BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE"

Transkript

1 Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse Sak: 2015/947 BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Saken gjelder Kristiansand kommunes gebyrforskrift for Forskriften inneholder (delvis) lineære bestemmelser for fastsetting av gebyr på sentrale punkter, uten unntaksbestemmelse for å fange opp ulovlig høye gebyrer i strid med selvkostprinsippet. Saken ble tatt opp av ombudsmannen av eget tiltak. Ombudsmannen er kommet til at det er klare rettssikkerhetsbetenkeligheter ved å tillate bruk av selvkostprinsippet som eneste sikkerhetsventil for å fange opp ulovlig høye gebyrer. Ombudsmannen anbefaler derfor at kommunen endrer sin gebyrforskrift for Sakens bakgrunn Etter plan- og bygningsloven (pbl.) 33-1 kan kommunestyret gi forskrift om gebyr for arbeid som det påhviler kommunen å utføre etter loven eller forskrift. Gebyret «skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren», jf. første ledd annet punktum. Selvkost er således den høyeste pris kommunen kan beregne seg for en tjeneste. Kristiansand kommunes gebyrforskrift for 2015 er vedtatt av bystyret 17. desember Under alminnelige bestemmelser fremgår: «Gebyrregulativet tar utgangspunkt i to hovedtyper av bygg, nemlig rene boligbygg, og alle andre bygg. Regulativet gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører. For boligbygg er ofte kompleksiteten et resultat av antall boenheter, og dette gjenspeiles i regulativet. For andre bygg er det mer den generelle størrelsen som er avgjørende for saksbehandling.» Gebyrsatsene for tiltak som krever søknad og tillatelse etter pbl følger denne inndelingen: For boligbygg (inkludert fritidshus) er behandlingsgebyret for «bygg med en

2 Uttalelse sak 2015/947 2 boenhet» kr , med «[t]illegg per boenhet» på kr utover en boenhet. Alle andre bygg gebyrbelegges etter areal, slik at gebyret er kr 85 for «de første m² per m² BRA», og kr 32 for «de neste m² per m² BRA». BRA er bruksareal beregnet etter NS 3940 og TEK 3-5. Forskriften åpner ikke for noen annen måte å fastsette gebyr på enn etter de standardiserte satsene. Ombudsmannen har funnet grunn til å ta saken opp av eget tiltak ut fra hensynet til rettssikkerheten, jf. sivilombudsmannsloven 4 annet ledd bokstav f. Undersøkelsene herfra Ombudsmannen spurte kommunen om gebyrforskriften for 2015 er i samsvar med selvkostprinsippet når den ikke åpner for adgang til å fastsette annet gebyr enn det som fremgår av forskriftens satser. Spørsmålet gjaldt først og fremst gebyrforskriftens regler for tiltak som omfatter boligbygg med mange boenheter eller andre bygg med store bruksareal. Under henvisning til lovens ordlyd og forarbeider om selvkostprinsippet svarte kommunen: «Dette innebærer at kommunen ikke har anledning til å ilegge gebyr som fører til resultater som bryter med selvkostprinsippet. Forvaltningen har bevisbyrden for at selvkostprinsippet er lagt til grunn og må kunne dokumentere de snittkostnadene som ligger til grunn for fastsettelsen av de enkelte gebyrsatsene. Når kommunens kostnader er reelle og dokumenterte, vil det langt på vei være opp til kommunen å vurdere i hvilken grad gebyrnivået er nødvendig. Kommunen er kjent med avgjørelsen i Rt side 1603 og Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2012/1166. Kommunen er imidlertid av den oppfatning at det ikke er oppstilt som et absolutt krav at gebyrregulativet må ha en bestemmelse om nedsettelse av urimelig gebyr eller søknad om reduksjon av gebyr.» Videre spurte ombudsmannen om forskriftens satser alltid følges, slik at gebyret for alle tiltak er i samsvar med de standardiserte satsene i forskriften. Dersom dette spørsmålet ble besvart benektende, ble det bedt om en nærmere redegjørelse for kommunens rettslige grunnlag for gebyrfastsettelse i strid med forskriftens satser. Kommunen svarte at forskriften fravikes i noen tilfeller der det er klart at gebyret vil overstige 100 prosent selvkost, og at dette ble ansett å ligge innenfor plan- og bygningssjefens delegerte myndighet fra bystyret via rådmannen. Avslutningsvis i kommunens svar til ombudsmannen het det: «Vi hadde tidligere en bestemmelse om urimelig gebyr. Denne ga opphav til mange og til dels ubegrunnede klager på gebyret. For mange er ethvert gebyr urimelig. Etter råd fra kommuneadvokaten ble den fjernet, men vi vil sannsynligvis gjeninnføre den med en litt annen ordlyd ved neste rullering av handlingsprogrammet.»

3 Uttalelse sak 2015/947 3 Ombudsmannens syn på saken Undersøkelsene herfra har rettet seg mot kommunens valg av en tilnærmet lineær modell for beregning av gebyr på to sentrale punkter i forskriften. Boligbygg (inkludert fritidshus) gebyrlegges etter antall boenheter, mens alle andre bygg gebyrlegges etter bruksareal. Disse gebyrbestemmelsene er ikke identiske, men de har det fellestrekk at det kun foretas én avtrapping av gebyrnivået, og at det ikke er et øvre tak på hvor mange boenheter eller m² bruksareal det påløper gebyr for. Hvis kommunen kan dokumentere at snittkostnadene som ligger til grunn for gebyrsatsene for disse sakstypene er i samsvar med selvkost, er ikke slike lineære beregningsbestemmelser nødvendigvis problematiske. Bestemmelsene kan imidlertid skape problemer i prosjekter med mange boenheter eller stort bruksareal. Selvkost skal også tilstrebes i den enkelte sak, slik at disse lineære gebyrbestemmelsene vil kunne generere gebyrer som overstiger selvkost i en slik grad at gebyret kan være ulovlig. Denne forståelsen støttes av lovens forarbeider Ot.prp. nr. 45 ( ) pkt hvor daværende Kommunal- og regionaldepartementet har pekt på at «bruk av for eksempel tiltakets areal som utgangspunkt for gebyrfastsettelse kan gi seg utslag i gebyrer som er for store i forhold til hvor arbeidskrevende de er for kommunen», og at «slike gebyrer både ut fra gjeldende lov og departementets forslag kan være ulovlige». Særlig under henvisning til Rt s har ombudsmannen også tidligere uttalt seg kritisk til gebyrregulativer/-forskrifter som legger opp til en lineær sammenheng mellom areal og gebyrets størrelse, jf. blant annet uttalelse inntatt i årsmeldingen for 2006 på side 304 (somb ). En lineær modell for gebyrberegning for behandling av enkelte søknader etter pbl. 20-1, medfører ikke uten videre at denne delen av gebyrforskriften er ugyldig. Ofte inneholder kommunale gebyrforskrifter ulike varianter av unntaksbestemmelser eller «sikkerhetsventiler» som kan fange opp saker hvor de standardiserte gebyrsatsene gir for høyt gebyr. Kommunens gebyrforskrift for 2014 hadde i 8 en bestemmelse om urimelig gebyr, hvor kommunen i særlige tilfeller kunne fastsette et «passende gebyr». Gebyrforskriften for 2015 har imidlertid ingen slike bestemmelser om alternativ fastsetting av eller adgang til nedsetting av gebyret. Kombinasjonen av disse delvis lineære bestemmelsene sammenholdt med at forskriften ikke har slik sikkerhetsventil, er etter ombudsmannens oppfatning uheldig. Det skaper et potensiale for brudd på selvkostprinsippet i den enkelte byggesak. Uten slike sikkerhetsventiler i gebyrforskriften er kommunen avhengig av et annet rettslig grunnlag for å avhjelpe situasjonene hvor forskriften gir uheldige og eventuelt ulovlige utslag. I Ot.prp. nr. 45 ( ) pkt har departementet vist til at det er mulig å «søke om dispensasjon» fra forskriften. Kommunale gebyrforskrifter er vedtatt i medhold av planog bygningsloven og omfattes av anvendelsesområdet for pbl Ombudsmannen stiller likevel spørsmål ved om dispensasjon etter denne bestemmelsen vil være tilstrekkelig virkemiddel for å unngå at det ilegges slike ulovlig høye gebyrer. Et særlig

4 Uttalelse sak 2015/947 4 problem med departementets tilnærming er at dispensasjon etter 19-1 første punktum krever en aktiv handling fra tiltakshaver ved en grunngitt søknad. Da ombudsmannen ikke har opplysninger om at Kristiansand kommune benytter seg av denne muligheten, er det uansett ikke grunn til å forfølge problemstillingen nå. Selv om det ikke fremgår helt klart av kommunens svar på ombudsmannens spørsmål, synes kommunen å bruke selvkostprinsippet som grunnlag for nedsetting av gebyrer. Kommunen skriver at den «ikke har anledning til å ilegge gebyr som fører til resultater som bryter med selvkostprinsippet», slik at forskriftens satser derfor «fravikes i noen tilfeller der det er klart at gebyret vil overskride 100 % selvkost». Selvkostprinsippet er en kompetansebegrensning som innebærer en øvre grense for hvor høyt gebyr kommunen kan kreve i den enkelte saken. Det er klart at en tiltakshaver kan påberope seg at kommunen har gått utenfor sin kompetanse i en gebyrsak. Det er mer problematisk om kommunen i gebyrforskriften kan fastsette en beregningsmetode som den vet at vil kunne bryte med selvkostprinsippet og dermed gå utover kommunens gebyrkompetanse i enkeltsaker. Uavhengig av om selvkostprinsippet skulle være et selvstendig rettslig grunnlag for å redusere gebyret i enkeltsaker, mener ombudsmannen at kommunen bør tilstrebe å ha en gebyrforskrift som fastsetter gebyrnivået i samsvar med de rammene som følger av selvkostprinsippet. Dette kunne Kristiansand kommune enkelt ha fått til ved å ta inn en unntaksregel som dekker de situasjonene hvor de standardiserte gebyrsatsene gir for høye gebyrer. Det er klare rettssikkerhetsbetenkeligheter ved å tillate bruk av selvkostprinsippet som eneste sikkerhetsventil for å fange opp slike saker. En tydeliggjøring av de vurderingene kommunen skal foreta i slike tilfeller, vil kunne bidra til å forhindre usaklig forskjellsbehandling eller mistanke om slik. Det er også vanskelig for tiltakshavere å forstå at bestemmelsene ikke er unntaksfrie, og at gebyr kan påklages, når unntak forankres utenfor forskriften selv. En forankring i selvkostprinsippet vil i tillegg kunne medføre en rettslig begrensning i tiltakshavers klagerett. Om det er adgang til å påklage et ilagt gebyr, vil bero på utformingen av gebyrforskriften og hvordan denne anvendes. Der gebyret ikke fastsettes konkret i den enkelte sak, men følger automatisk av faste satser i forskriften, har ombudsmannen tidligere lagt til grunn som et generelt utgangspunkt at det må aksepteres begrensninger i klageadgangen, jf. ombudsmannens årsmelding for 2006 side 304 (somb ). Gebyrforskriften for 2014 hadde som tidligere nevnt en bestemmelse om urimelig gebyr, hvor kommunen i særlige tilfeller kunne fastsette et «passende gebyr». Bruk av denne bestemmelsen til å fastsette et annet gebyr enn det som hadde fulgt av de standardiserte satsene, eller kommunens beslutning om ikke å sette gebyret ned til et «passende gebyr», ville vært et enkeltvedtak som blant annet ville gitt tiltakshaver klagerett. Hvordan dette stiller seg når kommunen nå har fjernet denne sikkerhetsventilen i forskriften, er mer usikkert. Forskriften fremstår imidlertid som om gebyret kun fastsettes etter de standardiserte satsene uten unntaksadgang, med den betydning dette kan få for tiltakshavernes oppfatning av manglende klagemulighet.

5 Uttalelse sak 2015/947 5 I rådmannens saksfremlegg til bystyret ved vedtakelse av gebyrforskriften for 2015 fremgår at punktet om passende gebyr er fjernet, men at dette forholdet uansett vil bli «vurdert i alle saker». Dersom kommunen i alle saker foretar en vurdering av om det skal fastsettes et «passende gebyr» i strid med forskriftens standardiserte satser, kan det tilsi at gebyret fastsettes konkret i hver enkelt sak. Det vil i så fall kunne ha den konsekvens at alle gebyrer kan påklages. Slik omfattende klageadgang var neppe kommunens intensjon ved fjerning av bestemmelsen i 8 i gebyrforskrift for Opplysningen om at bestemmelsen «ga opphav til mange og til dels ubegrunnede klager på gebyret», og at den ble fjernet i forskriften for 2015 etter råd fra kommuneadvokaten, tilsier tvert i mot at den synes å ha blitt fjernet for å begrense antall mottatte klager. En slik begrunnelse for å fjerne en bestemmelse som skal fungere som sikkerhetsventil, anses uansett å være uheldig og i strid med god forvaltningsskikk. Opplysningen i rådmannens saksfremlegg reiser også spørsmål knyttet til pbl første ledd første punktum om materiell kompetanse, dersom det i alle saker vurderes å fastsette et passende gebyr i strid med satsene i forskriften, og denne vurderingen ikke gjøres av bystyret «selv». Slik denne saken er tatt opp med kommunen, gir den imidlertid ikke grunn til å forfølge problemstillingen nærmere. Slik Kristiansand kommune på sentrale punkter har utformet sin gebyrforskrift for 2015, tilsier hensynet til tiltakshavers rettsikkerhet og god forvaltningsskikk at forskriften bør inneholde en eksplisitt sikkerhetsventil som kan fange opp de tilfellene der bruk av de standardiserte og delvis lineære satsene kan gi ulovlig høyt gebyr. Dette støttes av den uklarheten knyttet til klagerett som dagens løsning medfører. Da kommunen har varslet at den «sannsynligvis [vil] gjeninnføre [en bestemmelse om urimelig gebyr] med en litt annen ordlyd ved neste rullering av handlingsprogrammet», finner ombudsmannen å kunne avslutte saken med en anbefaling om at kommunen følger opp sin varslede intensjon om å vedta slik bestemmelse i gebyrforskriften for Oslo, Aage Thor Falkanger sivilombudsmann

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innst. O. nr. 30. (1998-99)

Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innstilling fra justiskomiteen om midlertidig lov om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven). Ot.prp. nr. 6 (1998-99). Til Odelstinget. 1.

Detaljer

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning av Tommy Sneve Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Unnlatelse å følge opp ulovlige

Unnlatelse å følge opp ulovlige Line Therese Flåtten Unnlatelse å følge opp ulovlige tiltak Foto: Carl Erik Eriksson Plikten til å forfølge det ulovlige forhold Hovedregelen 32 1 Pålegger kommunen å forfølge overtredelser av bestemmelser

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

Dispensasjoner, mindre endringer og endringer av plan

Dispensasjoner, mindre endringer og endringer av plan Reglene om dispensasjon etter pbl. av 2008 Reguleringsendringer - saksbehandlingsreglene som gjelder for mindre endringer av reguleringsplan, begrepet mindre endring i reguleringsplan, og ugyldighet ved

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN 1 Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN Sammendrag Dette innledende sammendraget av beskrivelse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a)

Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a) Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a) Universitetet i Bergen Juridisk fakultet Masteravhandling Kandidat: 179 110 Veileder: Jonn Sannes

Detaljer

Samme straffbare forhold

Samme straffbare forhold Samme straffbare forhold Avgrensningen av det straffbare forhold slik denne tradisjonelt gjøres i norsk straffeprosess og den tilsvarende vurderingen i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen tilleggsprotokoll

Detaljer

Foreldre uten permanent opphold i Norge som har barn under barnevernets omsorg

Foreldre uten permanent opphold i Norge som har barn under barnevernets omsorg Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 12/949-18/LRI 11.03.2013 Foreldre uten permanent opphold i Norge som har barn under barnevernets omsorg Viser til telefonsamtale

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

av Ane Larsdatter Fladvad

av Ane Larsdatter Fladvad Fremstilling og sammenligning av arbeidsmiljøloven 14-9 femte ledd annet punktum og den ulovfestede regelen om fast ansettelse ved varig behov; med fokus på reglenes praktiske virkeområde. av Ane Larsdatter

Detaljer

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler En utredning avgitt til Justisdepartementet 02.03.2012 v/ professor Erling Johannes Husabø og postdoktor

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT BARNS RETT TIL Å BLI HØRT ved omsorgsovertakelse Kandidatnr: 114 Veileder: Kirsten Sandberg Leveringsfrist: 15. januar 2007 Til sammen 39 983 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 OPPGAVENS TEMA...

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet.

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. av Lisa-Mari Ellingsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer