KMVA 8882 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KMVA 8882 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx"

Transkript

1 KMVA 8882 Klager AS Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 17. november 2015 Klagenemnda opphevet etterberegningen. Saken gjelder: 1. Kostnader påløpt ved kjøp av 100 % av aksjene i et eiendomsselskap Påklaget beløp utgjør kr Ileggelse av tilleggsavgift vedrørende punkt 1. Påklaget beløp utgjør kr (20 % av etterberegnet beløp). Stikkord: Etterberegning Transaksjonskostnader ved kjøp av aksjer Fellesregistrering Tilleggsavgift Rettsvillfarelse Bransje: Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers Mval: 8-1 og 21-3 Skatteetaten.no: Fradrag Skjønnsfastsettelse og endring Tilleggsavgift og andre reaksjoner

2 Innstillingsdato: 17. mars 2016 KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse i møte 18. april 2016 i sak KMVA Klager AS. Skatt x har avgitt slik I n n s t i l l i n g : Klager AS, org.nr. xxx xxx xxxmva, ble registrert i Merverdiavgiftsregisteret gjeldende fra 1. termin Selskapets registrerte formål er "Innkjøp, bebyggelse, drift og eventuelt salg av fast eiendom". Klager AS er registrert med næringskode Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers. Klager AS er fellesregistret med Selskap 1 AS, org.nr. xxx MVA, med virkning fra 3. termin Fellesregistreringens avgiftspliktige virksomhet er utleie av fast eiendom til næringsdrivende. Klager AS er det rapporterende selskapet i fellesregistreringen, men selve etterberegningen gjelder tilbakeføring av inngående merverdiavgift på oppkjøpskostnader, som Selskap 1 AS har anskaffet før fellesregistreringsterminen. På bakgrunn av avgrenset kontroll for 3. termin 2015 fattet skattekontoret den 4. november 2015 vedtak om etterberegning av inngående merverdiavgift med kr Det ble også ilagt tilleggsavgift med kr (20 %). Klage fra Selskap 2 ved A er mottatt 17. november Klagefristen er således overholdt. Påklaget beløp utgjør: Termin Utgående avgift Inngående avgift Tilleggsavgift Renter 3. termin Sum Det foreligger ingen anmeldelse i saken. Skattekontorets utkast til innstilling har vært forelagt klager i brev datert 24. februar

3 Det er ikke mottatt merknader til innstillingen. Kopi av følgende dokumenter er vedlagt innstillingen: Dok. nr. Dokument Dato 1 Hovedoppgave (gjelder Klager AS) Registreringsbekreftelse - fellesregistrering Tilleggsoppgave (gjelder Selskap 1...) Varsel om avgrenset kontroll for 3/ Redegjørelse gitt ifm varsel om avgrenset kontroll Faktura fra Selskap 3 AS Faktura fra Selskap E-post om tidspunkt for overdragelse av aksjer Varsel om etterberegning og ileggelse av tilleggsavgift Tilsvar til varsel Vedtak om etterberegning og ileggelse av tilleggsavgift Klage med vedlegg Oppgjørsavtale kjøp av aksjer Oppdragsavtale-Kjøp-Næringseiendom A BFU B Skattedirektoratets fortolkningsuttalelse C KMVA D RT (Telenor) E Merverdiavgift klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde - FIN F KMVA G Dom fra Oslo tingrett H KMVA Klagen gjelder Klagen omfatter følgende forhold: 1. Kostnader påløpt for Selskap 1 AS ved kjøp av 100 % av aksjene i Klager AS. Påklaget beløp utgjør kr Ileggelse av tilleggsavgift vedrørende punkt 1. Påklaget beløp utgjør kr (20 % av etterberegnet beløp). Sakens faktum Selskap 1 AS, ble registrert i Foretaksregisteret/Enhetsregisteret den 23. mars Vedtektsfestet formål er: "Investering i fast eiendom, herunder utleie, drift, kjøp og salg, samt investering i aksjer og andre verdipapirer, herunder aktiv deltagelse i andre selskaper. I tillegg kommer annen nærliggende virksomhet.". Virksomhet/art/bransje er "Utleie av egeneid 2

4 eiendom". Selskapet er registrert med næringskode Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers. Selskap 1 AS kjøpte den 1. mai % av aksjene i Klager AS fra selger Selskap 5 AS. Selskap 1 AS og Klager AS søkte om å bli fellesregistrert den 25. juni Fellesregistreringen ble foretatt den 3. september 2015 med fikk virkning fra 3. termin Klager AS sendte inn hovedoppgave for 3. termin 2015 den 31. august 2015 hvor avgiftspliktig omsetning var på kr , og utgående merverdiavgift på kr Fradragsført inngående merverdiavgift utgjorde kr 8 220, slik at oppgaven totalt viste kr til gode. Selskapet innsendte en tilleggsoppgave for terminen den 9. oktober 2015, med følgende merknad: "Selskapet ble fellesregistrert med Selskap 1 AS for fra og med 3t Vedlagte oppgave gjelder inng. mva i Selskap 1 AS for 3t 2015." På grunnlag av innsendt tilleggsoppgave varslet skattekontoret om avgrenset kontroll for 3. termin 2015 den 15. oktober Det ble anmodet om innsendelse av diverse regnskapsdokumentasjon m.m. for terminen. Virksomheten sendte inn kopi av etterspurte regnskapsspesifikasjoner, kopi av inngående og utgående fakturaer, samt kopi av inngått leiekontrakt mellom Klager AS og Selskap 6 AS den 22. oktober Videre var det oversendt en oversikt som viste fordelingen i 2014 mellom utleie med og uten merverdiavgift i forholdet 75/25 prosent, samt en kortfattet redegjørelse for virksomheten. Fra redegjørelsen gjengis: "Klager AS eier og leier ut leiligheter, næringslokaler og parkeringsplasser i B 16 og 18. Selskapet er mva-fellesregistrert med morselskapet Selskap 1 AS. Hovedoppgaven for 3t 2015 gjelder i sin helhet Klager AS. Merk at lav utg.mva i 3t skyldes kvartalsfakturering for flere av leietakerne. Tilleggsoppgaven for 3t 2015 gjelder i sin helhet Selskap 1 AS. Den inngående avgiften knytter seg til transaksjonskostnader for kjøpet av Klager AS. Selskapene har ingen justeringsplikt." 3

5 Fakturaene som dannet grunnlaget for tilleggsoppgaven var: Fakturadato Leverandør Vare/tjeneste Inngående avgift Fradragsført 75 % Selskap 3 AS Honorar vedr. kjøp av aksjer i Klager , Selskap 4 Gj.gang oppgjørsdok 393,75 295,00 Skattekontoret varslet om etterberegning av inngående merverdiavgift med kr , og ileggelse av tilleggsavgift på 20 % i brev datert 26. oktober Begrunnelsen for etterberegningen var at fradragsretten for inngående avgift må være knyttet opp mot virksomhetens egen avgiftspliktige omsetning. Selskap 1 AS drev ingen avgiftspliktig virksomhet på anskaffelsestidspunktet, og hadde følgelig ingen fradragsrett for inngående merverdiavgift. Tilsvar fra Selskap 2 ble mottatt 2. november 2015, hvor følgende siteres: "Klager AS og Selskap 1 AS sin virksomhet har nær tilknytning gjennom identiske formål; investering og utleie av fast eiendom. Videre har de vært fellesregistrerte siden 3.termin 2015 og skal sees på som èn avgiftspliktig enhet, jfr. mval 2-2. Fradrag for inngående mva på transaksjonskostnadene følger av mval Det følger videre av praksis at innenfor en avgiftsrettslig fellesregistrering, likestilles kjøp og salg av fast eiendom gjennom eiendomsselskap med kjøp/salg av eiendom direkte. Det vises i denne sammenhengen til BFU 17/07 som direkte gjelder kjøp av eiendomsselskap. Det følger av ovennevnte at fradragsretten knytter seg til utleieprofilen slik at det er avgiftspliktig utleie som danner grunnlag for omfanget av fradragsretten. Av det utleide arealet i Klager AS inngår 75 % i Selskap 1 AS/Klager AS avgiftspliktige utleievirksomhet, og det er denne nøkkelen som er lagt til grunn ved beregning av fradraget ved kjøp av aksjene i Klager AS. På bakgrunn av dette mener vi retten til mva-fradrag på transaksjonskostnader ved kjøp av eiendomsaksjeselskap er til stede." Skattekontoret fattet vedtak 4. november 2015 om etterberegning av inngående merverdiavgift og ileggelse av tilleggsavgift i samsvar med varslet. Vi har under klagebehandlingen innhentet oppgjørsavtale mellom Selskap 1 AS og Selskap 5 AS, hvor det fremkommer at overdragelse av aksjer som gjelder Klager AS skjer 1. mai Videre har vi innhentet "Oppdragsavtale-Kjøp-Næringseiendom (enkeltoppdrag)" inngått mellom Selskap 1 AS og Selskap 3 AS, signert 15. november

6 1. Etterberegning av fradragsført inngående merverdiavgift 1.1 Skattekontorets vedtak og begrunnelse Skattekontoret fattet vedtak datert 4. november 2015 med bl.a. følgende innhold: "Begrunnelse for vedtak om etterberegning... Skattekontorets vurdering Hjemmelsgrunnlaget for etterberegningen Etter merverdiavgiftsloven 8-1 kan en registrert næringsdrivende trekke fra inngående merverdiavgift på varer og tjenester til bruk i den avgiftspliktige virksomheten. Skattekontorets konkrete vurdering Virksomheten har i tilsvaret vist til BFU 17/07, skattekontoret antar det gjelder BFU 18/07 som omhandler fradragsrett for transaksjonskostnader knyttet til eiendom. Slik skattekontoret ser på saken er BFU 18/07 ikke fullt ut sammenlignbar med det faktum vi har i dette tilfellet. På et sentralt punkt er det forskjell ved at det i BFU'en er angitt at: "Alle selskapene i Fondsstrukturen vil inngå i en avgiftsmessig fellesregistrering etter merverdiavgiftsloven 12 tredje ledd. Dette gjelder også de foreløpige SP selskaper ("single purpose" datterselskaper) som er opprettet til bruk for fremtidige eiendomsinvesteringer." I nærværende sak er det slik at selskapene før transaksjonen ikke inngår i en fellesregistrering. Først etter at aksjene ble overdratt ble det søkt om fellesregistrering, det betyr at på det tidspunkt transaksjonskostnadene ble pådratt forelå det ingen fellesregistrering eller registrering forøvrig. Etter vårt syn må vi vurdere om virksomhetens kjøp av tjenester i tilknytningen til aksjekjøpet kan sies å være til bruk i avgiftspliktig virksomhet. Det grunnleggende vilkår for fradragsretten er at det drives avgiftspliktig virksomhet i subjektet som krever fradraget, dernest om anskaffelsen er relevant og har en naturlig og nær tilknytning til den avgiftspliktige virksomheten. Dette skal vurderes på anskaffelsestidspunktet. På anskaffelsestidspunktet var ikke Selskap 1 AS registrert i Merverdiavgiftsregisteret og anskaffelsene saken gjelder ble tatt i bruk i selskapets unntatte virksomhet. Selskapet ville ikke vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret om ikke fellesregistreringen med eiendomsselskapene hadde gjort det mulig, da selskapet ikke driver avgiftspliktig virksomhet pr dags dato. Å eie aksjer representerer ingen omsetning i merverdiavgiftslovens forstand. Skattekontoret viser forøvrig til KMVA 6309,8173 og 8238 som omhandler tilsvarende saker. Det vises også til Telenordommen av Høyesterett i Rt 2015 s.652 og Fin.dept. brev av med klargjøring av fradragsrettens rekkevidde, se merverdiavgift---klargjoring-av-enkelte-sporsmal-knyttet-til-fradragsrettens-rekkevidde.pdf 5

7 Skattekontoret opprettholder varslet etterberegning da vi mener anskaffelsene ikke er til bruk i den avgiftspliktige virksomheten. Mottatt omsetningsoppgave finnes å være uriktig. Vilkårene for å etterberegne etter mval første ledd bokstav b er dermed oppfylt. Konklusjon Skattekontoret vedtar i medhold av mval 18-1 første ledd bokstav b å tilbakeføre inngående avgift med kr " 1.2 Klagers anførsler Klager viser til at skattekontoret, i vedtak datert 4. november 2014, feilaktig har lagt til grunn at oppkjøp av samtlige aksjer i Klager AS fant sted 30. april Skattekontoret har videre lagt til grunn at fellesregistreringen mellom Selskap 1 AS og Klager AS først er registrert fra og med 3.termin Skattekontoret har dermed i sitt vedtak lagt til grunn at kostnader som gjelder oppkjøpskostnader, oppsto på et tidligere tidspunkt enn det tidspunkt hvor fellesregistreringen fant sted. Klager anfører at skattekontorets konklusjon dermed er basert på feilaktige opplysninger. I vedlegg til klagen har selskapet dokumentert at overdragelsen av aksjene skjedde 1. mai 2015, og ikke 30. april Klager AS og Selskap 1 AS ble fellesregistrerte fra og med 3.termin 2015, og skal sees på som èn avgiftspliktig enhet, jfr. mval Kostnadene knyttet til kjøp av aksjer er derfor innenfor tidsrommet for den fellesregistrerte virksomheten, både når det gjelder fakturadato 13. mai 2015, og når det gjelder kjøp av Klager AS 1. mai Årsaken til at kjøpet er bokført i regnskapet med dato 30. april 2015 er utelukkende av praktiske hensyn knyttet til regnskapsføring, og anføres og ikke å ha juridisk betydning. Fradrag for inngående merverdiavgift på transaksjonskostnadene følger av mval Det følger videre av praksis at innenfor en avgiftsrettslig fellesregistrering, likestilles kjøp og salg av fast eiendom gjennom eiendomsselskap med kjøp/salg av eiendom direkte. Det vises i denne sammenhengen til BFU , som direkte gjelder kjøp av eiendomsselskap. Det anføres dermed at fradragsretten knytter seg til utleieprofilen, slik at det er avgiftspliktig utleie som danner grunnlag for omfanget av fradragsretten. Av det utleide arealet i Klager AS inngår 75 % i Selskap 1 AS/Klager AS avgiftspliktige utleievirksomhet, og det er denne nøkkelen som er lagt til grunn ved beregning av fradraget ved kjøp av aksjene i Klager AS. 6

8 Klager viser videre til Skattedirektoratets fortolkningsuttalelse av 28. januar 2014, hvor følgende siteres: "Der hvor morselskapet avhender aksjer i datterselskaper som ikke inngår i noen fellesregistrering med morselskapet, har praksis (...) vist at fradrag for transaksjonskostnader gjennomgående nektes. (...) Etter Skattedirektoratets syn vil dette kunne stille seg annerledes ved morselskapets salg av datterselskap innenfor en fellesregistrert enhet. Datterselskapenes driftsmidler (bygg) har vært en del av/direkte innsatsfaktor i avgiftssubjektets egen avgiftspliktige omsetning av utleietjenester. Skattedirektoratet har i fellesskriv av 14. november 2002 lagt til grunn at det vil kunne foreligge fradragsrett for anskaffelser til bruk ved salg av fast eiendom som har vært benyttet i avgiftspliktig virksomhet. Transaksjonskostnader vil kunne fradragsføres etter utleieprofilen for selskapene, jf. BFU 18/07." Klager viser til at fortolkningsuttalelsen nå også er referert i Merverdiavgiftshåndboken (11. utgave 2015) på side 583. På bakgrunn av det ovenstående hevder klager at retten til fradrag for inngående merverdiavgift på transaksjonskostnader ved kjøp av eiendomsaksjeselskap er til stede. 1.3 Skattekontorets vurdering av klagen Om dato for overdragelse av aksjer Skattekontoret vil innledningsvis vise til at klager har dokumentert at overdragelsen av aksjene skjedde 1. mai 2015, og ikke 30. april Vi gjør oppmerksom på at datoen 30. april 2015 er en dato som selskapet selv, før mottatt klage, har angitt som tidspunktet for når overdragelse av aksjer har skjedd. Vi viser til e-post mottatt 24. august 2015 innsendt i forbindelse med vedlegg til søknad om fellesregistrering, hvor følgende siteres: "Selskap 1 AS kjøpte aksjene i Klager AS ". Skattekontoret legger etter dette til grunn at overdragelsen av aksjene har skjedd 1. mai Den omstendighet at skattekontoret i sitt etterberegningsvedtak har lagt til grunn feil dato for overdragelse av aksjer antas ikke å ha vært bestemmende for vedtakets innhold. Dette da selve etterberegningen ville blitt nøyaktig den samme selv om skattekontoret hadde lagt til grunn korrekt dato. Skattekontoret anser således at etterberegningsvedtaket ikke lider av noen ugyldighetsgrunn, jf. forvaltningsloven 41. 7

9 Skattekontoret er av den oppfatning at selv om overdragelsen av aksjer har skjedd 1. mai 2015, og at Selskap 1 AS ble fellesregistret i samme termin som overdragelsen skjer, så gir ikke fellesregistreringen fradragsrett for konsulentbistand levert i forbindelse med oppkjøp av nevnte aksjer. Skattekontoret fastholder vårt vedtak om etterberegning av inngående merverdiavgift. Vi viser til vår begrunnelse i vedtaket og tilføyer ytterligere: Skattekontorets vurdering av fradragsretten Spørsmålet er om fellesregistreringen har fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser, som Selskap 1 AS har pådratt seg i forbindelse med kjøp av 100 % av aksjene i eiendomsselskapet Klager AS. Det følger av merverdiavgiftsloven (mval.) 8-1 at en registrert næringsdrivende kan trekke fra inngående avgift på varer og tjenester "til bruk" i den registrerte virksomheten. Av ordlyden går det frem at fradragsretten ikke gjelder all virksomhet den avgiftspliktige driver, men bare den del som er registreringspliktig. Det vises til forarbeidene til den opprinnelige mval , jf. Ot.prp. nr. 17 ( ), hvorfra følgende gjengis fra side 45 (sitat): "Merverdiavgiftens konkurransemessige nøytralitet oppnås gjennom den fradragsrett som de avgiftspliktige på de enkelte omsetningsledd forutsettes å ha for avgift på innkjøp til sin produksjons- og omsetningsvirksomhet (inngående avgift). Det hører med til systemet at virksomheter som omsetter varer eller tjenester som er unntatt fra avgiftsplikt, ikke skal ha denne fradragsrett. Avgift til innkjøp til slik virksomhet må således innkalkuleres i vedkommende virksomhets omkostninger". Kravet til bruk i virksomhet inneholder et tilordningskriterium og relevanskriterium. Fradragsretten forutsetter at anskaffelsen er relevant for, og har en tilstrekkelig nær og naturlig tilknytning til den avgiftspliktige virksomhet, jf. Rt-20l2-432 (Elkjøp). Ikke enhver tilknytning vil danne grunnlag for fradrag av inngående merverdiavgift. Etter rettspraksis er det forutsatt at anskaffelsen må være en innsatsfaktor for den avgiftspliktige virksomhet, jf. Rt (Bowling-dommen) avsnitt 38. Relevanskriteriet må være oppfylt på tidspunktet for anskaffelse av tjenesten, jf. Rt (Elkjøp) avsnitt 44. Beløpet periodiseres imidlertid i den avgiftsterminen hvor beløpet faktureres, jf. merverdiavgiftsloven 15-9 (1). 8

10 Endelig må anskaffelsen være til bruk i den næringsdrivendes egen virksomhet, tilordningskriteret. Skattekontoret bemerker at det er praksis for å akseptere fradrag på kostnader som er anskaffet i den avgiftsterminen fellesregistreringen skjer. Forutsetningen er imidlertid at det dreier seg om kostnader som er i bruk i den registrerte virksomheten. Aktuelle anskaffelser har bestått i oppkjøpskostnader (konsulenttjenester og gjennomgang av oppgjørsbok) levert i tilknytning til Selskap 1 AS kjøp av aksjer i Klager AS. Anskaffelsene er levert fra Selskap 3 AS i tidsperioden november 2014 til mai 2015, jf. oppdragsavtale inngått med Selskap 1 AS, signert 15. november Tjenesten fra Selskap 4, som gjelder gjennomgang av oppgjørsdokumentasjon, angis på fakturaen for å være levert 27. april Nevnte tjenester er fakturert henholdsvis 13. mai 2015 og 21. mai Kjøp av aksjer er unntatt merverdiavgift, jf. mval. 3-6 bokstav e). Utgangspunktet er derfor at disse anskaffelsene er til bruk i ikke-avgiftspliktig virksomhet. Nevnte tjenester er på anskaffelsestidspunktet til bruk i Selskap 1 AS sin unntatte aktivitet (investering), og anses således ikke for å ha sammenheng med senere omsetning i den fellesregistrerte virksomheten for utleie av fast eiendom etter mval. 2-3 første ledd. Oppkjøpskostnadene som Selskap 1 AS har pådratt seg ved kjøp av aksjer antas derfor å være anskaffet med sikte på å komme i eierposisjon til Klager AS, som har avgiftspliktig virksomhet. Eierposisjonen medfører at eierkravet etter mval. 2-2 tredje ledd blir oppfylt, og kan derfor ikke anses for å være til bruk i den fellesregistrerte virksomheten. Skattekontoret påpeker videre at på tidspunktet for anskaffelsen av oppkjøpskostnadene drev ikke Selskap 1 AS avgiftspliktig virksomhet, og var ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret hverken gjennom en fellesregistrering/ordinær registrering. At oppkjøpskostnadene ble fakturert 13. mai 2015 og 21. mai 2015, altså i avgiftsterminen fellesregistreringen ble registrert i Merverdiavgiftsregisteret medfører ikke noen annen løsning, da forutsetningen for fradragsrett ikke er til stede. Anskaffelsene anses ikke for å være pådratt "til bruk" i fellesregistreringens avgiftspliktige virksomhet da kravet om tilknytning til avgiftspliktig virksomhet må være oppfylt på anskaffelsestidspunktet. 9

11 Klager har anført at det innenfor en avgiftsrettslig fellesregistrering, likestilles kjøp og salg av fast eiendom gjennom eiendomsselskap med kjøp/salg av eiendom direkte. Det er i denne sammenheng vist til BFU BFU gjaldt spørsmålet om det forelå fradragsrett for påløpte transaksjonskostnader ved oppkjøp av henholdsvis fast eiendom og eiendomsselskap. Innsender var et fond med formål å investere i fast eiendom, som skulle etablere et aksjeselskap som gjennom datterselskaper skulle investere i faste eiendommer og/eller eiendomsselskap. Det fremgikk av innsenders fremstilling av faktum at alle selskapene i fondsstrukturen ville inngå i en fellesregistrering, også de foreløpig tomme SP selskapene som var opprettet for fremtidige investeringer. Det fremgår videre at "[e]tt SP-selskap ("SP 1") som allerede er i gang med utleie til avgiftspliktige leietakere, er frivillig registrert etter forskrift nr 117 for denne utleien." Innsender fikk aksept fra Skattedirektoratet for at transaksjonskostnader pådratt ved oppkjøp av henholdsvis fast eiendom og eiendomsselskaper ville være fradragsberettiget for fellesregistreringen. Skattekontoret er av den oppfatning at det foreligger en vesentlig forskjell i faktum mellom tilfellet omtalt i BFU og det foreliggende tilfellet. Nevnte BFU forutsetter et scenario hvor det anskaffede selskapet er fellesregistret på anskaffelsestidspunktet, og at fellesregistreringen dermed var etablert på det tidspunkt nye oppkjøp ble foretatt. Vi gjengir følgende fra Skattedirektoratets merknader, med skattekontorets understrekning: "Saken gjelder samarbeidende selskaper som er fellesregistrert etter merverdiavgiftsloven 12 tredje ledd (Fondet). Dette innebærer at selskapene anses som én avgiftspliktig virksomhet. Adgangen til fellesregistrering omfatter, slik innsender legger til grunn, også selskaper som registreres etter merverdiavgiftsloven 28 a og forskrift 6. juni 2001 nr. 573 om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven (Nr. 117). En fellesregistrering innebærer at det avgiftsmessig ikke anses å skje noen omsetning mellom selskapene. I praksis betyr dette at det ikke skal beregnes avgift ved transaksjoner mellom selskapene. Som en følge av at det avgiftsmessig ikke anses å skje omsetning mellom selskapene, vil det for eksempel foreligge fradragsrett for inngående avgift for et i seg selv ikke avgiftspliktig eiendomsselskap i fellesregistrering med et avgiftspliktig salgs- /driftsselskap som om det var salgs-/driftsselskapet som selv eide de faste eiendommene i eiendomsselskapet. For øvrig innebærer ikke en fellesregistrering noen utvidet fradragsrett i den forstand at det gis fradragsrett for anskaffelser til bruk i de fellesregistrerte selskapers eventuelle virksomhet utenfor merverdiavgiftsloven område." 10

12 Skattekontoret vil videre vise til KMVA , hvor spørsmålet var om klager kunne fradragsføre inngående merverdiavgift på konsulentbistand i forbindelse med oppkjøp av samtlige aksjer i et annet selskap. Formålet var å bli fellesregistrert med det oppkjøpte selskapet. I forbindelse med klagesaken tok skattekontoret kontakt med Skattedirektoratet. Følgende gjengis fra direktoratets svar inntatt i KMVA : "Skattedirektoratet har ved brev av tatt stilling til spørsmålet som er tatt opp i denne sak. «Skattedirektoratet bemerker at kjøp av aksjer (aksjehandel) ligger utenfor merverdiavgiftens område, jf. merverdiavgiftsloven 5b første ledd nr. 4. Videre bemerker vi at en fellesregistrering ikke innebærer noen utvidet fradragsrett i den forstand at det gis fradragsrett for anskaffelser til bruk i de fellesregistrerte selskapers eventuelle virksomhet utenfor merverdiavgiftslovens område. Vi bemerker også at omkostninger til konsulenttjenester som et selskap pådrar seg ved kjøp av aksjer med sikte på å komme i eierposisjon til et selskap med avgiftspliktig virksomhet slik at blant annet eierkravet etter merverdiavgiftsloven 12 tredje ledd blir oppfylt, ikke kan anses for å være til bruk i den fellesregistrerte virksomheten." Skattekontoret fastholder således at faktum beskrevet i BFU ikke er parallelt med det foreliggende tilfellet, men snarere er likt med tilfellet behandlet i KMVA Klager har videre vist til Skattedirektoratets fortolkningsuttalelse datert 28. januar 2014 hvor klager har sitert følgende fra uttalelsen: "Der hvor morselskapet avhender aksjer i datterselskaper som ikke inngår i noen fellesregistrering med morselskapet, har praksis (...) vist at fradrag for transaksjonskostnader gjennomgående nektes. (...) Etter Skattedirektoratets syn vil dette kunne stille seg annerledes ved morselskapets salg av datterselskap innenfor en fellesregistrert enhet. Datterselskapenes driftsmidler (bygg) har vært en del av/direkte innsatsfaktor i avgiftssubjektets egen avgiftspliktige omsetning av utleietjenester. Skattedirektoratet har i fellesskriv av 14. november 2002 lagt til grunn at det vil kunne foreligge fradragsrett for anskaffelser til bruk ved salg av fast eiendom som har vært benyttet i avgiftspliktig virksomhet. Transaksjonskostnader vil kunne fradragsføres etter utleieprofilen for selskapene, jf. BFU 18/07." Klager har også vist til at denne fortolkningsuttalelsen nå er inntatt i Merverdiavgiftshåndboken 11. utgave 2015 på s

13 Skattekontoret anfører at rettskildebildet om fradragsretten, etter disse uttalelsene ble publisert, er blitt supplert ved at Høyesterett har avsagt dom den 8. juni 2015 inntatt i RT (heretter benevnt Telenor-dommen). Saken gjaldt blant annet spørsmålet om Telenor ASA i en fellesregistrering hadde rett til fradrag for merverdiavgift anskaffet i forbindelse med salg av aksjene i datterselskapet TSS. Høyesterett uttalte i dommens avsnitt 34: "Det følger av merverdiavgiftsloven (...) at salg av finansielle instrumenter og meglingstjenester ved slik omsetning, er unntatt fra merverdiavgift. Denne bestemmelsen omfatter også salg av samtlige aksjer i et selskap, jf. Rt avsnitt 38. Utgangspunktet må da være at det ikke kan kreves fradrag for inngående merverdiavgift som følge av anskaffelse av tjenester som knytter seg til slikt salg." (skattekontorets understrekning) Videre gir Høyesterett utrykk for at en fellesregistrering ikke kan begrunne fradragsrett for anskaffelser som er til bruk i unntatt virksomhet. Høyesterett uttaler i avsnitt 38: "Fellesregistering skal altså sikre at fradrag for inngående merverdiavgift som man ville hatt om virksomheten hadde vært organisert i ett selskap, oppnås også når virksomheten organiseres i flere selskap som inngår i konsern, så langt disse er fellesregistret. Dette kan imidlertid ikke begrunne fradragsrett for inngående merverdiavgift på varer og tjenester til bruk i avgiftsfri omsetning. Jeg kan ikke se at et morselskap som driver avgiftspliktig virksomhet, kan oppnå fradragsrett for inngående merverdiavgift på tjenester som knytter seg til avgiftsfritt salg av aksjer, ved å fellesregistreres med datterselskapet." (skattekontorets understrekning) Telenor-dommen gjelder fradragsretten for kostnader påløpt ved salg av aksjer. Skattekontoret er imidlertid av den oppfatning at dommens premisser avgrenser fradragsretten negativt mot anskaffelser som er til bruk i avgiftsunntatt omsetning/aktivitet. Dommen kan derfor tas til inntekt for at det ikke foreligger fradragsrett i denne konkrete saken, da aktuelle anskaffelser er til bruk i ikke-avgiftspliktig aktivitet (investering), og tjenestene er anskaffet før registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Finansdepartementet har i brev 1. september 2015 til Skattedirektoratet kommentert Telenordommen, og uttalt følgende i brevet med overskriften "Merverdiavgift klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde": "Etter Finansdepartementets vurdering gir dommens premisser god veiledning for fradragsrettens grenser som kan anvendes i andre saker. For det første bygger dommen opp 12

14 under et sentralt merverdiavgiftsrettslig utgangspunkt; fradragsretten er negativt avgrenset mot anskaffelser som er til bruk for avgiftsunntatt omsetning/aktivitet.... For å sikre en mest mulig lik forvaltningspraksis ber vi om at Skattedirektoratet utarbeider uttalelser mv. som gir uttrykk for rettsoppfatninger som er i samsvar med de avgrensningene av fradragsretten som nå kan utledes av høyesterettspraksis, se punkt 4 nedenfor Avsluttende merknader Finansdepartementet anser at den enstemmige dommen i Rt side 652 (Telenor) har bidratt til ytterligere avklaring av rammene for fradragsretten. Høyesterett besvarer sakens spørsmål kort og konsist ved å bekrefte rettssetninger som Høyesterett har uttalt i tidligere dommer om fradragsrettens omfang. Det bes om at Finansdepartementets forståelse av de rammer for fradragsretten som nå Høyesterett har trukket opp blir reflektert i Merverdiavgiftshåndboken, uttalelser og lignende. Blant annet er dette viktig for å sikre en riktig og ensartet forvaltningspraksis." Det ovenstående indikerer at enkeltuttalelser gitt av Skattedirektoratet, og som er publisert i Merverdiavgiftshåndboken 11. utgave 2015, ikke nødvendigvis gir uttrykk for gjeldende rett når det gjelder fradragsretten på kostnader som knytter seg til avgiftsunntatt omsetning/aktivitet. Skattekontoret er klar over at Klagenemnda for merverdiavgift i KMVA i møte 13. april 2015 har opphevet etterberegningen i en identisk sak vedrørende tjenesteanskaffelser knyttet til kjøp av aksjer i et eiendomsselskap. På bakgrunn av senere avklaring gitt i Telenor-dommen og Finansdepartementets kommentarer til denne, legger skattekontoret til grunn at KMVA ikke lenger kan tas til inntekt for at det foreligger rett til fradrag for inngående merverdiavgift på oppkjøpskostnader som knytter seg til avgiftsunntatt omsetning/aktivitet i en fellesregistrering. Vi legger til at spørsmålet om fradragsrett for inngående merverdiavgift påløpt ved kjøp av 100 % aksjene i et eiendomsselskap nylig har vært behandlet i dom fra Oslo tingrett avsagt 10. november Saken gjaldt gyldigheten av vedtak fra Klagenemnda for merverdiavgift KMVA Saken gjaldt et investeringsselskap som kjøpte opp samtlige aksjer i to selskaper med det formål å bli fellesregistrert. De to oppkjøpte selskapene drev begge avgiftspliktig virksomhet. Fra dommen siteres: 13

15 "Retten er enig i at Klagenemndas avgjørelse må forstås slik at det var en forutsetning for rett til fradrag at single purpose-selskapene inngikk i en fellesregistrering forut for anskaffelsen, og at det er dette forhold som begrunner retten til fradrag. Fradragets størrelse vil bero på i hvilken utstrekning eiendomsselskapet faktisk driver utleie til næringsdrivende. Fradragets størrelse vil bero på i hvilken utstrekning eiendomsselskapet faktisk driver utleie til næringsdrivende. At avgiftsplikten og dermed retten til fradrag oppstår ved registeringen harmonerer også best lovens ordlyd og oppbygning. Dette har kommet til uttrykk i Rt-2010-l 131 (Bryggeriparken) (avsnitt 34) hvor det blant annet fremgår: (...) Men viktigere er etter mitt syn den systembetraktning at fradragsretten er avledet av avgiftsplikten og derfor bør avgrenses i tråd med denne. For næringsdrivende som søker fylkesskattekontoret om frivillig registrering etter forskriften, oppstår avgiftsplikten ved registreringen. Dette er i prinsippet forskjellig for avgiftspliktig omsetning etter loven kapittel IV, der plikten oppstår når omsetningen når det nivået som fremgår av 28 første ledd første punktum. Ved frivillig registrering er det således den næringsdrivende som må tilkjennegi aktivt ved søknad dersom virksomheten ønskes brakt inn under loven. Inntil så skjer, anses anskaffelser som skjedd til bruk i virksomhet utenfor loven. Det følger av 44 annet ledd at rett til innkreving av merverdiavgift ikke kan skje før registrering; retten oppstår med andre ord først for salg foretatt etter at registrering skjer. Symmetrihensyn taler også for at fradragsretten først oppstår for anskaffelser etter registrering. Retten viser også til avgjørelse fra Klagenemnda for merverdiavgift (KMVA ) hvor klagenemnda kom til at det ikke var fradragsrett for inngående merverdiavgift for konsulentbistand i forbindelse med oppkjøp av samtlige aksjer i et annet selskap. Selskapet som foretok anskaffelsene drev kun virksomhet unntatt fra loven, og formålet med oppkjøpet var å bli fellesregistrert med det oppkjøpte selskapet. Tilsvarende har Klagenemnda i sak KMVA-20l4-8l73 kommet til at transaksjonskostnader påløpt i forkant av fellesregistrering ikke er fradragsberettiget." Selv om faktum ikke er identisk med denne saken, er problemstillingen knyttet til fradragsrett for oppkjøpskostnader i et fellesregistrert subjekt det samme. Skattekontoret er av den oppfatning at Selskap 1 AS forut for fellesregistreringen kun drev aktivitet/virksomhet (investering) unntatt fra loven. I nevnte tingrettsdom ble det konkludert med at det ikke forelå fradragsrett for kjøp av rådgivningstjenester forut for fellesregistreringen da anskaffelsene ble ansett til bruk i virksomhet unntatt fra loven. Skattekontoret gjør oppmerksom på at Oslo tingretts dom avsagt 10. november 2015 er anket til Borgarting lagmannsrett, og er reservert for ankeforhandling i desember På bakgrunn av det ovenstående kan ikke skattekontoret se at det foreligger fradragsrett for inngående merverdiavgift påløpt ved Selskap 1 AS anskaffelser av de aktuelle tjenestene. Anskaffelsene ble foretatt på et tidspunkt hvor selskapet ikke var registrert, og ikke hadde 14

16 avgiftspliktig virksomhet. Anskaffelsene var således ikke til bruk i en registrert virksomhet, jf. mval Skattekontoret innstiller etter dette på at vedtaket om tilbakeføring av inngående avgift stadfestes. 2. Ileggelse av tilleggsavgift på 20 % 2.1 Skattekontorets vedtak og begrunnelse Skattekontoret fattet vedtak datert 4. november 2015 med bl.a. følgende innhold: "Vedtak... Skattekontoret har videre med hjemmel i mval ilagt tilleggsavgift med 20 % av etterberegnet beløp. Tilleggsavgiften utgjør kr Se nærmere om begrunnelsen nedenfor.... Begrunnelse for ileggelse av tilleggsavgift Skattekontorets vurdering Hjemmelsgrunnlaget for ileggelse av tilleggsavgift Ileggelse av tilleggsavgift er hjemlet i mval Fra bestemmelsen gjengis: "(1) Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne loven eller forskrifter gitt i medhold av loven, og ved det har eller kunne ha påført staten tap, kan ilegges inntil 100 prosent avgift i tillegg til merverdiavgift fastsatt etter 18-1 og 18-4 første og annet ledd. Tilleggsavgift kan ilegges inntil ti år etter utløpet av den aktuelle terminen. (2) Den som ansvaret etter denne paragraf retter seg mot, svarer også for medhjelperes, ektefelles og barns handlinger." Skattedirektoratet har den 10. januar 2012 fastsatt retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift for å sikre lik behandling i saker om tilleggsavgift. Retningslinjene er sist revidert 21. oktober se Ileggelse av tilleggsavgift krever at både de objektive og de subjektive straffbarhetsvilkår må være oppfylt. De objektive vilkår er at avgiftspliktige har overtrådt merverdiavgiftsloven med tilhørende forskrifter, slik at staten er blitt eller kunne ha vært påført tap. Det subjektive vilkåret er at avgiftspliktige skal ha opptrådt uaktsomt eller forsettlig. Det er ikke krav om at avgiftspliktige hadde til hensikt å overtre loven, og ved ileggelse av tilleggsavgift er det ingen forutsetning om at det foreligger vinnings hensikt. Det er 15

