KLAGESAK NR 4385 KLAGER. Klagenemnda sluttet seg enstemmig til Skattedirektoratets innstilling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLAGESAK NR 4385 KLAGER. Klagenemnda sluttet seg enstemmig til Skattedirektoratets innstilling."

Transkript

1 KLAGESAK NR 4385 KLAGER Ingress: Kl nr Klagenemndas avgjørelse av 22. januar Saken gjaldt hvorvidt det forelå plikt til å svare merverdiavgift som ved uttak av selskapets utlån av erstatningsbiler (leiebiler) til kunder, jf merverdiavgiftsloven 14 annet ledd nr 5. Skattedirektoratet mente at selskapets utlån av leiebiler ikke kunne anses som omsetning av utleietjenester. En såkalt mobilitetsgaranti som kundene ble tilbudt måtte ifølge direktoratet anses som betaling for en garanti/forsikring, og kunne ikke anses som vederlag for en leietjeneste. Tilleggsavgift var ilagt med 20%. Skattedirektoratet anså rettstilstanden vedrørende forholdet for å ha vært såpass usikker at tilleggsavgift ikke var på sin plass. Klagenemnda sluttet seg enstemmig til Skattedirektoratets innstilling. Bransje: Detaljhandel med nye og brukte biler, yrkesmessig utleievirksomhet Stikkord: Yrkesmessig utleievirksomhet - anskaffelser til bruk i Uttaksberegning - erstatningsbiler til verkstedskunder mv Mval: 14 annet ledd nr 5 22 første ledd nr /TEE

2 TVP/TEE/ack Dato for Skattedirektoratets innstilling: 28. august 2000 KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 22. januar 2001 i sak nr 4385 vedrørende org nr xxx MVA - Klager. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g : Selskapet har fra 1. termin 1987 vært fellesregistrert med A AS i avgiftsmanntallet ved C fylkesskattekontor. Selskapet selger nye og brukte biler, utfører bilreparasjoner og driver virksomhet med utleie av biler. På bakgrunn av bokettersyn i virksomheten ved C fylkesskattekontor i perioden juni-desember 1997 for årene 1995 og 1996, avholdt i forbindelse med simultankontroll av flere selskaper i A, fattet C fylkesskattekontor den 12. august 1998 følgende vedtak om etterberegning av merverdiavgift: Termin Utg avg Inng av Inv avg Renter Till avg 3/ / / / Sum

3 Samlet etterberegning inkludert renter og tilleggsavgift utgjør kr Renter er beregnet fram til 10. september 1998 i henhold til merverdiavgiftsloven 37 første ledd. Tilleggsavgift er ilagt med 20% iht merverdiavgiftsloven 73. Fylkesskattekontorets vedtak ble påklaget til Klagenemnda for merverdiavgift i brev av 28. oktober 2000 fra D v/advokat NN. Simultankontrollen medførte etterberegningsvedtak i flere av de selskapene som omfattes av fellesregistreringen med A AS. Det vises til klagesak nr 4383, 4384, 4386, 4387, 4388 og Det er ikke utarbeidet særskilt redegjørelse av fylkesskattekontoret for Klager, men avtalt at resultatet vedrørende samme spørsmål under pkt 1 i klagesakene 4383, 4387, 4388 og 4389, skal legges til grunn, jf fylkesskattekontorets forside til redegjørelse av 22. september Klager har i brev av 19. januar 2000 fra D v/advokat NN bekreftet dette. I brevet vises det til tilsvar og klager vedrørende spørsmålet i de ovennevnte sakene, eksempelvis Z. Av denne grunn er ikke samtlige saksdokumenter i saken vedlagt, dog bokettersynsrapport og fylkesskattekontorets vedtak. Saken ble mottatt i Skattedirektoratet 24. september Klagefristen er overholdt. Saken er ikke brakt inn for domstolene../. Kopi av følgende dokumenter er vedlagt innstillingen til nemndsmedlemmene. Dok nr 1: Bokettersynsrapport datert Dok nr 4: Fylkesskattekontorets vedtak datert Dok nr 6: Forside til redegjørelse fra fsk datert Dok nr 7: Brev fra DAS datert Dok nr 8: Brev fra Skattedirektoratet datert Dok nr 9: Brev fra D AS datert Dok nr 10: Finansdepartementets brev datert Dok nr 11: Klagers vedlagte «Mobilitetsgaranti» Tvisten gjelder: Etterberegning av utgående merverdiavgift med kr for selskapets utlån av

4 erstatningsbiler til verkstedskunder og bilkjøpere, jf rapportens pkt 6.1. Inkludert renter med 4 kr og 20% tilleggsavgift med kr utgjør den påklagde etterberegning kr Tvisten dreier seg om hvorvidt det foreligger plikt til å svare merverdiavgift som ved uttak av selskapets utlån av erstatningsbiler (leiebiler), jf merverdiavgiftsloven 14 annet ledd nr 5. Klager har gjort gjeldende at det ved salg av biler gis en garanti for at de leverte bilene er i forsvarlig stand. Undertiden må solgte biler tas inn på verksted for å bringes i forsvarlig stand i samsvar med leveringsforpliktelsene. I slike tilfeller får enkelte bilkjøpere stillet til disposisjon en av bedriftens utleiebiler i de dagene den kjøpte bilen står på verksted. Erstatningsbilen inngår som en del av garantiforpliktelsen ved bilsalget. Klager har for å dokumentere dette vedlagt en folder som beskriver en såkalt mobilitetsgaranti (dok 11). Det opplyses at det også forekommer at verkstedskunder får disponere en utleiebil de dagene egen bil står på verksted. Det legges til grunn at kundene i begge av disse tilfellene ikke betaler særskilt vederlag for utleiebil (erstatningsbil). Bilbruken inngår imidlertid som den del av totalytelsen ved bilsalget eller reparasjonsutførelsen og betales av kunden som en integrert del av totalprisen. Klager anfører at merverdiavgiftsloven 14 annet ledd nr 5, som fylkesskattekontoret har benyttet som hjemmel for etterberegningen, ikke er anvendelig i nærværende tilfelle, og at fylkesskattekontorets vedtak derfor må oppheves. Det vises i den forbindelse til at bedriften driver yrkesmessig utleie av biler og faller inn under unntaksbestemmelsen i merverdiavgiftsloven 14 annet ledd nr 5 annet avsnitt. Ved anskaffelse/uttak og drift av biler til utleievirksomheten skal det derfor bare betales investeringsavgift. Denne reservasjonene fra avgiftsplikten i 14 annet ledd nr 5, første ledd oppheves ikke ved at utleiebiler brukes i egen personbefordring mv. Det som det kan bli spørsmål om er om det skal beregnes merverdiavgift etter uttaksbestemmelsen av verdien av utleietjenesten når utleiebil lånes ut eller brukes av ansatte i virksomheten. Klager har opplyst at denne bruken er begrenset.

5 5 Utleiebiler som stilles til disposisjon for kunder for deres behovsdekning, mens de venter på å få levert sin egen bil fra verkstedet, kan etter klagers syn ikke anses som "varer og tjenester fra virksomheten til personbefordring" (i bedriften), og 14, annet ledd nr 5 gir ikke hjemmel for avgiftsplikt. Lovbestemmelsen gjelder etter klagers oppfatning den uttakene bedriftens bruk av varer/tjenester til personbefordring. Tjenestene tas til bruk i salgs- og verkstedsdriften, og ikke for å transportere egne ansatte, kunder og forretningsforbindelser. Klager anfører videre at hjemmelen for etterberegning i nærværende tilfelle i så fall må være merverdiavgiftsloven 14, annet ledd, nr. 4. Forutsetningen for avgiftsplikt etter denne bestemmelsen er at utleietjenesten gis som gave, altså vederlagsfritt. En gaveytelse forutsetter imidlertid at noe presteres uten at det foreligger en forpliktelse. Dette betyr at bestemmelsen ikke kan benyttes i dette tilfellet hvor det foreligger en forpliktende avtale om å stille utleiebil til disposisjon. Klager har også kommentert fylkesskattekontorets påstand om at det ikke foreligger utleie, fordi kundene "ikke belastes direkte" for bilbruken. Etter klagers mening er det tilstrekkelig at det belastes avgift av totalbeløpet som kundene faktureres, og at det ikke kreves noen "direkte belastning" for hver faktor i totalvederlaget. Videre anfører klager at det må være klart at det ved kalkuleringen av prisene er hensyntatt alle relevante kostnader forbundet med omsetning av varer og tjenester, herunder også kostnader ved å stille erstatningsbil til disposisjon. Gjennom de fastsatte priser betaler kundene klart billeie. Etter klagers mening finnes det ingen sannsynliggjøring av fylkesskattekontorets oppfatning om at kundene ikke betaler for bruken av bilene. At det ikke betales noe for bruken er dessuten heller ikke forenlig med alminnelig forretningsfilosofi og næringsdrift. Det anføres at fylkesskattekontoret ved sin vurdering har lagt for stor vekt på Skattedirektoratets uttalelse i Av 19/1993 pkt 1. Nevnte melding gjelder et tilfelle hvor utlånsbiler var leiet inn fra et utleiefirma. Etter klagers oppfatning er dette et helt annet forhold enn det som foreligger i denne saken hvor det er samme registrerte virksomhet som driver utleie av biler og som stiller biler til disposisjon for bilkjøpere og reparasjonskunder. Etter klagers mening er uttalelsen i Skattedirektoratets melding Av nr 19/1993 punkt 1 uten betydning for

6 6 nærværende sak. Klager har for øvrig gjort følgende gjeldende i brev av 26. juni 2000 (dok 9): "Bilimportøren (G AS) har registrert de sakene som forhandlerne har rapportert vedrørende mobilitetsgaranti. Tallen kan spaltes slik at det foreligger klare tall for hva som gjelder erstatningsbiler. Nedenfor angis de registrerte nettotallene samt hvor stor minkingen av etterberegnet merverdiavgift skal være for hvert enkelt av selskapene. Vi håper at tallene nedenfor er tilstrekkelige til at Skattedirektorat kan instruere de aktuelle fylkesskattekontoret til å foreta en minking av avgift. Vi tror at tallene er lave sett i forhold til hvor høy den faktiske bruk av erstatningsbiler har vært som følge av forpliktelser i henhold til mobilitetsgarantien. Årsaken til dette skyldes at ikke all bruk av erstatningsbil vil bli registrert i importørens registre og datasystemer. Vi tror således at det vil være mer korrekt at man foretar en økning av de tallene som fremkommer nedenfor med eksempelvis 30% for å foreta en korrigering av etterberegningen som er mest mulig korrekt. Men, de tallene som vi opererer med nedenfor er de som forefinnes bilimportørens datagrunnlag." " For nærmere oversikt over nevnte tall se dok 9. Videre hitsettes fra brevet: "I Skattedirektoratets brev av 18. mai 2000 knyttes det også enkelte kommentarer til de andre årsakene for at det er stillet erstatningsbiler til disposisjon. Vi er ikke enig i de betraktninger Skattedirektoratet her gjør, slik at vår klage og våre anførsler som tidligere er gitt, opprettholdes. Når Skattedirektoratet hevder at biler som stilles til disposisjon som følge av forsinket levering av en betalt bil eller som følge av urimelig lang reparasjonstid eller delemangel, kan ikke vi se saken på en annen måte enn det som er beskrevet i våre tidligere brev mv. Vi vil bemerke at når eksempelvis en bil som er bestilt og betalt blir forsinket, kan man si at det blir gitt en rabatt på den bestilte bil mot at det isteden betales et løpende leievederlag for bruken av erstatningsbiler. Tilsvarende må gjelde ved urimelig lang reparasjonstid eller ved delemangel. Skattedirektoratet skriver også at det må foretas en uttaksberegning når bilene disponeres til demonstrasjonsbruk. Til dette vil vi bemerke at demonstrasjonsbruk i henhold til fast praksis ikke anses som personbefordring slik at vi ikke kan si oss enig med Skattedirektoratet vedrørende denne vurdering. Når det derimot gjelder lån til ansatt, er vi enig i at merverdiavgift skal beregnes etter reglene om uttak basert på bruken. Vi vil også bemerke at det etter vår oppfatning fremstår som tendensiøst når

7 7 Skattedirektoratet sier at erstatningsbiler i forbindelse med at kunder har biler på verksted stilles gratis til disposisjon. Det er helt åpenbart at bilforhandlere ikke stiller noe som helst gratis til disposisjon. Det at en kunde får stilt en bil til disposisjon er en del av avtalen om levering av henholdsvis utleietjenester og verkstedstjenester. Det fremstår som helt ulogisk at verkstedstjenesten betales full ut, mens man gratis får lånt en bil. Skattedirektoratets vurdering kan ligne en sak hvor en detaljist har en reklamekampanje hvor det står at man kan ta tre gjenstander, men bare å betale for to. Vi formoder at Skattedirektoratet i en slik sak ikke vil si at det er omsatt to gjenstander og at den tredje er tatt ut og at merverdiavgift skal beregnes etter reglene om uttak. Dette er markedsføringsgimmick som næringsdrivende bruker for å lokke kunder. Den samlede prisen for leveransene er beregningsgrunnlaget." Fylkesskattekontoret har begrunnet etterberegningen med at vederlagsfritt utlån av utleiebiler må anses som uttak fra utleievirksomheten til formål som faller utenfor loven, jf merverdiavgiftsloven 14 annet ledd nr 5 første avsnitt. Det er lagt til grunn at utlånet / utleien fremsto som gratis for kundene, da det ikke fremgikk av kjøpskontrakten eller fakturaen for bilsalget eller verkstedstjenesten at kunden også betalte for eventuell bruk av erstatningsbil. Fylkesskattekontoret har videre anført at tilbudet om bruk av erstatningsbil ikke tilbys alle kunder, f eks gjennom reklame og markedsføring. Etter fylkesskattekontorets oppfatning er det tale om en ekstraytelse overfor enkelte kunder eller grupper av kunder. Kundene kan således ikke anses å ha leid bilen i egentlig forstand, idet det ikke er betalt særskilt for bruken av bilen. Til selskapets anførsel om at verkstedskunden har betalt for disponeringen av bilen, anfører fylkesskattekontoret at klager må dokumenter at rabatten er reell. Dette er nødvendig for å kunne legge til grunn at det er omsatt utleietjenester, og det således ikke oppstår noen plikt til å beregne merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven 14, annet ledd nr 5. Fra fylkesskattekontorets vedtak (dok 4, side 4) hitsettes: «Forutsetningen for at en slik rabatt godtas som en reell rabatt, er at rabatten i henhold til god regnskapsskikk registreres på en betryggende måte i regnskapet, jf regnskapsloven 4, jf 8. Fylkesskattekontoret vil i denne forbindelse også vise til forskrift nr 2 om innhold av salgsdokument 2 d, hvor det fremgår at salgsdokumentet klart skal angi hvilket kvantum som faktisk er levert, og ikke bare rabatten eller bare den avgiftspliktige leveransen. Fylkesskattekontoret vil i den forbindelse også vise til klagesak nr 3284 hvor Skattedirektoratet har uttalt følgende:

8 «Dersom det som er angitt i fakturaen er ment å skulle være rabatt, skulle dette klart fremgå av fakturaen. Selskapet har ikke fremlagt noen dokumentasjon for at fakturaer bokført på reskontro for salgsprøver i virkeligheten er en form for rabatt. Dette fremgår heller ikke av fakturaen hva som er beregningsgrunnlaget for rabatten. Grunnlaget for gratisleveransene må videre kunne dokumenteres på en skikkelige måte i regnskapet. 8 Tilsvarende gjelder klagerens sammenligning med rabatter av såkalte «bonuskartonger» og «13 på dusinet»-rabatter, hvor det også her stilles krav om skikkelig registrering i regnskapet» Så vidt fylkesskattekontoret vet er rabatten i form av utlån av bil som avgiftspliktige anfører er levert sammen med verkstedstjenesten ikke angitt på salgsdokument. Det fremgår derfor ikke at denne ytelsen er gitt og at denne representerer en rabatt for kunden. Fylkesskattekontoret kan derfor ikke godta anførselen om at utlånet representerer en rabatt i merverdiavgiftlovens forstand.» Fylkesskattekontoret har videre anført at plikten til å beregne merverdiavgift etter lovens 14, annet ledd nr 5 er til stede for personkjøretøy som benyttes "til personbefordring, herunder anskaffelse, vedlikehold, bruk og drift av personkjøretøy" selv om det brukes i en avgiftspliktig virksomhet. Etter fylkesskattekontorets oppfatning vil varer og tjenester som medgår ved utlån av leiebil til andre enn avgiftspliktige selv og/eller ansatte omfattes av merverdiavgiftsloven 14 annet ledd nr 5 første avsnitts alternativer «drift» og «bruk» av personkjøretøy. Fylkesskattekontoret anfører videre at dersom merverdiavgiftsloven 14 annet ledd nr 5 første avsnitt skal tolkes slik at den ikke får anvendelse på utlån av leiebil til andre enn avgiftspliktige selv og/eller dennes ansatte, vil dette medføre konkurransemessige fordeler i forhold til bilforretninger og bilverksteder som ikke driver med yrkesmessig utleievirksomhet, og som derfor må leie inn erstatningsbiler. Disse avgiftspliktige vil bli belastet fullt ut med inngående avgift på anskaffelsen av leietjenester for så vidt leiebilene er personkjøretøy. Gitt dette tolkningsalternativ, vil avgiftspliktige som driver yrkesmessig utleievirksomhet og som stiller utleiebil til disposisjon for verkstedskunder, oppnå fradragsrett for inngående merverdiavgift av anskaffelsen og ikke svare merverdiavgift som ved uttak. En slik fortolkning vil etter fylkesskattekontorets oppfatning ikke være i samsvar med prinsippet i merverdiavgiftsloven om at den skal virke mest mulig konkurransenøytral.

9 9 Etter fylkesskattekontorets oppfatning er det særskilte unntaket fra avgiftsplikt som er gitt for personkjøretøy til bruk i yrkesmessig utleievirksomhet, jf merverdiavgiftsloven 14, annet ledd nr 5 annet avsnitt, ikke ment å innebære noe generelt unntak fra avgiftsplikt ved bruk av egne utleiebiler til annet enn yrkesmessig utleie. Så lenge det er tale om annen bruk enn dette, har fylkesskattekontoret lagt til grunn at hovedreglene om anskaffelse, bruk og drift av personkjøretøyer må komme til anvendelse, dvs at enten fradragsretten er avskåret eller at bruken utløser avgiftsplikt som ved uttak, jf merverdiavgiftsloven 14, annet ledd nr 5 første avsnitt sammenholdt med 22 nr 3. I motsatt fall vil virksomheter med yrkesmessig utleie av personkjøretøyer komme i en særstilling hva gjelder bruk av egne personkjøretøyer. Når det gjelder klagers anførsel om at Skattedirektoratets Av melding 19/93 pkt 1 er uten betydning for den foreliggende sak, bemerker fylkesskattekontoret at bestemmelsene om fradragsrett og plikt til å beregne avgift ved uttak i prinsippet er utformet med sikte på å oppnå størst mulig samsvar i regelverket. Prinsipielt skal det således være uten betydning om varer og tjenester kjøpes fra andre eller om man benytter varer og tjenester fra egen avgiftspliktig virksomhet. Skattedirektoratet er i likhet med fylkesskattekontoret kommet til at klagers bruk av utleiebilene i nevnte tilfeller skal avgiftsberegnes. Ved anskaffelse av personkjøretøyer foreligger normalt ikke adgang til å fradragsføre inngående avgift, jf merverdiavgiftsloven 22 første ledd nr 3 og 14 annet ledd nr 5. Eneste unntak fra denne hovedregelen gjelder kjøretøyer anskaffet til bruk i yrkesmessig utleie, jf merverdiavgiftsloven 14 annet ledd nr 5 annet avsnitt og forskrift nr 90. Dersom en personbil som er anskaffet til bruk i yrkesmessig utleievirksomhet også tas til bruk til andre formål, vil sistnevnte bruk måtte avgiftsberegnes iht merverdiavgiftsloven 14 annet ledd nr 4 eller nr 5. Merverdiavgiftsloven 14 annet ledd bruker formuleringen «som ved uttak». Det dreier seg her ikke om uttak i egentlig forstand. Avgiftsberegningen innebærer et korrektiv til den tidligere fradragsføring av inngående avgift. Merverdiavgiftsloven 14 annet ledd må leses i sammenheng med 22 første ledd nr 3, som avskjærer fradragsretten for anskaffelse som helt fra starten av er ment til bruk som nevnt i førstnevnte bestemmelse.

10 10 Merverdiavgiftsloven 14 rammer omdisponering som skjer etter anskaffelsen. Det er særlig kontrollhensyn, men også hensynet til konkurransenøytralitet, som begrunner avgiftsplikt for disse anskaffelser/bruk selv om de benyttes i avgiftspliktig virksomhet. Når det gjelder drift og bruk av personbiler, har reglene sammenheng med at personbefordring faller utenfor avgiftsområdet. I nærværende sak har utleiebiler vært utlånt vederlagsfritt til kunder i salgseller verkstedsavdelingen. Skattedirektoratet mener at avgjørende for hvorvidt uttaksberegning skal skje, er om det er dokumentert at det foreligger omsetning av utleietjenester, jf Finansdepartementets brev av 28. februar 2000 (dok 10). Når det gjelder nevnte mobilitetsgaranti kan Skattedirektoratet ikke se at det er omsatt leietjenester som tilsier at denne bruken ikke skal avgiftsberegnes, jf merverdiavgiftsloven 14 annet ledd nr 5. Selv om klager har kostnader ved å tilby ordningen, og kundene under gitte forutsetninger har rett til å få låne erstatningsbil, mener vi det likevel ikke i slike tilfeller er omsatt utleietjenester. Hvorvidt garantien vil gjøre seg gjeldende eller ikke overfor den enkelte kunde, vil være tilfeldig. Dersom det ikke oppstår feil med en bil vil det heller ikke være nødvendig for kunden å låne bil iht ordningen. Likevel betaler kunden det samme ved kjøp av bil som de kundene som mobilitetsgarantien blir effektiv for. Dette taler for at det i realiteten betales for en garanti, dvs en forsikring om at man ikke vil bli belastet med ekstrautgifter til leiebil, dersom det oppstår feil med bilen. Ulike garantiordninger er vanlig ved salg av bil. Den normale garanti innebærer at man skal være fri for utgifter til reparasjon dersom det oppstår feil med bilen. Slike garantier gir utgifter for bilforretningen. Kundene betaler likevel det samme ved kjøp av bilen uavhengig av om garantien gjør seg gjeldende eller ikke. Når garantireparasjoner utføres skjer det med andre ord ikke omsetning av verkstedstjenester i merverdiavgiftslovens forstand. Det er ikke erlagt noe særskilt vederlag for den konkrete verkstedstjeneste. Vi mener således at klager gjennom mobilitetsgarantien ikke kan anses å ha omsatt tjenester som gjelder utleie av biler, jf Finansdepartementets brev av 28. februar 2000 (dok 10).

11 11 For tilfellene der bil leies ut i forbindelse med kjøp av verkstedstjenester har klager anført at det er inngått avtale om utleietjeneste og verkstedstjeneste. Ifølge klager fremstår det som ulogisk at verkstedstjenesten betales fullt ut mens man får låne en bil. Det vises i denne sammenheng til reklamekampanjen hvor det står at man kan ta tre gjenstander men bare betale for to. I et slikt tilfellet er det, ifølge klager, klart den tredje gjenstanden ikke skal uttaksberegnes. Skattedirektoratet er enig med klager i at den tredje gjenstanden i nevnte eksempel ikke skal uttaksberegnes. Forutsetningen for at en slik rabatt skal godtas som reel er imidlertid, som fylkesskattekontoret anfører, at rabatten i henhold til god regnskapsskikk registreres på en betryggende måte. I foreliggende sak blir ikke spørsmålet alene om det er dokumentert at det foreligger en rabatt. Av kontrollhensyn må det også kunne kreves dokumentert i salgsdokument at det faktisk er betalt leie for bruken av kjøretøyer. Ellers foreligger bruk som betinger avgiftsberegning, jf merverdiavgiftsloven 14 annet ledd nr 5 som nevner «bruk». Ettersom slik dokumentasjon ikke er fremlagt mener vi at bruken må uttaksberegnes, jf Finansdepartementets omgjøringsvedtak i klagesak 3661 (dok 10). Videre antar vi at det heller ikke i tilfeller der utleiebiler lånes ut ved forsinkelse foreligger omsetning av en utleietjeneste. Ved forsinket levering av f eks ny bil må gratis utlån av bil anses som kompensasjon/erstatning for forsinkelsen, som selger har plikt til å dekke, jf kjøpsloven 27. Utlånet skjer som en del av den opprinnelig kjøpsavtalen og vil derfor ikke innebære noen ny omsetning, dvs at det ikke skjer utleie mot vederlag. Vi viser i denne sammenheng til uttalelsen i Av nr 17/1990 pkt 6. Tilsvarende vil heller ikke biler som stilles til disposisjon på grunn av urimelig lang reparasjonstid eller delmangel innebære at man står overfor et utleietilfelle. Klager har videre anført at uttalelsen i Av nr 19/1993 nr 1, som fylkesskattekontoret har lagt stor vekt på, er uten betydning for saken. Klager påpeker at saken gjaldt et tilfelle hvor utlånsbiler var leiet inn fra et utleiefirma. Dette er ifølge klager et helt annet forhold enn det som foreligger i den aktuelle sak, hvor selskapet driver bilutleievirksomhet, og stiller egne leiebiler til disposisjon for bilkjøpere og reparasjonskunder

12 12 Skattedirektoratet kan ikke se at det kan stille seg forskjellig, mht avgiftsbelastningen, om man leier inn et personkjøretøy eller benytter egne kjøretøyer til nevnte formål. I begge tilfeller benyttes personkjøretøyer til formål som skal avgiftsbelegges. Klagers argument ville eventuelt gitt den som driver yrkesmessig utleievirksomhet en ubegrunnet avgiftsfordel, som ikke samsvarer med at avgiftssystemet skal virke konkurransemessig nøytralt. Vi foreslår etter dette at fylkesskattekontorets etterberegning fastholdes. Tilleggsavgift vedrørende forholdet er ilagt med 20% og beløper seg til kr Fylkesskattekontoret viser til at selskapet har unnlatt å beregne utttaksmerverdiavgift ved utlån av utleiebiler uten vederlag. Fylkesskattekontoret anser dette som en uaktsomhet ved regelanvendelsen, slik at vilkårene for å ilegge tilleggsavgift er til stede. I samsvar med praksis og en individuell vurdering av saken har fylkesskattekontoret ilagt tilleggsavgift med 20%. Klager viser til Klagenemndas opphevelse av etterberegningen i klagesak nr 3661 som gjaldt samme problemstilling. Selv om avgiftsmyndighetene skulle omgjøre Klagenemndas vedtak i nevnte sak fremstår det i alle fall som åpenbart at det ikke kan være grunnlag for ileggelse av tilleggsavgift. Skattedirektoratet anser rettstilstanden på området for å ha vært såpass usikker at tilleggsavgift ikke er på sin plass i dette tilfellet. Vi foreslår således at tilleggsavgiften vedrørende forholdet oppheves, dvs med kr Skattedirektoratet tilrår etter dette at det treffes slikt: V e d t a k: Ilagt tilleggsavgift henført til 3. termin 1995 og 3. termin 1996 med hhv kr og kr oppheves. For øvrig opprettholdes etterberegningen.

13 13 KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE: Nemndas medlemmer (Dons Heinfjell, Andersen, Haugerud, Langballe og Omdal) har alle sagt seg enig i Skattedirektoratets innstilling. Nemndas formann Dons Heinfjell med denne tilleggsbemerkningen: «Jeg viser forøvrig til mine voteringer i klagesak 3770 og 4179." v e d t a k: Som innstilt.

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1)

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1) KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS Ingress: Kl nr 4181. Klagenemndas avgjørelse av 12. mars 2001. Klagers vederlagsfrie utleie av erstatningsbiler til kjøpere av bil eller reparasjonstjenester, skal avgiftsberegnes

Detaljer

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73 KLAGESAK NR 3661 Ingress: Kl nr 3661. Klagenemndas avgjørelse av 18. desember 1997 Etterberegnet utgående merverdiavgift for utlån av erstatningsbiler til verkstedskunder og bilkjøpere. Etterberegningen

Detaljer

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g:

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g: TVP-SAB/ack Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den reg nr. i sak nr 3071 vedrørende Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Klageren,

Detaljer

KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager. Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget

KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager. Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget Klagenemndas avgjørelse av 20. november 1996 Bransje: Detaljhandel med utleie av radio,

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g:

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g: Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende reg nr - A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Virksomhet:

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g :

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g : Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g : Selskapets

Detaljer

KLAGESAK NR. 4567 KLAGEREN. Stikkord: Utgående avgift - yrkesmessig utleie av biler Rabatt -tilleggsutstyr, manglende dokumentasjon av rabatt

KLAGESAK NR. 4567 KLAGEREN. Stikkord: Utgående avgift - yrkesmessig utleie av biler Rabatt -tilleggsutstyr, manglende dokumentasjon av rabatt KLAGESAK NR. 4567 KLAGEREN Ingress: Kl 4567. Klagenemndas avgjørelse av 30. januar 2002. Virksomhet: Detaljhandel medmotorkjøretøy, deler og rekvisita. Etterberegning av utgående merverdiavgift vedrørende

Detaljer

KLAGESAK NR 3770. Klagenemnda stradfestet etterberegnet avgift (dissens 4-1) og opphevet tilleggsavgiften.

KLAGESAK NR 3770. Klagenemnda stradfestet etterberegnet avgift (dissens 4-1) og opphevet tilleggsavgiften. KLAGESAK NR 3770 Ingress: Kl nr 3770. Klagenemndas avgjørelse av 9. februar 2001. En bilimportør som drev med kjøp og salg av biler, drev også med yrkesmessig bilutleie av personbiler samt et bilverksted.

Detaljer

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003.

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. KLAGESAK Nr. 5036 Ingress: Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. Klagen gjelder etterberegnet merverdi- og investeringsavgift i medhold av merverdiavgiftsloven 55 første ledd nr.

Detaljer

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34 Klagesak nr. 5047 Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Saken gjelder fylkesskattekontorets etterberegning av utgående avgift som følge av at klager ikke hadde beregnet

Detaljer

KLAGESAK NR 4862. Bransje: Detaljhandel med motorkjøretøyer, import og omsetning av campingvogner

KLAGESAK NR 4862. Bransje: Detaljhandel med motorkjøretøyer, import og omsetning av campingvogner KLAGESAK NR 4862 Ingress: Klage nr. 4862. Klagenemndas avgjørelse av 5. mars 2003. Saken gjelder fylkesskattekontorets vedtak om etterberegning. Spørsmål om det var tatt ut eller omsatt campingvogner fra

Detaljer

Produksjon av matfisk

Produksjon av matfisk Klagesak nr 5374A Klager AS Ingress: Klagenr 5374a. Klagenemndas avgjørelse av 22. august 2005. Saken gjelder: Ny behandling av klagesak nr 5374. Tilbakeføring av fradragsført inngående avgift fordi vilkårene

Detaljer

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav meldinger SKD 14/11, 28. november 2011 Rettsavdelingen, avgift Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav Skattedirektoratet behandler i denne meldingen ettergivelse og nedsettelse av renter beregnet

Detaljer

Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda avviste saken.

Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda avviste saken. KMVA 8124 B Klager DA Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 22.12.2014 / 17.09.2015 Klagenemnda avviste saken. Saken gjelder: Krav om dekning

Detaljer

KLAGESAK NR. 5001 XX

KLAGESAK NR. 5001 XX 1 KLAGESAK NR. 5001 XX Ingress: Klagesak nr. 5001. Klagenemndas avgjørelse av 30. november 2003. Saken gjelder utdeling av gratis mat til bussjåfører som stanser ved veigrillen med passasjerer, og som

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager.

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager. Dato for Skattedirektoratets innstilling: 27. april 1998 KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager. Skattedirektoratet har avgitt slik

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g:

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g: Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den reg nr - J AS. i sak nr 3221 vedrørende Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Selskapet ble registrert

Detaljer

KLAGESAK NR 3464 SAMMENDRAG. Merverdiavgiftsloven 19 - Alminnelig omsetningsverdi. Klagenemndas avgjørelse av 24.mars 1996.

KLAGESAK NR 3464 SAMMENDRAG. Merverdiavgiftsloven 19 - Alminnelig omsetningsverdi. Klagenemndas avgjørelse av 24.mars 1996. KLAGESAK NR 3464 SAMMENDRAG Merverdiavgiftsloven 19 - Alminnelig omsetningsverdi Klagenemndas avgjørelse av 24.mars 1996. Bransje: Bilsalg Klagen gjelder fylkesskattekontorets etterberegning av utgående

Detaljer

KLAGESAK NR 4150. Dissens 3-2

KLAGESAK NR 4150. Dissens 3-2 KLAGESAK NR 4150 Ingress: Kl nr 4150. Klagenemndas avgjørelse av 9. juli 1999. Klagen gjaldt hvorvidt skipet A kan anses som skips i utenriksfart etter merverdiavgiftsloven 16, første ledd nr 2, jf forskrift

Detaljer

KMVA 8762 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8762 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8762 Klager AS Ingress: KMVA 8762. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 13. juli 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen Saken gjelder:

Detaljer

KMVA 8845 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8845 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8845 Klager AS Ingress: KMVA 8845. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 30. oktober 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilleggsavgift,

Detaljer

KLAGESAK NR 4800 Klager AS. Avgift som ved uttak, fordelingsnøkkel, beregningsgrunnlaget.

KLAGESAK NR 4800 Klager AS. Avgift som ved uttak, fordelingsnøkkel, beregningsgrunnlaget. KLAGESAK NR 4800 Klager AS Ingress: Kl. nr. 4800. Klagenemndas avgjørelse i møte av 16. desember 2002 Spørsmål om fylkesskattekontorets vedtak vedrørende: 1. etterberegning av utgående avgift jf. merverdiavgiftsloven

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Semco AS Att. Gunnar Pedersen Postboks 29 1324 LYSAKER Deres referanse Vår referanse Dato 2009/91 13.11.2009 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

KLAGESAK NR 6741 Klager. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Uforklarte innskudd på bankkonto

KLAGESAK NR 6741 Klager. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Uforklarte innskudd på bankkonto KLAGESAK NR 6741 Klager Ingress: Kl. nr. 6741. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering av 20.august 2010 vedrørende Klager org. nr xxx xxx xxx Saken gjelder: Enkeltpersonforetak Skjønnsfastettelse

Detaljer

KMVA 8949 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager, organisasjonsnr. xxx xxx xxx.

KMVA 8949 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager, organisasjonsnr. xxx xxx xxx. KMVA 8949 Klager Ingress: KMVA 8949. Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager, organisasjonsnr. xxx xxx xxx. Klagedato: 18. desember 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilbakeføring

Detaljer

KLAGESAK NR A AS. Ingress: Klagenemndas avgjørelse i møte 29. mai 2006 i klagesak nr vedrørende A AS. Tilleggsavgift

KLAGESAK NR A AS. Ingress: Klagenemndas avgjørelse i møte 29. mai 2006 i klagesak nr vedrørende A AS. Tilleggsavgift KLAGESAK NR. 5638 A AS Ingress: Klagenemndas avgjørelse i møte 29. mai 2006 i klagesak nr. 5638 vedrørende A AS. Saken reiser spørsmål om ilagte renter og tilleggsavgift for et selskap som var uriktig

Detaljer

Klagesak nr AA

Klagesak nr AA Klagesak nr. 5709 AA Ingress: Kl.nr 5709 Klagenemndas avgjørelse av 11. desember 2006. Saken gjelder: 1) Frivillig registrert utleier leide ut til kommune. Tilbakeføring av inngående merverdiavgift på

Detaljer

Merverdiavgift. 1. Innledning. Tema: Samarbeid med Sintef Sist endret: Økonomiavdelingen. universitet

Merverdiavgift. 1. Innledning. Tema: Samarbeid med Sintef Sist endret: Økonomiavdelingen. universitet Norges teknisknaturvitenskapelige 1. Innledning... 1 2. Definisjon på omsetning ifølge mvaloven... 2 3. Samarbeid om forskningsprosjekter... 2 3.1 Oppdragsprosjekter...2 3.2 Bidragsprosjekter... 3 3.3

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Innledning Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014 ble det vedtatt å

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtaler om vaskeritjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

KMVA 8548 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8548 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8548 Klager AS Ingress: KMVA 8548. Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 12. januar 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

5 Transport. 5.1 Hovedregler for mva. på transport. 5.2 Selgers transport.

5 Transport. 5.1 Hovedregler for mva. på transport. 5.2 Selgers transport. 5 Transport 5.1 Hovedregler for mva. på transport. Transport vil som en særskilt tjenestegruppe kunne omfattes av vegfritaket på samme måte som tjenesteyting på selve veginnretningen. Det kan oppstilles

Detaljer

KMVA 8677 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8677 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8677 Klager AS Ingress: KMVA 8677. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 5. mai 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Tilleggsavgift

Detaljer

KMVA 8878 Klager ENK. Ingress: KMVA Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8878 Klager ENK. Ingress: KMVA Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8878 Klager ENK Ingress: KMVA 8878. Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 29. oktober 2015 Saken gjelder: 20 % tilleggsavgift vedrørende urettmessig

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/8 Klager: A Innklaget: Norse Securities ASA Postboks 1474 Vika

Detaljer

KMVA 8527 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8527 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8527 Klager AS Ingress: KMVA 8527. Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 24. oktober 2014 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Klage over

Detaljer

1 Grunnkrav for avgiftsplikt

1 Grunnkrav for avgiftsplikt 1 Grunnkrav for avgiftsplikt Lov om merverdiavgift (mval.) ble vedtatt 19. juni 1969. I henhold til denne loven har Finansdepartementet og Skattedirektoratet gitt en rekke forskrifter, rundskriv og meldinger.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tromsø parkering KF Postboks 822 9258 Tromsø Deres referanse Vår referanse Dato 2010/18 15.03.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres

Detaljer

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Klagesak nr. 6715 Klager Ingress: Kl nr 6715. Klagenemndas avgjørelse i møte den 21. juni 2010 vedrørende Klager, org. nr. xxx xxx xxx Saken gjelder: Tilbakeføring av inngående avgift. Klager har ikke

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG 1 OSL04.doc (ajour v15) OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - A/S FERRO Merdiavgift = 25% av netto fakturabeløp, MAV(merverdiavgiftsvedtaket) 2 = 25/125 = 1/5 av bruttobeløpet. (Se post 1 mva = 648

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/32 Klager: A Innklaget: Fearnley

Detaljer

KMVA 8717 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 21. oktober Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8717 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 21. oktober Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8717 Klager AS Ingress: KMVA 8717. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 21. oktober 2015. Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 30. april 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb

Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb Norges Forskningsråd Plan-, budsjett- og statistikkavdelingen Boks 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb NASJONAL STATISTIKK AVGIFTSSITUASJONEN Jeg viser til behagelig

Detaljer

KMVA 8674 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8674 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. KMVA 8674 Klager AS Ingress: KMVA 8674. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 26. mai 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilleggsavgift

Detaljer

KMVA 8745 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. desember Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8745 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. desember Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8745 Klager AS Ingress: KMVA 8745. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. desember 2015 - Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 17. august 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

Høringsnotat Forslag om gjeninnføring av fritak for merverdiavgift på garantireparasjoner utført for næringsdrivende utenfor merverdiavgiftsområdet

Høringsnotat Forslag om gjeninnføring av fritak for merverdiavgift på garantireparasjoner utført for næringsdrivende utenfor merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet, 9. juni 2011 Høringsnotat Forslag om gjeninnføring av fritak for merverdiavgift på garantireparasjoner utført for næringsdrivende utenfor merverdiavgiftsområdet 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen retter seg mot den rådgivningen som ble utført av Orkla

Detaljer

DOK finnshopping.no

DOK finnshopping.no DOK-2017-13 - finnshopping.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2017-06-09 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2017-13 STIKKORD: finnshopping.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg

Detaljer

Hordaland fylkesskattekontor MERVERDIAVGIFT VED OFFENTLIGE TILSKUDD

Hordaland fylkesskattekontor MERVERDIAVGIFT VED OFFENTLIGE TILSKUDD MERVERDIAVGIFT VED OFFENTLIGE TILSKUDD 1 Problemstilling - tema for foredraget Når er det avgiftsplikt på offentlige tilskudd? omsetning inngå i beregningsgrunnlaget generelt om tilskudd privat/offentlig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en begrenset anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av en rammeavtale for anskaffelse av uniformer og tjenesteantrekk for Statens vegvesen lokalisert

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

DOK akersberget.no

DOK akersberget.no DOK-2014-25 akersberget.no INSTANS: Domeneklagenemnda vedtak DATO: 2014-05-02 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2014-25 STIKKORD: akersberget.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

Veiledende bilag til SSA-K Kjøpsavtalen versjon 2015

Veiledende bilag til SSA-K Kjøpsavtalen versjon 2015 Kjøpsavtalen versjon 2015 Innhold: Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon... 2 Bilag 2: Leverandørens beskrivelse av leveransen... 3 Bilag 3: Kundens tekniske plattform... 4 Bilag 4: Leveringstidspunkt og

Detaljer

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Kundenotat 13/2015 Dato 27.04.2015 Referanse Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Målgruppe: Ansatte i økonomienheten hos DFØs regnskapskunder.

Detaljer

Protokoll i sak 632/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12

Protokoll i sak 632/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12 Protokoll i sak 632/2011 for Boligtvistnemnda 24.04.12 Saken gjelder: Uenighet om maling av utvendig kledning inngår i leveransen ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren

Detaljer

Merverdiavgift kompensasjonsvurderinger. «Forprosjekt Helsehus i Nordhordland»

Merverdiavgift kompensasjonsvurderinger. «Forprosjekt Helsehus i Nordhordland» Vedlegg 10 Merverdiavgift kompensasjonsvurderinger «Forprosjekt Helsehus i Nordhordland» August 2012 Innholdsfortegnelse 1. Merverdiavgift... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Faktum... 3 2. Muligheter for å avløfte

Detaljer

KMVA 8525 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8525 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8525 Klager AS Ingress: KMVA 8525. Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 17. desember 2014 Klagenemnda opphevet etterberegningen. Saken gjelder: Spørsmål

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1997/19 Klager: A Innklaget: Alfred Berg

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1/1995 Klager: A Prosessfullmektig: - Innklaget:

Detaljer

Forslag til endring av omregistreringsavgift og beregning av merverdiavgift ved omsetning av kjøretøy - høring.

Forslag til endring av omregistreringsavgift og beregning av merverdiavgift ved omsetning av kjøretøy - høring. Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 30. mars 2007 Forslag til endring av omregistreringsavgift og beregning av merverdiavgift ved omsetning av kjøretøy - høring. Vi viser

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8 Klager: X Innklaget: Sparebanken Møre Keiser Wilhelmsgt 29/33 0107 Oslo Saken gjelder: Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering Saksbehandler Deres dato Vår dato Erik Heen 19.04.2016 22.06.2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 932 42 704 16/257-3 Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 Oslo Spørsmål knyttet til leverandørgjeld

Detaljer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Inger Helene Iversen 31.08.2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077337 Espen Knudsen 2006/410820 /RR-RE/IHI / 812.1 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.06.2014 Vår ref.: 14-796/HH Deres ref.: 13/3244 SL UR/KR Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Detaljer

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ Protokoll i sak 715/2013 for Boligtvistnemnda 04.09.13 Saken gjelder: Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider I klagen for

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tiger Consulting AS Postboks 61 Lambertseter 1101 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato Geir Tore Gaukerud 2009/277 08.02.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Merverdiavgift og uttak lovendringer av 29. juni 2007

Merverdiavgift og uttak lovendringer av 29. juni 2007 Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Harald Th. Rød 02.07.2007 Telefon 22 07 79 84 Deres referanse Vår referanse 2007/228225/RR- AV/HRO/ Til fylkesskattekontorene Merverdiavgift og uttak

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/4 Klager: X Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Levering

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger og Georg Fredrik Rieber-Mohn

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger og Georg Fredrik Rieber-Mohn Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold på ulike roder, og tildelte kontrakt for én av disse rodene til klager. Klagenemnda

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Brit Lisbeth Gaup Kverkild MEDL AP-V Einar Olav Larsen MEDL SP-V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Brit Lisbeth Gaup Kverkild MEDL AP-V Einar Olav Larsen MEDL SP-V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: Glassrommet, Herredshuset Verdal Dato: 24.08.2017 Tid: 08:30-10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften 1. Innledning: Skattedirektoratet foreslår endringer i

Detaljer

Merverdiavgift på romutleie i hotellvirksomhet og lignende virksomhet

Merverdiavgift på romutleie i hotellvirksomhet og lignende virksomhet Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Trond Knapper/ 23.08.2006 Trygve Holst Ringen Telefon Deres referanse Vår referanse 22 07 70 69 2006/395873 /RR-AV/ HAK/ Til fylkesskattekontorene Merverdiavgift

Detaljer

KMVA 8948 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx MVA

KMVA 8948 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx MVA KMVA 8948 Klager AS Ingress: KMVA 8948. Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx MVA Klagedato: 5. april 2016 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Saken gjelder:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Forhandlingsforbud. Innsyn/taushetsplikt. Protokollføring.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Forhandlingsforbud. Innsyn/taushetsplikt. Protokollføring. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud. Forhandlingsforbud. Innsyn/taushetsplikt. Protokollføring. Innklagede gjennomførte to konkurranser om henholdsvis riving/sanering

Detaljer

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter Sammendrag: Finansieringsselskapenes Forening gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av biovarme. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 17-1 (2) bokstav g ved ikke

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/15 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

DOK finnbilligeflybilletter.no

DOK finnbilligeflybilletter.no DOK-2017-14 - finnbilligeflybilletter.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2017-06-09 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2017-14 STIKKORD: finnbilligeflybilletter.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Norsk Bedriftshelsetjeneste AS Att. Svein Thomas Madsen Postboks 1374 5507 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/291 09.02.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 16/11, 20. desember 2011 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. januar 2012 gjeninnføres fritaket

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Adnor Advokat AS Postboks 281 Sentrum 7402 TRONDHEIM Deres ref.:jørund Tuveng Vår ref.: 2014/0127-6 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 22.04.2015 Avvisning

Detaljer

Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle

Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle Utskriftsdato: 3.1.2018 09:26:40 Status: Gjeldende Dato: 26.1.2007 Nummer: 106-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak

Detaljer

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255 Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/advokatfullmektig Thea S. Skaug PB 2734 Solli 0204 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 200503082 20. mars 2006 Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Advokatfirmaet Grette DA advokatfullmektig Elisabeth Hansen elha@grette.no Tema Fradragsrett for merverdiavgift ved utbygging av boliger, etc. Både privat utbygger og

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 22/1997 Klager: A Innklaget: DnB Markets,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale på persontransporttjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947 Klagesak nr 7219 Klager dets konkursbo Ingress: Kl. nr. 7219. Klagenemndas avgjørelse av 12. desember 2011 vedrørende Klager, org nr. xxx xxx xxx Klagedato: 8. juli 2011 Klagenemnda stadfestet innstillingen.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang:

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang: Page 1 of 5 Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale(r) for levering av ganghjelpemidler og hjulsparker med tilbehør, reservedeler og diverse servicetjenester. Klagenemnda

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

Høring Forslag om merverdiavgift og fast eiendom

Høring Forslag om merverdiavgift og fast eiendom Finansdepartementet postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Også sendt pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: 13/4007 SL NKW/ KR 1 Dok. nr.: 169415 Saksbehandler: Trude Molv ik tm@adv okatf oreningen.no 06.01.2014

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2 Klager: X Innklaget: Netfonds Bank ASA Steners gate 2 0184 Oslo Saken gjelder: Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer