vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012"

Transkript

1 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Våren Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet 1

2 vossabanken.no Våren Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i dine ynskje og behov god lokalkunnskap med tid til å ha deg i fokus Sparing gode vilkår på innskot fondssparing aksjar og obligasjonar Finansiering gode lånevilkår rådgjevarar med lang røynsle og lokalkunnskap Betaling gebyrfritt ved bruk av nettbank gebyrfri i bank for honnørkundar nye spennande betalingsløysingar for mobil 2 Frende Forsikring gode vilkår til konkurransedyktige prisar tilpassa dine forsikringsbehov lojalitetsrabatt Brage Finans gode finansieringsløysingar for næring for små og mellomstore bedrifter tilbyr privat leasing Bilete frå Stalheimskleiva opp. Nytt i 2011 var hardhausen med løp, sykkel og rulleski. Utgjevar: Voss Sparebank - Ansv. redaktør: Kjell Jostein Bø - Trykk: Sentergrafisk, Larvik Grafisk: Voss Sparebank - Framside: Kjell Herheim - Opplag: 6200

3 Kjære kundar og forretningssamband! Banken sitt 169. driftsår er historie. Uvanleg mange nye kundar i 2011 Sterk utvikling både i innskot og utlån Ein av landets mest solide bankar gjennom mange år; over 500 mill. kr i eigenkapital Stort og mangfaldig samfunnsengasjement for Vossabygda i 169 år! Finans- og statskrise i Europa Kjære kundar og forretningssamband Me er godt i gang med vårt 170. driftsår som sjølvstendig lokal bank, lokal sponsor, støttespelar og gåveytar til lag og foreiningar. Ei av dei viktigaste oppgåvene til sparebanken er å vera medspelar og samarbeidspartner for næringslivet og på den måten vera med å skapa vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Eit godt eksempel på det er skidestinasjonen Voss, som no er på veg attende til europeiske høgder. Medan andre bankar takka nei til utbyggjarane i Myrkdalen, satsa Voss Sparebank. Det same vart gjort i Bavallen. No gler me oss alle over den flotte utviklinga Voss er inne i. For vår bank vart året 2011 eit nytt godt år, med tilfredsstillande økonomisk resultat, sterke salstal og god framgang innan alle forretnings områda våre. Netto kundevekst har siste året auka uvanleg mykje - me tek det som eit signal på at vossabygda ynskjer å ha ein sterk lokalbank. Utviklinga er eit spegelbilete av at rådgjevarane våre i løpet av dei siste par åra har gjennomført eit stort kompetanseløft som også framover vil styrkja kundane si oppleving av at me er ein god samarbeidspartner både for privatpersonar og næringsliv. Sparebanken har styrkja marknadsposisjonen på Voss. I løpet av dei siste åra har det skjedd mange endringar for både dei tilsette og kundane i banken. På Vangen er all bankverksemd no samla til bygget i Vangsgata. På Vossestrand satsar me vidare og har auka tilbodet på rådgjeving og sal av forsikring. Me håpar grendafolket vil gjera seg nytta av tilbodet og syna at dei har bruk for filialen i nærmiljøet sitt. Samstundes som sparebanken har lagt stein på stein og bygt opp eigenkapitalen gjennom mange år, har banken makta å tilby gode og prisgunstige tilbod til kundane. Media har gong på gong vist at Voss Sparebank er ein av få bankar i landet med stabile og gode vilkår til kundane over tid. Det er ein vinn- vinn situasjon for begge partar. Sparebanken er framleis ein av Noregs aller mest solide bankar. Det er ein posisjon me har tenkt å ta vare på. Me veit at mange av kundane våre set pris på det, ikkje minst i desse urolege tidene. Hjarteleg velkommen som kunde i Voss Sparebank anten du bur på Voss, i omkringliggjande bygder eller andre stader i landet. Store eller små oppdrag, hjå oss møter du alltid tilsette som har tid, kompetanse og lokalkunnskap. Kjell Jostein Bø Hjarteleg velkommen som kunde i Voss Sparebank anten du bur på Voss, i omkringliggjande bygder eller andre stader i landet. 3

4 Finansiering Voss Sparebank har i lang tid vore ein samarbeidspartnar for person- og næringskundar. Banken har Voss og omland som sin primære marknad og er oppteken av verdiskaping og utvikling av bygda. Med lang røynsle innan økonomisk rådgjeving for kundane våre kjenner me bygda godt, anten det er bustadprisar eller forretningspotensial. For personkundar har me eit tilpassa tilbod til din livssituasjon. Denne endrar seg, og ditt finansieringsbehov endrar seg ofte i same takt. skal kunna få eit breitt spekter av tenester hjå oss. Du kan få leasing hjå oss gjennom Brage Finans (les meir på side 12) og forsikringane dine gjennom Frende Forsikring, Banken er medeigar i begge selskapa. Kom innom for å finne gode løysingar for det du vil finansiera, i lag med oss. Personlån Banken har eit tilpassa tilbod til personkundar. Behov og draumar endrar seg med tida. Med rett finansiering kan draumen din bli røyndom. Du skal samstundes hugse på at bustadkjøp er ei investering som påverkar økonomien over lang tid, difor bør du skaffe deg god oversikt over økonomien din. Når du kontaktar ein av rådgjevarane våre, får du ei kvalifisert vurdering av kor stort bustadlån du kan, eller bør ha. Me set alltid av god tid til slik rådgjeving. Set av god tid du òg! Hugs å avtale tid på førehand, så slepp du ventetid. 4 Fyrsteheimslån Er du nyetablerar kan me tilby fyrsteheimslån, eit tilbod til deg som skal kjøpa bustad for fyrste gong. Mange har vanskar med å skaffa stor nok eigenkapital for å få beste utlåns-renta på sitt fyrste bustadlån. Dette gjer lånet dyrare grunna høgare rente. Fyrsteheimslånet gjev deg betre vilkår på finansieringa. Dette vil seia at du får inntil 85 % av marknadsverdi utan tilleggssikring. På denne måten treng du mindre eigenkapital for å få den beste renta på bustadlånet ditt. Fleksilån Fleksilån er eit fleksibelt alternativ til eit ordinært bustadlån for deg som kan stille god trygd. Det fungerer som ein kreditt, men til like gunstig rente som for bustadlån innanfor 60 % av forsvarleg verdigrunnlag. Du kan ta ut pengar på Fleksilånet når du sjølv måtte ynskje det og avdrag betaler du når du sjølv vil. Nytt no er at du sjølv disponerer fleksilånet ditt i nettbanken. Du styrer difor lånet ditt sjølv. Næringslån Voss Sparebank er den største næringsbanken på Voss. Me er ein engasjert og aktiv deltakar for utvikling, nyskaping og drift i regionen. Hjå oss møter du rådgjevarar med lang erfaring som er di støtte og din samtale-partnar. Me har dei siste åra lagt til rette for at du som næringsdrivande

5 God sikkerheit og lite lån - hjå oss betyr det låg rente - hjå mange andre bankar betyr det høgare rente Mange bankar har innført terskelrente på låna sine, slik at store lån blir langt rimelegare enn små lån. Argumentet er gjerne stordriftsfordelar, og at det er rimelegare for banken å ha store lån enn små lån. Me i Voss Sparebank tykkjer at dette er eit urimeleg prinsipp, og som liten lokalbank har me valt å ikkje fylgje storbankane på dette. Når bustadlånet ditt t.d. er kome under 1 mill kroner, er ofte sikkerheita for lånet svært god, og banken sin risiko svært liten. Me meiner då at du fortener den beste renta. Rådgjevarar privatmarknad Me i Voss Sparebank er også opptekne av å ha gode vilkår over tid. Me har fleire år vore blant dei beste i landet på bustadlån. Så seint som i fjor fekk me bronse hjå Dine Penger for lånerenta vår, målt gjennom året. Ein vil alltid sjå at bankar endrar rentesatsane sine til litt ulike tider, og at det varierer kven som har den beste renta. Då er det viktig å hugse på at det er renta målt over tid som betyr noko for deg som kunde. 5 Rådgjevarar bedriftsmarknad Voss Sparebank fekk bronse i bank NM Kåringa er gjort av Dine Penger og VG.

6 Korleis vert din økonomiske situasjon når du går av med pensjon? Undersøkingar syner at 2/3-deler av dei spurde ikkje veit kva dei får i pensjon, når den tid kjem. Det synest eg ikkje er det slag rart. Reglane for opptening og uttak av pensjon er mildt sagt kompiliserte og det kjem stadig nye endringar og reglar. I tillegg er det stor forkjell på kva du får i pensjon om du i dag er til dømes 30 år eller 55 år, og sjølvsagt kva inntekt du har hatt i din yrkeskarriere. 6 I dag finst det mange ulike pensjonskalkulatorar på Internett som kan hjelpa deg med å finna ut kva du får i pensjon. I tillegg kan du få utrekna kva du får ifrå folketrygda ved å kontakta NAV. Ofte er pensjonen samansett av pensjon frå folketrygda, privat pensjonssparing, fripoliser og pensjon frå arbeidsgjevar. Dette gjer det enno meir komplisert. Rådgjevarane i Voss Sparebank kan hjelpa deg med å rekna ut din pensjon og gje gode råd om sparing til eit godt økonomisk pensjonsliv. Frå 1. januar 2011 vart den nye pensjonsreforma sett i kraft, med nye reglar for alderspensjon i folketrygda, avtalefesta pensjon (AFP) og private tenestepensjonar. Hovudmålsetjinga er å få folk til å jobba lenger. Det er tre hovudprinsipp som skal stimulera til det: Fleksibilitet for ein kan ta ut pensjon mellom 62 og 75 år. Pensjon kan takast ut heilt eller delvis i fri kombinasjon med vidare arbeid og ytterlegare pensjonsopptening. Det gjer det enklare for eldre arbeidstakarar å jobba litt mindre og samtidig ta ut litt pensjon. Opptening av pensjon alle år medfører at kvart år du jobber tel likt som pensjonsopptening, og dermed løner det seg å jobba lenger. Levealdersjustering betyr at unge arbeidstakarar må stå lenger i arbeid for å få same pensjon som eldre arbeidstakarar, forutsett at levealderen i Norge aukar. Så langt ser det ikkje ut som intensjonen med å få folk til å jobba lenger har slått til, då mange framleis vel å gå av med pensjon før fylte 67 år, sjølv om årleg pensjon då blir mindre. I 2006 vart ordninga med Obligatorisk tenestepensjon innførd. Den inneber at alle tilsette i private verksemder (med få unnatak) skal ha ei pensjonsordning som arbeidsgjevar betalar. Dei fleste verksemdene har etablert minimunsordninga med innbetaling av 2% av lønn. For dei som er unge i dag, vil det sjølvsagt bety ein god del oppsparde pensjonsmidlar til pensjonalderen, men samtidig vert alderspensjonen frå folketrygda redusert for dei som er unge i dag, og dermed er me like langt. Behovet for eigensparing er større en nokon gong. Sjølv om du er så heldig å jobba i Stat eller kommune og har pensjonsordning på 66% av lønn, vil du få ein stor nedgang i inntekta når du blir pensjonist eller om du skulle bli ufør. For nokre år sidan kom ordninga med IPS (Individuell Pensjonssparing med skattefrådrag) og ordninga gjeld framleis, men det blir nesten ikkje etablert nye spareavtalar. Årsaka til det er at skattereglane for pensjonistane vart endra, slik at skatten ein må betala som pensjonist er høgare enn frådraget ved innbetaling. Sparing til pensjon for private vert difor flytta meir over til sparing i bank, rente- og aksjefond, der det kun er avkastinga det skal betalast skatt for ved uttak. Her står ein også heilt fritt til å ta ut sparepengane når ein vil. Alderspensjon ved ulik uttaksalder Uttaksalder Fødd 1950 Fødd 1955 Fødd 1960 Fødd 1965 Fødd år år år år Tal i heile tusen Forutsetning: Inntekt kr ,-. Ektefelle med inntekt over 2 G, Yrkesaktiv i 40 år fram til fyrste uttak, 100% uttak. Pensjonssparing for sjølvstending næringsdrivande For deg som er sjølvstendig næringsdrivande finst det ei svært god ordning for sparing til pensjon, med skattefrådrag. IBP Innskotsbasert Tenestepensjon. Du som driv for deg sjølv har ikkje ein arbeidsgjevar som sparar til pensjon for deg, og ofte kan inntekta variera år for år av ulike årsaker. Har du eit år med låg personinntekt går det ut over pensjonen du får i framtida. Har du høg inntekt vil du uansett ikkje få meir enn ca kr i året som pensjon frå folketrygda. Inntektsreduksjonen som pensjonist kan då bli ubehageleg stor. Med ei IBP-ordning kan det innbetalast inntil 4% av personinntekta (denne %-satsen vil truleg bli auka) og du får fullt skattefrådrag for innbetalinga. Har du ein marginalskatt på for eksempel 48%, vil med andre ord staten betala halve pensjonsspringa di. I tillegg til pensjonssparinga kan det tilknytast uførepensjon som blir utbetalt om du skulle bli ufør før pensjonsalder. Premien (prisen) for denne kan også førast som utgift i driftsrekneskapen. Rekneeksempel: Berekna personinntekt kr Årleg sparing til alderspensjon (4%) kr Risikodekingar (uførepensjon osv.) kr Kostnad 1.år kr Skattereduksjon (48 % av kr ) kr Reell kostnad kr Tekst: Odd Henry Hommedal

7 Korleis vert din økonomiske situasjon om du vert ufør? Uførepensjonen som vert utbetalt frå folketrygda er tilnærma lik alderspensjonen, dvs. om lag halvparten av inntekta di, men aldri meir enn ca kr. Har du ei inntekt på kr får du ca kr frå folketrygda. Du har då eit årleg inntektstap på kr. Det kan verta dramatisk. Tenk over kva det ville bety for deg? Den obligatoriske tenestepensjonen som vart innført i 2006 krev berre at det skal sparast til alderspensjon. Det er ikkje noko krav om at det skal tilknytast uførepensjon, og difor er dei aller fleste ordningane som er er etablerte utan uførepensjon. Som arbeidstakar eller sjølvstendig næringsdrivande kan det bli lite og rutta med om du skulle bli ufør. Har du ein bil som er verd kr ,- har du truleg teikna Kaskoforsikring på han. Risikoen for å tapa kr ,- om du kolliderer og det er din feil er for stor til at du vil bera den åleine. Har du inntekt på kr ,- vil du tapa kr ,- kvart einaste år fram til du blir pensjonist om du blir ufør. Då er spørsmålet; Har du teikna Kasko for å sikra inntekta di? 7 Barn og ungdom Barn, ungdom og studentar har ikkje hatt høve til å opparbeida seg pensjon og blir tilnærma minstepensjonistar frå folketrygda om dei skulle bli uføre. Uførepensjonen dei får frå folketrygda vil variera mellom minstepensjon og ca kr ,-. Det er ikkje nokon hyggeleg tanke å måtta klara seg med så låg inntekt heile livet. Det set klare avgrensingar for draumen om hus, heim, bil, hytte og livsutfalding elles som feriereiser osv. Med barne- og ungdomsforsikring som gjev årleg utbetaling ved uførheit kan situasjonen bli betre. For knappe 6 kr dagen, kan Frende forsikring tilby ei slik forsikring, som i tillegg kan gje eingongsutbetalingar ved ei rekkje andre skade-/sjukdomshendingar. Korleis er din situasjon? Me vil ikkje med denne artikkelen svartmåla situasjonen og fortelja at alt blir berre elendigheit. Det som er viktig er at kvar og ein tenkjer igjennom sin eigen situasjon. Prøv å finna ut korleis økonomien blir i ulike situasjonar som kan oppstå og tenk over om det er til å leva med. Ynskjer du at nokon som jobbar med slike problemstillingar dagleg skal tenkja saman med deg, så står Voss Sparebank sine Autorisert finansielle rådgjevarar klare til å hjelpa. Tekst: Odd Henry Hommedal

8 Kortstokken VISA Classic VossaKort VISA Classic er eit debetkort som er knytt til brukskontoen din. I tillegg til å kunne nyttast i minibankar og betalingsterminalar i Noreg, kan kortet også brukast i VISA-systemet over heile verda. Du kan sjølv velje kva bilete du vil ha på kortet ditt. VISA Electron VossaKort VISA Electron kan nyttast i norske minibankar og betalingsterminalar, og i VISA-systemet over heile verda. Kortet kan berre nyttast i terminalar med dekningskontroll. Du kan sjølv velje kva bilete du vil ha på kortet ditt. 8 Nytt VISA Gold Banken tilbyr kredittkortet VISA Gold gjennom kortselskapet EnterCard. Bruken av kortet vert fakturert i ettertid, og du kan då velje å betale heile beløpet, eller gjere bruk av kredittramma du har fått innvilga. VISA Gold er eit praktisk kort å ha med på reise, og som eit reservekort. Du får same kode på VISA Gold som på debetkortet ditt. VISA Business Gold VISA Business Gold er eit firmakort for små og mellomstore verksemder. Med VISA Business Gold får verksemda eit kort som forenklar og reduserer administrasjon knytt til reiser og andre utlegg. Ved at dei tilsette har eit VISA Business Gold, har dei alltid pengar tilgjengeleg for å gjere opp i jobbsamanhengar.

9 VossaKort Reisetips Med VossaKort i Voss Sparebank kan du sjølv velje motiv på kortet ditt! Du kan laste opp ditt eige bilete, eller du kan velje eit bilete frå banken sitt galleri. Kort er i dag det vanlegaste betalingsmidlet til dagleg bruk, og når du er ute på reise. VossaKort kan du få både som VISA Classic og VISA Electron, slik at du skal kunne finne eit som passar for deg. Ditt personlege bilete på bankkortet ditt Du skal reise på ferie med minst mogeleg bekymringar. Då gjeld det å planleggje! Her ser me på noko av det som kan vera lurt å tenkja gjennom før avreise. Kortvettreglar Sjekk i god tid at korta ikkje går ut medan du er på reise. Eksempel: Utløpsdato 07/13 betyr at kortet er gyldig ut juli Det er alltid lurt å ha med to kort., og oppbevare korta kvar for seg. Kort nr 2 kan gjerne vera vårt kredittkort, Visa Gold. Saldo på kort får du på MobilBank eller Nett- Bank heile døgnet og frå heile verda. Kontroller jamnleg og ta straks kontakt med banken ved mistanke om feil, - både på reise og elles. Kontroller ofte at du har kortet. Oppdagar du at kortet er borte, ring straks banken si sperreteneste, tlfnr heile døgnet. Lagre nummeret på mobiltelefonen allerede no. Du kan i tillegg sperre kortet frå MobilBank. Regionsperre Dette er ei teneste for å sperre kortet ditt i dei delane av verda du ikkje oppheld deg. Dette registrerer du enkelt i nettbanken din. Når du skal på ferie opnar du opp for det området du skal til. Ved aktivt å bruka denne tenesta reduserer du sjansen for misbruk betydeleg. Ein god hugseregel er at ein sjekkar pass og regionsperre samstundes. Reiseforsikring Med Frende si reiseforsikring er du dekka på reiser over heile verda som varer i inntil 60 dagar. Den har ingen eigenandel. Ta med reisebeviset. Treng du hjelp ringer du Frende eller SOS International. SOS International har telefonnummer og e-post Frende har telefonnummer: Lagre nummera på mobiltelefonen. 9

10 BANK på mobilen MobilBank - tilgjengeleg der du er 10 Med Voss Sparebank sin mobilbank får du enkelt tilgang til dei mest brukte banktenestene du treng. Mobilbanken er enkel i bruk og er ei fleksibel løysing for deg som er på farten. MobilBank ordnar du sjølv i NettBanken og saman med Voss Sparebank sin app til iphone eller Android har du ei enkel og god løysing MobilBank gjev tilgang til fylgjande tenester: Kontooversikt med disponibelt beløp Godkjenning av efaktura Betaling innland med melding eller KID Overføring mellom eigne konti Siste transaksjonar Forfallsmappe Sperre kort SMS Varsling Regionsperre Føresetnaden for å bruke MobilBank er at du har nettbankavtale i Voss Sparebank. Avtale om MobilBank opprettar du sjølv i nettbanken din. MobilBank fungerer på standard nettlesar i alle telefonar med støtte for WAP 2.0. I praksis betyr dette dei aller fleste mobiltelefonar som er selde i Noreg dei siste tre åra. I tillegg støttar mobilbanken dei fleste mobiloperatørane (Telenor, NetCom m.fl.). App Med Voss Sparebank sin applikasjon til iphone eller Android, får du lett tilgang til enkle banktenester og informasjon frå banken. Applikasjonen er gratis å laste ned og bruke. Innhaldet i applikasjonen er likt både for iphone og Android, og gir tilgang til fylgjande tenester: MobilBank Saldo og Overføring Kalkulatorar Aksjekursar Sperring av kort Kontaktinformasjon for iphone og Android Applikasjonen er gratis å laste ned og bruke, men du må betale for datatrafikk til teleoperatøren dersom du ikkje nyttar eit trådlaust nettverk. Du lastar ned applikasjon til iphone eller Android frå høvesvis App Store eller Android Market.

11 Sparing i Bank Det finst mange ulike former og mål for sparing. - langsiktig sparing, kortsiktig sparing, konkrete føremål og sparing for å dekkja uforutsette hendingar. Voss Sparebank tilbyr fleire ulike alternativ for sparing, der me har eit produktspekter som dekkjer dei fleste føremål, til konkurransedyktige vilkår. Banksparing Banksparing er eit trygt og godt alternativ til deg som ynskjer at pengane dine skal vera trygge og lett tilgjengelege. Sparing på innskotskonto i banken er risikofritt. Voss Sparebank er ein av dei mest solide bankane i landet. Banken er medlem i Bankenes Sikringsfond, som har som oppgåve å sikra sparemidlane til kundane om bankane får økonomiske problem. Sparemidlane dine er sikra med inntil kr 2.mill. VossVekst Jamn sparing over tid gjev det beste resultatet. Me har fleire typar sparekonti. VossVekst er den kontoen som gjev beste rente i høve til inneståande beløp. Renta på kontoen gjeld frå fyrste krone. Barnespar Me har eige opplegg for born, med barnesparkonto. Denne er tilpassa born og deira opplæring til sparing. I samband med dette arrangerer me Sparebankveka, der me inviterer til tømming av sparebøsser i lokalet og gjer litt ekstra stas på dei som sparer. God økonomisk haldning er viktig - den skal tidleg krøkjast... Sparebankveka støtter opp under dette. BSU For ungdom (til 34 år)har me BSU - Bustadsparing for Ungdom. Denne sparinga er knytt til bustadføremål. BSU gjev til ei kvar tid den beste innskotsrenta i banken. I tillegg får du 20 % (inntil kr 4.000,- pr år) av spart sum i frådrag på skatten. BSU-sparinga er heilt riskofri, og det, i tillegg til beste innskotsrente, gjer at inga sparingsform kan konkurrere med dette. Føremålet med sparinga er å få eigenkapital til bustadkjøp, samt gode lånevilkår. Sparebeløpet kan og nyttast til oppgradering av bustad eller nedbetaling på eksisterande bustadlån. Merk at BSU-kontoen er oppretta før du kjøper bustad. Velkomen innom, så finn me i lag rette spareløysinga for deg og dine føremål. Sparing i Aksjefond Det er gode grunnar til å starte ein spareavtale anten i bank eller i fond. Set av eit fast beløp kvar månad, så går sparinga av seg sjølv. Det er fint å ha litt pengar i bakhand i tilfelle du treng dei. Start ein spareavtale i dag! Mange har eit ynskje om å realisere draumar om eigen bustad, hytte, båt, bil eller ferieturar. Denne sparinga kan du gjere på sparekonto eller i fond. Etter den nye pensjonsreforma er det viktigare enn nokon gong å spare til eigen pensjon. Snakk med oss om ein langsiktig spareavtale. Spareavtale gjer at sparemålet kjem raskare innan rekkevidde. Når du sparer eit fast beløp i månaden merkar du ofte ikkje at du sparar, men du vil merke at du har spart. Den delen av sparinga som skal vere langsiktig kan plasserast i fond. Sparing i fond er eit enkelt og godt alternativ når du ynskjer betre avkastning på sparepengane dine, men avkastninga vil svinge over tid. Voss Sparebank står fritt til å velje fondsleverandørar, og har inngått samarbeidsavtale med HolbergFondene og DNB Asset Management. 11 Liv Randi Øvsthus og Odd Hommedal.

12 VISA Business Gold VISA Business Gold er eit firmakort for små- og mellomstore verksemder. Med VISA Business Gold får verksemda eit kort som forenklar og reduserer administrasjon knytt til reiser og andre utlegg. Når tilsette har eit VISA Business Gold, har dei alltid pengar tilgjengeleg for å gjere opp i jobbsamanhengar. Ein gong i månaden mottek verksemda ein oversiktleg faktura med alle transaksjonar gjenomført med kortet. Det vert ikkje trekt renter før forfall, noko som gir inntil 45 dagar rentefri betalingsutsetjing. Kortet krev full innfriing kvar månad. Kortet er knytt opp mot VISA-nettverket med over 28 millionar brukarstader verden over, også på web. Kortet inneheld ei god reiseforsikring, og elles dei nødvendige basistenester som gjeld for firmakort. Tilleggstenester VISA Business Gold har ei kostnadsfri reise- og avbestillingsforsikring som gjeld når minimum 50% av transportkostnadene på reisa er betalt med kortet. Forsikringa dekkjer også inntil tre medreisande. 12 Med vår KortAssistanse får du ei døgnopen teneste der du kan ringje for å sperre kortet ditt om du får behov for det. Med KortAssistanse får du òg tilgang til nødkontantar / nødbilletter. Ring

13 BRAGE - Voss Sparebank sitt eige leasingselskap Bankane som står bak Frende Forsikring og Norne Securities, har også gått saman og skipa leasingselskapet Brage Finans. Selskapet er lokalisert i Bergen, og Voss Sparebank er ein av ti eigarar i selskapet. Banken vonar Brage Finans vil vere ein nyttig tilvekst i tilbodet me kan tilby kundane våre! Kva er leasing? Leasing betyr at Brage kjøper og eig det utstyret verksemda di treng, og leiger det ut til deg mot ei avtalt månadsleige over eit avtala tidsrom. Leasing er ei finansieringsform som er blitt svært vanleg for å unngå å binde eigenkapital. Det er leasingselskapet som eig sjølve leasingobjektet, mens det er verksemda di som har bruksretten. Lengda på leasingperiodens er som regel tre - fem år. Leasingleiga vert då utgiftsført som ein driftskostnad i den perioden investeringa gjev høgast og sikrast avkastning, og før vedlikehalds-kostnadene vert for store. Budsjettering og rekneskapsføringa vert enklare enn før, og det kan også vera skattemessig gunstig i mange høve. Kva kan du lease? Personbilar/transportmiddel bil, tilhengar, truck, vogntog etc. Anleggsmaskiner gravemaskin, dumper, hjullaster, etc. Landbruksmaskiner traktor, såmaskin, etc. Andre driftsmiddel: tannlegestol, medisinsk utstyr, trimutstyr, etc det meste av produksjonsutstyr etc. 13 Rolf Haukås, Lisa Marie Evans og Kurt Arild Midtun Kvifor lease gjennom Voss Sparebank? Alt på ein plass Same sakshandsamar som ved lån. Konkurransedyktig rente. Raskt svar Enklare økonomistyring Inntil 100% finansiering. Ta kontakt med din bedriftsrådgjevar for meir informasjon om korleis du kan nytte leasing i di verksemd.

14 Tilsette i Voss Sparebank Banksjef Kunderådgjevarar Privat Kjell Jostein Bø Odd Henry Hommedal Kundesenter Torunn Farsund Liv Randi Øvsthus Åse Karin Bidne Møyfrid Norekvål Jon Svein Sølvberg Solveig Røthe Magnhild Kløve Oddbjørn Nestås Vigdis Dale Anna Songve 14 Ann Sissel Kvåle Asle Bakka Åse Helleve Knut Rykke Sigrid Marie Hydle Stefi Måge Kunderådgjevarar Næring Asle Opheim Ingebjørg Arnetveit Martin Hindenes Kurt Arild Midtun Lisa Marie Evans Rolf Haukås Internavdeling Arne Morten Lirhus Anders Lillethun Ruth Svane Ohnstad Anne Berit Tverberg Åsviv Reigstad Vigleik Lie

15 15

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Våren 2013 Kundemagasin for Voss Sparebank

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Våren 2013 Kundemagasin for Voss Sparebank Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Våren 2013 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet vossabanken.no Våren 2013 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i dine

Detaljer

For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3

For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3 Renter og avdrag RENTER OG AVDRAG Brosjyren gjev eit oversyn over hovudtrekka i renteog avdragsvilkåra i Husbanken. Dei nedbetalingsvilkåra du vel, vil få betydning for den framtidige økonomiske situasjonen

Detaljer

AGENDA. Kvifor reform Korleis pensjonen vert bygd opp Eksempel på kva pensjonen blir Korleis finne ut kva ein får

AGENDA. Kvifor reform Korleis pensjonen vert bygd opp Eksempel på kva pensjonen blir Korleis finne ut kva ein får AGENDA Kvifor reform Korleis pensjonen vert bygd opp Eksempel på kva pensjonen blir Korleis finne ut kva ein får KVIFOR «NYTT» PENSJONSSYSTEM? Oljeformuen er mindre enn vi trur ca. 1 mill. pr.pers. Vi

Detaljer

Pensjonen din. i KLP!

Pensjonen din. i KLP! Pensjonen din i KLP! 1 2 Innhald: 4 Kort om KLP 6 Kven er omfatta av offentleg tenestepensjonsordning i KLP? 8 Kva er du sikra i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefesta pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Kyr har god tid, men det har ikkje eg

Kyr har god tid, men det har ikkje eg Landbruk Kyr har god tid, men det har ikkje eg Med PRO får du tilgang på kompetent rådgjeving og effektive løysingar for alt innan bank og forsikring på ein stad. Kvardagen blir enklare og du kan bruke

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

For å vinne må modellen vere perfekt i morgen tidleg. Kven har tid til å styre med bank og forsikring?

For å vinne må modellen vere perfekt i morgen tidleg. Kven har tid til å styre med bank og forsikring? ETABLERaR For å vinne må modellen vere perfekt i morgen tidleg. Kven har tid til å styre med bank og forsikring? Med PRO får du tilgang til alle bank- og forsikringstenester på ein stad, og kvardagen blir

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.03.2014 14659/2014 Henny Margrethe Haug Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 Ny pensjonsordning for folkevalde frå

Detaljer

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR.

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. Kva er ein støttekontakt/avlastar? Støttekontakten er ein person som gjev andre støtte og oppfølging på fritida. Tenesta skal vere tilpassa den enkelte, og målsettinga

Detaljer

Pensjonen din. i KLP!

Pensjonen din. i KLP! Pensjonen din i KLP! Innhald: 4 Kort om KLP 6 Kven er omfatta av offentleg tenestepensjonsordning i KLP? 8 Kva er du sikra i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefesta pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Tusen vindauge må vere speilblanke før sola går ned. Kven har tid til å springe mellom bank og forsikringsselskap?

Tusen vindauge må vere speilblanke før sola går ned. Kven har tid til å springe mellom bank og forsikringsselskap? Tusen vindauge må vere speilblanke før sola går ned. Kven har tid til å springe mellom bank og forsikringsselskap? Med PRO får du tilgang til alle bank- og forsikringstenester på ein stad, og kvardagen

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Forskrift om bustøtte

Forskrift om bustøtte Forskrift om bustøtte DATO: FOR-2012-11-29-1283 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 14 s 2412 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER: FOR-2009-06-19-699 GJELDER FOR:

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Bedriftskundar. Pris/produktinformasjon 2012/2013

Bedriftskundar. Pris/produktinformasjon 2012/2013 Pris/produktinformasjon 2012/2013 Bedriftskundar Kontor på Beitostølen, Fagernes, Geilo, Gol, Heggenes, Hemsedal og Ål Telefon 03202 (kundesenteret) post@sb1.no www.sb1.no Bank. Forsikring. Og deg. Til

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

PRISLISTE PRIVATMARKNADEN Gjeldende frå 07.04.2014 UTLÅN

PRISLISTE PRIVATMARKNADEN Gjeldende frå 07.04.2014 UTLÅN PRISLISTE PRIVATMARKNADEN Gjeldende frå 07.04.2014 UTLÅN EIKA BUSTADKREDITT (RENTE INNTIL 60% AV VERDIGRUNNLAGET) Nom.rente Rente frå 3. juni 2014 Bustadlån for unge (BLU) Over kr 2.000.000 3,60 % 3,60

Detaljer

Vurdering av framtidsutsikter

Vurdering av framtidsutsikter kapittel 5 Vurdering av framtidsutsikter Endring er en del av livet. Vår oppgave er å forutse den Pensjonsreformen er den største velferdsreformen i Norge siden folketrygden ble innført i 1967. 01. 01.

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/1647. Luster kommune sin næringspolitikk. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/1647. Luster kommune sin næringspolitikk. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/1647 Arkiv: Luster kommune sin næringspolitikk Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek at vedlagde næringsnotat, med dei endringar og

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Ansvar, forsikring og erstatning i forhold til studentar

Ansvar, forsikring og erstatning i forhold til studentar Ansvar, forsikring og erstatning i forhold til studentar Kva reglar gjeld ved skade knytt til undervisning, praksis, ekskursjonar og feltarbeid? Utdanningsforum 17.09.12 Terje Bjelle Hovudprinsippet: Staten

Detaljer

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister Personalportalen Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune personalportalen Oppbygging av brukarmanualen Denne brukarmanualen omhandlar

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

PENSJON Generelt om pensjon, AFP, offentlig tjenesstepensjon m.m. Kurs for atv/vgo - Tromsø 15. og 16. mars

PENSJON Generelt om pensjon, AFP, offentlig tjenesstepensjon m.m. Kurs for atv/vgo - Tromsø 15. og 16. mars PENSJON Generelt om pensjon, AFP, offentlig tjenesstepensjon m.m. Kurs for atv/vgo - Tromsø 15. og 16. mars 1 TEMA FOR DENNE ØKTA 1. Generelt om pensjon 2. AFP 3. Offentlig tjenestepensjon 2 TARIFF 2009

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Ipad som politisk verktøy. Surnadal kommune

Ipad som politisk verktøy. Surnadal kommune Ipad som politisk verktøy Surnadal kommune Bruk av Ipad Surnadal kommune har ei ordning med bruk av Ipad i samband med politiske møte Dette er ei frivillig ordning Det er fullt mogleg å bruke eige utstyr

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

INNFØRINGSKURS OM PENSJON I OFFENTLEG SEKTOR

INNFØRINGSKURS OM PENSJON I OFFENTLEG SEKTOR INNFØRINGSKURS OM PENSJON I OFFENTLEG SEKTOR 1 TEMA SOM BLIR OMHANDLA I KURSET 1. Innleiing og generelt om pensjon 2. AFP 62 64 år, 65 67 år 3. Offentleg tenestepensjon ved 67 år 4. Uførepensjon 5. Kvar

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

SØKNAD OM UTANRETTSLEG GJELDSORDNING

SØKNAD OM UTANRETTSLEG GJELDSORDNING Returner skjemaet til: Statens innkrevjingssentral Postboks 455 8601 Mo i Rana SØKNAD OM UTANRETTSLEG GJELDSORDNING Bruk skjemaet til opplysningar om: inntektene dine utgiftene dine eventuell formue som

Detaljer

SPAREBANK 1 TELEMARK - DIN BANKFORBINDELSE. Merverdi i medlemskapet

SPAREBANK 1 TELEMARK - DIN BANKFORBINDELSE. Merverdi i medlemskapet SPAREBANK 1 TELEMARK - DIN BANKFORBINDELSE Merverdi i medlemskapet Velkommen som kunde i SpareBank 1 Telemark Vi ønsker å gi deg et forslag på finansiering, forsikring og sparing tilpasset din økonomiske

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Bustønad 2008. Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter

Bustønad 2008. Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter Bustønad 2008 Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter 2 Denne brosjyren gir eit oversyn over bustønadskontoret. Brosjyren byggjer på gjeldande reglar per 1. januar 2008. Vi gjer

Detaljer

Nettbedrift nye funksjonar frå februar 2016

Nettbedrift nye funksjonar frå februar 2016 Nettbedrift nye funksjonar frå februar 2016 Innhald 1. Bakgrunn 2 2. Engelsk versjon 2 3. Registrerte utbetalingar filtrering på brukar 2 4. Forbetra filfunksjonalitet 2 4.1 Splitting/gruppering av filer

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer

Renter og avdrag. Innhald. Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3. Serie- eller annuitetslån 3. Avdragsfri periode og nedbetalingsperiode 4

Renter og avdrag. Innhald. Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3. Serie- eller annuitetslån 3. Avdragsfri periode og nedbetalingsperiode 4 Renter og avdrag Renter og avdrag Brosjyren gir ei oversikt over hovudtrekka i Husbankens rente- og avdragstilbod. Dei nedbetalingsvilkåra du vel vil ha innverknad på den framtidige økonomiske situasjonen

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger.

Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger. Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger. Juni, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking hjå

Detaljer

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon Pensjon er penger - dine penger NHO Tjenestepensjon 2007 Få mest mulig ut av din tjenestepensjon Visste du at du selv kan være med å påvirke størrelsen på din fremtidige pensjon? I denne brosjyren kan

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Farleg avfall i Nordhordland

Farleg avfall i Nordhordland Farleg avfall i Nordhordland Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder i Nordhordland. April, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking om korleis 15 ulike

Detaljer

Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver. Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett

Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver. Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett Kodeoversikta og tillegget finst òg på www.skatteetaten.no

Detaljer

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K-

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K- Saksframlegg Arkivsak: 12/129-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2012 Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saka blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund Delårsrekneskap 1.kvartal 2014 Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Stemningsbilete frå toppen på Horgaletten, 12. Januar

Detaljer

Rapport 1/2008 Samnanger kommune. Finansplasseringar

Rapport 1/2008 Samnanger kommune. Finansplasseringar Rapport 1/2008 Samnanger kommune Finansplasseringar INNHALD 1. INNLEIING... 3 2. FINANSREGLEMENTET KORT SKILDRING OG VURDERING... 3 3. PENGEPLASSERINGANE KORT SKILDRING OG VURDERING... 5 3.1 VURDERING

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer