Man må også betale gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak og behandling av dispensasjonssøknader, samt kartavgift.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Man må også betale gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak og behandling av dispensasjonssøknader, samt kartavgift."

Transkript

1 Gebyrregulativ Når du søker om å bygge, må du betale gebyr til kommunen. Gebyrregulativet tar utgangspunkt i to hovedtyper av bygg, rene boligbygg og alle andre bygg. Regulativet gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører. Man må også betale gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak og behandling av dispensasjonssøknader, samt kartavgift. Gebyrene er vedtatt av Kristiansand bystyre med hjemmel i plan- og bygningslovens De gjelder fra 1. januar Priser på boliger / fritidsbygg Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan foretas av tiltakshaver - PBL a. Mindre tiltak på bebygd eiendom, (SAK a.) tilbygg 0-10 m² a. Mindre tiltak på bebygd eiendom, (SAK a.) tilbygg m² a. Mindre tiltak på bebygd eiendom, (SAK b.) frittliggende 0-30 m² a. Mindre tiltak på bebygd eiendom, (SAK b.) frittliggende m² b. Alminnelige driftsbygninger i landbruket (SAK10 3-2) m² b. Alminnelige driftsbygninger i landbruket (SAK10 3-2) m² c. Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg - max 2 år c. Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg - max 2 år - med arbeidsplasser Tiltak som krever søknad og tillatelse - PBL 20-1 Boligbygg (inkl. fritidshus) Bygg med en boenhet Tillegg per boenhet Tilbygg/påbygging/ombygging nye boenheter; per enhet Tilbygg/påbygging/ombygging annet Mindre påbygg, kvister etc prosent reduksjon for bygg som tilfredsstiller passivhusnivå i NS prosent reduksjon for tiltak på bygg med bevaringsverdi for tilbakeføring av fasader i tråd med kulturminnefaglig anbefaling. Andre tiltak på eiendommen Større garasjer etc Murer / levegger / brygger / basseng etc Rehabilitering av pipe Fasadeendring; per fasade

2 Priser på alle andre bygg Byggesøknader - offentlige bygg og næringsbygg (nybygg, påbygg, tilbygg) Minimumsgebyr: For bygg fra 0 til m² er gebyret 85 pr. m² bruksareal (BRA) For de neste m² er gebyret 32 pr. m² BRA 50 prosent reduksjon for parkeringskjeller, drivhus, stativhaller o. l. 50 prosent reduksjon for ombygging Igangsetting i flere trinn Midlertidig brukstillatelse Gebyr per søknad fra og med igangsettingstillatelse nummer Andre tiltak på offentlige bygg og næringsbygg Fasadeendring/vindusskift (per fasade) Skilt/reklame Større skiltplan Innhegning/gjerde/støyskjerm Diverse tiltak Tekniske planer Tekniske installasjoner, inkludert VA-anlegg (PBL 20-1 f) Vesentlige terrenginngrep, støttemurer etc. (PBL 20-1 k) Trafikk/samferdselsanlegg (veg, parkeringsplass, kaianlegg etc.) (PBL 20-1 l) Utomhusplan Priser på andre tjenester Dispensasjonssøknader Det skal beregnes gebyr for hvert dispensasjonsforhold Dispensasjon fra plan/plankrav/byggeforbud etter Dispensasjon fra andre forhold, lov, forskrift, avstandskrav etc Fravik fra TEK Søknad om endring av tillatelse Bolig/fritidsbygg Andre bygg Ved større endringer beregnes gebyr som ved ny søknad Bruksendring, PBL 20-1 d Søknad om bruksendring For ombygging i forbindelse med bruksendring kommer gebyr for ombygging i tillegg.

3 Riving av bygg Bygg som er mindre enn 500 m² BRA (bruksareal) Bygg som er større enn 500 m² BRA Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan foretas av tiltakshaver - PBL f. Andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten. I hovedsak dreier dette seg om mindre delesaker der grensen mellom to eiendommer skal justeres med få m² Ferdigattest Utstedelse av ferdigattest, 6 år etter igangsetting eller 2 år etter midlertidig brukstillatelse Samtykke til sletting av heftelser Gebyr per samtykke Godkjenning av ansvarsrett Det beregnes gebyr for hvert tiltak det søkes om Søknad om lokal godkjenning Personlig godkjenning og selvbygger For foretak med sentral godkjenning For skifte av foretak Delingssaker - pbl 20-1 m Fradeling av byggetomt per tomt. Delingssaker utover en arealenhet faktureres med 50 prosent per enhet Gebyr for en eventuell dispensasjon kommer i tillegg. Tilleggsareal med krav om sammenføyning Refusjon Gebyr for behandling av refusjonssaker fastsettes etter en prosentsats på 2.5 som beregnes av godkjent regnskap i henhold til plan- og bygningsloven Minstegebyr er Betaling for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg - Søknad om utslippstillatelse Søknad i samsvar med lokal forskrift: Søknad om løsning som ikke omfattes av lokal forskrift (anlegg under 15 pe*): Søknad om løsning som ikke omfattes av lokal forskrift (anlegg over 15 pe): 5 200

4 (*) Med PE menes personenhet som forstås som den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen pr. døgn. Betaling for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg - Mindre endring av utslippstillatelse Alle anlegg: Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Saksbehandling ved innsending av tiltaksplan, inkludert kontroll/tilsyn: Gebyret innebefatter Totalt gebyr innbefatter: Saksbehandling, godkjenning av ansvarlige, dokumentkontroll samt normalt tilsyn. Av byggesaksgebyret skal ca. 10 prosent dekke kostnadene med tilsyn, jf. pbl Alle gebyrer utstedes til tiltakshaver. Det tas gebyr pr. bygning/ byggesak. Det tas ikke gebyr for nødvendige tekniske hjelpemidler som rampe, trappeheis o.l. 2 Fakturerings- og betalingstidspunkt Gebyret faktureres på det tidspunkt det fattes et vedtak. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr samt forsinkelsesrenter. 3 Kombinerte bygg Består bygningen av delvis bolig og delvis annet, beregnes gebyret etter de enkelte delene. 4 Avslag Ved vedtak som medfører avslag på søknad blir tiltakshaver belastet med 50 prosent i forhold til opprinnelig fullt gebyr. Dette gjelder ikke søknad om endring av tillatelse, dispensasjon eller opprettelse av ny eiendom. Avslagsgebyr godskrives ikke ved innsending av ny revidert søknad. Gebyr under 250 faktureres ikke. 5 Forhøyet gebyr Igangsettes et arbeid før det foreligger tillatelse, ilegges et tilleggsgebyr tilsvarende 50 prosent av opprinnelig gebyr. Dette gjelder også i avslagssaker, slik at summen av avslagsgebyret og tilleggsgebyret blir 100 prosent av fullt gebyr. 6 Refusjon vedrørende saker som trekkes eller retuneres Dersom søknaden trekkes før behandling, betales et gebyr på Når en sak trekkes etter at igangsettingstillatelse er gitt, eller ved bortfall av tillatelse i hht plan- og bygningsloven 21-9 første ledd, refunderes ikke noe gebyr. Gebyr for godkjenning av foretak/ansvarsretter/dispensasjoner refunderes ikke. Det beregnes ikke gebyr for søknader som returneres ubehandlet, som følge av manglende dokumentasjon. 7 Gebyr for allerede utført byggearbeid

5 Allerede utført byggearbeid som saksbehandles i ettertid, belastes med 50 prosent høyere gebyr enn normalsats for tilsvarende tiltak. 8 Klageadgang Fylkesmannen er klageinstans. Forskriften som sådan kan ikke påklages.

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER.

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. For behandling av søknad om fradeling av areal som ikke er i henhold til vedtatt reguleringsplan, skal det betales

Detaljer

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5 Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Vedtatt av kommunestyret sak 121/11, 15.12.2011 Referanse:11/1812-5 1 Virkeområde Forskriften gjelder

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

Hurum kommunes gebyrregulativ 2015

Hurum kommunes gebyrregulativ 2015 Hurum kommunes gebyrregulativ 2015 Plan, byggesak, kart- og oppmålingstjenester, eierseksjonering og forurensning Gebyrregulativet er vedtatt med hjemmel i følgende lover/paragrafer: * Bygge- og delingssøknader

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering.

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Sammenligning av nytt gebyrreglement for 2012 og eksisterende for 2011. Nytt gebyrreglement er satt opp i høyre kolonne og gebyrreglement for 2011 står på venstre side. PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 Vedtatt av Bodø bystyre i møte 12.12 2013, PS-sak 13/168. Regulativet trer i kraft etter kunngjøring i Norsk

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 M = 2140,- T = 1015,- R = 860,- Tinglysingsgebyr = 525,- side 1 av 29 sider Vedtatt av Bodø bystyre i møte 11.12.2014,

Detaljer

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk 13/8497 15 Dato 19.12.2014 GEBYRREGULATIV AREALFORVALTNING 2015 Melhus kommune Byggesak Kart og oppmåling Planbehandling Miljø Landbruk Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 Gjeldende fra 1.1.2015 2

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1.

FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1. FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1.2013 Forhåndsvarsling: 1.10-30.10.2012 Vedtatt av Ski kommunestyre

Detaljer

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak 1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak Gjeldende fra 1.1. 2015. Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene. (Tall i parentes er 2014-tall) A GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER 2015: 2015 Oppstartsmøte:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 12 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 12.1 Vann- og avløpsgebyrer 12.2 Renovasjonsgebyr 12.3 Priser i svømmehaller 12.4 Feieavgift 12.5 Egenbetalingssatser for barns

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 4 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 4.1 Vann og avløpsgebyr 4.2 Renovasjonsgebyr i 2015 4.3 Priser i svømmehaller 2015 4.4 Feieavgift 2015 4.5 Egenbetalingssatser

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015. Kommunestyrevedtak xx/14. Sak 14/1651

Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015. Kommunestyrevedtak xx/14. Sak 14/1651 Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015 Kommunestyrevedtak xx/14 Innhold Gebyrer Lyngen kommune... 3 Kopiering:... 3 Salg- og skjenkeavgifter:... 3 Oppvekst og kultur... 3 Barnehagene:... 3 SFO:... 4 Kulturskole:...

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015 PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Forslag til vedtak, med hjemmel i plan- og bygningsloven av 2008 33-1, lov om eiendomsregistrering

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 1 BETALINGSSATSER - SENTRUM KINO Kategori 2013 Barn 60,- (70,-) 16,6 % 70,- (80,-) Ungdom 70,- (80,-) 14,3 % 80,- (90,-) Voksen 80,- (90,-) 12,5 % 90,- (100,-)

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 231 Saksmappe: 2014/3556-38354/2014 Saksbehandler: Glenn Oskar Austegard Dato: 24.11.2014 Saksframlegg Endring av byggesaksgebyrer 2015 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet

Detaljer

Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012

Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012 Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012 1 1. Betalingssatser for opphold i kommunale barnehager og skolefritidsordning a) Barnehage Plass Opphold per mnd. Matpenger

Detaljer

VEDTATT GEBYRREGULATIV 2015 FOR TEKNISK SEKTOR

VEDTATT GEBYRREGULATIV 2015 FOR TEKNISK SEKTOR VEDTATT GEBYRREGULATIV 2015 FOR TEKNISK SEKTOR Vedtatt den 5.12.2014 i K-sak 99/14 Budsjett 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kart og oppmåling... 3 1.1 Oppretting av matrikkelenhet... 3 1.1.1Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og Bygningsloven hva er det? Planverket Planer Lovens krav til funksjoner: Hvem deltar i byggesaken Hva

Detaljer

Østre Toten kommune - Betalingssatser mv. for 2015 Satser 2014 2014

Østre Toten kommune - Betalingssatser mv. for 2015 Satser 2014 2014 Utgangspunkt: Satsene endres i takt med lønns- og prisvekst som forutsettess til 3 % fra 2014il Skolefritidsordning (SFO) Plass Pris 5 % 100% - Plass alle morgener og alle ettermiddager 2828 2 969 50%

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 GEBYRDEL Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 Forsidebildet: Fra gravearbeid i

Detaljer

Prisliste kommunale tjenester. Avgifter, gebyrer og priser 2014 u/mva

Prisliste kommunale tjenester. Avgifter, gebyrer og priser 2014 u/mva Prisliste kommunale tjenester Avgifter, gebyrer og priser 2014 u/mva Innholdsfortegnelse Barnehage, skole, SFO, m.m....2 Idrettshall, kunstgressbaner, m.m...3 Feiing og renovasjon...4 Avløp, septikk...5

Detaljer

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB BÅTSFJORD KOMMUNE 1 INNHOLD SENTRALADMINISTRASJON... 6 Bevillingsgebyr:... 6 Kunnskapsprøve skjenkebevilling/ salgsbevilling alkohol:... 6 Kunnskapsprøve

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING A. Generelle bestemmelser B. Gebyrer for behandling etter plan- og bygningsloven C. Gebyrer for behandling

Detaljer