KMVA 8867 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KMVA 8867 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx"

Transkript

1 KMVA 8867 Klager AS Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 3. desember Klagenemnda opphevet tilleggsavgiften. Saken gjelder: Ileggelse av tilleggsavgift med kr Stikkord: Tilleggsavgift Tap på krav Forklarende vedlegg til omsetningsoppgaven Bransje: Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning Mval: 21-3 Skatteetaten.no: Tilleggsavgift og andre reaksjoner. 0

2 Innstillingsdato: 16. mars 2016 KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse i møte 18. april 2016 i sak KMVA Klager AS. Skatt x har avgitt slik I n n s t i l l i n g: Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx, var registrert i Merverdiavgiftsregisteret fra og med 2. termin 2008 til og med 6. termin Selskapet hadde følgende formål: "Rensning av industrielt silisiumavfall". Etter kontroll av tilleggsoppgave for 6. termin 2012 fattet skattekontoret 23. november 2015 vedtak om tilbakeføring av fradragsført inngående avgift og ileggelse av tilleggsavgift. Ileggelsen av tilleggsavgift ble påklaget i brev av 3. desember Påklagd beløp er følgende: Termin Tilleggsavgift 6/ Det er ikke inngitt anmeldelse til påtalemyndigheten i saken. Skattekontorets innstilling har vært forelagt Klager AS ved advokat A som har kommentert denne i brev datert 3.mars Merknadene er innarbeidet i innstillingen. Kopi av følgende dokumenter er vedlagt innstillingen: Dok. nr. Dokument Dato 1 Forklaring til omsetningsoppgave Varsel om oppgavekontroll enkelte bilag Forklaring på tapsføringen E-post fra bostyrer Varsel om fastsettelse Tilsvar Vedtak om etterberegning Klage på vedtak Kommentarer til utkast til innstilling

3 Klagen gjelder Klagen omfatter følgende forhold: Ileggelse av tilleggsavgift med kr Ileggelse av tilleggsavgift 1.1 Sakens faktum Klager AS leverte 28. august 2015 en tilleggsoppgave til 6. termin 2012 som viste kr i avgift til gode. I merknadsfeltet til oppgaven var det angitt at "Det er markert at vedlegg til oppgaven er sendt til fylkesskattekontoret". I brev av 25. august 2015 fra Selskap 1 AS opplyses det følgende: "Vi viser til vedlagte tilleggsoppgave for 6. termin 2012 innsendt på vegne av vår klient, Klager AS, org nr xxx xxx xxx (heretter "Selskapet"). Selskapet er underkonkursbehandling, slik at oppgaven er signert av bostyrer B. Tilleggsoppgaven angir kr i fradragsberettiget inngående merverdiavgift og det samme beløp i avgift til gode, og innebærer reduksjon av tidligere innberettet utgående merverdiavgift som følge av tap på utestående fordringer, jf. merverdiavgiftsloven (mval.) 4-7. Den korrigerte avgiften er rapportert i tilleggsoppgave for 6. termin 2012 ettersom Selskapet ble tatt under konkursbehandling ved X tingretts kjennelse av XX 2012, jf. Merverdiavgiftshåndboken (2015) side 357 med henvisning til Skattedirektoratets fellesskriv av 11. oktober Den korrigerte avgiften er beregnet og angitt i utestående fakturaer mot Selskap 2 AS, som gjelder avgiftspliktige leveranser fra Selskapet til Selskap 2 i perioden mars til august Kopi av fakturaene følger som Vedlegg 1. Selskap 2 ble tatt under konkursbehandling ved X tingretts kjennelse av henholdsvis 14. august Bobehandlingen er fortsatt pågående. Bostyrer i Selskap 2 har i brev av 15. mai 2015 avgitt en uttalelse om dividendeutsiktene i boet, hvor det fremgår at det antas å bli en dividende til alminnelige kreditorer på 5-20 %. Kopi av brevet følger som Vedlegg 2. Konkursbehandlingen i Selskap 2 boet har pågått i ca 3 år. Uttalelsen fra bostyrer må derfor antas å gi uttrykk for et rimelig sikkert anslag på hvor stor dekning Selskapet maksimalt kan forvente å få på de utestående fordringene mot Selskap 2. Usikkerheten bostyrer gir uttrykk for knytter seg til dekningsgraden innenfor intervallet i anslaget på 5-20 %. På denne bakgrunn må det legges til grunn at midlene i Selskap 2 boet ikke vil gi fordringene dekning for mer enn 20 % av pålydende, og at Selskapet dermed må kunne anse 80 % av fordringenes pålydende som endelig konstatert tapt etter mval Det vises i denne sammenheng til tidligere Finansminister Sigbjørn Johnsens svar på spørsmål nr

4 fra stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde vedrørende forståelsen av mval. 4-7 i en situasjon som i foreliggende sak: "(...) Det er altså ikke stilt krav om at en konkursbehandling i skyldnerens bo er avsluttet. Det er tilstrekkelig at konkursbehandlingen gjør det klart at bomidlene ikke gir eller ikke vil gi fordringen dekning. Det kan dermed ikke stilles krav om at konkursbehandlingen i skyldneres bo er avsluttet før et utestående krav kan konstateres endelig tapt og beregningsgrunnlaget kan korrigeres. Avgiftsmyndighetene vil normalt godta en korrigering basert på et forsvarlig skjønn over hvilken dekning den enke/te fordring vil oppnå i boet. Når boet er oppgjort, må det eventuelt foretas en endelig korrigering." (vår understrekning)" En korrigering av den tidligere avgiftsrapporteringen basert på en skriftlig uttalelse fra bostyrer om dividendeutsiktene, som tar høyde for usikkerhet bostyrer gir uttrykk for med hensyn til dekningsutsiktene, må anses å være basert på et forsvarlig skjønn over hvilken dekning den enkelte fordring vil oppnå i boet (jf. ovennevnte). På denne bakgrunn har Selskapet i tilleggsoppgaven for 6. termin 2012 krevd tilbakebetalt 80 % av merverdiavgiften på de aktuelle fordringene mot Selskap 2. For ordens skyld opplyses at Selskapet kort tid etter konkursåpningen i Selskap 2 krevde 100 % merverdiavgiften på de aktuelle fordringene tilbakeført, og at skattekontoret i vedtak av 24.mai 2013 nektet slik korrigering. Vedtaket ble påklaget, men opprettholdt av skattekontoret i vedtak av 6. mars 2014 (skattekontorets saksreferanse 2012/xx). Vi mener at de vurderinger som ligger til grunn for vedtaket knyttet til Selskapets avgiftsrapportering i 2012 ikke gjør seg gjeldende på tilsvarende måte på nåværende tidspunkt." Skattekontoret varslet i brev av 14. september 2015 om en kontroll av tilleggsoppgaven. Skattekontoret hadde gjennomgått innsendte fakturaer, og ønsket en forklaring på hvorfor virksomheten hadde tapsført 100 % av utestående merverdiavgift, når opplysningene i følgebrevet var at 80 % av kravet kunne anses endelig konstatert tapt. I e-post av 18. september 2015 fra selskapets advokat gis det følgende tilbakemelding til skattekontorets varsel om kontroll: Det at beløpet i tilleggsoppgaven utgjør 100 % og ikke 80 % av merverdiavgiften skyldes en ren regne-/skrivefeil. Som det fremgår av det forklarende vedlegg til oppgaven kreves kun 80 % av merverdiavgiften tilbakeført. Summeres merverdiavgiften i fakturaene som er vedlagt forklaringen, skal beløpet være kr (80 % av kr ). Vi beklager denne åpenbare regne-/skrivefeilen i tilleggsoppgaven." Skattekontoret tok også kontakt med bostyrer for Selskap 2, som i e-post av 29. september 2015 opplyste om at Vi kan ikke endelig fastslå at det ikke vil bli dividende over 20 % ettersom det fremdeles gjenstår uavklarte forhold og bobehandlingen er pågående, men det er sannsynlig at dividenden ikke vil bli høyere enn dette." 3

5 Skattekontoret varslet i brev av 12. oktober 2015 om tilbakeføring av hele det tapsførte beløpet, samt ileggelse av tilleggsavgift. Skattekontoret viste til at Klager AS selv var under konkursbehandling, og at det fremdeles var stor usikkerhet knyttet til hva slags dividende selskapet kunne forvente seg fra bobehandlingen av Selskap 2. I tilsvar av 2. november 2015 anføres det at selskapet kan tapsføre 80 % av den utestående avgiften mot Selskap 2, og at det ikke er grunnlag for tilleggsavgift. Skattekontoret fattet 23. november 2015 vedtak om tilbakeføring av fradragsført inngående avgift med kr (differansen mellom tapsført avgift og 80 % av avgiftsbeløpet) samt ileggelse av tilleggsavgift med 20 %. Ileggelsen av tilleggsavgift ble påklaget i brev av 3. desember Skattekontorets vedtak og begrunnelse Vedrørende ileggelsen av tilleggsavgift siteres: På bakgrunn av det som er kommet frem under kontrollen finner skattekontoret at det er klart at virksomheten har ført 100 % fradrag for inngående avgift i sin tilleggsoppgave for 6. termin Ut ifra opplysningene i brevet vedlagt oppgaven skulle fradraget vært 80 %. Tovsen mener at det var en åpenbar skrivefeil i oppgaven da de skrev tilgode i stedet for tilgode. Dette fordi han mener at når vi sammenholder oppgavens tall med forklarende vedlegg og innsendte fakturaer er det åpenbart at det er en skrivefeil i oppgaven. Til dette vil vi bemerke at i vedlegget står det i annet avsnitt at "tilleggsoppgaven angir kr i fradragsberettiget inngående avgift og det samme tilgode." Beløpet er altså oppgitt til å være kr både i oppgaven og i vedlegget til oppgaven. Skattekontoret kan ikke se at dette er en åpenbar skrivefeil, da beløpet er gjentatt flere ganger og pkt 3.4 i retningslinjene for ileggelse av tilleggsavgift kommer derfor ikke til anvendelse. Når en virksomhet sender inn en tilleggsoppgave på et så stort beløp tilgode, og som gjelder korrigeringer tilbake i tid, forventes det at virksomheten er ekstra påpasselig med at beløpene i oppgaven er korrekte. Selv om det er virksomhetens medhjelper, i dette tilfellet bobestyrer, fritar det ikke virksomheten fra tilleggsavgift jf. merverdiavgiftsloven 21-3 annet ledd." 1.3 Klagers innsigelser Fra selskapets omtale av sakens faktiske side siteres: "I oppgaveskjemaet er det ført opp kr i fradragsberettiget inngående avgift, og dermed også samme beløp i avgift til gode. Dette beløpet utgjør 100 % av den tidligere innberettede merverdiavgiften knyttet til de utestående fordringer som anses endelig konstatert tapt. 4

6 I forklarende vedlegg til oppgaven ble det opplyst at Selskapet krevde tilbakeført 80 % av den tidligere innberettede avgiften, jf. det forklarende vedlegg side ( ) Kopi av fakturaene fulgte som vedlegg til oppgaven og forklaringen til skattekontoret. Disse viser at merverdiavgiften totalt utgjorde kr % av dette beløpet utgjør kr Som det fremgår av forklaringen til oppgaven krevde Selskapet kun 80 % av den totale merverdiavgiften tilbakeført. Det var således en regne- eller skrivefeil da det i oppgaveskjemaet ble skrevet et beløp som utgjør 100 % og ikke 80 % av merverdiavgiften. Feilen ble raskt og formodentlig relativt enkelt oppdaget av skattekontoret. Skattekontoret har likevel fattet vedtak om ileggelse av tilleggsavgift med kr , som utgjør 20 % av differansen mellom beløpet som ble skrevet i oppgaveskjemaet og avgiften som Selskapet opplyste at det ville kreve tilbakeført." Fra selskapets prinsipale anførsel (skyldkravet er ikke oppfylt) siteres: 3.2 Selskapets anførsler Selskapet anfører prinsipalt at skyldkravet ikke er oppfylt. Det vises i denne sammenheng til at: - det er gitt et forklarende vedlegg til oppgaven (se punkt 3.3.2) - feilen ved oppgaven må karakteriseres som en regne- eller skrivefeil (se punkt 3.3.3) - ileggelsen av tilleggsavgift fremstår som vilkårlig og sterkt urimelig da det ikke er utvist særlig skyld og den konkrete faren for tap har vært svært liten (se punkt 3.3.4) Subsidiært anføres det at den ilagte tilleggsavgiften innebærer en uforholdsmessig streng reaksjon og at tilleggsavgiften derfor uansett må reduseres til et lavere beløp (se punkt 3.4). 3.3 Prinsipalt - skyldkravet er ikke oppfylt Aktsomhetsnormen Skyldkravet innebærer at det ikke er tilstrekkelig å konstatere at det foreligger en feil ved avgiftsrapporteringen, for at det skal være adgang til å ilegge tilleggsavgift. Terskelen for når et avgiftssubjekt kan anses for å ha opptrådt uaktsomt er nært knyttet til avgiftssubjektets plikter ved avgiftsrapporteringen, jf. mval åttende ledd som foreskriver: "Den som har plikt til å gi opplysninger etter dette kapittelet, skal opptre aktsomt og lojalt. Avgiftssubjektet skal bidra til at avgiftsplikten i rett tid blir klarlagt og oppfylt, og også gjøre avgiftsmyndighetene oppmerksom på feil ved avgiftsberegningen." Denne aktsomhetsnormen har gitt grunnlag for å oppstille enkelte typetilfeller hvor det ikke er adgang til å ilegge tilleggsavgift. Disse typetilfellene kommer til uttrykk som "unntak fra tilleggsavgift" i Skattedirektoratets retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift punkt Forklarende vedlegg I retningslinjene, punkt 3.5, oppstilles et unntak hvor det er gitt et forklarende vedlegg til oppgaven. Retningslinjene angir at "hvor det på en utfyllende måte er redegjort for faktum og hvordan regelverket er vurdert, skal det ikke ilegges tilleggsavgift selv om skattekontoret er uenig i avgiftssubjektets vurdering av avgiftsplikten." 5

7 I foreliggende sak ble det vedlagt en forklaring til oppgaven og kopi av de aktuelle fakturaer som spesifiserte merverdiavgiften som ble krevd tilbakeført. Skattekontoret mottok med dette en redegjørelse for faktum og hvordan regelverket var vurdert, samt alle opplysninger som var relevante for avgiftsrapporteringen og som var nødvendige for å kontrollere om oppgaven var riktig. Som det fremgår av Skattedirektoratets retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift sitert over, skal det i et slikt tilfelle ikke ilegges tilleggsavgift selv om skattekontoret mener at Selskapets avgiftsrapportering er uriktig. Dette ble påpekt i Selskapets tilsvar til skattekontorets varsel om etterberegning av merverdiavgift og ileggelse av tilleggsavgift, uten at anførselen er behandlet i vedtaket. Det foreligger således en rettsanvendelsesfeil, som innebærer at vedtaket må oppheves som ugyldig Regne- eller skrivefeil I retningslinjene, punkt 3.4, oppstilles et unntak hvor det foreligger "åpenbare regne- eller skrivefeil i... omsetningsoppgavene". I foreliggende sak fremgår det av forklaringen til oppgaven at Selskapet ville kreve 80 % av avgiften tilbakeført. Fakturaene som ble vedlagt forklaringen viser at merverdiavgiften totalt utgjorde kr % av dette beløpet utgjør kr Det er således en åpenbar regne- eller skrivefeil da det i oppgaven ble skrevet kr Skattekontoret har i vedtaket anført at det ikke foreligger en åpenbar skrivefeil, da det også innledningsvis i en setning i det forklarende vedlegget er henvist til beløpet som ble krevet i oppgaven. Skattekontoret velger med dette å overse det som er poenget, nemlig at forklaringen opplyser at Selskapet krever tilbakeført 80 % av avgiften og at fakturaene viser at beløpet som er skrevet i oppgaven ikke samsvarer med dette. Beløpet som er angitt i oppgaven beror utvilsomt på en regne- eller skrivefeil. At feilen må karakteriseres som åpenbar, underbygges av den korte tiden det tok fra oppgaven ble innsendt til skattekontoret påpekte feilen, jf. skattekontorets brev av 14. september 2015 om kontroll av omsetningsoppgaven hvor det under "Hvilke opplysninger må dere sende inn?" heter "En forklaring på hvorfor det er ført fradrag for 100 % av tapet når man opplyser at det anses at 80 % kan avskrives". Det må følgelig legges til grunn at feilen beror på en åpenbar regneeller skrivefeil. Dette innebærer at det ikke er grunnlag for ileggelse av tilleggsavgift. Det foreligger således en rettsanvendelsesfeil, som innebærer at vedtaket må oppheves som ugyldig Adgang til å unnlate å ilegge tilleggsavgift I retningslinjene, punkt 3.1, påpekes det at mval er en "kan" bestemmelse. Retningslinjene angir at: "Selv om vilkårene for ileggelse er til stede, betyr ikke det at tilleggsavgift tilsiktes anvendt ved enhver uaktsom overtredelse. Det må vurderes om den aktuelle overtredelsen er så vidt klanderverdig at en reaksjon i form av tilleggsavgift er på sin plass." Sentrale momenter ved denne vurderingen er (i) den utviste skyld, (ii) størrelsen på det unndratte beløp, og (iii) den konkrete fare for tap i den aktuelle saken, jf. Merverdiavgiftshåndboken (2015) side 958. Selv om det aktuelle beløp ikke er ubetydelig, 6

8 må det legges til grunn at det ikke er utvist særlig skyld og at den konkret faren for tap har vært svært liten. Det vises til det som er påpekt ovenfor om at Selskapet på en aktsom og lojal måte har gitt de nødvendige opplysninger i vedlegg til oppgaven slik at skattekontoret på enkel og effektiv måte har kunnet kontrollere om oppgaven er riktig. Dette innebærer at skattekontoret ved bruk av "kan"-skjønnet burde avstått fra å ilegge tilleggsavgift. Da vedtak ikke gir uttrykk for at skattekontoret har foretatt en vurdering som nevnt over, fremstår vedtaket om ileggelse av tilleggsavgift som vilkårlig og sterkt urimelig. Vedtaket må derfor oppheves som ugyldig. Fra selskapets subsidiære anførsel (tilleggsavgiften innebærer en uforholdsmessig streng reaksjon) siteres: "3.4 Subsidiært - tilleggsavgiften innebærer en uforholdsmessig streng reaksjon For det tilfelle at skattekontoret til tross for ovennevnte ikke skulle frafalle tilleggsavgiften, anføres det at tilleggsavgiften på 20 %, som i dette tilfellet utgjør kr , innebærer en uforholdsmessig streng reaksjon. Det vises i denne sammenheng til det som er sagt ovenfor om at (i) det ikke er utvist særlig skyld, (ii) feilen fremstår som en åpenbar regne- eller skrivefeil, og (iii) at Selskapet på en aktsom og lojal måte har gitt de nødvendige opplysninger i vedlegg til oppgaven slik at skattekontoret på enkel og effektiv måte har kunnet kontrollere om oppgaven er riktig. Tilleggsavgiftens størelse er basert på normalsatsen for uaktsomme overtredelser. Denne kategorien omfatter blant annet enhver situasjon hvor en registrert næringsdrivende uriktig krever fradrag for inngående avgift uten at det foreligger skjerpende omstendigheter, selv om det ikke er gitt opplysninger i vedlegg til omsetningsoppgaven. Den påståtte uaktsomhet må karakteriseres som liten. Selskapet må da behandles på en mildere måte enn det som gjelder for typetilfellet hvor tilleggsavgift ilegges med 20 %. Tilleggsavgiften må derfor uansett reduseres til et lavere beløp, jf. Skattedirektoratets retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift punkt 4.4." Etter at innstillingen ble forelagt Klager ved advokat A, ble det i brev av bedt om at følgende merknader skulle inntas i innstillingen, det siteres: "Innstillingens punkt 1.4 Skattekontorets vurdering av klagen Partenes ulike syn på saken Skattekontoret påpeker innledningsvis at skattekontoret og Selskapet " ser veldig ulikt på denne saken, herunder hvordan selskapets feil ved levering av tilleggsoppgaven til 6. termin 2012 skal bedømmes ". Selskapet kan slutte seg til denne observasjonen. Partenes ulike oppfatning synes hovedsakelig å skyldes at skattekontoret mener spørsmålet om tilleggsavgift skal vurderes kun basert på tallene i oppgaven og forklaringen som ble gitt i følgebrevet, mens Selskapet mener spørsmålet må avgjøres basert på en helhetsvurdering av saken, herunder den relativt omfattende og langvarige prosessen mellom skattekontoret og Selskapet knyttet til sakens materielle spørsmål frem til tilleggsoppgaven ble innsendt. Bakgrunnen for tilleggsoppgaven for 6. termin 2012, som ble innsendt i august 2015, er at Selskapet allerede i oktober 2012 ved innsendelsen av omsetningsoppgaven for 4. termin 2012 krevde tilbakeført 100 % av merverdiavgiften på de samme fordringene. 7

9 Skattekontoret fattet 24. mai 2013 vedtak om etterberegning av hele avgiftsbeløpet og ila tilleggsavgift med 20 %. Vedtaket ble påklaget av Selskapet i brev av 5. juni Skattekontoret omgjorde 6. mars 2014 vedtaket, men kun for den del som gjaldt tilleggsavgiften. I august 2015 gjorde Selskapet så på nytt et forsøk på å få tilbakebetalt den innbetalte avgiften da Selskapet fortsatt ikke hadde fått dekning for noen del av fordringene. Kravet ble fremsatt i den aktuelle tilleggsoppgaven til 6. termin I forklaringen til tilleggsoppgaven ble det opplyst at Selskapet mente 80 % av fordringene kunne anses som tapt og at Selskapet derfor krevde 80 % av avgiften tilbakeført i tilleggsoppgaven. Vedlagt fulgte kopi av fakturaene og et brev fra skyldners bo som bekreftet at Selskapet ikke ville få dekning for mer enn % av fordringenes pålydende, altså at 80 % av fordringenes pålydende kunne anses som tapt. Ved en feil førte Selskapet opp 100 % av avgiften i oppgaven, dvs. det samme beløp som skattekontoret hadde nektet tilbakeført ved avgiftsrapporteringen i I forklaringen gjorde Selskapet også skattekontoret oppmerksom på bakgrunnen for saken, saksbehandlingen knyttet til denne og skattekontorets egen saksreferanse. Skattekontoret hadde med dette en klar oppfordring og Selskapet all grunn til å tro at skattekontoret ville behandle tilleggsoppgaven i lys av sakens bakgrunn og foreta en kontroll av det fremsatte krav. Det var akkurat dette som skjedde. Kort tid etter at tilleggsoppgaven var innsendt mottok Selskapet et brev fra skattekontoret med spørsmål om "hvorfor det er ført fradrag for 100 % av tapet når man opplyser at det anses at 80 % kan avskrives", jf. skattekontorets brev av 14. september Den åpenbare skrive- eller regnefeilen ble således avklart og skattekontoret godkjente at Selskapet fikk tilbakeført 80 % av merverdiavgiften. Skattekontoret vil likevel sanksjonere avgiftsrapportering. Detteer i skattekontorets innstillingen begrunnet med at: "Hvis man kun ser på tallene i omsetningsoppgaven, og forklaringen som ble gitt i følgebrevet, er det ingen grunn til å reagere på omsetningsoppgaven. Det var følgelig ingen åpenbar feil. Feilen ble avdekket ved at skattekontoret brukte ressurser på å etterprøve tallene." Forutsetningen om at man kun skal se på tallene i oppgaven og følgebrevet ved vurderingen av om det er grunnlag for å ilegge tilleggsavgift, innebærer et konstruert og klart uriktig faktisk grunnlag for avgjørelsen av sakens spørsmål. Faktum er at skattekontoret kontrollerte oppgaven fordi Selskapets forklaring til oppgaven ga skattekontoret grunn til det, og denne kontrollen avdekket at tallet i oppgaven berodde på en åpenbar regne- eller skrivefeil. I et slikt tilfelle skal det i henhold til Skattedirektoratets retningslinjer ikke ilegges tilleggsavgift. Dette utdypes nærmere nedenfor. Skattekontorets anførsel om manglende regneegenskaper Skattekontoret anfører at Selskapet har opptrådt uaktsom fordi "virksomheten burde ha vært i stand til å regne ut 80 % av den utestående avgiften". Etter Selskapets syn underbygger dette at beløpet som ble oppført i tilleggsoppgaven berodde på en åpenbar regne- eller skrivefeil. I et slikt tilfelle skal det ikke ilegges tilleggsavgift, jf. punkt 3.4 i Skattedirektoratets retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift. Skattekontorets anførsel om skjerpet aktsomhetskrav Skattekontoret anfører at det foreligger et skjerpet krav til aktsomhet fordi Selskapet var under konkursbehandling da tilleggsoppgaven ble innsendt. Det foreligger ikke rettskildemessig støtte for et slikt standpunkt. Skattekontoret begrunner sin anførsel med at 8

10 skattekontoret "anser det svært usannsynlig at en feilutbetaling på kr ville kunne bli tilbakebetalt av skattekontoret". Dette viser at skattekontoret nekter å akseptere sin misforståelse av konkursreglene. Som opplyst i Selskapets brev av 2. november 2015: "Skattekontorets eventuelle tilbakesøkingskrav av for mye tapsført avgift vil være et krav mot boet (massekrav), med prioritet foran alle andre usikrede krav, da det er tale om en innbetaling til konkursboet etter konkursåpning. Ettersom boet vil være i besittelse av avgiftsbeløpet som er utbetalt, vil boet også være i stand til å tilbakebetale eventuelt for mye tapsført avgift. Skattekontorets stilling som kreditor for krav på tilbakebetaling av for mye tapsført avgift er således ikke noe dårligere enn overfor en skyldner som ikke er konkurs. Tvert imot er skattekontoret stilling som kreditor for slike krav normalt bedre i en situasjon som i foreliggende sak, da Selskapets konkursbo, i motsetning til en skyldner som ikke er konkurs, ikke vil disponere over avgiftsbeløpet på annen måte enn å sikre det for utbetaling til boets kreditorer. Det kan videre opplyses at konkursboet per i dag har ca NOK 45 millioner på konto." (vår understrekning) Skattekontorets begrunnelse for et skjerpet aktsomhetskrav er således feilslått. Skattekontorets anførsel om at regne- eller skrivefeil og forklaring til oppgaven ikke fritar for tilleggsavgift. Skattekontoret anfører at det ikke foreligger en slik åpenbar regne- eller skrivefeil eller en forklaring til oppgaven som fritar for tilleggsavgift etter punkt 3.4 og 3.5 i Skattedirektoratets retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift. Skattekontorets angir følgende begrunnelse for at det ikke foreligger en åpenbar regne- eller skrivefeil: "Hvis man kun ser på tallene i omsetningsoppgaven, og forklaringen som ble gitt i følgebrevet, er det ingen grunn til å reagere på omsetningsoppgaven. Det var følgelig ingen åpenbar feil. Feilen ble avdekket ved at skattekontoret brukte ressurser på å etterprøve tallene." Som nevnt i punkt innebærer skattekontorets forutsetning om at man kun skal se på tallene i oppgaven og følgebrevet et konstruert og klart uriktig faktisk grunnlag for avgjørelsen av sakens spørsmål. Faktum er at skattekontoret kontrollerte oppgaven fordi Selskapets forklaring til oppgaven ga skattekontoret grunn til det, og denne kontrollen avdekket at tallet i oppgaven berodde på en åpenbar regne- eller skrivefeil. I et slikt tilfelle skal det i henhold til Skattedirektoratets retningslinjer ikke ilegges tilleggsavgift. Det skal som kjent foreligge klar sannsynlighetsovervekt for at de faktiske vilkårene for ileggelse av tilleggsavgift er oppfylt, herunder at det ikke foreligger en åpenbar regne- eller skrivefeil. Faktum i saken viser at det foreligger en regne- eller skrivefeil og at denne ved avgiftsrapporteringen ble forelagt skattekontoret på en slik måte at den fremsto som åpenbar. Skattekontorets reaksjon ved sitt brev av 14. september 2015 nevnt over, underbygger dette. Det foreligger derfor ikke grunnlag for ileggelse av tilleggsavgift. Videre anfører skattekontoret i innstillingen at: "( ) Denne saken gjelder ikke at skattekontoret og virksomheten har vært uenig i forståelsen av 4-7 første ledd. Saken gjelder at virksomheten ved en feil har tapsført et for stort beløp. Følgebrevet inneholder naturligvis ingen forklaring om at omsetningsoppgaven tapsfører et høyere beløp enn det virksomheten mener er rettmessig." 9

11 Det skattekontoret påstår i siste setning i sitatet over er også feil. Forklaringen opplyser at Selskapet anser 80 % av fordringene som tapt og at Selskapet derfor krever 80 % av avgiften tilbakeført i tilleggsoppgaven. Da 100 % av avgiften ble ført opp i oppgaven, følger det av forklaringen at "omsetningsoppgaven tapsfører et høyere beløp enn det virksomheten mener er rettmessig". Hvis det skattekontoret etterlyser er at det i forklaringen ikke står at Selskapet med vilje og viten har innrapportert et tilbakeføringsbeløp som Selskapet mener det ikke har krav på, så må dette bero på en misforståelse av unntaket for tilleggsavgift. Poenget er at forklaringen med vedlegg sett i sammenheng med oppgaven viser for skattekontoret at Selskapet ved en åpenbar regne- eller skrivefeil har ført opp et annet beløp i oppgaven enn det Selskapet mente å ha krav på, og at skattekontoret ved dette er gitt en klar foranledning til å kontrollere oppgaven. Situasjonen ligger således i kjernen av de tilfeller som er ment unntatt fra tilleggsavgift etter punkt 3.4 og 3.5 i Skattedirektoratets retningslinjer. Hvis Selskapet ikke hadde vedlagt forklaringen og kopi av underlagsdokumentasjonen til oppgaven, så hadde ikke skattekontoret blitt gjort oppmerksom på feilen og vurderingen av tilleggsavgift hadde i så fall blitt en annen. Det skal som kjent foreligge klar sannsynlighetsovervekt for at de faktiske vilkårene for ileggelse av tilleggsavgift er oppfylt, herunder at det ikke foreligger en slik forklaring til oppgaven som fritar for tilleggsavgift. Faktum i saken viser at Selskapet ved sin forklaring til oppgaven har gitt skattekontoret en klar foranledning til å kontrollere avgiftsrapporteringen, at dette faktiske skjedde og at skattekontoret raskt avdekket feilen. Det foreligger derfor ikke grunnlag for ileggelse av tilleggsavgift. Skattekontorets anførsel om at Selskapet er sterkt å bebreide (kan-skjønnet) Skattekontoret anfører at Selskapet er sterkt å bebreide og at feilen kunne påført staten et betydelig tap, og at det derfor bør ilegges tilleggsavgift. Selskapet deler ikke skattekontorets oppfatning. Selskapet mener at man har gjort det en aktsom og lojal næringsdrivende kan forventes å gjøre for å legge til rette for at skattekontoret vil kontrollere og avdekke utilsiktede feil ved avgiftsrapporteringen. Det er ikke feil ved avgiftsrapporteringen som i seg selv gir grunnlag for ileggelse av tilleggsavgift, men om avgiftssubjektet ikke har oppfylt sin aktsomhetsplikt. Det er ikke mulig med 100 % sikkerhet å unngå feil ved avgiftsrapporteringen, men avgiftssubjektet kan legge til rette for at skattekontoret vil kontrollere og avdekke en utilsiktet feil slik Selskapet har gjort i denne saken. Hva kunne Selskapet ha gjort annerledes? Skattekontoret har i innstillingen gjentatte ganger anklaget Selskapet for at det kan bebreides, men har ikke påpekt et eneste handlingsalternativ annet enn at "virksomheten burde ha vært i stand til å regne ut 80 % av den utestående avgiften". Selskapet har gjort det som kan kreves for å legge til rette for at en feil i oppgaven ville bli avdekket. Det faktum at skattekontoret oppdaget feilen kort tid etter at oppgaven var sendt inn, underbygger også dette. Det må som kjent foreligge klar sannsynlighetsovervekt for at skyldkravet er oppfylt. All den tid skattekontoret ikke engang kan påvise et handlingsalternativ, er dette beviskravet klart nok ikke oppfylt. Skattekontorets anførsel om at tilleggsavgiften ikke innebærer en uforholdsmessig streng reaksjon Skattekontoret anfører at man i "herværende sak befinner seg langt unna de tilfeller som kan omfattes av punkt 4.4", dvs. punkt 4.4. i Skattedirektoratets retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift som sier at tilleggsavgift skal ilegges med et redusert beløp enn standardsatsen når "avgiftssubjektets uaktsomhet anses som forholdsvis liten". 10

12 Selskapet viser til det som er sagt ovenfor om utvist skyld og fastholder sin subsidiære anførsel om at eventuell tilleggsavgift uansett må reduseres til et lavere beløp." 1.4 Skattekontorets vurdering av klagen Lovens vilkår for ileggelse av tilleggsavgift Skattekontoret vil innledningsvis bemerke at staten og selskapet ser veldig ulikt på denne saken, herunder hvordan selskapets feil ved levering av tilleggsoppgaven til 6. termin 2012 skal bedømmes ved anvendelsen av merverdiavgiftsloven 21-3 om tilleggsavgift. Etter 21-3 første ledd kan tilleggsavgift ilegges med inntil 100 prosent av fastsatt avgift etter 18-1 dersom det foreligger en forsettlig eller uaktsom overtredelse av loven eller forskrifter gitt i medhold av loven, som har eller kunne ha påført staten tap. Det er på det rene at det foreligger en overtredelse av merverdiavgiftsloven 4-7 første ledd. Virksomheten har tapsført 100 % av utestående avgift mot Selskap 2, når det kun forelå grunnlag for tapsføring av 80 %. Feilen innebar at virksomheten krevde utbetalt kr for mye. Overtredelsen av loven kunne påført staten tap. De objektive vilkår for ileggelse av tilleggsavgift er etter dette oppfylt. Spørsmålet blir da om virksomheten kan bebreides for denne feilen det subjektive vilkår for ileggelse av tilleggsavgift. Det er tilstrekkelig at det foreligger simpel uaktsomhet for å ilegge tilleggsavgift. Dersom avgiftssubjektet eller dens medhjelper burde forstå at handlingen kunne medføre overtredelse av lov eller forskrift, foreligger det uaktsomhet. Det må foreligge klar sannsynlighetsovervekt for at medhjelper har opptrådt uaktsomt, for å kunne ilegge tilleggsavgift. Bostyrer har sendt inn tilleggsoppgaven på vegne av konkursboet. I klagen anføres det at selskapet ikke har opptrådt uaktsomt. Skattekontoret mener det er liten tvil om at det var uaktsomt å tapsføre 100 % av den utestående avgiften når det kun forelå grunnlag for tapsføring av 80 %, slik at det ble tapsført kr for mye. Selv om feilen ikke ble gjort med vilje, er det etter skattekontorets syn åpenbart at virksomheten burde ha utvist markant større aktsomhet ved tapsføring av et så stort beløp. Virksomheten burde ha vært i stand til å regne ut 80 % av den utestående avgiften. 11

13 Skattekontoret legger også til at Klager AS selv var under konkursbehandling da kravet ble fremmet. Staten anser det svært usannsynlig at en feilutbetaling på kr ville kunnet bli tilbakebetalt av konkursboet. Dersom skattekontoret ikke hadde stanset utbetalingen av tilgodeoppgaven, ville konkursboet urettmessig fått utbetalt et stort beløp, noe som skjerper kravet til aktsomhet. Skattekontoret mener uaktsomheten i dette tilfellet trolig må bedømmes som grov, og i alle fall mot grensen til grov uaktsomhet. I vedtaket er det imidlertid lagt til grunn at virksomheten har utvist såkalt simpel uaktsomhet. Skattekontoret har besluttet ikke å endre dette til ugunst for virksomheten i klagerunden Hvorvidt tilleggsavgift bør ilegges, utøvelsen av kan-skjønnet I retningslinjene for ileggelse av tilleggsavgift punkt 3.1 heter det blant annet at det må vurderes om den aktuelle overtredelsen er så vidt klanderverdig at en reaksjon i form av tilleggsavgift er på sin plass, og at det kan ses bort fra bagatellmessige feil hos det ellers aktsomme og lojale avgiftssubjekt. Skattekontoret mener det er klart at feilen i denne saken ikke faller inn under denne kategorien. Denne saken gjelder en feil der staten kunne blitt påført et betydelig tap, og hvor virksomheten er sterkt å bebreide for feilen. Det er klart at tilleggsavgift da i utgangspunktet bør ilegges, noe skattekontoret mener også er tilfellet her Kommer ett av unntakene fra ileggelse av tilleggsavgift til anvendelse? Selv om lovens vilkår for ileggelse av tilleggsavgift er oppfylt, og skattekontoret mener at tilleggsavgift i utgangspunktet bør ilegges, må det også vurderes om feilen omfattes av ett av Skattedirektoratets unntak fra ileggelse av tilleggsavgift. Klager har her vist til punkt 3.4 om regne- eller skrivefeil, samt punkt 3.5 om forklarende vedlegg til oppgaven. I punkt 3.4 heter det at: Tilleggsavgift skal ikke ilegges ved åpenbare regne- eller skrivefeil i regnskap eller omsetningsoppgave. Tilleggsavgift ilegges likevel der feilen er av en slik art at feilen burde vært oppdaget i ettertid og avgiftssubjektet har unnlatt å gjøre avgiftsmyndighetene oppmerksom på feilen av eget tiltak." 12

14 I denne saken har virksomheten som nevnt tapsført kr i tilleggsoppgaven til 6. termin I følgebrevet av 25. august 2015 opplyses det at virksomheten har tapsført dette beløpet (kr ), og at virksomheten har hjemmel for dette fordi det foreligger grunnlag for tapsføring av 80 % av utestående avgift. Skattekontoret gjennomgikk den innsendte dokumentasjonen, og summerte all utgående avgift i de vedlagte fakturaene. Skattekontorets regnestykke viste at virksomheten hadde tapsført 100 % av utestående avgift. Skattekontoret fikk deretter bekreftet fra virksomheten at de hadde tapsført all utestående avgift, selv om meningen var at de bare skulle tapsføre 80 %. Skattekontoret mener en slik feil ikke omfattes av punkt 3.4 om åpenbare regne- eller skrivefeil. Dette var slett ingen åpenbar feil, men en feil som ble avdekket ved at skattekontoret brukte ressurser på å kontrollere at tallene stemte. Ettersom selskapet tilsynelatende hadde gjort en grundig jobb i forbindelse med levering av tilleggsoppgaven til 6. termin 2012, fremstår det svært overraskende at virksomheten kunne gjøre en slik grunnleggende feil. At feilen er grunnleggende, gjør den imidlertid langt fra åpenbar. Med bruk av profesjonelle medhjelpere fremsto det tvert om usannsynlig at virksomheten kunne gjøre en slik feil. Hvis man kun ser på tallene i omsetningsoppgaven, og forklaringen som ble gitt i følgebrevet, er det ingen grunn til å reagere på omsetningsoppgaven. Det var følgelig ingen åpenbar feil. Feilen ble avdekket ved at skattekontoret brukte ressurser på å etterprøve tallene. Samme begrunnelse gjør seg også gjeldene for punkt 3.5 om forklarende vedlegg til oppgaven. Denne saken gjelder ikke at skattekontoret og virksomheten har vært uenige i forståelsen av 4-7 første ledd. Saken gjelder at virksomheten ved en feil har tapsført et for stort beløp. Følgebrevet inneholder ingen forklaring om at omsetningsoppgaven tapsfører et høyere beløp enn det virksomheten mener er rettmessig Utmålingen av tilleggsavgift Når det er utvist uaktsomhet skal det normalt ilegges tilleggsavgift med 20 %, jf. retningslinjenes punkt 4.1. Etter punkt 4.4 kan tilleggsavgiften isteden fastsettes med et bestemt beløp dersom utvist uaktsomhet kan anses "forholdsvis liten", men det likevel er grunnlag for å reagere på forholdet med tilleggsavgift. 13

15 Skattekontoret mener herværende sak befinner seg langt unna de tilfeller som kan omfattes av punkt 4.4. Virksomheten har i denne saken sendt et følgebrev til tapsføringen, samt kopi av de utgående fakturaene som tapsføres. Dette er i utgangspunktet positivt. Skattekontoret vil likevel bemerke at dette normalt gjøres uoppfordret fordi skattekontoret uansett ofte tar ut store tilgodeoppgaver til kontroll. Virksomheten har også hatt flere kontroller tidligere. Klagers argumentasjon fremstår i realiteten i stor grad å rette seg mot at der virksomheten har sendt inn opplysninger slik at skattekontoret kan vurdere saken, så fritar dette for ansvar dersom skattekontoret oppdager feil. Dette kan ikke være riktig. Dersom skattekontoret ikke hadde benyttet ressurser på å etterprøve tapsføringen i denne saken, er det vanskelig å se for seg at konkursboet ville ha oppdaget en slik feil på eget initiativ. Skattekontoret mener virksomheten ved levering av tilleggsoppgaven for 6. termin 2012 åpenbart burde foretatt en bedre kontroll med tallene i omsetningsoppgaven slik at samsvarte med opplysningene gitt i vedlegget og fakturakopier. Staten ville ha blitt påført et betydelig tap dersom skattekontoret ikke hadde kontrollert omsetningsoppgaven. Skattekontoret fastholder derfor at det er grunnlag for å reagere på overtredelsen med å ilegge tilleggsavgift med 20 %. Etter at innstillingen ble forelagt selskapet, ønsker skattekontoret å knytte noen kommentarer til uaktsomhetsvurderingen. Skattekontoret mener at da selskapet selv er under konkursbehandling skjerpes aktsomhetskravet, fordi skatteetaten ikke ville hatt noen mulighet til å få uriktig utbetalt tapsført beløp fra konkursboet etter at konkursboet er avviklet. Skattekontoret er klar over at konkursreglene ville medført at skattekontoret ville fått et prioritert krav i boet, men dette ville vært til liten hjelp dersom konkursboet hadde blitt avviklet før feilen ble oppdaget. Beløpet ville allerede vært utbetalt til det konkursrammede selskapet. Skattekontorets innstilling til vedtak Skattekontoret foreslår etter dette at det fattes slikt V e d t a k : Skattekontorets vedtak fastholdes. 14

16 KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE: Nemndas medlem Frøystad har avgitt slikt votum: "Uenig i tilleggsavgift. Feilen er etter mitt syn rimelig klar gitt sakens historikk, jfr retningslinjer for tilleggsavgift pkt 3.4. Nevner også at det har formodningen mot seg at bostyrer bevisst skulle gjøre en slik feil." Nemndas medlemmer Rivedal, Ongre, Hines Grape og Stenhamar sluttet seg til Frøystad sitt votum. Det ble etter dette fattet slikt V e d t a k: Tilleggsavgiften oppheves. 15

KMVA 8845 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8845 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8845 Klager AS Ingress: KMVA 8845. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 30. oktober 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilleggsavgift,

Detaljer

KMVA 8762 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8762 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8762 Klager AS Ingress: KMVA 8762. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 13. juli 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen Saken gjelder:

Detaljer

KMVA 8548 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8548 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8548 Klager AS Ingress: KMVA 8548. Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 12. januar 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

KMVA 8527 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8527 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8527 Klager AS Ingress: KMVA 8527. Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 24. oktober 2014 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Klage over

Detaljer

KMVA 8878 Klager ENK. Ingress: KMVA Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8878 Klager ENK. Ingress: KMVA Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8878 Klager ENK Ingress: KMVA 8878. Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 29. oktober 2015 Saken gjelder: 20 % tilleggsavgift vedrørende urettmessig

Detaljer

KMVA 8674 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8674 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. KMVA 8674 Klager AS Ingress: KMVA 8674. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 26. mai 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilleggsavgift

Detaljer

KMVA 8677 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8677 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8677 Klager AS Ingress: KMVA 8677. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 5. mai 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Tilleggsavgift

Detaljer

KMVA 8717 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 21. oktober Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8717 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 21. oktober Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8717 Klager AS Ingress: KMVA 8717. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 21. oktober 2015. Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 30. april 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda avviste saken.

Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda avviste saken. KMVA 8124 B Klager DA Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 22.12.2014 / 17.09.2015 Klagenemnda avviste saken. Saken gjelder: Krav om dekning

Detaljer

KMVA 8770 Klager ANS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8770 Klager ANS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx. KMVA 8770 Klager ANS Ingress: KMVA 8770. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 2. juli 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilleggsavgift

Detaljer

KMVA 8745 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. desember Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8745 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. desember Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8745 Klager AS Ingress: KMVA 8745. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. desember 2015 - Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 17. august 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

KMVA 8657 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen

KMVA 8657 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen KMVA 8657 Klager Ingress: KMVA 8657. Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 23. mars 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Tilleggsavgift.

Detaljer

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Skattedirektoratet har den 10. januar 2012 fastsatt retningslinjer for behandling av saker der det kan ilegges tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven 21-3.

Detaljer

KMVA 8949 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager, organisasjonsnr. xxx xxx xxx.

KMVA 8949 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager, organisasjonsnr. xxx xxx xxx. KMVA 8949 Klager Ingress: KMVA 8949. Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager, organisasjonsnr. xxx xxx xxx. Klagedato: 18. desember 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilbakeføring

Detaljer

KMVA 7180 A Klager AS. KMVA 7180A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. juni 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 7180 A Klager AS. KMVA 7180A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. juni 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 7180 A Klager AS Ingress: KMVA 7180A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. juni 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 13.03.2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

KMVA 8753 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org.nr xxx xxx xxx

KMVA 8753 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org.nr xxx xxx xxx KMVA 8753 Klager AS Ingress: KMVA 8753. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org.nr xxx xxx xxx Klagedato: 15. september 2015 Klagenemnda endret tilleggsavgiften. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav meldinger SKD 14/11, 28. november 2011 Rettsavdelingen, avgift Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav Skattedirektoratet behandler i denne meldingen ettergivelse og nedsettelse av renter beregnet

Detaljer

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34 Klagesak nr. 5047 Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Saken gjelder fylkesskattekontorets etterberegning av utgående avgift som følge av at klager ikke hadde beregnet

Detaljer

KMVA 8649 KLAGER NUF. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager NUF, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8649 KLAGER NUF. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager NUF, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8649 KLAGER NUF Ingress: KMVA 8649. Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager NUF, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 13. mars 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Anmodning

Detaljer

KMVA 8689 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 20. oktober Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8689 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 20. oktober Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8689 Klager AS Ingress: KMVA 8689. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 20. oktober 2015. Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 24. mars 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003.

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. KLAGESAK Nr. 5036 Ingress: Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. Klagen gjelder etterberegnet merverdi- og investeringsavgift i medhold av merverdiavgiftsloven 55 første ledd nr.

Detaljer

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g:

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g: TVP-SAB/ack Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den reg nr. i sak nr 3071 vedrørende Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Klageren,

Detaljer

KMVA 8525 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8525 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8525 Klager AS Ingress: KMVA 8525. Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 17. desember 2014 Klagenemnda opphevet etterberegningen. Saken gjelder: Spørsmål

Detaljer

KLAGESAK NR A AS. Ingress: Klagenemndas avgjørelse i møte 29. mai 2006 i klagesak nr vedrørende A AS. Tilleggsavgift

KLAGESAK NR A AS. Ingress: Klagenemndas avgjørelse i møte 29. mai 2006 i klagesak nr vedrørende A AS. Tilleggsavgift KLAGESAK NR. 5638 A AS Ingress: Klagenemndas avgjørelse i møte 29. mai 2006 i klagesak nr. 5638 vedrørende A AS. Saken reiser spørsmål om ilagte renter og tilleggsavgift for et selskap som var uriktig

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g :

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g : Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g : Selskapets

Detaljer

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73 KLAGESAK NR 3661 Ingress: Kl nr 3661. Klagenemndas avgjørelse av 18. desember 1997 Etterberegnet utgående merverdiavgift for utlån av erstatningsbiler til verkstedskunder og bilkjøpere. Etterberegningen

Detaljer

KMVA 8948 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx MVA

KMVA 8948 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx MVA KMVA 8948 Klager AS Ingress: KMVA 8948. Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx MVA Klagedato: 5. april 2016 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Saken gjelder:

Detaljer

KLAGESAK NR 6741 Klager. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Uforklarte innskudd på bankkonto

KLAGESAK NR 6741 Klager. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Uforklarte innskudd på bankkonto KLAGESAK NR 6741 Klager Ingress: Kl. nr. 6741. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering av 20.august 2010 vedrørende Klager org. nr xxx xxx xxx Saken gjelder: Enkeltpersonforetak Skjønnsfastettelse

Detaljer

KMVA 8882 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8882 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8882 Klager AS Ingress: KMVA 8882. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 17. november 2015 Klagenemnda opphevet etterberegningen. Saken gjelder: 1. Kostnader

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g:

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g: Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende reg nr - A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Virksomhet:

Detaljer

KMVA 8767 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse ved 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8767 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse ved 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8767 Klager AS Ingress: KMVA 8767. Klagenemndas avgjørelse ved 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 2. september 2015 Klagenemnda endret tilleggsavgiften. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 105/99 Arkivsaksnr: 2013/164-45 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Detaljer

KMVA 8863 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager, org nr xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen.

KMVA 8863 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager, org nr xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen. KMVA 8863 Klager Ingress: KMVA 8863. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager, org nr xxx xxx xxx. Klagedato: 8. februar 2016 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Sletting av virksomhet

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager.

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager. Dato for Skattedirektoratets innstilling: 27. april 1998 KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager. Skattedirektoratet har avgitt slik

Detaljer

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger meldinger SKD 1/12 9. januar 2012 Rettsavdelingen, innkreving Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen 1 AGENDA Lovendringer (10 min) Frivillig registrering

Detaljer

KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager. Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget

KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager. Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget Klagenemndas avgjørelse av 20. november 1996 Bransje: Detaljhandel med utleie av radio,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas) NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00301-A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Side: 1 av 13 Retningslinjer for ileggels e av tilleggsavgift Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Hva handler retningslinjen om? Retningslinje for behandling av saker der det kan ilegges tilleggsavgift

Detaljer

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Klagesak nr. 6715 Klager Ingress: Kl nr 6715. Klagenemndas avgjørelse i møte den 21. juni 2010 vedrørende Klager, org. nr. xxx xxx xxx Saken gjelder: Tilbakeføring av inngående avgift. Klager har ikke

Detaljer

KMVA 8723 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8723 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8723 Klager AS Ingress: KMVA 8723. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 14. august 2015 Klagenemnda endret tilleggsavgiften. Saken gjelder: 1)Tilbakeført

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Helse Stavanger HF et gebyr på 400 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av transport og service/reparasjon av utstyr til hjemmebehandling.

Detaljer

Vedtak V2009-19 - ISS Facility Services AS - konkurranseloven 29 jf. 18 - overtredelsesgebyr

Vedtak V2009-19 - ISS Facility Services AS - konkurranseloven 29 jf. 18 - overtredelsesgebyr Advokatfirmaet Haavind AS Gaute Sletten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/709 MAB ELIS 549.4 Dato: 11.12.2009 Vedtak V2009-19 - ISS Facility Services AS - konkurranseloven 29 jf.

Detaljer

Produksjon av matfisk

Produksjon av matfisk Klagesak nr 5374A Klager AS Ingress: Klagenr 5374a. Klagenemndas avgjørelse av 22. august 2005. Saken gjelder: Ny behandling av klagesak nr 5374. Tilbakeføring av fradragsført inngående avgift fordi vilkårene

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/28. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/28. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/28 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager var ikke klar over nylig spleis i selskapet da klager la inn ordre om

Detaljer

Sammendrag 12/1546 01.11.2013

Sammendrag 12/1546 01.11.2013 Vår ref.: Dato: 12/1546 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert på grunn av sin rombakgrunn da B skole informerte Nav om at hennes barn oppholdt seg i utlandet. A forklarte at dette ikke stemte,

Detaljer

Skattedirektoratet. Uriktig oppkrevd MVA m.v. noen enkeltspørsmål. Skattekontorene. 1. Innledning

Skattedirektoratet. Uriktig oppkrevd MVA m.v. noen enkeltspørsmål. Skattekontorene. 1. Innledning Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Jørn Andreas Lyngstad 9.12.2011 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077016 2011/1062873 Skattekontorene Uriktig oppkrevd MVA m.v. noen enkeltspørsmål

Detaljer

Frister for endringer av avgiftsoppgjør

Frister for endringer av avgiftsoppgjør Frister for endringer av avgiftsoppgjør Et avgiftssubjekt kan etter merverdiavgiftsloven 18 3 første ledd kreve endring av avgiftsoppgjør til gunst tre år etter utløpet av den aktuelle terminen. Artikkelen

Detaljer

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947 Klagesak nr 7219 Klager dets konkursbo Ingress: Kl. nr. 7219. Klagenemndas avgjørelse av 12. desember 2011 vedrørende Klager, org nr. xxx xxx xxx Klagedato: 8. juli 2011 Klagenemnda stadfestet innstillingen.

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Brit Lisbeth Gaup Kverkild MEDL AP-V Einar Olav Larsen MEDL SP-V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Brit Lisbeth Gaup Kverkild MEDL AP-V Einar Olav Larsen MEDL SP-V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: Glassrommet, Herredshuset Verdal Dato: 24.08.2017 Tid: 08:30-10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1/1995 Klager: A Prosessfullmektig: - Innklaget:

Detaljer

DET KGL. JUSTIS- OG RUNDSKRIV G-134/89 (Dmst. 530) POLITIDEPARTEMENT Dato: 1.9.1989 2587/89 A-JT LA/cdj

DET KGL. JUSTIS- OG RUNDSKRIV G-134/89 (Dmst. 530) POLITIDEPARTEMENT Dato: 1.9.1989 2587/89 A-JT LA/cdj DET KGL. JUSTIS- OG RUNDSKRIV G-134/89 (Dmst. 530) POLITIDEPARTEMENT Dato: Jnr: 1.9.1989 2587/89 A-JT LA/cdj Mottaker: Skifterettene ENDRINGER I LOV OM MERVERDIAVGIFT OG I LOV OM AVGIFT PÅ INVESTERINGER

Detaljer

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger Offentlig versjon B2C Energy AS Postboks 5890 Majorstua 0308 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2006/1947-14 MAB VEMA 478.0 Saksbeh.: Vegard M. Aandal Dato: 29.03.2007 Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om

Detaljer

KMVA 8625 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager AS, org nr xxx xxx xxx

KMVA 8625 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager AS, org nr xxx xxx xxx KMVA 8625 Klager AS Ingress: KMVA 8625. Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager AS, org nr xxx xxx xxx Klagedato: 29. april 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilbakeføring

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/431), straffesak, anke over dom, (kommuneadvokat Ivar Otto Myhre) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/431), straffesak, anke over dom, (kommuneadvokat Ivar Otto Myhre) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. mai 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00867-A, (sak nr. 2008/431), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Kjetil Omholt) mot X kommune

Detaljer

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1)

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1) KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS Ingress: Kl nr 4181. Klagenemndas avgjørelse av 12. mars 2001. Klagers vederlagsfrie utleie av erstatningsbiler til kjøpere av bil eller reparasjonstjenester, skal avgiftsberegnes

Detaljer

KLAGESAK NR 3671. Klagenemnda (dissens 4-1) sluttet seg til Skattedirektoratets innstilling.

KLAGESAK NR 3671. Klagenemnda (dissens 4-1) sluttet seg til Skattedirektoratets innstilling. KLAGESAK NR 3671 Klagenemndas avgjørelse av 2. mars 1998 Ingress: Klager mottok ikke betaling for leveranser til et datterselskap. Da datterselskapet senere ble erklært insolvent, ble de aktuelle kundefordringene

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2001/4 Klager: A Innklaget: Christiania Markets Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tiger Consulting AS Postboks 61 Lambertseter 1101 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato Geir Tore Gaukerud 2009/277 08.02.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT

RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT LOGO RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT Rutineskrivets anvendelsesområde Dette rutineskrivet gjelder kommunens behandling av klager over parkeringsgebyr og tilleggsavgift

Detaljer

Klage på avkorting av produksjonstilskudd i jordbruket Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø

Klage på avkorting av produksjonstilskudd i jordbruket Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FA-V13 15/723 16/1741 Lisbet Nordtug 18.02.2016 Klage på avkorting av produksjonstilskudd i jordbruket 31.07.15 Utvalg Møtedato

Detaljer

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Utskriftsdato: 5.12.2017 12:26:55 Status: Gjeldende Dato: 12.12.2006 Nummer: HR-2006-2086-U Utgiver: Høyesterett Dokumenttype: Kjennelse Innholdsfortegnelse Tvangsfullbyrdelse.

Detaljer

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv.

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. Høringsnotat Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. 1 1. Innledning... 3 2. Tidligere ordning og gjeldende rett... 3 3. Direktoratets vurderinger og forslag... 4 3.1 Behovet

Detaljer

Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Skattedirektoratet meldinger SKD 10/05, 4. oktober 2005 Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

Foreldelse av krav på merverdiavgift til gode en oppsummering

Foreldelse av krav på merverdiavgift til gode en oppsummering Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Øistein Aamodt 8. september 2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 2005/22740 RR-AV/ØAa 762.5 Til fylkesskattekontorene Foreldelse av krav på merverdiavgift

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Reinertsen AS v/ advokat Frode Henning Antonsen Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Postboks 1234 Pirsenteret 7492 Trondheim Deres referanse Vår referanse Dato

Detaljer

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf.

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf. M Quest AS Høgliveien 30 1850 MYSEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/996-547 30.09.2011 Saksbehandler: Tage Eriksen Dir.tlf: 91 88 40 15 Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtaler om vaskeritjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8 Klager: X Innklaget: Sparebanken Møre Keiser Wilhelmsgt 29/33 0107 Oslo Saken gjelder: Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni

Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Linn Marstrander 77642131 14.12.2015 2015/5048-6 521.1 Deres dato Deres ref. Jan Hugo Haugslett Lakselvdal 9040 NORDKJOSBOTN

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-113 (arkivnr: 17/1375) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

Avkorting i tilskudd. Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd

Avkorting i tilskudd. Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd Avkorting i tilskudd Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd Tema videre Hva er avkorting? Hvorfor avkorting? Hvordan gjøre en avkorting saksbehandlingsregler

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

KMVA 8625 A Klager AS. Ingress: KMVA 8625A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8625 A Klager AS. Ingress: KMVA 8625A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. KMVA 8625 A Klager AS Ingress: KMVA 8625A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 29. april 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Spørsmål

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Alf Anders Øwre Innbygda 104 7629 YTTERØY Deres ref: Vår ref: AILWIG 2016/5676 Dato: 03.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:1719/330/1

Detaljer

Høringsmerknader - avgiftspliktiges korreksjoner til egen gunst

Høringsmerknader - avgiftspliktiges korreksjoner til egen gunst Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Kjetil Neset 18.03.2009 Telefon Deres referanse Vår referanse 22 66 13 93 2009/178840 SKATTEDIREKTORATET Postboks 6300 ETTERSTAD 0603 OSLO Høringsmerknader

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale på persontransporttjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Reaksjonsformer ved brudd på tilskuddsregelverket

Reaksjonsformer ved brudd på tilskuddsregelverket Reaksjonsformer ved brudd på tilskuddsregelverket Hanne Klægstad Kommunesamling for landbruksforvaltningen i Østfold Hvorfor kontroll? Det utbetales ca 10 mrd kroner i direktetilskudd året (etter søknad)

Detaljer

12/1314 01.11.2013. A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet.

12/1314 01.11.2013. A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet. Vår ref.: Dato: 12/1314 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet. Ombudet mente at skolens opplysninger

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-080 (arkivnr: 17/939) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra advokat A på lagdommerne B, C og D ved X lagmannsrett.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale for kurs beregnet på langtidsledige, mottakere av sosialhjelp og personer

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Semco AS Att. Gunnar Pedersen Postboks 29 1324 LYSAKER Deres referanse Vår referanse Dato 2009/91 13.11.2009 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

KMVA 8428B Klager AS. Ingress: KMVA 8428B. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8428B Klager AS. Ingress: KMVA 8428B. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8428B Klager AS Ingress: KMVA 8428B. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 22. mai 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Klage på

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Ski kommune et gebyr på 360 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av saksbehandlertjenester til barneverntjenesten. Klagenemnda fant at skyldkravet

Detaljer

TILLEGGSAVGIFT ETTER MERVERDIAVGIFTSLOVEN 21-3 (1) FØRSTE PUNKTUM.

TILLEGGSAVGIFT ETTER MERVERDIAVGIFTSLOVEN 21-3 (1) FØRSTE PUNKTUM. TILLEGGSAVGIFT ETTER MERVERDIAVGIFTSLOVEN 21-3 (1) FØRSTE PUNKTUM. Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 692 Leveringsfrist: Til sammen 16 460 ord 23.04.2012 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vedlikeholdsarbeider på Langset bru. Klagenemnda fant at klagers tilbud rettmessig var avvist

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7161 4.3.2008 VITAL PENSJON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7161 4.3.2008 VITAL PENSJON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7161 4.3.2008 VITAL PENSJON Condictio indebeti tilbakebetalingskrav etter feilutbetaling. Forsikrede (f. 1917) døde 1.3.05. Hun hadde forut for dødsfallet utbetaling av

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/105 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/105 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ Protokoll i sak 715/2013 for Boligtvistnemnda 04.09.13 Saken gjelder: Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider I klagen for

Detaljer

Protokoll i sak 722/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------

Protokoll i sak 722/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------ Protokoll i sak 722/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår

Detaljer

KMVA 8908 Klager ANS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8908 Klager ANS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8908 Klager ANS Ingress: KMVA 8908. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 6. februar 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Saken gjelder:

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2016/2730-5 Saksbehandler: Hanne Marthe Breivik Saksframlegg Vurdering av ileggelse av overtredelsesgebyr for oppføring av tiltak uten tillatelse

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/32 Klager: A Innklaget: Fearnley

Detaljer

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011 Klager: Genentech Inc. Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

DOK-2016-10 somsenter.no

DOK-2016-10 somsenter.no DOK-2016-10 somsenter.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-02-25 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-10 STIKKORD: Somsenter.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H pkt.

Detaljer