- gjennomlest av gravferdsbransjens referansegruppe bestående av Jan Willy Løken, Arne Strøm og Jon Magnus Frosterød.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- gjennomlest av gravferdsbransjens referansegruppe bestående av Jan Willy Løken, Arne Strøm og Jon Magnus Frosterød."

Transkript

1 Vedlegg til Oppdatert nr 6-09 På oppdrag av HSH, utarbeidet av Trond-Erik Andersen Partner - Advokat MNA SIMONSEN Advokatfirma DA C.J. Hambros plass 2 D, NO-0164 Oslo P.O. Box 6641 St. Olavs plass, NO-0129 Oslo - gjennomlest av gravferdsbransjens referansegruppe bestående av Jan Willy Løken, Arne Strøm og Jon Magnus Frosterød. B/ BEGRAVELSESBYRÅER OG MERVERDIAVGIFT I det følgende redegjøres det for begravelsesbyråenes avgiftsrettslige stilling. Innholdet er inndelt slik: 1. Merverdiavgiftslovgivningen for begravelsesbyråer 2. Fradragsretten for inngående avgift 3. Matrise over avgiftsplikten for den enkelte type omsetning 4. Eksempel på faktura 1 MERVERDIAVGIFTSLOVGIVNINGEN FOR BEGRAVELSESBYRÅER 1.1 Innledning Som næringsdrivende er begravelsesbyråer merverdiavgiftspliktige. Enhver som starter slik virksomhet må melde fra til skattekontoret (mval. 14-1) og plikter å sende melding når omsetningen har oversteget kr (mval. 2-1). Det er kun merverdien på det enkelte ledd som skal avgiftsberegnes. De avgiftsregistrerte næringsdrivende har fradragsrett for den inngående avgiften på varer og tjenester som kjøpes inn til den avgiftspliktige virksomheten. Eksempel: Dersom en næringsdrivende kjøper inn en vare for kr 100 eks. mva. som skal selges videre for kr 150, er det kr 50 som blir det reelle avgiftsgrunnlaget for den næringsdrivende. Ved kjøpet får den næringsdrivende fradragsrett for kr 25 i inngående avgift, mens den næringsdrivende må betale 25 % utgående avgift på salgsprisen på kr 150, som er kr 37,50. Differansen mellom utgående avgift kr 37,50 og inngående avgift kr 25 er kr 12,50 dvs 25 % av kr 50. Det er selvfølgelig viktig at virksomhetene i størst mulig grad oppnår fradragsrett for inngående avgift. Versjon: Desember

2 1.2 Ny lov og forskrift om merverdiavgift fra 2010 Fra 1. januar 2010 er det vedtatt en ny merverdiavgiftslov. Dette er en teknisk revisjon med en helt ny systematikk. Sentrale forskriftsbestemmelser fra tidligere forskifter er tatt inn i lovteksten og det er utarbeidet en samleforskrift til loven. En rekke tidligere vedtak er også tatt inn i loven. Det gjelder blant annet fritaket i 6-16 første ledd for transport av døde og 6-16 annet ledd for pakking og forsendelse av urner. Plasseringen i lovens kapittel 6 innebærer at det ikke skal beregnes utgående merverdiavgift av de nevnte tjenestene, uten at det reduserer fradragsretten for inngående merverdiavgift. Det innebærer at fritaket for begravelsesbyråene etter 70 i tidligere merverdiavgiftslov erstattes av bestemmelsene i merverdiavgiftsloven Finansdepartementet har sett nærmere på fritakene for begravelsesbyråene i brev av 8. oktober De legger til grunn en mer snever forståelse av fritakets omfang, og anser at kun de rene transporttjenester kan omfattes av fritaket. Dette sirkulæret er revidert og oppdatert med ny lov og Finansdepartementets tolkning. 1.3 Lovgivningen Etter mval. 3-1 er i utgangspunktet omsetning av alle varer og tjenester avgiftspliktig. Det finnes imidlertid fritak fra avgiftsplikten i mval. 6-16: (1) Begravelsesbyråers omsetning av tjenester som gjelder transport av avdøde, er fritatt for merverdiavgift. (2) Begravelsesbyråers omsetning av tjenester som gjelder pakking og forsendelse av urner etter bisettelser, er fritatt for merverdiavgift. Det finnes også omsetning som er gjenstand for unntak fra avgiftsplikten i mval. 3-15: Omsetning av seremonielle tjenester i tilknytning til begravelser og bisettelser er unntatt fra loven. Det er ikke gitt forskriftsbestemmelser til de ovennevnte paragrafer. I relasjon til merverdiavgiftsloven opererer man derfor med tre typer omsetning: 1. Avgiftspliktig omsetning Ordinær beregning av utgående avgift av omsetningen, full fradragsrett for inngående avgift ved kjøp av varer og tjenester til den avgiftspliktige virksomheten. 2. Omsetning fritatt fra avgiftsplikt Det skal ikke beregnes utgående avgift av omsetning fritatt fra avgiftsplikt, men virksomheten vil ha full fradragsrett for inngående avgift ved kjøp av varer og tjenester til virksomheten. Det samme gjelder ved eksport. 3. Omsetning unntatt fra avgiftsplikt Slik omsetning er unntatt fra loven og skal ikke belegges med utgående avgift. Slik virksomhet vil ikke ha fradragsrett for merverdiavgift som påløper varer og tjenester som kjøpes til virksomheten. Begravelsesbyråer vil kunne ha utlegg som ikke representerer omsetning eller omkostning etter mval. 4-2 og som derfor ikke skal avgiftsberegnes. Utlegg vil omtales under punkt 1.6. Versjon: Desember

3 Begravelsesbyråer vil ha omsetning i alle de 3 nevnte kategoriene. Det innebærer at begravelsesbyråer har såkalt delt omsetning. Det vil si omsetning som er avgiftspliktig etter 3-1 og omsetning som er unntatt fra loven. Dette får betydning for fradragsretten for inngående avgift, ved at ved fellesanskaffelser til begge typer omsetning, har man kun en forholdsmessig fradragsrett for inngående avgift etter mval Fradragsretten omtales nærmere i avsnitt Nærmere om avgiftsplikten for begravelsesbyråer Vi fikk et nytt avgiftsregime 1. juli Ifølge forarbeidene til nåværende og kommende lovgivning, var det imidlertid ikke meningen å endre avgiftssituasjonen for begravelsesbyråer sett i forhold til det avgiftsregimet vi hadde før avgiftsreformen i Dette betyr at uttalelser som gjelder lovgivningen før også har relevans ved fortolkningen av nåværende lovgivning. I det tidligere avgiftsregimet fikk begravelsesbyråene et 70-fritak når det gjaldt transport. 70-fritaket ble gitt ved en uttalelse av november 1969, hvor Finansdepartementet fant å kunne frita byråene for å svare avgift av oppdrag ved transport av avdøde, herunder pakking og forsendelse av urner etter bisettelsen. Dette 70-fritaket gjelder fremdeles, men er altså nå tatt inn i selve loven. Når det gjelder dagens merverdiavgiftslovgivning, er begravelsesbyråer omfattet av et unntak i mval. 3-15, hvor seremonielle tjenester som ytes i forbindelse med begravelser og bisettelser er unntatt fra avgiftsplikt. Spørsmålet blir selvfølgelig rekkevidden av dette unntaket. Kommer man inn under unntaket, har man ikke fradragsrett for inngående avgift. Har man omsetning som omfattes av 6-16 (tidligere 70-fritaket), har man fradragsrett for inngående avgift. Dersom man har omsetning som både går inn under unntaket etter 3-15 og 6-16, går 70-fritaket foran (jf brev fra Oslo fylkesskattekontor til HSH av 16. mars 2004). 1.5 Omsetning av varer Begravelsesbyråer vil være avgiftspliktig ved omsetning av alle varer etter mval I uttalelse av 7. november 1969 uttalte daværende direktør for skattevesenet at Byråene plikter å svare avgift ved omsetning av alle varer, herunder kister, varekasse, urner, emballasje for urne, tepper, svøp, gravmonumenter og takke- og innbydelseskort. Finansdepartementet uttalte 11. desember 1969 at trykte gravferdssalmer ikke kom inn under avgiftsfritaket for bøker. For begravelsesbyråene skulle det ikke være så vanskelig å forholde seg til avgiftsplikten for varer, da det ikke finnes noen særskilte fritak eller unntak for begravelsesbyråer her. Problemet er utstrekningen av avgiftsunntaket for tjenester, jf nedenfor. 1.6 Omsetning av tjenester Seremonielle tjenester som ytes i forbindelse med begravelser og bisettelser er altså unntatt fra avgiftsplikt etter mval Spørsmålet blir hvor langt dette unntaket når. Siden det i forarbeidene ble tatt høyde for å videreføre tidligere rettstilstand, er det av interesse å se tidligere uttalelser. I uttalelse av 7. november 1969 uttalte daværende direktør for skattevesenet: Versjon: Desember

4 Utføring av oppdrag med å sørge for prest, organist, musikk mv, med bistand i forbindelse med utstedelse av dokumenter (melding til skifteretten mv) og med arrangementer av selskapelige sammenkomster faller utenfor merverdiavgiftslovens bestemmelser. Det samme gjelder stell og nedlegging av avdøde samt leie eller utlegg til leie av transportmidler til befordring av de som følger båren. Som følge av dette skal byråene ikke beregne avgift av slike oppdrag, men har på den annen side heller ikke fradragsrett for inngående avgift på omkostninger som måtte knytte seg til denne del av virksomheten, herunder avgift på telekommunikasjon eller porto. Det direkte forarbeidet til bestemmelsen finnes i Ot.prp.nr. 2 ( ), hvor det på side 145 første spalte heter: Departementet foreslår å videreføre gjeldende rett med hensyn til tjenester som ytes i forbindelse med begravelser, og legger fram forslag om at seremonielle tjenester fortsatt unntas. Unntaket medfører at ulike formidlingsoppdrag knyttet til seremonien i kapellet eller kirken, som for eksempel å sørge for prest, musikk mv., fortsatt vil være unntatt fra avgiftsplikt. Dette vil også gjelde tjenester som stell, nedlegging og bæring av avdøde og tjenester knyttet til utstedelse av papirer og dokumenter vedrørende dødsfallet. Unntaket vil også omfatte byråets oppdrag med transport av avdøde eller formidling av slik transport, samt pakking og forsendelse av urner etter bisettelsen. Begravelsesbyråenes transporttjenester av pårørende eller formidling av slike tjenester vil også være omfattet av unntaket. Transportoppdrag i nær tilknytning til begravelse og bisettelse anses i denne sammenheng som en seremoniell tjeneste. Dette avsnittet skiller dessverre ikke tydelig mellom unntak og fritak, og andre kilder må derfor brukes for å kategorisere de ulike tjenestene i forhold til fradragsretten for inngående mva. Videre står det: Begravelsesbyråer vil være registreringspliktig og skal fortsatt beregne merverdiavgift ved omsetning av alle varer. Videre skal det som nå beregnes avgift ved omsetning av tjenester som gjelder vare eller fast eiendom, eksempelvis inskripsjon på gravmonumenter, kister og urner samt pynting i kirke og kapell. Fra og med 1. mars 2004 ble persontransport trukket inn under avgiftsområdet med en avgiftssats på 6 %. Oslo fylkesskattekontor har i brev av 20. januar 2004 til HSH uttalt seg om den avgiftsmessige behandlingen av transport av gravferdsassistenter i forhold til unntaket i mval Spørsmålet var om unntaket for seremonielle tjenester ville omfatte en slik transporttjeneste. Fra uttalelsen hitsettes: Fylkesskattekontoret forutsetter at transport av gravferdsassistenter faktureres sammen med de øvrige seremonielle tjenestene, at dette utgjør en liten del av det totale vederlag og antar at transport av gravferdsassistenter da vil falle inn under unntaket i mval. 5 b nr 8. Assistentenes reise til og fra kapellene vil således heller ikke etter 1. mars 2004 utgjøre avgiftspliktige tjenester. Fylkesskattekontoret bemerker at dersom transport av gravferdsassistentene faktureres særskilt, vil transport av gravferdsassistentene måtte undergis en selvstendig avgiftsmessig behandling. Fylkesskattekontoret antar at man i et slikt tilfelle står overfor en transporttjeneste, som etter 1. mars 2004 vil bli avgiftspliktig med en redusert sats på 6%. Dersom begravelsesbyrået ordner med mat, serveringshjelp og/eller -sted til et minnesamvær i anledning gravferden, står vi ovenfor følgende praktiske og avgiftsmessige alternativer: Formidling av minnesamvær (reservering av sted, bestilling av mat og/eller serveringshjelp) når det er andre som utfører tjenesten, er å anse som seremoniell tjeneste. Byrået tar følgelig betalt for denne bistanden gjennom sitt avgiftsfrie honorar. Fakturaen(e) vedr. minnesamværet: o Er å anse som utlegg (dvs ikke omsetning i avgiftsmessig forstand) dersom følgende kriterier er oppfylt: Byrået har ingen fortjeneste/provisjon Versjon: Desember

5 o Faktura utstedes til kunde, men betales av praktiske årsaker av byrået Byrået står ikke ansvarlig ovenfor kunden, eksempelvis ved reklamasjoner e.l. Dersom byrået har en provisjon (fortjeneste), uavhengig av om den beregnes pr. faktura eller årlig, er minnesamværet å anse som pliktig omsetning med tilhørende fullt fradrag for inngående mva. Det samme gjelder dersom ett av de andre utleggskriteriene ikke er oppfylt. Dersom byrået selv er ansvarlig for all tilrettelegging og gjennomføring av minnesamværet, vil omsetningen knyttet til dette være mva-pliktig. Det er ikke publisert flere uttalelser om utstrekningen av unntaket i mval I den utstrekning det enkelte begravelsesbyrå skulle være i tvil om avgiftsplikten, bør begravelsesbyrået henvende seg til skattekontoret i regionen begravelsesbyrået driver sin virksomhet. 1.7 Utlegg Det er kun omsetning som kan utløse avgiftsplikt. Omsetning er etter mval. 1-3 (1) a definert som levering av varer og tjenester mot vederlag Utlegg anses ikke som omsetning etter mval Utlegg anses heller ikke som en kostnad som skal være med i beregningsgrunnlaget for merverdiavgift etter mval Vi har ingen særskilt definisjon av utlegg, men det ligger jo i ordet at selger på vegne av kjøper har anskaffet en vare eller tjeneste. For at det skal foreligge et utlegg som ikke anses som avgiftspliktig omsetning, forutsettes det at det ikke tas noen fortjeneste på kjøpet av den varen eller tjenesten som utlegget representerer. Avgiftsforvaltningen har satt som en forutsetning for at utlegget ikke skal avgiftsberegnes, at fakturaen fra leverandøren av varen eller tjenesten lyder på kjøperens navn. Spesielt når det gjelder begravelsesbyråer vises det til skriv fra Skattedirektoratet av 24. februar 1970: 2. Videre er det reist spørsmål om det foreligger avgiftsplikt for utlegg som byråene påtar seg til dekning av regninger fra kirkeverger eller fra andre byråer. Regning fra kirkeverge utstedes på avdødes og festers navn, men av praktiske grunner legger byråene vanligvis ut beløpet, og tar det med i sin regning med kirkevergens regning som bilag. Regninger fra andre byråer forekommer når dødsfallet skjer på annet sted enn hjemsted og avdøde skal overflyttes til hjemstedet for bisettelse. Når byråene mottar regninger fra andre byråer ved slike anledninger, blir disse ansett som utlegg og blir satt opp på regningen til de pårørende med mottatt nota fra det annet byrå som bilag. I skriv av 11. desember 1969 til Finansdepartementet uttalte skattedirektøren at når byrået påtar seg å foreta oppgjør med kirkeverger eller andre byråer, kan dette formentlig ikke anses som noen avgiftspliktig ytelse fra byråets side eller som en omkostning ved oppfyllelsen av avtalen, jfr. merverdiavgiftsloven 18 nr 1, og det ble derfor antatt at byråene ikke plikter å betale avgift av slike utlegg. I ovennevnte skriv av 14. februar 1970 slutter departementet seg til skattedirektørens uttalelse. 1.8 Eksport Etter mval og 6-22 foreligger et fritak ved salg av varer og tjenester til utlandet, såkalt utførsel. Dersom det sendes en urne eller kiste til utlandet vil urnen eller kisten kunne faktureres uten merverdiavgift. Versjon: Desember

6 Når det gjelder tjenester er vilkåret for fritaket at tjenesten helt ut er til bruk i utlandet, jfr. mval Dette vil ikke være aktuelt for de tjenester som begravelsesbyråer leverer. Etter mval er transporttjenester her i landet omfattet av et fritak dersom transporten skjer direkte til eller fra utlandet. Det følger av bestemmelsen at det foreligger slik transport når det er sluttet avtale om sammenhengende transport fra et sted her i landet til et sted i utlandet. Etter merverdiavgiftsforskriften (1) kommer fritaket ved varetransport til utlandet kun til anvendelse dersom det er utstedt et transportdokument for hele reisen. Dersom begravelsesbyrået kun frakter urnen eller kisten til eksempelvis fly eller båt uten at begravelsesbyrået er del i noen avtale om den videre frakten i utlandet så kommer ikke fritaket til anvendelse. Vi viser også til Rundskriv nr 3 av 9. januar 2006: Salg av varer til utlandet er avgiftsfritt etter Merverdiavgiftsloven 16 nr. 1 bokstav a og c hvis det er legitimert at varene skal sendes ut av landet. Hvordan utførselen skal legitimeres i de enkelte tilfeller fremgår av Forskrift (nr 24) om omsetning til utlandet mv. 2 og Forskrift(nr 35) om omsetning av varer til utlandet pkt. 2: Dersom varene har høyere verdi enn kr plikter selgeren å avgi en utførselsdeklarasjon, jf. Skattedirektoratets meldinger AV 15/87. Omsetning av varer og tjenester i utlandet kan faktureres avgiftsfritt. Det er uten betydning for avgiftsplikten at fakturering og betaling foregår her i landet så lenge leveringen av varene foregår utenfor Norges grenser, jf. Skattedirektoratets meldinger AV 7/84 nr FRADRAGSRETTEN FOR INNGÅENDE AVGIFT Et begravelsesbyrå har omsetning som er omfattet av loven, og omsetning som er unntatt fra loven. Merverdiavgift på anskaffelser direkte tilnyttet omsetningen unntatt fra loven kan ikke trekkes fra som inngående merverdiavgift. Merverdiavgift på anskaffelser direkte tilnyttet avgiftspliktig omsetningen kan fradras i sin helhet som inngående merverdiavgift. For eksempel innkjøp av kiste. Fellesanskaffelser: Merverdiavgift på fellesanskaffelser (anskaffelser tilknyttet omsetning både omsetning unntatt fra loven og avgiftspliktig omsetning) gir rett til et forholdmessig fradrag for inngående merverdiavgift. Dette følger av mval Hovedregelen for fordelingen av inngående avgift er anskaffelsens antatte bruk i virksomheten. For anskaffelser til bruk under ett for virksomhetens felles drift kan man beregne et forholdsmessig fradrag lik forholdet mellom byråets avgiftspliktige omsetning i forhold til byråets totale omsetning. Eksempler på slike anskaffelser er innkjøp av arbeidstøy, telefonregninger, regnskaps- og revisjonshonorar og kontorrekvisita. Fakturerte utlegg inngår ikke i byråets samlede omsetning og skal ikke medtas i beregningen av det forholdsmessige fradraget, jf 4-1. Dette gjelder f.eks. utlegg i forbindelse med prest og kirkeverge. Eksempel på beregning av forholdsmessig fradrag basert på omsetning: Omsetning unntatt fra loven kr % Omsetning som er avgiftspliktig (0 %) kr % Omsetning som er avgiftspliktig (14 %) kr % Omsetning som er avgiftspliktig (25 %) kr % Versjon: Desember

7 Samlet omsetning kr % Basert på ovenstående eksempeltall, vil byrået kunne kreve fradrag for 92 % av inngående merverdiavgift på anskaffelser til felles drift. Unntak: Dersom omsetningen som er unntatt fra loven er under 5 % av byråets samlede omsetning kan fradrag gjøres fullt ut på alle fellesanskaffelser, jf 8-2 (4) Eksempel: Omsetning unntatt fra loven kr % Omsetning som er avgiftspliktig (0 %) kr % Omsetning som er avgiftspliktig (14 %) kr % Omsetning som er avgiftspliktig (25 %) kr % Samlet omsetning kr % Med finansdepartementets presisering av reglene er det lite sannsynlig at dette eksemplet kommer til anvendelse. Grunnlaget for beregningen av det forholdsmessige fradraget skal som hovedregel basere seg på omsetning fra forrige regnskapsår, jf merverdiavgiftsforskriften Forholdstallet for regnskapsåret 2005 vil således være basert på omsetningen for regnskapsåret I MVA-Kommentaren 2005 (Ole Gjems-Onstad Tor S Kildal) side 408 er det tidligere uttalt at man ved vesentlige endringer fra siste regnskapsår i forholdet mellom avgiftspliktig omsetning og omsetning som er unntatt fra loven, kan korrigerer det forholdsmessige fradraget. Grensen for vesentlige endringer er anslått til 20 %. Ved beregning av den forholdsmessige fordeling vil det være viktig at beregningen og tilhørende vurderinger dokumenteres, slik at den kan være gjenstand for en etterkontroll. 3 MATRISE OVER AVGIFTSPLIKTEN FOR DEN ENKELTE TYPE OMSETNING Leveranse / Art Unntatt fra loven 0% 14% 25% Mva-loven 2009 SALG AV VARER OG UTSTYR Kister og tilhørende utstyr X 3-1 Blomster og kranser o.l. X 3-1 Dekorasjon og pynt X 3-1 Lykter og lys X 3-1 Urner X 3-1 Gravmonumenter X 3-1 Trykking av salmer X 3-1 Takke- og innbydelseskort X 3-1 Dødsannonse X 3-1 SALG AV TJENESTER FORBEREDELSER/ PLANLEGGING Avgiftsfritt honorar X X - Innhenting/formidle info om X 3-15 personalia/ seremonitype/ gravsted/prest, sangere, musikere/minne-samvær/ transport av pårørende/ordning av attester - Avklare tid, sted og evt. andre X 6-16 (1) Versjon: Desember

8 Unntatt fra loven 0% 14% 25% Mva-loven 2009 Leveranse / Art transportmessige detaljer for henting, nedlegging, overføring, samling, seremoni, bæring - Pakking og forsendelse av urne X 6-16 (2) Avgiftspliktig honorar X Innhold og utforming av program og takkekort/ valg av kiste, blomster, pynt, døds- og takke-annonse, gravminne, avklare økonomiske forhold Fordelingen mellom fritt og pliktig honorar fastsettes skjønnsmessig etter medgått tid i planleggingsfasen. GJENNOMFØRING Transport av tom kiste X Transport av tom kiste til f.eks. sykehus/sykehjem uten retur med avdøde. All transport X Inkl. evt. levering av kiste når dette gjøres samtidig med overføring/transport. (Bil og mannskap) Bæring - Inkluderer all forflytning av X 6-16 avdøde i kiste eller på båre Assistanse ved seremoni X Kan faktureres sammen med bæring. Andelen fritt innenfor og fritt utenfor må da fastsettes skjønnsmessig. Stell og nedlegg X av sykehus eller byrå Ta bilder X dersom dette faktureres separat. ANDRE UTLEGG Honorar musikere og andre X 3-15 kunstneriske innslag - Salg av musikk og andre kunstneriske innslag. Anses å være en del av den seremonielle tjenesten. Catering (kun mat) (Utlegg) X 3-15 Servering (Utlegg) X Formidling av minnesamvær X 3-15 med mat i kombinasjon med serveringshjelp og/eller lokaliteter. Transport av annen transportør X 6-16 Transport av pårørende X 3-15 Provisjonsinntekter X - Inntekter ved formidling av f.eks. gravstein, inskripsjon, blomster. Underleverandør har selv ansvar for den leverte varen/tjenesten. Provisjonen er vederlag for formidlingsarbeidet X 3-1 Versjon: Desember

9 Leveranse / Art byrået utfører og ikke selve varen/tjenesten. Unntatt fra loven 0% 14% 25% Mva-loven 2009 Kommunale avgifter - UTLEGG defineres ikke som slag, men er kun en kostnadsrefusjon. Skal ikke medtas i beregning av forholdsmessig fradrag for inngående mva. Det forutsettes at det ikke på noen måte ligger noe fortjenesteelement i et utlegg. UTLEGG Versjon: Desember

10 4 EKSEMPEL PÅ FAKTURA Begravelsesbyrå N.N Postadresse 0000 Poststed Telefon Orgnr: MVA Bankgiro: Kundenavn Fakturanr Postadresse Faktura dato Poststed Forfallsdato Vedr. N.N s begravelse/bisettelse, dato/år Kiste og utstyr Kiste og tilhørende utstyr kr * Stell og nedlegging i kiste kr 490 *** Transport Kjøring med begravelsesbil inkl. mannskap kr 680 ** Seremoni Mannskap ved seremoni inkl. bæring kr **/*** Musikk og kunstneriske innslag kr 280 *** Honorarer Byråets avgiftsfrie honorar kr **/*** Byråets avgiftspliktige honorar/administrasjonskostnader kr 755 * Utlegg/Annet Prest kr 600 **** Kirkeverge/Gravferdsetat kr **** Blomster og kranser kr * Dekorasjon i kirken kr * Trykking av program kr * Dødsannonse kr * 50 snitter, kaffe og kaker kr ***** Sum inkl. MVA kr ========== Herav mva med kr ,-. Mva-gr.lag: kr kr (NB: *****) * = merverdiavgiftspliktige varer/tjenester - 25 % ** = merverdiavgiftspliktige varer/tjenester - 0 % *** = tjenester unntatt fra merverdiavgiftsloven **** = utlegg - ikke omsetning i merverdiavgiftslovens forstand så lenge kriteriene for utlegg er oppfylt ***** = merverdiavgiftspliktige varer/tjenester 14% eller 25% avhengig av innhold (kun mat = 14% / mat + serveringshjelp og/eller lokaliteter = 25%) Versjon: Desember

5 Transport. 5.1 Hovedregler for mva. på transport. 5.2 Selgers transport.

5 Transport. 5.1 Hovedregler for mva. på transport. 5.2 Selgers transport. 5 Transport 5.1 Hovedregler for mva. på transport. Transport vil som en særskilt tjenestegruppe kunne omfattes av vegfritaket på samme måte som tjenesteyting på selve veginnretningen. Det kan oppstilles

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Innledning Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014 ble det vedtatt å

Detaljer

Den siste reisen AS Ditt personlige begravelsesbyrå Hovedkontor: Bjørvika / Barcode Avd. kontor: Tjuvholmen Hjemme kontor: Nittedal

Den siste reisen AS Ditt personlige begravelsesbyrå Hovedkontor: Bjørvika / Barcode Avd. kontor: Tjuvholmen Hjemme kontor: Nittedal Sept 2014 Den siste reisen AS Ditt personlige begravelsesbyrå Hovedkontor: Bjørvika / Barcode Dronning Eufemias gt. 16 0191 OSLO Avd. kontor: Tjuvholmen Tjuvholmen Allé 3 0252 OSLO Hjemme kontor: Nittedal

Detaljer

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34 Klagesak nr. 5047 Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Saken gjelder fylkesskattekontorets etterberegning av utgående avgift som følge av at klager ikke hadde beregnet

Detaljer

1 Grunnkrav for avgiftsplikt

1 Grunnkrav for avgiftsplikt 1 Grunnkrav for avgiftsplikt Lov om merverdiavgift (mval.) ble vedtatt 19. juni 1969. I henhold til denne loven har Finansdepartementet og Skattedirektoratet gitt en rekke forskrifter, rundskriv og meldinger.

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g:

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g: Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende reg nr - A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Virksomhet:

Detaljer

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 3/05, 26. januar 2005 Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven I forbindelse med innføringen av ny lov 19.

Detaljer

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv.

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. Høringsnotat Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. 1 1. Innledning... 3 2. Tidligere ordning og gjeldende rett... 3 3. Direktoratets vurderinger og forslag... 4 3.1 Behovet

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

Merverdiavgift. 1. Innledning. Tema: Samarbeid med Sintef Sist endret: Økonomiavdelingen. universitet

Merverdiavgift. 1. Innledning. Tema: Samarbeid med Sintef Sist endret: Økonomiavdelingen. universitet Norges teknisknaturvitenskapelige 1. Innledning... 1 2. Definisjon på omsetning ifølge mvaloven... 2 3. Samarbeid om forskningsprosjekter... 2 3.1 Oppdragsprosjekter...2 3.2 Bidragsprosjekter... 3 3.3

Detaljer

Prisliste for Begravelsesbyrået Tore E. Nilsen AS 06.03.2015

Prisliste for Begravelsesbyrået Tore E. Nilsen AS 06.03.2015 Prisliste for Begravelsesbyrået Tore E. Nilsen AS 06.03.2015 Salgspris KISTER OG UTSTYR Forklaring Kiste 40 cm 2 150,00 * Kiste 65 cm, m/utstyr 3 197,00 * Kiste 70 cm, m/utstyr 3 584,00 * Kiste 95 cm,

Detaljer

Prisliste for Begravelsesbyrået Tore E. Nilsen AS 2017

Prisliste for Begravelsesbyrået Tore E. Nilsen AS 2017 Prisliste for Begravelsesbyrået Tore E. Nilsen AS 2017 KISTER OG UTSTYR Kiste 40 cm 2 258,00 * Kiste 65 cm 3 357,00 * Kiste 75 cm 3 763,00 * Kiste 95 cm 4 167,00 * Kiste 130 cm 4 515,00 * Kiste 170 cm

Detaljer

Produkter Minimum Mye brukt Maksimum. 1. Kiste a. Kiste, inkl. utstyr og svøp 4 900 7 950 39 000 b. Stell og nedlegg i kiste 720 1 210 1 520

Produkter Minimum Mye brukt Maksimum. 1. Kiste a. Kiste, inkl. utstyr og svøp 4 900 7 950 39 000 b. Stell og nedlegg i kiste 720 1 210 1 520 Oversikt over minimum, maksimum og "mye brukt" gravferdskostnader Priseksempel 2014 Produkter Minimum Mye brukt Maksimum 1. Kiste a. Kiste, inkl. utstyr og svøp 4 900 7 950 39 000 b. Stell og nedlegg i

Detaljer

EN BEGRAVELSE I MO I RANA KOSTER FRA:

EN BEGRAVELSE I MO I RANA KOSTER FRA: EN BEGRAVELSE I MO I RANA KOSTER FRA: BYRÅETS TJENESTER Umalt kiste med utstyr fra 6 4 Hvitmalt kiste med utstyr fra 6 95 fra 6 95 fra 6 95 Stell og nedlegging i kiste fra 1 76 fra 1 76 fra 1 76 fra 1

Detaljer

Januar 2015. Den siste reisen AS. Telefon: 91 66 18 88. Hovedkontor: Bjørvika / Barcode Dronning Eufemias gt. 16 0191 OSLO

Januar 2015. Den siste reisen AS. Telefon: 91 66 18 88. Hovedkontor: Bjørvika / Barcode Dronning Eufemias gt. 16 0191 OSLO Januar 2015 Den siste reisen AS Ditt personlige begravelsesbyrå Hovedkontor: Bjørvika / Barcode Dronning Eufemias gt. 16 0191 OSLO Avd. kontor: Tjuvholmen Tjuvholmen Allé 3 0252 OSLO Hjemmekontor: Nittedal

Detaljer

Prisliste Fana og Fyllingsdalen Begravelsesbyrå AS

Prisliste Fana og Fyllingsdalen Begravelsesbyrå AS Prisliste Fana og Fyllingsdalen Begravelsesbyrå AS Priser per 01.August 2015. Vi tar forbehold om trykkfeil i prislisten. Stell og ilegg Salgspris Ilegg (nedlegging i kiste) 1300,- Ilegg (nedlegging i

Detaljer

Prisinformasjon: Prisinformasjon 4: Generell oversikt Generell oversikt over; annonser, blomster, solister, musikk, minnesamvær. Priser pr.

Prisinformasjon: Prisinformasjon 4: Generell oversikt Generell oversikt over; annonser, blomster, solister, musikk, minnesamvær. Priser pr. Prisinformasjon: Priser pr. mai 2015 På de neste sidene følger prisinformasjon om gravferd. Vi har satt opp ulike alternativ og håper informasjonen er lettleselig og forståelig. INNHOLD: Prisinformasjon

Detaljer

A. Mordal Begravelsesbyrå AS Prisliste:

A. Mordal Begravelsesbyrå AS Prisliste: Moldegårdsvegen 5-6415 Molde Telefon: 71 25 14 08 Internet: www.mordal.no E-post: post@mordal.no 12.01.2015 A. Mordal Begravelsesbyrå AS Prisliste: **** Kister: T3 og T4 standard/heltre/hvitmalt/200 cm

Detaljer

EN BEGRAVELSE I BERGEN KOSTER FRA:

EN BEGRAVELSE I BERGEN KOSTER FRA: EN BEGRAVELSE I BERGEN KOSTER FRA: BYRÅETS TJENESTER Umalt kiste med utstyr fra 4 74 Hvitmalt kiste med utstyr fra 7 1 fra 7 1 fra 7 1 fra 2 89 fra 2 89 fra 2 32 fra 2 32 fra 5 15 fra 6 81 fra 8 525 Transport

Detaljer

EN BEGRAVELSE I BERGEN KOSTER FRA:

EN BEGRAVELSE I BERGEN KOSTER FRA: EN BEGRAVELSE I BERGEN KOSTER FRA: BYRÅETS TJENESTER Umalt kiste med utstyr fra 4 51 Hvitmalt kiste med utstyr fra 6 76 fra 6 76 fra 6 76 fra 2 85 fra 2 85 fra 2 25 fra 4 8 fra 4 865 fra 6 61 fra 8 275

Detaljer

Uten seremoni. fra fra fra fra fra fra fra fra fra Fra Fra

Uten seremoni. fra fra fra fra fra fra fra fra fra Fra Fra EI GRAVFERD HOS KOSTAR FRÅ: BYRÅETS TJENESTER Umalt kiste med utstyr fra 4 51 Hvitmalt kiste med utstyr fra 6 76 fra 6 76 fra 6 76 Stell og nedlegging i kiste fra fra fra fra fra 1 395 fra 1 395 fra fra

Detaljer

En begravelse blir skreddersydd etter de pårørendes ønsker. Det blir alltid gitt et prisoverslag under konferansen, eller så fort som mulig etterpå.

En begravelse blir skreddersydd etter de pårørendes ønsker. Det blir alltid gitt et prisoverslag under konferansen, eller så fort som mulig etterpå. En begravelse blir skreddersydd etter de pårørendes ønsker. Det blir alltid gitt et prisoverslag under konferansen, eller så fort som mulig etterpå. Oversikt over minimum og maksimum gravferdskostnader

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g :

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g : Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g : Selskapets

Detaljer

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Kundenotat 13/2015 Dato 27.04.2015 Referanse Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Målgruppe: Ansatte i økonomienheten hos DFØs regnskapskunder.

Detaljer

En begravelse blir skreddersydd etter de pårørendes ønsker. Det blir alltid gitt et prisoverslag under konferansen, eller så fort som mulig etterpå.

En begravelse blir skreddersydd etter de pårørendes ønsker. Det blir alltid gitt et prisoverslag under konferansen, eller så fort som mulig etterpå. En begravelse blir skreddersydd etter de pårørendes ønsker. Det blir alltid gitt et prisoverslag under konferansen, eller så fort som mulig etterpå. Oversikt over minimum og maksimum gravferdskostnader

Detaljer

Høringsnotat Forslag om gjeninnføring av fritak for merverdiavgift på garantireparasjoner utført for næringsdrivende utenfor merverdiavgiftsområdet

Høringsnotat Forslag om gjeninnføring av fritak for merverdiavgift på garantireparasjoner utført for næringsdrivende utenfor merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet, 9. juni 2011 Høringsnotat Forslag om gjeninnføring av fritak for merverdiavgift på garantireparasjoner utført for næringsdrivende utenfor merverdiavgiftsområdet 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prisliste varer og tjenester 2016

Prisliste varer og tjenester 2016 Prisliste varer og tjenester 2016 Kostnader Prisliste for varer og tjenester 2016 I henhold til forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester. Prisene vil gjøre det lettere å få oversikt over kostnader

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften 1. Innledning: Skattedirektoratet foreslår endringer i

Detaljer

Prisliste for Begravelsesbyrået Tore E. Nilsen AS 01.03.2016

Prisliste for Begravelsesbyrået Tore E. Nilsen AS 01.03.2016 Prisliste for Begravelsesbyrået Tore E. Nilsen AS 01.03.2016 KISTER OG UTSTYR Kiste 40 cm 2 150,00 * Kiste 65 cm 3 197,00 * Kiste 75 cm 3 584,00 * Kiste 95 cm 3 969,00 * Kiste 130 cm 4 300,00 * Kiste 170

Detaljer

EN BEGRAVELSE I HAMMERFEST KOSTER FRA:

EN BEGRAVELSE I HAMMERFEST KOSTER FRA: EN BEGRAVELSE I HAMMERFEST KOSTER FRA: BYRÅETS TJENESTER Umalt kiste med utstyr fra 4 51 Hvitmalt kiste med utstyr fra 6 76 fra 6 76 fra 6 76 fra fra fra fra fra 2 385 fra 3 335 fra 6 66 Overføring etter

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift. Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 55 55 94 40 / 95 17 26 00 28 august 2008

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift. Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 55 55 94 40 / 95 17 26 00 28 august 2008 Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 55 55 94 40 / 95 17 26 00 28 august 2008 Hovedlinjer i merverdiavgiftsloven vedr fast eiendom. Utgangspunktet

Detaljer

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift. Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 95 17 26 00 20. september 2007

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift. Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 95 17 26 00 20. september 2007 Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 95 17 26 00 20. september 2007 Hovedlinjer i merverdiavgiftsloven vedr fast eiendom. Utgangspunktet er at all

Detaljer

Prisinformasjon. For gravferd på Askøy og i Bergen

Prisinformasjon. For gravferd på Askøy og i Bergen Prisinformasjon For gravferd på Askøy og i Bergen - Generell informasjon om priser - Prisoversikt for gravferd med minimums- og maksimumspriser jfr. prisopplysning fra Konkurransetilsynet - Komplett prisliste

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

PRISINFORMASJON HALLINGDAL. Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon.

PRISINFORMASJON HALLINGDAL. Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. Forside PRISINFORMASJON HALLINGDAL Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. 2016 I henhold til forskrift om prisopplysning

Detaljer

Finansielle tjenester og leveranser fra underleverandører

Finansielle tjenester og leveranser fra underleverandører Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Hanne Kjørholt 21. november 2001 Telefon Deres referanse Vår referanse 2207 7000 2001/06293 FN-AV 700 Til fylkesskattekontorene Finansielle tjenester

Detaljer

EN BEGRAVELSE I FOLLO KOSTER FRA:

EN BEGRAVELSE I FOLLO KOSTER FRA: EN BEGRAVELSE I FOLLO KOSTER FRA: BYRÅETS TJENESTER Umalt kiste med utstyr fra 4 51 Hvitmalt kiste med utstyr fra 6 76 fra 6 76 fra 6 76 fra 2 745 fra 2 745 fra 2 765 fra 2 765 fra 3 63 fra 3 63 fra 5

Detaljer

t. Skattedirektoratet

t. Skattedirektoratet t. Skattedirektoratet 25.06.2012 13.08.2012 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077744 11/3919 SL GHD/KR 2011/856278 FINANSDEPARTEMENTET Skattelovavdelingen Postboks 8008 DEP 0030 OSLO Høring - fritak

Detaljer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Inger Helene Iversen 31.08.2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077337 Espen Knudsen 2006/410820 /RR-RE/IHI / 812.1 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen

Detaljer

Prisliste. Informasjon om Prislisten Prisliste

Prisliste. Informasjon om Prislisten Prisliste Prisliste 2015 Informasjon om Prislisten Prisliste Informasjon om prislisten Formålet med denne prislisten er å gi pårørende informasjon om hva de ulike elementene i en gravferd koster. En gravferd er

Detaljer

Prisliste M. Jacobsens eftf. AS 2015

Prisliste M. Jacobsens eftf. AS 2015 Prisliste M. Jacobsens eftf. AS 2015 Annonse i Aftenposten 75 mm kr 3 491,00 Takkeannonse ca. kr 1 000,00 Blomster, båredekorasjon fra kr 800,00 Blomster, krans fra kr 1 500,00 Blomster, hjerte fra kr

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour v15 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

EN BEGRAVELSE I HURUM OG RØYKEN KOSTER FRA:

EN BEGRAVELSE I HURUM OG RØYKEN KOSTER FRA: EN BEGRAVELSE I HURUM OG RØYKEN KOSTER FRA: BYRÅETS TJENESTER Umalt kiste med utstyr fra 4 74 Hvitmalt kiste med utstyr fra 7 1 fra 7 1 fra 7 1 fra 1 29 fra 1 29 fra 3 1 fra 4 12 fra 4 12 Transport av

Detaljer

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 10/04, 22. november 2004 Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Fra og med 1. juli 2004 er reglene om merverdiavgift endret slik at

Detaljer

Hordaland fylkesskattekontor MERVERDIAVGIFT VED OFFENTLIGE TILSKUDD

Hordaland fylkesskattekontor MERVERDIAVGIFT VED OFFENTLIGE TILSKUDD MERVERDIAVGIFT VED OFFENTLIGE TILSKUDD 1 Problemstilling - tema for foredraget Når er det avgiftsplikt på offentlige tilskudd? omsetning inngå i beregningsgrunnlaget generelt om tilskudd privat/offentlig

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, x 0,30 = 5 850, ,- Gruppe b, Goodwill x 0,20 = , ,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, x 0,30 = 5 850, ,- Gruppe b, Goodwill x 0,20 = , ,- 1 Oppgavesett 17 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 (osl17.doc) ajour v17 Oppgave a, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i

Detaljer

EN BEGRAVELSE I KRISTIANSAND, SØGNE OG VENNESLA KOSTER FRA:

EN BEGRAVELSE I KRISTIANSAND, SØGNE OG VENNESLA KOSTER FRA: EN BEGRAVELSE I KRISTIANSAND, SØGNE OG VENNESLA KOSTER FRA: BYRÅETS TJENESTER Umalt kiste med utstyr fra 4 51 Hvitmalt kiste med utstyr fra 6 76 fra 6 76 fra 6 76 fra 1 8 fra 1 8 fra 1 8 fra 1 8 Overføring

Detaljer

PRISINFORMASJON HAMMERFEST. Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon.

PRISINFORMASJON HAMMERFEST. Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. PRISINFORMASJON HAMMERFEST Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. 2016 I henhold til forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester

Detaljer

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester meldinger SKD 8/10, 7. september 2010 Rettsavdelingen, avgift Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester Denne meldingen omhandler avgiftsberegningen ved kjøp og salg av fjernleverbare tjenester

Detaljer

EN BEGRAVELSE I MANDAL OG OMEGN KOSTER FRA:

EN BEGRAVELSE I MANDAL OG OMEGN KOSTER FRA: EN BEGRAVELSE I MANDAL OG OMEGN KOSTER FRA: BYRÅETS TJENESTER Umalt kiste med utstyr fra 4 51 Hvitmalt kiste med utstyr fra 6 76 fra 6 76 fra 6 76 fra fra fra 2 85 fra 2 85 fra 1 76 fra 2 68 fra 3 95 Transport

Detaljer

EN BEGRAVELSE I OSLO KOSTER FRA:

EN BEGRAVELSE I OSLO KOSTER FRA: EN BEGRAVELSE I OSLO KOSTER FRA: BYRÅETS TJENESTER Umalt kiste med utstyr fra 4 51 Hvitmalt kiste med utstyr fra 6 76 fra 6 76 fra 6 76 fra fra fra fra fra 1 59 fra 1 59 fra 2 385 fra 4 76 fra 6 66 Transport

Detaljer

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG 1 OSL04.doc (ajour v15) OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - A/S FERRO Merdiavgift = 25% av netto fakturabeløp, MAV(merverdiavgiftsvedtaket) 2 = 25/125 = 1/5 av bruttobeløpet. (Se post 1 mva = 648

Detaljer

AVD. NORDSTRAND: TLF 23 16 83 30 AVD. MAJORSTUEN: TLF 23 19 61 50 AVD. HASLE: TLF 23 16 83 25 AVD. OLAV WERNER, OSLO: TLF 22 35 40 10 AVD.

AVD. NORDSTRAND: TLF 23 16 83 30 AVD. MAJORSTUEN: TLF 23 19 61 50 AVD. HASLE: TLF 23 16 83 25 AVD. OLAV WERNER, OSLO: TLF 22 35 40 10 AVD. AVD. NORDSTRAND: TLF 23 16 83 30 AVD. MAJORSTUEN: TLF 23 19 61 50 AVD. HASLE: TLF 23 16 83 25 AVD. OLAV WERNER, OSLO: TLF 22 35 40 10 AVD. OLAV WERNER, BÆRUM: TLF 67 12 19 89 Innhold s.1 Kister og utstyr

Detaljer

Merverdiavgift i gravferdsbransjen

Merverdiavgift i gravferdsbransjen Merverdiavgift i gravferdsbransjen HSH kurs, 22. oktober 2010 Lovbestemmelser og bakgrunnsmateriale vedrørende enkelte emner Innhold: S. 2: Lovbestemmelser S. 3: Avgiftssatser S. 4: Merverdiavgift ved

Detaljer

EN BEGRAVELSE I HURUM OG RØYKEN KOSTER FRA:

EN BEGRAVELSE I HURUM OG RØYKEN KOSTER FRA: EN BEGRAVELSE I HURUM OG RØYKEN KOSTER FRA: BYRÅETS TJENESTER Umalt kiste med utstyr fra 4 51 Hvitmalt kiste med utstyr fra 6 76 fra 6 76 fra 6 76 fra 1 8 fra 1 8 fra 1 8 fra 1 8 fra 1 fra 1 fra 2 55 fra

Detaljer

PRISINFORMASJON MO I RANA. Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon.

PRISINFORMASJON MO I RANA. Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. PRISINFORMASJON MO I RANA Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. 2016 I henhold til forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester

Detaljer

DET KGL. JUSTIS- OG RUNDSKRIV G-134/89 (Dmst. 530) POLITIDEPARTEMENT Dato: 1.9.1989 2587/89 A-JT LA/cdj

DET KGL. JUSTIS- OG RUNDSKRIV G-134/89 (Dmst. 530) POLITIDEPARTEMENT Dato: 1.9.1989 2587/89 A-JT LA/cdj DET KGL. JUSTIS- OG RUNDSKRIV G-134/89 (Dmst. 530) POLITIDEPARTEMENT Dato: Jnr: 1.9.1989 2587/89 A-JT LA/cdj Mottaker: Skifterettene ENDRINGER I LOV OM MERVERDIAVGIFT OG I LOV OM AVGIFT PÅ INVESTERINGER

Detaljer

KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager. Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget

KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager. Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget Klagenemndas avgjørelse av 20. november 1996 Bransje: Detaljhandel med utleie av radio,

Detaljer

Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminnelig næring

Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminnelig næring Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminnelig næring Dette er hjelpeteksten til skjemaet ved direkte registrering av mva-meldingen i Altinn. I tillegg til informasjon om innholdet i postene

Detaljer

Merverdiavgiftsloven og internasjonal handel. Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen anders.mikelsen@bi.no

Merverdiavgiftsloven og internasjonal handel. Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen anders.mikelsen@bi.no Merverdiavgiftsloven og internasjonal handel Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen anders.mikelsen@bi.no 1. Lovens saklige virkeområdet 1-1 Omsetningsmerverdiavgift Innførselsmerverdiavgift Uttaksmerverdiavgift

Detaljer

PRISINFORMASJON HAMMERFEST. Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon.

PRISINFORMASJON HAMMERFEST. Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. PRISINFORMASJON HAMMERFEST Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. 2015 I henhold til forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester

Detaljer

El-sertifikater risiko for mva-svindel. Seminar Statnett Gardermoen 15.01.2013

El-sertifikater risiko for mva-svindel. Seminar Statnett Gardermoen 15.01.2013 El-sertifikater risiko for mva-svindel Seminar Statnett Gardermoen 15.01.2013 18.01.2013 2 Skatteetaten tittel på presentasjonen 18.01.2013 3 Skatteetaten tittel på presentasjonen 18.01.2013 4 Skatteetaten

Detaljer

Til Norges Idrettsforbund.

Til Norges Idrettsforbund. Mai 2007 Deloitte Advokatfirma DA Til Norges Idrettsforbund. Veileder: Merverdiavgift, sponsor-/ barteravtaler og undervisning 1. Mandat... 3 2. Oppsummering... 3 3. Sponsoravtaler... 4 3.1 Utgangspunkter...4

Detaljer

OSL11.doc (à jour h15) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG

OSL11.doc (à jour h15) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG 1 OSL11.doc (à jour h15) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 - Årsoppgjør for X5 Andersen & Co. AS Oppgave a Note A) Varekostnad i finansregnskapet 16 000 000 +Redusert regnskapsmessig nedskrivning

Detaljer

Fullstendig prisliste per 01. februar 2016.

Fullstendig prisliste per 01. februar 2016. Fullstendig prisliste per 01. februar 2016. Vi tar forbehold om trykkfeil i prislisten. Stell og ilegg Salgspris Ilegg (nedlegging i kiste) 1450,- Ilegg (nedlegging i kiste barn) 650,- Nedlegg i sinkkiste

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Merverdiavgiftsbehandling i Agdenes kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Merverdiavgiftsbehandling i Agdenes kommune Rapport forvaltningsrevisjon Merverdiavgiftsbehandling i Agdenes kommune År 2004 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4

Detaljer

PRISINFORMASJON KRISTIANSAND, SØGNE, VENNESLA

PRISINFORMASJON KRISTIANSAND, SØGNE, VENNESLA PRISINFORMASJON KRISTIANSAND, SØGNE, VENNESLA Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. 2016 I henhold til forskrift om prisopplysning

Detaljer

Prisliste varer og tjenester 2016

Prisliste varer og tjenester 2016 Prisliste varer og tjenester 2016 Tjenester: Ref. Beskrivelse Pris 100115 Assistanse i seremonien kr 3 200,00 200020 Assistanse i seremonien (flere enn 2 assistenter) kr 4 200,00 200071 Assistanse ved

Detaljer

Prisliste pr. 15. jan. 2016

Prisliste pr. 15. jan. 2016 Prisliste pr. 15. jan. 2016 Priser for vår sorgkatalog. Denne katalogen er ment som en hjelp i samtale med pårørende. Oppgitte priser gjelder for produkter slik det vises i katalogen, hvis ikke annet fremgår.

Detaljer

PRISINFORMASJON MANDAL. Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon.

PRISINFORMASJON MANDAL. Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. Forside PRISINFORMASJON MANDAL Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. 2016 I henhold til forskrift om prisopplysning for

Detaljer

merverdiavgift i et nøtteskall

merverdiavgift i et nøtteskall merverdiavgift i et nøtteskall ole gjems-onstad merverdiavgift i et nøtteskall Gyldendal Norsk Forlag AS 2014 9. utgave, 1. opplag 2014 ISBN 978 82 05 46020 1 Omslagsdesign: Kristin Berg Johnsen Sats:

Detaljer

Ref. Beskrivelse Pris Tjenester:

Ref. Beskrivelse Pris Tjenester: Prisliste varer og tjenester 2016 Ref. Beskrivelse Pris Tjenester: 100114 Overføring til bårehus Andenes kr 990,00 00200192 Overføring 2 mann kr 1 880,00 200068 Hjelpemann pr.time kr 990,00 200067 Hjelpemann

Detaljer

PRISINFORMASJON FREDRIKSTAD. Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon.

PRISINFORMASJON FREDRIKSTAD. Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. PRISINFORMASJON FREDRIKSTAD Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. 2016 Lokaleid begravelsesbyrå I henhold til forskrift

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

PRISINFORMASJON HURUM OG RØYKEN

PRISINFORMASJON HURUM OG RØYKEN PRISINFORMASJON HURUM OG RØYKEN Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. 2016 I henhold til forskrift om prisopplysning for

Detaljer

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Innhold Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Kapittel 1 Oversikt over regelverket om merverdiavgift... 13 1.1 Innledning... 13 1.2 En betydelig inntektskilde for staten... 14 1.3 Merverdiavgiftsområdet...

Detaljer

Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett. Samarbeidsmøtene 2010

Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett. Samarbeidsmøtene 2010 Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett Samarbeidsmøtene 2010 Innledning Kultur & idrett Historikk/kilder Kulturmomsutvalget NOU 2008:7 Prop. 119 LS (2009-2010) Finansdepartementets lovforslag Bakgrunn

Detaljer

Akasien begravelsesbyrå, Prisoversikt for gravferd jf. prisopplysningsforskriften

Akasien begravelsesbyrå, Prisoversikt for gravferd jf. prisopplysningsforskriften Akasien begravelsesbyrå, 22.02.2016 Prisoversikt for gravferd jf. prisopplysningsforskriften Innhold: Prisoversikt Prisliste Gravferdsstønad og stønad ved båretransport Prisoversikt Minimum Maksimum a)

Detaljer

Er alle ernæringsfysiologens tjenester avgiftspliktige?

Er alle ernæringsfysiologens tjenester avgiftspliktige? 12. mars 2012 Er alle ernæringsfysiologens tjenester avgiftspliktige? Orientering om lovverket vedrørende kostholdsveiledning og merverdiavgift. Seniorskattejurist Andrine K. Lund Er alle ernæingsfysiologens

Detaljer

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g:

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g: TVP-SAB/ack Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den reg nr. i sak nr 3071 vedrørende Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Klageren,

Detaljer

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1)

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1) KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS Ingress: Kl nr 4181. Klagenemndas avgjørelse av 12. mars 2001. Klagers vederlagsfrie utleie av erstatningsbiler til kjøpere av bil eller reparasjonstjenester, skal avgiftsberegnes

Detaljer

4 Mva. i entrepriseforhold

4 Mva. i entrepriseforhold 4 Mva. i entrepriseforhold 4.1 Hovedregler for mva. i entrepriseforhold. Entreprenørers tjenesteyting direkte til Vegvesenet som byggherre vil være å anse som tjenesteyting i siste omsetningsledd i merverdiavgiftslovens

Detaljer

meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift

meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift Revidert nasjonalbudsjett 2014 endringer i reglene om frivillig registrering for utleie av fast eiendom Med virkning fra 1. juli 2014 er det fastsatt

Detaljer

Innhold. s.2 Utstyr i kiste Utstyr ved forsendelse Bringing av kiste Byråets tjenester. s.3 Byråets tjenester Seremonitjenester

Innhold. s.2 Utstyr i kiste Utstyr ved forsendelse Bringing av kiste Byråets tjenester. s.3 Byråets tjenester Seremonitjenester PRISLISTE 2016 Innhold s.1 Kister s.2 Utstyr i kiste Utstyr ved forsendelse Bringing av kiste Byråets tjenester s.3 Byråets tjenester Seremonitjenester s.4 Musikertjenester Seremoniutstyr s.5 Programhefter

Detaljer

PRISPAKKELØSNINGER FOR BEGRAVELSER

PRISPAKKELØSNINGER FOR BEGRAVELSER PRISPAKKELØSNINGER FOR BEGRAVELSER En prispakke indikerer raskt kostnadsanslag for en begravelse. Prispakken kan justeres ned eller opp avhengig av valg av tjenester som foretas. Pakke 1: BASIS 13500,-*

Detaljer

Prisinformasjon 2016

Prisinformasjon 2016 Prisinformasjon 2016 Generell info om priser Priseksempler Prisliste Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon Iht. forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester PORSGRUNN 2016

Detaljer

Endringer i MVA lov fra 2017 Hva betyr dette for Visma DI? Ramon H. Iversen Produktsjef

Endringer i MVA lov fra 2017 Hva betyr dette for Visma DI? Ramon H. Iversen Produktsjef Endringer i MVA lov fra 2017 Hva betyr dette for Visma DI? Ramon H. Iversen Produktsjef Agenda Kort om endringer i lovverk og konsekvenser? Hva skal man gjøre og passe på ved oppgradering av Visma DI?

Detaljer

PRISINFORMASJON Desember 2015

PRISINFORMASJON Desember 2015 PRISINFORMASJON Desember 2015 - Generell informasjon - Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon - Priseksempler - Prislister - Det er mange ting som opptar tankene etter et dødsfall,

Detaljer

PRISINFORMASJON FREDRIKSTAD. Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon.

PRISINFORMASJON FREDRIKSTAD. Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. PRISINFORMASJON FREDRIKSTAD Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. 2016 Lokaleid begravelsesbyrå I henhold til forskrift

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALER OG MVA

UTBYGGINGSAVTALER OG MVA UTBYGGINGSAVTALER OG MVA Advokat Siv Merethe Øveraasen 22. mars 2017 www.dlapiper.com 22. mars 2017 0 Dagens tema Om kommunen eller privat utbygger står for infrastrukturtiltak har betydning for merverdiavgiften.

Detaljer

Prisliste pr. 1. februar 2015

Prisliste pr. 1. februar 2015 Prisliste pr. 1. februar 2015 Priser for vår sorgkatalog. Denne katalogen er ment som en hjelp i samtale med pårørende. Oppgitte priser gjelder for produkter slik det vises i katalogen, hvis ikke annet

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6)

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18/12. Avgitt 25. juni 2012 Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Et selskap som

Detaljer

PRISINFORMASJON SARPSBORG. Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon.

PRISINFORMASJON SARPSBORG. Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. PRISINFORMASJON SARPSBORG Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. 2016 Lokaleid begravelsesbyrå I henhold til forskrift

Detaljer

PRISINFORMASJON MO I RANA. Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon.

PRISINFORMASJON MO I RANA. Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. PRISINFORMASJON MO I RANA Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. 2017 I henhold til forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester

Detaljer

Skatteetaten. ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Postboks 748 Sentrum 0106 OSLO. Att: Kristine Baltzersen

Skatteetaten. ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Postboks 748 Sentrum 0106 OSLO. Att: Kristine Baltzersen Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Kristin Kotte 03.10.2014 21.11.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse 24 14 84 70 Kristine Baltzersen 2014/708814/KK/TJA ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS

Detaljer

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003.

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Kommuner Deres ref Vår ref Dato 03/1310-13 TOC 21.11.03. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Departementet vil i dette brevet gi informasjon om :

Detaljer

Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb

Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb Norges Forskningsråd Plan-, budsjett- og statistikkavdelingen Boks 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb NASJONAL STATISTIKK AVGIFTSSITUASJONEN Jeg viser til behagelig

Detaljer