GgTltATJING LAG. SlwI"BT. Dommer: Lagdommer Kst. lagdommer Lagdommer. Avsagt: 21,l i Gulating lagmannsrett, ASD-GU LAIAVD2. Saksnr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GgTltATJING LAG. SlwI"BT. Dommer: Lagdommer Kst. lagdommer Lagdommer. Avsagt: 21,l 0.2009 i Gulating lagmannsrett, 09-050203ASD-GU LAIAVD2. Saksnr."

Transkript

1 GgTltATJING LAG SlwI"BT Avsagt: 21,l i Gulating lagmannsrett, Saksnr.: ASD-GU LAIAVD2 Dommer: Lagdommer Kst. lagdommer Lagdommer Birger A. Stedal Bjørnar Borvik Ørnulf Jacobsen Ankende part Ankende part Ankende part An kemotpart Nor Grafisk Holding AS Norsk Papirindustri AS Perseus AS Staten vlskatteetaten Advokat Erik Johan Mjell Advokat Erik Johan Mjell Advokat Erik Johan Mjell Advokat Erik Bratterud Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 Saken gjelder prøving av vedtak om etterberegning av merverdiavgift og tilleggsavgift. I sak mellom Perseus AS m.fl. og Staten viskatt Vest avsa Bergen tingrett den 8. januar 2009 dom med slik domsslutning: 1. Staten ved Skatt Vest M ies. 2. Saksøkerne dømmes til en for alle og alle for en innen to uker fra dommens forkynnelse å betale saksomkostninger til Staten ved Skatt Vest med kr kroner tjuefiretusennihundre- med tillegg av den alminnelige morarente fra dagen etter forfall og til betaling skjer. Tingretten har gitt følgende beskrivelse av sakens bakgrunn: "Perseus AS (heretter Perseus) er eier av Gravdalsveien 3 i Bergen. Perseus leier eiendommen ut til Norsk Papirindustri AS (heretter Norsk Papirindustri). Norsk Papirindustri fiernleier eiendommen til Nor Grafisk AS (heretter Nor Grafisk). Nor Grafisk har senere endret navn til Nerva, men for enkelthets skyld benyttes selskapsnavnet Nor Grafisk. I lokalene drives trykkenvirksomhet. Samtlige tre aksjeselskap er på ordinært vis registrert i merverdiavgiftsmanntallet. Utleie av fast eiendom er ikke merverdiavgiftspliktig, jf. merverdiavgiftsloven 5 5a. Utleier har dermed ikke rett til å fakturere med merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven Leietaker har ikke rett til å fiadragsføre inngående avgift etter merverdiavgiftsloven Ij 2 1. I merverdiavgiftslovens Ej 28 a er det åpnet for at Finansdepartementet kan fastsette regler om at næringsdrivende som omsetter andre tjenester enn som nevnt i kap. IV kan registreres etter søknad. Slike regler er fastsatt i forskrift av nr. 573 (heretter Forskrift nr. 117). Perseus er fiiviilig registrert i merverdiavgiftsmanntallet i henhold til Forskrift nr. 117, fra og med femte termin Verken Norsk Papirindustri eller Nor Grafisk var på det aktuelle tidspunkt fiivillig registrert i merverdiavgiftsmanntallet. Den fattet fjdkesskattekontoret overfor Perseus vedtak om etterberegning av til sammen kr samt renter, jf. merverdiavgiftsloven 5 55 første ledd nr. 2. Det ble også ilagt 10 % tilleggsavgift. Vedtaket er begrunnet med at det ikke foreligger en ubrutt kjede frivillig registrerte mellom utleier og den som bruker arealene i registrert virksomhet, jf. Forskrift nr fjerde ledd. Perseus har dermed ikke rett til fradrag for inngående avgift på anskaffelser til bruk i utleievirksomheten. Samme dag fattet fj4kesskattekontoret overfor Norsk Papirindustri vedtak om etterberegning av merverdiavgift med kr samt renter, jf. merverdiavgiftsloven 5 55 første ledd nr. 2. Vedtaket er begrunnet i at Norsk Papirindustri ikke er fiivillig registrert i merverdiavgiftsmanntallet og at Norsk Papirindustri dermed ikke har fiadragsrett for inngående avgift knyttet til kostnader i forbindelse med utleie av lokalene. Fylkesskattekontoret har for øvrig bemerket at den merverdiavgift som Norsk Papirindustri uberettiget har fakturert, drevet inn og innbetalt til staten (til sammen kr ) skal innbetales, jf. merverdiavgiftsloven 5.44 tredje ledd.

3 Samme dag overfor Nor Grafisk vedtak om etterberegning av merverdiavgift med kr samt renter, jf. merverdiavgiftsloven 5 55 første ledd nr. 2. Vedtaket er begrunnet i at Norsk Papirindustri uberettiget har oppkrevd merverdiavgift, og at Norsk Grafisk ved Steinar Natås visste eller måtte forstå at avgiften var feilaktig oppkrevd. Samtlige vedtak er stadfestet av Magenemnda for merverdiavgift den Vedtaket er gjort med fire mot en stemmer." Advokat Erik Mjell tok deretter ut stevning på vegne av de tre berørte selskapene, og Bergen tingrett avsa den 8. januar 2009 dom som nevnt innledningsvis. I det følgende benevnes Nor Grafisk'AS som Nerva. Advokat Mjell har i rett tid inngitt anke på vegne av Perseus, Norsk Papirindustri og Nerva. Regjeringsadvokaten vladvokat Adele Matheson Mestad har gitt tilsvar på vegne av Staten v1skatt Vest. Gulating lagmannsrett avholdt ankeforhandling i Bergen den 17. september Advokat Mjell og Steinar Natås møtte på vegne av de ankende parter. For ankemotparten møtte advokat Erik Bratterud. Det ble gitt en partsforklaring og en vitneforklaring. Ankende parter vladvokat Mjell har sammenfatningsvis anført: Perseus er et rent eiendomsselskapet som eier produksjonslokaler i Gravdalsveien i Bergen. Lokalene er utleid til Nerva, som er en grafisk produksjonsbedrift. Norsk Papirindustri har leiet ut en trykkerimaskin til Nerva. Fordi maskinen ble lånefinansiert krevde banken pant i leierett, hvilket var bakgmrmen for at det ble opprettet leiekontrakt mellom Perseus og Norsk Papirindustri, som fiemleiet lokalene til Nerva. I dag er Norsk Papirindustri ute av leieforholdet, og Nerva faktureres direkte. Da fylkesskattekontoret foretok bokettersyn i 2004 var samtlige tre selskaper registrert i det ordinære merverdiavgiftsmanntallet. Det ble da påpekt at Perseus måtte registreres etter Forskrift nr for å kunne beregne merverdiavgift på leieforholdet. Slik registrering ble foretatt med virkning fia 5. termin Det ble ved bokettersynet ikke gitt noen informasjon om at også Norsk Papirindustri måtte registreres etter nevnte forskrift for at det kunne beregnes merverdiavgift på leieforholdet. Heller ikke har selskapenes regnskapsfører eller revisor påpekt manglende registrering av Norsk Papirindustri. Det offentlige er ikke blitt utsatt for noe reelt tap eller fare for tap. Saken er 100 % ryddig, intet har vært holdt skjult, og det er ikke noen tvil om leiearealenes størrelse. Det er tale om et juridisk tenkt tap som følge av at Norsk Papirindustri ikke er registrert etter Forskrift nr. 117, slik at det ikke foreligger en "ubrutt kjede", jf. fj 1 fjerde ledd i nevnte forskrift. Forskriften kom som en følge av at det på begynnelsen av inneværende tiår var uryddige forhold i eiendomsbransjen med til dels uoversiktlige leieforhold.

4 Mvl. Ej 55 er uriktig anvendt når det er foretatt skjønn og etterberegning for alle tre selskapene. Det er bare tale om en mindre feil når ikke Norsk Papirindustri sammen med Perseus ble registrert. Skjønnsadgangen er en "kan" - bestemmelse, og det er ikke slik at enhver formalfeil, som mindretallet i klagenemnda betegner som "et formelt brudd", skal få slike konsekvenser som her. Det er vist til Rt Som mindretallet i klagenemnda anfører koster denne feilen selskapene samlet kr En slik konsekvens av regelverket ligger langt utenfor hva lovgiver har ment med etterberegning etter mvl. Ej 55. Det foreligger myndighetsmisbnik. Natås har opplevd en nitidig kontroll fra avgiftsmyndighetene, og det vises i den sammenheng til kontrollen av selskapet Strandbu AS. Enkeltvis og samlet er vedtakene urimelige og vilkårlige. Andre selskaper i samme situasjon har unngått etterberegning. Dessuten har de ankende parter vært i unnskyldelig rettsvillfarelse. At det kreves en "ubrutt kjede" er en snever unntaksbestemmelse som ikke kan anses allrnent kjent. Ankende parter er enig i at alle næringsdrivende som foretar utleie av fast eiendom må kjenne Forskrift nr Det kan imidlertid ikke stilles det samme kunnskapskrav til den ansvarlige for Norsk Papirindustri, som helt passivt er mellomledd og fremleier fast eiendom. I 2004 var som nevnt avgiftsmyndighetene kjent med "trekanteny', og dermed funksjonen til Norsk Papirindustri. Det foreligger ikke uaktsomhet fra Natås sin side. Til den subsidiære del av saken - tilleggsavgift - ble det i 2004 ikke reagert på selskapsmodellen. Natås har ikke vært uaktsom og vilkårene for tilleggsavgift er ikke oppqlt. Staten har ikke tapt penger på den løsningen som ble valgt. Det er vist til Rt og LB Uansett burde avgiften ha v& ettergitt, men det er hittil ikke komet svar på søknad om dette. Det er lagt ned slik påstand: 1. Klagenemda for merverdiavgift sine vedtak av oppheves. Subsidiært: Klagenemda for merverdiavgift sine vedtak av hva angår tilleggsavgift oppheves. 2. Staten dømmes til å betale saksøkerne sine omkostninger for tingrett og lagmannsrett tillagt lovens forsinkelsesrente fia forkynmng av dommen og fiem til betaling finner sted. Ankemotparten vladvokat Erik Bratterud har sarnrnenfatningsvis anført:

5 Tingrettens dom er riktig. Retten har gitt en korrekt beskrivelse av faktum, og saken står i samme stilling som for tingretten. Vedtakene om etterberegning av merverdiavgift er gyldige idet vilkårene etter merverdiavgiftsloven 8 55 første ledd nr. 2 er oppmlt. Registreringsforholdet er avgjørende. Det vil ikke være rom for rimelighetsskjønn i et tilfelle som dette. Reglene om frivillig registrering av utleievirksomhet for fast eiendom, herunder vilkåret om "ubrutt kjede", er vel kjent. Man har et valg, og benyttes ikke retten til registrering, må konsekvensen bli at forholdet står utenfor ordningen med de avgiftsmessige konsekvenser dette medfører. Anslagsvis halvparten av aktuelle foretak unnlater dessuten å benytte seg av registreringsordningen. Av avgjørelsen i Rt fi-emgår det at avgiftsmyndighetene har et skjønn, men i en sak som dette gis det ikke rom for anvendelse av skjønn, Det er her ikke tale om en formalfeil eller feil av mindre betydning. Norsk Papirindustri var et mellomledd som ikke ble registrert. Ledelsen var den samme i alle tre selskapene. Natås satt i styret for Perseus og Norsk Papirindustri, og han var daglig leder i Nerva. Å foreta etterberegning etter mvl. g 55 vil være i kjerneområdet for bestemmelsen. Rettelsen skal foretas. Det foreligger ikke unnskyldelig rettsvillfarelse hos de ankende parter. Ledelsen i samtlige selskaper må bebreides for uaktsomt ikke å kjenne regelverket godt nok. Forskrift nr er et sentralt regelverk som riktig nok kom i 2002, men som var en videreføring av tidligere forskrift. Kunnskap om "ubrutt kjede" er ikke utilgjengelig, og det er ikke rom for tohingstvil. Perseus ble gjort kjent med regelverket i forbindelse med kontrollen i 2004, og Natås var en sentral person i alle selskapene. De tre selskapene er egne rettssubjelter, også i avgiftsmessig sammenheng. Vedtakene er ikke ugyldige som følge av myndighetsmisbruk. De er ikke begrunnet i å ramme Natås, de er verken grovt urimelige eller vilkårlige, eller ugyldige som følge av brudd på opplysningsplikt. Vedtakene er heller ikke usaklige. Når det hevdes fi-a ankende parter at andre selskaper i samme posisjon har unngått etterberegning, er dette ukjent for Staten. Vedtakene endrer ikke de berørte selskapenes rettsstilling på noen avgjørende måte. Etterberegning er foretatt på grunnlag av tall fra selskapenes egne regnskaper. Avtalen mellom Norsk Papirindustri og Nerva var ukjent for avgiftsmyndighetene. Ankende parter er å klandre for ikke å ha foretatt tilleggsregistrering av Norsk Papirindustri. Vedtakene om tilleggsavgift er gyldige i det vilkårene i mvl.!j 73 er oppfylt. Reglene er overtrådt av alle tre selskapene. På grunnlag av uriktige omsetningsoppgaver - som følge av at Norsk Papirindustri ikke har foretatt tilleggsregistrering - er staten påført et

6 avgiftstap. At det ikke hadde oppstått tap hvis Norsk Papirindustri hadde registrert seg, er ikke avgjørende. Det kreves uaktsomhet, og dette kravet er oppfylt, Eventuell rettsvillfarelse er ikke unnskyldelig og medfører ikke ugyldighet. Det er ikke grunnlag for å unnlate tilleggsavgift ut fra et "inn/ut" synspunkt. Dette kan eventuelt gjøres hvis det er unnlatt å beregne avgift hvor en kjøper ville hatt fiadragsrett, noe som ikke er tilfelle her. Det er heller ikke berettiget tvil om forståelsen av regelverket, eller andre feil som ikke bør få konsekvens i form av tilleggsavgift, eksempelvis tastefeil. Det er lagt ned slik påstand: 1. Anken forkastes. 2. Staten tilkjennes sakskostnader for lagmannsretten. Lagmannsretten skal bemerke: Merverdiavgiftsloven (j 55 første ledd lyder slik: "Beregningsgrunnlaget for utgående avgift og beløpet for inngående avgift kan fastsettes ved skjønn når: 1. Omsetningsoppgave ikke er innkommet. Oppgave som kommer inn etter at vedtak om skjønn er truffet, anses ikke innkommet i henhold til denne bestemmelse. 2. Mottatt omsetningsoppgave finnes å være uriktig eller ufullstendig eller bygge på regnskap som finnes ikke være ført i samsvar med gjeldende regnskapslovgivning. 3. Noen er blitt registrert i avgiftsmanntallet eller blitt stående registrert uten å Qlle vilkårene for registrering og staten derved er påført avgiftstap." Lovgrunnlaget for tilleggsregistrering er mvl. (j 28 a, jf. Forskrift (nr 117) om invillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven. Forskriftens (j 1 lyder slik: "Den som leier ut bygg eller anlegg som brukes i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven, kan etter søknad til skattekontoret registreres i merverdiavgiftsmanntallet etter estemmelsene i kap. VI1 i merverdiavgiftsloven og på vilkår som er nevnt i denne forskriften. Det samme gjelder 1. kommuner og Qlkeskommuner med kommunal og Qlkeskommunal virksomhet der øverste myndighet er kommunestyret, Qlkestinget eller annet styre eller råd i henhold til kommuneloven eller kommunal særlovgivning 2. interkommunale og interqlkeskommunale sammenslutninger organisert etter kommuneloven eller etter kommunal særlovgivning. Registreringen omfatter arealer hvor brukeren ville hatt fiadragsrett for inngående merverdiavgift eller ville hatt rett til kompensasjon for merverdiavgift etter lov av 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv. dersom denne hadde eid bygget eller anlegget.

7 Det må foreligge en ubrutt kjede av fnvillig registrerte mellom utleier og den som bruker arealene i registrert virksomhet." Til spørsmålet om etterberegning gir mvl. 55 hjemmel for å anvende skjønn når det foreligger en uriktig eller ufullstendig omsetningsoppgave, jf. første ledd nr. 2. Etterberegningen for samtlige tre selskaper er basert på at det mellomliggende selskap, Norsk Papirindustri, ikke er frivillig registrert for utleie av fast eiendom, og omsetningsoppgavene blir dermed feil for samtlige selskaper. Det heter i avgjørelsen i Rt ( ): " I prosedyren for Høyesterett har begge parter bygget på at Magenemndas vedtak er hjemlet i denne bestemmelsen. De har også bygget på at uttrykket "fastsettes ved skjønn" omfatter rettelser som består i å utelate enkeltposter med kjente beløp. Dette er i samsvar med lovforarbeidene, jf Ot.prp.m.17 ( ) side 61. Det har videre vært uomtvistet mellom partene at ordet "kan" innebærer at avgiftsmyndigheten har en handlefrihet med hensyn til om rettelse bør foretas og i tilfelle på hvilket tidspunkt. Fra statens side er det siste imidlertid uttalt med et visst forbehold. Det kan etter min mening reises spørsmål om bestemmelsen gir avgiftsmyndigheten noen slik handlefrihet, utover det som måtte være begrunnet i rent praktiske hensyn i tilfelle hvor det foreligger feil av mindre betydning. Uttrykket "kan fastsettes ved skjønn" tar neppe sikte på å gi hjemmel for dette. Uttrykket omhandler i første rekke avgiftsmyndighetens adgang til å fastsette beløp på et bevismessig gdag som er usikkert. Avgiftsbeløp kan da fastsettes skjønnsmessig. Når det derimot gjelder utelatelse av poster som det ikke er hjemlet fradragsrett for, må utgangspunktet være at rettelse skal foretas. I omsetningsoppgaver som en avgiftspliktig skal sende avgiftsmyndigheten på skjema fastsatt av departementet, jf me~erdiavgiftsloven 5 29, skal den avgiftspliktige medta korreksjoner av poster som er ført feil i tidligere oppgaver, dvs rette feil av eget tiltak. Det er nærliggende å forstå systemet slik at også avgiftsmyndigheten skal rette slike feil som det er tale om her. Slik saken ligger an for Høyesterett, fmer jeg likevel ikke grunn til å gå nærmere inn på spørsmålet om avgiftsmyndigheten har noen handlefrihet med hensyn til å rette uriktige oppgaver." Forskrift nr. 117 gir en valgmulighet for fnvillig registrering. Når registrering foretas, vil dette f% andre avgiftsmessige konsekvenser enn om man velger ikke å benytte seg av ordningen. Ut fia denne synsvinkel, og det siterte fia nevnte høyesterettsdom, er det etter lagmannsrettens mening ikke rom for å anvende skjønn til fordel for den som har valgt ikke å benytte seg av ordningen. Det er ikke kun tale om et mindre formelt brudd på bestemmelsene, eller spørsmål om å rette feil av mindre betydning. For skjønnsfastsettelse av beregningsgrunnlaget kreves det videre at "..kjøperen har vazrt klar over eller har utvist kvalifisert uaktsomhet med hensyn til selgerens manglende rett til å oppkreve avgiftjj, jf. RT (63), og Rt , hvor det heter på side 276: "Spørsmålet blir etter dette om det er hjemmel for å etterberegne inngående avgift med samme beløp som BGA uriktig har ført til fradrag, jf. me~erdiavgiftsloven fj 55 første ledd nr. 2. Fradragsretten etter lovens fj 21 for inngående avgift må ta sikte på beløp som oppfyller de materielle kriteriene for avgift. Etterberegning kan dermed som utgangspunkt skje når det ikke var adgang til å kreve fradrag for inngående avgift. Staten har imidlertid akseptert at adgangen til å foreta etterberegning i avgiftspraksis har blitt begrenset til tilfeller hvor kjøperen var Mar over eller utviste kvalifisert uaktsomhet med hensyn til selgerens manglende rett til å oppkreve avgift. Denne praksis er også omtalt i 0t.prp.n.r. 28 ( ) side 6-7 i relasjon til et ikke vedtatt forslag om å pålegge selgeren å påføre fakturaen sitt registreringsnummer i avgiftsmanntallet. "

8 Natås var som nevnt en sentral person i alle tre selskapene, og forutsettes derfor etter lagmannsrettens syn å ha hatt en slik oversikt og innsikt at det må bebreides selskapene som kvalifisert uaktsomt at det ble beregnet merverdiavgift som om Norsk Papirindustri hadde vært tilleggsregistrert. Natås var vel kjent med bokettersynet i 2004, og da ville det vært nærliggende å f% avklart hvorvidt det måtte foretas tilleggsregistrering også for Norsk Papirindustris vedkommende. Lagmannsretten kan ikke se at vedtakene innebærer noe myndighetsmisbruk, eller at de er urimelige eller vilkårlige. Etterberegningen er basert på selskapenes egne regnskapstall og utløst av at Norsk Papirindustri ikke har foretatt frivillig registrering. Ankende parter har ikke lagt fkem dokumentasjon på at andre selskaper i samme situasjon har unngått etterberegning. Lagmannsretten kan videre ikke se at det foreligger unnskyldelig rettsvillfarelse. Det skal etter juridisk teori og rettspraksis meget til for at en slik innsigelse skal føre frem, og uansett må det bebreides den berørte part som uaktsomt ikke å kjenne til gjeldende regelverk på det område vedkommende driver sin virksomhet. Forskrift nr er ikke vanskelig tilgjengelig, og bestemmelsen ble dertil aktualisert ved bokettersynet i At spørsmålet om frivillig registrering da ikke ble vurdert for Norsk Papirindustri, anser lagmannsretten som uaktsomt. Det vises til RG hvor går i vurderingen av om "Saken dreier seg om sentrale bestemmelser innenfor avgiftsretten, av stor betydning for en rekke avgiftspliktige. Det er således tale om sentrale lovbestemmelser. Hotellet driver en betydelig virksomhet, og har tilgang til og har benyttet profesjonelle rådgivere. Situasjonen var således klart forskjellig fra de tilfelle hvor rettsvillfarelse har ført vært ansett som unnslcyldelig. Gjennomgående dreier det seg om saker om nokså spesielle regelsett og med en privat skadelidende part som det av ulike grunner kan oppfattes som støtende eller urimelig far sitt krav tapt gjennom foreldelse." Når det avslutningsvis gjelder spørsmålet om tilleggsavgift, heter det i mvl. C) 73: "Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven, og statskassen derved er eller h e vært unndratt avgift, kan utover avgift fastsatt etter $4 55 og 56 ilegges tilleggsavgift med inntil 100%." Det følger av sikker rett at domstolene både kan prøve om skyldkravet er oppfylt, og om statskassen er eller kunne ha vært undratt avgift. Når det gjelder det nærmere innholdet i disse to vilkårene i mvl. C) 73, har lagmannsrettens flertall i LB uttalt: "Vilkårene for ileggelse av tilleggsavgift er at selskapet «forsettlig eller uaktsomt» har overtrådt merverdiavgiftsloven eller forskrifter gitt i medhold av denne, og at statskassen på denne måten, jf merverdiavgiftsloven $ 73. kommet til for så vidt gjelder rettsanvendelsen, er det på det rene at selskapet har overtrådt forskrift 117. Det må videre anses klart at staten på denne måten ~~e ha vært» unndratt avgift. Flertallet legger i denne sammenheng til grunn at det avgjørende er om den avgiftspliktes handlemåte i seg selv er egnet til å unndra avgift, og ikke om selskapet i dette konkrete tilfellet var i en situasjon som gjør slik unndragelse mindre sannsynlig. For at avgift kunne ha vært unndratt, er det tilstrekkelig at det er sendt inn en uriktig avgifisoppgave. Flertallet understreker i denne sammenheng at den er enig med

9 fyikesskattekontoret i at det her ikke bare er tale om en uriktig penodisering av.fradraget. På det tidspunkt fiadrag ble krevd, forelå ikke de materielle viikårene for fiadragsrett. Det avgjørende blir dermed om selskapet kan sies å ha utvist uaktsomhet i denne sammenheng. Flertallet legger til grunn at aktsomhetsnormen i disse tilfellene er streng. Plikten til å levere korrekte omsetningsoppgaver er helt sentral for næringsdrivende som driver avgiftspliktig virksomhet. Det er en grunnieggende plikt for disse næringsdrivende å sette seg inn i det regelverk som gjelder for avgiftsplikten på sitt område. Dette gjelder selvsagt også de næringsdrivende som frivillig har registrert seg i avgiftsmanntallet." Lagmannsretten slutter seg til denne rettsoppfatningen. Til vilkåret om at statskassen "er eller kunne ha vært unndratt avgift", bemerkes at staten - basert på den omstendighet at Norsk Papirindustri ikke var registrert - ble påført et tap. For dette spørsmålets vedkommende kan det ikke tillegges vekt at dersom Norsk Papirindustri hadde vært registrert, ville de ankende parter hatt fulle fradragsrettigheter. Når det så gjelder skyldvilkåret, nøyer lagmannsretten seg med å vise til at den, for spørsmålet om etterberegning etter mvl. fi 55, har lagt til grunn at de ankende parter har opptrådt kvalifisert uaktsomt. Denne konklusjonen må også legges til grunn for vurderingen av om vilkårene for tilleggsavgift er oppqlte. Det Galger videre av mvl. fi 73 at det "kan" ilegges tilleggsavgift. Den tradisjonelle oppfatning har vært at spmsrnålet om det skal ilegges tilleggsavgifi etter mvl. fi 73 ("kan"-vurderingen), og eventuelt med hvilken sats, har hørt inn under forvaltningens fiie skjønn, jf. Merverdiavgiftshåndboken, 5. utgave 2007 s Domstolene har med andre ord ikke hatt anledning til å overprøve disse sidene ved forvaltningens vedtak. Lagmannsretten legger for sin del til grunn at også "kan"-vurderingen i mvl. Ej 73 kan overprøves av domstolene, og dette begrunnes på følgende måte: myesterett har i en rekke nyere avgjørelser drøftet spørsmålet om hvordan tilleggsskatten forholder seg til det vern som følger av EMK artikkel 6 nr. 1 og EMK Protokoll 7 artikkel 4, og lagmannsretten nøyer seg her med å vise til Rt , Rt , Rt og Rt I Rt ble det i avsnitt 17 også lagt til grunn at tilleggsavgift etter mvl. fi 73 var å regne som straff etter EMK Protokoll 7 artikkel 4: "Det første spørsmålet er om vedtak om tilleggsavgifi etter merverdiavgiftsloven 5 73 er straff etter EMK Protokoll 7 artikkel 4. Om dette foreligger det ingen uenighet mellom partene, og jeg h e r det klart at det ikke er grunn til å behandle tilleggsavgifi etter merverdiavgiftsloven forskjellig fia tilleggsskatt som ilegges etter ligningsloven. Høyesterett har i flere plenumsavgjørelser lagt til gmm at tilleggsskatt er straff både i forhold til EMK artikkel 6 nr. 1 og i forhold til Protokoll 7 artikkel 4, jf. blant annet plenumsavgjørelsene i Rt og Rt (forbyd tilleggsskatt), og Rt (ordinær tilleggsskatt). Det er langt på vei de samme hensyn som ligger til grunn for ileggelse av henholdsvis tilleggsskatt og tilleggsavgift, og også tilleggsavgift vil gjennomgående være en inngripende sanksjon som rammer hardt økonomisk, slik også vår sak er et eksempel på. Det forhold at tilleggsavgift ikke klassifiseres som straff etter intern norsk rett, er ikke avgjørende." I denne saken hadde fylkesskattekontoret ilagt 50 prosent tilleggsavgift, men det er etter lagmannsrettens oppfatning ikke holdepunkter i dommen for å mene at bare tilleggsavgifi ilagt med grunnlag i høyere prosentsatser, skal regnes som straff etter EMK. I-Inryesterett uttaler helt generelt at det ikke er noen grunn til å behandle tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven forskjellig fra tilleggsskatt som ilegges etter ligningsloven, siden hensynene bak begge sanksjoner langt på vei er de samme.

10 I Rt kom Høyesterett til at ordinær tilleggsskatt på inntil 30 prosent var å regne som straff etter EMK artikkel 6 nr. 1. I MVA-kommentaren, 3. utgave 2005 fiernholder Ole Gjems-Onstad og Tor S. Kildal på s. 609 at det "er uavklart i hvilken grad all ordinær tilleggsskatt kan anses som straff', og at "[hlvor skillet skal settes mellom den [tilleggsavgifts]sats som skal være straff etter EMK og den som ikke er det, synes vanskelig". Mvl skiller ikke mellom ordinær og forhøyet tilleggsavgift, men satsen går fi-a prosent uten nærmere differensiering. Denne forskjellen fra systemet med tilleggsskatt er likevel marginal, siden det i ligningsloven 10-4 nr. 2 og 3 -på nærmere vilkår - åpnes for en betydelig differensiering også av de prosentsatsene som er fastsatt i ligningsloven g 10-4 nr. 1. Forvaltningens vurdering her kan overprsves av domstolene. I merverdiavgiftsloven av 19. juni 2009 reguleres adgangen til å ilegge tilleggsavgift av Cj Denne loven har ennå ikke trådt i kraft, med det fremgår av forarbeidene til loven at rettstilstanden etter mvl. Cj 73 skal viderefares, jf. merknadene til Cj 21-3 i 0t.prp. nr. 76 ( ). Om domstolenes prøvelsesrett etter den nye loven uttaler Ole Gjems-Onstad og Tor S. Kildal i Lærebok i merverdiavgift: Merverdiavgiftsloven 2009, Oslo 2009 s. 268 følgende: "Domstolene har full prøvelsesrett for så vidt gjelder vilkårene for å ilegge tilleggsavgift. Dette er et rettsanvendelsesskjønn. Derimot må størrelsen på tilleggsavgiften anses som et fritt skjønn." Om domstolene kan overprøve spørsmålet om det skal ilegges tilleggsavgift ("kan"- vurderingen), er ikke eksplisitt kommentert av Gjems-Onstad og Kildal. Lagmannsretten finner for dette spørsmålets vedkommende grunn til å vise til Merverdiavgiftshåndboken, 5. utgave 2007 hvor det på s med henvisning til den ovenfor nevnte praksis fra Høyesterett om tilleggsskatt og tilleggsavgift - fremholdes at det etter disse avgjørelsene: "... vanskelig Fan] tenkes at det vil bli akseptert begrensninger i domstolenes kompetanse ved overprøving av vedtak om tilleggsavgift." Dette standpunktet synes å ha de beste grunner for seg. Lagmannsretten har vanskelig for å se at domstolskontrollen med ileggelse av tilleggsavgift bør være vesentlig mindre inngående enn domstolskontrollen med ileggelse av tilleggsskatt. For ordens skyld nevnes at ligningsloven Cj 10-2 nr. 1 slår fast at skatteyteren "skal" ilegges tilleggsskatt dersom de øvrige vilkår for slik ileggelse er oppfylt. Til sist nevnes at det etter lagmannsrettens oppfatning heller ikke er holdepunkter for at y'kan'7-vurderingen i mvl. Cj 73 er ment å skulle ha et innhold som taler imot domstolskontroll. Lagmannsretten har vanskelig for å se at forvaltningen har bedre forutsetninger enn domstolene til å foreta en slik vurdering. Se nærmere om denne vurderingen straks nedenfor. Lagmannsretten har på dette grunnlag kommet til at domstolene'kan overprøve "kan"- vurderingen i mvl. 73.

11 Et sentralt utgangspunkt for lagmannsretten er at tilleggsavgiften - som tilleggsskatten -har et pønalt formål. Og selv om lagmannsretten har kommet til at de ankende parter har handlet med tilstrekkelig grad av skyld, er det ikke dermed sagt at det også bør reageres med tilleggsavgift for overtredelsene. Det vises her til Merverdiavgiftshåndboken, 5. utgave 2007, hvor det på s. 732 fremkommer: "Det må likevel vurderes konkret i den enkelte sak om uaktsomheten er så vidt klanderverdig at en påminnelse i form av tilleggsavgift er på sin plass." I denne sak synes det klart at den valgte selskapskonstruksjonen ikke var motivert av et ønske om å kunne foreta uberettigede fradrag. Norsk Papirindusti hadde utelukkende en fremleiefunksjon av lokaler som Perseus tidligere hadde leid ut direkte til Nerva. Det nye arrangementet var etter det opplyste en direkte følge av at banken, i forbindelse med finansiering av en trykkerimaskin som Norsk Papirindustri skulle leie ut til Nerva, ønsket sikkerhet i leiekontrakten for produksjonslokalene. Av denne grunn ble det til erstatning for leiekontrakten mellom Perseus og Nerva opprettet kontrakt mellom Perseus og Norsk Papirindustri, og mellom sistnevnte selskap og Nerva. Som allerede nevnt ovenfor, kan det for spørsmålet om vilkåret "er eller kunne ha v& unndratt avgift" er oppqlt, ikke tillegges vekt at dersom Norsk Papirindustri hadde vært registrert, ville de ankende parter hatt fulle Gadragsrettigheter. Lagmannsretten er derimot av den oppfatning at dette forholdet kan vektlegges i,'kan''-vurderingen under mvl. g 73. Det er utvilsomt at de ankende parter ville hatt fradragsrett dersom kjeden mellom selskapene ikke hadde vært brutt, noe som etter lagmannsrettens vurdering klart trekker i retning av at tilleggsavgiften ikke er på sin plass. De såkalte "inn/ut-tilfellene" har også blitt vurdert som mindre alvorlige av skattemyndighetene selv, noe som fremgår av Skattedirektoratets interne retningslinjer av 12. oktober 1987, jf. Merverdiavgiftshåndboken, 5. utgave 2007 s At Finansdepartementet i en klagesak Ga Sivilombudsmannen om tilleggsavgift etter tolloven $69 fastholdt tilleggsavgiften, men nedsatte denne til 5 prosent, trekker i sarnme retning. Til sist bemerkes at det i vedtaksbrevene om etterberegning av merverdiavgift og ileggelse av tilleggsavgift datert , heller ikke er holdepunkter for at Qlkesskattekontoret har foretatt en selvstendig vurdering av' "kan"-vilkåret i mvl. Cj 73 for noen av de ankende parters vedkommende. Lagmannsretten finner således at vedtakene om tilleggsavgift må oppheves for samtlige tre ankende parter, men at anken for øvrig blir å forkaste. Vedrørende sakskostnadsspørsmålet har Staten, selv om anken har ført frem for tilleggsavgiften, %tt medhold i det vesentlige. Med henvisning til tvl første og annet ledd må ankende parter dømmes til å erstatte Statens sakskostnader for lagmannsretten idet ingen av unntakene i tredje ledd kan komme til anvendelse. Staten oppgir sakskostnadskravet til kr , hvorav salær utgjør kr Lagmannsretten finner kostnadene rimelige og mdvendige, jf. tvl Dommen er enstemmig.

12 1. Klagenemnda for merverdiavgift sine vedtak av oppheves for så vidt gjelder tilleggsavgift. For øvrig forkastes anken. 2. Perseus AS, Norsk Papirindusti AS og Nerva AS dømmes til in solidum å betale sakskostnader for lagmannsretten til Staten v1skatt Vest med kroner trettifiretusensekshundreogtjueåtte - innen 2 - to - uker etter at dommen er forkynt. Ørnulf Jacobsen Birger A. Stedal Bjørnar Borvik Rettledning om ankeadgangen vedlegges.

KMVA 8845 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8845 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8845 Klager AS Ingress: KMVA 8845. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 30. oktober 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilleggsavgift,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. til prøve) til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. til prøve) til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. oktober 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-1948-A, (sak nr. 2017/237), sivil sak, anke over dom, I. SPG Ole Deviks vei AS (advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen til prøve)

Detaljer

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav meldinger SKD 14/11, 28. november 2011 Rettsavdelingen, avgift Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav Skattedirektoratet behandler i denne meldingen ettergivelse og nedsettelse av renter beregnet

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g :

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g : Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g : Selskapets

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i HR-2013-01028-U, (sak nr. 2013/565), sivil sak, anke over kjennelse: Opplysningsvesenets

Detaljer

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003.

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. KLAGESAK Nr. 5036 Ingress: Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. Klagen gjelder etterberegnet merverdi- og investeringsavgift i medhold av merverdiavgiftsloven 55 første ledd nr.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas) NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00301-A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g:

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g: TVP-SAB/ack Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den reg nr. i sak nr 3071 vedrørende Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Klageren,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i HR-2014-01530-U, (sak nr. 2014/1193), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda avviste saken.

Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda avviste saken. KMVA 8124 B Klager DA Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 22.12.2014 / 17.09.2015 Klagenemnda avviste saken. Saken gjelder: Krav om dekning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i HR-2016-2480-U, (sak nr. 2016/2089), sivil sak, anke over dom: Jon Eilif Orrem

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i HR-2011-01735-U, (sak nr. 2011/1354), sivil sak, anke over kjennelse: Arild

Detaljer

KLAGESAK NR A AS. Ingress: Klagenemndas avgjørelse i møte 29. mai 2006 i klagesak nr vedrørende A AS. Tilleggsavgift

KLAGESAK NR A AS. Ingress: Klagenemndas avgjørelse i møte 29. mai 2006 i klagesak nr vedrørende A AS. Tilleggsavgift KLAGESAK NR. 5638 A AS Ingress: Klagenemndas avgjørelse i møte 29. mai 2006 i klagesak nr. 5638 vedrørende A AS. Saken reiser spørsmål om ilagte renter og tilleggsavgift for et selskap som var uriktig

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i HR-2011-00979-U, (sak nr. 2011/739), sivil sak, anke over kjennelse: Bergen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

KMVA 8745 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. desember Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8745 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. desember Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8745 Klager AS Ingress: KMVA 8745. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. desember 2015 - Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 17. august 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00191-A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i HR-2014-00467-U, (sak nr. 2014/212), straffesak, anke over beslutning: I. A AS

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: 02.12.2009 Saksnr.: Dommere: 09-1 72806ASK-BORG104 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Petter Chr. Sogn Jargen F. Brunsvig Espen Bergh Ankende part Anne-Karina Hyggen Amland Ankernotpart

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i HR-2016-01587-U, (sak nr. 2016/1266), sivil sak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i HR-2014-02165-U, (sak nr. 2014/1729), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Skattedirektoratet har den 10. januar 2012 fastsatt retningslinjer for behandling av saker der det kan ilegges tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven 21-3.

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. september 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-1851-A, (sak nr. 2017/484), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) mot Skårer

Detaljer

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1)

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1) KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS Ingress: Kl nr 4181. Klagenemndas avgjørelse av 12. mars 2001. Klagers vederlagsfrie utleie av erstatningsbiler til kjøpere av bil eller reparasjonstjenester, skal avgiftsberegnes

Detaljer

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73 KLAGESAK NR 3661 Ingress: Kl nr 3661. Klagenemndas avgjørelse av 18. desember 1997 Etterberegnet utgående merverdiavgift for utlån av erstatningsbiler til verkstedskunder og bilkjøpere. Etterberegningen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/662), sivil sak, anke over dom, v/advokat Henrik E. Kolderup til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/662), sivil sak, anke over dom, v/advokat Henrik E. Kolderup til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 30. september 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01634-A, (sak nr. 2010/662), sivil sak, anke over dom, Bryggeriparken AS (advokat Ivan Skjæveland) mot Staten v/skattedirektoratet

Detaljer

STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM. 07.11.2014 i Stavanger tingrett, Tingrettsdommer Rune Høgberg. mot. Johannes Lunde

STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM. 07.11.2014 i Stavanger tingrett, Tingrettsdommer Rune Høgberg. mot. Johannes Lunde STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 07.11.2014 i Stavanger tingrett, 14-109385TVI-STAV Tingrettsdommer Rune Høgberg Erstatningskrav Måsen Eiendom AS Konkursbo Norsk Båtsenter

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i HR-2011-01169-U, (sak nr. 2011/753), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-00143-U, (sak nr. 2011/1859), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 18. mai 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08. tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08. tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08 tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen Legalitetskontroll av foreningsrettslig vedtak og

Detaljer

KMVA 8527 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8527 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8527 Klager AS Ingress: KMVA 8527. Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 24. oktober 2014 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Klage over

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett Borgarting lagmannsrett INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Kjennelse DATO: 2008-04-03 PUBLISERT: LB-2008-37979 STIKKORD: Advarsel på internett mot selskap, ikke sikringsgrunn. SAMMENDRAG: På en hjemmeside

Detaljer

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT HÅLOGALAND LAGMANNSRETT BESLUTNING OG KJENNELSE Avsagt: 21.09.2017 Saksnr.: Dommere: 17-124909ASD-HALO Lagdommer Lagmann Lagdommer Henriette Nazarian Dag Nafstad Synnøve Nordnes Ankende part Ankemotpart

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i NORGES HØYESTERETT Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i HR-2013-02419-U, (sak nr. 2013/2093), sivil sak, anke over kjennelse: A AS A

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i HR-2012-00752-U, (sak nr. 2012/575), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/982), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/982), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 9. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02033-A, (sak nr. 2015/982), straffesak, anke over dom, A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

KMVA 8548 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8548 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8548 Klager AS Ingress: KMVA 8548. Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 12. januar 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000)

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) Page 1 of 5 HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2000-08-31 DOKNR/PUBLISERT: HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) STIKKORD: Panterett. Salgspant. SAMMENDRAG: Tinglyst

Detaljer

KMVA 8762 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8762 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8762 Klager AS Ingress: KMVA 8762. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 13. juli 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen Saken gjelder:

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g:

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g: Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende reg nr - A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Virksomhet:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i HR-2012-02033-U, (sak nr. 2012/1743), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde) NORGES HØYESTERETT Den 2. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, A v/verge B (advokat Øystein Hus til prøve) mot C (advokat Inger Marie Sunde)

Detaljer

KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager. Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget

KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager. Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget Klagenemndas avgjørelse av 20. november 1996 Bransje: Detaljhandel med utleie av radio,

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 18.11.2011 i Oslo tingrett 11-162476TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen Saken gjelder: Kontrollavgift Erik Halfdan Vasquez Pedersen mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 13. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i HR-2013-01965-U, (sak nr. 2013/1195), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Utskriftsdato: 5.12.2017 12:26:55 Status: Gjeldende Dato: 12.12.2006 Nummer: HR-2006-2086-U Utgiver: Høyesterett Dokumenttype: Kjennelse Innholdsfortegnelse Tvangsfullbyrdelse.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i HR-2013-00567-U, (sak nr. 2013/254), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. april 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Indreberg og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. april 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Indreberg og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 19. april 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Indreberg og Falkanger i HR-2013-00841-U, (sak nr. 2013/490), sivil sak, anke over kjennelse: A

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i HR-2011-01941-U, (sak nr. 2011/1570), sivil sak, anke over kjennelse: Dagfinn

Detaljer

KMVA 8677 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8677 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8677 Klager AS Ingress: KMVA 8677. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 5. mai 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Tilleggsavgift

Detaljer

KMVA 8878 Klager ENK. Ingress: KMVA Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8878 Klager ENK. Ingress: KMVA Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8878 Klager ENK Ingress: KMVA 8878. Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 29. oktober 2015 Saken gjelder: 20 % tilleggsavgift vedrørende urettmessig

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i HR-2017-1653-U, (sak nr. 2017/858) og (sak nr. 2017/1464), sivil sak, anke

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: 24.10.2014 Saksnr.: Dommere: 14-1 66550ASK-BORG104 Vincent Galtung Anne Ellen Fossum Anne Austba Ankende part Anne-Karina Hyggen Amland Ankemotpart Advokatiirmaet Torkildsen

Detaljer

KMVA 8949 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager, organisasjonsnr. xxx xxx xxx.

KMVA 8949 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager, organisasjonsnr. xxx xxx xxx. KMVA 8949 Klager Ingress: KMVA 8949. Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager, organisasjonsnr. xxx xxx xxx. Klagedato: 18. desember 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilbakeføring

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i HR-2011-02309-U, (sak nr. 2011/1717), sivil sak, anke over kjennelse: Hands

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) (bistandsadvokat Harald Stabell)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) (bistandsadvokat Harald Stabell) NORGES HØYESTERETT Den 10. november 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-02098-A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet B (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 7. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Tønder i

NORGES HØYESTERETT. Den 7. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Tønder i NORGES HØYESTERETT Den 7. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Tønder i HR-2011-02062-U, (sak nr. 2011/1686), sivil sak, anke over kjennelse: Eidsvoll

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00581-A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, A (advokat Erik Keiserud) mot B (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01202-A, (sak nr. 2014/2256), sivil sak, anke over dom, (advokat Finn Backer-Grøndahl) Kolderup)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01202-A, (sak nr. 2014/2256), sivil sak, anke over dom, (advokat Finn Backer-Grøndahl) Kolderup) NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01202-A, (sak nr. 2014/2256), sivil sak, anke over dom, Telenor ASA (advokat Finn Backer-Grøndahl) mot Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, (advokat Kjetil Krokeide) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, (advokat Kjetil Krokeide) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. oktober 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Egil Volledal) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

HR U Rt

HR U Rt HR-2011-2062-U Rt-2011-1424 INSTANS: DATO: 2011-11-07 Norges Høyesteretts ankeutvalg Kjennelse. DOKNR/PUBLISERT: HR-2011-2062-U Rt-2011-1424 STIKKORD: SAMMENDRAG: Ekspropriasjon. Anken gjaldt spørsmålet

Detaljer

HAR DU KREVD REFUNDERT 25% AV ALLE DINE ADVOKAT HONORAR!

HAR DU KREVD REFUNDERT 25% AV ALLE DINE ADVOKAT HONORAR! HAR DU KREVD REFUNDERT 25% AV ALLE DINE ADVOKAT HONORAR! Har ditt firma i løpet av de siste årene måttet bruke advokat for å bistå deg i skatte- eller avgiftssaker? Da har du sikkert betalt dine advokat

Detaljer

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.:

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.: MOTTATT tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT _:,gl~i~13!#) ~ Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, 14-072088TVA-NHER Tingrettsdommer Morten Berg Klage i sak vedrørende besittelsestakeise

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00769-A, (sak nr. 2011/1668), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00769-A, (sak nr. 2011/1668), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. april 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00769-A, (sak nr. 2011/1668), sivil sak, anke over dom, Riska Fjordcruise AS (advokat Morten Fotland til prøve) mot Staten v/skatt vest

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/431), straffesak, anke over dom, (kommuneadvokat Ivar Otto Myhre) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/431), straffesak, anke over dom, (kommuneadvokat Ivar Otto Myhre) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. mai 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00867-A, (sak nr. 2008/431), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Kjetil Omholt) mot X kommune

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i HR-2013-01663-U, (sak nr. 2013/1162), sivil sak, anke over dom: Skien Papirindustri

Detaljer

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen 1 AGENDA Lovendringer (10 min) Frivillig registrering

Detaljer

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34 Klagesak nr. 5047 Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Saken gjelder fylkesskattekontorets etterberegning av utgående avgift som følge av at klager ikke hadde beregnet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 27.03.2012 i Borgarting lagmannsrett, 12-046467SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Anne Magnus Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Ankende

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Randulf Schumann Hansen til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Randulf Schumann Hansen til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 31. mai 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-01144-A, (sak nr. 2013/72), sivil sak, anke over dom, A (advokat Randulf Schumann Hansen til prøve) mot B (advokat Arve Opdahl) S T E

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01252-A, (sak nr. 2012/2087), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01252-A, (sak nr. 2012/2087), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. juni 2013 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2013-01252-A, (sak nr. 2012/2087), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Karl Otto Thorheim

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i HR-2012-00031-U, (sak nr. 2011/1890), sivil sak, anke over kjennelse: Stiftelsen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i HR-2015-00800-U, (sak nr. 2015/689), straffesak, anke over beslutning: A (advokat

Detaljer

TILLEGGSAVGIFT ETTER MERVERDIAVGIFTSLOVEN 21-3 (1) FØRSTE PUNKTUM.

TILLEGGSAVGIFT ETTER MERVERDIAVGIFTSLOVEN 21-3 (1) FØRSTE PUNKTUM. TILLEGGSAVGIFT ETTER MERVERDIAVGIFTSLOVEN 21-3 (1) FØRSTE PUNKTUM. Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 692 Leveringsfrist: Til sammen 16 460 ord 23.04.2012 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Finansdepartementet, Høringsnotat. Forslag til endringer i ligningsloven. \\fil1\brukere$\hkt\høringsnotat_mt_2011_

Finansdepartementet, Høringsnotat. Forslag til endringer i ligningsloven. \\fil1\brukere$\hkt\høringsnotat_mt_2011_ Finansdepartementet, 16.12.2011 Høringsnotat Forslag til endringer i ligningsloven Side 0 \\fil1\brukere$\hkt\høringsnotat_mt_2011_16122011.docx Høringsnotat om lovendringer i ligningsloven 1. Innledning

Detaljer

KMVA 8649 KLAGER NUF. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager NUF, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8649 KLAGER NUF. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager NUF, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8649 KLAGER NUF Ingress: KMVA 8649. Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager NUF, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 13. mars 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Anmodning

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: 26.04.2012 Saksnr.: Dommere: 12-063457SAK-BORG/04 Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Anne Magnus Ankende parter fornærmede i straffesak mot Anders Behring

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 11. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Falkanger i HR-2012-01930-U, (sak nr. 2012/1599), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

FROSTATING LAGMANNSRETT

FROSTATING LAGMANNSRETT FROSTATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 18.08.2015 i Frostating Iagmannsrett 15-O61394ASK-FROS Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Sverre Erik Jebens Knut Røstum Roger Faanes Sandhaug AS

Detaljer

Ekstraordinær lagdommer. Ankende part Leif Haugo Advokat Tor Jacob Aabelvik. Ankemotpart Finansdepartementet Advokat Sin Kristin Kristiansen

Ekstraordinær lagdommer. Ankende part Leif Haugo Advokat Tor Jacob Aabelvik. Ankemotpart Finansdepartementet Advokat Sin Kristin Kristiansen S BORGARTING LAGMANNSRETT I.]~ Avsagt: 26.04.2006 Saksnr.: Dommere: 05-036995AS1-BORG/O1 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Tone Aasgaard Mette Jenssen Svein Dahl Ankende part Leif Haugo Advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: Saksnr.: 18.06.2009 i Borgarting lagmannsrett, 09-079526SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagmann Sveinung Koslung Fredrik Charlo Borchsenius

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 7. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Tønder og Bull i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 7. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Tønder og Bull i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 7. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Tønder og Bull i HR-2015-00028-U, (sak nr. 2014/2058), sivil sak, anke over dom: Staten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i HR-2013-00361-U, (sak nr. 2012/2111), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

KLAGESAK NR 6741 Klager. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Uforklarte innskudd på bankkonto

KLAGESAK NR 6741 Klager. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Uforklarte innskudd på bankkonto KLAGESAK NR 6741 Klager Ingress: Kl. nr. 6741. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering av 20.august 2010 vedrørende Klager org. nr xxx xxx xxx Saken gjelder: Enkeltpersonforetak Skjønnsfastettelse

Detaljer