vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Våren 2013 Kundemagasin for Voss Sparebank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Våren 2013 Kundemagasin for Voss Sparebank"

Transkript

1 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Våren Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet

2 vossabanken.no Våren Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i dine ynskje og behov god lokalkunnskap med tid til å ha deg i fokus Sparing gode vilkår på innskot fondssparing aksjar og obligasjonar Finansiering gode lånevilkår rådgjevarar med lang røynsle og lokalkunnskap Betaling gebyrfritt ved bruk av nettbank gebyrfri i bank for honnørkundar nye spennande betalingsløysingar for mobil Frende Forsikring gode vilkår til konkurransedyktige prisar tilpassa dine forsikringsbehov lojalitetsrabatt Brage Finans gode finansieringsløysingar for næring for små og mellomstore bedrifter tilbyr privat leasing Utgjevar: Voss Sparebank - Ansv. redaktør: Kjell Jostein Bø - Trykk: Sentergrafisk, Larvik Grafisk: Voss Sparebank - Framside: Konsert VossaJazz - Opplag: 7500

3 For kundar og lokalsamfunn sidan aktiv medspelar og samarbeidspartner i 170 år! Voss var tidleg ute med å etablera eigen lokal sparebank - i Banken vart grunnlagt på initiativ frå leiande personar i lokalsamfunnet med eit sterkt engasjement for den økonomiske og sosiale utviklinga på Voss. Med oss på reisa vidare har me ei stolt historie. Me har heile tida vore ein uavhengig lokal sparebank med nære og sterke band til lokalsamfunnet. Heilt sidan etableringa har Voss Sparebank vore nær knytt til utviklinga i lokalsamfunnet. Bankverksemda har i seg sjølv gjeve viktige bidrag til økonomisk og sosial utvikling, gjennom finansiering av private og offentlege satsingar, men også som lokal arbeids-plass og skattytar. I tillegg har banken skapt ei rekkje andre positive ringverknader lokalt, gjennom utdeling av gåver til ålmennyttige føremål. Solide og stabile kundar har, saman med konkurransedyktige vilkår - enkelte år av dei beste i landet og låge driftskostnader, gjort Voss Sparebank til ein av dei mest solide bankane i landet og til ein bank med svært god likviditet. Noko me ynskjer å ivareta og føra vidare til beste for lokalsamfunnet, kundane, dei tilsette og banken. Nyleg gjennomført kundeundersøking viser at kundane verdset oss spesielt for at me er lette å få personleg kontakt med, at me gjev god service, god rådgjevingskompetanse og at det vert opplevd enkelt og triveleg å vera kunde hjå oss. Mange legg også merke til at me er ein bank som gjev mykje attende til lokalsamfunnet. Det skal me fortsetja med. Me har klar ambisjon og retning på alt me gjer. Me skal vera den mest kundevenlege banken i vår marknad og visa det gjennom det me gjer. Vårt varemerke er å vera den lokale og kundevenlege banken som du kan stola på vil stilla opp for deg og ikkje minst skal det vera lett å koma i kontakt med oss. Me føler ei sterk plikt til å møta alle kundane våre på ein god og hjelpsam måte. Slik byggjer me tillit som varer lenge, og me vil gjerne vera med deg heile vegen gjennom livet, både som privatperson, familie eller som næringsdrivande. Me gler oss over at kundane våre i større grad nyttar fleire av tenestene våre, og ikkje minst at me trekkjer til oss stadig nye kundar; den siste tida spesielt frå Hardangerbygdene. Me veit også at mange fleire er interesserte i å verta nærare kjende med oss. Spør oss gjerne om både smått og stort. Me er her for å gje deg gode svar og løysingar på behova dine, uansett om det dreiar seg om sparing, lån, forsikring, nettbank, mobilbank, kort eller betalingsløysingar. Hugs å prøva mobilbank-appen vår - no òg på nynorsk! Hjå oss får du alt på ein stad, inkludert god personleg service i ein triveleg atmosfære frå dei dugande og kunnskapsrike medarbeidarane våre. Velkommen til oss! Med venleg helsing Kjell Jostein Bø Banksjef 1

4 Gode grunnar til å velja Voss Sparebank Me skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet I 170 år har Voss Sparebank vore ein lokal og sjølvstendig bank. Me har lang erfaring og har gått i takt med utviklinga i bygda over lang tid. Me støttar kultur, idrett, lagsliv og frivillig arbeid i bygda. Me bidreg årleg til utvikling av dette gjennom tildeling av ålmennyttige gåver og sponsorat. Verdiane blir verande i bygda gjennom ein solid bank og som bidragsytar til bygda. Kort veg for avgjerder All bankdrift er samla under eitt tak. Dette gjer at det er kort veg for avgjerder som skal takast. Det gjer òg at me er fleksible og kan, i lag med kunden, kjapt finna dei gode løysingane. Kort veg til banken Vårt mål er at det skal vera lett å koma i kontakt med oss. Du skal få gode svar og me skal vera problemløysaren knytt til finansielle spørsmål. Kort veg til banken gjeld ikkje berre geografisk, men og rask responstid på kontakt via elektroniske henvendingar eller telefon. Undersøkjingar viser at kundane våre er nøgd med tilgjengelegheita til banken. For oss betyr det mykje at kundane er nøgde. 2 Erfaring Med vår lange historie har me god kjennskap til bygda og marknaden. Banken har lang erfaring og kjenner til kva som skal til. Dette gjer at banken opp gjennom tidene har vore med på mange nyskapingar og spennande prosjekt der andre bankar har takka nei. Kompetanse Sjølv om banken har lang historie og dei tilsette mykje erfaring, jobbar me heile tida for å bli betre. Eit stort løft er gjort då heile 13 tilsette er autoriserte finansielle rådgjevarar. I tillegg er det kontinuerleg kursing og intern opplæring. Dette for å vera best mogeleg samarbeidspartnar og støttespelar for kundane våre. Samla alt på ein plass Voss Sparebank kan gje deg dei fleste finansielle tenestene du treng, som privatperson eller som næringsdrivande. Me er medeigar i Frende Forsikring, Brage Finanas (leasing) og Norne Securities. I tillegg samarbeider me med fleire gode partnarar for å gje deg dei beste tenestene. Men du treng berre ein bank og rådgjevar.

5 Norges beste reiseforsikring 2013 kåra av Norsk Familieøkonomi Reiseforsikring Kvifor skal me ha reiseforsikring? Me er generelt flinke til å forsikre konkrete objekt, som hus, bil og innbu. Reiseforsikringa er ei forsikring som overtek når du forlet heimen. F.eks. vil fotokamera vera dekka av innboforsikringa di heime, medan reiseforsikringa overtek når du går ut av huset. Med ei god heilårs reiseforsikring har du ei god forsikringsdekning som gjeld alle turar frå heimen. Anten du skal på ferie, på jobbreise eller på butikken for å handla. Forsikringa dekker tjuveri, ran, brann og annan påført skade på dei tinga du her med deg frå heimen. Med heilårs reiseforsikring i kombinasjon med forsikringar som innbu, hus og bil, har du forsikring heile tida, bortsett fra når du er på arbeidsplassen din. Reiseforsikringa er samansatt av fleire dekningar. Ulukke, tjuveri, sjukdom, tapt reisegods, avbestilling og forseinkingar. Frende har såleis satt saman dei elementa du treng for at reisa skal vera dekka. Du treng heller ikkje tenkja over korleis reisa er betalt. Reiseforsikringa til Frende er kåra til best i test fleire gongar. Seinast av Norsk familieøkonomi i mars Dei gav reiseforsikringa terningkast 6. Du kan lesa testen på nofa.no. I testen er fleire element vurdert, som dei ulike dekningane, storleik på dekningane og pris. Reiseaktiviteten er større enn nokon gong. Me reiser oftare og lengre og til nye destinasjonar. Frende er tilknytt SOS International. SOS International har i tillegg til lang erfaring i å hjelpa reisande med ulike utfordringar, kontor mange stader rundt om i verda. På den måten har dei nærleik og kjennskap som kan hjelpa deg når du har behov for det. Dei er tilgjengeleg 24 timar i døgeret, og klare til å hjelpa. Teiknar du reiseforsikring i Frende får du ei forsikring som dekkjer mykje. Ingen eigenandel og svært gode dekningar som inkluderer reisegods for inntil kr ,- per familie, avbestilling på inntil kr ,- per familie, sjukdom på reise med ubegrensa sum, reiser inntil 65 dager, avbestilling, ulukke og mykje meir. Kontakt din rådgjevar i banken for meir info om forsikringa. 3

6 Voss Sparebank gjev årleg ut store summar til ålmennyttige føremål. Kriteria for å motta gåve frå banken er at det er ope for ålmenta, og er til beste for bygda. Voss Sparebank er oppteken av eit yrande og godt lagsliv i bygda med omeign. Me ser at gåvene banken har gjeve opp gjennom tidene blir godt nytta og gjev bygda eit rikare tilbod. Spekteret i formål som mottek gåver er stort. Dette er eit mål for Voss Sparebank. Voss skal vera ei bygd samansatt av eit rikt idretts-, kultur- og orgnasisasjonliv. Me er glade for å kunna bidra til dette. Alle lag og organisasjonar som er opne for ålmenta kan søkja gåver frå Voss Sparebank. Søkjeperiode er i starten av året, og blir annonsert på heimesida til Voss Sparebank, og i avisa. Utdeling skjer i løpet av våren. Me oppmodar alle om å søkja. Trakke Ålmennytt 4 Voss sjukehus har mykje å takke Voss Sparebank for. Det var banken som ordna sjukehustomta på 1950-talet som gåve til Voss Kommune den gongen var sjukehuset kommunalt. No er Voss sjukehus ein del av Helse Bergen og feirar 50 års jubileum til hausten. Det har vore ei rivande utvikling på desse 50 åra ikkje minst innan medisinsk utstyr. Slikt utstyr er dyrt og blir diverre raskt «utgått på dato» då det kjem nye maskiner som er betre enn dei gamle. I 2007 støtta banken ein ny transportabel ultralydsmaskin til bruk innan gynekologi og føde, kirurgi og anestesi. Helse Bergen HF har flotte innkjøpsprogram der gamalt utstyr blir skifta ut, men det er ikkje så lett å nå opp med nye behov det er streng prioritering. Heldigvis var banksjefen positiv når eg frimodig nok kontakta han og fortalde om nye metodar for lokalanestesi der vi trengde ei ny og betre utlralydsmaskin. Hausten 2011 var eg på hospitering ved Kantonspital i St. Gallen i Sveits der eg lærde meg «nerveblokkadar». Då nyttar vi ultralyd til å sjå nervefletningar og bedøve ei og ei nerve heilt nøyaktig. Vi ser at lokalbedøvinga spreier seg og badar nerven. Det flotte er at vi kan redusere mengden lokalbedøving som trengst og dermed unngår vi mange ubehagelege biverknadar. Då kan vi utføre mange inngrep i lokalbedøving med litt «å slumre Ultralyd

7 Voss ski- og tursenter mottok i vår kroner ,- som tilskot til kjøp av ny trakkemaskin. Banken gav òg tilskot til den førre maksina. Voss ski- og tursenter er blitt ein flott skiarena med lange flotte løyper og eit flott stadionområde. Aktiviteten har auka mykje i åsen og er blitt ein populær plass for aktive langrennsløparar og skiskyttarar. Mange mosjonistar og barnefamiliar har òg funne vegen opp i anlegget. Dagsbesøket for sesongen 2012/2013 har vore over som er 40 % auke frå året før. Det er mange dugnadstimar som er lagt ned for å få Voss skiog tursenter slik det ser ut i dag. Men det er framleis mange timar med frivillig arbeid for å leggja til rette for dei mange som vil opp i åsen. Det er ca 30 km løyper som skal prepparerast, ofte dageleg. I tillegg er det vedlikehald og utvikling av arenaen. maskin Ny trakkemaskin er eit ledd i å gjera løypene endå betre, i tillegg til å auke komfort for sjåfør. Det blir mange timar i maskina og då er støy og køyrekomfort viktig for arbeidsmiljøet. ige gåver maskin på» og pasienten unngår narkose. Den nye maskinen er ein «Mercedes» som heiter GE logic e med 3 ulike ultralydsprobar kobla til for ulike undersøkingar. Vi brukar den til nerveblokkadar og til punksjon av større blodårer for å legge inn ulike kateter for langvarig intravenøs behandling. Vi kan også gjere «hjerte-ekko» med denne maskinen. På bildet har pasienten nett fått eit kateter lagt inn i venen (blodåra) under kragebeinet. Denne blodåra er lett å sjå på ultralyd og ein ser nåla heile vegen inn. Gjennom nåla fører eg inn ein metallmandreng i blodåra og over denne trer ein så plastkateteret. Kateteret er trekt 10 cm under huda for at det ikkje så lett skal «vandre» bakteriar frå huda og inn i blodbanen. Før gjorde vi dette «blindt» utifrå anatomikunnskap. Problemet er at menneske er like ulike inni som utanpå, så ofte var dette vanskeleg å få til. Ultralyd har gjort kvardagen som anestesilege mykje enklare noko som kjem pasientane våre til gode. Med helsing Olav Lødemel Voss Sjukehus 5

8 KonsertBanken 6 Voss Sparebank har husa fleire konsertar i banklokala etter me flytta inn att i nyrenoverte lokale. Aulaen i 1. etasje får gode tilbakemeldingar frå musikarane, og flotte tonar frå stemmer og instument kling fint i lokalet. Me har hatt vitjing av Osafestivalen, Balkanfestivalen og VossaJazz. Både som lunsjkonsert og som vanleg konsert etter opnings-tida til banken. Voss Sparebank tykkjer det er kjekt å ha innslag som dette i kvardagen. Godt besøk av kundar, musikkinteresserte og andre på konsertane viser at tiltaka er likt. Voss Sparebank kjem til å ha fleire musikkinnslag i lokala. Følg med på heimeside og evt. festivalprogram for informasjon.

9 - Uførepensjon viktigast Frende si barneforsikring dekkjer både sjukdom og ulukke og sikrar barnet ditt årleg utbetaling ved varig uførheit, heilt fram til 67 år. Uførepensjon viktigast I ei nyleg gjennomført samanlikning av barneforsikringar, vart Frende si barneforsikring kåra til den beste. Dei fleste barneforsikringar har høge forsikringssummar som blir utbetalt ved medisink invaliditet som fylgje av ulukker, men berre omlag 1 av 10 som blir ufør, blir ufør av ulukker. Dei fleste som blir ufør blir det som fylgje av sjukdom. Dersom du blir ufør i ung alder, vil du frå dei offentlege ordningane få ein stønad som gjev låg pensjon resten av livet. Folketrygda gjev deg for tida om lag kr i året, og det er ei beskjeden inntekt som vil gje mange avgrensingar til for eksempel kjøp av bustad, bil, ferie osv. Frende si barne- og ungdomsforsikring gjev i tillegg til dei andre dekningane, utbetaling ved uførheit (ulukke eller sjukdom) frå fylte 18 år og fram til 67 år. Dette var avgjerande for at Frende si barneforsikring fekk beste karakter, sett i høve til prisen på forsikringa. Barne- og ungdomsforsikring Foto: Orlaug Styve Dei fleste barn kjem seg heldigvis igjennom oppveksten utan å verta råka av store ulukker eller alvorlege sjukdomar. Men for dei som vert råka, kan dei økonomiske konsekvensane bli store dersom barnet ikkje har ei forsikringsordning som dekkar sjukdomen eller ulukke. 7

10 Reisetips Du skal reise på ferie med minst mogeleg bekymringar. Då gjeld det å planleggje! Her ser me på noko av det som kan vera lurt å tenkja gjennom før avreise. Kortvettreglar Sjekk i god tid at korta ikkje går ut medan du er på reise. Eksempel: Utløpsdato 07/13 betyr at kortet er gyldig ut juli Det er alltid lurt å ha med to kort, og oppbevare korta kvar for seg. Kort nr 2 kan gjerne vera vårt kredittkort, Visa Gold. Saldo på kort får du på MobilBank eller Nett- Bank heile døgnet og frå heile verda. Kontroller jamnleg og ta straks kontakt med banken ved mistanke om feil, - både på reise og elles. Kontroller ofte at du har kortet. Oppdagar du at kortet er borte, ring straks banken si sperreteneste, tlfnr heile døgnet. Lagre nummeret på mobiltelefonen allereie no. Du kan i tillegg sperre kortet frå MobilBank. Regionsperre Dette er ei teneste for å sperre kortet ditt i dei delane av verda du ikkje oppheld deg. Dette registrerer du enkelt i nettbanken eller mobilbanken din. Når du skal på ferie opnar du opp for det området du skal til. Ved aktivt å bruka denne tenesta reduserer du sjansen for misbruk betydeleg. Ein god hugseregel er at ein sjekkar pass og regionsperre samstundes. Reiseforsikring Med Frende forsikring si reiseforsikring er du dekka på reiser over heile verda, som varer i inntil 60 dagar. Den har ingen eigenandel. Ta med deg reisebeviset. Treng du hjelp kan du ringe Frende eller SOS International. SOS International har telefonnummer: og e-post Frende har telefonnummer: Lagre nummera på telefonen. to kort på ferie er lurt 8 Gold Electron Classic Banken tilbyr kredittkortet VISA Gold gjennom kortselskapet Enter- Card. Bruken av kortet vert fakturert i ettertid, og du kan då velje å betale heile beløpet, eller gjere bruk av kredittramma du har fått innvilga. VISA Gold er eit praktisk kort å ha med på reise, og som eit reservekort. Du får same kode på VISA Gold som på debetkortet ditt. VossaKort VISA Electron kan nyttast i norske minibankar og betalingsterminalar, og i VISA-systemet over heile verda. Kortet kan berre nyttast i terminalar med dekningskontroll. Du kan sjølv velje kva bilete du vil ha på kortet ditt. VossaKort VISA Classic er eit debetkort som er knytt til brukskontoen din. I tillegg til å kunne nyttast i minibankar og betalingsterminalar i Noreg, kan kortet også brukast i VISA-systemet over heile verda. Du kan sjølv velje kva bilete du vil ha på kortet ditt.

11 MobilBank Med MobilBank får du tilgang til dei mest brukte nettbanktenestene på mobiltelefonen din. Føresetnaden for å bruke MobilBank er at du har nettbankavtale i Voss Sparebank. Avtale om MobilBank opprettar du sjølv i nettbanken. MobilBank gir tilgang til fylgjande tenester: Kontooversikt med disponibelt beløp Godkjenning av efaktura Betaling innland med melding eller KID Overføring mellom eigne konti Siste transaksjonar Forfallsmappe Sperre kort SMS Varsling Regionsperre Banken har lansert ein ny versjon av MobilBanken. Den nye versjonen utnyttar smarttelefonen sin berøringsskjerm på ein betre måte, og gir deg ei heilt ny brukaroppleving. I tillegg er no mobilbanken på nynorsk! Basistenestene er som før - sjekk saldo, overfør pengar og utfør dine daglege banktenester der du er - på mobilen! Kva er nytt? Den nye versjonen er i hovudsak ei oppgradering av brukargrensesnittet, som no betre vil tilpasse seg den telefonen du brukar. Dersom du brukar ein iphone eller Android-telefon, vil du til dømes kunne bruke dra og slepp -funksjonar for å overføre pengar mellom konti og til å godkjenne efakturaer. Telefonar som ikkje støttar dra og slepp vil få opp standardmenyen og ha tilgang til dei same tenestene der. Basistenestene i mobilbanken er elles som før, og du kan såleis utføre dei vanlegaste banktenestene som overføring, betaling og godkjenning av efaktura der det passar deg. I tillegg får du med MobilBank god oversikt over kontiane dine med transaksjonsoversikt og forfallsregister. Med MobilBank kan du også endre regionsperre på korta dine, og sperre kort viss du skulle vere så uheldig å miste det. Dette kan du også gjere frå der du til ei kvar tid er - på mobilen! Nytt og enklare grensesnitt for iphone og Android. Nokre av tenestene i Mobilbanken. Nynorsk MobilBank 9

12 Sparing i Bank Det finst mange ulike former og mål for sparing. - langsiktig sparing, kortsiktig sparing, konkrete føremål og sparing for å dekkja uforutsette hendingar. Voss Sparebank tilbyr fleire ulike alternativ for sparing, der me har eit produktspekter som dekkjer dei fleste føremål, til konkurransedyktige vilkår. Banksparing Banksparing er eit trygt og godt alternativ til deg som ynskjer at pengane dine skal vera trygge og lett tilgjengelege. Sparing på innskotskonto i banken er risikofritt. Voss Sparebank er ein av dei mest solide bankane i landet. Banken er medlem i Bankenes Sikringsfond, som har som oppgåve å sikra sparemidlane til kundane om bankane får økonomiske problem. Sparemidlane dine er sikra med inntil kr 2.mill. VossVekst Jamn sparing over tid gjev det beste resultatet. Me har fleire typar sparekonti. VossVekst er den kontoen som gjev beste rente i høve til inneståande beløp. Renta på kontoen gjeld frå fyrste krone. Barnespar Me har eige opplegg for born, med barnesparkonto. Denne er tilpassa born og deira opplæring til sparing. I samband med dette arrangerer me Sparebankveka, der me inviterer til tømming av sparebøsser i lokalet og gjer litt ekstra stas på dei som sparer. God økonomisk haldning er viktig - den skal tidleg krøkjast... Sparebankveka støtter opp under dette. BSU For ungdom (til 34 år)har me BSU - Bustadsparing for Ungdom. Denne sparinga er knytt til bustadføremål. BSU gjev til ei kvar tid den beste innskotsrenta i banken. I tillegg får du 20 % (inntil kr 4.000,- pr år) av spart sum i frådrag på skatten. BSU-sparinga er heilt riskofri, og det, i tillegg til beste innskotsrente, gjer at inga sparingsform kan konkurrere med dette. Føremålet med sparinga er å få eigenkapital til bustadkjøp, samt gode lånevilkår. Sparebeløpet kan og nyttast til oppgradering av bustad eller nedbetaling på eksisterande bustadlån. Merk at BSU-kontoen er oppretta før du kjøper bustad. Velkomen innom, så finn me i lag rette spareløysinga for deg og dine føremål. Sparing i Aksjefond 10 Det er gode grunnar til å starte ein spareavtale anten i bank eller i fond. Set av eit fast beløp kvar månad, så går sparinga av seg sjølv. Det er fint å ha litt pengar i bakhand i tilfelle du treng dei. Start ein spareavtale i dag! Mange har eit ynskje om å realisere draumar om eigen bustad, hytte, båt, bil eller ferieturar. Denne sparinga kan du gjere på sparekonto eller i fond. Etter den nye pensjonsreforma er det viktigare enn nokon gong å spare til eigen pensjon. Snakk med oss om ein langsiktig spareavtale. Spareavtale gjer at sparemålet kjem raskare innan rekkevidde. Når du sparer eit fast beløp i månaden merkar du ofte ikkje at du sparar, men du vil merke at du har spart. Den delen av sparinga som skal vere langsiktig kan plasserast i fond. Sparing i fond er eit enkelt og godt alternativ når du ynskjer betre avkastning på sparepengane dine, men avkastninga vil svinge over tid. Voss Sparebank står fritt til å velje fondsleverandørar, og har inngått samarbeidsavtale med HolbergFondene og DNB Asset Management. Liv Randi Øvsthus og Odd Henry Hommedal.

13 BRAGE FINANS - Voss Sparebank sitt eige leasingselskap Bankane som står bak Frende Forsikring og Norne Securities, har også gått saman og skipa leasingselskapet Brage Finans. Selskapet er lokalisert i Bergen, og Voss Sparebank er ein av ti eigarar i selskapet. Banken vonar Brage Finans vil vere ein nyttig tilvekst i tilbodet me kan tilby kundane våre! Kva er leasing? Leasing betyr at Brage kjøper og eig det utstyret verksemda di treng, og leiger det ut til deg mot ei avtala månadsleige over eit avtala tidsrom. Leasing er ei finansieringsform som er blitt svært vanleg for å unngå å binde eigenkapital. Det er leasingselskapet som eig sjølve leasing-objektet, mens det er verksemda di som har bruksretten. Lengda på leasingperioden er som regel tre til fem år. Leasingleiga vert då utgiftsført som ein driftskostnad i den perioden investeringa gjev høgast og sikrast avkastning, og før vedlikehalds-kostnadene vert for store. Budsjettering og rekneskapsføringa vert enklare enn før, og det kan også vera skattemessig gunstig i mange høve. Kva kan du lease? Personbilar/transportmiddel -bil, tilhengar, truck, vogntog etc Anleggsmaskiner - gravemaskin, dumper, hjullastar, etc Landbruksmaskiner - traktor, såmaskin, etc Andre driftsmiddel - tannlegestol, medisinsk utstyr, trimutstyr, etc Det meste av produksjonsutstyr etc. Kvifor lease gjennom Voss Sparebank? Alt på ein plass Same sakshandsamar som ved lån Konkurransedyktig rente Raskt svar Enklare økonomistyring Inntil 100 % finansiering 11 Ta kontakt med din bedriftsrådgjevar for meir informasjon om korleis du kan nytte leasing i di verksemd.

14 Tilsette i Voss Sparebank Banksjef Kjell Jostein Bø Kunderådgjevarar Privat Odd Henry Hommedal Torunn Farsund Liv Randi Øvsthus Åse Karin Bidne Møyfrid Norekvål Kundesenter 12 Jon Svein Sølvberg Solveig Røthe Magnhild Kløve Oddbjørn Nestås Stefi Måge Anna Songve Ann Sissel Kvåle Asle Bakka Åse Helleve Knut Rykke Sigrid Marie Hydle Asle Opheim Internavdeling Kunderådgjevarar Næring Martin Hindenes Kurt Arild Midtun Lisa Marie Evans Rolf Haukås Ruth Svane Ohnstad Anne Berit Tverberg Åsviv Reigstad Vigleik Lie Arne Morten Lirhus Anders Lillethun

15 Voss Sparebank Postboks Voss

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Våren 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet 1 vossabanken.no Våren 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Kyr har god tid, men det har ikkje eg

Kyr har god tid, men det har ikkje eg Landbruk Kyr har god tid, men det har ikkje eg Med PRO får du tilgang på kompetent rådgjeving og effektive løysingar for alt innan bank og forsikring på ein stad. Kvardagen blir enklare og du kan bruke

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

For å vinne må modellen vere perfekt i morgen tidleg. Kven har tid til å styre med bank og forsikring?

For å vinne må modellen vere perfekt i morgen tidleg. Kven har tid til å styre med bank og forsikring? ETABLERaR For å vinne må modellen vere perfekt i morgen tidleg. Kven har tid til å styre med bank og forsikring? Med PRO får du tilgang til alle bank- og forsikringstenester på ein stad, og kvardagen blir

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Tusen vindauge må vere speilblanke før sola går ned. Kven har tid til å springe mellom bank og forsikringsselskap?

Tusen vindauge må vere speilblanke før sola går ned. Kven har tid til å springe mellom bank og forsikringsselskap? Tusen vindauge må vere speilblanke før sola går ned. Kven har tid til å springe mellom bank og forsikringsselskap? Med PRO får du tilgang til alle bank- og forsikringstenester på ein stad, og kvardagen

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3

For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3 Renter og avdrag RENTER OG AVDRAG Brosjyren gjev eit oversyn over hovudtrekka i renteog avdragsvilkåra i Husbanken. Dei nedbetalingsvilkåra du vel, vil få betydning for den framtidige økonomiske situasjonen

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Røldal Leilegheit 101 & 103 2011 Informasjon Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Innhaldsliste Prisar:... 3 Litt om leilegheitane... 4 Røldalsterrassen... 4 Utstyr...

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger.

Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger. Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger. Juni, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking hjå

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Farleg avfall i Nordhordland

Farleg avfall i Nordhordland Farleg avfall i Nordhordland Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder i Nordhordland. April, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking om korleis 15 ulike

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av bruktbil mellom private

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av bruktbil mellom private Partar Seljar Namn: Adresse: Postnr/stad: Tlf.: E-post: Kjøpar Namn: Adresse: Postnr/stad: Tlf.: E-post: Side 1 av 6 Køyretyopplysingar Merke og type køyrety Årsmodell Fyrste gong registrert Registreringsnr.

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av bruktbil mellom private

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av bruktbil mellom private Om kontrakten Kontrakten kan fyllast ut elektronisk eller skrivast ut og fyllast ut på papir. Forbrukarrådet tilrår at kontrakten blir fylt ut elektronisk av partane i fellesskap. Forbrukarrådet oppmodar

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

privat eller prosjektkunde. Våre ekspeditørar har lang erfaring i bransjen. Me har òg svært dyktige handverkarar som kan hjelpe deg.

privat eller prosjektkunde. Våre ekspeditørar har lang erfaring i bransjen. Me har òg svært dyktige handverkarar som kan hjelpe deg. Dagleg leiar Norge er det landet som pussar mest opp. Trendar, fargar og produkt forandrar seg frå år til år. Fargerike Malerboden er ein rein farge og interiørbutikk som ynskjer å vere best på varekunnskap,

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR.

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. Kva er ein støttekontakt/avlastar? Støttekontakten er ein person som gjev andre støtte og oppfølging på fritida. Tenesta skal vere tilpassa den enkelte, og målsettinga

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

pressemelding og informasjonstekst til for eksempel bruk på kommunen eller legevaktens hjemmesider

pressemelding og informasjonstekst til for eksempel bruk på kommunen eller legevaktens hjemmesider Vedlegg 4 Informasjonstekster Det ligger ved forslag til pressemelding og informasjonstekst til for eksempel bruk på kommunen eller legevaktens hjemmesider Det er utarbeidet både på bokmål og nynorsk.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister Personalportalen Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune personalportalen Oppbygging av brukarmanualen Denne brukarmanualen omhandlar

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

FIBER TIL HEIMEN. Utbygging av fiber. Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga. til din bustad.

FIBER TIL HEIMEN. Utbygging av fiber. Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga. til din bustad. FIBER TIL HEIMEN Utbygging av fiber Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga til din bustad. Fiber til heimen F Ø L G J A N D E V I L S K J E F R A M O V E R Entreprenøren legg ned fiberkabel

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Bedriftskundar. Pris/produktinformasjon 2012/2013

Bedriftskundar. Pris/produktinformasjon 2012/2013 Pris/produktinformasjon 2012/2013 Bedriftskundar Kontor på Beitostølen, Fagernes, Geilo, Gol, Heggenes, Hemsedal og Ål Telefon 03202 (kundesenteret) post@sb1.no www.sb1.no Bank. Forsikring. Og deg. Til

Detaljer

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014 Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12a - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Rapport 1/2008 Samnanger kommune. Finansplasseringar

Rapport 1/2008 Samnanger kommune. Finansplasseringar Rapport 1/2008 Samnanger kommune Finansplasseringar INNHALD 1. INNLEIING... 3 2. FINANSREGLEMENTET KORT SKILDRING OG VURDERING... 3 3. PENGEPLASSERINGANE KORT SKILDRING OG VURDERING... 5 3.1 VURDERING

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Det vert halde ekstraordinært årsmøte i Fitjar Kraftlag SA onsdag 16. desember kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. Registrering: Fitjar Kultur- og Idrettsbygg:

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Haust 2012

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Haust 2012 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Haust 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet - Kredittvurdert på nytt til landets beste bank 30.06.12: A - God service og konkurransedyktige vilkår

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG Årdal kommune 2011 Innhold 1.0 Kreftomsorga i Årdal... 3 1.1 Kreftsjukepleiar... 3 1.2 Nettverk for ressurssjukepleiarar... 3 1.3 Hospitering... 5 2.0 Plan vidare... 5 2.1 Kreftsjukepleiar...

Detaljer

Eksamen 30.11.2012. REA3028 Matematikk S2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 30.11.2012. REA3028 Matematikk S2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.11.01 REA308 Matematikk S Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del skal leverast

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal NAV Årdal Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal ÅLA kven er me NAV, 31.10.2014 Side 2 Avstandar Årdal Lærdal 32 km (28 min) Årdal- Aurland

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 2 og 5 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett svar

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

PRISLISTE PRIVATMARKNADEN Gjeldende frå 07.04.2014 UTLÅN

PRISLISTE PRIVATMARKNADEN Gjeldende frå 07.04.2014 UTLÅN PRISLISTE PRIVATMARKNADEN Gjeldende frå 07.04.2014 UTLÅN EIKA BUSTADKREDITT (RENTE INNTIL 60% AV VERDIGRUNNLAGET) Nom.rente Rente frå 3. juni 2014 Bustadlån for unge (BLU) Over kr 2.000.000 3,60 % 3,60

Detaljer

SPAREBANK 1 TELEMARK - DIN BANKFORBINDELSE. Merverdi i medlemskapet

SPAREBANK 1 TELEMARK - DIN BANKFORBINDELSE. Merverdi i medlemskapet SPAREBANK 1 TELEMARK - DIN BANKFORBINDELSE Merverdi i medlemskapet Velkommen som kunde i SpareBank 1 Telemark Vi ønsker å gi deg et forslag på finansiering, forsikring og sparing tilpasset din økonomiske

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer