Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni Påklaget beløp kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947"

Transkript

1 Klagesak nr 7219 Klager dets konkursbo Ingress: Kl. nr Klagenemndas avgjørelse av 12. desember 2011 vedrørende Klager, org nr. xxx xxx xxx Klagedato: 8. juli 2011 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni Påklaget beløp kr Stikkord: Konkursboers plikt til å beregne merverdiavgift ved snudd avregning Skjæringstidspunktet for når advokattjenester anses fjernleverbare Bransje: Konkursbo Mval. :

2 Innstillingsdato: 22. november 2011 KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse i møte den 12. desember 2011 i sak nr vedrørende Klager dets konkursbo. Skatt x har avgitt slik I n n s t i l l i n g: Klager ASA dets konkursbo org. nr. xxx xxx xxx MVA, ble registrert i Merverdiavgiftsregisteret med virkning fra 6. termin På bakgrunn av en avgrenset kontroll av omsetningsoppgaven for 2. termin og 3. termin 2008 og 3. termin 2009, fattet skattekontoret den 22. juni 2011 vedtak om nekting av korreksjonsoppgaver. Klage på vedtaket ble mottatt den 11. juli 2011 og er rettidig etter at skattekontoret i e-post av 30. juni 2011 utsatte klagefristen til 30. juli 2011, jf. forvaltningsloven 29. Påklaget beløp: Beløpet er fordelt som følger: 2. termin 2008 kr termin 2008 kr termin 2009 kr Det er ikke inngitt anmeldelse til påtalemyndigheten i saken. Kopi av følgende dokumenter er vedlagt innstillingen: Dok. nr. Dokumenter Dato 1 Skattekontorets brev vedrørende forståelsen av regelverket Følgebrev til korreksjonsoppgaver for 2. og 3. termin 2008 og 3. og termin Vedtak om nekting av korreksjonsoppgaver for 2. og 3. termin og 3. termin Klage over vedtaket

3 Klagen gjelder følgende forhold: Nekting av å anvise innsendte korreksjonsoppgaver for 2. og 3. termin 2008 og 3. termin 2009 til utbetaling. Sakens faktum Klagers konkursbo (heretter Konkursboet) har saksøkt A Inc. med krav om erstatning for det økonomiske tapet Klager ble påført som en følge av tapt selskapsverdi grunnet salg av finansielle strukturerte produkter til kommuner i Norge. Rett verneting for søksmålet er USA, og i forbindelse med erstatningssøksmålet har Konkursboet anskaffet rådgivnings- og advokattjenester fra USA og Storbritannia. I brev av 25. februar 2009 ba Konkursboet skattekontoret om en veiledende fortolkningsuttalelse om hvorvidt det var rettslig grunnlag for at Konkursboet skulle avgiftsberegne tjenestene som ble anskaffet som ledd i et søksmål i USA, før det ble tatt ut stevning, jf. mv1. 65, jf. forskrift nr Konkursboet var av den oppfatning at det faller utenfor den subjektskrets som er forpliktet til å beregne merverdiavgift etter reglene om snudd avregning, fordi det ikke er "næringsdrivende",jf. forskrift nr. 121 til merverdiavgiftsloven 1, 2. ledd. Skattekontoret var imidlertid av den oppfatning at Konkursboet var omfattet av den subjektkretsen som omfattes av reglene om snudd avregning og at tjenestene derfor skulle avgiftsberegnes, jf. Skatt østs brev av 22. februar Etter at Konkursboet mottok skattekontorets veiledende fortolkningsuttalelse har Konkursboet innrapportert og betalt merverdiavgift på advokat- og rådgivningstjenestene som ble anskaffet før det ble tatt ut stevning. Konkursboet er imidlertid fortsatt av den oppfatning at det ikke er hjemmel for å kreve at tjenestene skal avgiftsberegnes og ba derfor om at den innbetalte merverdiavgiften betales tilbake ved innsendelse av korreksjonsoppgaver vedlagt Konkursboets brev av 11. mai Skattekontoret fattet 22. juni 2011 vedtak om å nekte utbetaling i henhold til oppgavene. 3

4 Skattekontorets begrunnelse og vedtak Fra vedtaket datert 22. juni 2011 siteres: Det vises til tidligere korrespondanse, senest Deres brev av 11. mai 2011 m/vedlegg hvor De på vegne av ovennevnte konkursbo gir en forklaring til innsendte korreksjonsoppgaver for 2. og 3. termin 2008 og 3.og 4. termin Etter det opplyste har Klager konkursbo i merverdiavgiftsloven (mval) 3-30 innberettet og betalt merverdiavgift på anskaffelser av advokattjenester. Klager konkursbo er fortsatt av den oppfatning at det ikke foreligger hjemmel for å kreve at tjenestene skal avgiftsberegnes. Konkursboet har derfor innsendt korreksjonsoppgaver for de aktuelle terminer. Følgende er opplyst om sakens faktum: Klager, dets konkursbo (heretter benevnt Konkursboet) sitt formål er å fordele midlene i boet mellom konkursdebitors kreditorer, i tråd med gjeldene regler. Konkursboet har ikke tiltrådt noen av konkursdebitors avtaler. Konkursboet har saksøkt A Inc. med krav om erstatning for det økonomiske tapet Klager ble påført som en følge av tapt selskapsverdi grunnet salg av finansielle strukturerte produkter til kommuner i Norge. Rett verneting for søksmålet er USA, og i forbindelse med erstatningssøksmålet har Konkursboet anskaffet rådgivnings- og advokattjenester fra USA og Storbritannia. Fra Deres brev gjengis følgende: 3.1 Konkursboet er ikke næringsdrivende i relasjon til forskrift nr og skal derfor ikke beregne merverdiavgift etter reglene om snudd avregning Konkursboet er ikke næringsdrivende, jf. forskrift nr For at Konkursboet skal være forpliktet til å beregne merverdiavgift på tjenestene etter reglene om snudd avregning må Konkursboet anses for å være "næringsdrivende" i forhold til forskrift nr Merverdiavgiftsloven inneholder ingen legaldefinisjon av hvilke kriterier som må være oppfylt for å falle inn under begrepet "næringsdrivende". Det er likevel - basert på både retts- og forvaltningspraksis - på det rene at det er absolutte vilkår for at det skal foreligge "næring" i merverdiavgiftslovens forstand at det utøves en økonomisk aktivitet som objektivt sett er egnet til å gi overskudd, og at denne aktiviteten dessuten drives med det formål å gi overskudd. Videre er også virksomhetens varighet og omfang relevante momenter ved vurderingen. Som nevnt i punkt 1 ovenfor, har ikke Konkursboet tiltrådt konkursdebitors avtaler og Konkursboets aktivitet er således begrenset til avviklingen av Klagers virksomhet og fordele selskapets midler mellom kreditorene etter gjeldende regler. Konkursboets aktivitet er derfor ikke objektivt sett egnet til å gi overskudd, og bobehandlingen drives heller ikke med formål å gi overskudd. Etter vår oppfatning må det derfor legges til grunn at Konkursboet ikke kan anses som "næringsdrivende" i relasjon til merverdiavgiftsloven 65a, jf 1 annet ledd, jf 2, i forskrift nr 121 til merverdiavgiftsloven. Konkursboet skal derfor ikke avgiftsberegne 4

5 advokat- og rådgivningstjenestene som er anskaffet i USA og Storbritannia i anledning søksmålet mot A Inc At konkursdebitor var næringsdrivende gir ikke hjemmel for at konkursboet skal anses som næringsdrivende i avgiftsrettslig forstand Konkursboet deler oppfatningen som skattekontoret gir uttrykk for i brevet av 25. mars 2009 om at et konkursbo, etter reglene i merverdiavgiftsloven 10 annet punktum, anses avgiftspliktig for omsetning og uttak etter konkursåpningen i den utstrekning dette ville vært avgiftspliktig på debitors hånd. Konkursboet er også enig i skattekontorets oppfatning om at et konkursbo har registreringsplikt etter merverdiavgiftsloven 28 annet ledd, uavhengig av størrelsen på omsetning og uttak på boets hånd. Bestemmelsen i 10 annet punktum innebærer at kretsen av avgiftspliktige subjekter er utvidet til å gjelde andre enn de næringsdrivende når det gjelder "omsetning og uttak". Tilsvarende utvidelse er imidlertid ikke tatt inn i forhold til reglene om snudd avregning ved innførsel av tjenester etter 65 a og forskrift 121. I motsetning til skattekontoret er Konkursboet av den oppfatning at verken det forhold at Konkursboet er avgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven 10 annet punktum eller det forhold at Konkursboet er registreringspliktig etter merverdiavgiftsloven 28 annet ledd, innebærer at Konkursboet anses som "næringsdrivende" i relasjon til forskrift nr og dermed skal avgiftsberegne tjenestene etter reglene om snudd avregning. Reglene i forskrift nr. 121 innebærer at om avgiftsplikt ved kjøp av tjenester fra utlandet oppstår når tjenesten leveres til mottaker som er næringsdrivende vår understrekning. Regelen i 10 annet punktum innebærer ikke at konkursboet anses som næringsdrivende men statuerer avgiftsplikt for omsetning og uttak i den grad dette ville vært avgiftspliktig for debitor. Bestemmelsen i 10 annet ledd innebærer derfor en utvidelse av kretsen for avgiftspliktige subjekter når det gjelder omsetning og uttak. Da avgiftsplikten i 2001 ble utvidet til også å gjelde visse kjøp av tjenester fra utlandet som kan fjernleveres (snudd avregning), måtte man ta stilling både til hvilke tjenester som skulle omfattes (fjernlevering) og hvilke subjekter som skulle pålegges plikt til svare avgift ved levering av slike tjenester fra utlandet. I forskrift nr 121 er avgiftsplikten som nevnt knyttet til at tjenester leveres til mottaker som er næringsdrivende. Det er i forskriften ikke inntatt noen tilsvarende utvidelse av kretsen av subjekter til også å omfatte konkursboer slik det er gjort i 10 annet punktum, slik at Konkursboet i dette tilfellet faller utenfor ordlyden i bestemmelsen. Det foreligger derfor ikke hjemmel for å pålegge boet å svare avgift. Det forhold at et konkursbo (som ikke selv driver næring ved å videreføre debitors virksomhet) ikke omfattes av reglene om snudd avregning, selv om det omfattes av plikten til å svare avgift av omsetning og uttak, fremstår som et bevisst valg fra lovgivers side og støttes også av reelle hensyn. I forarbeidene til bestemmelsen er det om begrunnelsen for regelen bl.a. uttalt: "Debitor/avdøde har hatt rett til fradrag for den merverdiavgift som er betalt på de varer og driftsmidler som er anskaffet til virksomheten og som ikke er realisert ved konkursåpning eller dødsfall. Det må da anses rimelig og naturlig at boets omsetning skjer med beregning av avgift i den utstrekning det er gjort fradrag for inngående merverdiavgift." Dette hensynet gjør seg ikke gjeldende for advokatutgiftene i vårt tilfelle. Som nevnt viderefører ikke boet debitors virksomhet. Det dreier seg utelukkende om innkjøp av advokattjenester etter konkursåpningen. Det er altså ikke å beregne avgift på forhold som det tidligere er innrømmet fradrag for. Hensynene bak snudd avregning på tjenester kjøp fra 5

6 utlandet for konkursbo som ikke driver virksomhet, er derfor annerledes enn de hensyn som gjør seg gjeldende i forhold til omsetning og uttak der det tidligere er innrømmet fradrag for inngående avgift Øvrige kommentarer I den veiledende fortolkningsuttalelsen problematiserer skattekontoret hvorvidt det i forskrift nr 121 er et krav om at betalingssubjektene etter forskrift nr 121 er særskilt nevnt i forskriften. Fra uttalelsen hitsettes: Når det gjelder Deres anførsel om at konkursboer ikke er særskilt nevnt i forskrift nr 121 og at dette tilsier at disse derfor ikke er ansett som næringsdrivende i forskriftens forstand, viser skattekontoret til at heller ikke for eksempel organisasjoner er nevnt, men at disse likevel kan være omfattet av plikten til å beregne snudd avregning basert på en generell forståelse av avgiftsreglene og praksis. Det kan etter skattekontorets oppfatning ikke kreves at hver enkelt type fysiske og juridisk person skal være særskilt nevnt i lov eller forskrift for å være omfattet av avgiftsplikten. Slik plikt kan utledes av generell forståelse av begrepet næringsdrivende i mval l0 jf. 3. Til dette bemerkes at det ikke uten videre er slik at alle organisasjoner, og heller ikke uten videre alle deler av én og samme organisasjon - vil være omfattet av plikten å beregne snudd avregning. Avgiftsplikten gjelder bare for de organisasjoner, evt bare de deler av én og samme organisasjon, som anses som "næringsdrivende". Det rettslige grunnlaget for avgiftsplikt i slike tilfeller vil således være at organisasjonene, evt deler av disse, anses som "næringsdrivende" (det være seg om disse omsetter avgiftspliktige eller ikke-avgiftspliktige varer og tjenester). I slike tilfeller er det ikke nødvendig for å statuere avgiftsplikt for organisasjoner at disse er særskilt nevnt i 1 annet ledd i forskrift nr 121, idet avgiftsplikten følger direkte av at organisasjonene er næringsdrivende. Tilsvarende gjelder for konkursboer som anses å være næringsdrivende. Annerledes vil dette være for konkursboer som ikke gjør annet enn å forestå avviklingen av konkursboet; dvs. konkursboer som ikke fortsetter debitors virksomhet. Siden slike bo ikke er næringsdrivende, vil avgiftsplikt ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet fordre særskilt hjemmel. Som nevnt foran foreligger ikke slik hjemmel Det er heller ikke grunnlag for å trekke analogier fra 10 annet punktum. De reelle hensyn som har begrunnet skatteplikt for konkursboer med hensyn til omsetning og uttak, gjør seg ikke gjeldende i forhold til snudd avregning ved kjøp av tjenester fra utlandet når konkursboet ikke er næringsdrivende Konklusjon Konkursboet fastholder etter dette sitt syn om at det ikke foreligger plikt for til å innberette og innbetale merverdiavgift på kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet. Vi ber derfor om at merverdiavgiften som er innbetalt tilbakebetales i tråd med vedlagte tilleggsoppgaver. 6

7 3.2 Advokat- og rådgivningstjenestene er anskaffet i anledning erstatningssøksmålet i USA og er ikke fjernleverbare, jf. forskrift nr , 1.1edd, 2. punkt Dersom skattekontoret mot formodning skulle komme til at Konkursboet er "næringsdrivende", er det uansett ikke hjemmel til å avgiftsberegne tjenestene, all den tid de ikke er "fjernleverbare". Tjenester hvor utførelsen eller leveringen av tjenesten etter tjenestens art ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted er fjernleverbare. Når det gjelder søksmål for domstoler, er utførelsen knyttet til et bestemt fysisk sted - nemlig domstolen. Det vil derfor klart stride mot forskriftens ordlyd dersom tjenestene knyttet til søksmålet anses som en tjeneste som kan fjernleveres. Det følger av Skattedirektoratets brev av 30. mai 2002 at ikke bare selve opptreden i retten anses som stedbunene tjenester, men også de forberedende ytelser knyttet til søksmålet. I et brev til Skattedirektoratet har Finansdepartementet fremholdt at rettekniske hensyn taler for skjæringstidspunktet for når en advokattjeneste anses for å være stedbuden til det stedet hvor prosessen har verneting, bør være fra det tidspunktet det tas formelt skritt for å starte en prosess. I vår sak inngår også de tjenestene som er pådratt før den avgiftsterminen stevningen ble sluttført og innlevert til retten i den nødvendige forberedelsen av den rettslige prosessen. Det dreier seg her om en prosess mot et utenlandsk rettsubjekt der stevning er tatt ut i USA med bistand fra advokat i USA. Alle kostnadene knytter seg derfor til rettssaken i USA, og er således ikke fjernlevert til Norge. Tjenestene er derfor ikke av en slik art at utførelsen eller leveringen av tjenesten... vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted. Tjenestene faller derfor utenfor forskriftens definisjon av hva som avgiftsrettslig sett anses som en fjernleverbar tjeneste. Skattekontorets merknader Innledningsvis vil skattekontoret bemerke at ny merverdiavgiftslov (mval) av 19. juni 2009 nr 58 trådte i kraft 1. januar Spørsmålene i denne saken var tidligere regulert i merverdiavgiftslov a sammenholdt med tidligere forskrift nr (F nr) 121. Skattekontoret vil i det følgende henvise til begge lovene. Det følger av mval 3-30 (F nr første ledd) at det skal beregnes merverdiavgift av fjernleverbare tjenester som er kjøpt utenfor merverdiavgiftsområdet. Et av hovedformålene med bestemmelsen i mval 3-30 (F nr 121) er å skape konkurransenøytralitet mellom norske og utenlandske tjenesteytere, i den forstand at avgiftsreglene ikke skal påvirke valget av om tjenesten kjøpes fra en norsk eller utenlandsk tjenesteyter. Det fremgår videre av bestemmelsen at avgiftsplikten gjelder for bestemte kjøpere, jf mval 3-30 (2) (F nr annet ledd). Av mval 3-30 (2) følger det at, merverdiavgiftsplikten etter første ledd oppstår dersom mottaker er næringsdrivende eller offentlig virksomhet hjemmehørende i merverdiavgiftsområdet. Det spørsmål saken reiser er om et konkursbo, hvis formål er å fordele midlene i boet mellom konkursdebitors kreditorer, er å anses som næringsdrivende etter mval 3-30 (2) (F nr annet ledd). 7

8 Det fremgår av lovens forarbeider, Ot prp nr 76 ( ) side 57, at bestemmelsen i mval 3-30 er en videreføring av F nr 121. Dette innebærer at rettskilder fra den opphevede forskriften, herunder avgiftsmyndighetens praksis, fortsatt vil være relevant. Finansdepartementet har i merknadene til 1 i F nr 121 uttalt følgende: De næringsdrivende som omfattes av denne forskriften, i tillegg til stat, kommune og institusjoner som eies eller drives av stat eller kommune i Norge, vil være både merverdiavgiftspliktige og ikke merverdiavgiftspliktige næringsdrivende. For de merverdiavgiftspliktige næringsdrivende vil dette gjelde de som er registreringspliktige etter merverdiavgiftsloven 27 flg. Hva som skal til for at private skal anses som næringsdrivende ellers vil etter Finansdepartementets mening bero på en helhetsvurdering ut fra de retningslinjer og praksis som foreligger om næringsdrivende etter merverdiavgiftsloven 27 jfr 10. I Merverdiavgiftshåndboken 7. utgave 2011 utgitt av Skattedirektoratet er det på side 285 uttalt følgende i tilknytning til mval 3-30 (2): Hvem som skal anses som næringsdrivende, må avgjøres på bakgrunn av de alminnelige regler. Merverdiavgiftsloven har ingen egen definisjon av begrepet næringsdrivende. Ved den nærmere bestemmelse av begrepet vill det være naturlig å se hen til generell praksis fra merverdiavgifts-retten. Siden merverdiavgiftsloven ikke omfatter alle næringsområder, kan det imidlertid oppstå grensespørsmål. I slike tilfeller vil det kunne være naturlig å se hen til praksis fra skatteretten. Næringsbegrepet i merverdiavgiftsloven og skattelovgivningen vil i stor grad være sammenfallende. Det vises her til Ot prp nr 2 ( ) s 22 annen spalte hvor det blant annet uttales: I alminnelighet vil vurderingen av om det foreligger næringsvirksomhet i merverdiavgiftslovens forstand, være den samme som foretas i relasjon til skattelovgivningen. Dette innebærer blant annet at virksomheten må være av et visst omfang, være egnet til å gi økonomisk overskudd og drives for eiers egen regning og risiko. Skattelovgivningen og merverdiavgiftsloven opererer imidlertid igjennom næringsbegrepet med forskjellig unntak for henholdsvis skatte- og avgiftsplikt, noe som foreksempel kan føre til at en virksomhet som er fritatt for skatteplikt, likevel kan anses som merverdiavgiftspliktig. Bakgrunnen for denne forskjellsbehandlingen er blant annet at merverdiavgiftsloven i størst mulig grad skal virke konkurransenøytral. Skattekontoret er enig med innsender i at et konkursbo som administrerer avviklingen av konkursdebitors opphørte virksomhet, i utgangspunktet ikke er å anses som næringsdrivende. Grunnen til dette er at det er vanskelig å se at vurderingen av om det foreligger næringsvirksomhet, dvs at virksomheten/aktiviteten må ha et visst omfang, være egnet til å gi økonomisk overskudd i overskuelig fremtid og drive for eiernes egen regning og risiko, vil være til stede i et slikt tilfelle. Det følger imidlertid av mval 2-1 (4) (mval første ledd annet punktum) at, konkursbo skal registreres dersom skyldneren var registrert eller registreringspliktig. Skattekontoret vil vise til Skattedirektoratets uttalelse vedrørende registrering av konkursboer av 12. april Fra brevet gjengis følgende: 8

9 Vilkårene for registrering i avgiftsmanntallet fremgår av merverdiavgiftsloven 28. Etter 28 første ledd skal registrering skje når den næringsdrivendes omsetning og avgiftspliktige uttak av varer og tjenester til sammen har oversteget kr i en periode på 12 måneder. Registrering av konkursbo er nærmere regulert i 28 annet ledd, som lyder: Kommer en registreringspliktig næringsdrivende under konkursbehandling, skal boet uten hensyn til beløpsgrensen i første ledd registreres på eget nummer med virkning fra åpningen av bobehandlingen. Vilkåret for konkursboets registrering er at det er en registreringspliktig næringsdrivende som kommer under konkursbehandling. Konkursboets avgiftsmessige stilling vil etter dette være avhengig av skyldnerens materielle avgiftsmessige status på konkursåpningstidspunktet. Dersom skyldnerens virksomhet før konkursåpning opphører, har skyldneren etter mval. 27 første ledd annet punktum en plikt til å sende melding til avgiftsmyndigheten, og virksomheten skal slettes i avgiftsmanntallet, jf. mval. 28 fjerde ledd. Hvilke avgiftsmessige konsekvenser opphør av virksomheten kan få for skyldneren må vurderes konkret ut fra de avgiftsmessige disposisjoner som skjer i forbindelse med opphøret. Motsetningsvis vil en skyldner som materielt var registrerings pliktig, men ikke formelt registrert i avgiftsmanntallet på konkursåpningstidspunktet være en registreringspliktig næringsdrivende etter loven. Skattedirektoratet kan ikke se at dette med bryter med noen intensjoner i forarbeidene til mval. 10. Tvert imot er løsningen, som følger av lovens ordlyd, i tråd med den grunnleggende forutsetning i lovforarbeider og tidligere avgiftspraksis om at et konkursbo i avgiftsmessig sammenheng er en fortsettelse av skyldnerens næringsvirksomhet. (skattekontorets understrekning) For ordens skyld vil vi avslutningsvis presisere at boet kan ha en selvstendig registrerings plikt uavhengig av konkursdebitors registreringsplikt dersom det har en avgiftspliktig omsetning over beløpsgrensen i mval. 28 første ledd. Konkursboets virksomhet anses således som en fortsettelse av debitors næringsvirksomhet. Forskjellen består i at virksomheten nå administreres av et konkursbo som skal avvikle virksomheten, herunder realisere boets aktiva. Det spiller ingen rolle om boets egen virksomhet kvalifiseres som næringsvirksomhet etter mval 2-1 første ledd (mval første ledd første punktum). Slik skattekontoret ser det blir spørsmålet dermed om et konkursbo som er registrert etter mval 2-1 (4) (mval første ledd første punktum) omfattes av subjektkretsen i mval 3-30 (2). Til anførselen om at subjektkretsen i mval 3-30 (2) gjelder næringsdrivende, og at det i nevnte bestemmelse ikke er inntatt noen tilsvarende utvidelse av subjektkretsen til å omfatte konkursbo slik det er gjort i mval 2-1 (mval første ledd annet punktum), skal skattekontoret bemerke følgende: Etter skattekontorets oppfatning kan det ikke kreves at konkursbo må være særskilt nevnt i mval 3-30 (2) for å være omfattet av avgiftsplikten. Slik plikt kan etter skattekontorets oppfatning utledes av en fortolkning av mval 2-1. I forhold til mval 3-30 (2), er det kun en subjektkrets som er særskilt nevnt i ordlyden, og det er offentlig virksomhet. Denne subjektkretsen er også særskilt nevnt i mval 2-1, og 9

10 grunnen til det er at det ikke kreves at offentlig virksomhet driver virksomhet i næring for å bli registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Skattekontoret fastholder således at konkursbo er omfattet av subjektkretsen i mval Ad ikke hjemmel til å avgiftsberegne tjenesten, all den tid de ikke er fjernleverbare: Avgiftsplikten etter mval 3-30 gjelder kun for fjernleverbare tjenester, dvs tjenester der utførelsen eller leveringen etter tjenestens art ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted. Eksempelvis vil advokattjenester og regnskapstjenester anses som fjernleverbare tjenester. Det er tilstrekkelig at tjenesten kan fjernleves. Det er ikke noe krav om at tjenesten faktisk blir fjernlevert. Denne saken gjelder konkursboets anskaffelse av rådgivnings- og advokattjenester fra USA og Storbritannia i forbindelse med et erstatningssøksmål, hvor vernetinget for søksmålet er USA. Skattedirektoratet har i brev av 29. mai 2002 til Den Norske Advokatforening uttalt at advokattjenester i all hovedsak vil være tjenester som kan fjernleveres. Dette vil imidlertid ikke gjelde (advokat)tjenester knyttet til prosesser for domstolene, herunder voldgiftsdomstoler. Fra Skattedirektoratets brev av 29. mai 2002 siteres følgende (vår understreking): Av Finansdepartementets merknader til forskrift nr. 121 om merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet 1 tredje ledd fremgår at advokattjenester vil omfattes av forskriften. Advokattjenester må således i utgangspunktet anses som en tjeneste som kan fjernleveres. Det har imidlertid vært reist spørsmål om alle de tjenester advokater typisk utfører kan fjernleveres, eller om det eksempelvis må gjøres unntak for sakførsel for domstoler. I merknadene til forskrift nr. 121 uttales at man skal søke løsninger som ikke fører til dobbel eller ingen avgiftsbelastning. Dette kan tale for at advokattjenester som består i sakførsel for domstoler/voldgiftsrett omfattes av forskrift nr Etter direktoratets oppfatning taler imidlertid ordlyden i forskrift nr tredje ledd andre punktum mot at alle typer advokattjenester kan fjernleveres. I definisjonen av fjernleverte tjenester heter det at utførelsen eller leveringen av tjenesten etter tjenestens art ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted. Når det gjelder søksmål for domstoler, må utførelsen sies å være knyttet til et bestemt fysisk sted; i dette tilfellet domstolen. Det vil derfor klart stride mot definisjonen dersom en slik tjeneste anses som en tjeneste som kan fjernleveres. Dette vil ikke bare gjelde selve opptreden i retten, men også de forberedende ytelser knyttet til søksmålet. Finansdepartementet har i sitt brev til direktoratet uttalt at skjæringstidspunktet for hvilke tjenester som skal anses som forberedende tjenester, bør være tidspunktet når det tas formelt skritt for å starte en prosess. Dette vil være tidspunktet for blant annet fremsettelse av stevning, begjæring om offentlig skifte, konkursbegjæring og lignende. Tjenester som utføres etter dette tidspunktet vil da per definisjon anses som avgiftspliktig i det landet prosessen skjer. Dette vil gi et klart og forutberegnelig regelverk på området. 10

