Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften"

Transkript

1 Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Innledning Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014 ble det vedtatt å frita leasing av elbiler og omsetning av elbilbatteri fra merverdiavgift, jf. endringer i merverdiavgiftsloven (mval.) 6-6. Iverksettingen er satt til den tid departementet fastsetter. Departementet tar sikte på iverksetting 1. juli Høringsfrist Minimum høringsfrist er etter utredningsinstruksen seks uker. Høringsfristen kan settes kortere dersom det foreligger særlige omstendigheter. Det er ønskelig med en snarlig ikrafttredelse. Finansdepartementet har derfor besluttet en høringsfrist på fire uker. Finansdepartementets brev følger vedlagt. Godkjenning fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA) Gjeldende fritak for merverdiavgift for elbiler, samt det vedtatte fritaket for leasing av elbiler og omsetning av bilbatterier til slike kjøretøy, ble notifisert til EFTAs overvåkingsorgang (ESA) 4. november ESA godkjente fritaket 21. april Godkjenningen gjelder ut 2017, men fritaket kan søkes forlenget. Gjeldende rett Fritaket i merverdiavgiftsloven 6-6 er begrenset til omsetning av kjøretøyer som bare bruker elektrisitet til fremdrift. Kravet om "bare" elektrisitet til fremdrift, innebærer blant annet at såkalte hybridbiler, som benytter både elektromotor og forbrenningsmotor, faller utenfor fritaket. Fritaket gjelder bare kjøretøy som omfattes av Stortingets vedtak om engangsavgift 5 første ledd bokstav i og som er registreringspliktig etter vegtrafikkloven. Skattedirektoratets vurderinger og forslag I henhold til mval. 6-6 første ledd foreslås det nå at det ikke skal beregnes avgift ved omsetning og leasing av kjøretøyer som bare bruker elektrisitet til framdrift. Fritaket gjelder fremdeles bare kjøretøy som omfattes av Stortingets vedtak om engangsavgift 5 første ledd bokstav i og som er registreringspliktig etter vegtrafikkloven. Det antas at det har vært Stortingets intensjon at bare langtidsutleie skal være omfattet av fritaket og at ordinær korttidsutleie ikke skal være omfattet. Det må således skilles mellom langtids- og korttidsutleie. Vi ber høringsinstansene ta stilling til to alternativer på dette punkt.

2 Alternativene skiller seg klart fra hverandre, og vi ber om høringsinstansenes merknader. Loven benytter begrepet leasing, og vedtaket innebærer at leasing av elbiler skal på lik linje med omsetning av elbiler være fritatt for merverdiavgift. Som nevnt er det påpekt at det er langtidsutleie som er tenkt omfattet av fritaket. Når det gjelder leasing av bil, er de kontrakter som inngås i dag nesten uten unntak på tre års varighet. Ett alternativ er derfor at fritaket i henhold til mval 6-6 omfatter leasingkontrakter med varighet i minst tre år. Dette alternativet harmonerer med ordlyden i Stortingets vedtak. Alternativet er at fritaket omfatter leiekontrakter også av kortere varighet. Korttidsleie som skjer i forbindelse med ferier, helgeturer, kortere jobbreiser eller lignende vil etter dette forslaget ikke være fritatt. I henhold til EUs merverdiavgiftsdirektiv artikkel 56 (3), som regulerer hva som skal anses som leveringssted, er korttidsleie definert som leie i opp til 30 dager. Etter dette forslaget vil fritaket dermed omfatte utleie utover 30 dager. I så fall vil det bli vurdert å endre lovens ordlyd. I begge tilfeller må det tas stilling til hva som skal skje hvis en utleiekontrakt avvikles før 30 dager, alternativt tre år, er gått. Skattedirektoratet foreslår som reaksjon at utleieforholdet avgiftsberegnes på lik linje med annen elbilutleie hvor avtalt leieperiode er kortere. Dette må skje ved en etterfølgende korrigering. Et slikt resultat vil etter direktoratets syn følge av ordinær fortolkning av fritaksbestemmelsen. Avgrensning Som ved omsetning av elbil, må det avklares hvilket utstyr som kan leies ut sammen med elbilen uten avgiftsberegning. Utgangspunktet er at omsetning av varer og tjenester generelt er merverdiavgiftspliktig etter mval Det er ikke gitt noe fritak for varer som leveres til bruk for elkjøretøy, eller som er særskilt beregnet for disse. Hovedregelen er derfor at fritaket for utleie, således ikke omfatter utstyr, med unntak for batteri, men kun kjøretøy som bruker elektrisitet til framdrift. Det må likevel foretas en vurdering av om varen i det enkelte tilfellet må anses for å være en del av kjøretøyet. Når det gjelder omsetning av elbiler, har departementet i brev av 26. august 2002 til Toll- og avgiftsdirektoratet blant annet uttalt følgende om hvilket utstyr som omfattes av fritaket: "Når det gjelder den nærmere avgrensning av fritaket gir verken ordlyden eller forarbeidene noen direkte veiledning for når "utstyret" ikke lenger er å anse som en selvstendig vare, men som en del av kjøretøyet. Det kan i denne forbindelse tenkes flere mulige momenter ved vurderingen, hvor fysisk, påbudt eller en mer funksjonell tilknytning av "utstyret" til elbilen kan være naturlige momenter. Med funksjonell tilknytning menes at "utstyret" står i rimelig sammenheng med bruken som kjøretøy. F.eks. vil utstyr som jekk, ekstra sett med hjul som leveres sammen med kjøretøyet og som det ikke betales særskilt vederlag for omfattes av fritaket. Det må i tvilstilfeller kunne tas hensyn til hva som gir en mest mulig praktikabel regel.

3 Det er ikke mulig å gi en uttømmende liste over hvilket "utstyr" som må anses som en del av kjøretøyet. Vurderingen må derfor foretas konkret ved at det tas utgangspunkt i de avgrensningskriterier som er nevnt over. Selv om det tas utgangspunkt i disse kriteriene ender en likevel opp i en vurdering av hva som er naturlig eller rimelig at følger med et kjøretøy, hvor det også tas hensyn til hva som er vanlig standard. Det presiseres likevel at vurderingen av "vanlig standard" ikke er avgjørende dersom "utstyret" klart må anses som en del av kjøretøyet. At en kjøper f.eks. velger elbilen levert med spesielle felger utover vanlig standard endrer ikke det faktum at disse må anses som en del av kjøretøyet." Skattedirektoratet antar at samme betraktningsmåte må legges til grunn ved avgjørelsen av hva som skal anses som omfattet av avgiftsfritaket for leasing av elbil. Som ved salg, må det utstyr som omfattes av fritaket bli utleid sammen med kjøretøyet fra samme utleier og det må ikke bli betalt et særskilt leievederlag for dette. Vurderingen må foretas konkret ved at det tas utgangspunkt i de avgrensingskriteriene som nevnt i ovennevnte brev. Omkostninger som er nødvendig og naturlig del av avtalen inngår i fritaket. Omkostninger som sedvanlig ytes som ledd i utleie av kjøretøy, må avgiftsmessig behandles på samme måte som utleien. Forutsetningen er at omkostningen er direkte knyttet til utleien. Merverdiavgiftsfritaket for utleie kan medføre at også andre ytelser som ikke har direkte sammenheng med utleien, tas inn som en del av utleiekontrakten. Dette kan for eksempel gjelde, redningstjenester, avgifter, avtale om dekkhotell mv. Slike tilleggsytelser skal ikke inngå i fritaket. Forsikringstjenester er regulert i FMVA Forsikringstjenester er unntatt fra merverdiavgift i henhold til mval. 3-6 bokstav a. Unntaket omfatter også formidling av forsikringstjenester. Overgangsregler/Løpende kontrakter Merverdiavgiftsloven 22-1 regulerer situasjonen der avgiftsreglene endres eller merverdiavgiftssatsene reguleres. Nærmere regler om dokumentasjon av omsetning i slike tilfeller er gitt i merverdiavgiftsforskriften. Ved løpende levering av tjenester, er det bare tjenester som er levert etter ikrafttreden av det nye regelverket, som skal behandles etter de nye bestemmelsene. Leievederlag påløpt etter ikrafttredelse skal følgelig faktureres uten merverdiavgift. Tilsvarende vil gjelde for inngåtte kontrakter. Fritak for omsetning av batterier til kjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift I henhold til mval. 6-6 annet ledd er omsetning av batteri til kjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift fritatt for merverdiavgift. Enkelte batterier kan imidlertid brukes både

4 i rene elbiler og i såkalte hybridbiler. Det er kun batterier til kjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift som skal kunne omsettes uten avgiftsberegning. En selger eller importør av batterier vil således kunne være i den situasjon at han ikke vet hvilken type kjøretøy batteriene til sist vil bli brukt i. Skattedirektoratet antar at det kun er når selger eller importør positivt vet at batteriet faktisk skal benyttes i kjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift, at fritaket vil komme til anvendelse. I de tilfeller dette er usikkert, skal merverdiavgift beregnes. Selger må kunne legitimere i sitt regnskap avgiftsfri omsetning av batteri til kjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift. Fritaket dokumenteres med salgsdokument eller lignende dokumentasjon hvor det fremgår type kjøretøy batteriet skal benyttes i. Lovteknikk Gjeldende fritak for omsetning av elbiler er ikke nærmere regulert i merverdiavgiftsforskriften. Direktoratet foreslår at fritaket for utleie av elbiler og omsetning av elbilbatterier tas inn i merverdiavgiftsforskriften hhv og Gjeldende og gjelder fritak for merverdiavgift for omsetning av kjøretøy som omfattes av Stortingets vedtak om omregistreringsavgift. Direktoratet foreslår at bestemmelsene slås sammen og blir ny Forslag til endring i forskrift 15. desember 2009 nr til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) I forskrift 15. desember 2009 nr til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) gjøres følgende endringer: skal lyde: Utleie av kjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift Med utleie av kjøretøy som nevnt i merverdiavgiftsloven 6-6 første ledd menes utleie av kjøretøy i henhold til leiekontrakt hvor leieperioden er minst tre år/30 dager skal lyde: Batteri til kjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift

5 Fritak etter merverdiavgiftsloven 6-6 annet ledd skal dokumenteres med salgsdokument eller annen dokumentasjon hvor det fremgår hvilken type kjøretøy, bilmerke og modell, batteriet skal installeres i. Nåværende blir ny og skal lyde: Kjøretøy som omfattes av Stortingets vedtak om omregistreringsavgift (1) Fritaket i merverdiavgiftsloven 6-6 tredje ledd omfatter det tidligere registrerte kjøretøyet slik det er tatt inn av selgeren med utstyr, påbygg mv. Dersom det ikke betales særskilt vederlag omfatter fritaket også a) utstyr og påbygg som monteres på eller installeres i kjøretøyet i den utstrekning det er påbudt i kjøretøyforskriftene for vedkommende type, merke og årsmodell eller er nødvendig for å bringe kjøretøyet i vanlig stand og til de spesifikasjoner som er vanlige for vedkommende type, merke og årsmodell b) bensin og annet drivstoff som leveres på tank, påfylt smøreolje, reservehjul og verktøy som vanligvis følger med kjøretøy, c) deler og andre varer som går med under arbeid som nevnt i annet ledd bokstav a. (2) Fritaket omfatter følgende arbeid for selgerens regning: a) reparasjon, vedlikehold og klargjøring av kjøretøy og utstyr som nevnt i første ledd bokstav a b) montering og installering av utstyr og påbygg som nevnt i første ledd bokstav a Forskriften trer i kraft 1. juli II

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester meldinger SKD 8/10, 7. september 2010 Rettsavdelingen, avgift Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester Denne meldingen omhandler avgiftsberegningen ved kjøp og salg av fjernleverbare tjenester

Detaljer

Forskuddsfakturering. Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 13 Vedtatt 12. september 2007. Oppdatert 26. september 2014. Spørsmål

Forskuddsfakturering. Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 13 Vedtatt 12. september 2007. Oppdatert 26. september 2014. Spørsmål Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 13 Vedtatt 12. september 2007. Oppdatert 26. september 2014. Forskuddsfakturering Spørsmål Avgiftpliktige varer og tjenester skal som hovedregel faktureres etter at

Detaljer

21. april 2004 HØRINGSNOTAT

21. april 2004 HØRINGSNOTAT 21. april 2004 HØRINGSNOTAT Privates og andre ikke-næringsdrivendes kjøp av tjenester som gjelder elektronisk kommunikasjon fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen 1. Innledning 3 2. Sammendrag av forslaget

Detaljer

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 10/04, 22. november 2004 Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Fra og med 1. juli 2004 er reglene om merverdiavgift endret slik at

Detaljer

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 5.2.5.2 Midlertidig bruk av virksomhetens 1.1 Innledning... 5 driftsmidler...

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift på motorvogner og forskrift om omregistreringsavgift

Høringsnotat. Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift på motorvogner og forskrift om omregistreringsavgift Høringsnotat Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift på motorvogner og forskrift om omregistreringsavgift Toll- og avgiftsdirektoratet 2013 1 Innledning Toll- og avgiftsdirektoratet

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV.

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2012 Rundskriv nr. 1/2012 Mo Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2007

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2007 ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2007 Rundskriv nr. 1/2007 Mo Versjon II Oslo 26. september 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Kapittel 1 Forskriftens virkeområde. Definisjoner Til 1-1 Saklig virkeområde Bestemmelsen angir forskriftens saklige virkeområde. Til

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kommentarer til tollverdibestemmelsene

Innholdsfortegnelse. Kommentarer til tollverdibestemmelsene Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Oversikt over rettskildene innen tollverdi... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 GATT-avtalen 1947... 4 2.3 Konvensjonen av 1950... 5 2.4 Gjennomføringsavtalen av 1979

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2004

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2004 ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2004 Rundskriv nr. 1/2004 Mo Tollvesenets Inngående håndbok gruppe M-4, avgiftskode EM Oslo 22. desember 2003 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards

Detaljer

Instrukser for merverdiavgiftsområdet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Instrukser for merverdiavgiftsområdet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Instrukser for merverdiavgiftsområdet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 1. Instruks for merverdiavgiftsområdet 2. Delinstruks for forskningstjenester 3. Delinstruks for fradrag for inngående

Detaljer

Nett AS har behov for å avklare den skattemessige behandlingen av kostnadene knyttet til overgangen til og implementeringen av AMS.

Nett AS har behov for å avklare den skattemessige behandlingen av kostnadene knyttet til overgangen til og implementeringen av AMS. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 12/12. Avgitt 8.5.12. Aktivering av investering i nye strømmålere Skatteloven 14-40 flg. Et nettselskap skulle investere i nye strømmålere med utvidede

Detaljer

Høringsnotat forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring

Høringsnotat forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring Kredittilsynet 23. juni 2009 Høringsnotat forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring 1. Innledning Kredittilsynet foreslår nye bestemmelser om gjennomføringen

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Deres ref Vårref Dato 2003/06452 F N-AV/GO 04/799 SL VSP/tis O~.04:2005

-fl- DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Deres ref Vårref Dato 2003/06452 F N-AV/GO 04/799 SL VSP/tis O~.04:2005 -fl- DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO Deres ref Vårref Dato 2003/06452 F N-AV/GO 04/799 SL VSP/tis O~.04:2005 Reisebyråer mv. og merverdiavgift Detvises

Detaljer

Høringsnotat: Obligasjoner med fortrinnsrett - forslag til forskriftsendring

Høringsnotat: Obligasjoner med fortrinnsrett - forslag til forskriftsendring FINANSTILSYNET THE FINANCAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY 130.08.2012 Høringsnotat: Obligasjoner med fortrinnsrett - forslag til forskriftsendring 1. Innledning 1 brev av 29. juni 2012 har Finansdepartementet

Detaljer

Reisekostnader og fradrag for inngående avgift

Reisekostnader og fradrag for inngående avgift meldinger SKD 2/13, 24. januar 2013 Reisekostnader og fradrag for inngående avgift Meldingen omhandler fradrag for inngående merverdiavgift på arbeidstakers reisekostnader, betalt av virksomheten. Det

Detaljer

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Norges Golfforbund Veileder i merverdiavgift Juli 2010 Veileder i merverdiavgift juli 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Merverdiavgift for golfklubber -

Detaljer

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.04.2013 Antall ord: 15 505 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema, oppgavens problemstilling...

Detaljer

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6.

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6. Sjekkliste for bokføring og behandling av merverdiavgift Bygge- og anleggsvirksomhet 6. utgave, mai 2014 INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 2 Section or Brochure name Sjekkliste for

Detaljer

Innst. S. nr. 86. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:11 (2002-2003)

Innst. S. nr. 86. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:11 (2002-2003) Innst. S. nr. 86 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument nr. 8:11 (2002-2003) Innstilling fra næringskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Olav Akselsen, Grethe Fossli,

Detaljer

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten 1. Innledning Skattedirektoratet har mottatt spørsmål

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV.

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2009 Rundskriv nr. 1/2009 Mo Oslo 19. desember 2008 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00

Detaljer

MiFID Informasjonsnotat nr. 4

MiFID Informasjonsnotat nr. 4 MiFID Informasjonsnotat nr. 4 Beste resultat ved utførelse av kundeordre Informasjonsnotatet bygger på ny verdipapirhandellov (vphl) og ny forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften), vedtatt

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV.

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2015 Rundskriv nr. 1/2015 Mo Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

Ny lov om momskompensasjon fra 1. januar 2004

Ny lov om momskompensasjon fra 1. januar 2004 for: Kommuner Fylkeskommuner Barnehager Kirkelig fellesråd Private og ideelle virksomheter som utfører visse lovpålagte oppgaver for kommuner og fylkeskommuner Momskompensasjon 3 Ny lov om momskompensasjon

Detaljer

Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v.

Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. Rundskriv IK-25/96 fra Statens helsetilsyn Til: Landets kommuner Landets fylkesmenn 96/4966 30.9.1996 Saksområdet som dette rundskrivet handler om forvaltes

Detaljer

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. O. nr. 58 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Ot.prp. nr. 36 (2004-2005) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV.

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2014 Rundskriv nr. 1/2014 Mo Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer