OVERSENDELSE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTETS SAKSBEHANDLING OG OPPTREDEN VED VALG AV MODELL FOR INNSAMLING AV SEISMISKE DATA I BARENTSHAVET SØRØST

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERSENDELSE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTETS SAKSBEHANDLING OG OPPTREDEN VED VALG AV MODELL FOR INNSAMLING AV SEISMISKE DATA I BARENTSHAVET SØRØST"

Transkript

1 Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon Akersgata 8, inngang Tollbugata Grønt nummer Postadresse Telefaks Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo Advokat Dejan Kubiric Advokatfirmaet BA-HR DA Postboks 1524 Vika 0117 OSLO S OM Vår referanse Deres referanse Vår saksbehandler Dato 2014/2005 Harald Krogh Ankerstad OVERSENDELSE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTETS SAKSBEHANDLING OG OPPTREDEN VED VALG AV MODELL FOR INNSAMLING AV SEISMISKE DATA I BARENTSHAVET SØRØST Det vises til tidligere skriftlig og muntlig korrespondanse i denne saken../. Vedlagt følger til orientering kopi av ombudsmannens avsluttende brev i saken i dag. For ombudsmannen Harald Krogh Ankerstad rådgiver Vedlegg

2 Sivilombudsmannen Besøksadresse Akersgata 8, inngang Tollbugata Postadresse Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo Telefon Grønt nummer Telefaks Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO S OM Vår referanse Deres referanse 2014/ /1048- Vår saksbehandler Dato Harald Krogh Ankerstad OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTETS SAKSBEHANDLING OG OPPTREDEN VED VALG AV MODELL FOR INNSAMLING AV SEISMISKE DATA I BARENTSHAVET SØRØST Saken gjelder Olje- og energidepartementets saksbehandling og opptreden i forbindelse med valg av fremgangsmåte/modell for seismisk datainnsamling i Barentshavet sørøst. Det vises til tidligere korrespondanse i sakens anledning, sist Olje- og energidepartementets brev 22. oktober I brev hit 11. juli 2014 klaget advokat Helge Bugge, advokatfirmaet BA-HR, på vegne av organisasjonen International Association of GeoChemistry (IAGC) blant annet over at departementet ikke har fulgt utredningsinstruksen (FOR ) i forbindelse med valg av modell for innsamling av seismiske data i Barentshavet sørøst (BHSØ). Videre anførte advokat Bugge blant annet at departementet har brutt plikten til å journalføre dokumenter og føre referat fra møter, og at departementet hadde opptrådt unnvikende/misvisende i forbindelse med fremsatte innsynsbegjæringer. Undersøkelsene herfra Olje- og energidepartementet ble i brev herfra 22. juli 2014 bedt om å gi sitt syn på utredningsinstruksens relevans i saken, og eventuelt om den er blitt overholdt. Videre ble departementet bedt om å redegjøre for sitt syn på om avholdte møter med interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass (NOROG) medførte plikt etter forvaltningsloven ild til å skrive møtereferat, og om denne plikten i tilfelle er overholdt i tilstrekkelig grad. Departementet svarte i brev 5. september 2014 at utredningsinstruksen ikke kommer til anvendelse i denne saken. Videre skrev departementet at møtene med NOROG ikke medførte plikt til å føre møtereferat etter forvaltningsloven 11d. I brev 15. september 2014, sendt i kopi hit, henvendte Riksarkivet seg til departementet og ba på bakgrunn av brev fra advokatfirmaet BA-HR 18. august 2014 om en orientering om departementets rutiner rundt journalføring. wvvw.sivilombudsmannen.no

3 Olje- og energidepartementet 2 Ombudsmannen mottok nye merknader fra advokat Bugge i brev 26. september Bugge fremholdt blant annet at valg av modell for seismikkundersøkelser skulle vært underlagt bestemmelsene i utredningsinstruksen. Videre anførte han at manglende utredning av konsekvenser og handlingsalternativer ved valg av innsamlingsmodell innebærer et brudd på forvaltningsloven 17. Advokat Bugge hevdet også at departementets manglende nedtegning av møtereferater i forbindelse med valg av modell for seismikksdatainnsamling, er i strid med kravene etter forvaltningsloven 11d. Departementet ble i brev herfra 30. september 2014 bedt om redegjøre for sitt syn på advokat Bugges anførsler. I brev 22. oktober 2014 svarte departementet at det ved gruppeinnsamlingen av seismikkdata i Barentshavet sørøst er truffet enkeltvedtak som det er knyttet vilkår til, og at utredningsinstruksen ikke kommer til anvendelse i forbindelse med dette. Videre mente departementet saken var tilstrekkelig opplyst, og at det derfor ikke skjedde noe brudd på forvaltningsloven 17 da «enkeltvedtak ble fattet». Departementet var også av det syn at det i avholdte møter med NOROG ikke fremkom opplysninger eller informasjon som tilsa at det oppstod en plikt til å nedtegne møtereferat etter forvaltningsloven 11d. Når det gjaldt journalføring, opplyste departementet at det ville «gjennomgå arkiv- og saksbehandlingsrutiner og iverksette tiltak for å understøtte at regelverket overholdes». Ombudsmannens syn på saken 1. Olje- og energidepartementets opptreden og saksbehandling ved valg av modell for seismikkdatainnsamling Departementet har fremholdt at gruppeinnsamlingsmodellen som ble fulgt i denne saken, er en fremgangsmåte som ligger innenfor det petroleumsloven åpner for. Utredningsinstruksen virkeområde er «arbeidet med utredninger, forskrifter, reformer og tiltak, samt meldinger og proposisjoner til Stortinget». Modellen/fremgangsmåten som ble valgt, var neppe en praksisendring av så vidtgående karakter at det er tale om en «reform eller tiltak», slik utredningsinstruksen viser til. Ombudsmannen er derfor enig med departementet i at utredningsinstruksen ikke kommer til anvendelse i denne saken. Generelt sett bidrar konsekvensutredninger og høringer til en grundig og omfattende saksutredning som vil styrke og Icvalitetssikre beslutningsgrunnlaget. Det er likevel vanskelig å se at slike hensyn og dermed de hensyn utredningsinstruksen er tuftet på, er ulovfestede prinsipper som medfører krav til saksutredning denne saken i det omfang utredningsinstruksen legger opp til. Departementets opplysning om at tildeling av undersøkelsestillatelse er enkeltvedtak, er heller ikke noe ombudsmannen har noen merknader til, ut over at det ikke er vedtaket om undersøkelsestillatelse som har vært i fokus for ombudsmannen i denne

4 Olje- og energidepartementet 3 saken. Gjenstand for saken her er Olje- og energidepartementets opptreden og saksbehandling ved valg av modell for seismikkdatainnsamling. Ombudsmannen har også forståelse for at departementet på bakgrunn av oljeselskapenes og egne ønsker la til rette for en så rask og effektiv innsamling av seismikkdata som mulig i BHSØ. Dette kan imidlertid ikke rokke ved at departementet ved valg av modell for innsamling av seismikkdata fortsatt er underlagt krav til forsvarlig saksbehandling og god forvaltningsskikk. Etter å ha gjennomgått brevet fra IAGC 28. juni 2013 til departementet, legger ombudsmannen til grunn at IAGC på det tidspunktet var blitt klar over de sentrale trekkene ved modellen for seismikkinnsamling som Olje- og energidepartementet på denne tiden vurderte å innføre i BHSØ. IAGC kom i brevet med en rekke rettslige påpekninger og innsigelser til departementets planlagte innføring av det IAGC oppfattet som «et særskilt regelverk» i BHSØ. Departementet avholdt møte med NOROG 13. september 2013, der en foreløpig modell for gruppeinnsamling av seismikk angivelig ble presentert. Ombudsmannen forstår departementets uttalelser i brev 5. september 2014 slik at det ble besluttet å gå for oljeselskapenes/norogs gruppeinnsamlingsmodell senest i kjølvannet av dette møtet. Slik saken er opplyst, ble IAGC etter brevet 28. juni 2013 ikke på noen måte informert eller orientert om fremdriften og konklusjonen på departementets valg av Modell for seismikkdatainnsamling i BHSØ. I egenskap av å være seismikknæringens bransjeorganisasjon, har IAGC store næringsinteresser i departementets valg av modell for seismikkdatainnsamling. Dette innebærer at departementet burde orientert IAGC om utfallet av valget av modell for seismikkdatainnsamling i BHSØ. I tillegg gjør innholdet i IAGCs brev 28. juni 2013 at IAGC hadde en særlig forventning om å bli orientert om status rundt departementets valg av seismikkinnsamlingsmodell i BHSØ. Når departementet tilsynelatende ikke har orientert IAGC om valg av modell for seismikkdatainnsamling og følgene av denne modellen, har departementet opptrådt i strid med god forvaltningsskikk. 2. Om departementets plikt til å skrive motereferat Det er på det rene at departementet avholdt en rekke møter med NOROG i løpet av 2013 i forbindelse med planleggingen av innsamlingsmodell for seismikkdata i BHSØ. Slik saken fremstår, synes det lite tvilsomt at disse møtene har vært med på å danne grunnlaget for departementets valg av modell for innsamling av seismikkdata. Forvaltningsloven 11d. oppstiller ingen generell plikt til å utarbeide møtereferat. Bestemmelsen bygger likevel på viktige legislative hensyn om å sikre notoritet og etterviselighet. I et bredere perspektiv bidrar det også til transparens og motvirker dermed mistanker om irregulær opptreden eller inhabilitet. Dette er noe departementet burde vært særlig oppmerksom på i en sak som denne, der det ble lagt opp til en ny og annen seismikkdatainnsamlingsmodell for BHSØ enn det som har vært tilfellet

5 Olje- og energidepartementet 4 tidligere. Mye av det som kanskje burde vært nedtegnet, kan ha vært opplysninger om taushetsbelagte forretningsforhold. Men taushetsplikten i seg selv og som mulig grunnlag for/plikt til å nekte innsyn overfor IAGC, tilsier ikke at departementet avstår fra å nedtegne vesentlige opplysninger. I en samlet vurdering taler de beste grunner for at det skulle vært ført referat fra de møtene mellom departementet og NOROG der det ble fremlagt opplysninger av betydning for departementets valg av modell for seismikkinnsamling. Dette følger av forvaltningsloven 11d., og kan her i alle fall forankres i de ulovfestede kravene til å utvise forsvarlig saksbehandling. 3. Vedrørende innsynskravene i saken Fra oktober 2013 til april 2014 fremmet advokatfirmaet BA-HR på vegne av IAGC en rekke innsynskrav til departementet om dokumenter i saken. Slik saken er opplyst, synes det på det rene at departementet har overskredet forsvarlig svartid ved behandlingen av flere av disse innsynsbegjæringene. I ett tilfelle (innsynsbegjæring 22. november 2013) ble verken innsynsbegjæringen eller skriftlig purring besvart, noe som resulterte i en henvendelse hit fra advokatfirmaet BA-HR om det manglende svaret. Etter kontakt herfra med departementet ble innsynsbegjæringen besvart. Om den uforholdsmessige lange svartiden på flere av innsynsbegjæringene har sammenheng med den tilsynelatende mangelfulle journalføringen i saken, er ikke noe ombudsmannen vil ta endelig stilling til her. Ombudsmannen har imidlertid merket seg både Riksarkivets brev 15. september 2014 til departementet, samt departementets uttalelse om egen journalføring i brevet hit 22. oktober 2014, som synes å bygge på en erkjennelse av et forbedringspotensial. 4. Anførsel om samlet mønster eller hensikt bak eventuelle regelbrudd Klager har særskilt bedt om en vurdering av «det samlede mønster regelbruddene og den eventuelle hensikt bak bruddene representerer». Ombudsmannen finner imidlertid verken grunnlag for å bekrefte eller avkrefte slike sammenhenger. En kopi av dette brevet er sendt advokatfirmaet BA-HR. () Age Thor Falk er sivilombudsmann Kopi: Advokat Dejan Kubiric, BA-HR

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gjensidige Forsikring ASA/ ACE European Group Ltd. Magni Elsheim, Andreas Wahl og Georg Fredrik Rieber-Mohn

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gjensidige Forsikring ASA/ ACE European Group Ltd. Magni Elsheim, Andreas Wahl og Georg Fredrik Rieber-Mohn Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av skadeforsikringer. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved gjennomføringen

Detaljer

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Atlas Securities AS Att: Styret Karenslyst Allé 2 2 Etg 0278 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Tilbakekall av tillatelser 1 INNLEDNING Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn

Detaljer

Vedtak om tilbakekall av bevilling til å drive egen- og oppkjøpsinkasso

Vedtak om tilbakekall av bevilling til å drive egen- og oppkjøpsinkasso European Economy Control AB styret Sporregatan 25 PB 17086 20.06.2012 20010 Malmö SWEDEN SAKSBEHANDLER: Oda Stensrud DIR.TLF: 22 93 97 61 VÅR REFERANSE: 11/4207 ARKIVKODE: 640.3 DERES REFERANSE: Vedtak

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/11 Klager: A Innklaget: A. Sundvall ASA Postboks 657

Detaljer

Dokument nr. 4 (1998 99)

Dokument nr. 4 (1998 99) 1999 2000 Dokument nr. 4 1 Dokument nr. 4 (1998 99) Melding for året 1998 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen) Avgitt til Stortinget i mars 1999 2 Dokument nr. 4 1999 2000 1999

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse på tilbygg/ombygging av Knarvik videregående skole. Konkurransen, som senere ble omgjort til en konkurranse med forhandling

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/208 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/208 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/61 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2003/61 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

S OM. Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen Årsmelding for 2009. Dok. 4 (2009 2010)

S OM. Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen Årsmelding for 2009. Dok. 4 (2009 2010) 09:38 Side 1 Besøksadresse Akersgata 8, 6. etg. ( inngang Tollbugata ) Postadresse Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo 4 (2007-2008) Telefon 22 82 85 00 Grønt nummer 800 80 039 Telefaks 22 82 85 11 postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/10 Klager: A A/S v/advokatfirma B Innklaget: DnB Markets Postboks

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for anskaffelse av mobiltelefoner. Tildelingskriteriene var ikke oppført i prioritert rekkefølge

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 19. mai 2015: Vedtak i sak 244-2014. Klager: NN. Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt inkassovarslet, om adgangen til å beregne

Detaljer

Nemndsvedtak i sak 2010/07. Arbeidsmiljøskaddes landsforening ALF Offshore v/ Øystein Haugland Vassteigen 118 5141 FYLLINGSDALEN

Nemndsvedtak i sak 2010/07. Arbeidsmiljøskaddes landsforening ALF Offshore v/ Øystein Haugland Vassteigen 118 5141 FYLLINGSDALEN Nemndsvedtak i sak 2010/07 Klager: Arbeidsmiljøskaddes landsforening ALF Offshore v/ Øystein Haugland Vassteigen 118 5141 FYLLINGSDALEN Innklaget: ConocoPhillips Skandinavia AS Postboks 220 4098 TANANGER

Detaljer

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse Sak: 2015/947 BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Saken gjelder

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Årsmelding for 2014. Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Årsmelding for 2014. Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Årsmelding for 2014 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Til Stortinget I henhold til lov 3. februar 1995 nr. 7 om kontroll med etterretnings-,

Detaljer

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS Sporveien Oslo AS Postboks 2857 Tøyen 0608 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00226-13/AHO 22. november 2013 Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/13 Klager: A Innklaget: Nordea Securities NUF Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innst. O. nr. 30. (1998-99)

Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innstilling fra justiskomiteen om midlertidig lov om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven). Ot.prp. nr. 6 (1998-99). Til Odelstinget. 1.

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/206 Innklaget virksomhet: Klager: Moss kommune, Saksnummer: 2008/206 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Sak 5-06 S ørsmål til lovanvendelsen i Rundskriv nr. 1 Partistøtte Deres ref: 200503594-/JON

Sak 5-06 S ørsmål til lovanvendelsen i Rundskriv nr. 1 Partistøtte Deres ref: 200503594-/JON Partilovnemnda v/leder Ørnulf Røhnebæk Eidsivating lagmannsrett Hamar Tinghus 2300 Hamar Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo Sak 5-06 S ørsmål til lovanvendelsen i Rundskriv

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim og Kai Krüger

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim og Kai Krüger Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om anskaffelse av biladministrasjon. Klagenemnda fant at innklagede hadde adgang til å annullere tildelingsbeslutningen

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Ombudets uttalelse i saken

Ombudets uttalelse i saken Vår ref.: Dato: 11/2086-27- 18.05.2012 Ombudets uttalelse i saken Sakens bakgrunn A henvendte seg til ombudet ved e-post av 1. november 2011. Saken gjelder spørsmål om Santander Consumer Bank AS (SB) handlet

Detaljer

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-6/CBR 17. juni 2013 Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring

Detaljer