- gjennomlest av gravferdsbransjens referansegruppe bestående av Jan Willy Løken, Arne Strøm og Jon Magnus Frosterød.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- gjennomlest av gravferdsbransjens referansegruppe bestående av Jan Willy Løken, Arne Strøm og Jon Magnus Frosterød."

Transkript

1 Vedlegg til Oppdatert nr 6-09 På oppdrag av HSH, utarbeidet av Trond-Erik Andersen Partner - Advokat MNA SIMONSEN Advokatfirma DA C.J. Hambros plass 2 D, NO-0164 Oslo P.O. Box 6641 St. Olavs plass, NO-0129 Oslo - gjennomlest av gravferdsbransjens referansegruppe bestående av Jan Willy Løken, Arne Strøm og Jon Magnus Frosterød. B/ BEGRAVELSESBYRÅER OG MERVERDIAVGIFT I det følgende redegjøres det for begravelsesbyråenes avgiftsrettslige stilling. Innholdet er inndelt slik: 1. Merverdiavgiftslovgivningen for begravelsesbyråer 2. Fradragsretten for inngående avgift 3. Matrise over avgiftsplikten for den enkelte type omsetning 4. Eksempel på faktura 1 MERVERDIAVGIFTSLOVGIVNINGEN FOR BEGRAVELSESBYRÅER 1.1 Innledning Som næringsdrivende er begravelsesbyråer merverdiavgiftspliktige. Enhver som starter slik virksomhet må melde fra til skattekontoret (mval. 14-1) og plikter å sende melding når omsetningen har oversteget kr (mval. 2-1). Det er kun merverdien på det enkelte ledd som skal avgiftsberegnes. De avgiftsregistrerte næringsdrivende har fradragsrett for den inngående avgiften på varer og tjenester som kjøpes inn til den avgiftspliktige virksomheten. Eksempel: Dersom en næringsdrivende kjøper inn en vare for kr 100 eks. mva. som skal selges videre for kr 150, er det kr 50 som blir det reelle avgiftsgrunnlaget for den næringsdrivende. Ved kjøpet får den næringsdrivende fradragsrett for kr 25 i inngående avgift, mens den næringsdrivende må betale 25 % utgående avgift på salgsprisen på kr 150, som er kr 37,50. Differansen mellom utgående avgift kr 37,50 og inngående avgift kr 25 er kr 12,50 dvs 25 % av kr 50. Det er selvfølgelig viktig at virksomhetene i størst mulig grad oppnår fradragsrett for inngående avgift. Versjon: Desember

2 1.2 Ny lov og forskrift om merverdiavgift fra 2010 Fra 1. januar 2010 er det vedtatt en ny merverdiavgiftslov. Dette er en teknisk revisjon med en helt ny systematikk. Sentrale forskriftsbestemmelser fra tidligere forskifter er tatt inn i lovteksten og det er utarbeidet en samleforskrift til loven. En rekke tidligere vedtak er også tatt inn i loven. Det gjelder blant annet fritaket i 6-16 første ledd for transport av døde og 6-16 annet ledd for pakking og forsendelse av urner. Plasseringen i lovens kapittel 6 innebærer at det ikke skal beregnes utgående merverdiavgift av de nevnte tjenestene, uten at det reduserer fradragsretten for inngående merverdiavgift. Det innebærer at fritaket for begravelsesbyråene etter 70 i tidligere merverdiavgiftslov erstattes av bestemmelsene i merverdiavgiftsloven Finansdepartementet har sett nærmere på fritakene for begravelsesbyråene i brev av 8. oktober De legger til grunn en mer snever forståelse av fritakets omfang, og anser at kun de rene transporttjenester kan omfattes av fritaket. Dette sirkulæret er revidert og oppdatert med ny lov og Finansdepartementets tolkning. 1.3 Lovgivningen Etter mval. 3-1 er i utgangspunktet omsetning av alle varer og tjenester avgiftspliktig. Det finnes imidlertid fritak fra avgiftsplikten i mval. 6-16: (1) Begravelsesbyråers omsetning av tjenester som gjelder transport av avdøde, er fritatt for merverdiavgift. (2) Begravelsesbyråers omsetning av tjenester som gjelder pakking og forsendelse av urner etter bisettelser, er fritatt for merverdiavgift. Det finnes også omsetning som er gjenstand for unntak fra avgiftsplikten i mval. 3-15: Omsetning av seremonielle tjenester i tilknytning til begravelser og bisettelser er unntatt fra loven. Det er ikke gitt forskriftsbestemmelser til de ovennevnte paragrafer. I relasjon til merverdiavgiftsloven opererer man derfor med tre typer omsetning: 1. Avgiftspliktig omsetning Ordinær beregning av utgående avgift av omsetningen, full fradragsrett for inngående avgift ved kjøp av varer og tjenester til den avgiftspliktige virksomheten. 2. Omsetning fritatt fra avgiftsplikt Det skal ikke beregnes utgående avgift av omsetning fritatt fra avgiftsplikt, men virksomheten vil ha full fradragsrett for inngående avgift ved kjøp av varer og tjenester til virksomheten. Det samme gjelder ved eksport. 3. Omsetning unntatt fra avgiftsplikt Slik omsetning er unntatt fra loven og skal ikke belegges med utgående avgift. Slik virksomhet vil ikke ha fradragsrett for merverdiavgift som påløper varer og tjenester som kjøpes til virksomheten. Begravelsesbyråer vil kunne ha utlegg som ikke representerer omsetning eller omkostning etter mval. 4-2 og som derfor ikke skal avgiftsberegnes. Utlegg vil omtales under punkt 1.6. Versjon: Desember

3 Begravelsesbyråer vil ha omsetning i alle de 3 nevnte kategoriene. Det innebærer at begravelsesbyråer har såkalt delt omsetning. Det vil si omsetning som er avgiftspliktig etter 3-1 og omsetning som er unntatt fra loven. Dette får betydning for fradragsretten for inngående avgift, ved at ved fellesanskaffelser til begge typer omsetning, har man kun en forholdsmessig fradragsrett for inngående avgift etter mval Fradragsretten omtales nærmere i avsnitt Nærmere om avgiftsplikten for begravelsesbyråer Vi fikk et nytt avgiftsregime 1. juli Ifølge forarbeidene til nåværende og kommende lovgivning, var det imidlertid ikke meningen å endre avgiftssituasjonen for begravelsesbyråer sett i forhold til det avgiftsregimet vi hadde før avgiftsreformen i Dette betyr at uttalelser som gjelder lovgivningen før også har relevans ved fortolkningen av nåværende lovgivning. I det tidligere avgiftsregimet fikk begravelsesbyråene et 70-fritak når det gjaldt transport. 70-fritaket ble gitt ved en uttalelse av november 1969, hvor Finansdepartementet fant å kunne frita byråene for å svare avgift av oppdrag ved transport av avdøde, herunder pakking og forsendelse av urner etter bisettelsen. Dette 70-fritaket gjelder fremdeles, men er altså nå tatt inn i selve loven. Når det gjelder dagens merverdiavgiftslovgivning, er begravelsesbyråer omfattet av et unntak i mval. 3-15, hvor seremonielle tjenester som ytes i forbindelse med begravelser og bisettelser er unntatt fra avgiftsplikt. Spørsmålet blir selvfølgelig rekkevidden av dette unntaket. Kommer man inn under unntaket, har man ikke fradragsrett for inngående avgift. Har man omsetning som omfattes av 6-16 (tidligere 70-fritaket), har man fradragsrett for inngående avgift. Dersom man har omsetning som både går inn under unntaket etter 3-15 og 6-16, går 70-fritaket foran (jf brev fra Oslo fylkesskattekontor til HSH av 16. mars 2004). 1.5 Omsetning av varer Begravelsesbyråer vil være avgiftspliktig ved omsetning av alle varer etter mval I uttalelse av 7. november 1969 uttalte daværende direktør for skattevesenet at Byråene plikter å svare avgift ved omsetning av alle varer, herunder kister, varekasse, urner, emballasje for urne, tepper, svøp, gravmonumenter og takke- og innbydelseskort. Finansdepartementet uttalte 11. desember 1969 at trykte gravferdssalmer ikke kom inn under avgiftsfritaket for bøker. For begravelsesbyråene skulle det ikke være så vanskelig å forholde seg til avgiftsplikten for varer, da det ikke finnes noen særskilte fritak eller unntak for begravelsesbyråer her. Problemet er utstrekningen av avgiftsunntaket for tjenester, jf nedenfor. 1.6 Omsetning av tjenester Seremonielle tjenester som ytes i forbindelse med begravelser og bisettelser er altså unntatt fra avgiftsplikt etter mval Spørsmålet blir hvor langt dette unntaket når. Siden det i forarbeidene ble tatt høyde for å videreføre tidligere rettstilstand, er det av interesse å se tidligere uttalelser. I uttalelse av 7. november 1969 uttalte daværende direktør for skattevesenet: Versjon: Desember

4 Utføring av oppdrag med å sørge for prest, organist, musikk mv, med bistand i forbindelse med utstedelse av dokumenter (melding til skifteretten mv) og med arrangementer av selskapelige sammenkomster faller utenfor merverdiavgiftslovens bestemmelser. Det samme gjelder stell og nedlegging av avdøde samt leie eller utlegg til leie av transportmidler til befordring av de som følger båren. Som følge av dette skal byråene ikke beregne avgift av slike oppdrag, men har på den annen side heller ikke fradragsrett for inngående avgift på omkostninger som måtte knytte seg til denne del av virksomheten, herunder avgift på telekommunikasjon eller porto. Det direkte forarbeidet til bestemmelsen finnes i Ot.prp.nr. 2 ( ), hvor det på side 145 første spalte heter: Departementet foreslår å videreføre gjeldende rett med hensyn til tjenester som ytes i forbindelse med begravelser, og legger fram forslag om at seremonielle tjenester fortsatt unntas. Unntaket medfører at ulike formidlingsoppdrag knyttet til seremonien i kapellet eller kirken, som for eksempel å sørge for prest, musikk mv., fortsatt vil være unntatt fra avgiftsplikt. Dette vil også gjelde tjenester som stell, nedlegging og bæring av avdøde og tjenester knyttet til utstedelse av papirer og dokumenter vedrørende dødsfallet. Unntaket vil også omfatte byråets oppdrag med transport av avdøde eller formidling av slik transport, samt pakking og forsendelse av urner etter bisettelsen. Begravelsesbyråenes transporttjenester av pårørende eller formidling av slike tjenester vil også være omfattet av unntaket. Transportoppdrag i nær tilknytning til begravelse og bisettelse anses i denne sammenheng som en seremoniell tjeneste. Dette avsnittet skiller dessverre ikke tydelig mellom unntak og fritak, og andre kilder må derfor brukes for å kategorisere de ulike tjenestene i forhold til fradragsretten for inngående mva. Videre står det: Begravelsesbyråer vil være registreringspliktig og skal fortsatt beregne merverdiavgift ved omsetning av alle varer. Videre skal det som nå beregnes avgift ved omsetning av tjenester som gjelder vare eller fast eiendom, eksempelvis inskripsjon på gravmonumenter, kister og urner samt pynting i kirke og kapell. Fra og med 1. mars 2004 ble persontransport trukket inn under avgiftsområdet med en avgiftssats på 6 %. Oslo fylkesskattekontor har i brev av 20. januar 2004 til HSH uttalt seg om den avgiftsmessige behandlingen av transport av gravferdsassistenter i forhold til unntaket i mval Spørsmålet var om unntaket for seremonielle tjenester ville omfatte en slik transporttjeneste. Fra uttalelsen hitsettes: Fylkesskattekontoret forutsetter at transport av gravferdsassistenter faktureres sammen med de øvrige seremonielle tjenestene, at dette utgjør en liten del av det totale vederlag og antar at transport av gravferdsassistenter da vil falle inn under unntaket i mval. 5 b nr 8. Assistentenes reise til og fra kapellene vil således heller ikke etter 1. mars 2004 utgjøre avgiftspliktige tjenester. Fylkesskattekontoret bemerker at dersom transport av gravferdsassistentene faktureres særskilt, vil transport av gravferdsassistentene måtte undergis en selvstendig avgiftsmessig behandling. Fylkesskattekontoret antar at man i et slikt tilfelle står overfor en transporttjeneste, som etter 1. mars 2004 vil bli avgiftspliktig med en redusert sats på 6%. Dersom begravelsesbyrået ordner med mat, serveringshjelp og/eller -sted til et minnesamvær i anledning gravferden, står vi ovenfor følgende praktiske og avgiftsmessige alternativer: Formidling av minnesamvær (reservering av sted, bestilling av mat og/eller serveringshjelp) når det er andre som utfører tjenesten, er å anse som seremoniell tjeneste. Byrået tar følgelig betalt for denne bistanden gjennom sitt avgiftsfrie honorar. Fakturaen(e) vedr. minnesamværet: o Er å anse som utlegg (dvs ikke omsetning i avgiftsmessig forstand) dersom følgende kriterier er oppfylt: Byrået har ingen fortjeneste/provisjon Versjon: Desember

5 o Faktura utstedes til kunde, men betales av praktiske årsaker av byrået Byrået står ikke ansvarlig ovenfor kunden, eksempelvis ved reklamasjoner e.l. Dersom byrået har en provisjon (fortjeneste), uavhengig av om den beregnes pr. faktura eller årlig, er minnesamværet å anse som pliktig omsetning med tilhørende fullt fradrag for inngående mva. Det samme gjelder dersom ett av de andre utleggskriteriene ikke er oppfylt. Dersom byrået selv er ansvarlig for all tilrettelegging og gjennomføring av minnesamværet, vil omsetningen knyttet til dette være mva-pliktig. Det er ikke publisert flere uttalelser om utstrekningen av unntaket i mval I den utstrekning det enkelte begravelsesbyrå skulle være i tvil om avgiftsplikten, bør begravelsesbyrået henvende seg til skattekontoret i regionen begravelsesbyrået driver sin virksomhet. 1.7 Utlegg Det er kun omsetning som kan utløse avgiftsplikt. Omsetning er etter mval. 1-3 (1) a definert som levering av varer og tjenester mot vederlag Utlegg anses ikke som omsetning etter mval Utlegg anses heller ikke som en kostnad som skal være med i beregningsgrunnlaget for merverdiavgift etter mval Vi har ingen særskilt definisjon av utlegg, men det ligger jo i ordet at selger på vegne av kjøper har anskaffet en vare eller tjeneste. For at det skal foreligge et utlegg som ikke anses som avgiftspliktig omsetning, forutsettes det at det ikke tas noen fortjeneste på kjøpet av den varen eller tjenesten som utlegget representerer. Avgiftsforvaltningen har satt som en forutsetning for at utlegget ikke skal avgiftsberegnes, at fakturaen fra leverandøren av varen eller tjenesten lyder på kjøperens navn. Spesielt når det gjelder begravelsesbyråer vises det til skriv fra Skattedirektoratet av 24. februar 1970: 2. Videre er det reist spørsmål om det foreligger avgiftsplikt for utlegg som byråene påtar seg til dekning av regninger fra kirkeverger eller fra andre byråer. Regning fra kirkeverge utstedes på avdødes og festers navn, men av praktiske grunner legger byråene vanligvis ut beløpet, og tar det med i sin regning med kirkevergens regning som bilag. Regninger fra andre byråer forekommer når dødsfallet skjer på annet sted enn hjemsted og avdøde skal overflyttes til hjemstedet for bisettelse. Når byråene mottar regninger fra andre byråer ved slike anledninger, blir disse ansett som utlegg og blir satt opp på regningen til de pårørende med mottatt nota fra det annet byrå som bilag. I skriv av 11. desember 1969 til Finansdepartementet uttalte skattedirektøren at når byrået påtar seg å foreta oppgjør med kirkeverger eller andre byråer, kan dette formentlig ikke anses som noen avgiftspliktig ytelse fra byråets side eller som en omkostning ved oppfyllelsen av avtalen, jfr. merverdiavgiftsloven 18 nr 1, og det ble derfor antatt at byråene ikke plikter å betale avgift av slike utlegg. I ovennevnte skriv av 14. februar 1970 slutter departementet seg til skattedirektørens uttalelse. 1.8 Eksport Etter mval og 6-22 foreligger et fritak ved salg av varer og tjenester til utlandet, såkalt utførsel. Dersom det sendes en urne eller kiste til utlandet vil urnen eller kisten kunne faktureres uten merverdiavgift. Versjon: Desember

6 Når det gjelder tjenester er vilkåret for fritaket at tjenesten helt ut er til bruk i utlandet, jfr. mval Dette vil ikke være aktuelt for de tjenester som begravelsesbyråer leverer. Etter mval er transporttjenester her i landet omfattet av et fritak dersom transporten skjer direkte til eller fra utlandet. Det følger av bestemmelsen at det foreligger slik transport når det er sluttet avtale om sammenhengende transport fra et sted her i landet til et sted i utlandet. Etter merverdiavgiftsforskriften (1) kommer fritaket ved varetransport til utlandet kun til anvendelse dersom det er utstedt et transportdokument for hele reisen. Dersom begravelsesbyrået kun frakter urnen eller kisten til eksempelvis fly eller båt uten at begravelsesbyrået er del i noen avtale om den videre frakten i utlandet så kommer ikke fritaket til anvendelse. Vi viser også til Rundskriv nr 3 av 9. januar 2006: Salg av varer til utlandet er avgiftsfritt etter Merverdiavgiftsloven 16 nr. 1 bokstav a og c hvis det er legitimert at varene skal sendes ut av landet. Hvordan utførselen skal legitimeres i de enkelte tilfeller fremgår av Forskrift (nr 24) om omsetning til utlandet mv. 2 og Forskrift(nr 35) om omsetning av varer til utlandet pkt. 2: Dersom varene har høyere verdi enn kr plikter selgeren å avgi en utførselsdeklarasjon, jf. Skattedirektoratets meldinger AV 15/87. Omsetning av varer og tjenester i utlandet kan faktureres avgiftsfritt. Det er uten betydning for avgiftsplikten at fakturering og betaling foregår her i landet så lenge leveringen av varene foregår utenfor Norges grenser, jf. Skattedirektoratets meldinger AV 7/84 nr FRADRAGSRETTEN FOR INNGÅENDE AVGIFT Et begravelsesbyrå har omsetning som er omfattet av loven, og omsetning som er unntatt fra loven. Merverdiavgift på anskaffelser direkte tilnyttet omsetningen unntatt fra loven kan ikke trekkes fra som inngående merverdiavgift. Merverdiavgift på anskaffelser direkte tilnyttet avgiftspliktig omsetningen kan fradras i sin helhet som inngående merverdiavgift. For eksempel innkjøp av kiste. Fellesanskaffelser: Merverdiavgift på fellesanskaffelser (anskaffelser tilknyttet omsetning både omsetning unntatt fra loven og avgiftspliktig omsetning) gir rett til et forholdmessig fradrag for inngående merverdiavgift. Dette følger av mval Hovedregelen for fordelingen av inngående avgift er anskaffelsens antatte bruk i virksomheten. For anskaffelser til bruk under ett for virksomhetens felles drift kan man beregne et forholdsmessig fradrag lik forholdet mellom byråets avgiftspliktige omsetning i forhold til byråets totale omsetning. Eksempler på slike anskaffelser er innkjøp av arbeidstøy, telefonregninger, regnskaps- og revisjonshonorar og kontorrekvisita. Fakturerte utlegg inngår ikke i byråets samlede omsetning og skal ikke medtas i beregningen av det forholdsmessige fradraget, jf 4-1. Dette gjelder f.eks. utlegg i forbindelse med prest og kirkeverge. Eksempel på beregning av forholdsmessig fradrag basert på omsetning: Omsetning unntatt fra loven kr % Omsetning som er avgiftspliktig (0 %) kr % Omsetning som er avgiftspliktig (14 %) kr % Omsetning som er avgiftspliktig (25 %) kr % Versjon: Desember

7 Samlet omsetning kr % Basert på ovenstående eksempeltall, vil byrået kunne kreve fradrag for 92 % av inngående merverdiavgift på anskaffelser til felles drift. Unntak: Dersom omsetningen som er unntatt fra loven er under 5 % av byråets samlede omsetning kan fradrag gjøres fullt ut på alle fellesanskaffelser, jf 8-2 (4) Eksempel: Omsetning unntatt fra loven kr % Omsetning som er avgiftspliktig (0 %) kr % Omsetning som er avgiftspliktig (14 %) kr % Omsetning som er avgiftspliktig (25 %) kr % Samlet omsetning kr % Med finansdepartementets presisering av reglene er det lite sannsynlig at dette eksemplet kommer til anvendelse. Grunnlaget for beregningen av det forholdsmessige fradraget skal som hovedregel basere seg på omsetning fra forrige regnskapsår, jf merverdiavgiftsforskriften Forholdstallet for regnskapsåret 2005 vil således være basert på omsetningen for regnskapsåret I MVA-Kommentaren 2005 (Ole Gjems-Onstad Tor S Kildal) side 408 er det tidligere uttalt at man ved vesentlige endringer fra siste regnskapsår i forholdet mellom avgiftspliktig omsetning og omsetning som er unntatt fra loven, kan korrigerer det forholdsmessige fradraget. Grensen for vesentlige endringer er anslått til 20 %. Ved beregning av den forholdsmessige fordeling vil det være viktig at beregningen og tilhørende vurderinger dokumenteres, slik at den kan være gjenstand for en etterkontroll. 3 MATRISE OVER AVGIFTSPLIKTEN FOR DEN ENKELTE TYPE OMSETNING Leveranse / Art Unntatt fra loven 0% 14% 25% Mva-loven 2009 SALG AV VARER OG UTSTYR Kister og tilhørende utstyr X 3-1 Blomster og kranser o.l. X 3-1 Dekorasjon og pynt X 3-1 Lykter og lys X 3-1 Urner X 3-1 Gravmonumenter X 3-1 Trykking av salmer X 3-1 Takke- og innbydelseskort X 3-1 Dødsannonse X 3-1 SALG AV TJENESTER FORBEREDELSER/ PLANLEGGING Avgiftsfritt honorar X X - Innhenting/formidle info om X 3-15 personalia/ seremonitype/ gravsted/prest, sangere, musikere/minne-samvær/ transport av pårørende/ordning av attester - Avklare tid, sted og evt. andre X 6-16 (1) Versjon: Desember

8 Unntatt fra loven 0% 14% 25% Mva-loven 2009 Leveranse / Art transportmessige detaljer for henting, nedlegging, overføring, samling, seremoni, bæring - Pakking og forsendelse av urne X 6-16 (2) Avgiftspliktig honorar X Innhold og utforming av program og takkekort/ valg av kiste, blomster, pynt, døds- og takke-annonse, gravminne, avklare økonomiske forhold Fordelingen mellom fritt og pliktig honorar fastsettes skjønnsmessig etter medgått tid i planleggingsfasen. GJENNOMFØRING Transport av tom kiste X Transport av tom kiste til f.eks. sykehus/sykehjem uten retur med avdøde. All transport X Inkl. evt. levering av kiste når dette gjøres samtidig med overføring/transport. (Bil og mannskap) Bæring - Inkluderer all forflytning av X 6-16 avdøde i kiste eller på båre Assistanse ved seremoni X Kan faktureres sammen med bæring. Andelen fritt innenfor og fritt utenfor må da fastsettes skjønnsmessig. Stell og nedlegg X av sykehus eller byrå Ta bilder X dersom dette faktureres separat. ANDRE UTLEGG Honorar musikere og andre X 3-15 kunstneriske innslag - Salg av musikk og andre kunstneriske innslag. Anses å være en del av den seremonielle tjenesten. Catering (kun mat) (Utlegg) X 3-15 Servering (Utlegg) X Formidling av minnesamvær X 3-15 med mat i kombinasjon med serveringshjelp og/eller lokaliteter. Transport av annen transportør X 6-16 Transport av pårørende X 3-15 Provisjonsinntekter X - Inntekter ved formidling av f.eks. gravstein, inskripsjon, blomster. Underleverandør har selv ansvar for den leverte varen/tjenesten. Provisjonen er vederlag for formidlingsarbeidet X 3-1 Versjon: Desember

9 Leveranse / Art byrået utfører og ikke selve varen/tjenesten. Unntatt fra loven 0% 14% 25% Mva-loven 2009 Kommunale avgifter - UTLEGG defineres ikke som slag, men er kun en kostnadsrefusjon. Skal ikke medtas i beregning av forholdsmessig fradrag for inngående mva. Det forutsettes at det ikke på noen måte ligger noe fortjenesteelement i et utlegg. UTLEGG Versjon: Desember

10 4 EKSEMPEL PÅ FAKTURA Begravelsesbyrå N.N Postadresse 0000 Poststed Telefon Orgnr: MVA Bankgiro: Kundenavn Fakturanr Postadresse Faktura dato Poststed Forfallsdato Vedr. N.N s begravelse/bisettelse, dato/år Kiste og utstyr Kiste og tilhørende utstyr kr * Stell og nedlegging i kiste kr 490 *** Transport Kjøring med begravelsesbil inkl. mannskap kr 680 ** Seremoni Mannskap ved seremoni inkl. bæring kr **/*** Musikk og kunstneriske innslag kr 280 *** Honorarer Byråets avgiftsfrie honorar kr **/*** Byråets avgiftspliktige honorar/administrasjonskostnader kr 755 * Utlegg/Annet Prest kr 600 **** Kirkeverge/Gravferdsetat kr **** Blomster og kranser kr * Dekorasjon i kirken kr * Trykking av program kr * Dødsannonse kr * 50 snitter, kaffe og kaker kr ***** Sum inkl. MVA kr ========== Herav mva med kr ,-. Mva-gr.lag: kr kr (NB: *****) * = merverdiavgiftspliktige varer/tjenester - 25 % ** = merverdiavgiftspliktige varer/tjenester - 0 % *** = tjenester unntatt fra merverdiavgiftsloven **** = utlegg - ikke omsetning i merverdiavgiftslovens forstand så lenge kriteriene for utlegg er oppfylt ***** = merverdiavgiftspliktige varer/tjenester 14% eller 25% avhengig av innhold (kun mat = 14% / mat + serveringshjelp og/eller lokaliteter = 25%) Versjon: Desember

Merverdiavgift i gravferdsbransjen

Merverdiavgift i gravferdsbransjen Merverdiavgift i gravferdsbransjen HSH kurs, 22. oktober 2010 Lovbestemmelser og bakgrunnsmateriale vedrørende enkelte emner Innhold: S. 2: Lovbestemmelser S. 3: Avgiftssatser S. 4: Merverdiavgift ved

Detaljer

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester meldinger SKD 8/10, 7. september 2010 Rettsavdelingen, avgift Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester Denne meldingen omhandler avgiftsberegningen ved kjøp og salg av fjernleverbare tjenester

Detaljer

Notater. Lars Henrik Thingstad. Endringer i lov om merverdiavgift i 2001 Konsekvenser for terminvise og kvartalsvise omsetningsstatistikker

Notater. Lars Henrik Thingstad. Endringer i lov om merverdiavgift i 2001 Konsekvenser for terminvise og kvartalsvise omsetningsstatistikker 2003/4 Notater 2003 Lars Henrik Thingstad Notater Endringer i lov om merverdiavgift i 2001 Konsekvenser for terminvise og kvartalsvise omsetningsstatistikker Avdeling for næringsstatistikk/seksjon for

Detaljer

1 Grunnkrav for avgiftsplikt

1 Grunnkrav for avgiftsplikt 1 Grunnkrav for avgiftsplikt Lov om merverdiavgift (mval.) ble vedtatt 19. juni 1969. I henhold til denne loven har Finansdepartementet og Skattedirektoratet gitt en rekke forskrifter, rundskriv og meldinger.

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Innledning Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014 ble det vedtatt å

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. oktober 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-01939-A, (sak nr. 2012/23), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue til prøve) mot Norwegian

Detaljer

Instrukser for merverdiavgiftsområdet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Instrukser for merverdiavgiftsområdet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Instrukser for merverdiavgiftsområdet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 1. Instruks for merverdiavgiftsområdet 2. Delinstruks for forskningstjenester 3. Delinstruks for fradrag for inngående

Detaljer

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 5.2.5.2 Midlertidig bruk av virksomhetens 1.1 Innledning... 5 driftsmidler...

Detaljer

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947 Klagesak nr 7219 Klager dets konkursbo Ingress: Kl. nr. 7219. Klagenemndas avgjørelse av 12. desember 2011 vedrørende Klager, org nr. xxx xxx xxx Klagedato: 8. juli 2011 Klagenemnda stadfestet innstillingen.

Detaljer

KLAGESAK NR 4385 KLAGER. Klagenemnda sluttet seg enstemmig til Skattedirektoratets innstilling.

KLAGESAK NR 4385 KLAGER. Klagenemnda sluttet seg enstemmig til Skattedirektoratets innstilling. KLAGESAK NR 4385 KLAGER Ingress: Kl nr 4385. Klagenemndas avgjørelse av 22. januar 2001. Saken gjaldt hvorvidt det forelå plikt til å svare merverdiavgift som ved uttak av selskapets utlån av erstatningsbiler

Detaljer

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 21/13. Avgitt 9. oktober 2013 Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes (Merverdiavgiftsloven

Detaljer

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6.

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6. Sjekkliste for bokføring og behandling av merverdiavgift Bygge- og anleggsvirksomhet 6. utgave, mai 2014 INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 2 Section or Brochure name Sjekkliste for

Detaljer

4 Mva. i entrepriseforhold

4 Mva. i entrepriseforhold 4 Mva. i entrepriseforhold 4.1 Hovedregler for mva. i entrepriseforhold. Entreprenørers tjenesteyting direkte til Vegvesenet som byggherre vil være å anse som tjenesteyting i siste omsetningsledd i merverdiavgiftslovens

Detaljer

Gjennomgang av bokføringsregelverket

Gjennomgang av bokføringsregelverket Dato 24. april 2009 Gjennomgang av bokføringsregelverket Forslag fra Bokføringsstandardstyret Delrapport III Forslag til endringer i bokføringsforskriften Innholdsfortegnelse 1 Mandat og organisering...

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Deres ref Vårref Dato 2003/06452 F N-AV/GO 04/799 SL VSP/tis O~.04:2005

-fl- DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Deres ref Vårref Dato 2003/06452 F N-AV/GO 04/799 SL VSP/tis O~.04:2005 -fl- DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO Deres ref Vårref Dato 2003/06452 F N-AV/GO 04/799 SL VSP/tis O~.04:2005 Reisebyråer mv. og merverdiavgift Detvises

Detaljer

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Norges Golfforbund Veileder i merverdiavgift Juli 2010 Veileder i merverdiavgift juli 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Merverdiavgift for golfklubber -

Detaljer

MVA for energibedrifter. 27. mars 2012. Adv. Erlend Øen, 971 80 599. eoen@deloitte.no. Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088. ebjorhusdal@deloitte.

MVA for energibedrifter. 27. mars 2012. Adv. Erlend Øen, 971 80 599. eoen@deloitte.no. Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088. ebjorhusdal@deloitte. MVA for energibedrifter 27. mars 2012 Adv. Erlend Øen, 971 80 599 eoen@deloitte.no Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088 ebjorhusdal@deloitte.no Deloitte Advokatfirma AS Deloitte Advokatfirma AS, foreleserne

Detaljer

Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner

Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner Skattedirektoratet mars 2008. Innhold FORORD 2 SAMMENDRAG 2 GENERELT OM MERVERDIAVGIFT 4 NÅR ER EN ORGANISASJON AVGIFTSPLIKTIG?

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kommentarer til tollverdibestemmelsene

Innholdsfortegnelse. Kommentarer til tollverdibestemmelsene Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Oversikt over rettskildene innen tollverdi... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 GATT-avtalen 1947... 4 2.3 Konvensjonen av 1950... 5 2.4 Gjennomføringsavtalen av 1979

Detaljer

Magasinet. Sticos. Hovedtema: Arbeidsreise eller yrkesreise? Et fagblad for regnskap, lønn og personal

Magasinet. Sticos. Hovedtema: Arbeidsreise eller yrkesreise? Et fagblad for regnskap, lønn og personal Sticos Magasinet Nr. 2-2013 Et fagblad for regnskap, lønn og personal Hovedtema: Arbeidsreise eller yrkesreise? ENDRINGER I AKSJELOVEN - PRAKTISKE VEIVISERE - DOKUMENTASJON AV MVA. I REGNSKAPET 2 LEDER

Detaljer

Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering

Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering Veileder: Røkke, Hild Sande Kandidatnr: 145958 Til sammen 13 343 ord 02.06.2009 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.04.2013 Antall ord: 15 505 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema, oppgavens problemstilling...

Detaljer

RUNDSKRIV 1-2013. Utgiftsdekning. godtgjøring. til verger og representanter. Regelverk, vedtak om faste satser, veiledninger og rutinebeskrivelser

RUNDSKRIV 1-2013. Utgiftsdekning. godtgjøring. til verger og representanter. Regelverk, vedtak om faste satser, veiledninger og rutinebeskrivelser RUNDSKRIV 1-2013 Utgiftsdekning og godtgjøring til verger og representanter Regelverk, vedtak om faste satser, veiledninger og rutinebeskrivelser 2. desember 2013 2 Innholdsfortegnelse Forord... 4 1 Aktuelle

Detaljer

SKATTEPLIKT SOM KAPITALAVKASTNING ELLER ARBEIDSGODTGJØRELSE?

SKATTEPLIKT SOM KAPITALAVKASTNING ELLER ARBEIDSGODTGJØRELSE? Mastergradsoppgave JUS399 SKATTEPLIKT SOM KAPITALAVKASTNING ELLER ARBEIDSGODTGJØRELSE? MED FOKUS PÅ STILLE DELTAKERE I INDRE SELSKAP Kandidatnr: 166 204 Veileder: Bjarte Straume Antall ord: 13 650 Innleveringsfrist:

Detaljer

men også selskapsrettslige og regnskapsmessige sider ved transaksjonen.

men også selskapsrettslige og regnskapsmessige sider ved transaksjonen. blir tilordnet skatt på gevinsten ved salg av aksjene, som blir beregnet på bakgrunn av reell eiendomsverdi fratrukket kostpris. Morselskapet blir dermed tilordnet skatteplikt for salg av en eiendel det

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. desember 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, Kenneth Olsen (advokat Rune H. Eriksen) mot Staten v/skatt sør (Regjeringsadvokaten

Detaljer

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73 KLAGESAK NR 3661 Ingress: Kl nr 3661. Klagenemndas avgjørelse av 18. desember 1997 Etterberegnet utgående merverdiavgift for utlån av erstatningsbiler til verkstedskunder og bilkjøpere. Etterberegningen

Detaljer

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Kapittel 1 Forskriftens virkeområde. Definisjoner Til 1-1 Saklig virkeområde Bestemmelsen angir forskriftens saklige virkeområde. Til

Detaljer

Skatte- og avgiftsmessige forhold ved småskala foredling av landbruksprodukter. Roald Sand Finn Andersen Hans Martin Storø

Skatte- og avgiftsmessige forhold ved småskala foredling av landbruksprodukter. Roald Sand Finn Andersen Hans Martin Storø Skatte- og avgiftsmessige forhold ved småskala foredling av landbruksprodukter Roald Sand Finn Andersen Hans Martin Storø NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2000 Tittel : SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE FORHOLD

Detaljer