Høringsnotat - veibruksavgift på naturgass og LPG - forslag til endringer i særavgiftsforskriften

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsnotat - veibruksavgift på naturgass og LPG - forslag til endringer i særavgiftsforskriften"

Transkript

1 Skattedirektoratet notat Dato Referanse / Høringsnotat - veibruksavgift på naturgass og LPG - forslag til endringer i særavgiftsforskriften Skattedirektoratet sender på vegne av Finansdepartementet på høring forslag til endringer i forskrift 11. desember 2001 nr om særavgifter (særavgiftsforskriften). I budsjett for 2016 vedtok Stortinget å innføre veibruksavgift på naturgass som benyttes til framdrift av motorvogn fra 1. januar. Satsen ble satt til kr 5,95 per Sm3. I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2016 vedtok Stortinget å innføre veibruksavgift på LPG som benyttes til framdrift av motorvogn med virkning fra 1. juli Satsen er satt til kr 0,69 per kg. Fra samme tidspunkt vedtok Stortinget også å sette ned avgiftssatsen på naturgass til null med virkning tilbake til 1. januar I særavgiftsforskriften (saf.) kapittel 3-21 er det gitt nærmere regler om veibruksavgiften på naturgass og LPG. Nedenfor foreslås en presiserende bestemmelse om når avgiftsplikten oppstår. I den forbindelse foreslås også at det innføres en generell registreringsplikt for virksomheter som leverer gass til autogassanlegg/fyllestasjoner, også når disse ikke er produsent eller importør av gassen. Videre foreslås det en presisering av refusjonsordningen der sluttbruker som kjøper gass til formål som faller utenfor veibruksavgiftens omfang, kan søke refusjon hos forhandler der gassen ble kjøpt. Endelig foreslås det en tilføyelse i om at uregistrert virksomhet kan kreve betalt avgift kreditert ved utførsel. Vi vil nedenfor i punkt 1 redegjøre for dagens regelverk. Videre vil vi i punkt 2 redegjøre for forslag til endringer i særavgiftsforskriften, i punkt 3 de økonomiske og administrative konsekvenser og i punkt 4 fremgår forslag til forskriftstekst. 1. Dagens regelverk 1.1 Avgiftspliktens omfang Avgiftsplikten omfatter kun naturgass og LPG som leveres til autogassanlegg og andre fyllestasjoner, og som skal benyttes til framdrift av motorvogn. For gass som leveres fra autogassanlegg/fyllestasjon til andre formål enn veibruk, kan levering uten avgift skje mot erklæring fra bruker, jf. saf andre ledd og tredje ledd. Som følge av at det ikke er mulig å innføre en merkeordning tilsvarende den som gjelder for mineralolje for veibruksavgift på gass, er en slik avgrensning på grunnlag av distribusjonsmåten eneste mulige avgrensning av avgiftsplikten. Avgrensningen av avgiftsplikten til gass levert til autogassanlegg/fyllestasjon er gjort for å unngå de store administrative følgene det ville få dersom det skulle kreves erklæring for all bruk/levering av gass som ikke er til veibruk, da andelen gass som går til veibruk er veldig liten. Som følge av denne avgrensningen av avgiftsplikten (til å omfatte gass "som leveres autogassanlegg og andre fyllestasjoner [...]") oppstår det imidlertid en utfordring med hensyn til avgiftsplikt for

2 Side 2 gass som innføres av uregistrerte. Når avgiftsplikten er knyttet til gass "som leveres autogassanlegg eller andre fyllestasjoner" innebærer dette at avgiftsplikten ikke oppstår ved innførselen, men først på et senere tidspunkt, det vil si ved levering til autogassanlegg/fyllestasjon. I utgangspunktet vil det foreligge avgiftsplikt ved innførsel av gass som skal leveres videre til autogassanlegg/fyllestasjon. På innførselstidspunktet vil det imidlertid ikke alltid være klart hva gassen skal benyttes til. Det er produsenter av naturgass og LPG som benyttes til veibruk, dvs. leveres autogassanlegg/fyllestasjon, som er registreringspliktig. Særavgiftsregelverket har i dag ikke noen prosess for innbetaling av avgift for uregistrerte. Dette innebærer at når det ikke deklareres avgift på innførselstidspunktet, eller ved uttak fra registrert virksomhets lager, har vi per i dag ingen prosess for at uregistrerte skal få innbetale avgift, dersom det senere viser seg at gassen leveres autogassanlegg/fyllestasjon. Siden det i regelverket ikke foreligger noen system for å fange opp slike etterfølgende hendelser for uregistrerte virksomheter, oppstår det et "hull" i regelverket. For å løse dette foreslås det at det innføres en generell registreringsplikt for virksomheter som leverer gass til autogassanlegg/fyllestasjoner. Dette forutsetter endringer i særavgiftsforskriften. Forslaget er nærmere omtalt nedenfor under punkt Gjennomføring av fritaket for annen bruk enn til veibruk Det følger av saf annet ledd og saf tredje ledd at levering av gass uten avgift fra autogassanlegg/fyllestasjoner, kan skje mot erklæring fra bruker hvor det fremgår hva gassen skal brukes til, samt mengde. En slik erklæringsordning er også den ordningen høringsinstansene anså som eneste mulige system for de kombinerte anleggene, det vil si de anlegg hvor det fylles både til veibruk og annen bruk. Senere opplyste bransjen at det ikke vil være praktisk mulig å gjennomføre en erklæringsordning fra sluttbruker. Dette blant annet som følge av at autogassanleggene/fyllestasjonene helt eller delvis er ubemannet. I tillegg fylles det, ved de kombinerte anleggene, fra samme autogassdispenser både LPG som skal brukes som drivstoff, men også som skal brukes til annet, herunder til gassanlegget/flasker i bobiler, asfaltbiler ol. Videre er det opplyst at det på de kombinerte fylleanleggene i dag ikke er mulig å ha differensiert pris, det vil si en pris med avgift og en pris uten avgift. Dette kom ikke tilstrekkelig frem i høringsrunden med bransjen. Bransjen arbeider nå med å få på plass utstyr på pumpene/dispenserne som gir mulighet for sluttbruker på en enkel måte å avgi erklæring om bruk, samt at prisen endres i samsvar med erklæringen. Dette vil gjøres ved at pumpa/dispenseren er utstyrt med to knapper hvor sluttbruker selv, ved knappevalget, oppgir om han/hun skal benytte LPGen til framdrift av motorvogn (drivstoff) eller annen bruk. Dette valget, ved bruk av knappene på pumpa/dispenseren, vil anses som en erklæring fra bruker som kan legges til grunn som tilstrekkelig dokumentasjon etter bestemmelsen i særavgiftsforskriften. Dette forutsetter imidlertid at teksten på dispenseren er formulert på en slik måte at det klart fremgår for sluttbruker at han ved å trykke på knappene har gjort et bevisst valg med hensyn til hva gassen skal benyttes til. I den grad det ved betaling benyttes bankkort vil dette også kunne sikre sporbarhet med hensyn til sammenheng mellom deklarert avgiftsvalg og identitet. Inntil et slikt system er på plass, eller for anlegg som ikke vil installere et slikt system, vil det være behov for en ordning som sikrer at de som har fylt gass fra et autogassanlegg/fylleanlegg til annen

3 Side 3 bruk enn framdrift av motorvogn, og som følgelig av de forhold som nevnt ovenfor har betalt veibruksavgift på denne gassen, skal kunne få den betalte avgiften tilbake. Det finnes ulike måter å løse dette på. En lemping av kravet om erklæring fra sluttbruker, ved for eksempel å godta erklæring fra forhandler, vil ikke avhjelpe i denne sammenheng. En erklæring fra forhandler om fordelingen vil bare føre til at forhandler får redusert avgift, mens sluttbruker fortsatt vil ha betalt avgift på LPG som han/hun har benyttet til annet enn framdrift av motorvogn. Den eneste måten vi ser at dette kan løses på er ved en refusjonsordning der sluttbruker søker refusjon av avgiften hos forhandler, jf. punkt 2.3 nedenfor. 2. Nærmere om forslaget til endring i særavgiftsforskriften 2.1 Bestemmelse som regulerer når avgiftsplikten oppstår Som nevnt i punkt 1 omfatter avgiftsplikten gass som "leveres autogassanlegg eller annen fyllestasjon [...]". Dette innebærer at avgiftsplikten ikke oppstår før ved levering til autogassanlegg/fyllestasjon. Dette skiller seg fra utgangspunktet i saf. 2-1 om at avgiftsplikten oppstår ved uttak fra registrert virksomhetens godkjente lokaler og ved innførsel for ikke registrerte. Det bør derfor tilføyes en bestemmelse i forskriften hvor det fremgår når avgiftsplikten oppstår. Det foreslås derfor en ny bestemmelse som sier at avgiftsplikten oppstår ved levering til autogassanlegg eller andre fyllestasjoner. 2.2 Registreringsplikt ved levering av gass til autogassanlegg eller annen fyllestasjon Når avgiftsplikten for veibruksavgiften er knyttet til "gass som leveres autogassanlegg eller andre fyllestasjoner" innebærer dette, som nevnt ovenfor under punkt 1.1, at avgiftsplikten først oppstår ved levering til autogassanlegg/fyllestasjon. Ved levering av gass fra registrert virksomhet til uregistrert virksomhet, som ikke er et autogassanlegg/fyllestasjon, vil det ikke oppstå avgiftsplikt for veibruksavgift. Det er først dersom den uregistrerte virksomheten senere leverer gassen til et autogassanlegg/fyllestasjon at avgiftsplikten oppstår. Tilsvarende vil det heller ikke ved innførsel oppstå avgiftsplikt. Det er også her først ved eventuell senere levering til autogassanlegg/fyllestasjon avgiftsplikten vil oppstå. Som nevnt under punkt 1 har særavgiftsregelverket i dag ikke noen prosess for innbetaling av avgift for uregistrerte. For å fange opp de tilfeller hvor gass leveres fra uregistrert virksomhet (distributør) eller innføres av uregistrert virksomhet, og senere leveres til autogassanlegg/fyllestasjon, foreslås det å innføre en registreringsplikt for virksomheter som leverer naturgass eller LPG til autogassanlegg eller andre fyllestasjoner. Et område det kan sammenlignes med, ved at avgiften er regulert slik at avgiftsplikten oppstår ved levering til en definert målgruppe, er avgift på elektrisk kraft. Her foreligger det registreringsplikt for virksomheter som transporterer elektrisk kraft til forbruker, jf. saf. 5-1 bokstav d. For importører har vi i dag registreringsplikt kun for én importørgruppe, nemlig for importører av alkoholholdig drikk med alkoholstyrke over 2,5 volumprosent og teknisk etanol med alkoholstyrke over 2,5 volumprosent, jf. saf. 5-1 første ledd bokstav e og b. De særlige hensyn som ligger til grunn for registreringsplikten for importører av alkohol, herunder hensynet til helse og kontroll med høyt beskattede varer, gjør seg imidlertid ikke gjeldende i tilfellet med import av naturgass og LPG som leveres til autogassanlegg/fyllestasjon. Den løsningen som foreslås er derfor ikke direkte

4 Side 4 sammenlignbar med registreringsplikten for alkoholimportører, og modellen som gjelder for registrering av virksomheter som leverer elektrisk kraft er mer nærliggende å se hen til. Ved å innføre en registreringsplikt for virksomheter som leverer gass til autogassanlegg/fyllestasjoner fanger man, som nevnt, opp de tilfeller hvor gass importeres av uregistrerte, samt de tilfeller hvor gass ikke leveres direkte fra registrert produsent, men leveres autogassanlegg/fyllestasjon fra uregistrert virksomhet (distributør). Samtidig unngår man å pålegge nye administrative byrder på aktører i bransjen som ikke omfattes av avgiftsplikten. Disse vil med denne løsningen ikke bli berørt av innføringen av veibruksavgift på naturgass og LPG. Dette anses som viktig, da disse utgjør majoriteten av omsetningen i bransjen. Man sikrer følgelig at det kun er de som omsetter naturgass og/eller LPG til veibruk som blir berørt, og slipper omfattende refusjonsog erklæringsordninger med de ulemper dette vil ha. Veibruksavgift på naturgass og LPG kommer i tillegg til CO 2 -avgiften. Med den registreringsordningen som foreslås, vil det for naturgass og LPG være to ulike prosesser for henholdsvis CO 2 -avgift og veibruksavgift. For CO 2 -avgiften er det bare produsentene som er registreringspliktig. Dette innebærer at produsentene av naturgass og LPG skal innrapportere og betale CO 2 -avgift for all gass de produserer. For den del av gassen som leveres direkte til autogassanlegg/fyllestasjon skal produsenten også innrapportere og betale veibruksavgift. I tilfeller hvor produsenten leverer gassen til annen virksomhet enn autogassanlegg/fyllestasjoner, skal produsenten ikke innrapportere veibruksavgift på denne gassen. I disse tilfellene er det virksomheten som leverer til autogassanlegget/fyllestasjonen som er registreringspliktig for veibruksavgift, og det er disse som skal innrapportere og betale avgiften. Selv om ett produkt med den foreslåtte registreringsordningen får to ulike prosesser for avgiftsdeklarering for henholdsvis CO 2 -avgift og veibruksavgift, er den foreslåtte registreringsordningen den mest hensiktsmessige måten å løse dette på. Det vil ikke være aktuelt med noen registreringsadgang etter saf. 5-2, da de som leverer til autogassanlegg/fyllestasjoner vil være registreringspliktig. Det foreslås på bakgrunn av dette at det innføres en ny bokstav j i særavgiftsforskriften 5-1 første ledd, hvor en slik registreringsplikt inntas, se nedenfor i punkt 3. Når det gjelder avgift på elektrisk kraft er det i 5-1 første ledd bokstav a, som gjelder registreringsplikt for produsenter av avgiftspliktige varer, presisert unntak fra registreringsplikten for produsenter av elektrisk kraft som ikke har avgiftspliktig uttak. For veibruksavgift på gass er det imidlertid ikke behov for en slik presisering for produsenter som ikke leverer gass til autogassanlegg eller andre fyllestasjoner. Dette som følge av at avgiftsplikten oppstår ved levering til autogassanlegget/fyllestasjonen, og produsenter vil være registreringspliktig i kraft av levering til autogassanlegg/fyllestasjon og ikke som produsent. 2.3 Forslag til refusjonsordning En refusjonsordning kan etableres på ulike måter. Direktoratet har vurdert to alternativer. Det ene alternativet er at det etableres en direkte individuell refusjonsadgang, hvor søknad om refusjon fra sluttbruker sendes skattekontoret, jf. punkt nedenfor. Et annet alternativ er at sluttbruker fremsetter refusjonssøknad overfor forhandler (autogassanlegg/fyllestasjon), jf. punkt nedenfor.

5 Side 5 Direktoratet har vurdert de to alternativene, og funnet alternativet hvor sluttbruker fremsetter søknad overfor forhandler som det mest hensiktsmessige. Nærmere redegjørelse følger nedenfor Ordning med direkte individuell refusjonssøknad Med direkte individuell refusjonssøknad, mener vi refusjonssøknad/refusjonskrav som den enkelte sluttbruker fremsetter direkte til skattekontoret. En slik ordning vil kunne medføre forholdsmessig store administrative kostnader. Det vil kunne bli mange refusjonssøknader, samt at det enkelte refusjonskrav antas også å måtte bli lavt, da avgiftssatsen er satt til kr 0,69 per kg for LPG. Et annet moment er at det følger av forskrift 21. desember 2007 nr til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) første ledd at "Skatte- og avgiftskrav samt tilgodebeløp, [...] som alene utgjør under 100 kr, betales eller tilbakebetales ikke." Som følge av at avgiftssatsen er lav, samt at det antas at der er en begrenset mengde den enkelte sluttbruker fyller i de enkelte tilfellene (som følge av at gassanlegget/flaskene på eksempelvis bobilen tar et mindre volum) vil den enkelte refusjonssøknad kunne omfatte svært små beløp. Beløpsgrensen i skattebetalingsforskriften vil derfor kunne medføre at en refusjonssøknad som er innvilget ikke vil føre til noen faktisk utbetaling. Dersom man skal etablere en slik ordning, hvor den enkelte sluttbruker sender søknad til skattekontoret, må man derfor også gjøre endringer i bestemmelsen i skattebetalingsforskriften , slik at refusjonskrav for betalt veibruksavgift på gass som er benyttet til annet enn framdrift av motorvogn blir unntatt denne beløpsgrensen. Med tanke på den lave avgiftssatsen og at mengden gass den enkelte sluttbruker har betalt avgift på antas å være liten, vil det i så fall ikke kunne settes noen minstegrense for utbetaling. Det enkelte krav vil i teorien kunne være på under 10 kr. En ordning med individuell refusjonssøknad fra sluttbruker til skattekontoret vil forholdsmessig innebære store administrative kostnader å gjennomføre. Det vil også være en uforholdsmessig tungvint løsning for sluttbrukerne med svært små beløp til gode. Dette gjelder særlig siden det også er mange utenlandske bobiler osv. På bakgrunn av dette anser vi derfor ikke dette som en hensiktsmessig løsning Ordning hvor refusjonssøknad rettes til forhandler Avgiftsplikten omfatter naturgass og LPG som leveres autogassanlegg/fyllestasjoner, og som skal benyttes til framdrift av motorvogn, jf. saf første ledd og det som sies ovenfor i punkt 1. Det følger av saf og at levering av gass uten avgift kan skje mot erklæring fra bruker hvor det fremgår hva gassen skal brukes til, samt mengde. Som nevnt ovenfor vil forhandler ikke ha mulighet til å skille ut avgiften i tilfeller med kontant betaling og når fyllestasjonen er ubetjent. I disse tilfellene vil følgelig sluttbruker måtte betale veibruksavgift på gassen de kjøper, selv om den benyttes til annet enn framdrift av motorvogn og således er unntatt/fritatt fra avgiftsplikten. I disse tilfellene mener vi at sluttbruker, i etterkant av kjøpet/leveringen, må kunne henvende seg til forhandler for å få refundert den betalte avgiften. Sluttbruker vil da måtte gi en erklæring overfor forhandler om hva gassen skal/er benyttet til, samt mengde. Bruken må i tilstrekkelig grad kunne dokumenteres eller sannsynliggjøres. Med hjemmel i saf og vil forhandler

6 Side 6 kunne/måtte tilbakebetale den betalte avgiften til sluttbruker. Forhandler må oppbevare den mottatte erklæringen, jf. saf andre ledd og tredje ledd. Den ikke registrerte virksomheten (forhandleren) som er fakturert med avgift av sin leverandør kan etter saf og månedlig kreve avgiften kreditert av leverandøren etter reglene i saf Denne løsningen krever i utgangspunktet ikke noen regelverksendring. Bestemmelsene slik de er utformet, innebærer en plikt for forhandler til å refundere avgift i de tilfeller sluttbruker i tilstrekkelig grad kan dokumentere eller sannsynliggjøre at bruken er avgiftsfri. Vi anser imidlertid at det vil være hensiktsmessig med en egen bestemmelse i forskriften om refusjonsordningen for å presisere dette, se nedenfor i punkt 3. Forhandler bør også sørge for at det på autogassanlegget/fyllestasjonen fremgår tilstrekkelig informasjon om refusjonsadgangen, slik at sluttbruker blir klar over og kan benytte seg av ordningen. Vi ser at det for forhandler kan fremstå som byrdefullt å måtte refundere sluttbruker tidligere betalt avgift. Vi vil til dette bemerke at dette i utgangspunktet er ment som en midlertidig løsning frem til det etableres et knappesystem på de kombinerte anleggene. Når dette er på plass vil forhandler kunne differensiere prisen ved levering til sluttbruker, og følgelig slippe etterfølgende refusjonssøknader. Et annet moment er at avgiftssatsen er så lav at den enkelte søknad om refusjon vil gjelde svært små beløp. Dette gjør at antallet søknader kanskje ikke blir så stort likevel. Begrepet «leverandør» blir benyttet om ulike subjekter i forskriftsbestemmelsene. For å unngå uklarhet foreslås det derfor å presisere hvem som er leverandør i forskriftsteksten når begrepet benyttes, se nedenfor i punkt Avgiftsfritak ved utførsel Det gis i saf fritak for avgift ved utførsel dersom det utføres over 300 Sm 3 naturgass eller over 150 kg LPG. Det foreslås at det her tilføyes et nytt ledd hvor det fremgår at uregistrert virksomhet, som er fakturert med avgift av sin leverandør, kan kreve å få betalt avgift kreditert etter reglene i saf (som etter forslaget blir ), se nedenfor i punkt Økonomiske og administrative konsekvenser En registreringsplikt for virksomheter som leverer naturgass eller LPG til autogassanlegg eller andre fyllestasjoner vil innebære merarbeid for de næringsdrivende som blir avgiftspliktige. Dette ved at de får en månedlig oppgaveplikt og at de må foreta tilpassing av regnskapsføringen. Som nevnt ovenfor vil refusjonsordningen hvor refusjonssøknad rettes til forhandler innebære merarbeid for forhandlerne. Selv om de foreslåtte endringene vil medføre noe merarbeid for virksomhetene, antar vi imidlertid at det ikke vil medføre store administrative og økonomiske konsekvenser for disse. For avgiftsmyndighetene vil det bli flere registrerte avgiftspliktige å administrere. Det vil følgelig bli noen økonomiske konsekvenser med selve registreringen og oppfølgingen av den enkelte avgiftspliktige. Antallet nye registreringspliktige antas imidlertid ikke å bli veldig stort, da dette er

7 Side 7 et lite marked. En registreringsplikt som foreslått vil også sikre provenyet ved at man fanger opp tilfeller som ikke dekkes av systemet i dagens regelverk. Vi legger til grunn at de foreslåtte endringene ikke vil være i strid med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. 4. Forslag til endringer i særavgiftsforskriften 4.1 Særavgiftsforskriften Vi foreslår følgende endring i forskrift 11. desember 2001 nr om særavgifter: 2-1 fjerde ledd skal lyde: For avgift på teknisk etanol, avgift på elektrisk kraft, avgift på utslipp av NO x, veibruksavgift på naturgass og LPG og flypassasjeravgift, oppstår avgiftsplikten etter bestemmelsene i henholdsvis 3-3-3, , , og Ny skal lyde: Avgiftsplikten oppstår ved levering av naturgass og LPG til autogassanlegg eller andre fyllestasjoner til blir til blir med nytt annet ledd som skal lyde: (2) Ikke-registrert virksomhet som er fakturert med avgift av sin leverandør (registrert virksomhet) kan kreve å få avgiften kreditert etter reglene i blir og skal lyde: (1) Naturgass og LPG som leveres fra autogassanlegg og andre fyllestasjoner, og brukes til annet enn framdrift av motorvogn er ikke omfattet av avgiftsplikten. (2) Levering av gass uten avgift kan skje mot erklæring fra bruker hvor det fremgår hva gassen skal brukes til, samt mengde. Bruken skal dokumenteres. Erklæringen kan gjelde for ett år. Den som avgir erklæringen er ansvarlig for at opplysningene er riktige og fullstendige. Leverandøren (autogassanlegget/fyllestasjonen) skal oppbevare erklæringen i ti år. (3) Krav om erklæring fra bruker etter annet ledd omfatter ikke LPG som leveres på flasker. (4) For gass levert til sluttbruker med avgift til bruk som nevnt i denne bestemmelsen, gis det refusjon tilsvarende betalt avgift. (5) Søknad om refusjon rettes til leverandøren (autogassanlegget/fyllestasjonen). Søker må gi en erklæring om hva gassen er benyttet til, samt mengde. Leverandøren skal oppbevare erklæringen i ti år. (6) Ikke-registrert virksomhet som er fakturert med avgift av sin leverandør (registrert virksomhet) kan månedlig kreve å få avgiften kreditert etter reglene i blir og skal lyde: (1) Det gis fritak for gass levert fra autogassanlegg og andre fyllestasjoner til bruk i traktorer, samt motorvogner registrert på kjennemerker med lysegule tegn på sort bunn. (2) Det gis fritak for gass levert fra autogassanlegg og andre fyllestasjoner til bruk i motorsager og andre arbeidsredskaper (3) Levering av gass uten avgift kan skje mot erklæring fra bruker hvor det fremgår hva gassen skal brukes til, samt mengde. Bruken skal kunne sannsynliggjøres. Erklæringen kan gjelde for ett år.

8 Side 8 Den som avgir erklæring er ansvarlig for at opplysningene er riktige og fullstendige. Leverandøren (autogassanlegget/fyllestasjonen) skal oppbevare erklæringen i ti år. (4) For gass levert til sluttbruker med avgift til bruk som nevnt i denne bestemmelsen, gis det refusjon tilsvarende betalt avgift. (5) Søknad om refusjon rettes til leverandøren (autogassanlegget/fyllestasjonen). Søker må gi en erklæring om hva gassen er benyttet til, samt mengde. Leverandøren skal oppbevare erklæringen i ti år. (6) Ikke-registrert virksomhet som er fakturert med avgift av sin leverandør (registrert virskomhet) kan månedlig kreve å få avgiften kreditert etter reglene i blir og skal lyde: (1) Ikke-registrert virksomhet som har utført eller levert gass uten avgift etter , og kan kreve at leverandør (registrert virksomhet) krediterer avgiften. Den ikke-registrerte virksomheten må avgi erklæring om mengde gass som er utført eller levert uten avgift. Opplysninger om kundeforhold mv. skal ikke framkomme av erklæringen. Leverandøren (registrert virksomhet) skal oppbevare erklæringen i ti år. Ny bokstav j) i saf. 5-1 første ledd skal lyde: j) virksomheter som leverer naturgass eller LPG til autogassanlegg eller andre fyllestasjoner.

notat Skattedirektoratet

notat Skattedirektoratet Skattedirektoratet notat Dato Referanse 08.05.2017 2017/422804 Høringsnotat - forslag om endring i skatteforvaltningsforskriften - krav om elektronisk levering av skattemelding for særavgifter for registrerte

Detaljer

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv.

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. Høringsnotat Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. 1 1. Innledning... 3 2. Tidligere ordning og gjeldende rett... 3 3. Direktoratets vurderinger og forslag... 4 3.1 Behovet

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn og gjeldende rett

1. Innledning. 2. Bakgrunn og gjeldende rett 1. Innledning Med virkning fra 1. september 2010 ble CO2-avgiften pa mineralske produkter utvidet til omfatte naturgass og LPG. Enkelte typer bruk er fritatt for avgift (visse kraftintensive prosesser

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Forskrift om endring av forskrift om særavgifter Forskrift om endring av forskrift om særavgifter Fastsatt av Finansdepartementet 7. desember 2010 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak I forskrift 11. desember

Detaljer

22.05 Vermut og annen vin av friske druer, tilsatt aromatiske planter eller smaksstoffer,

22.05 Vermut og annen vin av friske druer, tilsatt aromatiske planter eller smaksstoffer, HØRINGSNOTAT 1. Innledning og gjeldende rett På vegne av Finansdepartementet foreslår Skattedirektoratet endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter (særavgiftsforskriften, forkortet

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om særavgifter

Forskrift om endring i forskrift om særavgifter Forskrift om endring i forskrift om særavgifter Fastsatt av Finansdepartementet 22. juni 2005 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter, og Stortingets avgiftsvedtak. I forskrift 11. desember

Detaljer

Forslag om redusert alkoholavgift på øl produsert av småskalabryggerier

Forslag om redusert alkoholavgift på øl produsert av småskalabryggerier Forslag om redusert alkoholavgift på øl produsert av småskalabryggerier HØRINGSNOTAT 1. Innledning og bakgrunn Finansdepartementet har bedt Skattedirektoratet om å sende på høring utkast til regelendringer

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Innledning Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014 ble det vedtatt å

Detaljer

Norsk Naturgassforening

Norsk Naturgassforening Trondheim 31. mai 2007 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Att: Grethe H. Dahl Høring - forskrift om endring av forskrift om særavgifter - avgift på gass. Det vises til overnevnte høring, og

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 16/11, 20. desember 2011 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. januar 2012 gjeninnføres fritaket

Detaljer

t. Skattedirektoratet

t. Skattedirektoratet t. Skattedirektoratet 25.06.2012 13.08.2012 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077744 11/3919 SL GHD/KR 2011/856278 FINANSDEPARTEMENTET Skattelovavdelingen Postboks 8008 DEP 0030 OSLO Høring - fritak

Detaljer

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 10/04, 22. november 2004 Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Fra og med 1. juli 2004 er reglene om merverdiavgift endret slik at

Detaljer

Høring om endrede oppgave- og betalingsfrister i skatte- og avgiftslovgivningen

Høring om endrede oppgave- og betalingsfrister i skatte- og avgiftslovgivningen Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Jorid A Øvrebø 19.07.2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 22 07 73 67 04/3781 SL EMa/HTK 2006/192740 /RR-AV/ JAO/ Finansdepartementet Postboks

Detaljer

Høring endringer i tollforskriften vedrørende foreløpig deklarering

Høring endringer i tollforskriften vedrørende foreløpig deklarering Høring endringer i tollforskriften vedrørende foreløpig deklarering 1. Innledning Tolldirektoratet sender med dette på høring forslag om endringer i reglene om bruk av foreløpig deklarasjon ved innførsel

Detaljer

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav meldinger SKD 14/11, 28. november 2011 Rettsavdelingen, avgift Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav Skattedirektoratet behandler i denne meldingen ettergivelse og nedsettelse av renter beregnet

Detaljer

Høringsbrev - forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av a- opplysningsloven

Høringsbrev - forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av a- opplysningsloven Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Anne Graadahl 04.03.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse Pressetelefon 945 01 000 2013/173983 Høringsinstanser iht liste Høringsbrev - forslag

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften 1. Innledning: Skattedirektoratet foreslår endringer i

Detaljer

Høringsnotat Forslag om gjeninnføring av fritak for merverdiavgift på garantireparasjoner utført for næringsdrivende utenfor merverdiavgiftsområdet

Høringsnotat Forslag om gjeninnføring av fritak for merverdiavgift på garantireparasjoner utført for næringsdrivende utenfor merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet, 9. juni 2011 Høringsnotat Forslag om gjeninnføring av fritak for merverdiavgift på garantireparasjoner utført for næringsdrivende utenfor merverdiavgiftsområdet 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften

Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften Skattedirektoratet meldinger SKD 18/02, 24. oktober 2002 Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften Som følge av bortfallet av investeringsavgiften er det

Detaljer

Høringsnotat om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften Finansdepartementet 12.05.2011 Høringsnotat om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften Forslag om elektronisk levering av omsetningsoppgaver for merverdiavgift 1. Innledning Departementet

Detaljer

Finansdepartementet 4. mai Høringsnotat

Finansdepartementet 4. mai Høringsnotat Finansdepartementet 4. mai 2009 Høringsnotat Forslag om å oppheve adgangen til papirinnlevering av kompensasjonsoppgave for merverdiavgift etter kompensasjonsloven 7 1. Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

MINERALSKE PRODUKTER MV.

MINERALSKE PRODUKTER MV. AVGIFTER PÅ MINERALSKE PRODUKTER MV. 2016 Oslo 1. januar 2016 Skattedirektoratet Særavgiftsseksjonen Fredrik Selmers vei 4, Helsfyr Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO www.skatteetaten.no Innhold: Stortingets

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forslag til. - endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og

HØRINGSNOTAT. Forslag til. - endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til - endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og - ny forskrift om pensjonsgrunnlag i pensjonsordning for apotekvirksomhet ved midlertidig

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring

Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring Fastsatt av Finansdepartementet 26. mars 2010 med hjemmel i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) 3, 5 annet

Detaljer

oyi 3oT c - is- Arkinu.

oyi 3oT c - is- Arkinu. FORBUND FOR KOMMUNAL ØKONOMIFORVALTNING OG SKATTEINNFORDRING FINANSDEPARTEMENTET Finansdepartementet 31. JUL. 2008 Postboks 8008 Dep 0030 Oslo s~ oyi 3oT c - is- Arkinu. Oslo, den 24. juli 2008 Høringssvar

Detaljer

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 3/05, 26. januar 2005 Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven I forbindelse med innføringen av ny lov 19.

Detaljer

Endringer i merverdiavgiftsforskriften

Endringer i merverdiavgiftsforskriften Endringer i merverdiavgiftsforskriften meldinger SKD 8/12, 17. april 2012 Rettavdelingen, avgift Meldingen gjengir Skattedirektoratets merknader til forskrift 6. januar 2012 om endring av merverdiavgiftsforskriften.

Detaljer

Fra merverdiavgiftsforskriften til tidligere forskrifter mv. Merverdiavgiftsforskriften Tidligere forskrifter Annet

Fra merverdiavgiftsforskriften til tidligere forskrifter mv. Merverdiavgiftsforskriften Tidligere forskrifter Annet Fra merverdiavgiftsforskriften til tidligere forskrifter mv. Merverdiavgiftsforskriften Tidligere forskrifter Annet Kapittel 1. Forskriftens virkeområde. Definisjoner 1-3-1 Forskrift nr. 49 1 1-3-1 Forskrift

Detaljer

Høringsnotat. Endringer i bokføringsforskriften - Felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi

Høringsnotat. Endringer i bokføringsforskriften - Felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi Høringsnotat Endringer i bokføringsforskriften - Felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi 14.11.2017 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Gjeldende rett... 2 3 Skattedirektoratets vurderinger

Detaljer

HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448

HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448 Skattedirektoratet att: skd-regelforslag@skatteetaten.no Deres ref: Oslo, 29. juni 2015 Vår ref: Iman Winkelman/ 15-19374 HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448 Virke viser til mottatt høringsbrev og høringsnotat

Detaljer

3. Attestasjon for tollbehandling. Rapportering til tollvesenet om

3. Attestasjon for tollbehandling. Rapportering til tollvesenet om Registreringsfritak enduro/trialsykler Fra : Vegdirektoratet Til: Statens vegvesen Vegkontorene 906.0/232 NA-RUNDSKRIV NR. 97/14 Registreringsordning for lisensierte trial- og enduromotorsykler 1. Innledning

Detaljer

Høringsnotat - forslag om endret forfallsfrist for betaling av lønnstrekk til Svalbard

Høringsnotat - forslag om endret forfallsfrist for betaling av lønnstrekk til Svalbard Sak: 15/3505 30.09.2015 Høringsnotat - forslag om endret forfallsfrist for betaling av lønnstrekk til Svalbard Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn og gjeldende rett... 3 3 Departementets

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett endringer i merverdiavgiftsloven mv.

Revidert nasjonalbudsjett endringer i merverdiavgiftsloven mv. meldinger SKD 7/10, 25. juni 2010 Rettsavdelingen, avgift Revidert nasjonalbudsjett 2010 - endringer i merverdiavgiftsloven mv. 1 Revidert nasjonalbudsjett 2010 2 Endringer i merverdiavgiftsloven 3 Endringer

Detaljer

Forbruksavgift på elektrisk kraft

Forbruksavgift på elektrisk kraft Forbruksavgift på elektrisk kraft Temadag i regi Energi Norge 8. september 2010 Erlend Sandnes TAD SA SAS Toll- og avgiftsetaten www.toll.no Side 2 Særavgiftsavdelingen Særavgiftsavdelingen (SA) Avdelingsdirektør:

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Kundenotat 13/2015 Dato 27.04.2015 Referanse Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Målgruppe: Ansatte i økonomienheten hos DFØs regnskapskunder.

Detaljer

Refusjon og etterberegning av toll

Refusjon og etterberegning av toll Refusjon og etterberegning av toll Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Tollregionen Oslo og Akershus, Omberegningskontoret kontorsjef Terje Nilsen, og tolloverinspektør Trond Johansen Tidsplan

Detaljer

Ot.prp. nr. 50 ( )

Ot.prp. nr. 50 ( ) Ot.prp. nr. 50 (2000-2001) Om lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 skatteloven (forhøyelse av avskrivningssats for landbruket) Tilråding fra Finansdepartementet av 23. mars 2001, godkjent i statsråd

Detaljer

Høringsuttalelse til ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder

Høringsuttalelse til ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder Byrådssak 1068 /17 Høringsuttalelse til ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder ASKI ESARK-03-201600938-99 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER

TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER AVGIFT MV. PÅ TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER 2012 Rundskriv nr. 3/2012 S Avgiftskode BV Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

Høringsnotat - Endringer i reglene om betaling av skatte- og avgiftskrav

Høringsnotat - Endringer i reglene om betaling av skatte- og avgiftskrav Saksnr. 16/1239 05.04.2016 Høringsnotat - Endringer i reglene om betaling av skatte- og avgiftskrav Innhold 1 Innledning... 3 2 Adgang til å betale skatte-og avgiftskrav hos innkrevingsmyndighetene...

Detaljer

Avgift på elektrisk kraft

Avgift på elektrisk kraft Avgift på elektrisk kraft Riktig innkreving av avgifter tips etter revisjon av selskaper siste år Erlend Sandnes TAD SA SAS 6. september 2011 Agenda Innledning: presentasjon og en kort innføring Redusert

Detaljer

MINERALSKE PRODUKTER MV.

MINERALSKE PRODUKTER MV. AVGIFTER PÅ MINERALSKE PRODUKTER MV. 2015 Rundskriv nr.11/2015 S II Avgiftskoder CM, CN, CL, SO, GM Oslo 1. juli 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat om oppgave- og dokumentasjonsplikt for

Detaljer

Høring - styrking av Tolletatens kontroll med vareførsel over grensen

Høring - styrking av Tolletatens kontroll med vareførsel over grensen Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Linn Murem Humerfelt 04.08.2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 2016/433565 FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 DEP 0030 OSLO Høring - styrking

Detaljer

AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) Rundskriv nr. 21/2015 S TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) Rundskriv nr. 21/2015 S TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) 2015 Rundskriv nr. 21/2015 S Avgiftskoder TR, PR Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

meldinger SKD 2/17, 23. januar 2017 Rettsavdelingen, avgift

meldinger SKD 2/17, 23. januar 2017 Rettsavdelingen, avgift Statsbudsjettet 2017 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 2/17, 23. januar 2017 Rettsavdelingen, avgift Videreføring av departementets myndighet til å treffe

Detaljer

Statens vegvesen. 2. Krav til kjørbarhet Høringsnotatets punkt 6.5 og foreslått 7-3 andre og tredje ledd.

Statens vegvesen. 2. Krav til kjørbarhet Høringsnotatets punkt 6.5 og foreslått 7-3 andre og tredje ledd. Statens vegvesen Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Hilde Haugen -22073861 2013/024838-017

Detaljer

Høring ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder

Høring ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 15.03.2017 01.02.2017 2017/1403 Høring ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig

Detaljer

Byrådens sak nr.: 4/2017 Vår ref. (saksnr.): Vedtaksdato: Arkivkode: 100

Byrådens sak nr.: 4/2017 Vår ref. (saksnr.): Vedtaksdato: Arkivkode: 100 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Byrådens sak Byrådens sak nr.: 4/2017 Vår ref. (saksnr.): 201605652-5 Vedtaksdato: 09.02.2017 Arkivkode: 100 OSLO KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE - NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE

Detaljer

HORINGSNOTAT. 1. Innledning

HORINGSNOTAT. 1. Innledning HORINGSNOTAT 1. Innledning Avgiftsmyndighetene har siden Na-avgiften ble innfort 1. januar 2007 lagt til grunn at operatoren er avgiftssubjekt for alle Na-utslipp fra petroleumsvirksomhet. Dette omfatter

Detaljer

SLUTTBEHANDLING AV AVFALL

SLUTTBEHANDLING AV AVFALL AVGIFT PÅ SLUTTBEHANDLING AV AVFALL 2014 Rundskriv nr. 19/2014 S Avgiftskode SA Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett:

Detaljer

Høringsnotat. Utkast til forskrift til merverdiavgiftsloven. (merverdiavgiftsforskriften)

Høringsnotat. Utkast til forskrift til merverdiavgiftsloven. (merverdiavgiftsforskriften) 19.06.2009 Høringsnotat Utkast til forskrift til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) 1. Innledning Den 8. mai 2009 la Finansdepartementet fram et forslag til en ny lov om merverdiavgift,

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

Høringsnotat endring av særavgiftsforskriften elektrisk kraft landstrøm og datasentre

Høringsnotat endring av særavgiftsforskriften elektrisk kraft landstrøm og datasentre Høringsnotat endring av særavgiftsforskriften elektrisk kraft landstrøm og datasentre Toll- og avgiftsdirektoratet sender på vegne av Finansdepartementet på høring forslag til endringer i forskrift 11.

Detaljer

1 Grunnkrav for avgiftsplikt

1 Grunnkrav for avgiftsplikt 1 Grunnkrav for avgiftsplikt Lov om merverdiavgift (mval.) ble vedtatt 19. juni 1969. I henhold til denne loven har Finansdepartementet og Skattedirektoratet gitt en rekke forskrifter, rundskriv og meldinger.

Detaljer

Finansdepartementet Postboks 80 Dep 0030 OSLO. Deres ref: 08/483 SL JA/KR. Dato: 10.01.2013

Finansdepartementet Postboks 80 Dep 0030 OSLO. Deres ref: 08/483 SL JA/KR. Dato: 10.01.2013 Finansdepartementet Postboks 80 Dep 0030 OSLO Deres ref: 08/483 SL JA/KR Dato: 10.01.2013 HØRING Forslag om å innføre hjemmel for toll- og avgiftsmyndighetene til å ilegge bokføringspålegg og betinget

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2016 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2016 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 2/16, 4. januar 2016 Rettsavdelingen, avgift Overføring av forvaltningsoppgaver fra Tolletaten til

Detaljer

MILJØAVTALE OM REDUKSJON AV NOX-UTSLIPP FOR PERIODEN ("NOX-avtalen ")

MILJØAVTALE OM REDUKSJON AV NOX-UTSLIPP FOR PERIODEN (NOX-avtalen ) MILJØAVTALE OM REDUKSJON AV NOX-UTSLIPP FOR PERIODEN 2018 2025 ("NOX-avtalen 2018-2025") Den 24. mai 2017 er det mellom Den norske stat v/klima- og miljødepartementet og Byggevareindustriens Forening,

Detaljer

Skattedirektoratet. Høring - Obligatorisk tjenestepensjon NOU 2005:15. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo

Skattedirektoratet. Høring - Obligatorisk tjenestepensjon NOU 2005:15. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Anne Graadahl 01.07.2005 09.08.2005 Telefon Deres referanse Vår referanse 05/2213 FM cw 2005/13832 /FP-PE/AGD /008 Finansdepartementet Postboks 8008

Detaljer

AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) Rundskriv nr. 21/2014 S TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) Rundskriv nr. 21/2014 S TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) 2014 Rundskriv nr. 21/2014 S Avgiftskoder TR, PR Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

AVGIFT PÅ BÅTMOTORER. Rundskriv nr. 17/2014 S. Avgiftskode BM Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ BÅTMOTORER. Rundskriv nr. 17/2014 S. Avgiftskode BM Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ BÅTMOTORER 2014 Rundskriv nr. 17/2014 S Avgiftskode BM Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

Oppsummering av høring - forslag til endringer i forskrift om engangsavgift - forholdsmessig engangsavgift for leie- og leasingkjøretøy

Oppsummering av høring - forslag til endringer i forskrift om engangsavgift - forholdsmessig engangsavgift for leie- og leasingkjøretøy Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Kjell Sture Skålbones 13.12.2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 92015153 2016/1062452 FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 DEP 0030 OSLO Oppsummering

Detaljer

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. Rundskriv nr. 20/2014 S. Avgiftskode SM Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. Rundskriv nr. 20/2014 S. Avgiftskode SM Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. 2014 Rundskriv nr. 20/2014 S Avgiftskode SM Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Høringsnotat Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr 22. januar 2018 Innledning Forskrift om elektroforetak

Detaljer

Statsbudsjettet 2018 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2018 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2018 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 6/17, 20. desember 2017 Rettsavdelingen, avgift Endringer knyttet til bergings- og redningsfartøy,

Detaljer

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for Notat Dato: 21.11.2012 Saksnr.: 12/7171 Høringsnotat - forslag om endringer i lov om merking av forbruksvarer og opphevelse av forskrift om norsk ansvarlig organ for EUs miljømerke, gebyrer, standardkontrakt

Detaljer

Høringssvar forslag til forskrift om fakturering av kredittkortgjeld mv.

Høringssvar forslag til forskrift om fakturering av kredittkortgjeld mv. Finansdepartementet Dato: 09.01.2016 Sendes inn elektronisk Vår ref.: 16-1686 Deres ref.: 16/2341 Høringssvar forslag til forskrift om fakturering av kredittkortgjeld mv. Det vises til Finansdepartementets

Detaljer

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Innhold Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Kapittel 1 Oversikt over regelverket om merverdiavgift... 13 1.1 Innledning... 13 1.2 En betydelig inntektskilde for staten... 14 1.3 Merverdiavgiftsområdet...

Detaljer

Veiledning for merverdiavgiftsområdet KJØP AV VARER FRA UTLANDET

Veiledning for merverdiavgiftsområdet KJØP AV VARER FRA UTLANDET Veiledning for merverdiavgiftsområdet KJØP AV VARER FRA UTLANDET Innførsel av varer Ved innførsel av varer fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen oppstår det en plikt til å betale merverdiavgift, jf. mval.

Detaljer

AVGIFT PÅ. UTSLIPP AV NOx. Rundskriv nr. 14/2014 S. Avgiftskoder NX og NO Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ. UTSLIPP AV NOx. Rundskriv nr. 14/2014 S. Avgiftskoder NX og NO Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ UTSLIPP AV NOx 2014 Rundskriv nr. 14/2014 S Avgiftskoder NX og NO Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett:

Detaljer

Høringsnotat - Utmåling av overtredelsesgebyr etter tolloven - forslag til endringer i tollforskriften

Høringsnotat - Utmåling av overtredelsesgebyr etter tolloven - forslag til endringer i tollforskriften Saksnr. 16/203 25.10.2016 Høringsnotat - Utmåling av overtredelsesgebyr etter tolloven - forslag til endringer i tollforskriften Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Vurderinger og forslag... 4

Detaljer

Tollkreditt. Her er et utdrag av en statlig informasjonsbrosjyre om tollkreditt.

Tollkreditt. Her er et utdrag av en statlig informasjonsbrosjyre om tollkreditt. Tollkreditt Her er et utdrag av en statlig informasjonsbrosjyre om tollkreditt. Originalteksten i venstre kolonne er delt opp i avsnitt med overskrifter. Flere av avsnittene inneholder så mye viktig (og

Detaljer

Høring - ny forskrift om offentlige arkiver

Høring - ny forskrift om offentlige arkiver Saksbehandler Deres dato Vår dato Herdis Øye 22.11.2016 13.01.2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 932 42 663 16/728-4 Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Høring - ny forskrift om offentlige

Detaljer

Gjennomføring av EUs direktiv om bruk av plastbæreposer

Gjennomføring av EUs direktiv om bruk av plastbæreposer Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 14. desember 2016 Deres ref.: 14/2791 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/4574 Saksbehandler: Bernt Ringvold Gjennomføring av EUs direktiv

Detaljer

Høringsfrist: 31. august 2017

Høringsfrist: 31. august 2017 Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat 8. juni 2017 Forslag til endringer i forskrift om alkoholordningen for Svalbard Opphevelse av forbudet mot salg og skjenking av øl som inneholder over 7 volumprosent

Detaljer

21.Mai 2013 Auditoriet HØRINGSMØTE

21.Mai 2013 Auditoriet HØRINGSMØTE 21.Mai 2013 Auditoriet HØRINGSMØTE Agenda 1. Velkommen 2. Utvalgte spørsmål 3. Frister 4. Retting av feil i a-meldinger 5. Sanksjoner a-ordningen 1. VELKOMMEN OG INNLEDNING 4 a-ordningen hva skjer når?

Detaljer

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1719-1 8 april 2016 Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler 1. Innledning

Detaljer

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. Oslo 1. januar 2016

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. Oslo 1. januar 2016 AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. 2016 Oslo 1. januar 2016 Skattedirektoratet Særavgiftsseksjonen Fredrik Selmers vei 4, Helsfyr Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO www.skatteetaten.no Innhald: Stortingets vedtak om

Detaljer

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde Finansdepartementet 25.03.2009 Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde 1. INNLEDNING Ved lov 12. desember 2008 nr. 99 ble

Detaljer

Tolloverinspektør Oddvar Olaussen, Fredrikstad regiontollsted. Tollvesenets rolle i innkreving og fastsettelse av avgift på sluttbehandling av avfall

Tolloverinspektør Oddvar Olaussen, Fredrikstad regiontollsted. Tollvesenets rolle i innkreving og fastsettelse av avgift på sluttbehandling av avfall Tolloverinspektør Oddvar Olaussen, Fredrikstad regiontollsted Tollvesenets rolle i innkreving og fastsettelse av avgift på sluttbehandling av avfall Dette er Tollvesenet Tollvesenet er en etat under Finansdepartementet.

Detaljer

Innførselsmerverdiavgift og mva-meldingen Nytt fra

Innførselsmerverdiavgift og mva-meldingen Nytt fra Innførselsmerverdiavgift og mva-meldingen Nytt fra 1.1.2017 Hvorfor overføres oppgaver fra Toll til Skatt? Regjeringens hovedmål i arbeidet med en bedre skatte- og avgiftsforvaltning er: redusert ressursbruk

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Merverdiavgift på romutleie i hotellvirksomhet og lignende virksomhet

Merverdiavgift på romutleie i hotellvirksomhet og lignende virksomhet Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Trond Knapper/ 23.08.2006 Trygve Holst Ringen Telefon Deres referanse Vår referanse 22 07 70 69 2006/395873 /RR-AV/ HAK/ Til fylkesskattekontorene Merverdiavgift

Detaljer

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S II. Avgiftskode EL Oslo 1. juli 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S II. Avgiftskode EL Oslo 1. juli 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2015 Rundskriv nr. 10/2015 S II Avgiftskode EL Oslo 1. juli 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett:

Detaljer

Status innføring NOx avgift. NFOGM temadag Steinar Fosse Sjefingeniør Oljedirektoratet

Status innføring NOx avgift. NFOGM temadag Steinar Fosse Sjefingeniør Oljedirektoratet Status innføring NOx avgift NFOGM temadag 16.3.07 Steinar Fosse Sjefingeniør Oljedirektoratet En direktoratsgruppe i regi av Finansdepartementet v/tad arbeidet i 2006, med å forberede innføring av NOx

Detaljer

SAMMENDRAG 1 BAKGRUNN

SAMMENDRAG 1 BAKGRUNN Høringsnotat for foresla tte endringene av forurensningsforskriften kapittel 20 om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip og avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall SAMMENDRAG Forslaget

Detaljer

ÅRSAVGIFT. Oslo 1. januar 2016

ÅRSAVGIFT. Oslo 1. januar 2016 ÅRSAVGIFT 2016 Oslo 1. januar 2016 Skattedirektoratet Særavgiftsseksjonen Fredrik Selmers vei 4, Helsfyr Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO www.skatteetaten.no INNHOLD side Endringer fra rundskrivet for

Detaljer

Særavgifter på alkohol

Særavgifter på alkohol Særavgifter på alkohol Høring med Finanskomiteen St.prp.nr.1 2006-2007 kap.5526 post 70 Om oss Vin og brennevinleverandørenes forening (VBF) ble stiftet i 1905 Foreningen organiserer de norske importørene

Detaljer

TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER

TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER AVGIFT MV. PÅ TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER 2005 Rundskriv nr. 3/2005 S, 2. utgave Oslo, 1. juli 2005 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep

Detaljer

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2016 Oslo 1. januar 2016

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2016 Oslo 1. januar 2016 AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2016 Oslo 1. januar 2016 Skattedirektoratet Særavgiftsseksjonen Fredrik Selmers vei 4, Helsfyr Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO www.skatteetaten.no Innhold: Stortingets vedtak

Detaljer

Høringsinnspill - forslag til endringer i forskrift om engangsavgift - innføring av en refusjonsordning for engangsavgift ved eksport av motorvogner

Høringsinnspill - forslag til endringer i forskrift om engangsavgift - innføring av en refusjonsordning for engangsavgift ved eksport av motorvogner Toll- og avgiftsdirektoratet Særavgiftsavdelingen, Postboks 8122 Dep, 0032 OSLO. Høringsinnspill - forslag til endringer i forskrift om engangsavgift - innføring av en refusjonsordning for engangsavgift

Detaljer

AVGIFT PÅ FLYPASSASJERER. Oslo 1. januar 2018

AVGIFT PÅ FLYPASSASJERER. Oslo 1. januar 2018 AVGIFT PÅ FLYPASSASJERER 2018 Oslo 1. januar 2018 Skattedirektoratet Særavgiftsseksjonen Fredrik Selmers vei 4, Helsfyr Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO www.skatteetaten.no Innhold: Stortingets vedtak

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

HØRING - INNFØRING AV OVERTREDELSESGEBYR M.V. I FLERE LOVER MED FOLKEHELSEFORMÅL M.V.

HØRING - INNFØRING AV OVERTREDELSESGEBYR M.V. I FLERE LOVER MED FOLKEHELSEFORMÅL M.V. Lab Norge Laboratorieleverandørene Helse- og omsorgsdepartementet Pb 8011 Dep 0030 OSLO Oslo 30.8.2017 HØRING - INNFØRING AV OVERTREDELSESGEBYR M.V. I FLERE LOVER MED FOLKEHELSEFORMÅL M.V. Vi viser til

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om særavgifter

Forskrift om endringer i forskrift om særavgifter Forskrift om endringer i forskrift om særavgifter Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2006 med hjemmel i Stortingets vedtak om avgift på utslipp av NOx og lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter.

Detaljer

TILSLUTNINGSERKLÆRING. TIL MILJØAVTALE OM NOx

TILSLUTNINGSERKLÆRING. TIL MILJØAVTALE OM NOx TILSLUTNINGSERKLÆRING Vedlegg 1 TIL MILJØAVTALE OM NOx Del I Tilslutning 1 Tilslutning til miljøavtalen Byggevareindustriens Forening, Fiskebåtredernes Forbund, Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening,

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Inger Helene Iversen 31.08.2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077337 Espen Knudsen 2006/410820 /RR-RE/IHI / 812.1 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen

Detaljer