Vår referanse: 2016/4684 Arkivnr.: 520 Deres referanse: Saksbehandler: Ragnhild Skar Kommunene i Buskerud Innvalgstelefon: 32266737 Rundskriv om regionale miljøtilskudd for jordbruket

Detaljer

Rapport fra forvaltningskontrollen på fagområdet landbruk hos Innherred samkommune 2015

Rapport fra forvaltningskontrollen på fagområdet landbruk hos Innherred samkommune 2015 Rapport fra forvaltningskontrollen på fagområdet landbruk hos Innherred samkommune 2015 Forvaltningskontrollen ble avholdt den 24. september 2015, og ble gjennomført av Anders Mona og Anstein Lyngstad.

Detaljer

Sammendrag Rapporten beskriver de funn (avvik og merknader) som ble avdekket. Det ble konstatert 6 avvik og 2 merknader.

Sammendrag Rapporten beskriver de funn (avvik og merknader) som ble avdekket. Det ble konstatert 6 avvik og 2 merknader. NOTAT Saksbehandler: Trude Larsen Sak: 2016/1606 Dato: 13.12.2016 Tlf. direkte: 74 16 80 86 E-post: fmnttla@fylkesmannen.no Avdeling: Landbruksavdelingen Arkivnr: 510 Rapport fra dokumentkontroll Midtre

Detaljer

Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni

Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Linn Marstrander 77642131 14.12.2015 2015/5048-6 521.1 Deres dato Deres ref. Jan Hugo Haugslett Lakselvdal 9040 NORDKJOSBOTN

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Vår dato Vår referanse 13.09.2016 2016/459-11671/2016 Arkivkode: V13/&58 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jørgen Bjørkli, tlf 77722637 18.07.2016 FYLKESMANNEN

Detaljer

Fylkesmannens forvaltningskontroll av kommunenes tilskuddsforvaltning innenfor landbruksområdet

Fylkesmannens forvaltningskontroll av kommunenes tilskuddsforvaltning innenfor landbruksområdet Rundskriv 3/12 Kontaktperson: Fylkesmenn Lars Petter Mauseth Vår dato: 04.01.2012 Vår referanse: 201200001-3/001 Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: LMD Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo,

Detaljer

Håvard Tveit Mona Elnes (på deler av kontrollen) Rådmann: Reidun Halland (opningsmøte) Einingsleiar: Kjell Eide (opnings- og sluttmøte)

Håvard Tveit Mona Elnes (på deler av kontrollen) Rådmann: Reidun Halland (opningsmøte) Einingsleiar: Kjell Eide (opnings- og sluttmøte) Rapport frå forvaltningskontroll Kommune: Gulen kommune Kontrolldato: 21.04.2016 Saksnummer.: 2016/1353 Rapportdato: 04.05.2016 Deltakarar frå kommunen: Håvard Tveit Mona Elnes (på deler av kontrollen)

Detaljer

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 68/14, som saksnummer 129/15.

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 68/14, som saksnummer 129/15. Anne Wiik Furumo-Saura 8120 Nygårdsjøen DELEGERT VEDTAK Deres ref. Vår ref. 2015/1142-0 Dato: 16.11.2015 Saksbehandler: Iren Førde Epost: forire@gildeskal.kommune.no Telefon 75 76 07 85 Vedtak om avkorting

Detaljer

Rapport frå forvaltningskontroll gjennomført som eigenvurdering

Rapport frå forvaltningskontroll gjennomført som eigenvurdering til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rapport frå forvaltningskontroll gjennomført som eigenvurdering Kommune: Gaular Kontrolldato: Oktober/november 2016 Saksnummer.: 2016/3185 Rapportdato: 12. desember

Detaljer

Rapport fra forvaltningskontrollen på fagområdet landbruk hos Grong kommune 2015

Rapport fra forvaltningskontrollen på fagområdet landbruk hos Grong kommune 2015 NOTAT Saksbehandler: Inger Skjerve Bjartnes Sak: 2015/2897 Dato: 15.1.2015 Tlf. direkte: 95 97 79 35 E-post: fmntibj@fylkesmannen.no Avdeling: Landbruksavdelingen Arkivnr: 510 Rapport fra forvaltningskontrollen

Detaljer

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013. Sole, 10.01.2013

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013. Sole, 10.01.2013 Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013 Sole, 10.01.2013 Søknadsomgangen i januar 2013 - Aktuelle dokumenter - Frister - Søknad Wespa eller papir

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Deltakere fra kommunen Navn Åpningsmøte Intervju Sluttmøte Steinar Sunde X X X Berit Wigemyr X X X Glenn Austegard Enhetsleder X X

Deltakere fra kommunen Navn Åpningsmøte Intervju Sluttmøte Steinar Sunde X X X Berit Wigemyr X X X Glenn Austegard Enhetsleder X X Landbruksavdelingen Sluttrapport fra kontroll av forvaltningen av utvalgte tilskuddsordninger i landbruket 2016 Kontrollert enhet Søgne kommune Kontrollpersoner fra Fylkesmannen i Aust- og Vest- Kontrollomfang

Detaljer

Rapport etter forvaltingskontroll av tilskotsordningar i Vestre Toten kommune i 2013

Rapport etter forvaltingskontroll av tilskotsordningar i Vestre Toten kommune i 2013 LANDBRUKSAVDELINGEN Rapport etter forvaltingskontroll av tilskotsordningar i Vestre Toten kommune i 2013 Sammendrag Fylkesmannen i Oppland gjennomførte den 17. oktober 2013 kontroll av Vestre Toten kommunes

Detaljer

Tilskot til avløysing ved sjukdom mv.

Tilskot til avløysing ved sjukdom mv. Tilskot til avløysing ved sjukdom mv. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 22. august 2013 1. Føremål Føremålet med tilskot etter denne forskrifta er å medverke til å dekkje kostnadene til avløysing i jordbruket.

Detaljer

Forvaltningsrutiner for tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Østfold - RMP

Forvaltningsrutiner for tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Østfold - RMP Landbruksavdelingen Vår ref.: 2016/6764 NAA Vår dato: 20.10.2016 Rundskriv 2/2016 Forvaltningsrutiner for tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Østfold - RMP - Retningslinjer for saksbehandlingen

Detaljer

KONTROLLRAPPORT. Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket Skogfond Produksjonstilskudd Miljøplan Tilskudd til sykdomsavløsning

KONTROLLRAPPORT. Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket Skogfond Produksjonstilskudd Miljøplan Tilskudd til sykdomsavløsning KONTROLLRAPPORT Kontrollert enhet Hemne kommune Kontrolleder: Gaute Arnekleiv Saksnummer.: 2013/7019 Kontrolldato: 26.09.2013 Kontrollomfang: Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket Skogfond Produksjonstilskudd

Detaljer

Vi viser til forvaltnlngskontroll i Åfjord kommune den 5. og og oversender rapport over de avvik og merknader som ble registrert.

Vi viser til forvaltnlngskontroll i Åfjord kommune den 5. og og oversender rapport over de avvik og merknader som ble registrert. 7.10147/(gsw Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ílfllw Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår

Detaljer

Risikovurderinger og stedlig kontroll. Sole, Ragnhild Skar

Risikovurderinger og stedlig kontroll. Sole, Ragnhild Skar Risikovurderinger og stedlig kontroll Sole, 13.1.2015 Ragnhild Skar Krav om stedlig kontroll («stikkprøvekontrollen») Hjemmel for kontroll av søknader om produksjonstilskudd (jf. ny forskrift): 10. Opplysningsplikt

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll

Rapport etter forvaltningskontroll Rapport etter forvaltningskontroll Kontroll av Kommunale veterinærtjenester i 2015 Kommunene Nesna, Træna og Lurøy STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: www.fylkesmannen.no/nordland

Detaljer

Saksbehandlingsrutiner og forvaltning av "Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket, Vestfold"

Saksbehandlingsrutiner og forvaltning av Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket, Vestfold Kommunene i Vestfold Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Jon Randby 2016/1112 23.09.2016 33372365 Arkivnr: 520 Saksbehandlingsrutiner og forvaltning av "Forskrift om

Detaljer

Sluttrapport kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket på Follo landbrukskontor

Sluttrapport kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket på Follo landbrukskontor Landbruksavdelingen Follo landbrukskontor Postboks 183 1431 Ås Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974

Detaljer

Fagsamling tilskotsforvaltning. Avløysartilskot Generell saksbehandling

Fagsamling tilskotsforvaltning. Avløysartilskot Generell saksbehandling Fagsamling tilskotsforvaltning Avløysartilskot Generell saksbehandling Avløysartilskot Alle også samdrifter - må dokumentere utgifter Foretak som starter med husdyrproduksjon i løpet av året (etter 1.

Detaljer

Uke (slutten av aug.) - frist for utplukk av stikkprøver 23. september Frist for registrering i WESPA og registrering av stikkprøvekontroll

Uke (slutten av aug.) - frist for utplukk av stikkprøver 23. september Frist for registrering i WESPA og registrering av stikkprøvekontroll Produksjonstilskudd rutiner august 2012, januar 2013 (kapittelhenvisninger til RS 13/1-2) Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger for foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon.

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Alf Anders Øwre Innbygda 104 7629 YTTERØY Deres ref: Vår ref: AILWIG 2016/5676 Dato: 03.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:1719/330/1

Detaljer

Produksjonstilskudd nytt fagsystem -nye muligheter, nye utfordringer

Produksjonstilskudd nytt fagsystem -nye muligheter, nye utfordringer Produksjonstilskudd nytt fagsystem -nye muligheter, nye utfordringer Kompetansesamling Ingrid Knotten Haugberg, landbruksavdelingen estil PT del 2 2017 1. oktober Telledato for andre registrering i nytt

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Informasjon om estil PT Søknad Tilskudd til avløsning Krav og vilkår til søker, kontroll Eidsberg og Trøgstad 10. mai 2017 Egil Kolberg Fylkesmannens

Detaljer

57/09. Kommunen. og pristilskudd. Rundskriv. rundskriv. Fylkesmannen. Disse. omtale av. adressat. NO-0033 Oslo, Norway. .dep.no.

57/09. Kommunen. og pristilskudd. Rundskriv. rundskriv. Fylkesmannen. Disse. omtale av. adressat. NO-0033 Oslo, Norway. .dep.no. Rundskriv 57/09 Kontaktperson Vår dato Vår referanse Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi ti Fylkesmannen Kommunen n: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: SLF, produksjonstilskudd og tilskudd til

Detaljer

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE. Nytt frå jordbruksoppgjeret

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE. Nytt frå jordbruksoppgjeret Nytt frå jordbruksoppgjeret Tilskot for lammeslakt og kjeslakt Tilskot for lammeslakt og kjeslakt skal endrast frå å vere eit produksjonstilskot til å bli utbetalt på slakteoppgjeret. I omleggingsåret

Detaljer

Avkorting i produksjonstilskudd Hva, hvorfor og hvordan. Kommunesamling - Vestfold 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll

Avkorting i produksjonstilskudd Hva, hvorfor og hvordan. Kommunesamling - Vestfold 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll Avkorting i produksjonstilskudd Hva, hvorfor og hvordan Kommunesamling - Vestfold 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll Temaer Hva er avkorting Hvorfor foreta en avkorting Saksbehandlingsregler

Detaljer

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Informasjon om estil PT Tilskudd til avløsning Søknad Krav og vilkår til søker, kontroll Spydeberg 4. april 2017 Egil Kolberg Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Rundskriv 41/11. Fylkesmannen Kommunene

Rundskriv 41/11. Fylkesmannen Kommunene Rundskriv 41/11 Kontaktperson: Fylkesmannen Kommunene For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen; SLF, Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - Seksjon direkte tilskudd Grønttilskudd

Detaljer

Hva mener SLF om kontroll

Hva mener SLF om kontroll Hva mener SLF om kontroll Kommunesamling i Vestfold, 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll, SLF Kommunal landbruksforvaltning Kommunal landbruksforvaltning innebærer kommunenes arbeid

Detaljer

TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL MV

TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL MV TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL MV. 12.01.2016 1 Endringer som kom i forbindelse med den nye forskriften av 19.desember 2014 - Alle beregningsregler og satser er plassert til jordbruksavtalen

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20.

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. Rundskriv 37/12 Kontaktperson: Fylkesmannen Kommunene Vår dato: 20.12.2012 Vår referanse: 201200001-37/046.2 Rundskrivet erstatter: 41/11 Vedlegg: Kopi til: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen;

Detaljer

Klage på avkorting av produksjonstilskudd i jordbruket Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø

Klage på avkorting av produksjonstilskudd i jordbruket Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FA-V13 15/723 16/1741 Lisbet Nordtug 18.02.2016 Klage på avkorting av produksjonstilskudd i jordbruket 31.07.15 Utvalg Møtedato

Detaljer

Rundskriv 2015-33. De nyeste endringene, som gjelder fra 30. juni, er som følger:

Rundskriv 2015-33. De nyeste endringene, som gjelder fra 30. juni, er som følger: Rundskriv 2015-33 Fylkesmenn og kommuner Kontaktperson: Line Silberg van der Velde Vår dato: 21.08.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: Rundskriv nr. 15/07 Rundskriv med kommentarer til regler

Detaljer

Rundskriv regionalt miljøtilskudd for landbruket i Oslo og Akershus

Rundskriv regionalt miljøtilskudd for landbruket i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen e i Oslo og Akershus Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket

Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket LANDBRUKSAVDELINGEN Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket Trond Løfsgaard fmoatrl@fylkesmannen.no Høring Høringsfrist 20. oktober Fylkesmannen og kommunene er

Detaljer

Samanhengar. Landbruksregister, Matrikkel, Jordregister, gardskart, rutinar

Samanhengar. Landbruksregister, Matrikkel, Jordregister, gardskart, rutinar Samanhengar Landbruksregister, Matrikkel, Jordregister, gardskart, rutinar Gardskartprosessen og vidare ajourhold av arealdata i kart og Landbruksregister etter gardskartprosessen Landbruksregisteret Landbruksdirektoratet

Detaljer

Avkorting i tilskudd. Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd

Avkorting i tilskudd. Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd Avkorting i tilskudd Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd Tema videre Hva er avkorting? Hvorfor avkorting? Hvordan gjøre en avkorting saksbehandlingsregler

Detaljer

Aktuelt for søknadsomgangen august 2016 og januar 2017

Aktuelt for søknadsomgangen august 2016 og januar 2017 Aktuelt for søknadsomgangen august 2016 og januar 2017 Fagdag 17.1.2017 Inger Skjerve Bjartnes Trude Larsen August 2016 Kopi av begrunnelse for avkorting til sendes til FM enkeltvis. Ca 1. februr Fra ca

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20.

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. Rundskriv 13/1-20 Fylkesmannen Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 20.12.2013 Vår referanse: 13/1 Rundskriv erstatter: 37/12 Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20.

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. Rundskriv 46/10 Fylkesmannen Kommunen Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: SLF, produksjonstilskudd og tilskudd

Detaljer

estil PT Saksbehandling i nytt forvaltningssystem Kommunesamling 9. november 2017 Anne Kari Birkeland

estil PT Saksbehandling i nytt forvaltningssystem Kommunesamling 9. november 2017 Anne Kari Birkeland estil PT Saksbehandling i nytt forvaltningssystem Kommunesamling 9. november 2017 Anne Kari Birkeland Innhold Informasjonsmøter for bønder i vår Datoer og frister del 2 Arkivering Risikobasert kontroll

Detaljer

RISIKOBASERT KONTROLLPLAN 2014

RISIKOBASERT KONTROLLPLAN 2014 RISIKOBASERT KONTROLLPLAN 2014 Landbruks- og reindriftsavdelinga Innledning Bakgrunn for utarbeidelse av en risikobasert kontrollplan er fullmaktsbrev 2014 fra Statens landbruksforvaltning til Fylkesmannen.

Detaljer

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE 2014 2015 30. juni 2014 INNHOLD: 9. VELFERDSORDNINGER... 3 9.1 Definisjoner... 3 9.2 Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid... 3 9.3 Tilskudd til avløsing ved sykdom og

Detaljer

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i ROLLAG kommune

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i ROLLAG kommune Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i ROLLAG kommune Kontrollert enhet: Rollag kommune Kontrolldato: Forrige kontroll: 28. mai 2015 23. mars 2011 Adresse: Besøksadresse:

Detaljer

Gardskart, ajourhald og nye løysingar. Ingrid Tenge Førde,

Gardskart, ajourhald og nye løysingar. Ingrid Tenge Førde, Gardskart, ajourhald og nye løysingar Ingrid Tenge Førde, 22.08.13 Stikkord: Hva er: - Kontrollgrunnlag for produksjonstilskudd? - Gårdskart og jordregister? - Grunneiendomstabell i Landbruksregister?

Detaljer

Miljø- og Klimasamling. Erfaringer fra 2015 Nytt i Lars Martin Hagen

Miljø- og Klimasamling. Erfaringer fra 2015 Nytt i Lars Martin Hagen Miljø- og Klimasamling Erfaringer fra 2015 Nytt i 2016 31.08.2016 Lars Martin Hagen Erfaring fra forvaltningskontroll RMP2015 - Delagasjon av myndighet - Habilitet - søknad behandlet av sideordnet - Flere

Detaljer

Sluttrapport etter forvaltningskontroll i Randaberg kommune

Sluttrapport etter forvaltningskontroll i Randaberg kommune Sluttrapport etter forvaltningskontroll i Randaberg kommune 7. oktober 2016 Tema for kontrollen var kommunen si handtering av følgjande ordningar: Produksjonstilskot i jordbruket Oppdatering av gardskart

Detaljer

Tidligpensjon til jordbrukere

Tidligpensjon til jordbrukere Tidligpensjon til jordbrukere Formålet med ordningen er: Tidligpensjon skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket. Enbrukerpensjon - tobrukerpensjon Det kan ytes enbrukerpensjon fra bruker

Detaljer

KOMMUNESAMLING. 21. mars 2017, Buskerud

KOMMUNESAMLING. 21. mars 2017, Buskerud KOMMUNESAMLING estil PT 21. mars 2017, Buskerud PROGRAM 10.00-12.00: 12.00-13.00: 13.00-16.00: Orientering om nytt fagsystem for produksjonstilskudd og avløsertilskudd, og demo av saksbehandlerløsningen

Detaljer

ERFARING MED HÅNDTERING AV, OG AVKORTING I DYREVELFERDSSAKER. Marius Nilsen, Harstad kommune

ERFARING MED HÅNDTERING AV, OG AVKORTING I DYREVELFERDSSAKER. Marius Nilsen, Harstad kommune Kommunesamling landbruk Fylkesmannen i Troms 17.-18.oktober 2017 ERFARING MED HÅNDTERING AV, OG AVKORTING I DYREVELFERDSSAKER Marius Nilsen, Harstad kommune Lovmessig forankring Dyrevelferdsloven (LOV-2009-06-19-97)

Detaljer

Oppgave for saksbehandlere på kommunesamling om estil PT mars/april 2017

Oppgave for saksbehandlere på kommunesamling om estil PT mars/april 2017 1 Oppgave for saksbehandlere på kommunesamling om estil PT mars/april 2017 I denne oppgaven skal du legge inn en søknad på samme måte som et foretak ville gjort, sånn at du får et innblikk i hvordan foretak

Detaljer

Forvaltningsrettslige tema

Forvaltningsrettslige tema Forvaltningsrettslige tema Presentasjon 14.9.2017 Kurs for saksbehandlere PT, RMP mm Inger Skjerve Bjartnes Anders Mona Tema Forhåndsvarsling Delvis innvilga klage videre saksgang Størrelse av avkorting

Detaljer

KOMMUNESAMLING I NORDLAND 15. APRIL 2016

KOMMUNESAMLING I NORDLAND 15. APRIL 2016 KOMMUNESAMLING I NORDLAND 15. APRIL 2016 Tema 1. Avkorting ved brudd på annet regelverk 2. Ny forvaltningsmodell AVKORTING VED BRUDD PÅ ANNET REGELVERK 11 første ledd Videre gjennomgang Hva er avkorting?

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i KONGSBERG kommune

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i KONGSBERG kommune Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i KONGSBERG kommune Kontrollert enhet: Kongsberg kommune Kontrolldato: Forrige kontroll: 19. juni 2015 24. mars 2011 Adresse: Besøksadresse:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Tranøy kommune 12.desember 2016 Side 2 av

Detaljer

om forvaltningskontroll

om forvaltningskontroll I 3 Vedlegg 1 Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert kommune: Dato rapport: Kontroll avholdt dato: Gjennomført av: Til stede kommunen: Kontrollert(e) ordning(er): Ørland/Bjugn kommune 13.121.2015

Detaljer

Sammenhengen mellom AR5, gårdskart, jordregister og landbruksregister. Ingrid Tenge

Sammenhengen mellom AR5, gårdskart, jordregister og landbruksregister. Ingrid Tenge Sammenhengen mellom AR5, gårdskart, jordregister og landbruksregister Ingrid Tenge Oppgaver og sammenhenger Hva er AR5? Hva er gårdskart? Hva er jordregister? Hva er Landbruksregister? Hva er kontrollgrunnlag

Detaljer

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Anne Kari Birkeland / Kjellfrid Straume Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Informasjonsmøter høst 2016 Forvaltning av jordbruksavtalemidlene Riksrevisjonen

Detaljer