ÅRSPLAN MOSVIK BARNEHAGE 2014/2015 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ÅRSHJULET. Godkjent SU sak 22/14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN MOSVIK BARNEHAGE 2014/2015 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ÅRSHJULET. Godkjent SU 11.11.14 sak 22/14"

Transkript

1 ÅRSPLAN MOSVIK BARNEHAGE 2014/2015 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden Barnehagen har pr. d.d. 29 plasser fordelt på 2 avdelinger. Mosvik barnehage og skole er organisert i en felles enhet, med felles leder. Lov om barnehager (Barnehageloven) og Rammeplanen danner grunnlaget for de verdier og mål vi arbeider ut fra i hverdagen. I tillegg lokale planer som bl. a. Kvalitetsplan for barnehagen. Hverdagen er det viktigste i det pedagogiske arbeidet i Mosvik barnehage. Hverdagen skal preges av omsorg, leik, læring, samspill, glede og humor. I hverdagen lærer man å forholde seg til andre mennesker og bygge relasjoner og knytte vennskap. «Å forholde seg til andre er det mest vesentlige barn lærer i barndommen». ORGANISERING GRØNN AVDELING: Barn født 2012 og 2013: 8 barn. Ansatt: Pedagogisk leder: Lisbeth Berge Fagarbeidere: Hilde Byberg Liv Tangstad RØD AVDELING: Barn født 2009, 2010 og 2011: 13 barn. Ansatt: Pedagogisk leder: Tone K. Høiby-Wold Fagarbeider: Toril Selseth Styrer: Toril Alstad Damås DET PEDAGOGISKE ÅRET : ÅRSHJULET Barnehageloven slår fast at barn jevnlig skal få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Denne retten til medvirkning får konsekvenser for innholdet i barnehagen. For å gi barna reell medvirkning i sin hverdag, legger vi opp arbeidet etter et årshjul. Vi ønsker å se det pedagogiske året som en prosess som går kontinuerlig rundt. Det er ingen begynnelse og slutt. 1

2 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON, VURDERING Den arbeidsmåten som vi velger å jobbe etter, årshjulet, innebærer at vi legger opp arbeidet med planlegging, gjennomføring og vurdering på en integrert metode. En viktig del av det daglige arbeidet i barnehagen er å se, observere og dokumentere arbeidet som gjøres og reflektere sammen over dette materialet i personalgruppa og sammen med barna. Denne dokumentasjonen gjøres ved hjelp av praksisfortellinger, bilder, tekstskaping osv., og barna tar aktivt del i dette arbeidet. Det vil bli reflektert over disse dokumentasjonene i personalgruppa og sammen med barna. En slik refleksjon vil føre til videre arbeid med for eksempel prosjekter, arbeid med samspillet i gruppa, endringer i det fysiske miljøet, organisering av dagene osv. På bakgrunn av den dokumentasjonen som gjøres tar vi tak i barnas innspill og gjør noe med dem! Vi tar også en del bilder for at dere foreldre skal får et mer levende inntrykk av aktiviteter i barnehagen. Dette blir en dokumentasjon, men trenger ikke alltid å bli brukt som grunnlag for videre refleksjon, altså ikke en pedagogisk dokumentasjon. BARNS MEDVIRKNING Vi ønsker at alle barn skal få være aktive deltakere i barnehagen. Det er viktig at barna blir tatt på alvor, og at deres ytringer blir respektert, slik som vi også respekterer andre medmenneske. Vi vil legge til rette for at alle skal få ytre egne tanker og ideer, gjennom den daglige kontakten med barnet og foreldrene. Vi ønsker tilbakemeldinger fra foreldrene slik at vi kan tilpasse hverdagen på beste måte for hvert enkelt barn, særlig dersom barnet viser tegn på mistrivsel, slik at vi kan arbeide for at hvert enkelt barn skal få en god hverdag. Barn har rett til å uttrykke seg om forhold som angår eget liv, barn har rett til ytringsfrihet og barn har rett til tankefrihet. (Barnehageloven 3) Dette betyr derimot ikke at barna alltid skal få sine ønsker innfridd, men har vi mulighet til å innfri ønsker prøver vi på det. Hvis ikke skal barna få en grei forklaring. Barna må tidlig erfare at det å være i en større sosial sammenheng og et demokrati, handler både om det å ytre seg, men også om å ta hensyn til andre, og å forholde seg til det som blir bestemt. KVALITET/VOKSENROLLEN Vi satser på å videreutvikle kvaliteten i barnehagen gjennom å arbeide med de voksnes væremåte i barnehagen. Kvalitet, eller mangel på kvalitet, kan oppleves i møtet mellom menneskene i barnehagen. Vårt mål er refleksjon over egen praksis, og alle skal ha mulighet til å delta i faglig fordypning, planlegging og vurdering. Personalet har ansvar for sammen med barna og foreldrene å skape en reflekterende kultur. For å gjøre dette mulig må vi arbeide med å finne møteplasser hvor alle får være delaktig. Vi bruker metoder som pedagogisk 2

3 dokumentasjon og praksisfortellinger for å utvikle og kvalitetssikre dette arbeidet. Personalet i Mosvik barnehage tar ansvar for at samspillet med barn og voksne preges av lydhørhet, nærhet, interesse og innlevelse. Glede, humor og omsorg skal prege barnehagens hverdagsliv. Vi ønsker at foreldrene skal føle seg trygge på at barna deres trives og har det bra i barnehagen. «God omsorg styrker barns forutsetninger for å utvikle tillit til seg og andre, gode relasjoner og til gradvis å ta større ansvar for seg selv og felleskapet». Jf. Rammeplan. Personalsamarbeidet preges av at vi vil hverandre vel og at det er et godt fellesskap, faglig og sosialt. Dette utgjør et godt arbeidsmiljø med engasjerte og kreative voksne. For å kvalitetssikre dette bruker vi metoder som pedagogisk dokumentasjon og praksisfortellinger. OVERORDNA MÅL FOR BARNEHAGEÅRET 2014/2015 VENNSKAP Vennskap og tilrettelegging for gode relasjoner i barnehagen er en forutsetning for god læring og opplevelse av glede og mestring. (Rammeplanen s.27) Vi legger derfor stor vekt på å tilrettelegge for at barna kan skape gode relasjoner som utgangspunkt for etablering av vennskap i barnehagen. Å ha en venn er viktig for trivsel i barnehagen! Vennskap bidrar til en følelse av deltakelse og fellesskap som igjen bidrar til positiv selvfølelse. Å tilhøre en gruppe gir barna trygghet og sosial tilknytning. Opplevelser sammen med andre barn kan være veien inn i nye vennskap. «Å ha noen å tøyse og tulle med, krangle med, bli venner med igjen og noen å dele hemmeligheter med er viktig». (Pape, 2002) Små barn knytter vennskap, det er derfor viktig at vi i barnehagen legger opp til leik, læring og omsorg, fordi dette er arenaer hvor vennskapsbånd knyttes. Felles opplevelser både i smågrupper og i hele barnegruppe tror vi kan være med å skape gode relasjoner mellom barna, opprettholde vennskap og kanskje skape nye vennskap. «Ingen ville vel ønske å leve uten venner, selv om han hadde alle andre goder». (Aristoteles) 3

4 DANNING GJENNOM OMSORG, LEIK OG LÆRING Barnehagen skal se omsorg og danning, leik, læring, sosial kompetanse og språklig kompetanse i sammenheng. Hensynet til hverandre og gjensidige samhandlingsprosesser i leik og læring er forutsetning for barns danning. Danning i barnehagen har som mål at barn skal utvikle selvstendighet og trygghet på seg selv som individ og egen personlige og kulturelle identitet. I omsorg, leik og læring vil barns sosiale kompetanse både bli uttrykt og bekreftet ved at de viser evne til å leve seg inn i andres situasjon og viser medfølelse. Sosial kompetanse er vesentlig for å motvirke utvikling av problematferd som diskriminering og mobbing. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring og danning. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med leik, omsorg og danning. LEIK Leiken skal ha en framtredende plass i barna liv. I et leikefellesskap legges grunnlaget for barns vennskap med hverandre, samt grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Ved å late som, går barna inn i sin egen forestillingsverden, tar andres perspektiv og gir form til tanker og følelser. Leik med den fysiske verden både ute og inne, innebærer utforsking og bearbeiding av inntrykk. Det å forstå leiken og legge til rette for god leik, er en av de viktigste oppgavene til personalet. Barnas leik gir en viktig lærdom i fysiske, sosiale og intellektuelle ferdigheter og begreper. Leiken er den viktigste faktoren for å få til et godt sosialt samspill med andre barna. Målet for barna er at de skal oppleve god og variert leik. De skal få god tid til å leike. De skal få oppleve at leiken er viktig og læringsrik. De skal få oppleve respekt for leiken, ved at de voksne ikke bryter unødvendig av, og at de voksne er tilgjengelige for å delta, støtte og utvikle leiken. Dette er også arbeid som utvikler den sosiale kompetansen til barna. Leiken er barnas viktigste uttrykksform. Leiken fremmer utvikling på alle områder. Leiken er en del av barnekulturen og gjenspeiler forhold i barnets oppvekstmiljø. Barnehagehverdagen skal være preget av gode følelsesmessige opplevelser og leiken bør romme mye latter, glede og humor. Gjennom leiken får barna prøve ut erfaringer, bearbeide opplevelser og utvikle tanker. I leiken utløses barnas naturlige spontanitet, fantasi, nysgjerrighet og skapertrang. Vi ønsker å gi barn tilgang til et bredt spekter av materiale som stimulerer til leik og utforsking, som et grunnlag for læring. Venner og lekekamerater er svært vesentlig for å utvikle sosial kompetanse og vi skal legge til rette for at alle barna har mulighet for leik hver dag. Å delta i leik og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. 4

5 ting dere lurer på, ønsker forandring på, eller har andre ting dere har på hjertet. Vi ønsker et godt samarbeid gjennom: - Daglig kontakt ved bringing og henting - 2 foreldremøter pr. år. (høst og vår) - 2 foreldresamtaler pr. år eller mer ved behov. (hvis dere ønsker samtale med ped.leder er det bare å ta kontakt) - Skriftlige nyhetsbrev og annen informasjon. SPRÅK OG BEGREPSUTVIKLING På enheten Mosvik barnehage og skole har vi utarbeidet en felles språk og leseopplæringsplan. Denne planen strekker seg fra barna begynner i barnehagen og til de går ut fra Mosvik skole. Dette for å synliggjøre progresjonen i barnas leseopplæring. Hovedpunktene her er: Leselyst, språklige ferdigheter, å kunne kode om (språklig bevissthet, lyder, bokstaver, ord, setninger osv.), og å lese med forståelse. (Se planen i sin helhet på barnehagens hjemmeside). Barnehagens foreldrerepresentanter i FAU for 2014/ 2015 er: Aldersgruppe 1 3 år: Gunhild Jenssen. Vara: Heidi Aasløkk. Aldersgruppe 4 6 år: Karoline Røstvig. Vara: Malin Sliper. IKT I BARNEHAGEN Læring skjer i samspill med andre mennesker, og samfunnet rundt. I og med at de digitale verktøyene er en del av samfunnet barna lever i, skal barnehagen sørge for å støtte barna i deres nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst på det digitale området. Dette vil i hovedsak være bruk av kamera og nettbrett. Vi bruker bevisst disse digitale verktøyene i det pedagogiske arbeidet, både i hverdagsaktiviteter og prosjektarbeid. FORELDRESAMARBEID Vi ønsker at barnehagen vår skal være en god barnehage for barna og deres foreldre. Vi ønsker å møte foreldrene med respekt, tillitt og åpenhet. Vi håper og tror at dere foreldre tar kontakt hvis det er 5

6 FAGOMRÅDENE I henhold til barnehagelovens 2 om barnehagens innhold, skal barnehagen støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. De sentrale og aktuelle områdene er konkretisert gjennom 7 fagområder i barnehagens rammeplan: Fagområdene: - Kommunikasjon, språk og tekst - Kropp, bevegelse og helse - Kunst, kultur og kreativitet - Natur, miljø og teknikk, - Etikk, religion og filosofi - Nærmiljø og samfunn - Antall, rom og form I Mosvik barnehage arbeides det med disse områdene både gjennom tilrettelagte aktiviteter, og ellers i hverdagslivet. I henhold til måten vi jobber på, vil det etter vår mening være lite hensiktsmessig å sette opp lovformuleringer og aktiviteter knyttet til hvert enkelt av disse fagområdene på forhånd. Vi vil derfor synliggjøre hvordan vi arbeider med disse områdene i våre nyhetsbrev, hvor vi ser tilbake på den perioden vi har vært igjennom, og trekke ut hva vi har jobbet med under hvert fagområde. OVERGANG BARNEHAGE/ SKOLE Målsetting: Sikre en god overgang fra barnehage til skole. Barnehagen og skolen er opptatt av at barna skal få en myk og fin overgang til skolen. I barnehagen legges det særlig vekt på en del praktiske ting som for eksempel påkledning. Samtidig ser vi det som svært viktig å arbeide med fellesskapsfølelse slik at barna kan føle tilhørighet til gruppa. Det er viktig at de tar vare på hverandre og viser aksept og toleranse for at de er forskjellige. Det er viktig for selvtilliten å forsterke det barna kan og finne enkeltbarns ressurser. Det lages en egen plan for å sikre en god overgang fra barnehage til skole. 6

7 Mobilnummer til barnehagen: Direktenummer til Enhetsleder Rita G. Aarnes: Kontor/ styrer Toril A. Damås: Avdeling Grønn: Avdeling Rød: (Avdeling Orange: ) (Personalrom: ) Besøk oss gjerne på vår hjemmeside: Mosvik Barnehage Køppenvegen Mosvik E-post adresse: 7

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015. Enhet barnehager Varteig og Hafslund. Hesthaugen barnehage

Årsplan 2014 / 2015. Enhet barnehager Varteig og Hafslund. Hesthaugen barnehage Årsplan 2014 / 2015 Enhet barnehager Varteig og Hafslund Hesthaugen barnehage DEL I: Enhet barnehager Varteig og Hafslund 1. Enhet barnehager Varteig og Hafslund s. 3 2. Lovverk og planer s. 4 3. Verdigrunnlag

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN Retningslinjer for arbeidet i Rustad barnehage bygger på lov om barnehager m/ forskrifter; herunder Rammeplanen for barnehagen, Fn`s barnekonvensjon samt kommunens egne

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014 Årsplan - august 2012 juli 2014 Hovedmål: Vi skal gi et kvalitativt godt tilbud til fornøyde barn og foreldre. Vi skal ha et læringsvillig personale som er positive til utvikling og endring Visjon: Gjennom

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE

SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN for SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE 12/13 INNLEDNING Sukkerspinn Familiebarnehage er en liten barnehage med trygge og klare rammer. Vår hjemlige atmosfære og to stabile voksne er et spesielt godt

Detaljer

Årsplan 2011-201. Laksevåg barnehage

Årsplan 2011-201. Laksevåg barnehage Årsplan 2011-201 2012 Laksevåg barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14 ÅRSPLAN Avdeling Hans Øverlandsvei Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

SiO STUDENTENES SMÅBARNSTUE

SiO STUDENTENES SMÅBARNSTUE ÅRSPLAN 2014 SiO STUDENTENES SMÅBARNSTUE 1 Velkommen til et nytt barnehageår i SiO Studentenes Småbarnstue! «Vi tar vare på barndommens magi» I SiO Barnehage verner vi om gode øyeblikk og opplevelser.

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage

LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage 2012 2015 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål - Våre verdier - Samspillmetoden

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6 Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. Kap. 10. Kap. 11. Kap. 12. Kap. 13. Kap.14.1. Kap.14.2. Kap.14.3. Kap.14.4. Litt

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING ÅRSPLAN FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Liten? Jeg? Langt i fra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? av Inger

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Vigilo er et digitalt verktøy for bruk i barnehagen Kommunikasjon med foresatte Kulur barnehager er opptatt av å kvalitetssikre kommunikasjonen

Detaljer

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage Årsplan 2014 2015 Skrellinga Kanvas-barnehage Innhold Velkommen til Skrellinga Kanvas-barnehage Små barn, store muligheter Barnehagens mål Sosial kompetanse Barns medvirkning Fysisk læringsmiljø Observasjon/kartlegging

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer