Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker"

Transkript

1 Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Oppegård kommune Gjelder fra , erstatter gebyrregulativ gjeldende fra Fastsatt i medhold av 33-1 i plan og bygningsloven av Et byggearbeid inndeles i tre klasser (tiltaksklasse). Tiltaksklassen avgjøres bl.a. ut fra tiltakets vanskelighetsgrad og konsekvenser dersom det oppstår feil eller mangler, spesielt konsekvenser i forhold til helse, miljø og sikkerhet. De fleste garasjer og eneboliger vil som oftest komme i tiltaksklasse 1, som er den laveste klassen. Gebyrene inkluderer kartavgift til produksjon av situasjonskart der slikt kart kreves. A Tiltak etter pbl 20-2 og 20-3 forestås av tiltakshaver. I tillegg til basisgebyret betales et arealgebyr på kr. 53 per. m 2 bruksareal (BRA) som går ut over 50 m Basisgebyr a) Oppføring, endring og reparasjon av alminnelige driftsbygning i landbruket, jfr. b) Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som skal stå mer enn 2 år c) Små tiltak etter pbl 20-3 som ønskes behandlet (kan unntas saksbehandling) d) Små tiltak som utvidelse av terrasse, karnapper, tak over inngangsparti og kjellernedgang og lignende og der situasjonskart ikke er nødvendig Små tiltak, jfr. ovenfor og der situasjonskart er nødvendig e)andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver B Tiltak som behandles etter pbl 20-1 forestås av ansvarlig foretak For arealer som går utover 100 m2 kommer et tillegg på kr. 53 pr m2 for alle typer bygg. For arealer som går utover 200 m2 kommer et tillegg på kr. 73 pr. m2 for boligbygg. Arealgebyr beregnes ikke for tiltak som gebyrlegges etter 1d). For tiltaksklasse 2 økes satsene i forhold til basisgebyret med 20%, og for tiltaksklasse 3 med 30%. For store boligblokker med mer enn 20 leiligheter der gebyret beregnet etter 1d) vil gebyrregulativets punkt J automatisk komme til anvendelse. 1. Bolig/ fritidsbebyggelse Basisgebyr a) Småhusbebyggelse med en boligenhet b) Enebolig med sekundærleilighet c) Tomannsbolig d) Andre boligtyper med flere boenheter: første boenhet Ytterligere boenhet i samme bygg 0-40 m Ytterligere boenhet i samme bygg 41 m 2 70 m Ytterligere boenhet i samme bygg 71 m 2 og større e) Tilbygg, påbygg, ombygging, BRA < 50 % av opprinnelig bygning. BRA > 50 % som 1a), b), c) og d)

2 2. Andre tiltak Basisgebyr a) Garasje, carport, uthus, bod, veksthus og lignende som ikke går under pkt A., b) Til- og påbygg til tiltak under 2a c) Fasadeendring søknadspliktig - småhusbebyggelse d)fasadeendring søknadspliktig andre større bygg d) Tribuner e) Skilt, reklameinnretninger fra og med skilt nr. 2 f) Innhegning, skjermvegger, levegger og lignende Produksjonsbygg for verksted og industri, lagerbygg Basisgebyr a) Nybygg b) Tilbygg ombygging og/eller påbygg, BRA < 50 % av opprinnelig tiltak ( Kontor-, forretnings- og/eller andre næringsbygg Basisgebyr a) Nybygg Hotell, og/eller restaurant, sykehus, sykehjem og lignende. Basisgebyr 6. Bygg for offentlig og/eller privat tjeneste (unntatt sykehus/sykehjem) Basisgebyr 7. Bygg for jordbruk, fiske og/eller fangst Basisgebyr b) Tilbygg, ombygging og/eller påbygg < 50 % av opprinnelig bygning (50 % som nybygg) 2

3 8. Tekniske installasjoner, anlegg m.m. Basisgebyr a) Tekniske tiltak i egen bolig universell utforming. Trappeheis, rampe og lignende b)ventilasjonsanlegg i småhus. Ny pipe i eksisterende bolig. Rehabilitering av pipe i eksisterende bolighus. Innvendige vann- og sanitæranlegg uten bygningsmessige endringer. Rehabilitering av bad/våtrom. Nytt våtrom ( inkluderer samtlige ansvarsretter). c) Installasjonstillatelse for heis, rulletrapp, rullebånd. Fyringsanlegg (ildsted, pipe, brannmur, tank og lignende) og avløpsanlegg for større bygg. d) Ventilasjonsanlegg oppføring/endring/reparasjon større bygg. Teknisk oppgradering av bygg (dører, brannalarm, sprinkling etc) e)utendørs svømmebasseng, Trafokiosk, Antenner og antennemaster og lignende, Mindre graving, fylling, sprengning og lignende. Mindre støttemurer og terrengmurer. Brønn eller dam f) Tekniske installasjoner i grunnen (VA-ledninger, kabler og lignende.) g) Store støttemurer og terrengmurer. Brygger, oppfylling, mudring og andre konstruksjoner i sjø/vann ved private eiendommer. h) Veianlegg, bru, tunnel, underjordiske anlegg, fortau, gangvei, sykkelsti og lignende. Større bryggeanlegg, molo for allmenn bruk. Midlertidig konstruksjoner / brakkerigg som skal stå mer enn 2 år Større massedeponering, masseforflytning i) Andre anleggstiltak Riving Basisgebyr a) Bebyggelse inn til 50 m 2 (BRA) b) Bebyggelse over 50 m 2 (BRA) c) Bebyggelse over 100 m 2 (BRA) der avfallplan og/eller miljøsaneringsbeskrivelse skal behandles Annet Basisgebyr a) Bruksendring uten bygningsmessige endringer b) Endret tillatelse/reviderte tegninger: For økt areal og større endringer beregnes gebyr som tilbygg/ombygging. Ved redusert areal fratrekkes intet. Det regnes ikke gebyr for revisjon av tegninger som gjelder småhus og fritidsbebyggelse. C - Lokal godkjenning av foretak/ansvar Gebyr regnes for hvert foretak og nytt tiltak Gebyr a) Lokal godkjenning av foretak (omfatter også personlig godkjenning) b) Ansvarsrett ved sentral godkjenning, per funksjon pr. foretak (maks. gebyr kr. 1550) 315 3

4 D - Igangsettingstillatelse Oppegård kommune Det betales et gebyr for hver igangsettingstillatelse på kr ,- E - Ferdigattest Ferdigattest som rekvireres innen fastsatt frist satt i midlertidig brukstillatelse belastes ikke med gebyr. For øvrig settes gebyr for utstedelse av ferdigattester til kr F - Avslag Søknader som avslås gebyrlegges med 50 % av totalt gebyr. G - Dispensasjon For dispensasjon fra plan- og bygningsloven m/ underliggende regelverk fastsettes et gebyr: o kr ,- for søknader om dispensasjon fra byggegrense mot vei i regulerte områder og for dispensasjoner der ny plan har fått utilsiktet virkning. o kr ,- for søknader om dispensasjon i LNF-områder og næringsområder. o kr 7 350,- for øvrige dispensasjonssøknader Gebyret reduseres ikke der det blir gitt avslag. H - Ulovlig byggearbeid Saksbehandling som påløper i samband med ulovlig arbeid og/eller arbeid som er utført i strid med tillatelse / bestemmelser / satt i gang uten tillatelse/ tatt i bruk uten midlertidig brukstillatelse gebyrbelegges etter timesats for saksbehandlingen på kr. 892,-. Der det i etterkant søkes om tillatelse for det ulovlige kommer behandlingsgebyr for søknad i tillegg. I Overtredelsesgebyr Gebyr som ilegges den som forsettelig eller uaktsomt overtreder bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningslovgivningen slik det fremstår av plan- og bygningslovens Gebyrstørrelse bestemmes i forskrift. J - Sakkyndig bistand Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, uttalelser, vurderinger i ht. til lov-, forskriftskrav ol. settes gebyr lik kostnader for slik bistand. I tillegg påløper et gebyr på kr K - Urimelighet / tilleggsarbeider Virksomhetsleder kan redusere, øke eller frafalle gebyret når særlige grunner foreligger eller at gebyrene er urimelige i forhold til det arbeid som bygningsmyndighetene har med saken. Samme for søknad/melding som krever særskilt behandling/oppfølging. For tilleggsarbeider i forbindelse med byggesaker faktureres timesats. L Tingslysningsgebyr Byggesaker der avstandserklæringer tinglyses, skal tinglysningsgebyret kreves inn sammen med behandlingsgebyret. 4

5 M - Rabattordninger Søknader/meldinger som leveres elektronisk via ByggSøk gis 10% rabatt. Dersom de i tillegg er komplette gis totalt 20 % reduksjon av det totale gebyret. Søknader som leveres via ByggSøk vil prioriteres mht. saksbehandling. Tiltakshaver gis anledning til å søke om nedsettelse av gebyr på 25 % der det dokumenteres at boligbygget som er oppført tilfresstiller kravene til passivhus, nullhus eller plusshus. N - Gebyrendringer Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret. 5

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER.

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. For behandling av søknad om fradeling av areal som ikke er i henhold til vedtatt reguleringsplan, skal det betales

Detaljer

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5 Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Vedtatt av kommunestyret sak 121/11, 15.12.2011 Referanse:11/1812-5 1 Virkeområde Forskriften gjelder

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak 1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak Gjeldende fra 1.1. 2015. Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene. (Tall i parentes er 2014-tall) A GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER 2015: 2015 Oppstartsmøte:

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering.

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Sammenligning av nytt gebyrreglement for 2012 og eksisterende for 2011. Nytt gebyrreglement er satt opp i høyre kolonne og gebyrreglement for 2011 står på venstre side. PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1.

FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1. FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1.2013 Forhåndsvarsling: 1.10-30.10.2012 Vedtatt av Ski kommunestyre

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 Vedtatt av Bodø bystyre i møte 12.12 2013, PS-sak 13/168. Regulativet trer i kraft etter kunngjøring i Norsk

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 M = 2140,- T = 1015,- R = 860,- Tinglysingsgebyr = 525,- side 1 av 29 sider Vedtatt av Bodø bystyre i møte 11.12.2014,

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

Hurum kommunes gebyrregulativ 2015

Hurum kommunes gebyrregulativ 2015 Hurum kommunes gebyrregulativ 2015 Plan, byggesak, kart- og oppmålingstjenester, eierseksjonering og forurensning Gebyrregulativet er vedtatt med hjemmel i følgende lover/paragrafer: * Bygge- og delingssøknader

Detaljer

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk 13/8497 15 Dato 19.12.2014 GEBYRREGULATIV AREALFORVALTNING 2015 Melhus kommune Byggesak Kart og oppmåling Planbehandling Miljø Landbruk Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 Gjeldende fra 1.1.2015 2

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.01.2012 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN (SAK 10) HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.8.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES

Detaljer

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 1 BETALINGSSATSER - SENTRUM KINO Kategori 2013 Barn 60,- (70,-) 16,6 % 70,- (80,-) Ungdom 70,- (80,-) 14,3 % 80,- (90,-) Voksen 80,- (90,-) 12,5 % 90,- (100,-)

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB BÅTSFJORD KOMMUNE 1 INNHOLD SENTRALADMINISTRASJON... 6 Bevillingsgebyr:... 6 Kunnskapsprøve skjenkebevilling/ salgsbevilling alkohol:... 6 Kunnskapsprøve

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 GEBYRDEL Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 Forsidebildet: Fra gravearbeid i

Detaljer

Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015. Kommunestyrevedtak xx/14. Sak 14/1651

Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015. Kommunestyrevedtak xx/14. Sak 14/1651 Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015 Kommunestyrevedtak xx/14 Innhold Gebyrer Lyngen kommune... 3 Kopiering:... 3 Salg- og skjenkeavgifter:... 3 Oppvekst og kultur... 3 Barnehagene:... 3 SFO:... 4 Kulturskole:...

Detaljer

VEDTATT GEBYRREGULATIV 2015 FOR TEKNISK SEKTOR

VEDTATT GEBYRREGULATIV 2015 FOR TEKNISK SEKTOR VEDTATT GEBYRREGULATIV 2015 FOR TEKNISK SEKTOR Vedtatt den 5.12.2014 i K-sak 99/14 Budsjett 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kart og oppmåling... 3 1.1 Oppretting av matrikkelenhet... 3 1.1.1Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 12 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 12.1 Vann- og avløpsgebyrer 12.2 Renovasjonsgebyr 12.3 Priser i svømmehaller 12.4 Feieavgift 12.5 Egenbetalingssatser for barns

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 4 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 4.1 Vann og avløpsgebyr 4.2 Renovasjonsgebyr i 2015 4.3 Priser i svømmehaller 2015 4.4 Feieavgift 2015 4.5 Egenbetalingssatser

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015 PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Forslag til vedtak, med hjemmel i plan- og bygningsloven av 2008 33-1, lov om eiendomsregistrering

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Nye byggeregler 2010 Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Byggesaksdelen av plan og bygningsloven vedtatt 2009 Byggesaksforskriften SAK 2010 vedtatt 26. mars 2010, ikrafttreden 1. juli 2010 Byggteknisk

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer