GgTltATJING LAG. SlwI"BT. Dommer: Lagdommer Kst. lagdommer Lagdommer. Avsagt: 21,l i Gulating lagmannsrett, ASD-GU LAIAVD2. Saksnr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GgTltATJING LAG. SlwI"BT. Dommer: Lagdommer Kst. lagdommer Lagdommer. Avsagt: 21,l 0.2009 i Gulating lagmannsrett, 09-050203ASD-GU LAIAVD2. Saksnr."

Transkript

1 GgTltATJING LAG SlwI"BT Avsagt: 21,l i Gulating lagmannsrett, Saksnr.: ASD-GU LAIAVD2 Dommer: Lagdommer Kst. lagdommer Lagdommer Birger A. Stedal Bjørnar Borvik Ørnulf Jacobsen Ankende part Ankende part Ankende part An kemotpart Nor Grafisk Holding AS Norsk Papirindustri AS Perseus AS Staten vlskatteetaten Advokat Erik Johan Mjell Advokat Erik Johan Mjell Advokat Erik Johan Mjell Advokat Erik Bratterud Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 Saken gjelder prøving av vedtak om etterberegning av merverdiavgift og tilleggsavgift. I sak mellom Perseus AS m.fl. og Staten viskatt Vest avsa Bergen tingrett den 8. januar 2009 dom med slik domsslutning: 1. Staten ved Skatt Vest M ies. 2. Saksøkerne dømmes til en for alle og alle for en innen to uker fra dommens forkynnelse å betale saksomkostninger til Staten ved Skatt Vest med kr kroner tjuefiretusennihundre- med tillegg av den alminnelige morarente fra dagen etter forfall og til betaling skjer. Tingretten har gitt følgende beskrivelse av sakens bakgrunn: "Perseus AS (heretter Perseus) er eier av Gravdalsveien 3 i Bergen. Perseus leier eiendommen ut til Norsk Papirindustri AS (heretter Norsk Papirindustri). Norsk Papirindustri fiernleier eiendommen til Nor Grafisk AS (heretter Nor Grafisk). Nor Grafisk har senere endret navn til Nerva, men for enkelthets skyld benyttes selskapsnavnet Nor Grafisk. I lokalene drives trykkenvirksomhet. Samtlige tre aksjeselskap er på ordinært vis registrert i merverdiavgiftsmanntallet. Utleie av fast eiendom er ikke merverdiavgiftspliktig, jf. merverdiavgiftsloven 5 5a. Utleier har dermed ikke rett til å fakturere med merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven Leietaker har ikke rett til å fiadragsføre inngående avgift etter merverdiavgiftsloven Ij 2 1. I merverdiavgiftslovens Ej 28 a er det åpnet for at Finansdepartementet kan fastsette regler om at næringsdrivende som omsetter andre tjenester enn som nevnt i kap. IV kan registreres etter søknad. Slike regler er fastsatt i forskrift av nr. 573 (heretter Forskrift nr. 117). Perseus er fiiviilig registrert i merverdiavgiftsmanntallet i henhold til Forskrift nr. 117, fra og med femte termin Verken Norsk Papirindustri eller Nor Grafisk var på det aktuelle tidspunkt fiivillig registrert i merverdiavgiftsmanntallet. Den fattet fjdkesskattekontoret overfor Perseus vedtak om etterberegning av til sammen kr samt renter, jf. merverdiavgiftsloven 5 55 første ledd nr. 2. Det ble også ilagt 10 % tilleggsavgift. Vedtaket er begrunnet med at det ikke foreligger en ubrutt kjede frivillig registrerte mellom utleier og den som bruker arealene i registrert virksomhet, jf. Forskrift nr fjerde ledd. Perseus har dermed ikke rett til fradrag for inngående avgift på anskaffelser til bruk i utleievirksomheten. Samme dag fattet fj4kesskattekontoret overfor Norsk Papirindustri vedtak om etterberegning av merverdiavgift med kr samt renter, jf. merverdiavgiftsloven 5 55 første ledd nr. 2. Vedtaket er begrunnet i at Norsk Papirindustri ikke er fiivillig registrert i merverdiavgiftsmanntallet og at Norsk Papirindustri dermed ikke har fiadragsrett for inngående avgift knyttet til kostnader i forbindelse med utleie av lokalene. Fylkesskattekontoret har for øvrig bemerket at den merverdiavgift som Norsk Papirindustri uberettiget har fakturert, drevet inn og innbetalt til staten (til sammen kr ) skal innbetales, jf. merverdiavgiftsloven 5.44 tredje ledd.

3 Samme dag overfor Nor Grafisk vedtak om etterberegning av merverdiavgift med kr samt renter, jf. merverdiavgiftsloven 5 55 første ledd nr. 2. Vedtaket er begrunnet i at Norsk Papirindustri uberettiget har oppkrevd merverdiavgift, og at Norsk Grafisk ved Steinar Natås visste eller måtte forstå at avgiften var feilaktig oppkrevd. Samtlige vedtak er stadfestet av Magenemnda for merverdiavgift den Vedtaket er gjort med fire mot en stemmer." Advokat Erik Mjell tok deretter ut stevning på vegne av de tre berørte selskapene, og Bergen tingrett avsa den 8. januar 2009 dom som nevnt innledningsvis. I det følgende benevnes Nor Grafisk'AS som Nerva. Advokat Mjell har i rett tid inngitt anke på vegne av Perseus, Norsk Papirindustri og Nerva. Regjeringsadvokaten vladvokat Adele Matheson Mestad har gitt tilsvar på vegne av Staten v1skatt Vest. Gulating lagmannsrett avholdt ankeforhandling i Bergen den 17. september Advokat Mjell og Steinar Natås møtte på vegne av de ankende parter. For ankemotparten møtte advokat Erik Bratterud. Det ble gitt en partsforklaring og en vitneforklaring. Ankende parter vladvokat Mjell har sammenfatningsvis anført: Perseus er et rent eiendomsselskapet som eier produksjonslokaler i Gravdalsveien i Bergen. Lokalene er utleid til Nerva, som er en grafisk produksjonsbedrift. Norsk Papirindustri har leiet ut en trykkerimaskin til Nerva. Fordi maskinen ble lånefinansiert krevde banken pant i leierett, hvilket var bakgmrmen for at det ble opprettet leiekontrakt mellom Perseus og Norsk Papirindustri, som fiemleiet lokalene til Nerva. I dag er Norsk Papirindustri ute av leieforholdet, og Nerva faktureres direkte. Da fylkesskattekontoret foretok bokettersyn i 2004 var samtlige tre selskaper registrert i det ordinære merverdiavgiftsmanntallet. Det ble da påpekt at Perseus måtte registreres etter Forskrift nr for å kunne beregne merverdiavgift på leieforholdet. Slik registrering ble foretatt med virkning fia 5. termin Det ble ved bokettersynet ikke gitt noen informasjon om at også Norsk Papirindustri måtte registreres etter nevnte forskrift for at det kunne beregnes merverdiavgift på leieforholdet. Heller ikke har selskapenes regnskapsfører eller revisor påpekt manglende registrering av Norsk Papirindustri. Det offentlige er ikke blitt utsatt for noe reelt tap eller fare for tap. Saken er 100 % ryddig, intet har vært holdt skjult, og det er ikke noen tvil om leiearealenes størrelse. Det er tale om et juridisk tenkt tap som følge av at Norsk Papirindustri ikke er registrert etter Forskrift nr. 117, slik at det ikke foreligger en "ubrutt kjede", jf. fj 1 fjerde ledd i nevnte forskrift. Forskriften kom som en følge av at det på begynnelsen av inneværende tiår var uryddige forhold i eiendomsbransjen med til dels uoversiktlige leieforhold.

4 Mvl. Ej 55 er uriktig anvendt når det er foretatt skjønn og etterberegning for alle tre selskapene. Det er bare tale om en mindre feil når ikke Norsk Papirindustri sammen med Perseus ble registrert. Skjønnsadgangen er en "kan" - bestemmelse, og det er ikke slik at enhver formalfeil, som mindretallet i klagenemnda betegner som "et formelt brudd", skal få slike konsekvenser som her. Det er vist til Rt Som mindretallet i klagenemnda anfører koster denne feilen selskapene samlet kr En slik konsekvens av regelverket ligger langt utenfor hva lovgiver har ment med etterberegning etter mvl. Ej 55. Det foreligger myndighetsmisbnik. Natås har opplevd en nitidig kontroll fra avgiftsmyndighetene, og det vises i den sammenheng til kontrollen av selskapet Strandbu AS. Enkeltvis og samlet er vedtakene urimelige og vilkårlige. Andre selskaper i samme situasjon har unngått etterberegning. Dessuten har de ankende parter vært i unnskyldelig rettsvillfarelse. At det kreves en "ubrutt kjede" er en snever unntaksbestemmelse som ikke kan anses allrnent kjent. Ankende parter er enig i at alle næringsdrivende som foretar utleie av fast eiendom må kjenne Forskrift nr Det kan imidlertid ikke stilles det samme kunnskapskrav til den ansvarlige for Norsk Papirindustri, som helt passivt er mellomledd og fremleier fast eiendom. I 2004 var som nevnt avgiftsmyndighetene kjent med "trekanteny', og dermed funksjonen til Norsk Papirindustri. Det foreligger ikke uaktsomhet fra Natås sin side. Til den subsidiære del av saken - tilleggsavgift - ble det i 2004 ikke reagert på selskapsmodellen. Natås har ikke vært uaktsom og vilkårene for tilleggsavgift er ikke oppqlt. Staten har ikke tapt penger på den løsningen som ble valgt. Det er vist til Rt og LB Uansett burde avgiften ha v& ettergitt, men det er hittil ikke komet svar på søknad om dette. Det er lagt ned slik påstand: 1. Klagenemda for merverdiavgift sine vedtak av oppheves. Subsidiært: Klagenemda for merverdiavgift sine vedtak av hva angår tilleggsavgift oppheves. 2. Staten dømmes til å betale saksøkerne sine omkostninger for tingrett og lagmannsrett tillagt lovens forsinkelsesrente fia forkynmng av dommen og fiem til betaling finner sted. Ankemotparten vladvokat Erik Bratterud har sarnrnenfatningsvis anført:

5 Tingrettens dom er riktig. Retten har gitt en korrekt beskrivelse av faktum, og saken står i samme stilling som for tingretten. Vedtakene om etterberegning av merverdiavgift er gyldige idet vilkårene etter merverdiavgiftsloven 8 55 første ledd nr. 2 er oppmlt. Registreringsforholdet er avgjørende. Det vil ikke være rom for rimelighetsskjønn i et tilfelle som dette. Reglene om frivillig registrering av utleievirksomhet for fast eiendom, herunder vilkåret om "ubrutt kjede", er vel kjent. Man har et valg, og benyttes ikke retten til registrering, må konsekvensen bli at forholdet står utenfor ordningen med de avgiftsmessige konsekvenser dette medfører. Anslagsvis halvparten av aktuelle foretak unnlater dessuten å benytte seg av registreringsordningen. Av avgjørelsen i Rt fi-emgår det at avgiftsmyndighetene har et skjønn, men i en sak som dette gis det ikke rom for anvendelse av skjønn, Det er her ikke tale om en formalfeil eller feil av mindre betydning. Norsk Papirindustri var et mellomledd som ikke ble registrert. Ledelsen var den samme i alle tre selskapene. Natås satt i styret for Perseus og Norsk Papirindustri, og han var daglig leder i Nerva. Å foreta etterberegning etter mvl. g 55 vil være i kjerneområdet for bestemmelsen. Rettelsen skal foretas. Det foreligger ikke unnskyldelig rettsvillfarelse hos de ankende parter. Ledelsen i samtlige selskaper må bebreides for uaktsomt ikke å kjenne regelverket godt nok. Forskrift nr er et sentralt regelverk som riktig nok kom i 2002, men som var en videreføring av tidligere forskrift. Kunnskap om "ubrutt kjede" er ikke utilgjengelig, og det er ikke rom for tohingstvil. Perseus ble gjort kjent med regelverket i forbindelse med kontrollen i 2004, og Natås var en sentral person i alle selskapene. De tre selskapene er egne rettssubjelter, også i avgiftsmessig sammenheng. Vedtakene er ikke ugyldige som følge av myndighetsmisbruk. De er ikke begrunnet i å ramme Natås, de er verken grovt urimelige eller vilkårlige, eller ugyldige som følge av brudd på opplysningsplikt. Vedtakene er heller ikke usaklige. Når det hevdes fi-a ankende parter at andre selskaper i samme posisjon har unngått etterberegning, er dette ukjent for Staten. Vedtakene endrer ikke de berørte selskapenes rettsstilling på noen avgjørende måte. Etterberegning er foretatt på grunnlag av tall fra selskapenes egne regnskaper. Avtalen mellom Norsk Papirindustri og Nerva var ukjent for avgiftsmyndighetene. Ankende parter er å klandre for ikke å ha foretatt tilleggsregistrering av Norsk Papirindustri. Vedtakene om tilleggsavgift er gyldige i det vilkårene i mvl.!j 73 er oppfylt. Reglene er overtrådt av alle tre selskapene. På grunnlag av uriktige omsetningsoppgaver - som følge av at Norsk Papirindustri ikke har foretatt tilleggsregistrering - er staten påført et

6 avgiftstap. At det ikke hadde oppstått tap hvis Norsk Papirindustri hadde registrert seg, er ikke avgjørende. Det kreves uaktsomhet, og dette kravet er oppfylt, Eventuell rettsvillfarelse er ikke unnskyldelig og medfører ikke ugyldighet. Det er ikke grunnlag for å unnlate tilleggsavgift ut fra et "inn/ut" synspunkt. Dette kan eventuelt gjøres hvis det er unnlatt å beregne avgift hvor en kjøper ville hatt fiadragsrett, noe som ikke er tilfelle her. Det er heller ikke berettiget tvil om forståelsen av regelverket, eller andre feil som ikke bør få konsekvens i form av tilleggsavgift, eksempelvis tastefeil. Det er lagt ned slik påstand: 1. Anken forkastes. 2. Staten tilkjennes sakskostnader for lagmannsretten. Lagmannsretten skal bemerke: Merverdiavgiftsloven (j 55 første ledd lyder slik: "Beregningsgrunnlaget for utgående avgift og beløpet for inngående avgift kan fastsettes ved skjønn når: 1. Omsetningsoppgave ikke er innkommet. Oppgave som kommer inn etter at vedtak om skjønn er truffet, anses ikke innkommet i henhold til denne bestemmelse. 2. Mottatt omsetningsoppgave finnes å være uriktig eller ufullstendig eller bygge på regnskap som finnes ikke være ført i samsvar med gjeldende regnskapslovgivning. 3. Noen er blitt registrert i avgiftsmanntallet eller blitt stående registrert uten å Qlle vilkårene for registrering og staten derved er påført avgiftstap." Lovgrunnlaget for tilleggsregistrering er mvl. (j 28 a, jf. Forskrift (nr 117) om invillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven. Forskriftens (j 1 lyder slik: "Den som leier ut bygg eller anlegg som brukes i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven, kan etter søknad til skattekontoret registreres i merverdiavgiftsmanntallet etter estemmelsene i kap. VI1 i merverdiavgiftsloven og på vilkår som er nevnt i denne forskriften. Det samme gjelder 1. kommuner og Qlkeskommuner med kommunal og Qlkeskommunal virksomhet der øverste myndighet er kommunestyret, Qlkestinget eller annet styre eller råd i henhold til kommuneloven eller kommunal særlovgivning 2. interkommunale og interqlkeskommunale sammenslutninger organisert etter kommuneloven eller etter kommunal særlovgivning. Registreringen omfatter arealer hvor brukeren ville hatt fiadragsrett for inngående merverdiavgift eller ville hatt rett til kompensasjon for merverdiavgift etter lov av 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv. dersom denne hadde eid bygget eller anlegget.

7 Det må foreligge en ubrutt kjede av fnvillig registrerte mellom utleier og den som bruker arealene i registrert virksomhet." Til spørsmålet om etterberegning gir mvl. 55 hjemmel for å anvende skjønn når det foreligger en uriktig eller ufullstendig omsetningsoppgave, jf. første ledd nr. 2. Etterberegningen for samtlige tre selskaper er basert på at det mellomliggende selskap, Norsk Papirindustri, ikke er frivillig registrert for utleie av fast eiendom, og omsetningsoppgavene blir dermed feil for samtlige selskaper. Det heter i avgjørelsen i Rt ( ): " I prosedyren for Høyesterett har begge parter bygget på at Magenemndas vedtak er hjemlet i denne bestemmelsen. De har også bygget på at uttrykket "fastsettes ved skjønn" omfatter rettelser som består i å utelate enkeltposter med kjente beløp. Dette er i samsvar med lovforarbeidene, jf Ot.prp.m.17 ( ) side 61. Det har videre vært uomtvistet mellom partene at ordet "kan" innebærer at avgiftsmyndigheten har en handlefrihet med hensyn til om rettelse bør foretas og i tilfelle på hvilket tidspunkt. Fra statens side er det siste imidlertid uttalt med et visst forbehold. Det kan etter min mening reises spørsmål om bestemmelsen gir avgiftsmyndigheten noen slik handlefrihet, utover det som måtte være begrunnet i rent praktiske hensyn i tilfelle hvor det foreligger feil av mindre betydning. Uttrykket "kan fastsettes ved skjønn" tar neppe sikte på å gi hjemmel for dette. Uttrykket omhandler i første rekke avgiftsmyndighetens adgang til å fastsette beløp på et bevismessig gdag som er usikkert. Avgiftsbeløp kan da fastsettes skjønnsmessig. Når det derimot gjelder utelatelse av poster som det ikke er hjemlet fradragsrett for, må utgangspunktet være at rettelse skal foretas. I omsetningsoppgaver som en avgiftspliktig skal sende avgiftsmyndigheten på skjema fastsatt av departementet, jf me~erdiavgiftsloven 5 29, skal den avgiftspliktige medta korreksjoner av poster som er ført feil i tidligere oppgaver, dvs rette feil av eget tiltak. Det er nærliggende å forstå systemet slik at også avgiftsmyndigheten skal rette slike feil som det er tale om her. Slik saken ligger an for Høyesterett, fmer jeg likevel ikke grunn til å gå nærmere inn på spørsmålet om avgiftsmyndigheten har noen handlefrihet med hensyn til å rette uriktige oppgaver." Forskrift nr. 117 gir en valgmulighet for fnvillig registrering. Når registrering foretas, vil dette f% andre avgiftsmessige konsekvenser enn om man velger ikke å benytte seg av ordningen. Ut fia denne synsvinkel, og det siterte fia nevnte høyesterettsdom, er det etter lagmannsrettens mening ikke rom for å anvende skjønn til fordel for den som har valgt ikke å benytte seg av ordningen. Det er ikke kun tale om et mindre formelt brudd på bestemmelsene, eller spørsmål om å rette feil av mindre betydning. For skjønnsfastsettelse av beregningsgrunnlaget kreves det videre at "..kjøperen har vazrt klar over eller har utvist kvalifisert uaktsomhet med hensyn til selgerens manglende rett til å oppkreve avgiftjj, jf. RT (63), og Rt , hvor det heter på side 276: "Spørsmålet blir etter dette om det er hjemmel for å etterberegne inngående avgift med samme beløp som BGA uriktig har ført til fradrag, jf. me~erdiavgiftsloven fj 55 første ledd nr. 2. Fradragsretten etter lovens fj 21 for inngående avgift må ta sikte på beløp som oppfyller de materielle kriteriene for avgift. Etterberegning kan dermed som utgangspunkt skje når det ikke var adgang til å kreve fradrag for inngående avgift. Staten har imidlertid akseptert at adgangen til å foreta etterberegning i avgiftspraksis har blitt begrenset til tilfeller hvor kjøperen var Mar over eller utviste kvalifisert uaktsomhet med hensyn til selgerens manglende rett til å oppkreve avgift. Denne praksis er også omtalt i 0t.prp.n.r. 28 ( ) side 6-7 i relasjon til et ikke vedtatt forslag om å pålegge selgeren å påføre fakturaen sitt registreringsnummer i avgiftsmanntallet. "

8 Natås var som nevnt en sentral person i alle tre selskapene, og forutsettes derfor etter lagmannsrettens syn å ha hatt en slik oversikt og innsikt at det må bebreides selskapene som kvalifisert uaktsomt at det ble beregnet merverdiavgift som om Norsk Papirindustri hadde vært tilleggsregistrert. Natås var vel kjent med bokettersynet i 2004, og da ville det vært nærliggende å f% avklart hvorvidt det måtte foretas tilleggsregistrering også for Norsk Papirindustris vedkommende. Lagmannsretten kan ikke se at vedtakene innebærer noe myndighetsmisbruk, eller at de er urimelige eller vilkårlige. Etterberegningen er basert på selskapenes egne regnskapstall og utløst av at Norsk Papirindustri ikke har foretatt frivillig registrering. Ankende parter har ikke lagt fkem dokumentasjon på at andre selskaper i samme situasjon har unngått etterberegning. Lagmannsretten kan videre ikke se at det foreligger unnskyldelig rettsvillfarelse. Det skal etter juridisk teori og rettspraksis meget til for at en slik innsigelse skal føre frem, og uansett må det bebreides den berørte part som uaktsomt ikke å kjenne til gjeldende regelverk på det område vedkommende driver sin virksomhet. Forskrift nr er ikke vanskelig tilgjengelig, og bestemmelsen ble dertil aktualisert ved bokettersynet i At spørsmålet om frivillig registrering da ikke ble vurdert for Norsk Papirindustri, anser lagmannsretten som uaktsomt. Det vises til RG hvor går i vurderingen av om "Saken dreier seg om sentrale bestemmelser innenfor avgiftsretten, av stor betydning for en rekke avgiftspliktige. Det er således tale om sentrale lovbestemmelser. Hotellet driver en betydelig virksomhet, og har tilgang til og har benyttet profesjonelle rådgivere. Situasjonen var således klart forskjellig fra de tilfelle hvor rettsvillfarelse har ført vært ansett som unnslcyldelig. Gjennomgående dreier det seg om saker om nokså spesielle regelsett og med en privat skadelidende part som det av ulike grunner kan oppfattes som støtende eller urimelig far sitt krav tapt gjennom foreldelse." Når det avslutningsvis gjelder spørsmålet om tilleggsavgift, heter det i mvl. C) 73: "Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven, og statskassen derved er eller h e vært unndratt avgift, kan utover avgift fastsatt etter $4 55 og 56 ilegges tilleggsavgift med inntil 100%." Det følger av sikker rett at domstolene både kan prøve om skyldkravet er oppfylt, og om statskassen er eller kunne ha vært undratt avgift. Når det gjelder det nærmere innholdet i disse to vilkårene i mvl. C) 73, har lagmannsrettens flertall i LB uttalt: "Vilkårene for ileggelse av tilleggsavgift er at selskapet «forsettlig eller uaktsomt» har overtrådt merverdiavgiftsloven eller forskrifter gitt i medhold av denne, og at statskassen på denne måten, jf merverdiavgiftsloven $ 73. kommet til for så vidt gjelder rettsanvendelsen, er det på det rene at selskapet har overtrådt forskrift 117. Det må videre anses klart at staten på denne måten ~~e ha vært» unndratt avgift. Flertallet legger i denne sammenheng til grunn at det avgjørende er om den avgiftspliktes handlemåte i seg selv er egnet til å unndra avgift, og ikke om selskapet i dette konkrete tilfellet var i en situasjon som gjør slik unndragelse mindre sannsynlig. For at avgift kunne ha vært unndratt, er det tilstrekkelig at det er sendt inn en uriktig avgifisoppgave. Flertallet understreker i denne sammenheng at den er enig med

9 fyikesskattekontoret i at det her ikke bare er tale om en uriktig penodisering av.fradraget. På det tidspunkt fiadrag ble krevd, forelå ikke de materielle viikårene for fiadragsrett. Det avgjørende blir dermed om selskapet kan sies å ha utvist uaktsomhet i denne sammenheng. Flertallet legger til grunn at aktsomhetsnormen i disse tilfellene er streng. Plikten til å levere korrekte omsetningsoppgaver er helt sentral for næringsdrivende som driver avgiftspliktig virksomhet. Det er en grunnieggende plikt for disse næringsdrivende å sette seg inn i det regelverk som gjelder for avgiftsplikten på sitt område. Dette gjelder selvsagt også de næringsdrivende som frivillig har registrert seg i avgiftsmanntallet." Lagmannsretten slutter seg til denne rettsoppfatningen. Til vilkåret om at statskassen "er eller kunne ha vært unndratt avgift", bemerkes at staten - basert på den omstendighet at Norsk Papirindustri ikke var registrert - ble påført et tap. For dette spørsmålets vedkommende kan det ikke tillegges vekt at dersom Norsk Papirindustri hadde vært registrert, ville de ankende parter hatt fulle fradragsrettigheter. Når det så gjelder skyldvilkåret, nøyer lagmannsretten seg med å vise til at den, for spørsmålet om etterberegning etter mvl. fi 55, har lagt til grunn at de ankende parter har opptrådt kvalifisert uaktsomt. Denne konklusjonen må også legges til grunn for vurderingen av om vilkårene for tilleggsavgift er oppqlte. Det Galger videre av mvl. fi 73 at det "kan" ilegges tilleggsavgift. Den tradisjonelle oppfatning har vært at spmsrnålet om det skal ilegges tilleggsavgifi etter mvl. fi 73 ("kan"-vurderingen), og eventuelt med hvilken sats, har hørt inn under forvaltningens fiie skjønn, jf. Merverdiavgiftshåndboken, 5. utgave 2007 s Domstolene har med andre ord ikke hatt anledning til å overprøve disse sidene ved forvaltningens vedtak. Lagmannsretten legger for sin del til grunn at også "kan"-vurderingen i mvl. Ej 73 kan overprøves av domstolene, og dette begrunnes på følgende måte: myesterett har i en rekke nyere avgjørelser drøftet spørsmålet om hvordan tilleggsskatten forholder seg til det vern som følger av EMK artikkel 6 nr. 1 og EMK Protokoll 7 artikkel 4, og lagmannsretten nøyer seg her med å vise til Rt , Rt , Rt og Rt I Rt ble det i avsnitt 17 også lagt til grunn at tilleggsavgift etter mvl. fi 73 var å regne som straff etter EMK Protokoll 7 artikkel 4: "Det første spørsmålet er om vedtak om tilleggsavgifi etter merverdiavgiftsloven 5 73 er straff etter EMK Protokoll 7 artikkel 4. Om dette foreligger det ingen uenighet mellom partene, og jeg h e r det klart at det ikke er grunn til å behandle tilleggsavgifi etter merverdiavgiftsloven forskjellig fia tilleggsskatt som ilegges etter ligningsloven. Høyesterett har i flere plenumsavgjørelser lagt til gmm at tilleggsskatt er straff både i forhold til EMK artikkel 6 nr. 1 og i forhold til Protokoll 7 artikkel 4, jf. blant annet plenumsavgjørelsene i Rt og Rt (forbyd tilleggsskatt), og Rt (ordinær tilleggsskatt). Det er langt på vei de samme hensyn som ligger til grunn for ileggelse av henholdsvis tilleggsskatt og tilleggsavgift, og også tilleggsavgift vil gjennomgående være en inngripende sanksjon som rammer hardt økonomisk, slik også vår sak er et eksempel på. Det forhold at tilleggsavgift ikke klassifiseres som straff etter intern norsk rett, er ikke avgjørende." I denne saken hadde fylkesskattekontoret ilagt 50 prosent tilleggsavgift, men det er etter lagmannsrettens oppfatning ikke holdepunkter i dommen for å mene at bare tilleggsavgifi ilagt med grunnlag i høyere prosentsatser, skal regnes som straff etter EMK. I-Inryesterett uttaler helt generelt at det ikke er noen grunn til å behandle tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven forskjellig fra tilleggsskatt som ilegges etter ligningsloven, siden hensynene bak begge sanksjoner langt på vei er de samme.

10 I Rt kom Høyesterett til at ordinær tilleggsskatt på inntil 30 prosent var å regne som straff etter EMK artikkel 6 nr. 1. I MVA-kommentaren, 3. utgave 2005 fiernholder Ole Gjems-Onstad og Tor S. Kildal på s. 609 at det "er uavklart i hvilken grad all ordinær tilleggsskatt kan anses som straff', og at "[hlvor skillet skal settes mellom den [tilleggsavgifts]sats som skal være straff etter EMK og den som ikke er det, synes vanskelig". Mvl skiller ikke mellom ordinær og forhøyet tilleggsavgift, men satsen går fi-a prosent uten nærmere differensiering. Denne forskjellen fra systemet med tilleggsskatt er likevel marginal, siden det i ligningsloven 10-4 nr. 2 og 3 -på nærmere vilkår - åpnes for en betydelig differensiering også av de prosentsatsene som er fastsatt i ligningsloven g 10-4 nr. 1. Forvaltningens vurdering her kan overprsves av domstolene. I merverdiavgiftsloven av 19. juni 2009 reguleres adgangen til å ilegge tilleggsavgift av Cj Denne loven har ennå ikke trådt i kraft, med det fremgår av forarbeidene til loven at rettstilstanden etter mvl. Cj 73 skal viderefares, jf. merknadene til Cj 21-3 i 0t.prp. nr. 76 ( ). Om domstolenes prøvelsesrett etter den nye loven uttaler Ole Gjems-Onstad og Tor S. Kildal i Lærebok i merverdiavgift: Merverdiavgiftsloven 2009, Oslo 2009 s. 268 følgende: "Domstolene har full prøvelsesrett for så vidt gjelder vilkårene for å ilegge tilleggsavgift. Dette er et rettsanvendelsesskjønn. Derimot må størrelsen på tilleggsavgiften anses som et fritt skjønn." Om domstolene kan overprøve spørsmålet om det skal ilegges tilleggsavgift ("kan"- vurderingen), er ikke eksplisitt kommentert av Gjems-Onstad og Kildal. Lagmannsretten finner for dette spørsmålets vedkommende grunn til å vise til Merverdiavgiftshåndboken, 5. utgave 2007 hvor det på s med henvisning til den ovenfor nevnte praksis fra Høyesterett om tilleggsskatt og tilleggsavgift - fremholdes at det etter disse avgjørelsene: "... vanskelig Fan] tenkes at det vil bli akseptert begrensninger i domstolenes kompetanse ved overprøving av vedtak om tilleggsavgift." Dette standpunktet synes å ha de beste grunner for seg. Lagmannsretten har vanskelig for å se at domstolskontrollen med ileggelse av tilleggsavgift bør være vesentlig mindre inngående enn domstolskontrollen med ileggelse av tilleggsskatt. For ordens skyld nevnes at ligningsloven Cj 10-2 nr. 1 slår fast at skatteyteren "skal" ilegges tilleggsskatt dersom de øvrige vilkår for slik ileggelse er oppfylt. Til sist nevnes at det etter lagmannsrettens oppfatning heller ikke er holdepunkter for at y'kan'7-vurderingen i mvl. Cj 73 er ment å skulle ha et innhold som taler imot domstolskontroll. Lagmannsretten har vanskelig for å se at forvaltningen har bedre forutsetninger enn domstolene til å foreta en slik vurdering. Se nærmere om denne vurderingen straks nedenfor. Lagmannsretten har på dette grunnlag kommet til at domstolene'kan overprøve "kan"- vurderingen i mvl. 73.

11 Et sentralt utgangspunkt for lagmannsretten er at tilleggsavgiften - som tilleggsskatten -har et pønalt formål. Og selv om lagmannsretten har kommet til at de ankende parter har handlet med tilstrekkelig grad av skyld, er det ikke dermed sagt at det også bør reageres med tilleggsavgift for overtredelsene. Det vises her til Merverdiavgiftshåndboken, 5. utgave 2007, hvor det på s. 732 fremkommer: "Det må likevel vurderes konkret i den enkelte sak om uaktsomheten er så vidt klanderverdig at en påminnelse i form av tilleggsavgift er på sin plass." I denne sak synes det klart at den valgte selskapskonstruksjonen ikke var motivert av et ønske om å kunne foreta uberettigede fradrag. Norsk Papirindusti hadde utelukkende en fremleiefunksjon av lokaler som Perseus tidligere hadde leid ut direkte til Nerva. Det nye arrangementet var etter det opplyste en direkte følge av at banken, i forbindelse med finansiering av en trykkerimaskin som Norsk Papirindustri skulle leie ut til Nerva, ønsket sikkerhet i leiekontrakten for produksjonslokalene. Av denne grunn ble det til erstatning for leiekontrakten mellom Perseus og Nerva opprettet kontrakt mellom Perseus og Norsk Papirindustri, og mellom sistnevnte selskap og Nerva. Som allerede nevnt ovenfor, kan det for spørsmålet om vilkåret "er eller kunne ha v& unndratt avgift" er oppqlt, ikke tillegges vekt at dersom Norsk Papirindustri hadde vært registrert, ville de ankende parter hatt fulle Gadragsrettigheter. Lagmannsretten er derimot av den oppfatning at dette forholdet kan vektlegges i,'kan''-vurderingen under mvl. g 73. Det er utvilsomt at de ankende parter ville hatt fradragsrett dersom kjeden mellom selskapene ikke hadde vært brutt, noe som etter lagmannsrettens vurdering klart trekker i retning av at tilleggsavgiften ikke er på sin plass. De såkalte "inn/ut-tilfellene" har også blitt vurdert som mindre alvorlige av skattemyndighetene selv, noe som fremgår av Skattedirektoratets interne retningslinjer av 12. oktober 1987, jf. Merverdiavgiftshåndboken, 5. utgave 2007 s At Finansdepartementet i en klagesak Ga Sivilombudsmannen om tilleggsavgift etter tolloven $69 fastholdt tilleggsavgiften, men nedsatte denne til 5 prosent, trekker i sarnme retning. Til sist bemerkes at det i vedtaksbrevene om etterberegning av merverdiavgift og ileggelse av tilleggsavgift datert , heller ikke er holdepunkter for at Qlkesskattekontoret har foretatt en selvstendig vurdering av' "kan"-vilkåret i mvl. Cj 73 for noen av de ankende parters vedkommende. Lagmannsretten finner således at vedtakene om tilleggsavgift må oppheves for samtlige tre ankende parter, men at anken for øvrig blir å forkaste. Vedrørende sakskostnadsspørsmålet har Staten, selv om anken har ført frem for tilleggsavgiften, %tt medhold i det vesentlige. Med henvisning til tvl første og annet ledd må ankende parter dømmes til å erstatte Statens sakskostnader for lagmannsretten idet ingen av unntakene i tredje ledd kan komme til anvendelse. Staten oppgir sakskostnadskravet til kr , hvorav salær utgjør kr Lagmannsretten finner kostnadene rimelige og mdvendige, jf. tvl Dommen er enstemmig.

12 1. Klagenemnda for merverdiavgift sine vedtak av oppheves for så vidt gjelder tilleggsavgift. For øvrig forkastes anken. 2. Perseus AS, Norsk Papirindusti AS og Nerva AS dømmes til in solidum å betale sakskostnader for lagmannsretten til Staten v1skatt Vest med kroner trettifiretusensekshundreogtjueåtte - innen 2 - to - uker etter at dommen er forkynt. Ørnulf Jacobsen Birger A. Stedal Bjørnar Borvik Rettledning om ankeadgangen vedlegges.

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02067-A, (sak nr. 2008/1017), sivil sak, anke over dom, v/advokat Thomas G. Naalsund til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02067-A, (sak nr. 2008/1017), sivil sak, anke over dom, v/advokat Thomas G. Naalsund til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02067-A, (sak nr. 2008/1017), sivil sak, anke over dom, Periscopus AS Victoria Hotell AS Hegnar Hotell AS (advokat Kyrre Eggen) mot

Detaljer

Ekstraordinær lagdommer. Ankende part Leif Haugo Advokat Tor Jacob Aabelvik. Ankemotpart Finansdepartementet Advokat Sin Kristin Kristiansen

Ekstraordinær lagdommer. Ankende part Leif Haugo Advokat Tor Jacob Aabelvik. Ankemotpart Finansdepartementet Advokat Sin Kristin Kristiansen S BORGARTING LAGMANNSRETT I.]~ Avsagt: 26.04.2006 Saksnr.: Dommere: 05-036995AS1-BORG/O1 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Tone Aasgaard Mette Jenssen Svein Dahl Ankende part Leif Haugo Advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. oktober 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-01939-A, (sak nr. 2012/23), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue til prøve) mot Norwegian

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 25.09.2013 i Borgarting lagmannsrett 12-207392ASD-BORG/01 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Elizabeth Baumann Hedda Remen Ingvild Mestad Ankende part Skatt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. desember 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, Kenneth Olsen (advokat Rune H. Eriksen) mot Staten v/skatt sør (Regjeringsadvokaten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. mai 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00930-A, (sak nr. 2008/58), sivil sak, anke, Staten v/skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Gunnar O. Hæreid til prøve) mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00363-A, (sak nr. 2010/1709), sivil sak, anke over dom, (advokat Rune H. Eriksen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00363-A, (sak nr. 2010/1709), sivil sak, anke over dom, (advokat Rune H. Eriksen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 16. februar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00363-A, (sak nr. 2010/1709), sivil sak, anke over dom, Invex AS (advokat Rune H. Eriksen) mot Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00969-A, (sak nr. 2013/2240), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00969-A, (sak nr. 2013/2240), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. mai 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00969-A, (sak nr. 2013/2240), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt Midt-Norge (Regjeringsadvokaten v/advokat Anders F. Wilhelmsen

Detaljer

Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering

Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering Veileder: Røkke, Hild Sande Kandidatnr: 145958 Til sammen 13 343 ord 02.06.2009 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01202-A, (sak nr. 2014/2256), sivil sak, anke over dom, (advokat Finn Backer-Grøndahl) Kolderup)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01202-A, (sak nr. 2014/2256), sivil sak, anke over dom, (advokat Finn Backer-Grøndahl) Kolderup) NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01202-A, (sak nr. 2014/2256), sivil sak, anke over dom, Telenor ASA (advokat Finn Backer-Grøndahl) mot Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten

Detaljer

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947 Klagesak nr 7219 Klager dets konkursbo Ingress: Kl. nr. 7219. Klagenemndas avgjørelse av 12. desember 2011 vedrørende Klager, org nr. xxx xxx xxx Klagedato: 8. juli 2011 Klagenemnda stadfestet innstillingen.

Detaljer

HR-2002-00728a - UTV-2003-819 - Rt-2003-536

HR-2002-00728a - UTV-2003-819 - Rt-2003-536 Page 1 of 11 HR-2002-00728a - UTV-2003-819 - Rt-2003-536 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2003-04-30 PUBLISERT: HR-2002-00728a - UTV-2003-819 - Rt-2003-536 STIKKORD: Skatterett. Ligning av aksjeselskap.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00400-A, (sak nr. 2011/1743), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00400-A, (sak nr. 2011/1743), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. februar 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-00400-A, (sak nr. 2011/1743), sivil sak, anke over kjennelse, AS Aasegården (advokat Harald S. Kobbe) mot AS Theodor Olsen Eftf.

Detaljer

18.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata

18.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata 18.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata Høyesterett Dom. Arbeidsrett. Pensjonsansiennitet. Saken gjaldt krav om fastsettelsesdom overfor arbeidsgiver vedrørende pensjonsansiennitet i en kollektiv pensjonsordning,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-02213-A, (sak nr. 2012/963), sivil sak, anke over dom,

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-02213-A, (sak nr. 2012/963), sivil sak, anke over dom, NORGES HØYESTERETT Den 22. november 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-02213-A, (sak nr. 2012/963), sivil sak, anke over dom, Personskadeforbundet LTN (advokat Tom Sørum) mot Staten v/justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT HR-2008-00088-A, (sak nr. 2007/941), sivil sak, kjæremål,

NORGES HØYESTERETT HR-2008-00088-A, (sak nr. 2007/941), sivil sak, kjæremål, NORGES HØYESTERETT Den 18. januar 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00088-A, (sak nr. 2007/941), sivil sak, kjæremål, Fredensborg Boligutleie ANS Fredensborg Eiendomsselskap AS ABG Sundal Collier

Detaljer

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218 LB-2009-197218 INSTANS: Borgarting lagmannsrett Dom DATO: 2011-03-21 DOKNR/PUBLISERT: LB-2009-197218 STIKKORD: Plan- og bygningsloven. Vegloven 32. SAMMENDRAG: Saken gjelder spørsmålet om eier av elektrisk

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00262-A, (sak nr. 2011/1273), sivil sak, anke over dom, Jukka Sakari Hakala (advokat Anne-Lise H. Rolland til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00262-A, (sak nr. 2011/1273), sivil sak, anke over dom, Jukka Sakari Hakala (advokat Anne-Lise H. Rolland til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 2. februar 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00262-A, (sak nr. 2011/1273), sivil sak, anke over dom, Notodden Fotballklubb (advokat Lars Holo) mot Jukka Sakari Hakala Terje Reinertsen

Detaljer

Rådgivning og annen bistand innenfor skatte- og avgiftsretten: Revisors ansvar for feil

Rådgivning og annen bistand innenfor skatte- og avgiftsretten: Revisors ansvar for feil Rådgivning og annen bistand innenfor skatte- og avgiftsretten: Revisors ansvar for feil Artikkelen er forfattet av: Advokat (H) Erik v. Hirsch Advokatfirmaet Wiersholm Advokat Tone Kaarbø Advokatfirmaet

Detaljer

1 0 JULI 201 SENJA TILAGRETT DOM. 08.07.2015 i Senja tingvett, Finnsnes. Saksnr.: 15-009828TVI-SENJ

1 0 JULI 201 SENJA TILAGRETT DOM. 08.07.2015 i Senja tingvett, Finnsnes. Saksnr.: 15-009828TVI-SENJ 1 0 JULI 201 SENJA TILAGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 08.07.2015 i Senja tingvett, Finnsnes 15-009828TVI-SENJ Dommer: Dommerfullmektig Kristian Olsen Willumsen m/alm. fullmakt Saken gjelder: Overprøving av

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00496-A, (sak nr. 2013/1687), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00496-A, (sak nr. 2013/1687), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. mars 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00496-A, (sak nr. 2013/1687), sivil sak, anke over dom, ConocoPhillips Skandinavia AS (advokat Eirik Jensen) mot Staten ved Oljeskattekontoret

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01467-A, (sak nr. 2010/317), sivil sak, anke over dom, v/advokat Goud Helge Homme Fjellheim)

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01467-A, (sak nr. 2010/317), sivil sak, anke over dom, v/advokat Goud Helge Homme Fjellheim) NORGES HØYESTERETT Den 1. september 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01467-A, (sak nr. 2010/317), sivil sak, anke over dom, I. First Securities ASA John Høsteland Geir Lie Linda Johannessen (advokat

Detaljer

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning av Tommy Sneve Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Borgarting lagmannsrett - LB-2014-117834

Borgarting lagmannsrett - LB-2014-117834 Side 1 av 10 Utskrift fra Lovdata - 14:06 Borgarting lagmannsrett - LB-2014-117834 Instans Dato 2015-08-13 Publisert Borgarting lagmannsrett - Dom LB-2014-117834 Stikkord Avgifter. Dokumentavgift. Dokumentavgiftsloven

Detaljer

KLAGESAK NR 6741 Klager. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Uforklarte innskudd på bankkonto

KLAGESAK NR 6741 Klager. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Uforklarte innskudd på bankkonto KLAGESAK NR 6741 Klager Ingress: Kl. nr. 6741. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering av 20.august 2010 vedrørende Klager org. nr xxx xxx xxx Saken gjelder: Enkeltpersonforetak Skjønnsfastettelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01758-A, (sak nr. 2014/277), sivil sak, anke over dom, (advokat Sven Olav Larsen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01758-A, (sak nr. 2014/277), sivil sak, anke over dom, (advokat Sven Olav Larsen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 4. september 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-01758-A, (sak nr. 2014/277), sivil sak, anke over dom, Terratec AS (advokat Sven Olav Larsen) mot Staten v/skatt øst (advokat Helge

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, prøve) prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, prøve) prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 20. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, I. Codan Forsikring NUF (advokat John Gjermund Flatabø til prøve) mot AmTrust

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01748-A, (sak nr. 2008/690), sivil sak, anke over dom, v/advokat Anne Cathrine Haug til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01748-A, (sak nr. 2008/690), sivil sak, anke over dom, v/advokat Anne Cathrine Haug til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 9. oktober 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01748-A, (sak nr. 2008/690), sivil sak, anke over dom, Kjell Olav Skogli Alvdal Bygg AS (advokat Jan Syversen) mot Staten v/skatt øst

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, If Skadeforsikring NUF Gunn Irene Suhr (advokat Emil Bryhn) mot Gjensidige

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 17. november 2010 i Oslo tingrett. Saksnr.: 09-188440TVI-OTIR/03. Dommer: Saken gjelder: Krav om erstatning.

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 17. november 2010 i Oslo tingrett. Saksnr.: 09-188440TVI-OTIR/03. Dommer: Saken gjelder: Krav om erstatning. OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 17. november 2010 i Oslo tingrett 09-188440TVI-OTIR/03 Dommer: Saken gjelder: Tingrettsdommer Krav om erstatning Jonas Petter Madsø Taxi 2 Dør Til Dør AS

Detaljer