KLAGESAK NR Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73"

Transkript

1 KLAGESAK NR 3661 Ingress: Kl nr Klagenemndas avgjørelse av 18. desember 1997 Etterberegnet utgående merverdiavgift for utlån av erstatningsbiler til verkstedskunder og bilkjøpere. Etterberegningen er begrunnet med at de nevnte utlån er avgiftspliktig fordi bilene må anses tatt ut av virksomheten for bruk til personbefordring. Avgift skal således beregnes som ved uttak etter mval 14 annet ledd nr 5. Tilleggsavgift ilagt med 15%. Tilleggsavgift for unnlatt tilbakeføring av inngående avgift ved salg av en utleiebil etter forskrift nr 90 2 samt 20% tilleggsavgift på 20% for manglende beregning av merverdiavgift på privatbruk av en varebil var også påklaget.. Klagenemnda (3-2) opphevet etterberegning av utgående avgift idet avgift på utlånene ville medføre dobbel avgiftsberegning. Utlånene var inkalkulert i allerede avgiftspliktige bilsalg og verkstedstjenester. Finansdepartementet omgjorde etter anmodning fra Skattedirektoratet klagenemndas vedtak. Departementet var enig med direktoratet i at klagenemndas vedtak ikke var i samsvar med merverdiavgiftsloven 3 og 14 annet ledd nr 5. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73 Forskrift nr Forskrift nr 17 4 JLy

2 TVP-JLY 1997 Dato for Skattedirektoratets innstilling: 27. februar KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse 18. desember 1997 i sak nr vedrørende reg nr. xxx xxx xx - Klageren AS. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g : Selskapet ble registrert i avgiftsmanntallet fra og med siste termin Virksomheten består i bilhandel, bilreparasjoner m.v.. På grunnlag av bokettersyn i tiden september/oktober 1995 for årene 1993 og 1994 fattet Fylkesskattekontoret den 22. januar 1996 med hjemmel i merverdiavgiftsloven 55 nr. 2 og investeringsavgiftsloven 7 følgende vedtak om etterberegning: Termi Utgående Investeringsavgi Renter Tilleggsavgif Till.(%) n avgift ft t 3/ / %

3 3/ / % 3/ % Sum Renter er beregnet frem til 10. februar 1996 etter merverdiavgiftsloven 37 første ledd. Tilleggsavgift er ilagt med hhv. 15 og 20 % etter merverdiavgifts-loven 73. For så vidt gjelder etterberegningene, er det bare beløpet på kr for termin 3/94 som er gjenstand for klage, mens samtlige tre poster av ilagt tilleggsavgift er påklaget (se tabellen). Klage til Klagenemnda for merverdiavgift fra Klageren AS er datert hhv. den 15. februar 1996 (foreløpig klage) og 8. mars 1996 (fullstendig klage). Klagefristen anses overholdt. Fylkesskattekontorets redegjørelse ble sendt klager den 18. mars Tilsvar er ikke inngitt. Saken er ikke brakt inn for domstolene. Saken ble mottatt i Skattedirektoratet den 11. april /. Kopi av følgende dokumenter er vedlagt innstillingen til nemndsmedlemmene: Dok nr 1: Bokettersynsrapporten datert 22. november 1995

4 - 4 - Dok nr 3: Klagers merknader til varselet ved brev datert 11. januar 1996 med vedlegg Dok nr 4: Fylkesskattekontorets vedtak datert 22. januar 1996 Dok nr 5: Foreløpig klage ved brev datert 15. februar 1996 Dok nr 7: Fullstendig klage datert 8. mars 1996 Dok nr 8: Brev fra fylkesskattekontoret til klager datert 18. mars 1996 Dok nr 10: Fylkesskattekontorets redegjørelse til Klagenemnda datert 15. mars 1996 Dok nr 11: 1993 Skattedirektoratets melding (Av 19/93) av 9. november SAKEN GJELDER : 1. Etterberegnet utgående avgift på utlån av erstatningsbiler til klagers verkstedkunder og bilkjøpere. Begrunnelsen er at det er tale om uttak av virksomhetens utleiebiler for bruk til personbefordring, jf merverdiavgiftsloven 14 annet ledd nr Ilagt tilleggsavgift på 15 % vedrørende ovennevnte forhold. 3. Ilagt tilleggsavgift på 15 % vedrørende manglende tilbakeføring av inngående avgift ved salg av bil som har vært brukt under 8 måneder i utleievirksomheten, jf forskrift nr 90 2 nr Ilagt tilleggsavgift på 20 % vedrørende manglende beregning av

5 - 5 - utgående ved arbeidstakers private bruk av varebil. avgift 5. Renter. SKATTEDIREKTORATETS MERKNADER: Generelt om klagers virksomhet Klageren AS driver salg av nye og brukte person- og varebiler, reparasjon av biler, bilutleie, samt salg av deler. Selskapet er heleid av A eiendom AS, som fremstår som et rent eiendomsselskap. Klageren AS har i ettersynsperioden drevet med utleie av personog varebiler. Utleiebilene brukes til utleie både med og uten vederlag. I sammen- heng med salgs- reparasjonsvirksomheten er det foretatt en rekke gratis utlån av biler. Lånene refererer seg dels til bilkjøpere som ikke har fått sin nye bil til avtalt tid, dels til kunder som har bil inne hos selskapet til reparasjon. Nærmere opplysninger om klagers virksomhet i denne sammenheng finnes i bokettersynsrapporten (dok. nr. 1 punkt 7.2). Ad 1. Klagers gratis utlån av erstatningsbiler - etterberegning og tilleggsavgift Etterberegningen bygger her på at de nevnte gratis utlån er avgiftspliktige fordi bilene i en slik sammenheng må anses å være tatt ut av virksomheten for bruk til personbefordring, jf merverdiavgiftsloven 14 annet ledd nr. 5 første avsnitt.

6 - 6 - Etterberegnet utgående avgift utgjør kr Siden det ikke tas vederlag for de omtvistede bilutlån, er heller ikke unntaket i merverdiavgiftsloven 14 annet ledd nr. 5 annet avsnitt aktuelt, fordi det da ikke blir tale om «yrkesmessig utleievirksomhet». Det er anført i rapporten at det ved bruk av utleiebiler til utlån må beregnes internleie for denne kjøringen, og at internleien skal settes til alminnelig omsetningsverdi og avgiftsberegnes. Utlånet har man beregnet ved en anslått differanse på bilene mellom kilo-meterstand ved salg og antall kilometer til utleie mot vederlag, jf nærmere redegjørelsen (dok nr 10, kap I) og bokettersynsrapporten (dok nr 10 s 25). Klager anfører at som et ledd i selskapets service overfor både nybil- og verkstedskunder praktiseres en relativt liberal utlånsordning overfor kunder som måtte ha spesielle behov for bil ved f eks forsinket levering av ny bil eller verkstedsbesøk. Til dette formål benyttes ofte biler som er tatt ut i vanlig utleievirksomhet. Klager har gjort to hovedinnsigelser gjeldende vedrørende fylkesskattekontorets etterberegning på dette punkt Avgiftfrihet fordi verksted og salgsavdeling uansett kan føre inngående avgift? Klager synes for det første å anføre at avgiften av en internleie fra selskapets utleieavdeling til øvrige avdelinger og verksted kan

7 - 7 - fradragsføres, slik at det økonomiske resultatet uansett vil bli det samme hvis en velger å beregne utgående avgift på utlånet. Dette synspunkt kommer til uttrykk i notatet av 11. januar 1996 fra klagers revisor, vedlagt klagers brev av 11. januar 1996 til fylkesskattekontoret (dok nr 3). Fra notatet hitsettes: «Slik vi ser dette, ville slik avgiftspliktig utleie mellom avdelingene medføre at mottaker av tjenesten skulle kunne føre til fradrag i sitt «avgiftsregnskap» med Fylkesskattesjefen denne inngående mer-verdiavgift. For selskapet som helhet skulle det ikke påvirke det beløp som skal betales til Fylkesskattesjefen.» Fylkesskattekontoret avviser dette og viser til at forflytningen av biler fra selskapets utleieavdeling til eksempelvis verkstedsavdelingen ikke har noen avgiftsmessige konsekvenser, idet dette skjer innenfor samme avgiftssubjekt. Når det gjelder fylkesskattekontorets øvrige anførsler, vises til redegjørelsen (dok nr 10). Skattedirektoratet slutter seg til fylkesskattekontorets synspunkter. Selve forflytningen av biler mellom de ulike avdelinger er en begivenhet innenfor samme avgiftssubjekt som verken utløser plikt til avgiftsberegning eller fradragsrett. Klagers anførsler på dette punkt kan ikke føre frem Avgiftsfrihet fordi bilutlånene allerede er avgiftsbelagt gjennom bilsalg og verkstedstjenester?

8 - 8 - Klager anfører også at gratisutlånene er innkalkulert i vederlaget ved virksomhetens bilsalg og verkstedtjenester, som er avgiftspliktige. Syns- punktet er at de aktuelle bilutlån således allerede har vært gjenstand for avgiftsberegning, slik at fylkesskattekontorets resultat eventuelt vil medføre dobbel avgift på bilutlånene. Fra klagen (dok. nr. 7) hitsettes i denne sammenheng: «Vi opprettholder vår påstand om at der allerede er svart mer-verdiavgift av uspesifisert utlån av utleiebiler. Grunnen er at våre fakturerte priser, enten det gjelder nybilpriser eller verk-stedpriser, er kalkulert med et påslag til dekning av slik utlåns-virksomhet.(..) Det skal derfor ikke svares merverdiavgift en gang til...» Forøvrig vises til klagers brev til fylkesskattekontoret (dok nr 3). Fylkesskattekontoret avviser dette og viser til at det sentrale må være at ut-lånene fremstår som gratis for kundene, og at det ikke fremgår av fakturaene for bilreparasjoner/bilsalg at kundene også betaler for denne tjenesten. Forholdet hadde vært annerledes dersom kundene gjennom klagers fakturaer fikk opplyst at de ved innbetaling for de kjøpte varer og tjenester i tillegg betalte for et eventuelt billån. Da hadde klager åpent overfor kundene tatt betalt for utleievirksomheten. Videre anfører fylkesskattekontoret at bilene gjennom utlånene tas ut av selskapets utleievirksomhet til formål som faller utenfor loven,

9 - 9 - nemlig person-transport. Det følger der av uttaksregelen i merverdiavgiftsloven 14, 2. ledd nr 5, at det skal skje en avgiftsberegning av nevnte uttak. Fylkesskattekontoret viser til som støtte for sin oppfatning til Skattedirektoratets meldinger (Av 19/93 pkt 1). Meldingen gjelder direkte fradragsretten for leieutgifter vedrørende utlånsbiler, og da indirekte avgiftplikten på selve utlånet, sml merverdiavgiftsloven 22 første ledd nr. 3. Her uttales det at slike gratis utlån ikke er å anse som yrkesmessig utleie, slik at denne bruk faller inn under utgangspunktet om bruk til personbefordring i 14 annet ledd nr 5 første avsnitt. Fylkesskattekontoret henviser til nevnte melding i sitt brev til klager av 18. mars 1996 (dok nr 8). Meldingen følger saken (dok nr 11). Skattedirektoratet vil bemerke at utleie av biler er avgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven 13 annet ledd nr 3. Utlån av bilene vederlagsfritt må anses som uttak av utleievirksomheten til formål som faller utenfor loven. Avgift skal således beregnes, jf merverdiavgiftsloven 14 annet ledd nr 5. Skattedirektoratet slutter seg til fylkesskattekontorets anførsler og foreslår at etterberegningen på kr for termin 3/94 stadfestes. Ad 2. Ilagt tilleggsavgift 15 % Klager anfører mot tilleggsavgiften generelt at dette vil være urimelig, og at det ikke er tale om noen systematisk avgiftsunndragelse. Skattedirektoratet vil i bemerke at spørsmålet om å ilegge tilleggsavgift og

10 størrelsen på denne skal vurderes på grunnlag av den enkelte forsømmelse. Det er etter merverdiavgiftsloven 73 tilstrekkelig for å ilegge avgift at det foreligger en uaktsom overtredelse av loven eller forskrifter gitt i medhold av denne og at statskassen derved kunne ha vært unndratt avgift. I denne sammenheng vil direktoratet vise til at avgiftsplikten på gratis bilutlån fra en utleievirksomhet som nevnt må anses å være relativt klar, jf merverdi-avgiftsloven 14. Utgangspunktet er at det er avgiftspliktiges ansvar å sette seg inn gjeldende regler. Manglende beregning av utgående avgift på de aktuelle bilutlån i året 1994 må etter direktoratets syn anses som en uaktsom overtredelse av merverdiavgiftsloven. Direktoratet finner heller ikke den anvendte sats for høy. Den ilagte tilleggs-avgift foreslås etter dette opprettholdt. Ad 3. Tilleggsavgiften - salg av Mondeoen før utløpet av fristen i forskrift nr. 90. Fylkesskattekontoret har her etterberegnet klager for termin 2/93 med kr i merverdiavgift og redusert investeringsavgift med kr Tilleggsavgiften utgjør 15 % av nettobeløpet, altså kr 3 489, jf tabellen ovenfor. Etterberegningen er her begrunnet i at klager ikke har tilbakeført inngående avgift ved salg av en bil - en Mondeo - som opprinnelig ble anskaffet til bruk i yrkesmessig utleievirksomhet, jf forskrift nr Unntaket i nr. 2 er ikke anvendelig fordi salget har skjedd før 8 måneder etter registrering av kjøretøyet.

11 Klager bestrider ikke dette, men har kun påklaget selve tilleggsavgiften. Det vises i denne sammenheng til klagers innvendinger mot tilleggsavgiften generelt under 2.3 ovenfor. Klager viser videre til et brev fra Norges Bilbransjeforbund angående dette bilsalget. I dette brev står følgende: «Det er vår oppfatning at tilleggsavgiften er satt for høyt for salget av en Mondeo før utløpet av 8-måneders fristen. Ettersom det her dreier seg om bare en bil solgt få dager før fristutløp, som må anse som en «glipp» fra Deres side, bør tilleggsavgiften ihvertfall reduseres.» Fylkesskattekontoret synes ikke å dele denne oppfatning. Fra redegjørelsen (dok nr 10) hitsettes følgende: «Avgiftsrettens uttaksregler sammen med forskrift nr 90 antas å være godt kjent for selskaper som driver med salg/utleie av biler. Det fremstår dermed som uaktsomt å ikke ha sørget for å etablere tilstrekkelige rutiner for å sikre en korrekt avgiftsbehandling på dette punkt. Vi finner på denne bakgrunn at tilleggsavgiften passende kan settes til 15 % av det etterberegnede beløp.» Skattedirektoratet viser til det som er anført ovenfor vedrørende vilkårene i merverdiavgiftsloven 73. Direktoratet anser disse for å være oppfylt også i dette tilfellet. Imidlertid er det objektive avviket fra et avgiftfritt salg lite. Bilen ble regi-strert 24. februar 1993 og solgt 20. oktober samme år (dok 1 s 24), altså bare fire dager før kravet om 8 måneders eierttid i forskrift nr første ledd nr 2 var oppfylt. Klager kunne altså ha utsatt salget med fire dager og oppnådd avgiftsfrihet. Selv om direktoratet er enig i at eventuelt

12 manglende kunnskap om reglene i forskrift nr 90 er uaktsom, er man ikke enig i at det er tale om en forsømmelse hvor en påminnelse i form av tilleggsavgift er på sin plass. Direktoratet vil etter dette gå inn for at tilleggsavgiften for termin 2/93 på 15 % bortfaller. Ad 4. Tilleggsavgift - arbeidstakerens privatbruk av en varebil Fylkesskattekontoret har her etterberegnet klager for termin 3/94 for kr og ilagt en tilleggsavgift på 20 % kr på grunn av unnlatt avgiftsbereg-ning på en ansatt sin personlige bruk av en av virksomhetens biler. Klager har også her kun påklaget tilleggsavgiften. Det anføres der at fylkesskattekontorets reaksjon har vært for streng, og avgiften bør etter klagers syn nedsettes eller frafalles (dok nr 7). Fylkesskattekontoret viser til at den aktuelle varebil - en Scorpio - har vært brukt både til person- og varetransport. Det skulle da ha vært beregnet avgift av bilens antatte bruk utenfor avgiftsområdet på uttakstidspunktet. Dette er imidlertid ikke blitt gjort (dok nr 10, kap III). Skattedirektoratet anser vilkårene i merverdiavgiftsloven 73 (jf ovenfor) å være oppfylt også i dette tilfellet. Avgiftsplikten må i dette tilfellet anses å være relativt klar, og direktoratet deler ikke i dette tilfellet klagers oppfatning om at forholdet må anses som en glipp. Det foreligger her en uaktsom overtredelse av

13 merverdiavgiftsloven som kunne ha medført at staten ble unndratt avgift. Direktoratet har heller ingen innvendinger mot den anvendte sats. Ad 5. Renter Endelig vil Skattedirektoratet til klagers innsigelse om at det er «urimelig» at det beregnes renter (dok nr 7), bemerke at det følger av merverdiavgiftslovens 37 at fylkesskattekontoret plikter å beregne renter ved etterberegning av avgift. Det dreier seg således om et lovbestemt påbud som fylkesskatte-kontoret plikter å følge i alle etterberegningssaker. Det forhold at renter er beregnet ved en avgiftsfastsettelse kan således ikke påklages til Klagenemnda for merverdiavgift. Påstanden må i tilfelle gå ut på at renter er beregnet med uriktig beløp. Slik påstand er imidlertid ikke fremsatt i dette tilfelle. Skattedirektoratet tilrår etter dette at det treffes slikt v e d t a k : Den påklagede del av etterberegningen stadfestes, dog slik at tilleggsavgiften på 15 % vedrørende manglende tilbakeføring av inngående avgift på salg av bil som har vært brukt under 8 måneder i utleievirksomheten oppheves, jf pkt 3 ovenfor. KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE: Nemndas formann Wilberg har votert slik: «Jeg finner at etterberegningen av utgående avgift vedrørende utlån av

14 erstatningsbiler bør oppheves og i alle fall at tilleggsavgiften forsåvidt bør oppheves. Det virker fremmed at en bilforretning reelt driver gratis utlån av biler. Omkostningene med dette må være inkalkulert i prisen for annen virksomhet, her reparasjon av biler. Da er utgående merverdiavgift allerede beregnet. For øvrig enig.» Nemndas medlem Martinsen har votert slik: «Jeg slutter meg til Wilbergs votum. Utlån av erstatningsbilene er så langt jeg kan se en del av avg.pl. virksomhet. Hvorvidt det kreves særkilt/spesifisert vederlag for dette kan ikke være avgjørende.» Nemndas medlem Andersen sluttet seg til Wilbergs votering. Nemndsmedlemmet Hansen og Kirkenær har sagt seg enig i Skattedirektoratets innstilling til vedtak. I samsvar med flertallets votering ble det fattet slikt v e d t a k: Etterberegnet utgående avgift henført til 3.termin 1994 settes ned med kr Renter og tilleggsavgift korrigeres tilsvarende. Ilagt tilleggsavgift henført til 2.termin 1993, kr frafalles. Forøvrig opprettholdes etterberegningen. Finansdepartementet har den 28.februar 2000, med hjemmel i forskrift av 19.desember 1969 (nr 17) 4 første ledd, jf forvaltningsloven 35 annet ledd, jf første ledd bokstab c) omgjort klagenemndas vedtak.

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g :

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g : Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g : Selskapets

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. desember 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, Kenneth Olsen (advokat Rune H. Eriksen) mot Staten v/skatt sør (Regjeringsadvokaten

Detaljer

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 5.2.5.2 Midlertidig bruk av virksomhetens 1.1 Innledning... 5 driftsmidler...

Detaljer

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester meldinger SKD 8/10, 7. september 2010 Rettsavdelingen, avgift Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester Denne meldingen omhandler avgiftsberegningen ved kjøp og salg av fjernleverbare tjenester

Detaljer

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.04.2013 Antall ord: 15 505 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema, oppgavens problemstilling...

Detaljer

Rådighet og bruksrett

Rådighet og bruksrett Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [august 2013] Rådighet og bruksrett DEL 1 RÅDIGHET... 4 1 GENERELT... 4 1.1 -- BEGREPET "RÅDIGHETSERVERVET"... 4 1.2 -- RÅDIGHETSERVERVETS BETYDNING...

Detaljer

Sakens bakgrunn Det foreligger lite rettspraksis om fradragsrett for inngående avgift og aksjedisposisjoner.

Sakens bakgrunn Det foreligger lite rettspraksis om fradragsrett for inngående avgift og aksjedisposisjoner. Borgarting lagmannsretts dom i Telenor-saken: Salg av aksjer og fradragsrett for inngående avgift Artikkelen er forfattet av: Cand. jur./doktorgradsstipendiat Jørn Lyngstad Institutt for offentlig rett

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. mai 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00930-A, (sak nr. 2008/58), sivil sak, anke, Staten v/skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Gunnar O. Hæreid til prøve) mot

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede er tilsluttet en rammeavtale med.flere leverandører om levering av blant annet mobiltelefoni. Ved tildeling av kontrakt under rammeavtalen gjennomførte

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 19. mai 2015: Vedtak i sak 244-2014. Klager: NN. Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt inkassovarslet, om adgangen til å beregne

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til ny skatteforvaltningslov

Høringsuttalelse - forslag til ny skatteforvaltningslov Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 26.02.2015 Vår ref.: 14-1933/HH Deres ref.: 12/767 SL MMT/KR Høringsuttalelse - forslag til ny skatteforvaltningslov Finans Norge viser til Finansdepartementets

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01977-A, (sak nr. 2008/808), sivil sak, anke over dom, v/advokat Amund Noss) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01977-A, (sak nr. 2008/808), sivil sak, anke over dom, v/advokat Amund Noss) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01977-A, (sak nr. 2008/808), sivil sak, anke over dom, Reitan Handel AS Reitangruppen AS (advokat Helge Olav Bugge) mot Staten v/skattedirektoratet

Detaljer

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6.

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6. Sjekkliste for bokføring og behandling av merverdiavgift Bygge- og anleggsvirksomhet 6. utgave, mai 2014 INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 2 Section or Brochure name Sjekkliste for

Detaljer

Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner

Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner Skattedirektoratet mars 2008. Innhold FORORD 2 SAMMENDRAG 2 GENERELT OM MERVERDIAVGIFT 4 NÅR ER EN ORGANISASJON AVGIFTSPLIKTIG?

Detaljer

Reisekostnader og fradrag for inngående avgift

Reisekostnader og fradrag for inngående avgift meldinger SKD 2/13, 24. januar 2013 Reisekostnader og fradrag for inngående avgift Meldingen omhandler fradrag for inngående merverdiavgift på arbeidstakers reisekostnader, betalt av virksomheten. Det

Detaljer

Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon

Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon 2001 2002 Forsvarsdepartementet 35 Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon (Antegnelsene utferdiget 5. september og svar avgitt 28. september 2001) Til observasjon

Detaljer

Vedtak om tilbakekall av bevilling til å drive egen- og oppkjøpsinkasso

Vedtak om tilbakekall av bevilling til å drive egen- og oppkjøpsinkasso European Economy Control AB styret Sporregatan 25 PB 17086 20.06.2012 20010 Malmö SWEDEN SAKSBEHANDLER: Oda Stensrud DIR.TLF: 22 93 97 61 VÅR REFERANSE: 11/4207 ARKIVKODE: 640.3 DERES REFERANSE: Vedtak

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Avgitt 19. januar 2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 4 1.2 OPPSUMMERING... 5 2. PRINSIPPER FO R BESKATNING

Detaljer

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle 0 9 JAN2015 J.nr: 2C14-048-0075 OSLO TINGRETT II Avsagt: Saksnr.: 07.01.2015 i Oslo tingrett. 14-091446TVI-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle Saken gjelder: Konsesjon for erverv av landbrukseiendom

Detaljer

KONTRAKT MED KONTO-/KORTINNEHAVERE FRA 01.03.2004

KONTRAKT MED KONTO-/KORTINNEHAVERE FRA 01.03.2004 KONTRAKT MED KONTO-/KORTINNEHAVERE FRA 01.03.2004 1. Avtalens parter Den person/firma denne kontrakt er inngått med, er heretter kalt konto-/ kortinnehaver. Kortutsteder og kredittgiver er Nordea Bank

Detaljer

Rt-1978-1001 (VBK-dommen) Ettergivelse av gjeld - tidligere landsskatteloven 42 første ledd.

Rt-1978-1001 <noscript>ncit: 4:03</noscript> (VBK-dommen) Ettergivelse av gjeld - tidligere landsskatteloven 42 første ledd. Page 1 of 13 Rt-1978-1001 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1978-09-16 PUBLISERT: Rt-1978-1001 STIKKORD: (VBK-dommen) Ettergivelse av gjeld - tidligere landsskatteloven 42 første ledd. SAMMENDRAG: A fikk

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/10 Klager: A A/S v/advokatfirma B Innklaget: DnB Markets Postboks

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2013-19. årgang. Tema Skatt og avgift

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2013-19. årgang. Tema Skatt og avgift EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2013-19. årgang Tema Skatt og avgift Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

1. Begjæringen tas ikke til følge 2. Owe Grauphaugen tilpliktes å betale sakens omkostninger.

1. Begjæringen tas ikke til følge 2. Owe Grauphaugen tilpliktes å betale sakens omkostninger. TOBYF-2011-99682 INSTANS: Oslo byfogdembete - Kjennelse. DATO: 2011-07-01 KUN DOKNR/PUBLISERT: TOBYF-2011-99682 STIKKORD: Avtaleloven 32, forskrift om offentlige anskaffelser 11-10, 12- Midlertidig forføyning.

Detaljer

Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne

Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne Kvinne med nedsatt funksjonsevne hevder at arbeidsgiver B sin regel om at firmabil

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00284-A, (sak nr. 2008/1357), sivil sak, anke over dom, (Regjeringsadvokaten v/advokat Amund Noss)

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00284-A, (sak nr. 2008/1357), sivil sak, anke over dom, (Regjeringsadvokaten v/advokat Amund Noss) NORGES HØYESTERETT Den 30. januar 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00284-A, (sak nr. 2008/1357), sivil sak, anke over dom, SEB Enskilda AS (advokat Harald Willumsen) mot Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten

Detaljer