11 Etter skattekontorets oppfatning må Finansdepartementets uttalelse vedrørende avgrensning av hvilke advokattjenester som kan fjernleveres legges til grunn i nærværende sak. I denne saken blir dermed skjæringstidspunktet den 10. august 2009 da stevning ble fremsatt. Skattekontoret er dermed av den oppfatning at det i denne saken skal det beregnes merverdiavgift etter reglene for snudd avregning iht mval 3-30 på rådgivnings- og advokattjenester som er anskaffet før fremsettelsen av stevning. Innsendte korreksjonsoppgaver for terminene 2. og 3. termin 2008 og 3. termin 2009 anses på denne bakgrunn for å være uriktige, jf mval 18-1 (1) bokstav b (mval første ledd nr 2). Vedtak om nekting av korreksjonsoppgaver kan påklages til Klagenemnda for merverdiavgift, jf mval 19-1 (1). Når det gjelder korreksjonsoppgaven for 4. termin 2009, er den anvist til utbetaling. Renter er godskrevet, og selve rentefastsettelsen er sendt direkte til konkursboet. Klagers innsigelser Klage av 8. juli 2011 på vedtaket ble mottatt ved skattekontoret 11. juli s.å. Klager er fortsatt av den oppfatning at det ikke er hjemmel for å kreve at tjenestene skal avgiftsberegnes etter reglene om snudd avregning da konkursboet etter klagers oppfatning ikke kan anses som næringsdrivende iht gamle forskrift nr 121. Subsidiært gjøres gjeldende at det uansett ikk er hjemmel til å avgiftsberegne tjensetene da disse ikke kan anses fjernleverbare. Klager ber derfor om at skattekontoret omgjør vedtaket og anviser korreksjonsoppgavene vedlagt brev av 11. mai 2011 til utbetaling. Fra klagen siteres: 2 KONKURSBOETS VURDERINGER AV REGLENE OM SNUDD AVREGNING Det er ikke tvilsomt at konkursboet er registreringspliktig i henhold til mv1. 28, 2. ledd og avgiftspliktig etter mv1. 10, 2. punktum, men for at Konkursboet skal være forpliktet til å beregne merverdiavgift på tjenestene etter reglene om snudd avregning må Konkursboet anses for å være "næringsdrivende" i forhold til forskrift nr På bakgrunn av skattekontorets vedtak legger vi til grunn at skattekontoret ikke anser konkursboet for å være næringsdrivende i avgiftsrettslig forstand. Spørsmålet blir da om det er grunnlag for en utvidende fortolkning av ordlyden, innenfor rammen av de begrensninger legalitetsprinsippet oppstiller, på bakgrunn av andre relevante rettskilder. Legalitetsprinsippets begrensning i adgangen til utvidende fortolking på skatterettens område er blant annet beskrevet i RT 1990 s. 1293: 11

12 "Den lovforståelse som staten hevder, er [...] verken i loven eller dens forarbeidet kommet til uttrykk med den klarhet som må kreves for at skatteyterne skal kunne innrette seg etter regelverket. At hensynet til forutberegnelighet på skatterettens område må tillegges betydelig vekt, er kommet til utrykk i både rettspraksis og i teori." Vi kan ikke se at det kommer til utrykk i lovens forarbeider eller andre relevante rettskilder at begrepet "næringsdrivende" i skal tolkes utvidende. Næringsdrivende er et innarbeidet begrep i skatte- og avgiftsretten og kriteriet gir derfor den avgiftspliktige en klar og berettiget forventning av meningsinnholdet i vilkåret. En utvidet fortolkning er direkte i strid med den avgiftspliktiges forutberegnelighet og en utvidende fortolkning av vilkåret er også egnet til å svekke forutberegneligheten i andre saker hvor næringsdrivende er et relevant vilkår. Det er derfor ikke grunnlag for en utvidet fortolkning og dermed heller ikke rettslig grunnlag for avgiftsplikt. Av den grunn ber vi om at skattekontoret omgjør sitt vedtak eller fremlegger saken for klagenemnda for merverdiavgift. Dersom skattekontoret mot formodning skulle komme til at Konkursboet er "næringsdrivende",er det uansett ikke hjemmel til å avgiftsberegne tjenestene, all den tid de ikke er fjernleverbare. Vi viser til vårt brev av 11. mai 2011 hvor vår subsidiære anførsel er nærmere behandlet. Skattekontoret refererer følgende fra klagers brev av 11. mai 2011: 3.2 Advokat- og rådgivningstjenestene er anskaffet i anledning erstatningssoksmålet i USA og er ikke "fjernleverbare", jf. forskrift nr , 1.1edd, 2. punkt Dersom skattekontoret mot formodning skulle komme til at Konkursboet er "næringsdrivende", er det uansett ikke hjernmel til å avgiftsberegne tjenestene, all den tid de ikke er "fjernleverbare". Tjenester hvor utførelsen eller leveringen av tjenesten etter tjenestens art ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted er fjemleverbare. Når det gjelder søksmål for domstoler, er utførelsen knyttet til et bestemt fysisk sted - nemlig domstolen. Det vil derfor klart stride mot forskriftens ordlyd dersom tjenestene knyttet til søksmålet anses som en tjeneste som kan fjernleveres. Det følger av Skattedirektoratets brev av 30. mai 2002 at ikke bare selve opptreden i retten anses som stedbundene tjenester, men også "de forberedende ytelser knyttet til søksmålet. I et brev til Skattedirektoratet har Finansdepartementet fremholdt at rettekniske hensyn taler for skjæringstidspunktet for når en advokattjeneste anses for å være stedbunden til det stedet hvor prosessen har verneting, bør være fra det tidspunktet det tas formelt skritt for å starte en prosess. I vår sak inngår også de tjenestene som er pådratt før den avgiftsterminen stevningen ble sluttført og innlevert til retten i den nødvendige forberedelsen av den rettslige prosessen. Det dreier seg her om en prosess mot et utenlandsk rettsubjekt der stevning er tatt ut i USA med bistand fra advokat i USA. Alle kostnadene knytter seg derfor til rettssaken i USA, og er således ikke fjernlevert til Norge. Tjenestene er derfor ikke av en slik art at "utførelsen eller leveringen av tjenesten... vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted". Tjenestene faller derfor utenfor forskriftens definisjon av hva som avgiftsrettslig sett anses som en "fiernleverbar tjeneste". 12

13 Skattekontorets vurdering av klagen Skattekontoret vil innledningsvis bemerke at det ikke er gitt nye opplysninger i forbindelse med faktum i saken. Faktum og forholdet fremstår derfor som det gjorde både da skattekontoret avga vår fortolkningsuttalelse samt som det gjorde da vi fattet vårt vedtak. Skattekontoret vil videre vise til at ny merverdiavgiftslov av 19. juni 2009 nr 58 trådte i kraft 1. januar Spørsmålene i denne saken var tidligere regulert i merverdiavgiftslov a sammenholdt med tidligere forskrift nr (F nr) 121. Skattekontoret vil i det følgende henvise til begge lovene. Det følger av merverdiavgiftsloven 3-30 (F nr første ledd) at det skal beregnes merverdiavgift av fjernleverbare tjenester som er kjøpt utenfor merverdiavgiftsområdet. Et av hovedformålene med bestemmelsen i merverdiavgiftsloven 3-30 (F nr 121) er å skape konkurransenøytralitet mellom norske og utenlandske tjenesteytere, i den forstand at avgiftsreglene ikke skal påvirke valget av om tjenesten kjøpes fra en norsk eller utenlandsk tjenesteyter. Det fremgår videre av bestemmelsen at avgiftsplikten gjelder for bestemte kjøpere, jf merverdiavgiftsloven 3-30 (2) (F nr annet ledd). Av merverdiavgiftsloven 3-30 (2) følger det at, merverdiavgiftsplikten etter første ledd oppstår dersom mottaker er næringsdrivende eller offentlig virksomhet hjemmehørende i merverdiavgiftsområdet. Det spørsmål saken reiser er om et konkursbo, hvis formål er å fordele midlene i boet mellom konkursdebitors kreditorer, er å anses som næringsdrivende etter merverdiavgiftsloven 3-30 (2) (F nr annet ledd) og dermed plikter å beregne snudd avregning. Om hvordan begrepet næringsdrivende defineres viser vi til begrunnelsen i vårt vedtak. Klager viser til legalitetsprinsippet og den begrensning dette prinsippet setter for adgangen til en utvidende fortolkning av dette begrepet. Klager viser til hvordan denne begrensningen er beskrevet på skatterettens område og refererer RT 1990 s Skattekontoret gjentar sitatet her: 13

14 "Den lovforståelse som staten hevder, er [...] verken i loven eller dens forarbeidet kommet til uttrykk med den klarhet som må kreves for at skatteyterne skal kunne innrette seg etter regelverket. At hensynet til forutberegnelighet på skatterettens område må tillegges betydelig vekt, er kommet til utrykk i både rettspraksis og i teori." Skattekontoret er enig i at legalitetsprinsippet setter skranker for særlig byrdefulle inngrep overfor borgerne ved offentlig myndighetsutøvelse. I dette tilfellet anser vi det imidlertid ikke som særlig byrdefullt å pålegge subjekter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret å beregne snudd avregning. Skattekontoret er av den oppfatning at da konkursboer i alle andre henseender blir å anse som en fortsettelse av konkursdebitors avgiftspliktige virksomhet så vil begrepet næringsdrivende i 3-30 (F 121) også omfatte konkursboer som registrert i Merverdiavgiftsregisteret på bakgrunn av at konkursdebitor var det. Skattekontoret ser det slik at i det minste alle som er registrert i Merverdiavgiftregisteret omfattes av begrepet næringsdrivende i 3-30 (F 121) og dermed pliktige til å beregne snudd avregning. Skattekontoret vil bemerke at vi forstår bestemmelsen i 3-30 (F 121) slik at loven for disse innførselstilfellene foretar en utvidelse av plikten til å beregne avgift til også å gjelde uregistrerte næringsdrivende, slik at avgrensningen i dette henseende går mot private og andre ikke-registrerte ikke-næringsdrivende. Skattekontoret vil i tilknytning til dette vise til Skattedirektoratets fellesskriv av 3. oktober 2011 vedrørende blant annet konkursboers fradragsrett. Skattedirektoratet poengterer her at da det følger av merverdiavgiftsloven 2-1, 4. ledd at et konkursbo skal registreres dersom skyldneren var registrert eller registreringspliktig så vil en konsekvens av dette være at ved en konkursåpning så blir boet et eget rettssubjekt. Videre innebærer konkursboets registrering i merverdiavgiftsregisteret at boet også blir et eget avgiftssubjekt iht definisjonen i merverdiavgiftsloven 1-3, 1. ledd bokstav d. Skattedirektoratet viser til at en videre følge av dette er at konkursboet har fradragsrett for inngående merverdiavgift i den grad debitor hadde det, se merverdiavgiftsloven 8-7, 1. ledd 2. punktum. Iht merverdiavgiftsloven 8-1 er hovedregelen i avgiftssystemet at et registrert avgiftssubjekt har rett til fradrag for inngående merverdiavgift. Dette understreker etter vår mening at systemteknisk blir det korrekte at konkursboer som blir registrert på bakgrunn av at skyldner var det, og dermed får fradrag for inngående merverdiavgift i den utstrekning debitor fikk det, 14

15 også blir å anse som pliktig til å beregne snudd avregning ved innførsel av fjernleverbare tjenester. Skattekontoret ser det slik at dersom det skulle være slik at registrerte konkursboer ikke skulle beregnet snudd avregning så vil det heller ikke være naturlig å innrømme disse fradrag for den inngående merverdiavgiften. Skattekontoret kan derfor ikke se at plikten til beregne snudd avregning svekker konkursboers forutberegnlighet iht avgiftsregelverket, nettopp fordi de avgiftsmessig behandles på lik linje med konkursdebitor og at det derfor fremstår som nettopp forutberegnelig at de også må beregne snudd avregning. Skattekontoret kan derfor ikke se at vi foretar en utvidende fortolkning av begrepet i strid med legalitetsprinsippet når konkursboer også på dette området som gjelder snudd avregning ved innførsel anses som næringsdrivende iht merverdiavgiftslovens regler. Utover dette kan ikke Skattekontoret se at det i klagen fremkommer nye argumenter ved fortolkningen av det aktuelle lovverket som gir grunnlag for en endret fortolkning av regelverket nå. Skattekontoret viser derfor for øvrig til vår begrunnelse for hvorfor vi anser Konkursboet som næringsdrivende i vårt vedtak referert ovenfor. Når det gjelder hvorvidt selve de aktuelle tjenestene er å anse som fjernleverbare tjenester som det pliktes beregnet snudd avregning av, eller stedbundne tjenester utført i USA vil skattekontoret igjen vise til begrunnelsen i vårt vedtak. Klager har her ingen nye merknader utover de som ble fremsatt i klagers følgebrev av 11. mai Skattekontoret viser igjen til Skattedirektoratets brev av 29. mai 2002 hvor det uttales at skjæringstidspunktet for når advokattjenester ikke lenger anses fjernleverbare bør være det tidspunkt det tas formelt skritt for å starte en prosess. Det vises til at med dette menes tidspunktet for blant annet fremsettelse av stevning, begjæring om offentlig skifte, konkursbegjæring og lignende. Skattekontoret legger til grunn at denne uttalelsen er ment også å omfatte søksmål i utlandet og fastholder derfor at skjæringstidspunktet i dette tilfellet må være 10. august 2009 som er datoen da stevning ble fremsatt. 15

16 Klager viser i brev av 11. mai 2011 til at det følger ovenevnte brev av 30. mai 2002 fra Skattedirektoratet til Den Norske Advokatforeningen at ikke bare selve opptreden i retten anses som stedbundne tjenseter, men også de forberedende ytelser knyttet til søksmålet. Til dette vil skattekontoret kort bemerke at vi forstår dette slik at det gjelder arbeid/ytelser advokaten utfører etter at det er tatt formelle skritt for å starte en prosess, blant annet ved å ta ut stevning, begjære offentlig skifte og lignende, men allikevel slik at det dreier seg om arbeid som knytter seg til forberende arbeid til selve det aktuelle søksmålet/rettsaken etc. Skattekontoret mener derfor fortsatt at det i denne saken skal det beregnes merverdiavgift etter reglene for snudd avregning iht merverdiavgiftsloven 3-30 på rådgivnings- og advokattjenester som er anskaffet før fremsettelsen av stevning. Innsendte korreksjonsoppgaver for terminene 2. og 3. termin 2008 og 3. termin 2009 anses på denne bakgrunn for å være uriktige, jf mval 18-1 (1) bokstav b (mval første ledd nr 2). Skattekontoret mottok klagers merknader til innstillingen den 15. november Klager har bedt om at merknadene inntas i sin helhet. Merknadene følger her: 1 VÅRE VURDERINGER Tjenestene ble anskaffet i 2008 og spørsmålet om avgiftsplikt reguleres derfor av merverdiavgiftsloven av 1969 med tilhørende forskrifter. Det er ikke tvilsomt at Klager`s konkursbo (Konkursboet) er registreringspliktig i henhold til mvl. 28, 2. ledd og avgiftspliktig etter mvl. 10, 2. punktum, men for at Konkursboet skal være forpliktet til å beregne merverdiavgift på tjenestene etter reglene om snudd avregning må Konkursboet anses for å være næringsdrivende i forhold til forskrift nr Ved konkursåpning stod Konkursboet ovenfor flere valg. Det kunne blant annet velge å tre inn i konkursdebitors kontrakter og drive konkursdebitors næringsvirksomhet videre. Konkursboet har valgt ikke å tre inn i noen avtaler og driver heller ikke konkursdebitors virksomhet videre. Det har heller ikke startet opp annen virksomhet. Konkursboet driver derfor ikke næringsvirksomhet. På bakgrunn av skattekontorets vedtak legger vi til grunn at skattekontoret heller ikke anser Konkursboet for å være næringsdrivende i avgiftsrettslig forstand. Spørsmålet blir da om det er grunnlag for en utvidende fortolkning av ordlyden, innenfor rammen av de begrensninger legalitetsprinsippet oppstiller, på bakgrunn av andre relevante rettskilder. Vi kan ikke se at det kommer til utrykk i lovens forarbeider eller andre relevante rettskilder at begrepet næringsdrivende i skal tolkes utvidende. Næringsdrivende er et innarbeidet begrep i skatte- og avgiftsretten og kriteriet gir derfor den avgiftspliktige en klar og berettiget forventning av meningsinnholdet i vilkåret. En utvidet fortolkning er direkte i strid med den avgiftspliktiges forutberegnelighet og en 16

17 utvidende fortolkning av vilkåret er også egnet til å svekke forutberegneligheten i andre saker hvor næringsdrivende er et relevant vilkår. På side 15 i innstillingen fremholder skattekontoret at det ikke er særlig byrdefullt å pålegge subjekter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret å beregne snudd avregning. Etter vårt skjønn er dette feil. For Konkursboet medfører en utvidende fortolkning av næringsdrivende at det må beregne avgift på tjenestene uten at det innvilges fradragsrett for avgiften fordi anskaffelsene relaterer seg til den delen av konkursdebitors virksomhet som ikke var avgiftspliktig. Videre fremholder skattekontoret på samme side at vi forstår bestemmelsen i 3-30 (F121) slik at loven for disse innførselstilfellene [ved anskaffelser av fjernleverbare tjenester fra utlandet]foretar en utvidelse av plikten til å beregne avgift til også å gjelde uregistrerte næringsdrivende, slik at avgrensingen i dette henseende går mot private og ikke-registrerte ikke-næringsdrivende. Vi kan ikke se at det er rettskildemessig grunnlag for skattekontorets utvidende fortolkning og dermed heller ikke rettslig grunnlag for avgiftsplikt. For øvrig viser vi til vår klage av 8. juli 2011 hvor spørsmålet og utvidende fortolkning på legalitetsprinsippets område er nærmere behandlet. Våre anførsler knyttet til spørsmålet om tjenestene er fjernleverbare eller om deres tilknytning til den pågående rettssaken medfører at de skal anses som stedbundne opprettholdes. Vi viser til tidligere korrespondanse i saken hvor dette er grundigere behandlet. Skattekontorets kommentarer til merknadene: Slik skattekontoret ser det fremkommer det ikke noe nytt i klagers merknader. Klager presiserer igjen at Konkursboet ikke i seg selv er å anse som næringdrivende og at det derfor ikke er grunnlag for å pålegge boet å beregne merverdiavgift ved innførsel på de aktuelle tjenestene etter reglene om snudd avregning. Skattekontoret er fortsatt av den oppfatning at selv om slike konkursbo ikke er særskilt nevnt i bestemmelsen jf F nr 121, ny merverdiavgiftslov 3-30, så må det følge av lovens system at virksomheter registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal beregne snudd avregning. Dette må gjelde selv om den beregnede innførselsavgiften knytter seg til den avgiftsunntatte delen av virksomheten og virksomheten derfor ikke vil ha fradrag for denne avgiften. Konkursboet har fradrag på lik linje med debitor og debitor var også pliktig til å beregne snudd avregning ved innførsel uavhengig av om innførselsagviften knyttet seg til virksomhetens unntatte eller avgiftspliktige del. Klager viser videre til side 15 i innstillingen hvor skattekontoret bla uttaler at vi forstår bestemmelsen i 3-30 (F121) slik at loven for disse innførselstilfellene (ved anskaffelser av 17

18 fjernleverbare tjenester fra utlandet) foretar en utvidelse av plikten til å beregne avgift til også å gjelde uregistrerte næringsdrivende, slik at avgrensingen i dette henseende går mot private og ikke-registrerte ikke-næringsdrivende. I tilknytning til dette vil skattekontoret påpeke at regelverket vedrørende snudd avregning pålegger subjekter som ellers ikke beregner avgift og sender inn omsetningsoppgaver, til i dette tilfellet å beregne merverdiavgift for deretter å innberette denne til skattekontoret iht reglene i F nr og 4 og ny merverdiavgiftslov 11-3 jf Skattekontoret presiserer at dette kun gjelder dersom omsetningen hadde vært avgiftspliktig ved innenlands omsetning og at det derfor ikke er en utvidelse selve avgiftsplikten/plikten til å betale avgift vi sikter til. Skattekontoret er derfor av den oppfatning at da ikke-registrerte næringsdrivende pålegges å beregne snudd avregning kan det heller ikke anses særlig byrdefullt for virksomheter som allerede er registrert i Merverdiavgiftsregisteret å gjøre det samme. Av denne grunn mener skattekontoret at det å pålegge registrerte konkursboer å beregne snudd avregning ved innførsel av fjernleverbare tjenester ikke kan anses i strid med legalitetsprinsippet. Klager har ingen nye merknader knyttet til anførselen mht hvorvidt tjenestene anses stedbundne, men viser til tidligere korrespondanse i saken hvor dette anses grundig behandlet. Skattekontoret foreslår at det fattes slikt V e d t a k: Det påklagede vedtaket stadfestes. KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE: Nemndas medlem Øveraasen har avgitt slikt votum: Spørsmålet er om konkursboet skal avgiftsberegne advokattjenester anskaffet i USA, før det ble tatt ut stevning, jf mval 65, jf forskrift nr 121. Det følger av nevnte forskrift 1 annet ledd at det oppstår avgiftsplikt for tjenester som kjøpes fra utlandet når "tjenesten leveres til mottaker som er næringsdrivende hjemmehørende i Norge". Spørsmålet blir da om konkursboet er å betrakte som "næringsdrivende". 18

19 Hvem som skal anses som næringsdrivende skal avgjøres ut fra de alminnelige regler, dvs at det drives en aktivitet for egen regning og risiko som tar sikte på å ha en viss varighet og omfang og som er egnet til å gi overskudd. Etter det opplyste er konkursboets formål å fordele midlene i boet, det har ikke tiltrådt noen av konkursdebitors avtaler. Slik jeg ser det, oppfyller ikke det å avvikle konkursdebitors opphørte virksomhet kravet til å drive næringsvirksomheten. Skattekontoret er også enig i dette, jf innstillingen side 8. Skattekontoret anfører imidlertid at konkursboet er å anse som næringsdrivende fordi det skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret, jf mval 10 (2). Denne bestemmelsen gir anvisning på at et konkursbo er avgiftspliktig for omsetning og uttak etter konkursåpning i den utstrekning dette ville vært avgiftspliktig på debitors hånd, uavhengig av om registreringsgrensen er nådd. Forskrift nr oppstiller imidlertid krav om at mottakeren av tjenesten er "næringsdrivende" og ikke at vedkommende er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Da dette konkursboet ikke driver næringsvirksomhet, foreligger det følgelig ikke hjemmel for avgiftsberegning i medhold av mval 65, jf forskrift nr 121. Nemndas medlem Langballe sluttet seg til Øveraasen sitt votum. Nemndas medlemmer Rivedal, Ongre og Nordkvist sluttet seg til skattekontorets innstilling. Det ble etter dette fattet slikt V e d t a k: Som innstilt. 19

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34 Klagesak nr. 5047 Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Saken gjelder fylkesskattekontorets etterberegning av utgående avgift som følge av at klager ikke hadde beregnet

Detaljer

DET KGL. JUSTIS- OG RUNDSKRIV G-134/89 (Dmst. 530) POLITIDEPARTEMENT Dato: 1.9.1989 2587/89 A-JT LA/cdj

DET KGL. JUSTIS- OG RUNDSKRIV G-134/89 (Dmst. 530) POLITIDEPARTEMENT Dato: 1.9.1989 2587/89 A-JT LA/cdj DET KGL. JUSTIS- OG RUNDSKRIV G-134/89 (Dmst. 530) POLITIDEPARTEMENT Dato: Jnr: 1.9.1989 2587/89 A-JT LA/cdj Mottaker: Skifterettene ENDRINGER I LOV OM MERVERDIAVGIFT OG I LOV OM AVGIFT PÅ INVESTERINGER

Detaljer

Produksjon av matfisk

Produksjon av matfisk Klagesak nr 5374A Klager AS Ingress: Klagenr 5374a. Klagenemndas avgjørelse av 22. august 2005. Saken gjelder: Ny behandling av klagesak nr 5374. Tilbakeføring av fradragsført inngående avgift fordi vilkårene

Detaljer

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester meldinger SKD 8/10, 7. september 2010 Rettsavdelingen, avgift Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester Denne meldingen omhandler avgiftsberegningen ved kjøp og salg av fjernleverbare tjenester

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g:

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g: TVP-SAB/ack Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den reg nr. i sak nr 3071 vedrørende Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Klageren,

Detaljer

Fast driftssted i norsk avgiftsrett. Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen

Fast driftssted i norsk avgiftsrett. Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen Fast driftssted i norsk avgiftsrett Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen Avgiftssubjekt Norge er ikke med i EU. Egne regler. Annen sammenheng. Fast driftssted er intet rettslig begrep i norsk avgiftsrett.

Detaljer

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav meldinger SKD 14/11, 28. november 2011 Rettsavdelingen, avgift Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav Skattedirektoratet behandler i denne meldingen ettergivelse og nedsettelse av renter beregnet

Detaljer

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 10/04, 22. november 2004 Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Fra og med 1. juli 2004 er reglene om merverdiavgift endret slik at

Detaljer

Merverdiavgiftsloven og internasjonal handel. Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen anders.mikelsen@bi.no

Merverdiavgiftsloven og internasjonal handel. Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen anders.mikelsen@bi.no Merverdiavgiftsloven og internasjonal handel Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen anders.mikelsen@bi.no 1. Lovens saklige virkeområdet 1-1 Omsetningsmerverdiavgift Innførselsmerverdiavgift Uttaksmerverdiavgift

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1)

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1) KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS Ingress: Kl nr 4181. Klagenemndas avgjørelse av 12. mars 2001. Klagers vederlagsfrie utleie av erstatningsbiler til kjøpere av bil eller reparasjonstjenester, skal avgiftsberegnes

Detaljer

Klagesak nr 5644 Klager

Klagesak nr 5644 Klager Klagesak nr 5644 Klager Ingress: Kl. nr. 5644. Skattedirektoratets avgjørelse av 5. oktober 2006. Saken gjelder: Saken gjelder tilbakebetaling av innberettet avgift ved snudd avregning. Klager anskaffet

Detaljer

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Klagesak nr. 6715 Klager Ingress: Kl nr 6715. Klagenemndas avgjørelse i møte den 21. juni 2010 vedrørende Klager, org. nr. xxx xxx xxx Saken gjelder: Tilbakeføring av inngående avgift. Klager har ikke

Detaljer

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003.

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. KLAGESAK Nr. 5036 Ingress: Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. Klagen gjelder etterberegnet merverdi- og investeringsavgift i medhold av merverdiavgiftsloven 55 første ledd nr.

Detaljer

Skatteetaten. ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Postboks 748 Sentrum 0106 OSLO. Att: Kristine Baltzersen

Skatteetaten. ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Postboks 748 Sentrum 0106 OSLO. Att: Kristine Baltzersen Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Kristin Kotte 03.10.2014 21.11.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse 24 14 84 70 Kristine Baltzersen 2014/708814/KK/TJA ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g:

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g: Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende reg nr - A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Virksomhet:

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Innledning Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014 ble det vedtatt å

Detaljer

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Kommentar Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Av Stein Owe* 1 Innledning Under behandlingen av en tvist om bl.a. midlertidig ansettelse er hovedregelen etter arbeidsmiljølovens

Detaljer

t. Skattedirektoratet

t. Skattedirektoratet t. Skattedirektoratet 25.06.2012 13.08.2012 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077744 11/3919 SL GHD/KR 2011/856278 FINANSDEPARTEMENTET Skattelovavdelingen Postboks 8008 DEP 0030 OSLO Høring - fritak

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g :

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g : Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g : Selskapets

Detaljer

Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb

Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb Norges Forskningsråd Plan-, budsjett- og statistikkavdelingen Boks 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb NASJONAL STATISTIKK AVGIFTSSITUASJONEN Jeg viser til behagelig

Detaljer

Selskapet skal utarbeide justeringsdokumentasjon i samsvar med merverdiavgiftsforskriften 9-1-2 som grunnlag for overføring av justeringsrett.

Selskapet skal utarbeide justeringsdokumentasjon i samsvar med merverdiavgiftsforskriften 9-1-2 som grunnlag for overføring av justeringsrett. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 22/11. Avgitt 16. september 2011. Spørsmål om overdragelse av justeringsrett for kommunalt vann- og avløpsanlegg og når justeringsperioden starter

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73 KLAGESAK NR 3661 Ingress: Kl nr 3661. Klagenemndas avgjørelse av 18. desember 1997 Etterberegnet utgående merverdiavgift for utlån av erstatningsbiler til verkstedskunder og bilkjøpere. Etterberegningen

Detaljer

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6)

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18/12. Avgitt 25. juni 2012 Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Et selskap som

Detaljer

meldinger Kompensasjon for merverdiavgift

meldinger Kompensasjon for merverdiavgift meldinger SKD 15/11, 20. desember 2011 Rettsavdelingen, avgift Kompensasjon for merverdiavgift Meldingen omhandler enkelte spørsmål knyttet til lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift

Detaljer

Tilordning av kostnader i lys av fradragsretten for merverdiavgift

Tilordning av kostnader i lys av fradragsretten for merverdiavgift Tilordning av kostnader i lys av fradragsretten for merverdiavgift Kandidatnummer: 650 Leveringsfrist: 25.04.14 Antall ord: 15 620 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema for oppgaven... 1 1.2 Kort

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. oktober 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-01939-A, (sak nr. 2012/23), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue til prøve) mot Norwegian

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.06.2014 Vår ref.: 14-796/HH Deres ref.: 13/3244 SL UR/KR Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Detaljer

1 Grunnkrav for avgiftsplikt

1 Grunnkrav for avgiftsplikt 1 Grunnkrav for avgiftsplikt Lov om merverdiavgift (mval.) ble vedtatt 19. juni 1969. I henhold til denne loven har Finansdepartementet og Skattedirektoratet gitt en rekke forskrifter, rundskriv og meldinger.

Detaljer

El-sertifikater risiko for mva-svindel. Seminar Statnett Gardermoen 15.01.2013

El-sertifikater risiko for mva-svindel. Seminar Statnett Gardermoen 15.01.2013 El-sertifikater risiko for mva-svindel Seminar Statnett Gardermoen 15.01.2013 18.01.2013 2 Skatteetaten tittel på presentasjonen 18.01.2013 3 Skatteetaten tittel på presentasjonen 18.01.2013 4 Skatteetaten

Detaljer

Foreldelse av krav på merverdiavgift til gode en oppsummering

Foreldelse av krav på merverdiavgift til gode en oppsummering Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Øistein Aamodt 8. september 2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 2005/22740 RR-AV/ØAa 762.5 Til fylkesskattekontorene Foreldelse av krav på merverdiavgift

Detaljer

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Kundenotat 13/2015 Dato 27.04.2015 Referanse Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Målgruppe: Ansatte i økonomienheten hos DFØs regnskapskunder.

Detaljer

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer Finansdepartementet har i forbindelse med ikrafttredelsen 1. januar

Detaljer

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen 1 AGENDA Lovendringer (10 min) Frivillig registrering

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Hordaland fylkesskattekontor MERVERDIAVGIFT VED OFFENTLIGE TILSKUDD

Hordaland fylkesskattekontor MERVERDIAVGIFT VED OFFENTLIGE TILSKUDD MERVERDIAVGIFT VED OFFENTLIGE TILSKUDD 1 Problemstilling - tema for foredraget Når er det avgiftsplikt på offentlige tilskudd? omsetning inngå i beregningsgrunnlaget generelt om tilskudd privat/offentlig

Detaljer

Retningslinjer for behandling av MVA

Retningslinjer for behandling av MVA Retningslinjer for behandling av MVA HOOPLA AS TAR IKKE NOE ANSVAR FOR AT ARRANGØR FYLLER INN KORREKT INFORMASJON. RETNINGSLINJNEN ER KUN MENT SOM VEILEDENDE INFORMASJON OG HOOPLA AS TAR ER IKKE ANSVARLIG

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager.

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager. Dato for Skattedirektoratets innstilling: 27. april 1998 KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager. Skattedirektoratet har avgitt slik

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref 201002004-/ISF Dato 1 7 2010 Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning Arbeidsdepartementet mottok nylig

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tiger Consulting AS Postboks 61 Lambertseter 1101 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato Geir Tore Gaukerud 2009/277 08.02.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Kort om kompensasjonsordningen - og da særlig kompl. 4 (3), jf. kompensasjonsforskriften 7

Kort om kompensasjonsordningen - og da særlig kompl. 4 (3), jf. kompensasjonsforskriften 7 Kort om kompensasjonsordningen - og da særlig kompl. 4 (3), jf. kompensasjonsforskriften 7 Seniorskattejurist Kristine Eltvedt Fiane Spesialrevisor Marit Olstad Kompensasjonsloven rettskilder Lov av 12.

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Vidar Hauge Halvorsen, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Knut

Detaljer

Merverdiavgift - klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde

Merverdiavgift - klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/2912 SL EML/KR 01.09.2015 Merverdiavgift - klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde 1. Innledning

Detaljer

Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften

Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften Skattedirektoratet meldinger SKD 18/02, 24. oktober 2002 Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften Som følge av bortfallet av investeringsavgiften er det

Detaljer

AVTALE. om overføring av rett til. justering av MVA. om disponering av. justert merverdiavgift

AVTALE. om overføring av rett til. justering av MVA. om disponering av. justert merverdiavgift AVTALE om overføring av rett til justering av MVA og om disponering av justert merverdiavgift 1. Avtalepartene [*] AS) Adr.: [*] Org. nr.: [*] heretter benevnt som Utbygger og Hordaland fylkeskommune Adr.:

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Innhold Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Kapittel 1 Oversikt over regelverket om merverdiavgift... 13 1.1 Innledning... 13 1.2 En betydelig inntektskilde for staten... 14 1.3 Merverdiavgiftsområdet...

Detaljer

1.1. Hvilke kostnader (inngående merverdiavgift) skal regnes med ved en ny-, på- eller ombygging av fast eiendom?

1.1. Hvilke kostnader (inngående merverdiavgift) skal regnes med ved en ny-, på- eller ombygging av fast eiendom? Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 16. november 2007 om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer - Merverdiavgiftsloven 26 b-e I lov 29. juni 2007 nr. 45 vedtok Stortinget flere

Detaljer

KLAGESAK NR. 5001 XX

KLAGESAK NR. 5001 XX 1 KLAGESAK NR. 5001 XX Ingress: Klagesak nr. 5001. Klagenemndas avgjørelse av 30. november 2003. Saken gjelder utdeling av gratis mat til bussjåfører som stanser ved veigrillen med passasjerer, og som

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70

Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70 Side 1 av 5 Rettskilder Uttalelser Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70 BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER Publisert: 02.09.2015 Avgitt: 12.06.2015 Saken gjaldt spørsmål

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften 1. Innledning: Skattedirektoratet foreslår endringer i

Detaljer

2. Nye bestemmelser ifm. registrering i Merverdiavgiftsregisteret

2. Nye bestemmelser ifm. registrering i Merverdiavgiftsregisteret Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Anne Jorunn Troberg 22.12.2009 Jorid Øvrebø Telefon Deres referanse Vår referanse 22077499 2009/993933-3 AV 700 NARF Revisorforeningen Brønnøysundregistrene

Detaljer

KLAGESAK NR 4862. Bransje: Detaljhandel med motorkjøretøyer, import og omsetning av campingvogner

KLAGESAK NR 4862. Bransje: Detaljhandel med motorkjøretøyer, import og omsetning av campingvogner KLAGESAK NR 4862 Ingress: Klage nr. 4862. Klagenemndas avgjørelse av 5. mars 2003. Saken gjelder fylkesskattekontorets vedtak om etterberegning. Spørsmål om det var tatt ut eller omsatt campingvogner fra

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av individuelle livrenter og kapitalforsikringer uten garantert avkastning

Høringsnotat om skattlegging av individuelle livrenter og kapitalforsikringer uten garantert avkastning Desember 2003 Høringsnotat om skattlegging av individuelle livrenter og kapitalforsikringer uten garantert avkastning Side 1 L:\02_2588_notat_vs.doc 1. BAKGRUNN OG SAMMENDRAG Skattereglene for individuelle

Detaljer

Tide Buss AS og Boreal Transport Sør AS - Krav om dekning av sakskostnader

Tide Buss AS og Boreal Transport Sør AS - Krav om dekning av sakskostnader BAHR Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen advokatfirma Advokat Helge Stemshaug Postboks 1524 Vika 0117 OSLO DERES REF. VÅR REF. DATO #3481502/1 12/1683 03.08.12 Tide Buss AS og Boreal Transport Sør AS - Krav

Detaljer

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger meldinger SKD 1/12 9. januar 2012 Rettsavdelingen, innkreving Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Semco AS Att. Gunnar Pedersen Postboks 29 1324 LYSAKER Deres referanse Vår referanse Dato 2009/91 13.11.2009 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012 Om deltagelse i kreftscreening-program er skattepliktig naturalytelse (skatteloven 5-1 første ledd, 5-12 første ledd, 5-10 bokstav

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

Protokoll i sak 722/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------

Protokoll i sak 722/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------ Protokoll i sak 722/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av anleggsarbeid i forbindelse med opparbeiding av tomt for jazz- og teaterhus i Molde sentrum. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

5 Transport. 5.1 Hovedregler for mva. på transport. 5.2 Selgers transport.

5 Transport. 5.1 Hovedregler for mva. på transport. 5.2 Selgers transport. 5 Transport 5.1 Hovedregler for mva. på transport. Transport vil som en særskilt tjenestegruppe kunne omfattes av vegfritaket på samme måte som tjenesteyting på selve veginnretningen. Det kan oppstilles

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser VITO teknisk entreprenør AS Att. Vidar Lien Nedre Eikervei 65 3048 Drammen Deres referanse Vår referanse Dato AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises

Detaljer

Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett. Samarbeidsmøtene 2010

Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett. Samarbeidsmøtene 2010 Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett Samarbeidsmøtene 2010 Innledning Kultur & idrett Historikk/kilder Kulturmomsutvalget NOU 2008:7 Prop. 119 LS (2009-2010) Finansdepartementets lovforslag Bakgrunn

Detaljer

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt Advokatfirmaet Schjødt AS v/advokat Thomas Aanmoen Sendes på e-post til thomas.aanmoen@schjodt.no Deres ref: Vår ref: Dato: 17.09.2014 Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 18. mai 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Oslo kommune, plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 200300886 21.09.2007 2007/25354 FM-J Henrik Liane Johansen

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Reinertsen AS v/ advokat Frode Henning Antonsen Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Postboks 1234 Pirsenteret 7492 Trondheim Deres referanse Vår referanse Dato

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser 16-3 (3). I en konkurranse med forhandling ble klager ikke invitert til forhandlinger på grunn av for høy pris. Klagers tilbud

Detaljer

KLAGESAK NR 4385 KLAGER. Klagenemnda sluttet seg enstemmig til Skattedirektoratets innstilling.

KLAGESAK NR 4385 KLAGER. Klagenemnda sluttet seg enstemmig til Skattedirektoratets innstilling. KLAGESAK NR 4385 KLAGER Ingress: Kl nr 4385. Klagenemndas avgjørelse av 22. januar 2001. Saken gjaldt hvorvidt det forelå plikt til å svare merverdiavgift som ved uttak av selskapets utlån av erstatningsbiler

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift

meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift Revidert nasjonalbudsjett 2014 endringer i reglene om frivillig registrering for utleie av fast eiendom Med virkning fra 1. juli 2014 er det fastsatt

Detaljer

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 3/05, 26. januar 2005 Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven I forbindelse med innføringen av ny lov 19.

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 16.30 ble møte avholdt i Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar sine lokaler, Hamar. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer:

Detaljer

MERVERDIAVGIFT OG FAST EIENDOM

MERVERDIAVGIFT OG FAST EIENDOM Mastergradsoppgave JUS399/JUS398 MERVERDIAVGIFT OG FAST EIENDOM Særlig om forholdet mellom begrepene «fast eiendom», «bygg eller anlegg» og «fast eiendom som har vært gjenstand for ny-, på- eller ombygging»

Detaljer

Vedtak i klagesak - Grini Næringspark 4 B - gnr 28 bnr 21 - avvisning av klage, tillatelse bruksendring og tilbygg

Vedtak i klagesak - Grini Næringspark 4 B - gnr 28 bnr 21 - avvisning av klage, tillatelse bruksendring og tilbygg Juridisk avdeling Bærum kommune 1304 Sandvika Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Skattedirektoratet har den 10. januar 2012 fastsatt retningslinjer for behandling av saker der det kan ilegges tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven 21-3.

Detaljer

Avgiftsreglene for utleie av næringsbygg, med hovedvekt på justeringsreglene

Avgiftsreglene for utleie av næringsbygg, med hovedvekt på justeringsreglene Mastergradsoppgave JUS399/JUS398 Avgiftsreglene for utleie av næringsbygg, med hovedvekt på justeringsreglene Kandidatnr: 188100 Veileder: Bjarte Songstad Antall ord: 14995 31.05.2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering. Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 19. mars 2007. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Bilforhandleres formidling av lån - Merverdiavgift

Bilforhandleres formidling av lån - Merverdiavgift DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT fr5 Finansieringsselskapenes forening Postboks 2330, Solli 0201 OSLO uatt øsc OsLo, Deres ref JFH/TA Vår ref 08/6613 SL VSp/rla Dato k,.11.2009 Bilforhandleres formidling

Detaljer

Skattedirektoratet. Merverdiavgift - inngangsbilletter til idrettsarrangmenter mv.

Skattedirektoratet. Merverdiavgift - inngangsbilletter til idrettsarrangmenter mv. Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Gro Qvigstad 21. juni 2010 Telefon Deres referanse Vår referanse 22 07 73 45 2010/588253 Arrangører av idrettsstevner mv. Merverdiavgift - inngangsbilletter

Detaljer

Omorganisering av Norsk Kjøttsamvirke BA og betydningen for Konkurransetilsynets vedtak

Omorganisering av Norsk Kjøttsamvirke BA og betydningen for Konkurransetilsynets vedtak V2000-42 05.05.2000 Delvis endring av vedtak V2000-28 - Nord-Norges Salgslag Sammendrag: Konkurransetilsynet fattet 2. mars 2000 (V2000-28) inngrep mot Nord-Norges Salgslag. Tilsynet har i etterkant av

Detaljer

KLAGESAK NR 4150. Dissens 3-2

KLAGESAK NR 4150. Dissens 3-2 KLAGESAK NR 4150 Ingress: Kl nr 4150. Klagenemndas avgjørelse av 9. juli 1999. Klagen gjaldt hvorvidt skipet A kan anses som skips i utenriksfart etter merverdiavgiftsloven 16, første ledd nr 2, jf forskrift

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 24. juni 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 24. juni 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 24. juni 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Finn Gjone, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Alina R. Drazkowski,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

KLAGESAK NR 6741 Klager. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Uforklarte innskudd på bankkonto

KLAGESAK NR 6741 Klager. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Uforklarte innskudd på bankkonto KLAGESAK NR 6741 Klager Ingress: Kl. nr. 6741. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering av 20.august 2010 vedrørende Klager org. nr xxx xxx xxx Saken gjelder: Enkeltpersonforetak Skjønnsfastettelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av byggherreombud i forbindelse med byggearbeid knyttet til Svolvær politistasjon. Klager ble først

Detaljer

Sponsing skatt og mva Bergen Næringsråd. Deloitte Advokatfirma AS, 27.10.2010 Advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat Eirik Bjørhusdal

Sponsing skatt og mva Bergen Næringsråd. Deloitte Advokatfirma AS, 27.10.2010 Advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat Eirik Bjørhusdal Sponsing skatt og mva Bergen Næringsråd Deloitte Advokatfirma AS, 27.10.2010 Advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat Eirik Bjørhusdal Hva er sponsing? Wikipedia: En sponsor er en person eller organisasjon

Detaljer

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak HOVEDKONTORET Se mottaksliste Deres ref.: --- Vår ref.: 2012/2973-133 Arkiv nr.: 450 Saksbehandler: Kristin Frotvedt Dato: 20.05.2014 Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune

Detaljer

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene.

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene. Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 237-2015. Klager: NN Innklaget: Hammersborg Inkasso AS, Postboks 6620 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde

Detaljer

Lete- og utvinningsvirksomhet - avgiftsspørsmål

Lete- og utvinningsvirksomhet - avgiftsspørsmål Lete- og utvinningsvirksomhet - avgiftsspørsmål Norsk Olje og Gass skatteseminar 2014 Jan Samuelsen Bakgrunn Økt fokus fra avgiftsmyndighetene senere år Avgjørelser bærer ofte preg av lite kjennskap til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede arrangerte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale om multifunksjons- og digitale kopimaskiner. Klagenemnda fant at innklagede hadde

Detaljer