17 tilstrekkelig for å kunne ilegge tilleggsavgift at det er utvist uaktsomhet. Utgangspunktet ved vurderingen av det konkrete tilfellet er at den avgiftspliktige plikter å settes seg inn i de regler som gjelder for beregning og innberetning av avgift for virksomheten. En unnlatelse av å søke kunnskap om regelverket, eventuelt unnlate å sørge for å engasjere den nødvendige hjelp, kan i seg selv anses som uaktsomt. Det oppstilles spesielle beviskrav ved ileggelse av tilleggsavgift. Hvor ileggelsen bygger på uaktsomhet, er beviskravet klar sannsynlighetsovervekt. Hvor ileggelsen bygger på grov uaktsomhet eller forsett, må det være bevist utover enhver rimelig tvil at vilkårene er oppfylt. Beviskravet gjelder både i forhold til skyldkravet (om det er utvist uaktsomhet) og med hensyn til de faktiske forhold. Mval er en kan bestemmelse. Det skal foretas en konkret vurdering ved hvert enkelt forhold om det skal ilegges tilleggsavgift. Ved spesielle forhold kan tilleggsavgift unnlates ilagt, se retningslinjene pkt. 3. Tilleggsavgift kan fastsettes med inntil 100 % av det beløp som har eller kunne ha påført staten tap. Det fremkommer av retningslinjene at normalsatsen ved uaktsomme overtredelser av regelverket er 20 % tilleggsavgift. Ved grovt uaktsomme eller forsettlige overtredelser er normalsatsene 40 % eller 60 % tilleggsavgift. Satsene ved grov uaktsomhet og forsett er i utgangspunktet de samme, men valg av den satsen som skal benyttes i den konkrete saken avgjøres ut fra en totalvurdering av avgiftssubjektets forhold. Individuelle forhold kan tilsi at normalsatsene fravikes. Skattekontorets konkrete vurdering av de objektive vilkår Skattekontoret er av den oppfatning at bruk av "kjøpsrådgiver" i forkant av kjøp av datterselskap og en fellesregistrering ikke er kostnader som er til bruk i den avgiftspliktige virksomheten som er utleie av lokaler. Merverdiavgiftsloven 8-1 og 8-2 er således overtrådt. På bakgrunn av det som er kommet frem under kontrollen finner skattekontoret at det er klar sannsynlighetsovervekt for at virksomheten har fradragsført inngående avgift uten fradragsrett i sin omsetningsoppgave og at bestemmelser i merverdiavgiftsloven er overtrådt med det resultat at staten er eller kunne bli påført tap. Skattekontorets konkrete vurdering av det subjektive vilkår Det følger av mval 15-1, åttende ledd, at avgiftssubjektet skal opptre aktsomt og lojalt, og bidra til at avgiftsplikten i rett tid blir klarlagt og oppfylt, og også gjøre avgiftsmyndighetene oppmerksom på feil ved avgiftsberegningen. Skattekontoret mener at virksomheten ved den feil som her er påvist, har utvist tilstrekkelig grad av uaktsomhet knyttet til overtredelse av merverdiavgiftsloven. Reglene om fradragsrett er sentrale innen avgiftsområdet og utgangspunktet er at avgiftspliktig bør ha kjennskap til dette eller innhente faglig kompetanse hvis behov. Under punkt Transaksjonskostnader i Merverdiavgiftshåndboken 10. utg.2014 s. 569 er Klagenemndsak 6309 omtalt og som skulle gi grunn til forsiktighet ved fradragsføringen. 16

18 Ved tvil om betydningen av avgjørelser i slik saker er skattekontoret av den oppfatning at virksomheten burde ha rettet en henvendelse til skattekontoret. Skattekontoret legger etter dette til grunn at det er klar sannsynlighetsovervekt for at det subjektive vilkåret er oppfylt. I Skattedirektoratets retningslinjer for tilleggsavgift, punkt 3.5, uttales at det ikke skal ilegges tilleggsavgift dersom det foreligger berettiget tvil med hensyn til den avgiftsmessige behandlingen, og virksomheten har sendt inn en omsetningsoppgave hvor det på en utfyllende måte er redegjort for faktum og hvordan regelverket er vurdert. Slik vurdering av regelverket er ikke gitt i merknadsfeltet. Etter skattekontorets mening kommer unntaket følgelig ikke til anvendelse. Merverdiavgiftsloven 21-3 er en "kan" bestemmelse. Skattekontoret er av den oppfatning at uaktsomheten ikke kan anses som så lav at det kan gi grunnlag for at det ikke skal ilegges tilleggsavgift i dette tilfellet. Skattekontoret kan heller ikke se at andre unntak beskrevet i retningslinjene kan være aktuelle. Konklusjon Skattekontoret anser at vilkårene for å ilegge tilleggsavgift er oppfylt og ilegger tilleggsavgift med en sats på 20 %, som er normalsatsen når det foreligger uaktsomhet. Tilleggsavgiften utgjør kr " 2.2 Klagers anførsler Klager bestrider etterberegningen, og mener derfor at det ikke er grunnlag for å ilegge tilleggsavgift. Ileggelse av tilleggsavgift er ikke særskilt kommentert. 2.3 Skattekontorets vurdering av klagen Skattekontoret fastholder ileggelsen av tilleggsavgift med 20 %. Vi viser til vår begrunnelse i vedtaket og tilføyer ytterligere: De objektive vilkår Klager har ved innsendelse av tilleggsoppgave for 3. termin 2015 fradragsført inngående merverdiavgift på kostnader som på anskaffelsestidspunktet ikke var til bruk i registrert virksomhet, og dermed fradragsført inngående merverdiavgift i strid med mval Tilleggsavgift kan videre kun ilegges dersom overtredelsen har eller kunne ha påført staten tap, jf. mval Vilkåret er oppfylt dersom overtredelsen objektivt sett har eller kunne ha påført staten tap. 17

19 Skattekontoret vil vise til at feilaktig fradragsføring av inngående merverdiavgift kunne ha utsatt staten for et avgiftstap. Dette da fradragsføringen ville ha resultert i utbetaling av et uberettiget beløp dersom avgrenset kontroll og etterfølgende etterberegning ikke var blitt foretatt. Skattekontoret finner på denne bakgrunn at det foreligger klar sannsynlighetsovervekt for at virksomheten har overtrådt merverdiavgiftsloven med det resultat at staten kunne ha blitt påført et avgiftstap dersom kontroll ikke var blitt i initiert. Overtredelsen anses skjedd når tilleggsoppgave for 3. termin 2015 ble registrert i merverdiavgiftssystemet den 9. oktober Det subjektive vilkåret I tillegg til at overtredelsen har eller kunne ha påført staten tap, må det fra avgiftssubjektets side foreligge forsett eller uaktsomhet for at tilleggsavgift skal kunne anvendes. Skyldkravet refererer seg kun til overtredelsen av lov eller forskrift, og ikke til følgen "har eller kunne ha påført staten tap". Skattekontoret må kunne påvise med klar sannsynlighetsovervekt at avgiftspliktige er å bebreide for at loven er blitt overtrådt. Det fremgår av Skattedirektoratets retningslinjer at det er tilstrekkelig å påvise vanlig (simpel) uaktsomhet. Kravene til den som forestår avgiftsoppgjøret er i praksis strenge og det skal ikke mye til før en overtredelse blir ansett som uaktsom. Det følger av mval annet ledd at et avgiftssubjekt også svarer for medhjelpers handlinger. Ved feil som er gjort av en medhjelper eller i samhandling med denne er det i utgangspunktet kun identifikasjon for vanlig (simpel) uaktsomhet. Merverdiavgiftssystemet bygger på et selvdeklarasjonsprinsipp, og staten er derfor avhengig av at den avgiftspliktige setter seg inn i og kjenner de reglene som gjelder for beregning av utgående og inngående merverdiavgift. Den som forestår avgiftsoppgjøret plikter å sette seg inn i de regler som gjelder for den aktuelle virksomhet. Plikten til å levere korrekte omsetningsoppgaver er helt sentral for næringsdrivende som driver avgiftspliktig virksomhet. Avgiftssubjektene skal bidra til at avgiftsplikten i rett tid blir klarlagt og oppfylt, og gjøre avgiftsmyndighetene oppmerksom på eventuelle feil ved avgiftsberegningen, jf. mval

20 åttende ledd. Hensikten med bestemmelsen er å lovfeste en aktsomhets- og lojalitetsplikt knyttet til avgiftsoppgjøret. Klager har bestridt etterberegningen og vist til at fradragsføringen følger av BFU , samt siste versjon av Merverdiavgiftshåndboken 11. utgave 2015 s. 583 hvor Skattedirektoratets fortolkningsuttalelse datert 28. januar 2014 er gjengitt. Ut i fra dette utledes det at klager har forholdt seg til fradragsføringen på en aktsom måte. I vurderingen av om et forhold må anses uaktsomt, så vil det være nærliggende å se hen til hva handlingsalternativet i den aktuelle situasjon ville ha vært. Skattekontoret legger betydelig vekt på at klager har en selvstendig plikt til å skaffe seg kunnskap om regelverket som gjelder på det området de opererer innenfor, jf. Høyesteretts dom av , Rt , avsnitt 48. Skattekontoret viser til at Høyesterett i dom avsagt 8. juni 2015 (RT ), uttrykkelig gir anvisning på at det ikke foreligger fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser knyttet til en avgiftsunntatt omsetning/aktivitet. Det vises videre til at Finansdepartementet i brev til Skattedirektoratet, offentliggjort 1. september 2015, uttrykkelig stadfester at det ikke foreligger fradragsrett for kostnader knyttet til en avgiftsunntatt omsetning/aktivitet. Skattedirektoratet får i brevet instruks om å legge til grunn Finansdepartementets forståelse av de rammer for fradragsretten som Høyesterett har trukket opp, og at denne forståelsen blir reflektert i Merverdiavgiftshåndboken, uttalelser og lignende. Instruksen gir klart en indikasjon på at fradragsretten for transaksjonskostnader knyttet til en avgiftsunntatt omsetning/aktivitet, slik den er skissert i Merverdiavgiftshåndboken 11. utgave 2015, ikke nødvendigvis er i overenstemmelse med gjeldende rett. Skattekontoret er av den oppfatning at fellesregistreringen Klager AS burde ha kjent til den klargjøringen av fradragsretten som er gitt i etterkant av RT ved innsendelsen av tilleggsoppgaven mottatt den 9. oktober Ved tvil om betydningen av disse avgjørelsene burde virksomheten ha rettet en henvendelse til skattekontoret, eller redegjort for faktum eller hvordan regelverket knyttet til fradragsføringen i et forklarende vedlegg til tilleggsoppgaven. Disse handlingsalternativene kunne ha sørget for at selskapet hadde opptrådt aktsomt. 19

21 Skattekontoret legger derfor til grunn at virksomheten har handlet i strid med vanlig forsvarlig handlemåte ved sin forståelse og praktisering av regelverket. Aktsomhetsnormen for næringsdrivende er som nevnt streng. Det kreves at virksomheten kjenner til og innretter seg etter de krav og regler som gjelder på det aktuelle området. Rettsvillfarelse vil helt regulært bli ansett som uaktsomt, og det legges normalt til grunn en tilnærmet objektiv norm ved aktsomhetsvurderingen i disse tilfellene. Skattekontoret finner på denne bakgrunn at det er en klar sannsynlighetsovervekt for at fellesregistreringen Klager AS burde ha forstått at innsendelsen av tilleggsoppgaven for 3. termin 2015 kunne medføre overtredelse av merverdiavgiftsloven, og at avgiftssubjektet derved har utvist uaktsomhet. Bestemmelsen om tilleggsavgift er en "kan" bestemmelse. Skattekontoret skal vurdere om den aktuelle overtredelse er så vidt klanderverdig at en reaksjon i form av tilleggsavgift er på sin plass. Det kan ses bort fra bagatellmessige feil hos det ellers aktsomme og lojale avgiftssubjekt. Det er likevel ikke slik at avgiftssubjektet har en "tabbekvote" som kan fylles før tilleggsavgift ilegges, jf. retningslinjene pkt Skattekontoret viser til at saken gjelder overtredelse av en sentral bestemmelse i merverdiavgiftsloven. Selskapet har hatt flere handlingsalternativer som ville ha avdekket at vilkårene for fradragsføring ikke var oppfylt. Vi legger i denne forbindelse stor vekt på preventive hensyn da manglende reaksjon i form av tilleggsavgift i denne saken kan gi uheldige signaler om at avgiftssubjekter feilaktig kan fradragsføre, og først innrette seg etter merverdiavgiftsregelverket etter at kontroll er igangsatt. På bakgrunn av dette mener vi at overtredelsen ikke utgjør en bagatellmessig feil. Tilleggsavgiften er primært et virkemiddel for å sikre at avgiftssubjektene foretar en korrekt beregning og innberetning av avgiften. Ut fra formålet med tilleggsavgift finner ikke skattekontoret at vilkårene for å unnlate bruk av tilleggsavgift er oppfylt i dette tilfellet. Vilkårene for å ilegge tilleggsavgift i henhold til mval anses dermed oppfylt. Ved uaktsomme overtredelser utgjør normalsatsen for tilleggsavgift 20 %, se retningslinjene pkt Skattekontoret finner således at ilagt tilleggsavgift på 20 %, kr , blir å fastholde. 20

22 Skattekontorets innstilling til vedtak Skattekontoret foreslår etter dette at det fattes slikt V e d t a k : Den påklagede etterberegningen av merverdiavgift og ileggelsen av tilleggsavgift stadfestes. KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE: Nemndas medlem Ongre har avgitt slikt votum: "Uenig Saken gjelder fradragsrett for kostnader påløpt for Selskap 1 AS ved kjøp av alle aksjene i selskapet Klager AS. Aksjene ble overdratt 1. mai 2015 og i tredje termin 2015 ble Klager AS og Selskap 1 AS fellesregistrert og skal ses på som en avgiftspliktig enhet. 75 % av det utleide arealet i Klager AS inngår i Selskap 1 AS/Klager AS (fellesregistreringen) og det er denne nøkkelen som klager har lagt til grunn for beregningsgrunnlaget for fradrag ved kjøp av aksjene. Selskap 1 AS hadde ved stiftelsen som formål å drive avgiftspliktig utleievirksomhet, samt at Klager AS og Selskap 1ved fellesregistreringen skal ses på som en avgiftspliktig enhet. Formålet som her er kjøp av aksjer i et eiendomsselskap og fradragsretten knytter seg til utleieprofilen slik at det er avgiftspliktig utleien som danner grunnlaget for omfanget av fradragsretten. Fradrag for inngående merverdiavgift på transaksjonskostnadene følger av mval 8-1. I tillegg er der praksis for at man innenfor en avgiftspliktig fellesregistrering likestiller kjøp og salg av fast eiendom gjennom eiendomsselskap med kjøp/salg av eiendom direkte. Kostnadene vil kunne fradragsføres etter utleieprofilen i selskapene, jf. BFU 18/07. Etter mitt skjønn synes det som om fellesregistreringen slik det også er nevnt i Skattedirektoratets uttalelse av 28. janusar 2014, tilsier at oppkjøpskostnaden knyttet til aksjekjøpet ikke kan anses som fjern og avledet, men har en relevant, nær og naturlig tilknytning til den avgiftspliktige virksomheten i fellesregistreringen. Jeg viser også til tilsvarende klagesaker KMVA 8525 og KMVA 8184 hvor jeg har dissentert på tilsvarende måte. Etter min mening kan ikke Telenor-dommen (RT 2015 s.652) ha relevans for herværende sak siden hovedtemaet der gjaldt fradragsrett som er negativt avgrenset mot anskaffelser som er til bruk for avgiftsunntatt omsetning/aktivitet ved salg av aksjer. Forslag til vedtak: Den påklagede etterberegningen av merverdiavgift og ileggelse av tilleggsavgift oppheves." Nemndas medlem Stenhamar har avgitt slikt votum: 21

KMVA 8762 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8762 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8762 Klager AS Ingress: KMVA 8762. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 13. juli 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen Saken gjelder:

Detaljer

KMVA 8525 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8525 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8525 Klager AS Ingress: KMVA 8525. Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 17. desember 2014 Klagenemnda opphevet etterberegningen. Saken gjelder: Spørsmål

Detaljer

KMVA 8845 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8845 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8845 Klager AS Ingress: KMVA 8845. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 30. oktober 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilleggsavgift,

Detaljer

KMVA 8717 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 21. oktober Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8717 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 21. oktober Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8717 Klager AS Ingress: KMVA 8717. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 21. oktober 2015. Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 30. april 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

KMVA 8677 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8677 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8677 Klager AS Ingress: KMVA 8677. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 5. mai 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Tilleggsavgift

Detaljer

KMVA 8770 Klager ANS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8770 Klager ANS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx. KMVA 8770 Klager ANS Ingress: KMVA 8770. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 2. juli 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilleggsavgift

Detaljer

KMVA 8548 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8548 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8548 Klager AS Ingress: KMVA 8548. Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 12. januar 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

Merverdiavgift - klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde

Merverdiavgift - klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/2912 SL EML/KR 01.09.2015 Merverdiavgift - klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde 1. Innledning

Detaljer

KMVA 8527 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8527 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8527 Klager AS Ingress: KMVA 8527. Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 24. oktober 2014 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Klage over

Detaljer

KMVA 8674 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8674 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. KMVA 8674 Klager AS Ingress: KMVA 8674. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 26. mai 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilleggsavgift

Detaljer

Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda avviste saken.

Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda avviste saken. KMVA 8124 B Klager DA Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 22.12.2014 / 17.09.2015 Klagenemnda avviste saken. Saken gjelder: Krav om dekning

Detaljer

KMVA 8878 Klager ENK. Ingress: KMVA Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8878 Klager ENK. Ingress: KMVA Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8878 Klager ENK Ingress: KMVA 8878. Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 29. oktober 2015 Saken gjelder: 20 % tilleggsavgift vedrørende urettmessig

Detaljer

KMVA 8657 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen

KMVA 8657 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen KMVA 8657 Klager Ingress: KMVA 8657. Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 23. mars 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Tilleggsavgift.

Detaljer

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav meldinger SKD 14/11, 28. november 2011 Rettsavdelingen, avgift Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav Skattedirektoratet behandler i denne meldingen ettergivelse og nedsettelse av renter beregnet

Detaljer

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Skattedirektoratet har den 10. januar 2012 fastsatt retningslinjer for behandling av saker der det kan ilegges tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven 21-3.

Detaljer

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003.

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. KLAGESAK Nr. 5036 Ingress: Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. Klagen gjelder etterberegnet merverdi- og investeringsavgift i medhold av merverdiavgiftsloven 55 første ledd nr.

Detaljer

KMVA 8745 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. desember Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8745 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. desember Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8745 Klager AS Ingress: KMVA 8745. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. desember 2015 - Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 17. august 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

KMVA 8949 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager, organisasjonsnr. xxx xxx xxx.

KMVA 8949 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager, organisasjonsnr. xxx xxx xxx. KMVA 8949 Klager Ingress: KMVA 8949. Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager, organisasjonsnr. xxx xxx xxx. Klagedato: 18. desember 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilbakeføring

Detaljer

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g:

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g: TVP-SAB/ack Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den reg nr. i sak nr 3071 vedrørende Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Klageren,

Detaljer

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1)

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1) KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS Ingress: Kl nr 4181. Klagenemndas avgjørelse av 12. mars 2001. Klagers vederlagsfrie utleie av erstatningsbiler til kjøpere av bil eller reparasjonstjenester, skal avgiftsberegnes

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g :

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g : Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g : Selskapets

Detaljer

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34 Klagesak nr. 5047 Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Saken gjelder fylkesskattekontorets etterberegning av utgående avgift som følge av at klager ikke hadde beregnet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. september 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-1851-A, (sak nr. 2017/484), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) mot Skårer

Detaljer

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen 1 AGENDA Lovendringer (10 min) Frivillig registrering

Detaljer

KMVA 8649 KLAGER NUF. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager NUF, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8649 KLAGER NUF. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager NUF, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8649 KLAGER NUF Ingress: KMVA 8649. Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager NUF, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 13. mars 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Anmodning

Detaljer

KMVA 8753 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org.nr xxx xxx xxx

KMVA 8753 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org.nr xxx xxx xxx KMVA 8753 Klager AS Ingress: KMVA 8753. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org.nr xxx xxx xxx Klagedato: 15. september 2015 Klagenemnda endret tilleggsavgiften. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

KMVA 8867 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8867 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8867 Klager AS Ingress: KMVA 8867. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 3. desember 2015. Klagenemnda opphevet tilleggsavgiften. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73 KLAGESAK NR 3661 Ingress: Kl nr 3661. Klagenemndas avgjørelse av 18. desember 1997 Etterberegnet utgående merverdiavgift for utlån av erstatningsbiler til verkstedskunder og bilkjøpere. Etterberegningen

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g:

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g: Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende reg nr - A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Virksomhet:

Detaljer

Produksjon av matfisk

Produksjon av matfisk Klagesak nr 5374A Klager AS Ingress: Klagenr 5374a. Klagenemndas avgjørelse av 22. august 2005. Saken gjelder: Ny behandling av klagesak nr 5374. Tilbakeføring av fradragsført inngående avgift fordi vilkårene

Detaljer

KLAGESAK NR A AS. Ingress: Klagenemndas avgjørelse i møte 29. mai 2006 i klagesak nr vedrørende A AS. Tilleggsavgift

KLAGESAK NR A AS. Ingress: Klagenemndas avgjørelse i møte 29. mai 2006 i klagesak nr vedrørende A AS. Tilleggsavgift KLAGESAK NR. 5638 A AS Ingress: Klagenemndas avgjørelse i møte 29. mai 2006 i klagesak nr. 5638 vedrørende A AS. Saken reiser spørsmål om ilagte renter og tilleggsavgift for et selskap som var uriktig

Detaljer

KMVA 8767 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse ved 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8767 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse ved 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8767 Klager AS Ingress: KMVA 8767. Klagenemndas avgjørelse ved 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 2. september 2015 Klagenemnda endret tilleggsavgiften. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

Utvalgte emner Merverdiavgift

Utvalgte emner Merverdiavgift Utvalgte emner Merverdiavgift Advokat/Partner Jan Ove Fredlund 4. juni 2014 Statens beregnede inntekter for 2014 65 MVA og fast eiendom OMSETNING AV FAST EIENDOM 1 Omsetning av fast eiendom er unntatt

Detaljer

KMVA 8948 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx MVA

KMVA 8948 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx MVA KMVA 8948 Klager AS Ingress: KMVA 8948. Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx MVA Klagedato: 5. april 2016 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Saken gjelder:

Detaljer

KMVA 8863 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager, org nr xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen.

KMVA 8863 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager, org nr xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen. KMVA 8863 Klager Ingress: KMVA 8863. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager, org nr xxx xxx xxx. Klagedato: 8. februar 2016 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Sletting av virksomhet

Detaljer

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv.

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. Høringsnotat Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. 1 1. Innledning... 3 2. Tidligere ordning og gjeldende rett... 3 3. Direktoratets vurderinger og forslag... 4 3.1 Behovet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/662), sivil sak, anke over dom, v/advokat Henrik E. Kolderup til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/662), sivil sak, anke over dom, v/advokat Henrik E. Kolderup til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 30. september 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01634-A, (sak nr. 2010/662), sivil sak, anke over dom, Bryggeriparken AS (advokat Ivan Skjæveland) mot Staten v/skattedirektoratet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. til prøve) til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. til prøve) til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. oktober 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-1948-A, (sak nr. 2017/237), sivil sak, anke over dom, I. SPG Ole Deviks vei AS (advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen til prøve)

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift

meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift Revidert nasjonalbudsjett 2014 endringer i reglene om frivillig registrering for utleie av fast eiendom Med virkning fra 1. juli 2014 er det fastsatt

Detaljer

KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager. Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget

KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager. Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget Klagenemndas avgjørelse av 20. november 1996 Bransje: Detaljhandel med utleie av radio,

Detaljer

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Side: 1 av 13 Retningslinjer for ileggels e av tilleggsavgift Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Hva handler retningslinjen om? Retningslinje for behandling av saker der det kan ilegges tilleggsavgift

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01202-A, (sak nr. 2014/2256), sivil sak, anke over dom, (advokat Finn Backer-Grøndahl) Kolderup)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01202-A, (sak nr. 2014/2256), sivil sak, anke over dom, (advokat Finn Backer-Grøndahl) Kolderup) NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01202-A, (sak nr. 2014/2256), sivil sak, anke over dom, Telenor ASA (advokat Finn Backer-Grøndahl) mot Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten

Detaljer

Selskapet skal utarbeide justeringsdokumentasjon i samsvar med merverdiavgiftsforskriften 9-1-2 som grunnlag for overføring av justeringsrett.

Selskapet skal utarbeide justeringsdokumentasjon i samsvar med merverdiavgiftsforskriften 9-1-2 som grunnlag for overføring av justeringsrett. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 22/11. Avgitt 16. september 2011. Spørsmål om overdragelse av justeringsrett for kommunalt vann- og avløpsanlegg og når justeringsperioden starter

Detaljer

KLAGESAK NR 6741 Klager. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Uforklarte innskudd på bankkonto

KLAGESAK NR 6741 Klager. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Uforklarte innskudd på bankkonto KLAGESAK NR 6741 Klager Ingress: Kl. nr. 6741. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering av 20.august 2010 vedrørende Klager org. nr xxx xxx xxx Saken gjelder: Enkeltpersonforetak Skjønnsfastettelse

Detaljer

Skattedirektoratet. Uriktig oppkrevd MVA m.v. noen enkeltspørsmål. Skattekontorene. 1. Innledning

Skattedirektoratet. Uriktig oppkrevd MVA m.v. noen enkeltspørsmål. Skattekontorene. 1. Innledning Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Jørn Andreas Lyngstad 9.12.2011 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077016 2011/1062873 Skattekontorene Uriktig oppkrevd MVA m.v. noen enkeltspørsmål

Detaljer

KMVA 8625 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager AS, org nr xxx xxx xxx

KMVA 8625 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager AS, org nr xxx xxx xxx KMVA 8625 Klager AS Ingress: KMVA 8625. Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager AS, org nr xxx xxx xxx Klagedato: 29. april 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilbakeføring

Detaljer

KMVA 8723 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8723 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8723 Klager AS Ingress: KMVA 8723. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 14. august 2015 Klagenemnda endret tilleggsavgiften. Saken gjelder: 1)Tilbakeført

Detaljer

TILLEGGSAVGIFT ETTER MERVERDIAVGIFTSLOVEN 21-3 (1) FØRSTE PUNKTUM.

TILLEGGSAVGIFT ETTER MERVERDIAVGIFTSLOVEN 21-3 (1) FØRSTE PUNKTUM. TILLEGGSAVGIFT ETTER MERVERDIAVGIFTSLOVEN 21-3 (1) FØRSTE PUNKTUM. Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 692 Leveringsfrist: Til sammen 16 460 ord 23.04.2012 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer Finansdepartementet har i forbindelse med ikrafttredelsen 1. januar

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM i Oslo tingrett TVI-OTIR/04. Avdelingsleder/tingrettsdommer Espen Bjerkvoll

OSLO TINGRETT DOM i Oslo tingrett TVI-OTIR/04. Avdelingsleder/tingrettsdommer Espen Bjerkvoll OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 03.10.2017 i Oslo tingrett 16-175238TVI-OTIR/04 Dommer: Avdelingsleder/tingrettsdommer Espen Bjerkvoll Saken gjelder: Fradrag for inngående merverdiavgift Staten v/finansdepartementet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger Offentlig versjon B2C Energy AS Postboks 5890 Majorstua 0308 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2006/1947-14 MAB VEMA 478.0 Saksbeh.: Vegard M. Aandal Dato: 29.03.2007 Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om

Detaljer

Kort om kompensasjonsordningen - og da særlig kompl. 4 (3), jf. kompensasjonsforskriften 7

Kort om kompensasjonsordningen - og da særlig kompl. 4 (3), jf. kompensasjonsforskriften 7 Kort om kompensasjonsordningen - og da særlig kompl. 4 (3), jf. kompensasjonsforskriften 7 Seniorskattejurist Kristine Eltvedt Fiane Spesialrevisor Marit Olstad Kompensasjonsloven rettskilder Lov av 12.

Detaljer

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6)

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18/12. Avgitt 25. juni 2012 Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Et selskap som

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01252-A, (sak nr. 2012/2087), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01252-A, (sak nr. 2012/2087), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. juni 2013 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2013-01252-A, (sak nr. 2012/2087), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Karl Otto Thorheim

Detaljer

-~ DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2005/22740 FN-AV/øAa 05/4564 SLTRL/KR ~

-~ DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2005/22740 FN-AV/øAa 05/4564 SLTRL/KR ~ -~ DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2005/22740 FN-AV/øAa 05/4564 SLTRL/KR ~.05.2006 Merverdiavgift - forskrift nr. 80 og tilbakegående

Detaljer

KLAGESAK NR 4862. Bransje: Detaljhandel med motorkjøretøyer, import og omsetning av campingvogner

KLAGESAK NR 4862. Bransje: Detaljhandel med motorkjøretøyer, import og omsetning av campingvogner KLAGESAK NR 4862 Ingress: Klage nr. 4862. Klagenemndas avgjørelse av 5. mars 2003. Saken gjelder fylkesskattekontorets vedtak om etterberegning. Spørsmål om det var tatt ut eller omsatt campingvogner fra

Detaljer

Sakens bakgrunn Det foreligger lite rettspraksis om fradragsrett for inngående avgift og aksjedisposisjoner.

Sakens bakgrunn Det foreligger lite rettspraksis om fradragsrett for inngående avgift og aksjedisposisjoner. Borgarting lagmannsretts dom i Telenor-saken: Salg av aksjer og fradragsrett for inngående avgift Artikkelen er forfattet av: Cand. jur./doktorgradsstipendiat Jørn Lyngstad Institutt for offentlig rett

Detaljer

Fellesregistrering. en felle for eiendomsbransjen?

Fellesregistrering. en felle for eiendomsbransjen? Fellesregistrering en felle for eiendomsbransjen? Advokat Siri Midling Larsen EY Tax & Law Advokat Agnete Haugerud Partner EY Tax & Law I denne artikkelen setter vi et særlig fokus på avgiftsmessige konsekvenser

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager.

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager. Dato for Skattedirektoratets innstilling: 27. april 1998 KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager. Skattedirektoratet har avgitt slik

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas) NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00301-A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Klagesak nr. 6715 Klager Ingress: Kl nr 6715. Klagenemndas avgjørelse i møte den 21. juni 2010 vedrørende Klager, org. nr. xxx xxx xxx Saken gjelder: Tilbakeføring av inngående avgift. Klager har ikke

Detaljer

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947 Klagesak nr 7219 Klager dets konkursbo Ingress: Kl. nr. 7219. Klagenemndas avgjørelse av 12. desember 2011 vedrørende Klager, org nr. xxx xxx xxx Klagedato: 8. juli 2011 Klagenemnda stadfestet innstillingen.

Detaljer

KMVA 7180 A Klager AS. KMVA 7180A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. juni 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 7180 A Klager AS. KMVA 7180A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. juni 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 7180 A Klager AS Ingress: KMVA 7180A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. juni 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 13.03.2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

Skatteetaten. ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Postboks 748 Sentrum 0106 OSLO. Att: Kristine Baltzersen

Skatteetaten. ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Postboks 748 Sentrum 0106 OSLO. Att: Kristine Baltzersen Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Kristin Kotte 03.10.2014 21.11.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse 24 14 84 70 Kristine Baltzersen 2014/708814/KK/TJA ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

KMVA 8625 A Klager AS. Ingress: KMVA 8625A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8625 A Klager AS. Ingress: KMVA 8625A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. KMVA 8625 A Klager AS Ingress: KMVA 8625A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 29. april 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Spørsmål

Detaljer

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO YIT AS Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/469 MAB VEMA 471.5 Dato: 08.07 2011 Vedtak V2011-14 YIT AS Haug og Ruud AS konkurranseloven 29, jf. 19 første ledd vedtak om ileggelse

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALER OG MVA

UTBYGGINGSAVTALER OG MVA UTBYGGINGSAVTALER OG MVA Advokat Siv Merethe Øveraasen 22. mars 2017 www.dlapiper.com 22. mars 2017 0 Dagens tema Om kommunen eller privat utbygger står for infrastrukturtiltak har betydning for merverdiavgiften.

Detaljer

KLAGESAK NR 4385 KLAGER. Klagenemnda sluttet seg enstemmig til Skattedirektoratets innstilling.

KLAGESAK NR 4385 KLAGER. Klagenemnda sluttet seg enstemmig til Skattedirektoratets innstilling. KLAGESAK NR 4385 KLAGER Ingress: Kl nr 4385. Klagenemndas avgjørelse av 22. januar 2001. Saken gjaldt hvorvidt det forelå plikt til å svare merverdiavgift som ved uttak av selskapets utlån av erstatningsbiler

Detaljer

Høring Forslag om merverdiavgift og fast eiendom

Høring Forslag om merverdiavgift og fast eiendom Finansdepartementet postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Også sendt pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: 13/4007 SL NKW/ KR 1 Dok. nr.: 169415 Saksbehandler: Trude Molv ik tm@adv okatf oreningen.no 06.01.2014

Detaljer

Noen uavklarte problemstillinger: Kommuners forhold til merverdiavgift

Noen uavklarte problemstillinger: Kommuners forhold til merverdiavgift Noen uavklarte problemstillinger: Kommuners forhold til merverdiavgift At kommunesektoren må forholde seg til to regelsett ved behandling av merverdiavgift, reiser noen problemstillinger. Artikkelen omhandler

Detaljer

5 Transport. 5.1 Hovedregler for mva. på transport. 5.2 Selgers transport.

5 Transport. 5.1 Hovedregler for mva. på transport. 5.2 Selgers transport. 5 Transport 5.1 Hovedregler for mva. på transport. Transport vil som en særskilt tjenestegruppe kunne omfattes av vegfritaket på samme måte som tjenesteyting på selve veginnretningen. Det kan oppstilles

Detaljer

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Advokatfirmaet Grette DA advokatfullmektig Elisabeth Hansen elha@grette.no Tema Fradragsrett for merverdiavgift ved utbygging av boliger, etc. Både privat utbygger og

Detaljer

Lete- og utvinningsvirksomhet - avgiftsspørsmål

Lete- og utvinningsvirksomhet - avgiftsspørsmål Lete- og utvinningsvirksomhet - avgiftsspørsmål Norsk Olje og Gass skatteseminar 2014 Jan Samuelsen Bakgrunn Økt fokus fra avgiftsmyndighetene senere år Avgjørelser bærer ofte preg av lite kjennskap til

Detaljer

KLAGESAK NR. 4567 KLAGEREN. Stikkord: Utgående avgift - yrkesmessig utleie av biler Rabatt -tilleggsutstyr, manglende dokumentasjon av rabatt

KLAGESAK NR. 4567 KLAGEREN. Stikkord: Utgående avgift - yrkesmessig utleie av biler Rabatt -tilleggsutstyr, manglende dokumentasjon av rabatt KLAGESAK NR. 4567 KLAGEREN Ingress: Kl 4567. Klagenemndas avgjørelse av 30. januar 2002. Virksomhet: Detaljhandel medmotorkjøretøy, deler og rekvisita. Etterberegning av utgående merverdiavgift vedrørende

Detaljer

KMVA 8626A Klager AS. Ingress: KMVA 8626A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8626A Klager AS. Ingress: KMVA 8626A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. KMVA 8626A Klager AS Ingress: KMVA 8626A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 29. april 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Spørsmål

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i HR-2013-01028-U, (sak nr. 2013/565), sivil sak, anke over kjennelse: Opplysningsvesenets

Detaljer

1 Grunnkrav for avgiftsplikt

1 Grunnkrav for avgiftsplikt 1 Grunnkrav for avgiftsplikt Lov om merverdiavgift (mval.) ble vedtatt 19. juni 1969. I henhold til denne loven har Finansdepartementet og Skattedirektoratet gitt en rekke forskrifter, rundskriv og meldinger.

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

Anonymisert klagekjennelse

Anonymisert klagekjennelse Oljeskattekontoret Anonymisert klagekjennelse Tittel Forsikring internpris, endringsadgang Ingress Kjennelsen gjelder for inntektsårene 2009 2010 Avsagt dato 30.09.2013 (søksmålfrist ikke utløpt) Lovhjemmel/rettsgrunnlag

Detaljer

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN Rundskriv fra RIKSADVOKATEN Del II nr. 2/976. R. 2537/76. Oslo, 20. oktober 976. Statsadvokaten i a. OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN I. Merverdiavgiftsloven

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

Frister for endringer av avgiftsoppgjør

Frister for endringer av avgiftsoppgjør Frister for endringer av avgiftsoppgjør Et avgiftssubjekt kan etter merverdiavgiftsloven 18 3 første ledd kreve endring av avgiftsoppgjør til gunst tre år etter utløpet av den aktuelle terminen. Artikkelen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Avgiftsreglene for utleie av næringsbygg, med hovedvekt på justeringsreglene

Avgiftsreglene for utleie av næringsbygg, med hovedvekt på justeringsreglene Mastergradsoppgave JUS399/JUS398 Avgiftsreglene for utleie av næringsbygg, med hovedvekt på justeringsreglene Kandidatnr: 188100 Veileder: Bjarte Songstad Antall ord: 14995 31.05.2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Merverdiavgift og uttak lovendringer av 29. juni 2007

Merverdiavgift og uttak lovendringer av 29. juni 2007 Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Harald Th. Rød 02.07.2007 Telefon 22 07 79 84 Deres referanse Vår referanse 2007/228225/RR- AV/HRO/ Til fylkesskattekontorene Merverdiavgift og uttak

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/431), straffesak, anke over dom, (kommuneadvokat Ivar Otto Myhre) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/431), straffesak, anke over dom, (kommuneadvokat Ivar Otto Myhre) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. mai 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00867-A, (sak nr. 2008/431), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Kjetil Omholt) mot X kommune

Detaljer

Tilordning av kostnader i lys av fradragsretten for merverdiavgift

Tilordning av kostnader i lys av fradragsretten for merverdiavgift Tilordning av kostnader i lys av fradragsretten for merverdiavgift Kandidatnummer: 650 Leveringsfrist: 25.04.14 Antall ord: 15 620 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema for oppgaven... 1 1.2 Kort

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00769-A, (sak nr. 2011/1668), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00769-A, (sak nr. 2011/1668), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. april 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00769-A, (sak nr. 2011/1668), sivil sak, anke over dom, Riska Fjordcruise AS (advokat Morten Fotland til prøve) mot Staten v/skatt vest

Detaljer

REELT LEIEFORHOLD SOM VILKÅR FOR FRADRAGSRETT FOR MERVERDIAVGIFT

REELT LEIEFORHOLD SOM VILKÅR FOR FRADRAGSRETT FOR MERVERDIAVGIFT REELT LEIEFORHOLD SOM VILKÅR FOR FRADRAGSRETT FOR MERVERDIAVGIFT Estate konferanse, Grand Hotel, 3. mars 2016 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen 1 AGENDA Vilkårene for fradragsrett for MVA på

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00692-A, (sak nr. 2009/32), straffesak, anke over dom, (advokat Bjørn Rudjord til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00692-A, (sak nr. 2009/32), straffesak, anke over dom, (advokat Bjørn Rudjord til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00692-A, (sak nr. 2009/32), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Morten Eriksen) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

Som det fremgår nedenfor eier hvert av Aksjefondene aksjer. Aksjefondene er følgelig klassifisert som aksjefond for norske skatteformål.

Som det fremgår nedenfor eier hvert av Aksjefondene aksjer. Aksjefondene er følgelig klassifisert som aksjefond for norske skatteformål. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 2//12. Avgitt 14.02.2012 Fusjon av aksjefond (skatteloven 11-2) Saken gjelder fusjon av to aksjefond, som ifølge innsender har samme selskaps- og ansvarsform.

Detaljer

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet. Multiconsult AS

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet. Multiconsult AS Multiconsult AS Postboks 265 Skøyen 0213 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2010/90 MAB VEMA 546.5 Dato: 08.07.2011 Vedtak V2011-13 Multiconsult AS Industriplan AS konkurranseloven 29, jf. 19 første ledd vedtak

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/13 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer