KMVA 8657 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KMVA 8657 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen"

Transkript

1 KMVA 8657 Klager Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 23. mars 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Tilleggsavgift. Spørsmålet om vilkårene for å kunne ilegge tilleggsavgift er oppfylt. Påklaget beløp utgjør kr Stikkord: Tilleggsavgift Bransje: Oppføring av bygninger Mval: 21-3 første ledd, 15-1 åttende ledd Skatteetaten.no Tilleggsavgift og andre reaksjoner 0

2 Innstillingsdato: 10. august 2015 KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse i møte 7. september 2015 i sak KMVA 8657 Klager. Skatt x har avgitt slik I n n s t i l l i n g : Klager, org. nr. xxx xxx xxx MVA, er registrert i Merverdiavgiftsregisteret med virkning fra 6. termin Selskapets formål er i Enhetsregisteret oppgitt å være Håndverkstjeneste i bygg og anlegg; snekkrer, murer, tømrer, flislegger, maler, tapesert, takmedarbeid og industrirenhold. Selskapet er registrert med næringskode Oppføring av bygninger. Etter avholdt oppgavekontroll for 6. termin 2014 fattet skattekontoret 10. mars 2015 vedtak om etterberegning - økning av utgående merverdiavgift med kr , økning av inngående merverdiavgift med kr , totalt kr å betale. Det ble videre ilagt tilleggsavgift med 20 % av etterberegnet beløp, kr Klage er mottatt fra X Regnskap AS ved NN den 23. mars Klagefristen er overholdt. Klagen omfatter kun ilagt tilleggsavgift. Påklaget beløp utgjør: Termin Utg. avgift Inng. avgift Tilleggsavg. Renter 6. termin Sum Det foreligger ingen anmeldelse i saken. Skattekontorets utkast til innstilling har vært forelagt klager i brev datert 9. juni Det er ikke mottatt merknader til innstillingen. 1

3 Kopi av følgende dokumenter er vedlagt innstillingen: Dok. nr. Dokument Dato 1 Varsel om avgrenset kontroll for 4. termin E-post - Forklaring til omsetningsoppgave Varsel om etterberegning og ileggelse av tilleggsavgift etter avgrenset kontroll 4 Tilsvar til varsel Vedtak om etterberegning og ileggelse av tilleggsavgift Klage Klagen gjelder Spørsmålet om vilkårene for å kunne ilegge tilleggsavgift er oppfylt. Sakens faktum Innehaver innberettet hovedoppgave for 6. termin 2014 den 5. februar Oppgaven var en 0-oppgave. På grunnlag av innsendt omsetningsoppgave varslet skattekontoret om avgrenset kontroll for 6. termin 2014 den 11. februar Det ble anmodet om innsendelse av diverse regnskapsdokumentasjon for terminen. Regnskapsfører sendte inn korrigert omsetningsoppgave den 16. februar Oppgaven viste kr i avgiftspliktig omsetning, utgående merverdiavgift på kr og inngående merverdiavgift på kr Totalt viste oppgaven kr å betale. I e-post 24. februar 2014 oversendte regnskapsfører forklaring og anmodet regnskapsdokumentasjon. Fra forklaringen siteres: "Vedlagt følger rapporter og dokumentasjon du etterspurte i brev av 11.februar d.m. Til din informasjon så sendte jeg inn mva oppgaven for termin 6 på grunnlag ev en manuell beregning. Etter at jeg registrerte bilagene så er det rapportert inn kr ,00 for mye og betale. Dette rettes opp. Virksomheten bedriver levering av håndverkstjenester, snekring, muring o.l." 2

4 Skattekontoret varslet selskapet om etterberegning økning av utgående merverdiavgift med kr , økning av inngående merverdiavgift med kr , og ileggelse av tilleggsavgift med kr (20 %) i varsel datert 25. februar Regnskapsfører innsendte tilsvar til varsel 9. mars Fra tilsvaret siteres: "På vegne av vår klient Klager påklager vi vedtaket om varsel om ilegging av tilleggsavgift med kr ,00. Vi har snakket med vår klient og fikk følgende forklaring. AA, som er innehaver, skulle endre bankkontonummeret for eventuell tilbakebetaling. Det nummeret som lå inne var ikke riktig. Vi som regnskapsfører har ikke tillatelse til å endre dette når vi sender inn mvaoppgaven. Ellers så kunne vi gjort det. For å få registrert det nye bankkontonummeret så måtte han legg inn null i omsetning og inngående merverdiavgift for å få godkjent oppgaven. Ha visste ikke om noen annen måte og endre dette på. Han har gjort dette i god tro. Det at den riktige oppgaven ikke ble sendt inn innen fristen skyldes stort arbeidspress hos den avgiftspliktige slik at bilagene ble levert for sent til oss. Den avgiftspliktige tenkte ikke på å varsle skatteetaten om feil levert oppgave siden han ikke visste at han hadde gjort noe galt og at momsoppgaven snart ble sendt inn av oss. At den avgiftspliktige eventuelt blir belastet med et gebyr for for sent innlevert oppgave kan vi forstå, men vi finner det urimelig at vår klient får denne "ekstrastraffen" og ber om forståelse for det inntrufne." Skattekontoret fattet den 10. mars 2015 vedtak om etterberegning av utgående merverdiavgift, økning av inngående merverdiavgift samt ileggelse av tilleggsavgift i samsvar med varslet. Da det kun er omtvistet om vilkårene om ileggelse av tilleggsavgift er oppfylt, vil begrunnelsen som knytter seg til etterberegning være fjernet fra innstillingen når det nedenfor siteres fra vedtaket. Skattekontorets vedtak og begrunnelse Skattekontoret fattet vedtak datert 10. mars 2015 med bl.a. følgende innhold: "Vedtak (...) Skattekontoret har videre med hjemmel i mval ilagt tilleggsavgift med 20 % av etterberegnet beløp. Tilleggsavgiften utgjør kr Se nærmere om begrunnelsen nedenfor. (...) 3

5 Begrunnelse for ileggelse av tilleggsavgift Skattekontoret har på bakgrunn av det faktum som fremkommer ovenfor ilagt tilleggsavgift med 20 % av tilbakeført inngående avgift kr , tilleggsavgiften utgjør kr Anførsler/forklaringer I tilsvar fra den avgiftspliktiges regnskapsfører datert bes det om at tilleggsavgift ikke ilegges med følgende begrunnelse: Innehaveren forklarer at han skulle endre bankkontonummeret for eventuell tilbakebetaling. Det nummeret som lå inne var ikke riktig. Regnskapsfører forklarer at han ikke har tillatelse til å endre dette ved innsendelse av oppgaven og derfor skulle innehaver gjøre dette. For å få registrert det nye bankkontonummeret måtte han legge inn null i omsetning og inngående avgift for å få godkjent oppgaven. Han visste ikke om noen annen måte og endre dette på. Han har gjort dette i god tro. Det at den riktige oppgaven ikke ble sendt inn innen fristen skyldes stort arbeidspress hos den avgiftspliktige slik at bilagene ble levert sent til oss. Den avgiftspliktige tenkte ikke på å varsle skatteetaten om feil levert oppgave siden han ikke visste at han hadde gjort noe galt og at momsoppgaven snart ble sendt inn av oss. At den avgiftspliktige eventuelt blir belastet et gebyr for for sent innlevert oppgave kan vi forstå, men vi finner det urimelig at vår klient får denne "ekstrastraffen" og ber om forståelse for det inntrufne. Skattekontorets vurdering Hjemmelsgrunnlaget for ileggelse av tilleggsavgift Ileggelse av tilleggsavgift er hjemlet i mval Bestemmelsen siteres: (1) Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne loven eller forskrifter gitt i medhold av loven, og veddet har eller kunne ha påført staten tap, kan ilegges inntil 100 prosent avgift i tillegg til merverdiavgiftfastsatt etter 18-1 og 18-4 første og annet ledd. Tilleggsavgift kan ilegges inntil ti år etter utløpet av den aktuelle terminen. (2) Den som ansvaret etter denne paragraf retter seg mot, svarer også for medhjelperes, ektefelles og barns handlinger. Skattedirektoratet har den 10. januar 2012 fastsatt retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift for å sikre lik behandling i saker om tilleggsavgift. Retningslinjene er sist revidert 21. oktober Ileggelse av tilleggsavgift krever at både de objektive og de subjektive straffbarhetsvilkår må være oppfylt. De objektive vilkår er at avgiftspliktige har overtrådt merverdiavgiftsloven med tilhørende forskrifter, slik at staten lider tap eller kunne ha lidt tap. Det subjektive vilkåret er at avgiftspliktige skal ha opptrådt uaktsomt eller forsettlig. Det er ikke krav om at avgiftspliktige hadde til hensikt å overtre loven, og ved ileggelse av tilleggsavgift er det ingen forutsetning om at det foreligger vinnings hensikt. Det er tilstrekkelig for å kunne ilegge tilleggsavgift at det er utvist vanlig (simpel) uaktsomhet. Utgangspunktet ved vurderingen av det konkrete tilfellet er at den avgiftspliktige plikter å settes seg inn i de regler som gjelder for beregning og innberetning av avgift for 4

6 virksomheten. En unnlatelse av å søke kunnskap om regelverket, eventuelt unnlate å sørge for å engasjere den nødvendige hjelp, anses i seg selv som uaktsomt. Det foreligger grov uaktsomhet der overtredelsen av lov eller forskrift anses som kvalifisert klanderverdig og avgiftssubjektet er sterkt å bebreide for den manglende aktsomheten. Grov uaktsomhet er ifølge retningslinjene typisk aktuelt der det ikke foreligger dokumentasjon for forsettlig overtredelse men at den avgiftspliktige «måtte forstå» at handlingen/unnlatelsen medførte overtredelse av lov eller forskrift. Forsett foreligger når avgiftssubjektet er klar over at han har overtrådt loven ved for eksempel enten å ha sendt en uriktig oppgave eller at han bevisst har unnlatt å sørge for å bli registrert i MVA- registeret til tross for at han har avgiftspliktig omsetning. Det følger videre av mval 21-3 annet ledd at et avgiftssubjekt også svarer for medhjelpers, herunder regnskapsførers handlinger. Det er således ikke ansvarsbefriende å overlate til andre å forestå regnskapsførsel mv. De vilkår som mval 21-3 første ledd stiller for bruk av tilleggsavgift gjelder tilsvarende for medhjelpere. Ved feil som er gjort av en medhjelper eller i samhandling med denne er det i utgangspunktet kun identifikasjon for alminnelig uaktsomhet. Det oppstilles spesielle beviskrav ved ileggelse av tilleggsavgift. Hvor ileggelsen bygger på uaktsomhet, er beviskravet klar sannsynlighetsovervekt. Hvor ileggelsen bygger på grov uaktsomhet eller forsett, må det være bevist utover enhver rimelig tvil at vilkårene er oppfylt. Beviskravet gjelder både i forhold til skyldkravet (om det er utvist uaktsomhet) og med hensyn til de faktiske forhold. Mval er en kan bestemmelse. Det skal foretas en konkret vurdering ved hvert enkelt forhold om det skal ilegges tilleggsavgift. Ved spesielle forhold kan tilleggsavgift unnlates ilagt, se retningslinjene pkt.3. Tilleggsavgift kan fastsettes med inntil 100 % av det beløp som har eller kunne ha påført staten tap. Det fremkommer av retningslinjene at normalsatsen ved uaktsomme overtredelser av regelverket er 20 % tilleggsavgift. Ved grovt uaktsomme eller forsettlige overtredelser er normalsatsene 40 % eller 60 % tilleggsavgift. Satsene ved grov uaktsomhet og forsett er i utgangspunktet de samme, men valg av den satsen som skal benyttes i den konkrete saken avgjøres ut fra en totalvurdering av avgiftssubjektets forhold. Individuelle forhold kan tilsi at normalsatsene fravikes. Skattekontorets konkrete vurdering av de objektive vilkår På bakgrunn av det som er kommet frem under kontrollen finner skattekontoret at det er klar sannsynlighetsovervekt for at virksomheten feilaktig har innlevert omsetningsoppgave med kr 0 å betale den Fristen for innlevering av oppgave for terminen var Varsel om kontroll ble sendt den og korrigert omsetningsoppgave ble innlevert Regnskapsutdrag med dokumentasjon ble innsendt den Innsendt dokumentasjon viser at avgift å betale skulle vært innberettet med kr

7 Bestemmelser i merverdiavgiftsloven anses derfor overtrådt med det resultat at staten er eller kunne bli påført tap. Skattekontorets konkrete vurdering av det subjektive vilkår Den avgiftspliktige har i omsetningsoppgaven for termin 6/2014 innberettet kr 0 å betale. Dette er begrunnet med at han når han skulle endre bankkontonummer ved en feil innleverte nulloppgave for terminen. Omsetningsoppgave med beløp for inngående og utgående avgift ble ikke sendt før etter at kontroll var varslet. Egenretting etter at kontroll er varslet fritar ikke for bruk av tilleggsavgift. Merverdiavgiftssystemet bygger på et selvdeklareringsprinsipp som forutsetter at den avgiftspliktige kjenner til reglene for innkreving og innberetning av mva. Den avgiftspliktige har regnskapsfører og burde forsikret seg om at han gjorde endring av kontonummer på korrekt måte og derfor ikke sendt inn nulloppgave for terminen, eventuelt korrigert dette innen fristen den Skattekontoret legger etter dette til grunn at det er bevist utover enhver rimelig tvil at det subjektive vilkåret er oppfylt. Utregning Som viset over skulle avgift å betale vært innberettet med kr mot innberettet kr 0. Som vist over etterberegnes avgift med kr Konklusjon Skattekontoret anser at vilkårene for å ilegge tilleggsavgift er oppfylt og ilegger tilleggsavgift med en sats på 20 %, som er normalsatsen når det foreligger uaktsomhet, på ikke innberettet mva kr Tilleggsavgiften utgjør kr " Klagers innsigelser På vegne av klager ber regnskapsfører om at vedtaket om ilegging av tilleggsavgift med kr frafalles. Det vises i hovedsak til tidligere argumentasjon gitt i tilsvar til varsel datert 9. mars I klageomgangen vil regnskapsfører påpeke at klager har handlet i god tro, og da synes regnskapsfører at det er urimelig at Skatteetaten opptrer på denne måten ved å ilegge tilleggsavgift. Dette er direkte næringsfiendlig, og minner om et aldri så lite regelrytteri. Regnskapsfører vet ikke helt hva skattekontoret ønsker å oppnå med dette, men noe respekt for skatteetaten som en fagetat bygger man ikke med slike vedtak. Regnskapsfører innrømmer at foretaket og ham ble veldig overrasket over vedtaket. Det er vist til at da saksbehandler kontaktet innehaver ved regnskapsfører i forbindelse med kontroll av omsetningsoppgaven for november og desember, var det en gemyttlig tone. Her var det bare å 6

8 sende over rapportene, så skulle dette gå greit. Så ender det opp med en tilleggsavgift. Det var meget overraskende og skuffende. Skattekontorets vurdering av klagen Skattekontoret fastholder ileggelsen av tilleggsavgift med 20 %. Vi viser til vår begrunnelse i vedtaket og tilføyer ytterligere: Skattekontoret vil nedenfor konstatere at de objektive og subjektive vilkår for ileggelse av tilleggsavgift er oppfylt. Klagers anførsler vil bli kommentert fortløpende under disse punktene. De objektive vilkår Innehaver har ved innsendelse av hovedoppgave for 6. termin 2014 innberettet en 0-oppgave, og dermed for lite merverdiavgift i strid med mval Nevnte bestemmelse er overtrådt, og etterberegningen av dette beløpet er heller ikke bestridt. Tilleggsavgift kan videre kun ilegges dersom overtredelsen har eller kunne ha påført staten tap, jf. mval Vilkåret er oppfylt dersom overtredelsen objektivt sett har eller kunne ha påført staten tap. Utgående merverdiavgift av skyldig merverdiavgift skal innberettes til staten i henhold til mval. 3-1 jf Når dette ikke er gjort kunne feilen ha utsatt staten for et avgiftstap dersom kontroll og etterfølgende etterberegning ikke var blitt foretatt. Skattekontoret finner på denne bakgrunn at det foreligger klar sannsynlighetsovervekt for at virksomheten har overtrådt merverdiavgiftsloven med det resultat at staten kunne ha blitt påført et avgiftstap dersom kontroll ikke var blitt i initiert. Overtredelsen anses skjedd når hovedoppgave for 6. termin 2014 ble registrert i merverdiavgiftssystemet den 5. februar Det subjektive vilkåret I tillegg til at overtredelsen har eller kunne ha påført staten tap, må det fra avgiftssubjektets side foreligge forsett eller uaktsomhet for at tilleggsavgift skal kunne anvendes. Skyldkravet 7

9 refererer seg kun til overtredelsen av lov eller forskrift, og ikke til følgen "har eller kunne ha påført staten tap". Skattekontoret må kunne påvise med klar sannsynlighetsovervekt at avgiftspliktige er å bebreide for at loven er blitt overtrådt. Det er imidlertid tilstrekkelig å påvise vanlig (simpel) uaktsomhet. Merverdiavgiftssystemet bygger på et selvdeklarerende system, og staten er derfor avhengig av at den avgiftspliktige setter seg inn i og kjenner de reglene som gjelder for beregning av utgående og inngående merverdiavgift. Plikten til å levere korrekte omsetningsoppgaver er helt sentral for næringsdrivende som driver avgiftspliktig virksomhet. Avgiftssubjektene skal bidra til at avgiftsplikten i rett tid blir klarlagt og oppfylt, og gjøre avgiftsmyndighetene oppmerksom på eventuelle feil ved avgiftsberegningen, jf. mval åttende ledd. Hensikten med bestemmelsen er å lovfeste en aktsomhets- og lojalitetsplikt knyttet til avgiftsoppgjøret. Innehaver har ved innsendelse av hovedoppgave for 6. termin 2014 innberettet en 0-oppgave, og dermed for lite merverdiavgift i strid med mval Klager har anført at feilen i Altinn ble foretatt i forbindelse med et forsøk på å få endret bankkontoopplysninger for eventuell tilbakebetaling av merverdiavgift. Skattekontoret finner det naturlig at i vurderingen av om et forhold må anses uaktsomt, så vil det være nærliggende å se hen til hva handlingsalternativet i den aktuelle situasjon ville ha vært. Skattekontoret viser til at avgiftspliktige her burde ha tatt kontakt med skattekontoret per telefon eller e-post for å få hjelp til å få endret bankkontonummeret i Altinn. Vi viser til at det også er mulig å få veiledning om hvordan man får endret bankkontonummer på internett ved bruk av søkemotor eller ved å gå direkte til Vi viser videre til at idet den aktuelle termin begynner legger Skattedirektoratet ut en tom merverdiavgiftsoppgave på Altinn-siden til den avgiftspliktige virksomhetens organisasjonsnummer. Faktisk innlevering av denne krever at avgiver klikker på tasten "kontroller skjema" og deretter tasten "signer og send inn". Etter at dette har skjedd, dukker det opp en kvittering hos avgiver som viser hvilke beløp som er innsendt. Her viste kvitteringen 8

10 kr 0. Avgiftspliktige forutsettes å ha kunnskap om at omsetningsoppgaven anses endelig levert for den aktuelle terminen når det trykkes på handlingen "signer og send inn". Skattekontoret viser til at man har mulighet til enhver tid til å avbryte innsendelse av omsetningsoppgaven forut for handlingen "signer og send inn". Vi mener videre det er uaktsomt at innehaver ikke har tatt kontakt med regnskapsfører/skattekontoret for å få hjelp med å rette opp 0-oppgaven innsendt på Altinn. Innehaver har mottatt en kvittering hvor det sto kr 0,-, og vi mener at denne opplysningen i det minste burde ha initiert en telefon eller e-post til regnskapsfører/skattekontor om feilen. Istedenfor valgte innehaver å overse opplysningen på kvitteringen, og ikke rette opp feilen ved å informere regnskapsfører eller skattekontoret om feilen begått i forbindelse med endring av bankkontonummer i Altinn. Det ovenstående viser at innehaver hadde handlingsalternativer som kunne ha sørget for at foretaket hadde opptrådt aktsomt og lojalt i forbindelse med endring av bankkontonummer og feilinnsendelse av omsetningsoppgaven. Det handlingsalternativet som ble valgt av innsender medførte at foretaket ikke engasjerte hjelp i forbindelse med endring av bankkontonummer eller gjorde avgiftsmyndighetene oppmerksom på feilen i avgiftsberegningen i ettertid. Valg av et annet handlingsalternativ kunne dermed ha sikret at selskapet hadde opptrådte aktsomt og lojalt i henhold til merverdiavgiftsloven 15-1 åttende ledd. Bestemmelsen lovfester som nevnt en aktsomhetsplikt, samt aktivitetsplikt for foretaket når feil blir gjort i forbindelse med innsendelse av en omsetningsoppgave. Vi viser til at feilen ble begått 5 dager før forfallsfrist for terminen, og at innehaver hadde tid og anledning til å få hjelp til å få korrigert feilen. I denne forbindelse viser regnskapsfører til at klager har handlet i god tro, og da synes regnskapsfører at det er urimelig at Skatteetaten opptrer på denne måten. Skattekontoret viser til at uaktsomhet foreligger når avgiftssubjektet burde forstått at handlingen kunne medføre overtredelse av lov eller forskrift, jf. retningslinjene pkt Skyldkravet referer seg som nevnt kun til overtredelsen av lov eller forskrift, og ikke til følgen om at staten har eller kunne ha vært påført tap. Det er ikke noe krav om at klager hadde til hensikt å overtre loven, eller at klager hadde vinnings hensikt for å kunne ilegge tilleggsavgift. 9

11 Videre er det forklart at avgiftspliktige ikke hadde oversendt bilag til regnskapsfører innen fristen for innrapportering og forfall for betaling av merverdiavgift. Det er vist til stort arbeidspress hos avgiftspliktige. Merverdiavgiftsloven 15-1 første og annet ledd fastsetter en plikt for alle avgiftssubjekter til å sende inn omsetningsoppgave, samt setter krav til innholdet i oppgaven. Omsetningsoppgaven skal vise samlet omsetning og uttak, omsetning og uttak som det etter mval. kapittel 6 ikke skal beregnes merverdiavgift av, utgående merverdiavgift, fradragsberettiget inngående merverdiavgift og avregning av utgående og inngående merverdiavgift for terminen jf. mval første ledd. Det følger videre av mval at beløp som nevnt i mval skal oppgis i omsetningsoppgaven for den terminen dokumentasjonen er utstedt. Skattekontoret viser til at enhver som har plikt til å levere omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven har bokføringsplikt etter bokføringsloven (bfl.) for den virksomhet som drives, jf. bfl. 2 annet ledd. Et terminoppgjør for merverdiavgift anses å utgjøre en regnskapsperiode som skal inneholde de spesifikasjoner som er angitt i blf. 5. Frist for ajourføring av regnskapsperioden følger den lovbestemte rapporteringsfristen (dvs. terminforfall). Det ovenstående innebærer at foretaket/medhjelper må påse at bokføring og spesifisering av bokførte opplysninger herunder salgsdokumentasjon er korrekt og nøyaktig i regnskapet, og at avgiftsregnskapet er à jour ved terminforfall. Dette da eventuelle feil i regnskapet vil medføre feil i avgiftsregnskapet og innsendte omsetningsoppgaver. Som en konsekvens av at avgiftspliktige ikke oversendte bilag til regnskapsfører innen fristen for innrapportering og forfall for betaling av merverdiavgift har regnskapet dermed ikke vært korrekt, nøyaktig og à jour ved terminforfall jf. blf. 5 og 7 annet ledd. Skattekontoret legger etter dette til grunn at selskapet ikke har vært tilstrekkelig aktsom i forbindelse med innsendelse av omsetningsoppgave og i kort tid etter at feilen var gjort. Feilen har medført en etterberegning av utgående merverdiavgift på kr Etter skattekontorets mening er både de objektive vilkårene og det subjektive vilkåret for ileggelse av tilleggsavgift dermed oppfylt. 10

12 Spørsmålet er videre om unntaksbestemmelsene i retningslinjene pkt. 3 kan komme til anvendelse. I henhold til mval og retningslinjene pkt. 3.1 er bestemmelsen om tilleggsavgift en "kan" bestemmelse. Det skal vurderes om den aktuelle overtredelse er så vidt klanderverdig at en reaksjon i form av tilleggsavgift er på sin plass. Det kan ses bort fra bagatellmessige feil hos det ellers aktsomme og lojale avgiftssubjekt. Det er likevel ikke slik at avgiftssubjektet har en "tabbekvote" som kan fylles før tilleggsavgift ilegges, jf. retningslinjene pkt Skattekontoret er av den oppfatning at overtredelsen som har skjedd og uaktsomheten knyttet til denne ikke er bagatellmessig. Som nevnt har kontrollen avdekket at merverdiavgift ikke er blitt innberettet etter regelverket. Innehaver har ikke engasjert hjelp eller kontaktet skattekontoret i forbindelse med endring av bankkontonummer eller ved feilinnsendelsen av 0- oppgaven. Innehaver har dermed ikke vist at feilen er forsøkt avverget. Dette er først gjort etter at selskapet har mottatt varsel om etterberegning på terminen. Vi har i denne forbindelse også lagt stor vekt på preventive hensyn da manglende reaksjon i form av tilleggsavgift i denne saken kan gi uheldige signaler om at avgiftssubjekter kan innrette seg etter merverdiavgiftsregelverket først etter at kontroll er blitt varslet. Avgiftspliktig plikter å sette seg inn i det materielle regelverket samt sørge for å få hjelp når feil begås i forbindelse med innsendelse av omsetningsoppgaver. Tilleggsavgiften er primært et virkemiddel for å sikre at avgiftssubjektene er aktsomme og lojale når de foretar innberetning av merverdiavgift ved innsendelse av en omsetningsoppgave. Ut fra formålet med tilleggsavgift og av kontrollhensyn samt den overtredelsen som har skjedd finner ikke skattekontoret at vilkårene for å unnlate bruk av tilleggsavgift er oppfylt. Regnskapsfører har vist til at det å ilegge tilleggsavgift i dette tilfellet er direkte næringsfiendlig, og minner om et aldri så lite regelrytteri. Regnskapsfører anfører at man ikke helt forstår motivet til Skatteetaten, men at man mister respekten for etaten som en fagetat med slike vedtak. Regnskapsfører innrømmer ærlig at foretaket og ham er veldig overrasket over vedtaket. Det er vist til at da saksbehandler kontaktet innehaver ved regnskapsfører i forbindelse med kontroll av omsetningsoppgaven for november og desember, var det en gemyttlig tone. Her var det bare å sende over rapportene, så skulle dette gå greit. Så ender det opp med en tilleggsavgift. Det var meget overraskende og skuffende. 11

13 Som tidligere nevnt viser skattekontoret til at merverdiavgiftssystemet er basert på at avgiftssubjektet selv beregner og innberetter skyldig merverdiavgift, gjennom såkalt "selvdeklarering". Det er med andre ord et tillitsbasert system. På grunn av risiko for svikt i evnen og viljen til å gi riktige opplysninger i denne forbindelse kan ikke avgiftssystemet utelukkende baseres på tillit. Skattekontoret har i denne sammenheng flere virkemidler for at avgiftssystemet skal kunne fungere. Den avgiftspliktige er underlagt en omfattende opplysningsplikt. Skattekontoret er gitt svært vide kontrollhjemler, og har effektive sanksjonsmuligheter som blant annet tilleggsavgift, anmeldelse og bokføringspålegg. Uten disse virkemidlene ville risikoen for avgiftsunndragelser øke. Avdekking av feil i en omsetningsoppgave etter innsendelse, og som ikke rettes opp av virksomheten før kontrolltiltak er iverksatt, vil som et klart utgangspunkt medføre at feilen blir skjønnsfastsatt i form av en etterberegning. Det vil i denne sammenheng foreligge en for stor risiko for avgiftsmyndighetene for at feil ikke blir korrigert dersom skattekontoret kun skulle oppfordre virksomheter til å kontrollere regnskapet og innberette feil etter innsendelse av hovedoppgaven. Samtidig vil en slik oppfordring fra skattekontoret til de næringsdrivende om å rette på eventuelle feil i innsendt omsetningsoppgave komme i strid med mval flg. og bestemmelsene i bfl. 5 om at terminoppgjør for merverdiavgift anses å utgjøre en regnskapsperiode, og at frist for ajourføring av regnskapsperioden følger den lovbestemte rapporteringsfristen (dvs. terminforfall). Det følger videre av bfl. 4 at bokføring, spesifikasjon og dokumentasjon av regnskapsopplysninger skal skje i samsvar med dertil følgende grunnleggende prinsipper, herunder prinsippet om nøyaktighet, dvs. opplysninger skal bokføres og spesifiseres korrekt og nøyaktig m.v. En eventuell oppfording fra skattekontoret vil derfor undergrave og komme i strid med disse bestemmelsene. Skatteetaten er en statlig etat med ansvar for fastsettelse og innkreving av blant annet merverdiavgift, og herunder også forvalte merverdiavgiftsregelverket. Når Skatteetaten går inn og overprøver riktigheten av en innsendt omsetningsoppgave, og derigjennom avdekker feil sikrer vi at riktig avgift blir fastsatt, samtidig som avgiftsprovenyet til staten blir korrekt. Det er derfor viktig for samfunnet og de næringsdrivende at skattekontoret har virkemidlene som kontroll og tilleggsavgift som pønal reaksjon når det avdekkes feil i avgiftsoppgjør. Virkemidlene kan forhindre avgiftsunndragelse og konkurransevridning. Vi vil også samtidig påpeke at dersom merverdiavgiftsregelverket er fulgt, og feil blir meldt inn før terminforfall, vil verken etterberegning bli foretatt eller tilleggsavgift ilagt. 12

14 Videre følger det av retningslinjene punkt 3.4 at det ikke skal ilegges tilleggsavgift ved åpenbare regne- eller skrivefeil i regnskap eller omsetningsoppgave. Tilleggsavgift ilegges likevel der feilen er av en slik art at feilen burde vært oppdaget i ettertid og avgiftssubjektet har unnlatt å gjøre avgiftsmyndighetene oppmerksom på feilen av eget tiltak. I dette tilfellet er det uomstridt at det foreligger en feil i innsendt omsetningsoppgave. Innehaver har likevel ikke gjort avgiftsmyndighetene oppmerksom på feilen av eget tiltak før kontroll var initiert. Skattekontoret kan derfor ikke se at denne unntaksbestemmelsen kommer til anvendelse. Skattekontoret legger videre til grunn at denne saken ikke gjelder frivillig retting etter retningslinjene pkt. 3.6, da korrigert omsetningsoppgave først ble innsendt etter at varsel om kontroll var gitt. Unntaksbestemmelsen kommer derfor ikke til anvendelse. Vilkårene for å ilegge tilleggsavgift i henhold til mval anses dermed oppfylt. Grunnlaget for ileggelsen av tilleggsavgift er det beløp som kan fastsettes med klar sannsynlighetsovervekt, her utgående merverdiavgift med kr med fradrag for inngående merverdiavgift på kr Ved uaktsomme overtredelser utgjør normalsatsen for tilleggsavgift 20 %, se retningslinjene punkt 4.1. Skattekontoret finner således at ilagt tilleggsavgift med kr , som tilsvarer 20 % av etterberegnet avgift blir å fastholde. Skattekontorets innstilling til vedtak Skattekontoret foreslår etter dette at det fattes slikt V e d t a k : Den påklagede ileggelsen av tilleggsavgift stadfestes. KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE: Nemndas medlem Frøystad har avgitt slikt votum: "Uenig i tilleggsavgift. Dette er ikke første gang næringsdrivende uforvarende leverer 0- oppgave i Altinn, jeg viser blant annet til klagenemndas tidligere saker KMVA 8108, 8157, 8307 og

15 Jeg minner for ordens skyld om Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift punkt 3.1 hvor skattekontorene er gitt hjemmel til selvstendig vurdering: "Merverdiavgiftsloven 21-3 er en kan -bestemmelse. Selv om vilkårene for ileggelse av tilleggsavgift er til stede, betyr ikke det at tilleggsavgift tilsiktes anvendt ved enhver uaktsom overtredelse. Det må vurderes om den aktuelle overtredelsen er så vidt klanderverdig at en reaksjon i form av tilleggsavgift er på sin plass. Det kan således ses bort fra bagatellmessige feil hos det ellers aktsomme og lojale avgiftssubjekt."" Nemndas medlemmer Rivedal, Ongre, Hines Grape og Stenhamar sluttet seg til skattekontorets innstilling. Det ble etter dette fattet slikt V e d t a k: Som innstilt. 14

KMVA 8717 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 21. oktober Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8717 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 21. oktober Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8717 Klager AS Ingress: KMVA 8717. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 21. oktober 2015. Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 30. april 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

KMVA 8762 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8762 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8762 Klager AS Ingress: KMVA 8762. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 13. juli 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen Saken gjelder:

Detaljer

KMVA 8548 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8548 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8548 Klager AS Ingress: KMVA 8548. Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 12. januar 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

KMVA 8677 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8677 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8677 Klager AS Ingress: KMVA 8677. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 5. mai 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Tilleggsavgift

Detaljer

KMVA 8845 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8845 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8845 Klager AS Ingress: KMVA 8845. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 30. oktober 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilleggsavgift,

Detaljer

KMVA 8527 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8527 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8527 Klager AS Ingress: KMVA 8527. Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 24. oktober 2014 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Klage over

Detaljer

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Skattedirektoratet har den 10. januar 2012 fastsatt retningslinjer for behandling av saker der det kan ilegges tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven 21-3.

Detaljer

KMVA 8674 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8674 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. KMVA 8674 Klager AS Ingress: KMVA 8674. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 26. mai 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilleggsavgift

Detaljer

KMVA 8878 Klager ENK. Ingress: KMVA Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8878 Klager ENK. Ingress: KMVA Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8878 Klager ENK Ingress: KMVA 8878. Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 29. oktober 2015 Saken gjelder: 20 % tilleggsavgift vedrørende urettmessig

Detaljer

KMVA 8770 Klager ANS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8770 Klager ANS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx. KMVA 8770 Klager ANS Ingress: KMVA 8770. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 2. juli 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilleggsavgift

Detaljer

Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda avviste saken.

Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda avviste saken. KMVA 8124 B Klager DA Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 22.12.2014 / 17.09.2015 Klagenemnda avviste saken. Saken gjelder: Krav om dekning

Detaljer

KMVA 8753 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org.nr xxx xxx xxx

KMVA 8753 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org.nr xxx xxx xxx KMVA 8753 Klager AS Ingress: KMVA 8753. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org.nr xxx xxx xxx Klagedato: 15. september 2015 Klagenemnda endret tilleggsavgiften. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

KMVA 8949 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager, organisasjonsnr. xxx xxx xxx.

KMVA 8949 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager, organisasjonsnr. xxx xxx xxx. KMVA 8949 Klager Ingress: KMVA 8949. Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager, organisasjonsnr. xxx xxx xxx. Klagedato: 18. desember 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilbakeføring

Detaljer

KMVA 8649 KLAGER NUF. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager NUF, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8649 KLAGER NUF. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager NUF, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8649 KLAGER NUF Ingress: KMVA 8649. Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager NUF, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 13. mars 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Anmodning

Detaljer

KMVA 8745 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. desember Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8745 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. desember Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8745 Klager AS Ingress: KMVA 8745. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. desember 2015 - Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 17. august 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

KMVA 8867 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8867 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8867 Klager AS Ingress: KMVA 8867. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 3. desember 2015. Klagenemnda opphevet tilleggsavgiften. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Side: 1 av 13 Retningslinjer for ileggels e av tilleggsavgift Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Hva handler retningslinjen om? Retningslinje for behandling av saker der det kan ilegges tilleggsavgift

Detaljer

KMVA 8525 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8525 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8525 Klager AS Ingress: KMVA 8525. Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 17. desember 2014 Klagenemnda opphevet etterberegningen. Saken gjelder: Spørsmål

Detaljer

KMVA 8948 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx MVA

KMVA 8948 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx MVA KMVA 8948 Klager AS Ingress: KMVA 8948. Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx MVA Klagedato: 5. april 2016 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Saken gjelder:

Detaljer

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav meldinger SKD 14/11, 28. november 2011 Rettsavdelingen, avgift Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav Skattedirektoratet behandler i denne meldingen ettergivelse og nedsettelse av renter beregnet

Detaljer

KLAGESAK NR 6741 Klager. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Uforklarte innskudd på bankkonto

KLAGESAK NR 6741 Klager. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Uforklarte innskudd på bankkonto KLAGESAK NR 6741 Klager Ingress: Kl. nr. 6741. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering av 20.august 2010 vedrørende Klager org. nr xxx xxx xxx Saken gjelder: Enkeltpersonforetak Skjønnsfastettelse

Detaljer

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003.

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. KLAGESAK Nr. 5036 Ingress: Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. Klagen gjelder etterberegnet merverdi- og investeringsavgift i medhold av merverdiavgiftsloven 55 første ledd nr.

Detaljer

KMVA 8882 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8882 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8882 Klager AS Ingress: KMVA 8882. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 17. november 2015 Klagenemnda opphevet etterberegningen. Saken gjelder: 1. Kostnader

Detaljer

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g:

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g: TVP-SAB/ack Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den reg nr. i sak nr 3071 vedrørende Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Klageren,

Detaljer

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34 Klagesak nr. 5047 Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Saken gjelder fylkesskattekontorets etterberegning av utgående avgift som følge av at klager ikke hadde beregnet

Detaljer

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73 KLAGESAK NR 3661 Ingress: Kl nr 3661. Klagenemndas avgjørelse av 18. desember 1997 Etterberegnet utgående merverdiavgift for utlån av erstatningsbiler til verkstedskunder og bilkjøpere. Etterberegningen

Detaljer

KMVA 8863 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager, org nr xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen.

KMVA 8863 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager, org nr xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen. KMVA 8863 Klager Ingress: KMVA 8863. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager, org nr xxx xxx xxx. Klagedato: 8. februar 2016 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Sletting av virksomhet

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g:

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g: Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende reg nr - A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Virksomhet:

Detaljer

KMVA 8767 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse ved 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8767 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse ved 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8767 Klager AS Ingress: KMVA 8767. Klagenemndas avgjørelse ved 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 2. september 2015 Klagenemnda endret tilleggsavgiften. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g :

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g : Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g : Selskapets

Detaljer

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger Offentlig versjon B2C Energy AS Postboks 5890 Majorstua 0308 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2006/1947-14 MAB VEMA 478.0 Saksbeh.: Vegard M. Aandal Dato: 29.03.2007 Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om

Detaljer

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1)

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1) KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS Ingress: Kl nr 4181. Klagenemndas avgjørelse av 12. mars 2001. Klagers vederlagsfrie utleie av erstatningsbiler til kjøpere av bil eller reparasjonstjenester, skal avgiftsberegnes

Detaljer

KLAGESAK NR A AS. Ingress: Klagenemndas avgjørelse i møte 29. mai 2006 i klagesak nr vedrørende A AS. Tilleggsavgift

KLAGESAK NR A AS. Ingress: Klagenemndas avgjørelse i møte 29. mai 2006 i klagesak nr vedrørende A AS. Tilleggsavgift KLAGESAK NR. 5638 A AS Ingress: Klagenemndas avgjørelse i møte 29. mai 2006 i klagesak nr. 5638 vedrørende A AS. Saken reiser spørsmål om ilagte renter og tilleggsavgift for et selskap som var uriktig

Detaljer

KMVA 8723 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8723 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8723 Klager AS Ingress: KMVA 8723. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 14. august 2015 Klagenemnda endret tilleggsavgiften. Saken gjelder: 1)Tilbakeført

Detaljer

Retningslinjer om pålegg om revisjon

Retningslinjer om pålegg om revisjon Retningslinjer om pålegg om revisjon meldinger SKD 9/12, 6. juli 2012 Rettsavdelingen Skattedirektoratet har fastsatt retningslinjer om pålegg om revisjon når årsregnskap ikke er utarbeidet i samsvar med

Detaljer

TILLEGGSAVGIFT ETTER MERVERDIAVGIFTSLOVEN 21-3 (1) FØRSTE PUNKTUM.

TILLEGGSAVGIFT ETTER MERVERDIAVGIFTSLOVEN 21-3 (1) FØRSTE PUNKTUM. TILLEGGSAVGIFT ETTER MERVERDIAVGIFTSLOVEN 21-3 (1) FØRSTE PUNKTUM. Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 692 Leveringsfrist: Til sammen 16 460 ord 23.04.2012 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

KMVA 8689 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 20. oktober Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8689 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 20. oktober Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8689 Klager AS Ingress: KMVA 8689. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 20. oktober 2015. Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 24. mars 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager. Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget

KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager. Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget Klagenemndas avgjørelse av 20. november 1996 Bransje: Detaljhandel med utleie av radio,

Detaljer

Næringslivets avgiftsforum

Næringslivets avgiftsforum Næringslivets avgiftsforum Finansdepartementet postmottak@fin.dep.no Vår dato 02.03.2015 Deres dato Deres referanse 21.11.2014 12/767 HØRING NY SKATTEFORVALTNMINGSLOV Vi viser til Finansdepartementets

Detaljer

Avkorting i tilskudd. Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd

Avkorting i tilskudd. Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd Avkorting i tilskudd Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd Tema videre Hva er avkorting? Hvorfor avkorting? Hvordan gjøre en avkorting saksbehandlingsregler

Detaljer

Avkorting i produksjonstilskudd Hva, hvorfor og hvordan. Kommunesamling - Vestfold 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll

Avkorting i produksjonstilskudd Hva, hvorfor og hvordan. Kommunesamling - Vestfold 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll Avkorting i produksjonstilskudd Hva, hvorfor og hvordan Kommunesamling - Vestfold 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll Temaer Hva er avkorting Hvorfor foreta en avkorting Saksbehandlingsregler

Detaljer

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Klagesak nr. 6715 Klager Ingress: Kl nr 6715. Klagenemndas avgjørelse i møte den 21. juni 2010 vedrørende Klager, org. nr. xxx xxx xxx Saken gjelder: Tilbakeføring av inngående avgift. Klager har ikke

Detaljer

KMVA 8625 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager AS, org nr xxx xxx xxx

KMVA 8625 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager AS, org nr xxx xxx xxx KMVA 8625 Klager AS Ingress: KMVA 8625. Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager AS, org nr xxx xxx xxx Klagedato: 29. april 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilbakeføring

Detaljer

meldinger SKD 10/08, 13. juni 2008

meldinger SKD 10/08, 13. juni 2008 Skatteetaten meldinger SKD 10/08, 13. juni 2008 Retningslinjer om bokføringspålegg og ileggelse av betinget tvangsmulkt ved overtredelse av bokføringslovgivningen Skattedirektoratet har utarbeidet retningslinjer

Detaljer

5. Ny skattemelding for merverdiavgift

5. Ny skattemelding for merverdiavgift 5. Ny skattemelding for merverdiavgift Deklarere Beregne Bokføre Innberette Temaer: Nye regnskapskonti Ny skattemelding Innberetning av innførselsmerverdiavgift for mva-registrerte Ny skattemelding for

Detaljer

KMVA 7180 A Klager AS. KMVA 7180A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. juni 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 7180 A Klager AS. KMVA 7180A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. juni 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 7180 A Klager AS Ingress: KMVA 7180A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. juni 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 13.03.2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

KMVA 8908 Klager ANS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8908 Klager ANS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8908 Klager ANS Ingress: KMVA 8908. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 6. februar 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Saken gjelder:

Detaljer

Skatteetaten. ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Postboks 748 Sentrum 0106 OSLO. Att: Kristine Baltzersen

Skatteetaten. ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Postboks 748 Sentrum 0106 OSLO. Att: Kristine Baltzersen Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Kristin Kotte 03.10.2014 21.11.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse 24 14 84 70 Kristine Baltzersen 2014/708814/KK/TJA ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

Klage på avkorting av produksjonstilskudd i jordbruket Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø

Klage på avkorting av produksjonstilskudd i jordbruket Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FA-V13 15/723 16/1741 Lisbet Nordtug 18.02.2016 Klage på avkorting av produksjonstilskudd i jordbruket 31.07.15 Utvalg Møtedato

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.02.2016 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett (1) Kommunen skal frata ansvarlig foretak ansvarsrett når foretaket: a. i vesentlig

Detaljer

Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler

Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler 1. Bakgrunnen for malene Plan- og bygningsmyndigheten skal påse at plan- og bygninglovgivningen overholdes i kommunen etter

Detaljer

Høringsnotat om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften Finansdepartementet 12.05.2011 Høringsnotat om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften Forslag om elektronisk levering av omsetningsoppgaver for merverdiavgift 1. Innledning Departementet

Detaljer

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv.

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. Høringsnotat Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. 1 1. Innledning... 3 2. Tidligere ordning og gjeldende rett... 3 3. Direktoratets vurderinger og forslag... 4 3.1 Behovet

Detaljer

6-9. Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett

6-9. Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett 6-9. Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett Publisert dato 21.10.2015 6-9. Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett (1) Lokal godkjenning for ansvarsrett kan trekkes tilbake når

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager.

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager. Dato for Skattedirektoratets innstilling: 27. april 1998 KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager. Skattedirektoratet har avgitt slik

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas) NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00301-A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Politianmeldelse - konsekvens av avkortning Samling Rogaland 29. Januar 2013 Henriette Evensen og Åge Andre Sandum Seksjon Direktetilskudd

Politianmeldelse - konsekvens av avkortning Samling Rogaland 29. Januar 2013 Henriette Evensen og Åge Andre Sandum Seksjon Direktetilskudd Politianmeldelse - konsekvens av avkortning Samling Rogaland 29. Januar 2013 Henriette Evensen og Åge Andre Sandum Seksjon Direktetilskudd Disposisjon: Kort om tilskuddskriminalitet Forholdet mellom anmeldelse

Detaljer

RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT

RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT LOGO RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT Rutineskrivets anvendelsesområde Dette rutineskrivet gjelder kommunens behandling av klager over parkeringsgebyr og tilleggsavgift

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett endringer i merverdiavgiftsloven mv.

Revidert nasjonalbudsjett endringer i merverdiavgiftsloven mv. meldinger SKD 7/10, 25. juni 2010 Rettsavdelingen, avgift Revidert nasjonalbudsjett 2010 - endringer i merverdiavgiftsloven mv. 1 Revidert nasjonalbudsjett 2010 2 Endringer i merverdiavgiftsloven 3 Endringer

Detaljer

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf.

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf. M Quest AS Høgliveien 30 1850 MYSEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/996-547 30.09.2011 Saksbehandler: Tage Eriksen Dir.tlf: 91 88 40 15 Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om

Detaljer

KMVA 8625 A Klager AS. Ingress: KMVA 8625A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8625 A Klager AS. Ingress: KMVA 8625A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. KMVA 8625 A Klager AS Ingress: KMVA 8625A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 29. april 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Spørsmål

Detaljer

Skattedirektoratet. Uriktig oppkrevd MVA m.v. noen enkeltspørsmål. Skattekontorene. 1. Innledning

Skattedirektoratet. Uriktig oppkrevd MVA m.v. noen enkeltspørsmål. Skattekontorene. 1. Innledning Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Jørn Andreas Lyngstad 9.12.2011 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077016 2011/1062873 Skattekontorene Uriktig oppkrevd MVA m.v. noen enkeltspørsmål

Detaljer

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette.

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette. 16-1. Forhold som kan medføre overtredelsesgebyr. Gebyrenes størrelse (1) Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav

Detaljer

Produksjon av matfisk

Produksjon av matfisk Klagesak nr 5374A Klager AS Ingress: Klagenr 5374a. Klagenemndas avgjørelse av 22. august 2005. Saken gjelder: Ny behandling av klagesak nr 5374. Tilbakeføring av fradragsført inngående avgift fordi vilkårene

Detaljer

KLAGESAK NR 4862. Bransje: Detaljhandel med motorkjøretøyer, import og omsetning av campingvogner

KLAGESAK NR 4862. Bransje: Detaljhandel med motorkjøretøyer, import og omsetning av campingvogner KLAGESAK NR 4862 Ingress: Klage nr. 4862. Klagenemndas avgjørelse av 5. mars 2003. Saken gjelder fylkesskattekontorets vedtak om etterberegning. Spørsmål om det var tatt ut eller omsatt campingvogner fra

Detaljer

KMVA 8421 A Klager AS. KMVA 8421A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 25. mai Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8421 A Klager AS. KMVA 8421A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 25. mai Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8421 A Klager AS Ingress: KMVA 8421A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 25. mai 2016 - Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 22. august 2014 Klagenemnda stadfestet innstillingen.

Detaljer

Overtredelsesgebyr pbl. 32-8

Overtredelsesgebyr pbl. 32-8 Overtredelsesgebyr pbl. 32-8 Fylkesmannen i Østfold juridisk avdeling rådgiver Yngve R. Romsvik seniorrådgiver Anne Danielsen Haugland Plan- og byggesakssamling for kommunene 30. april og 14. mai 2014

Detaljer

KMVA 8968 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8968 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8968 Klager AS Ingress: KMVA 8968. Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 20.februar 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Nekte videre

Detaljer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Inger Helene Iversen 31.08.2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077337 Espen Knudsen 2006/410820 /RR-RE/IHI / 812.1 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen

Detaljer

Merknader - endelig rapport

Merknader - endelig rapport Iregnskap AS Sandvegen 8 6413 MOLDE VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 17/5593 30.08.2017 Merknader - endelig rapport Finanstilsynet viser til stedlig regnskapsførertilsyn avholdt den 21. juni 2017 og

Detaljer

Finansdepartementet Postboks 80 Dep 0030 OSLO. Deres ref: 08/483 SL JA/KR. Dato: 10.01.2013

Finansdepartementet Postboks 80 Dep 0030 OSLO. Deres ref: 08/483 SL JA/KR. Dato: 10.01.2013 Finansdepartementet Postboks 80 Dep 0030 OSLO Deres ref: 08/483 SL JA/KR Dato: 10.01.2013 HØRING Forslag om å innføre hjemmel for toll- og avgiftsmyndighetene til å ilegge bokføringspålegg og betinget

Detaljer

Finansdepartementet 4. mai Høringsnotat

Finansdepartementet 4. mai Høringsnotat Finansdepartementet 4. mai 2009 Høringsnotat Forslag om å oppheve adgangen til papirinnlevering av kompensasjonsoppgave for merverdiavgift etter kompensasjonsloven 7 1. Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

Saksbehandler: Therese Bruun Arkiv: GNR 110/287 Arkivsaksnr.: 03/ Dato:

Saksbehandler: Therese Bruun Arkiv: GNR 110/287 Arkivsaksnr.: 03/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Therese Bruun Arkiv: GNR 110/287 Arkivsaksnr.: 03/00287-016 Dato: 19.05.2005 110/287, LANGES GATE 5, MISJONSKIRKEN KLAGE PÅ ILAGT TVANGSMULKT INNSTILLING TIL: Formannskapet

Detaljer

Det vises til Datatilsynets tilsynets varsel om vedtak og overtredelsesgebyr av 16. april 2013 og virksomhetens merknader i brev av 14. mai 2013.

Det vises til Datatilsynets tilsynets varsel om vedtak og overtredelsesgebyr av 16. april 2013 og virksomhetens merknader i brev av 14. mai 2013. Retura Sør-Trøndelag Postboks 94 7301 ORKANGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato TEV/450/99/2013 12/00571-8/HTE 3. juli 2013 Retura Sør-Trøndelag - bruk av GPS - vedtak og overtredelsesgebyr

Detaljer

Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji

Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji Oppdragsgiver: Sámediggi/Sametinget Utarbeidet av: Consis Karasjok AS Dato: 05.03.12 FORORD Consis Karasjok AS har utført kontroll av regnskapet som danner

Detaljer

Vedtak om avkorting i produksjonstilskudd grunnet brudd på annet regelverk

Vedtak om avkorting i produksjonstilskudd grunnet brudd på annet regelverk Vår dato: 21.01.2016 Vår referanse: Deres dato: Deres referanse: Vedtak om avkorting i produksjonstilskudd grunnet brudd på annet regelverk Landbruksdirektoratet viser til klage datert 29.5.2015 på Fylkesmannen

Detaljer

Kort om kompensasjonsordningen - og da særlig kompl. 4 (3), jf. kompensasjonsforskriften 7

Kort om kompensasjonsordningen - og da særlig kompl. 4 (3), jf. kompensasjonsforskriften 7 Kort om kompensasjonsordningen - og da særlig kompl. 4 (3), jf. kompensasjonsforskriften 7 Seniorskattejurist Kristine Eltvedt Fiane Spesialrevisor Marit Olstad Kompensasjonsloven rettskilder Lov av 12.

Detaljer

Vedtak om sanksjon i form av overtredelsesgebyr - brudd på valgloven 9-9 om offentliggjøring av valgresultater og prognoser

Vedtak om sanksjon i form av overtredelsesgebyr - brudd på valgloven 9-9 om offentliggjøring av valgresultater og prognoser Svelviksposten Dag Wathne Vår ref.: 15/1118-5/LEK Deres ref.: Dato: 27.10.2015 Vedtak om sanksjon i form av overtredelsesgebyr - brudd på valgloven 9-9 om offentliggjøring av valgresultater og prognoser

Detaljer

Høringsmerknader - avgiftspliktiges korreksjoner til egen gunst

Høringsmerknader - avgiftspliktiges korreksjoner til egen gunst Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Kjetil Neset 18.03.2009 Telefon Deres referanse Vår referanse 22 66 13 93 2009/178840 SKATTEDIREKTORATET Postboks 6300 ETTERSTAD 0603 OSLO Høringsmerknader

Detaljer

Horingsnotat forskrift om overtredelsesgebyr etter motorferdselloven 12 b

Horingsnotat forskrift om overtredelsesgebyr etter motorferdselloven 12 b DIREKTORATET Horingsnotat forskrift om overtredelsesgebyr etter motorferdselloven 12 b Miljødirektoratet sender med dette ut forslag om ny forskrift om overtredelsesgebyr for visse overtredelser av motorferdselslovgivningen.

Detaljer

Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji

Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji Oppdragsgiver: Sámediggi/Sametinget Utarbeidet av: Consis Karasjok AS Dato: 04.02.2014 FORORD Consis Karasjok AS har utført kontroll av regnskapet som danner

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

KMVA 8626A Klager AS. Ingress: KMVA 8626A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8626A Klager AS. Ingress: KMVA 8626A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. KMVA 8626A Klager AS Ingress: KMVA 8626A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 29. april 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Spørsmål

Detaljer

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Utskriftsdato: 5.12.2017 12:26:55 Status: Gjeldende Dato: 12.12.2006 Nummer: HR-2006-2086-U Utgiver: Høyesterett Dokumenttype: Kjennelse Innholdsfortegnelse Tvangsfullbyrdelse.

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 2 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 2 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 201708/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 2 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2017. Ved

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 2 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 2 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-09/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 2 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO YIT AS Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/469 MAB VEMA 471.5 Dato: 08.07 2011 Vedtak V2011-14 YIT AS Haug og Ruud AS konkurranseloven 29, jf. 19 første ledd vedtak om ileggelse

Detaljer

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Kundenotat 13/2015 Dato 27.04.2015 Referanse Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Målgruppe: Ansatte i økonomienheten hos DFØs regnskapskunder.

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Alf Anders Øwre Innbygda 104 7629 YTTERØY Deres ref: Vår ref: AILWIG 2016/5676 Dato: 03.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:1719/330/1

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 16/11, 20. desember 2011 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. januar 2012 gjeninnføres fritaket

Detaljer

KMVA 8428B Klager AS. Ingress: KMVA 8428B. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8428B Klager AS. Ingress: KMVA 8428B. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8428B Klager AS Ingress: KMVA 8428B. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 22. mai 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Klage på

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Innehaver: Petroleum Technology Company AS, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 7. november 2007

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

meldinger Nye kontrollbestemmelser i merverdiavgiftsloven SKD 6/13, 4. juni 2013 Rettsavdelingen, avgift

meldinger Nye kontrollbestemmelser i merverdiavgiftsloven SKD 6/13, 4. juni 2013 Rettsavdelingen, avgift Nye kontrollbestemmelser i merverdiavgiftsloven meldinger SKD 6/13, 4. juni 2013 Rettsavdelingen, avgift 1 Innledning 2 Kontrollopplysninger fra avgiftssubjektet mv. 3 Kontrollopplysninger fra tredjepart

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8 Klager: X Innklaget: Sparebanken Møre Keiser Wilhelmsgt 29/33 0107 Oslo Saken gjelder: Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

Foreldelse av krav på merverdiavgift til gode en oppsummering

Foreldelse av krav på merverdiavgift til gode en oppsummering Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Øistein Aamodt 8. september 2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 2005/22740 RR-AV/ØAa 762.5 Til fylkesskattekontorene Foreldelse av krav på merverdiavgift

Detaljer