vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Våren 2013 Kundemagasin for Voss Sparebank

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Våren 2013 Kundemagasin for Voss Sparebank"

Transkript

1 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Våren Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet

2 vossabanken.no Våren Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i dine ynskje og behov god lokalkunnskap med tid til å ha deg i fokus Sparing gode vilkår på innskot fondssparing aksjar og obligasjonar Finansiering gode lånevilkår rådgjevarar med lang røynsle og lokalkunnskap Betaling gebyrfritt ved bruk av nettbank gebyrfri i bank for honnørkundar nye spennande betalingsløysingar for mobil Frende Forsikring gode vilkår til konkurransedyktige prisar tilpassa dine forsikringsbehov lojalitetsrabatt Brage Finans gode finansieringsløysingar for næring for små og mellomstore bedrifter tilbyr privat leasing Utgjevar: Voss Sparebank - Ansv. redaktør: Kjell Jostein Bø - Trykk: Sentergrafisk, Larvik Grafisk: Voss Sparebank - Framside: Konsert VossaJazz - Opplag: 7500

3 For kundar og lokalsamfunn sidan aktiv medspelar og samarbeidspartner i 170 år! Voss var tidleg ute med å etablera eigen lokal sparebank - i Banken vart grunnlagt på initiativ frå leiande personar i lokalsamfunnet med eit sterkt engasjement for den økonomiske og sosiale utviklinga på Voss. Med oss på reisa vidare har me ei stolt historie. Me har heile tida vore ein uavhengig lokal sparebank med nære og sterke band til lokalsamfunnet. Heilt sidan etableringa har Voss Sparebank vore nær knytt til utviklinga i lokalsamfunnet. Bankverksemda har i seg sjølv gjeve viktige bidrag til økonomisk og sosial utvikling, gjennom finansiering av private og offentlege satsingar, men også som lokal arbeids-plass og skattytar. I tillegg har banken skapt ei rekkje andre positive ringverknader lokalt, gjennom utdeling av gåver til ålmennyttige føremål. Solide og stabile kundar har, saman med konkurransedyktige vilkår - enkelte år av dei beste i landet og låge driftskostnader, gjort Voss Sparebank til ein av dei mest solide bankane i landet og til ein bank med svært god likviditet. Noko me ynskjer å ivareta og føra vidare til beste for lokalsamfunnet, kundane, dei tilsette og banken. Nyleg gjennomført kundeundersøking viser at kundane verdset oss spesielt for at me er lette å få personleg kontakt med, at me gjev god service, god rådgjevingskompetanse og at det vert opplevd enkelt og triveleg å vera kunde hjå oss. Mange legg også merke til at me er ein bank som gjev mykje attende til lokalsamfunnet. Det skal me fortsetja med. Me har klar ambisjon og retning på alt me gjer. Me skal vera den mest kundevenlege banken i vår marknad og visa det gjennom det me gjer. Vårt varemerke er å vera den lokale og kundevenlege banken som du kan stola på vil stilla opp for deg og ikkje minst skal det vera lett å koma i kontakt med oss. Me føler ei sterk plikt til å møta alle kundane våre på ein god og hjelpsam måte. Slik byggjer me tillit som varer lenge, og me vil gjerne vera med deg heile vegen gjennom livet, både som privatperson, familie eller som næringsdrivande. Me gler oss over at kundane våre i større grad nyttar fleire av tenestene våre, og ikkje minst at me trekkjer til oss stadig nye kundar; den siste tida spesielt frå Hardangerbygdene. Me veit også at mange fleire er interesserte i å verta nærare kjende med oss. Spør oss gjerne om både smått og stort. Me er her for å gje deg gode svar og løysingar på behova dine, uansett om det dreiar seg om sparing, lån, forsikring, nettbank, mobilbank, kort eller betalingsløysingar. Hugs å prøva mobilbank-appen vår - no òg på nynorsk! Hjå oss får du alt på ein stad, inkludert god personleg service i ein triveleg atmosfære frå dei dugande og kunnskapsrike medarbeidarane våre. Velkommen til oss! Med venleg helsing Kjell Jostein Bø Banksjef 1

4 Gode grunnar til å velja Voss Sparebank Me skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet I 170 år har Voss Sparebank vore ein lokal og sjølvstendig bank. Me har lang erfaring og har gått i takt med utviklinga i bygda over lang tid. Me støttar kultur, idrett, lagsliv og frivillig arbeid i bygda. Me bidreg årleg til utvikling av dette gjennom tildeling av ålmennyttige gåver og sponsorat. Verdiane blir verande i bygda gjennom ein solid bank og som bidragsytar til bygda. Kort veg for avgjerder All bankdrift er samla under eitt tak. Dette gjer at det er kort veg for avgjerder som skal takast. Det gjer òg at me er fleksible og kan, i lag med kunden, kjapt finna dei gode løysingane. Kort veg til banken Vårt mål er at det skal vera lett å koma i kontakt med oss. Du skal få gode svar og me skal vera problemløysaren knytt til finansielle spørsmål. Kort veg til banken gjeld ikkje berre geografisk, men og rask responstid på kontakt via elektroniske henvendingar eller telefon. Undersøkjingar viser at kundane våre er nøgd med tilgjengelegheita til banken. For oss betyr det mykje at kundane er nøgde. 2 Erfaring Med vår lange historie har me god kjennskap til bygda og marknaden. Banken har lang erfaring og kjenner til kva som skal til. Dette gjer at banken opp gjennom tidene har vore med på mange nyskapingar og spennande prosjekt der andre bankar har takka nei. Kompetanse Sjølv om banken har lang historie og dei tilsette mykje erfaring, jobbar me heile tida for å bli betre. Eit stort løft er gjort då heile 13 tilsette er autoriserte finansielle rådgjevarar. I tillegg er det kontinuerleg kursing og intern opplæring. Dette for å vera best mogeleg samarbeidspartnar og støttespelar for kundane våre. Samla alt på ein plass Voss Sparebank kan gje deg dei fleste finansielle tenestene du treng, som privatperson eller som næringsdrivande. Me er medeigar i Frende Forsikring, Brage Finanas (leasing) og Norne Securities. I tillegg samarbeider me med fleire gode partnarar for å gje deg dei beste tenestene. Men du treng berre ein bank og rådgjevar.

5 Norges beste reiseforsikring 2013 kåra av Norsk Familieøkonomi Reiseforsikring Kvifor skal me ha reiseforsikring? Me er generelt flinke til å forsikre konkrete objekt, som hus, bil og innbu. Reiseforsikringa er ei forsikring som overtek når du forlet heimen. F.eks. vil fotokamera vera dekka av innboforsikringa di heime, medan reiseforsikringa overtek når du går ut av huset. Med ei god heilårs reiseforsikring har du ei god forsikringsdekning som gjeld alle turar frå heimen. Anten du skal på ferie, på jobbreise eller på butikken for å handla. Forsikringa dekker tjuveri, ran, brann og annan påført skade på dei tinga du her med deg frå heimen. Med heilårs reiseforsikring i kombinasjon med forsikringar som innbu, hus og bil, har du forsikring heile tida, bortsett fra når du er på arbeidsplassen din. Reiseforsikringa er samansatt av fleire dekningar. Ulukke, tjuveri, sjukdom, tapt reisegods, avbestilling og forseinkingar. Frende har såleis satt saman dei elementa du treng for at reisa skal vera dekka. Du treng heller ikkje tenkja over korleis reisa er betalt. Reiseforsikringa til Frende er kåra til best i test fleire gongar. Seinast av Norsk familieøkonomi i mars Dei gav reiseforsikringa terningkast 6. Du kan lesa testen på nofa.no. I testen er fleire element vurdert, som dei ulike dekningane, storleik på dekningane og pris. Reiseaktiviteten er større enn nokon gong. Me reiser oftare og lengre og til nye destinasjonar. Frende er tilknytt SOS International. SOS International har i tillegg til lang erfaring i å hjelpa reisande med ulike utfordringar, kontor mange stader rundt om i verda. På den måten har dei nærleik og kjennskap som kan hjelpa deg når du har behov for det. Dei er tilgjengeleg 24 timar i døgeret, og klare til å hjelpa. Teiknar du reiseforsikring i Frende får du ei forsikring som dekkjer mykje. Ingen eigenandel og svært gode dekningar som inkluderer reisegods for inntil kr ,- per familie, avbestilling på inntil kr ,- per familie, sjukdom på reise med ubegrensa sum, reiser inntil 65 dager, avbestilling, ulukke og mykje meir. Kontakt din rådgjevar i banken for meir info om forsikringa. 3

6 Voss Sparebank gjev årleg ut store summar til ålmennyttige føremål. Kriteria for å motta gåve frå banken er at det er ope for ålmenta, og er til beste for bygda. Voss Sparebank er oppteken av eit yrande og godt lagsliv i bygda med omeign. Me ser at gåvene banken har gjeve opp gjennom tidene blir godt nytta og gjev bygda eit rikare tilbod. Spekteret i formål som mottek gåver er stort. Dette er eit mål for Voss Sparebank. Voss skal vera ei bygd samansatt av eit rikt idretts-, kultur- og orgnasisasjonliv. Me er glade for å kunna bidra til dette. Alle lag og organisasjonar som er opne for ålmenta kan søkja gåver frå Voss Sparebank. Søkjeperiode er i starten av året, og blir annonsert på heimesida til Voss Sparebank, og i avisa. Utdeling skjer i løpet av våren. Me oppmodar alle om å søkja. Trakke Ålmennytt 4 Voss sjukehus har mykje å takke Voss Sparebank for. Det var banken som ordna sjukehustomta på 1950-talet som gåve til Voss Kommune den gongen var sjukehuset kommunalt. No er Voss sjukehus ein del av Helse Bergen og feirar 50 års jubileum til hausten. Det har vore ei rivande utvikling på desse 50 åra ikkje minst innan medisinsk utstyr. Slikt utstyr er dyrt og blir diverre raskt «utgått på dato» då det kjem nye maskiner som er betre enn dei gamle. I 2007 støtta banken ein ny transportabel ultralydsmaskin til bruk innan gynekologi og føde, kirurgi og anestesi. Helse Bergen HF har flotte innkjøpsprogram der gamalt utstyr blir skifta ut, men det er ikkje så lett å nå opp med nye behov det er streng prioritering. Heldigvis var banksjefen positiv når eg frimodig nok kontakta han og fortalde om nye metodar for lokalanestesi der vi trengde ei ny og betre utlralydsmaskin. Hausten 2011 var eg på hospitering ved Kantonspital i St. Gallen i Sveits der eg lærde meg «nerveblokkadar». Då nyttar vi ultralyd til å sjå nervefletningar og bedøve ei og ei nerve heilt nøyaktig. Vi ser at lokalbedøvinga spreier seg og badar nerven. Det flotte er at vi kan redusere mengden lokalbedøving som trengst og dermed unngår vi mange ubehagelege biverknadar. Då kan vi utføre mange inngrep i lokalbedøving med litt «å slumre Ultralyd

7 Voss ski- og tursenter mottok i vår kroner ,- som tilskot til kjøp av ny trakkemaskin. Banken gav òg tilskot til den førre maksina. Voss ski- og tursenter er blitt ein flott skiarena med lange flotte løyper og eit flott stadionområde. Aktiviteten har auka mykje i åsen og er blitt ein populær plass for aktive langrennsløparar og skiskyttarar. Mange mosjonistar og barnefamiliar har òg funne vegen opp i anlegget. Dagsbesøket for sesongen 2012/2013 har vore over som er 40 % auke frå året før. Det er mange dugnadstimar som er lagt ned for å få Voss skiog tursenter slik det ser ut i dag. Men det er framleis mange timar med frivillig arbeid for å leggja til rette for dei mange som vil opp i åsen. Det er ca 30 km løyper som skal prepparerast, ofte dageleg. I tillegg er det vedlikehald og utvikling av arenaen. maskin Ny trakkemaskin er eit ledd i å gjera løypene endå betre, i tillegg til å auke komfort for sjåfør. Det blir mange timar i maskina og då er støy og køyrekomfort viktig for arbeidsmiljøet. ige gåver maskin på» og pasienten unngår narkose. Den nye maskinen er ein «Mercedes» som heiter GE logic e med 3 ulike ultralydsprobar kobla til for ulike undersøkingar. Vi brukar den til nerveblokkadar og til punksjon av større blodårer for å legge inn ulike kateter for langvarig intravenøs behandling. Vi kan også gjere «hjerte-ekko» med denne maskinen. På bildet har pasienten nett fått eit kateter lagt inn i venen (blodåra) under kragebeinet. Denne blodåra er lett å sjå på ultralyd og ein ser nåla heile vegen inn. Gjennom nåla fører eg inn ein metallmandreng i blodåra og over denne trer ein så plastkateteret. Kateteret er trekt 10 cm under huda for at det ikkje så lett skal «vandre» bakteriar frå huda og inn i blodbanen. Før gjorde vi dette «blindt» utifrå anatomikunnskap. Problemet er at menneske er like ulike inni som utanpå, så ofte var dette vanskeleg å få til. Ultralyd har gjort kvardagen som anestesilege mykje enklare noko som kjem pasientane våre til gode. Med helsing Olav Lødemel Voss Sjukehus 5

8 KonsertBanken 6 Voss Sparebank har husa fleire konsertar i banklokala etter me flytta inn att i nyrenoverte lokale. Aulaen i 1. etasje får gode tilbakemeldingar frå musikarane, og flotte tonar frå stemmer og instument kling fint i lokalet. Me har hatt vitjing av Osafestivalen, Balkanfestivalen og VossaJazz. Både som lunsjkonsert og som vanleg konsert etter opnings-tida til banken. Voss Sparebank tykkjer det er kjekt å ha innslag som dette i kvardagen. Godt besøk av kundar, musikkinteresserte og andre på konsertane viser at tiltaka er likt. Voss Sparebank kjem til å ha fleire musikkinnslag i lokala. Følg med på heimeside og evt. festivalprogram for informasjon.

9 - Uførepensjon viktigast Frende si barneforsikring dekkjer både sjukdom og ulukke og sikrar barnet ditt årleg utbetaling ved varig uførheit, heilt fram til 67 år. Uførepensjon viktigast I ei nyleg gjennomført samanlikning av barneforsikringar, vart Frende si barneforsikring kåra til den beste. Dei fleste barneforsikringar har høge forsikringssummar som blir utbetalt ved medisink invaliditet som fylgje av ulukker, men berre omlag 1 av 10 som blir ufør, blir ufør av ulukker. Dei fleste som blir ufør blir det som fylgje av sjukdom. Dersom du blir ufør i ung alder, vil du frå dei offentlege ordningane få ein stønad som gjev låg pensjon resten av livet. Folketrygda gjev deg for tida om lag kr i året, og det er ei beskjeden inntekt som vil gje mange avgrensingar til for eksempel kjøp av bustad, bil, ferie osv. Frende si barne- og ungdomsforsikring gjev i tillegg til dei andre dekningane, utbetaling ved uførheit (ulukke eller sjukdom) frå fylte 18 år og fram til 67 år. Dette var avgjerande for at Frende si barneforsikring fekk beste karakter, sett i høve til prisen på forsikringa. Barne- og ungdomsforsikring Foto: Orlaug Styve Dei fleste barn kjem seg heldigvis igjennom oppveksten utan å verta råka av store ulukker eller alvorlege sjukdomar. Men for dei som vert råka, kan dei økonomiske konsekvensane bli store dersom barnet ikkje har ei forsikringsordning som dekkar sjukdomen eller ulukke. 7

10 Reisetips Du skal reise på ferie med minst mogeleg bekymringar. Då gjeld det å planleggje! Her ser me på noko av det som kan vera lurt å tenkja gjennom før avreise. Kortvettreglar Sjekk i god tid at korta ikkje går ut medan du er på reise. Eksempel: Utløpsdato 07/13 betyr at kortet er gyldig ut juli Det er alltid lurt å ha med to kort, og oppbevare korta kvar for seg. Kort nr 2 kan gjerne vera vårt kredittkort, Visa Gold. Saldo på kort får du på MobilBank eller Nett- Bank heile døgnet og frå heile verda. Kontroller jamnleg og ta straks kontakt med banken ved mistanke om feil, - både på reise og elles. Kontroller ofte at du har kortet. Oppdagar du at kortet er borte, ring straks banken si sperreteneste, tlfnr heile døgnet. Lagre nummeret på mobiltelefonen allereie no. Du kan i tillegg sperre kortet frå MobilBank. Regionsperre Dette er ei teneste for å sperre kortet ditt i dei delane av verda du ikkje oppheld deg. Dette registrerer du enkelt i nettbanken eller mobilbanken din. Når du skal på ferie opnar du opp for det området du skal til. Ved aktivt å bruka denne tenesta reduserer du sjansen for misbruk betydeleg. Ein god hugseregel er at ein sjekkar pass og regionsperre samstundes. Reiseforsikring Med Frende forsikring si reiseforsikring er du dekka på reiser over heile verda, som varer i inntil 60 dagar. Den har ingen eigenandel. Ta med deg reisebeviset. Treng du hjelp kan du ringe Frende eller SOS International. SOS International har telefonnummer: og e-post Frende har telefonnummer: Lagre nummera på telefonen. to kort på ferie er lurt 8 Gold Electron Classic Banken tilbyr kredittkortet VISA Gold gjennom kortselskapet Enter- Card. Bruken av kortet vert fakturert i ettertid, og du kan då velje å betale heile beløpet, eller gjere bruk av kredittramma du har fått innvilga. VISA Gold er eit praktisk kort å ha med på reise, og som eit reservekort. Du får same kode på VISA Gold som på debetkortet ditt. VossaKort VISA Electron kan nyttast i norske minibankar og betalingsterminalar, og i VISA-systemet over heile verda. Kortet kan berre nyttast i terminalar med dekningskontroll. Du kan sjølv velje kva bilete du vil ha på kortet ditt. VossaKort VISA Classic er eit debetkort som er knytt til brukskontoen din. I tillegg til å kunne nyttast i minibankar og betalingsterminalar i Noreg, kan kortet også brukast i VISA-systemet over heile verda. Du kan sjølv velje kva bilete du vil ha på kortet ditt.

11 MobilBank Med MobilBank får du tilgang til dei mest brukte nettbanktenestene på mobiltelefonen din. Føresetnaden for å bruke MobilBank er at du har nettbankavtale i Voss Sparebank. Avtale om MobilBank opprettar du sjølv i nettbanken. MobilBank gir tilgang til fylgjande tenester: Kontooversikt med disponibelt beløp Godkjenning av efaktura Betaling innland med melding eller KID Overføring mellom eigne konti Siste transaksjonar Forfallsmappe Sperre kort SMS Varsling Regionsperre Banken har lansert ein ny versjon av MobilBanken. Den nye versjonen utnyttar smarttelefonen sin berøringsskjerm på ein betre måte, og gir deg ei heilt ny brukaroppleving. I tillegg er no mobilbanken på nynorsk! Basistenestene er som før - sjekk saldo, overfør pengar og utfør dine daglege banktenester der du er - på mobilen! Kva er nytt? Den nye versjonen er i hovudsak ei oppgradering av brukargrensesnittet, som no betre vil tilpasse seg den telefonen du brukar. Dersom du brukar ein iphone eller Android-telefon, vil du til dømes kunne bruke dra og slepp -funksjonar for å overføre pengar mellom konti og til å godkjenne efakturaer. Telefonar som ikkje støttar dra og slepp vil få opp standardmenyen og ha tilgang til dei same tenestene der. Basistenestene i mobilbanken er elles som før, og du kan såleis utføre dei vanlegaste banktenestene som overføring, betaling og godkjenning av efaktura der det passar deg. I tillegg får du med MobilBank god oversikt over kontiane dine med transaksjonsoversikt og forfallsregister. Med MobilBank kan du også endre regionsperre på korta dine, og sperre kort viss du skulle vere så uheldig å miste det. Dette kan du også gjere frå der du til ei kvar tid er - på mobilen! Nytt og enklare grensesnitt for iphone og Android. Nokre av tenestene i Mobilbanken. Nynorsk MobilBank 9

12 Sparing i Bank Det finst mange ulike former og mål for sparing. - langsiktig sparing, kortsiktig sparing, konkrete føremål og sparing for å dekkja uforutsette hendingar. Voss Sparebank tilbyr fleire ulike alternativ for sparing, der me har eit produktspekter som dekkjer dei fleste føremål, til konkurransedyktige vilkår. Banksparing Banksparing er eit trygt og godt alternativ til deg som ynskjer at pengane dine skal vera trygge og lett tilgjengelege. Sparing på innskotskonto i banken er risikofritt. Voss Sparebank er ein av dei mest solide bankane i landet. Banken er medlem i Bankenes Sikringsfond, som har som oppgåve å sikra sparemidlane til kundane om bankane får økonomiske problem. Sparemidlane dine er sikra med inntil kr 2.mill. VossVekst Jamn sparing over tid gjev det beste resultatet. Me har fleire typar sparekonti. VossVekst er den kontoen som gjev beste rente i høve til inneståande beløp. Renta på kontoen gjeld frå fyrste krone. Barnespar Me har eige opplegg for born, med barnesparkonto. Denne er tilpassa born og deira opplæring til sparing. I samband med dette arrangerer me Sparebankveka, der me inviterer til tømming av sparebøsser i lokalet og gjer litt ekstra stas på dei som sparer. God økonomisk haldning er viktig - den skal tidleg krøkjast... Sparebankveka støtter opp under dette. BSU For ungdom (til 34 år)har me BSU - Bustadsparing for Ungdom. Denne sparinga er knytt til bustadføremål. BSU gjev til ei kvar tid den beste innskotsrenta i banken. I tillegg får du 20 % (inntil kr 4.000,- pr år) av spart sum i frådrag på skatten. BSU-sparinga er heilt riskofri, og det, i tillegg til beste innskotsrente, gjer at inga sparingsform kan konkurrere med dette. Føremålet med sparinga er å få eigenkapital til bustadkjøp, samt gode lånevilkår. Sparebeløpet kan og nyttast til oppgradering av bustad eller nedbetaling på eksisterande bustadlån. Merk at BSU-kontoen er oppretta før du kjøper bustad. Velkomen innom, så finn me i lag rette spareløysinga for deg og dine føremål. Sparing i Aksjefond 10 Det er gode grunnar til å starte ein spareavtale anten i bank eller i fond. Set av eit fast beløp kvar månad, så går sparinga av seg sjølv. Det er fint å ha litt pengar i bakhand i tilfelle du treng dei. Start ein spareavtale i dag! Mange har eit ynskje om å realisere draumar om eigen bustad, hytte, båt, bil eller ferieturar. Denne sparinga kan du gjere på sparekonto eller i fond. Etter den nye pensjonsreforma er det viktigare enn nokon gong å spare til eigen pensjon. Snakk med oss om ein langsiktig spareavtale. Spareavtale gjer at sparemålet kjem raskare innan rekkevidde. Når du sparer eit fast beløp i månaden merkar du ofte ikkje at du sparar, men du vil merke at du har spart. Den delen av sparinga som skal vere langsiktig kan plasserast i fond. Sparing i fond er eit enkelt og godt alternativ når du ynskjer betre avkastning på sparepengane dine, men avkastninga vil svinge over tid. Voss Sparebank står fritt til å velje fondsleverandørar, og har inngått samarbeidsavtale med HolbergFondene og DNB Asset Management. Liv Randi Øvsthus og Odd Henry Hommedal.

13 BRAGE FINANS - Voss Sparebank sitt eige leasingselskap Bankane som står bak Frende Forsikring og Norne Securities, har også gått saman og skipa leasingselskapet Brage Finans. Selskapet er lokalisert i Bergen, og Voss Sparebank er ein av ti eigarar i selskapet. Banken vonar Brage Finans vil vere ein nyttig tilvekst i tilbodet me kan tilby kundane våre! Kva er leasing? Leasing betyr at Brage kjøper og eig det utstyret verksemda di treng, og leiger det ut til deg mot ei avtala månadsleige over eit avtala tidsrom. Leasing er ei finansieringsform som er blitt svært vanleg for å unngå å binde eigenkapital. Det er leasingselskapet som eig sjølve leasing-objektet, mens det er verksemda di som har bruksretten. Lengda på leasingperioden er som regel tre til fem år. Leasingleiga vert då utgiftsført som ein driftskostnad i den perioden investeringa gjev høgast og sikrast avkastning, og før vedlikehalds-kostnadene vert for store. Budsjettering og rekneskapsføringa vert enklare enn før, og det kan også vera skattemessig gunstig i mange høve. Kva kan du lease? Personbilar/transportmiddel -bil, tilhengar, truck, vogntog etc Anleggsmaskiner - gravemaskin, dumper, hjullastar, etc Landbruksmaskiner - traktor, såmaskin, etc Andre driftsmiddel - tannlegestol, medisinsk utstyr, trimutstyr, etc Det meste av produksjonsutstyr etc. Kvifor lease gjennom Voss Sparebank? Alt på ein plass Same sakshandsamar som ved lån Konkurransedyktig rente Raskt svar Enklare økonomistyring Inntil 100 % finansiering 11 Ta kontakt med din bedriftsrådgjevar for meir informasjon om korleis du kan nytte leasing i di verksemd.

14 Tilsette i Voss Sparebank Banksjef Kjell Jostein Bø Kunderådgjevarar Privat Odd Henry Hommedal Torunn Farsund Liv Randi Øvsthus Åse Karin Bidne Møyfrid Norekvål Kundesenter 12 Jon Svein Sølvberg Solveig Røthe Magnhild Kløve Oddbjørn Nestås Stefi Måge Anna Songve Ann Sissel Kvåle Asle Bakka Åse Helleve Knut Rykke Sigrid Marie Hydle Asle Opheim Internavdeling Kunderådgjevarar Næring Martin Hindenes Kurt Arild Midtun Lisa Marie Evans Rolf Haukås Ruth Svane Ohnstad Anne Berit Tverberg Åsviv Reigstad Vigleik Lie Arne Morten Lirhus Anders Lillethun

15 Voss Sparebank Postboks Voss

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Våren 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet 1 vossabanken.no Våren 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i

Detaljer

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Haust 2012

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Haust 2012 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Haust 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet - Kredittvurdert på nytt til landets beste bank 30.06.12: A - God service og konkurransedyktige vilkår

Detaljer

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Haust 2013

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Haust 2013 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Haust 2013 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet vossabanken.no Haust 2013 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i dine

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2014 Regnbogen Natur- og Kulturbarnehage kom på besøk! Bakgrunnen var at dei hadde sagt ja til å hjelpa oss med å dekorera årsmeldinga for 2014.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22 Årsmelding 2005 Innhald Navet i elektronisk forvaltning. Direktøren sin leiar side 4 Brønnøysundregistra ein viktig del av næringspolitikken side 7 Fokus på styring av verksemder side 8 Sikkerhetsportalen

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen Å R S O P P G J E R 2008 - med heile vegen Banksjefen har ordet Tøffe tider! Gjensidige sjølve har leigd kontor hjå oss ein dag i veka, der dei i tillegg har formidla skadeforsikring. Gjensidige valde

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I Vestlandsforsking notat nr. 3/2011 KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I KOMMUNESEKTOREN: FJALER Sluttrapport Guttorm Flatabø og Ingjerd Skogseid side 2 Vestlandsforsking notat Tittel Kunnskap kryssar grenser i kommunesektoren:

Detaljer

FYLKESLEIAREN SIN TALE

FYLKESLEIAREN SIN TALE FYLKESLEIAREN SIN TALE Må kontrollerast mot framføring. Gode årsmøte. Me har lagt bak oss eit år og ein haust som ga oss litt andre utfordringar enn me er vane med i dette landet vårt. Dei triste hendingane

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Helen Berg Bjarte Alnes Rigmor Einang Alnes Senter for omsorgsforskning Rapportserie nr. 3/2014 Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp

Detaljer

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Ide Camp 2011 Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Utkast 1: Resultat frå Ide Camp 2011 Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2

Detaljer

Lokalbanken. der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra 2008. Side 3 Lag dine egne kort. Side 4 7 Bankenes regnskap

Lokalbanken. der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra 2008. Side 3 Lag dine egne kort. Side 4 7 Bankenes regnskap Lokalbanken der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra 2008 Side 3 Lag dine egne kort Side 4 7 Bankenes regnskap Side 8 Mobilbank 2 Nytt pensjonssystem fra 2010 FÅ LØNN

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013:

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013: Årsmelding Gjestfri og nyskapande Innhaldet i årsmelding : Innleiing 3 Ordføraren sine kommentarar 6 Administrasjonssjefen si vurdering 7 Politisk organisering og saker 8 Personal og organisasjon 9 Økonomisk

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM GAN Forlag AS, Oslo 2003 2. utgåve/1. opplag ISBN 82-492-0398-4 Redaktør: Mai Gythfeldt Biletredaktør: Mai Gythfeldt Til nynorsk ved Jan R. Tislevoll Grunndesign:

Detaljer