vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012"

Transkript

1 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Våren Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet 1

2 vossabanken.no Våren Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i dine ynskje og behov god lokalkunnskap med tid til å ha deg i fokus Sparing gode vilkår på innskot fondssparing aksjar og obligasjonar Finansiering gode lånevilkår rådgjevarar med lang røynsle og lokalkunnskap Betaling gebyrfritt ved bruk av nettbank gebyrfri i bank for honnørkundar nye spennande betalingsløysingar for mobil 2 Frende Forsikring gode vilkår til konkurransedyktige prisar tilpassa dine forsikringsbehov lojalitetsrabatt Brage Finans gode finansieringsløysingar for næring for små og mellomstore bedrifter tilbyr privat leasing Bilete frå Stalheimskleiva opp. Nytt i 2011 var hardhausen med løp, sykkel og rulleski. Utgjevar: Voss Sparebank - Ansv. redaktør: Kjell Jostein Bø - Trykk: Sentergrafisk, Larvik Grafisk: Voss Sparebank - Framside: Kjell Herheim - Opplag: 6200

3 Kjære kundar og forretningssamband! Banken sitt 169. driftsår er historie. Uvanleg mange nye kundar i 2011 Sterk utvikling både i innskot og utlån Ein av landets mest solide bankar gjennom mange år; over 500 mill. kr i eigenkapital Stort og mangfaldig samfunnsengasjement for Vossabygda i 169 år! Finans- og statskrise i Europa Kjære kundar og forretningssamband Me er godt i gang med vårt 170. driftsår som sjølvstendig lokal bank, lokal sponsor, støttespelar og gåveytar til lag og foreiningar. Ei av dei viktigaste oppgåvene til sparebanken er å vera medspelar og samarbeidspartner for næringslivet og på den måten vera med å skapa vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Eit godt eksempel på det er skidestinasjonen Voss, som no er på veg attende til europeiske høgder. Medan andre bankar takka nei til utbyggjarane i Myrkdalen, satsa Voss Sparebank. Det same vart gjort i Bavallen. No gler me oss alle over den flotte utviklinga Voss er inne i. For vår bank vart året 2011 eit nytt godt år, med tilfredsstillande økonomisk resultat, sterke salstal og god framgang innan alle forretnings områda våre. Netto kundevekst har siste året auka uvanleg mykje - me tek det som eit signal på at vossabygda ynskjer å ha ein sterk lokalbank. Utviklinga er eit spegelbilete av at rådgjevarane våre i løpet av dei siste par åra har gjennomført eit stort kompetanseløft som også framover vil styrkja kundane si oppleving av at me er ein god samarbeidspartner både for privatpersonar og næringsliv. Sparebanken har styrkja marknadsposisjonen på Voss. I løpet av dei siste åra har det skjedd mange endringar for både dei tilsette og kundane i banken. På Vangen er all bankverksemd no samla til bygget i Vangsgata. På Vossestrand satsar me vidare og har auka tilbodet på rådgjeving og sal av forsikring. Me håpar grendafolket vil gjera seg nytta av tilbodet og syna at dei har bruk for filialen i nærmiljøet sitt. Samstundes som sparebanken har lagt stein på stein og bygt opp eigenkapitalen gjennom mange år, har banken makta å tilby gode og prisgunstige tilbod til kundane. Media har gong på gong vist at Voss Sparebank er ein av få bankar i landet med stabile og gode vilkår til kundane over tid. Det er ein vinn- vinn situasjon for begge partar. Sparebanken er framleis ein av Noregs aller mest solide bankar. Det er ein posisjon me har tenkt å ta vare på. Me veit at mange av kundane våre set pris på det, ikkje minst i desse urolege tidene. Hjarteleg velkommen som kunde i Voss Sparebank anten du bur på Voss, i omkringliggjande bygder eller andre stader i landet. Store eller små oppdrag, hjå oss møter du alltid tilsette som har tid, kompetanse og lokalkunnskap. Kjell Jostein Bø Hjarteleg velkommen som kunde i Voss Sparebank anten du bur på Voss, i omkringliggjande bygder eller andre stader i landet. 3

4 Finansiering Voss Sparebank har i lang tid vore ein samarbeidspartnar for person- og næringskundar. Banken har Voss og omland som sin primære marknad og er oppteken av verdiskaping og utvikling av bygda. Med lang røynsle innan økonomisk rådgjeving for kundane våre kjenner me bygda godt, anten det er bustadprisar eller forretningspotensial. For personkundar har me eit tilpassa tilbod til din livssituasjon. Denne endrar seg, og ditt finansieringsbehov endrar seg ofte i same takt. skal kunna få eit breitt spekter av tenester hjå oss. Du kan få leasing hjå oss gjennom Brage Finans (les meir på side 12) og forsikringane dine gjennom Frende Forsikring, Banken er medeigar i begge selskapa. Kom innom for å finne gode løysingar for det du vil finansiera, i lag med oss. Personlån Banken har eit tilpassa tilbod til personkundar. Behov og draumar endrar seg med tida. Med rett finansiering kan draumen din bli røyndom. Du skal samstundes hugse på at bustadkjøp er ei investering som påverkar økonomien over lang tid, difor bør du skaffe deg god oversikt over økonomien din. Når du kontaktar ein av rådgjevarane våre, får du ei kvalifisert vurdering av kor stort bustadlån du kan, eller bør ha. Me set alltid av god tid til slik rådgjeving. Set av god tid du òg! Hugs å avtale tid på førehand, så slepp du ventetid. 4 Fyrsteheimslån Er du nyetablerar kan me tilby fyrsteheimslån, eit tilbod til deg som skal kjøpa bustad for fyrste gong. Mange har vanskar med å skaffa stor nok eigenkapital for å få beste utlåns-renta på sitt fyrste bustadlån. Dette gjer lånet dyrare grunna høgare rente. Fyrsteheimslånet gjev deg betre vilkår på finansieringa. Dette vil seia at du får inntil 85 % av marknadsverdi utan tilleggssikring. På denne måten treng du mindre eigenkapital for å få den beste renta på bustadlånet ditt. Fleksilån Fleksilån er eit fleksibelt alternativ til eit ordinært bustadlån for deg som kan stille god trygd. Det fungerer som ein kreditt, men til like gunstig rente som for bustadlån innanfor 60 % av forsvarleg verdigrunnlag. Du kan ta ut pengar på Fleksilånet når du sjølv måtte ynskje det og avdrag betaler du når du sjølv vil. Nytt no er at du sjølv disponerer fleksilånet ditt i nettbanken. Du styrer difor lånet ditt sjølv. Næringslån Voss Sparebank er den største næringsbanken på Voss. Me er ein engasjert og aktiv deltakar for utvikling, nyskaping og drift i regionen. Hjå oss møter du rådgjevarar med lang erfaring som er di støtte og din samtale-partnar. Me har dei siste åra lagt til rette for at du som næringsdrivande

5 God sikkerheit og lite lån - hjå oss betyr det låg rente - hjå mange andre bankar betyr det høgare rente Mange bankar har innført terskelrente på låna sine, slik at store lån blir langt rimelegare enn små lån. Argumentet er gjerne stordriftsfordelar, og at det er rimelegare for banken å ha store lån enn små lån. Me i Voss Sparebank tykkjer at dette er eit urimeleg prinsipp, og som liten lokalbank har me valt å ikkje fylgje storbankane på dette. Når bustadlånet ditt t.d. er kome under 1 mill kroner, er ofte sikkerheita for lånet svært god, og banken sin risiko svært liten. Me meiner då at du fortener den beste renta. Rådgjevarar privatmarknad Me i Voss Sparebank er også opptekne av å ha gode vilkår over tid. Me har fleire år vore blant dei beste i landet på bustadlån. Så seint som i fjor fekk me bronse hjå Dine Penger for lånerenta vår, målt gjennom året. Ein vil alltid sjå at bankar endrar rentesatsane sine til litt ulike tider, og at det varierer kven som har den beste renta. Då er det viktig å hugse på at det er renta målt over tid som betyr noko for deg som kunde. 5 Rådgjevarar bedriftsmarknad Voss Sparebank fekk bronse i bank NM Kåringa er gjort av Dine Penger og VG.

6 Korleis vert din økonomiske situasjon når du går av med pensjon? Undersøkingar syner at 2/3-deler av dei spurde ikkje veit kva dei får i pensjon, når den tid kjem. Det synest eg ikkje er det slag rart. Reglane for opptening og uttak av pensjon er mildt sagt kompiliserte og det kjem stadig nye endringar og reglar. I tillegg er det stor forkjell på kva du får i pensjon om du i dag er til dømes 30 år eller 55 år, og sjølvsagt kva inntekt du har hatt i din yrkeskarriere. 6 I dag finst det mange ulike pensjonskalkulatorar på Internett som kan hjelpa deg med å finna ut kva du får i pensjon. I tillegg kan du få utrekna kva du får ifrå folketrygda ved å kontakta NAV. Ofte er pensjonen samansett av pensjon frå folketrygda, privat pensjonssparing, fripoliser og pensjon frå arbeidsgjevar. Dette gjer det enno meir komplisert. Rådgjevarane i Voss Sparebank kan hjelpa deg med å rekna ut din pensjon og gje gode råd om sparing til eit godt økonomisk pensjonsliv. Frå 1. januar 2011 vart den nye pensjonsreforma sett i kraft, med nye reglar for alderspensjon i folketrygda, avtalefesta pensjon (AFP) og private tenestepensjonar. Hovudmålsetjinga er å få folk til å jobba lenger. Det er tre hovudprinsipp som skal stimulera til det: Fleksibilitet for ein kan ta ut pensjon mellom 62 og 75 år. Pensjon kan takast ut heilt eller delvis i fri kombinasjon med vidare arbeid og ytterlegare pensjonsopptening. Det gjer det enklare for eldre arbeidstakarar å jobba litt mindre og samtidig ta ut litt pensjon. Opptening av pensjon alle år medfører at kvart år du jobber tel likt som pensjonsopptening, og dermed løner det seg å jobba lenger. Levealdersjustering betyr at unge arbeidstakarar må stå lenger i arbeid for å få same pensjon som eldre arbeidstakarar, forutsett at levealderen i Norge aukar. Så langt ser det ikkje ut som intensjonen med å få folk til å jobba lenger har slått til, då mange framleis vel å gå av med pensjon før fylte 67 år, sjølv om årleg pensjon då blir mindre. I 2006 vart ordninga med Obligatorisk tenestepensjon innførd. Den inneber at alle tilsette i private verksemder (med få unnatak) skal ha ei pensjonsordning som arbeidsgjevar betalar. Dei fleste verksemdene har etablert minimunsordninga med innbetaling av 2% av lønn. For dei som er unge i dag, vil det sjølvsagt bety ein god del oppsparde pensjonsmidlar til pensjonalderen, men samtidig vert alderspensjonen frå folketrygda redusert for dei som er unge i dag, og dermed er me like langt. Behovet for eigensparing er større en nokon gong. Sjølv om du er så heldig å jobba i Stat eller kommune og har pensjonsordning på 66% av lønn, vil du få ein stor nedgang i inntekta når du blir pensjonist eller om du skulle bli ufør. For nokre år sidan kom ordninga med IPS (Individuell Pensjonssparing med skattefrådrag) og ordninga gjeld framleis, men det blir nesten ikkje etablert nye spareavtalar. Årsaka til det er at skattereglane for pensjonistane vart endra, slik at skatten ein må betala som pensjonist er høgare enn frådraget ved innbetaling. Sparing til pensjon for private vert difor flytta meir over til sparing i bank, rente- og aksjefond, der det kun er avkastinga det skal betalast skatt for ved uttak. Her står ein også heilt fritt til å ta ut sparepengane når ein vil. Alderspensjon ved ulik uttaksalder Uttaksalder Fødd 1950 Fødd 1955 Fødd 1960 Fødd 1965 Fødd år år år år Tal i heile tusen Forutsetning: Inntekt kr ,-. Ektefelle med inntekt over 2 G, Yrkesaktiv i 40 år fram til fyrste uttak, 100% uttak. Pensjonssparing for sjølvstending næringsdrivande For deg som er sjølvstendig næringsdrivande finst det ei svært god ordning for sparing til pensjon, med skattefrådrag. IBP Innskotsbasert Tenestepensjon. Du som driv for deg sjølv har ikkje ein arbeidsgjevar som sparar til pensjon for deg, og ofte kan inntekta variera år for år av ulike årsaker. Har du eit år med låg personinntekt går det ut over pensjonen du får i framtida. Har du høg inntekt vil du uansett ikkje få meir enn ca kr i året som pensjon frå folketrygda. Inntektsreduksjonen som pensjonist kan då bli ubehageleg stor. Med ei IBP-ordning kan det innbetalast inntil 4% av personinntekta (denne %-satsen vil truleg bli auka) og du får fullt skattefrådrag for innbetalinga. Har du ein marginalskatt på for eksempel 48%, vil med andre ord staten betala halve pensjonsspringa di. I tillegg til pensjonssparinga kan det tilknytast uførepensjon som blir utbetalt om du skulle bli ufør før pensjonsalder. Premien (prisen) for denne kan også førast som utgift i driftsrekneskapen. Rekneeksempel: Berekna personinntekt kr Årleg sparing til alderspensjon (4%) kr Risikodekingar (uførepensjon osv.) kr Kostnad 1.år kr Skattereduksjon (48 % av kr ) kr Reell kostnad kr Tekst: Odd Henry Hommedal

7 Korleis vert din økonomiske situasjon om du vert ufør? Uførepensjonen som vert utbetalt frå folketrygda er tilnærma lik alderspensjonen, dvs. om lag halvparten av inntekta di, men aldri meir enn ca kr. Har du ei inntekt på kr får du ca kr frå folketrygda. Du har då eit årleg inntektstap på kr. Det kan verta dramatisk. Tenk over kva det ville bety for deg? Den obligatoriske tenestepensjonen som vart innført i 2006 krev berre at det skal sparast til alderspensjon. Det er ikkje noko krav om at det skal tilknytast uførepensjon, og difor er dei aller fleste ordningane som er er etablerte utan uførepensjon. Som arbeidstakar eller sjølvstendig næringsdrivande kan det bli lite og rutta med om du skulle bli ufør. Har du ein bil som er verd kr ,- har du truleg teikna Kaskoforsikring på han. Risikoen for å tapa kr ,- om du kolliderer og det er din feil er for stor til at du vil bera den åleine. Har du inntekt på kr ,- vil du tapa kr ,- kvart einaste år fram til du blir pensjonist om du blir ufør. Då er spørsmålet; Har du teikna Kasko for å sikra inntekta di? 7 Barn og ungdom Barn, ungdom og studentar har ikkje hatt høve til å opparbeida seg pensjon og blir tilnærma minstepensjonistar frå folketrygda om dei skulle bli uføre. Uførepensjonen dei får frå folketrygda vil variera mellom minstepensjon og ca kr ,-. Det er ikkje nokon hyggeleg tanke å måtta klara seg med så låg inntekt heile livet. Det set klare avgrensingar for draumen om hus, heim, bil, hytte og livsutfalding elles som feriereiser osv. Med barne- og ungdomsforsikring som gjev årleg utbetaling ved uførheit kan situasjonen bli betre. For knappe 6 kr dagen, kan Frende forsikring tilby ei slik forsikring, som i tillegg kan gje eingongsutbetalingar ved ei rekkje andre skade-/sjukdomshendingar. Korleis er din situasjon? Me vil ikkje med denne artikkelen svartmåla situasjonen og fortelja at alt blir berre elendigheit. Det som er viktig er at kvar og ein tenkjer igjennom sin eigen situasjon. Prøv å finna ut korleis økonomien blir i ulike situasjonar som kan oppstå og tenk over om det er til å leva med. Ynskjer du at nokon som jobbar med slike problemstillingar dagleg skal tenkja saman med deg, så står Voss Sparebank sine Autorisert finansielle rådgjevarar klare til å hjelpa. Tekst: Odd Henry Hommedal

8 Kortstokken VISA Classic VossaKort VISA Classic er eit debetkort som er knytt til brukskontoen din. I tillegg til å kunne nyttast i minibankar og betalingsterminalar i Noreg, kan kortet også brukast i VISA-systemet over heile verda. Du kan sjølv velje kva bilete du vil ha på kortet ditt. VISA Electron VossaKort VISA Electron kan nyttast i norske minibankar og betalingsterminalar, og i VISA-systemet over heile verda. Kortet kan berre nyttast i terminalar med dekningskontroll. Du kan sjølv velje kva bilete du vil ha på kortet ditt. 8 Nytt VISA Gold Banken tilbyr kredittkortet VISA Gold gjennom kortselskapet EnterCard. Bruken av kortet vert fakturert i ettertid, og du kan då velje å betale heile beløpet, eller gjere bruk av kredittramma du har fått innvilga. VISA Gold er eit praktisk kort å ha med på reise, og som eit reservekort. Du får same kode på VISA Gold som på debetkortet ditt. VISA Business Gold VISA Business Gold er eit firmakort for små og mellomstore verksemder. Med VISA Business Gold får verksemda eit kort som forenklar og reduserer administrasjon knytt til reiser og andre utlegg. Ved at dei tilsette har eit VISA Business Gold, har dei alltid pengar tilgjengeleg for å gjere opp i jobbsamanhengar.

9 VossaKort Reisetips Med VossaKort i Voss Sparebank kan du sjølv velje motiv på kortet ditt! Du kan laste opp ditt eige bilete, eller du kan velje eit bilete frå banken sitt galleri. Kort er i dag det vanlegaste betalingsmidlet til dagleg bruk, og når du er ute på reise. VossaKort kan du få både som VISA Classic og VISA Electron, slik at du skal kunne finne eit som passar for deg. Ditt personlege bilete på bankkortet ditt Du skal reise på ferie med minst mogeleg bekymringar. Då gjeld det å planleggje! Her ser me på noko av det som kan vera lurt å tenkja gjennom før avreise. Kortvettreglar Sjekk i god tid at korta ikkje går ut medan du er på reise. Eksempel: Utløpsdato 07/13 betyr at kortet er gyldig ut juli Det er alltid lurt å ha med to kort., og oppbevare korta kvar for seg. Kort nr 2 kan gjerne vera vårt kredittkort, Visa Gold. Saldo på kort får du på MobilBank eller Nett- Bank heile døgnet og frå heile verda. Kontroller jamnleg og ta straks kontakt med banken ved mistanke om feil, - både på reise og elles. Kontroller ofte at du har kortet. Oppdagar du at kortet er borte, ring straks banken si sperreteneste, tlfnr heile døgnet. Lagre nummeret på mobiltelefonen allerede no. Du kan i tillegg sperre kortet frå MobilBank. Regionsperre Dette er ei teneste for å sperre kortet ditt i dei delane av verda du ikkje oppheld deg. Dette registrerer du enkelt i nettbanken din. Når du skal på ferie opnar du opp for det området du skal til. Ved aktivt å bruka denne tenesta reduserer du sjansen for misbruk betydeleg. Ein god hugseregel er at ein sjekkar pass og regionsperre samstundes. Reiseforsikring Med Frende si reiseforsikring er du dekka på reiser over heile verda som varer i inntil 60 dagar. Den har ingen eigenandel. Ta med reisebeviset. Treng du hjelp ringer du Frende eller SOS International. SOS International har telefonnummer og e-post Frende har telefonnummer: Lagre nummera på mobiltelefonen. 9

10 BANK på mobilen MobilBank - tilgjengeleg der du er 10 Med Voss Sparebank sin mobilbank får du enkelt tilgang til dei mest brukte banktenestene du treng. Mobilbanken er enkel i bruk og er ei fleksibel løysing for deg som er på farten. MobilBank ordnar du sjølv i NettBanken og saman med Voss Sparebank sin app til iphone eller Android har du ei enkel og god løysing MobilBank gjev tilgang til fylgjande tenester: Kontooversikt med disponibelt beløp Godkjenning av efaktura Betaling innland med melding eller KID Overføring mellom eigne konti Siste transaksjonar Forfallsmappe Sperre kort SMS Varsling Regionsperre Føresetnaden for å bruke MobilBank er at du har nettbankavtale i Voss Sparebank. Avtale om MobilBank opprettar du sjølv i nettbanken din. MobilBank fungerer på standard nettlesar i alle telefonar med støtte for WAP 2.0. I praksis betyr dette dei aller fleste mobiltelefonar som er selde i Noreg dei siste tre åra. I tillegg støttar mobilbanken dei fleste mobiloperatørane (Telenor, NetCom m.fl.). App Med Voss Sparebank sin applikasjon til iphone eller Android, får du lett tilgang til enkle banktenester og informasjon frå banken. Applikasjonen er gratis å laste ned og bruke. Innhaldet i applikasjonen er likt både for iphone og Android, og gir tilgang til fylgjande tenester: MobilBank Saldo og Overføring Kalkulatorar Aksjekursar Sperring av kort Kontaktinformasjon for iphone og Android Applikasjonen er gratis å laste ned og bruke, men du må betale for datatrafikk til teleoperatøren dersom du ikkje nyttar eit trådlaust nettverk. Du lastar ned applikasjon til iphone eller Android frå høvesvis App Store eller Android Market.

11 Sparing i Bank Det finst mange ulike former og mål for sparing. - langsiktig sparing, kortsiktig sparing, konkrete føremål og sparing for å dekkja uforutsette hendingar. Voss Sparebank tilbyr fleire ulike alternativ for sparing, der me har eit produktspekter som dekkjer dei fleste føremål, til konkurransedyktige vilkår. Banksparing Banksparing er eit trygt og godt alternativ til deg som ynskjer at pengane dine skal vera trygge og lett tilgjengelege. Sparing på innskotskonto i banken er risikofritt. Voss Sparebank er ein av dei mest solide bankane i landet. Banken er medlem i Bankenes Sikringsfond, som har som oppgåve å sikra sparemidlane til kundane om bankane får økonomiske problem. Sparemidlane dine er sikra med inntil kr 2.mill. VossVekst Jamn sparing over tid gjev det beste resultatet. Me har fleire typar sparekonti. VossVekst er den kontoen som gjev beste rente i høve til inneståande beløp. Renta på kontoen gjeld frå fyrste krone. Barnespar Me har eige opplegg for born, med barnesparkonto. Denne er tilpassa born og deira opplæring til sparing. I samband med dette arrangerer me Sparebankveka, der me inviterer til tømming av sparebøsser i lokalet og gjer litt ekstra stas på dei som sparer. God økonomisk haldning er viktig - den skal tidleg krøkjast... Sparebankveka støtter opp under dette. BSU For ungdom (til 34 år)har me BSU - Bustadsparing for Ungdom. Denne sparinga er knytt til bustadføremål. BSU gjev til ei kvar tid den beste innskotsrenta i banken. I tillegg får du 20 % (inntil kr 4.000,- pr år) av spart sum i frådrag på skatten. BSU-sparinga er heilt riskofri, og det, i tillegg til beste innskotsrente, gjer at inga sparingsform kan konkurrere med dette. Føremålet med sparinga er å få eigenkapital til bustadkjøp, samt gode lånevilkår. Sparebeløpet kan og nyttast til oppgradering av bustad eller nedbetaling på eksisterande bustadlån. Merk at BSU-kontoen er oppretta før du kjøper bustad. Velkomen innom, så finn me i lag rette spareløysinga for deg og dine føremål. Sparing i Aksjefond Det er gode grunnar til å starte ein spareavtale anten i bank eller i fond. Set av eit fast beløp kvar månad, så går sparinga av seg sjølv. Det er fint å ha litt pengar i bakhand i tilfelle du treng dei. Start ein spareavtale i dag! Mange har eit ynskje om å realisere draumar om eigen bustad, hytte, båt, bil eller ferieturar. Denne sparinga kan du gjere på sparekonto eller i fond. Etter den nye pensjonsreforma er det viktigare enn nokon gong å spare til eigen pensjon. Snakk med oss om ein langsiktig spareavtale. Spareavtale gjer at sparemålet kjem raskare innan rekkevidde. Når du sparer eit fast beløp i månaden merkar du ofte ikkje at du sparar, men du vil merke at du har spart. Den delen av sparinga som skal vere langsiktig kan plasserast i fond. Sparing i fond er eit enkelt og godt alternativ når du ynskjer betre avkastning på sparepengane dine, men avkastninga vil svinge over tid. Voss Sparebank står fritt til å velje fondsleverandørar, og har inngått samarbeidsavtale med HolbergFondene og DNB Asset Management. 11 Liv Randi Øvsthus og Odd Hommedal.

12 VISA Business Gold VISA Business Gold er eit firmakort for små- og mellomstore verksemder. Med VISA Business Gold får verksemda eit kort som forenklar og reduserer administrasjon knytt til reiser og andre utlegg. Når tilsette har eit VISA Business Gold, har dei alltid pengar tilgjengeleg for å gjere opp i jobbsamanhengar. Ein gong i månaden mottek verksemda ein oversiktleg faktura med alle transaksjonar gjenomført med kortet. Det vert ikkje trekt renter før forfall, noko som gir inntil 45 dagar rentefri betalingsutsetjing. Kortet krev full innfriing kvar månad. Kortet er knytt opp mot VISA-nettverket med over 28 millionar brukarstader verden over, også på web. Kortet inneheld ei god reiseforsikring, og elles dei nødvendige basistenester som gjeld for firmakort. Tilleggstenester VISA Business Gold har ei kostnadsfri reise- og avbestillingsforsikring som gjeld når minimum 50% av transportkostnadene på reisa er betalt med kortet. Forsikringa dekkjer også inntil tre medreisande. 12 Med vår KortAssistanse får du ei døgnopen teneste der du kan ringje for å sperre kortet ditt om du får behov for det. Med KortAssistanse får du òg tilgang til nødkontantar / nødbilletter. Ring

13 BRAGE - Voss Sparebank sitt eige leasingselskap Bankane som står bak Frende Forsikring og Norne Securities, har også gått saman og skipa leasingselskapet Brage Finans. Selskapet er lokalisert i Bergen, og Voss Sparebank er ein av ti eigarar i selskapet. Banken vonar Brage Finans vil vere ein nyttig tilvekst i tilbodet me kan tilby kundane våre! Kva er leasing? Leasing betyr at Brage kjøper og eig det utstyret verksemda di treng, og leiger det ut til deg mot ei avtalt månadsleige over eit avtala tidsrom. Leasing er ei finansieringsform som er blitt svært vanleg for å unngå å binde eigenkapital. Det er leasingselskapet som eig sjølve leasingobjektet, mens det er verksemda di som har bruksretten. Lengda på leasingperiodens er som regel tre - fem år. Leasingleiga vert då utgiftsført som ein driftskostnad i den perioden investeringa gjev høgast og sikrast avkastning, og før vedlikehalds-kostnadene vert for store. Budsjettering og rekneskapsføringa vert enklare enn før, og det kan også vera skattemessig gunstig i mange høve. Kva kan du lease? Personbilar/transportmiddel bil, tilhengar, truck, vogntog etc. Anleggsmaskiner gravemaskin, dumper, hjullaster, etc. Landbruksmaskiner traktor, såmaskin, etc. Andre driftsmiddel: tannlegestol, medisinsk utstyr, trimutstyr, etc det meste av produksjonsutstyr etc. 13 Rolf Haukås, Lisa Marie Evans og Kurt Arild Midtun Kvifor lease gjennom Voss Sparebank? Alt på ein plass Same sakshandsamar som ved lån. Konkurransedyktig rente. Raskt svar Enklare økonomistyring Inntil 100% finansiering. Ta kontakt med din bedriftsrådgjevar for meir informasjon om korleis du kan nytte leasing i di verksemd.

14 Tilsette i Voss Sparebank Banksjef Kunderådgjevarar Privat Kjell Jostein Bø Odd Henry Hommedal Kundesenter Torunn Farsund Liv Randi Øvsthus Åse Karin Bidne Møyfrid Norekvål Jon Svein Sølvberg Solveig Røthe Magnhild Kløve Oddbjørn Nestås Vigdis Dale Anna Songve 14 Ann Sissel Kvåle Asle Bakka Åse Helleve Knut Rykke Sigrid Marie Hydle Stefi Måge Kunderådgjevarar Næring Asle Opheim Ingebjørg Arnetveit Martin Hindenes Kurt Arild Midtun Lisa Marie Evans Rolf Haukås Internavdeling Arne Morten Lirhus Anders Lillethun Ruth Svane Ohnstad Anne Berit Tverberg Åsviv Reigstad Vigleik Lie

15 15

Lokalbanken. der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra 2008. Side 3 Lag dine egne kort. Side 4 7 Bankenes regnskap

Lokalbanken. der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra 2008. Side 3 Lag dine egne kort. Side 4 7 Bankenes regnskap Lokalbanken der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra 2008 Side 3 Lag dine egne kort Side 4 7 Bankenes regnskap Side 8 Mobilbank 2 Nytt pensjonssystem fra 2010 FÅ LØNN

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22 Årsmelding 2005 Innhald Navet i elektronisk forvaltning. Direktøren sin leiar side 4 Brønnøysundregistra ein viktig del av næringspolitikken side 7 Fokus på styring av verksemder side 8 Sikkerhetsportalen

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

FYLKESLEIAREN SIN TALE

FYLKESLEIAREN SIN TALE FYLKESLEIAREN SIN TALE Må kontrollerast mot framføring. Gode årsmøte. Me har lagt bak oss eit år og ein haust som ga oss litt andre utfordringar enn me er vane med i dette landet vårt. Dei triste hendingane

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Helen Berg Bjarte Alnes Rigmor Einang Alnes Senter for omsorgsforskning Rapportserie nr. 3/2014 Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp

Detaljer

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE!

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! Småbruk som ressurs for busetting Av Henry Mæland Rapport nr 222 2005 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2005 Rapport nr. 222 ISBN 82 741 243 7 ISSN 1501 9918 Pris:

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I Vestlandsforsking notat nr. 3/2011 KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I KOMMUNESEKTOREN: FJALER Sluttrapport Guttorm Flatabø og Ingjerd Skogseid side 2 Vestlandsforsking notat Tittel Kunnskap kryssar grenser i kommunesektoren:

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

De sig og trykk: 07 Gruppe n A S Årsmelding 2013 Storehagen 1B - Postboks 800, 6805 Førde Tlf.: 57 82 80 00 postmottak@lottstift.no lottstift.

De sig og trykk: 07 Gruppe n A S Årsmelding 2013 Storehagen 1B - Postboks 800, 6805 Førde Tlf.: 57 82 80 00 postmottak@lottstift.no lottstift. Årsmelding 2013 Visjon Vi vernar verdiar Truverdige Hjelpsame Samhandlande Innhald Lotteri- og stiftelsestilsynet Direktøren si oppsummering 4 Slik er vi organisert 5 Nøkkeltal for 2013 6 Lotteritilsynet

Detaljer

Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR. FAFO-rapport 153 -- -- - -

Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR. FAFO-rapport 153 -- -- - - Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR loffentleg SEKTOR FAFO-rapport 153 -- -- - - FAFO 1993 ISBN 82-7422-107-9 Omslagsfoto: Lars Bahl 2. maj - Samfoto Trykk: C Falch Hurtigtrykk. Oslo Innhald 1 Innleiing............................

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM GAN Forlag AS, Oslo 2003 2. utgåve/1. opplag ISBN 82-492-0398-4 Redaktør: Mai Gythfeldt Biletredaktør: Mai Gythfeldt Til nynorsk ved Jan R. Tislevoll Grunndesign:

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys Medlems- fordeler 2015 Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys 62 63 % av medlemmene tar ikke feil! Foto: Terje Bergersen Enda bedre betingelser hos Gjensidige fra

Detaljer

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013:

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013: Årsmelding Gjestfri og nyskapande Innhaldet i årsmelding : Innleiing 3 Ordføraren sine kommentarar 6 Administrasjonssjefen si vurdering 7 Politisk organisering og saker 8 Personal og organisasjon 9 Økonomisk

Detaljer

Våre beste pensjonstips

Våre beste pensjonstips 4 Dette får du som medlem i KLP 20 Jobbe som pensjonist? Slik er reglene 24 Mer fleksibilitet for uføre Magasinet MEDLEMSUTGAVE MAI 2015 Våre beste pensjonstips Er du i 30-årene eller nærmere pensjonsalder?

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal Regionrådet for Hallingdal Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal del II - tillegg Prosjektrapport januar 2006 flå lå nes gol Hemsedal ål l Hol Forord til Del II - Tillegg Denne delen av Bustadsosial

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner

Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner på jakt etter gode produkt til våre kunder Lån med Terra Boligkreditt SIDE 2 Obligatorisk tjenestepensjon SIDE 3 Tønsbergturen en suksess SIDE 4 Valdres Eiendomskontor

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Handlingsplan Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Innhaldsliste 1 INNLEIING OG SAMANDRAG 5 1.1 SORIA MORIA-ERKLÆRINGA, MÅLSETJING, FØRESETNADER OG TILTAK 5 1.2 DEFINISJON AV ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Ide Camp 2011 Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Utkast 1: Resultat frå Ide Camp 2011 Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2

Detaljer