Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing"

Transkript

1 Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere seg i ein fellesstand under Nor-Fishing i For å stø små og nyetablerte bedrifter i fylket som ynskjer å stille ut på messa, kan desse søke fylkeskommunen om stønad til deltaking etter nærare kriteria utforma av administrasjonen. 3 Hovudutval for plan og næring løyver inntil kr til dette føremålet. Midlane vert henta frå disponible regionale utviklingsmidlar for Prenta vedlegg: Uprenta vedlegg: 1 Mal for evalueringsskjema for Nor-Fishing Liste over bedrifter som deltok på Sogn og Fjordane sin fellesstand i Innkomne evalueringsskjema frå 7 utstillarar på fellesstanden i Notat ( ) til Hovudutval for plan og næring: NOR-FISHING, Fiskerimessa i Trondheim 5 Sak 30/05: Nor Fishing 2006, Fylkeskommunalt engasjement i Fiskerimessa i Trondheim

2 Hovudutval for plan og næring Side 2 av 5 Saksframstilling 2. BAKGRUNN Bakgrunn for at saka er reist Fylkeskommunen har, gjennom deltaking tre gonger på rad ( ), vore engasjert i ein felles fylkesstand under fiskerimessa Nor-Fishing i Trondheim. Komiteen som har gjennomført arrangementet til no, har trekt seg frå vidare engasjement. Fylkeskommunen må gjere ei vurdering av erfaringane så langt og om ein skal satse på vidare engasjement i ein felles fylkesdekkande stand under Nor-Fishing i Historikk - tidlegare vedtak I sak 30/05 gjorde Hovudutval for plan og næring vedtak om å løyve kr til fylket sin fellesstand i Inntil kr av desse midlane var i utgangspunktet sette av til stønad til felles kveldsarrangement, men vart seinare omdisponerte med godkjenning frå fylkesadministrasjonen. Fokus vart sett på å gjere fellesstanden så god som mogleg. Det vart sett ned ein komite med representantar frå bedrifter i Vågsøy, Vågsøy kommune, Selje Vekst, Måløy vidaregåande skule, Fiskeridirektoratet region Vest og fylkeskommunen. Fylkeskommunen skulle ha ansvar for budsjett og økonomi. Tilsvarande komite har hatt ansvaret for fellesstand for fylket i 2004 og Tidlegare løyvingar i 2002 og 2004 var på kr pr. messe fordelt mellom IN og Fylkeskommunen. Det har tidlegare, ( ) gjennom eit notat frå administrasjonen, vore reist problemstillingar kring vårt vidare engasjement i Nor-Fishing. Det kom ikkje tydelege tilbakemeldingar frå hovudutvalet på korleis fylkeskommunen sitt engasjement burde vere. Hovudutvalet vedtok likevel (sak 30/05) å stø arrangementet for fylkesstand under Nor- Fishing i Det var ein føresetnad at arrangementet vart meir strukturert og rapporteringa og økonomistyringa betre. Ein skulle også arbeide for at det i større grad vart ein stand for heile fylket. Problemanalyse Dei tre gongane ein har hatt ein felles fylkesstand på Nor-Fishing, har ein ved planlegging og gjennomføring av fylkesstanden, nytta ein arbeidande og mykje dugnadsbasert komite med senter i Vågsøy Standen har vore vellukka ved at han har utmerka seg med eigenarta og gjenkjennande utsjånad (naustmiljø over 2 høgder). Standen har fungert som ein populær samlingsplass både for eigne utstillarar, men også for andre med tilhøyre i fylket. Konseptet og utforminga av fellesstanden har gjennom tre messer utvikla seg positivt frå gong til gong, basert på erfaringane som er hausta undervegs. Tidlegare har same naustkulissar vore nytta som Vågsøy kommune sin eigen stand, og standen vert enno omtala som Måløy-standen blant besøkjande. Samtidig som fiskarmiljøet i og kring Vågsøy naturleg nok er dominerande blant utstillarane på standen, slit standen med å bli akseptert som heile fylket sin stand.

3 Hovudutval for plan og næring Side 3 av 5 Messa i 2006 har gjeve fylkeskommunen store utfordringar på den økonomiske og ressursmessige sida. Sjølv med eit budsjett som vart lagt fram til første møtet i komiteen, har vi opplevd at medlemmer av komiteen gjentekne gonger har inngått avtalar og gjort innkjøp langt utover budsjettet sine rammer, og utan å på førehand rådspørje økonomiansvarleg. Dette har m.a. ført til store budsjettoverskridingar og mykje arbeid for å kunne sluttføre den økonomiske delen av prosjektet. Til dømes ligg det (pr. medio juni 2007) ikkje føre sluttrekneskap for messa i august Dette fordi vi framleis manglar avklaring frå komiteen på ein større utgiftspost. Fleire purringar har so langt ikkje ført fram. Dei økonomiske overskridingane er delvis belasta fylkeskommunen. Noko har Vågsøy kommune dekka, stort sett utgifter i samband med reise og diett for eigne tilsette. Utbetalingar utover budsjettet er gjort for å forhindre at ein uskuldig 3. part vert ramma økonomisk. 3. VURDERING OG KONSEKVENSAR Hovudutvalet må vurdera om fylkeskommunen skal engasjere seg i å arrangere ein felles stand for Nor-Fishing Vurderinga bør basere seg på desse hovudelementa: 1. Er tilbodet om fellesstand viktig for fiskeribedriftene våre? 2. Er fellesstanden viktig for fylket? Oppsummering av bedriftene si evaluering av Nor-Fishing 2006 I alt 13 bedrifter deltok på Sogn og Fjordane sin fellesstand. I tillegg deltok Selje og Vågsøy kommune samt Måløy vidaregåande skule. Sjå vedlegg 2. Evalueringsskjema (vedlegg 1) vart sendt ut til alle desse, og etter fleire purringar kom 7 utfylte evalueringsskjema i retur. I utgangspunktet er dette eit dårleg grunnlag for evaluering, men ei rask oppsummering kan likevel gje visse indikasjonar. Kort oppsummering basert på dei 7 svara vi fekk: Berre ei bedrift hadde eigen stand på messa i tillegg til deltaking på fellesstanden. Denne bedrifta er villig til å flytta til fellesstanden dersom tilhøva vert lagt til rette for det (større areal og noko utstyr). Seks av dei sju bedriftene hadde ein representant til ei kvar tid på fellesstanden. Bedriftene var godt til særs godt nøgd med restauranten i 2. høgda, det var varierande grad på standarden på hotella (bedriftene nytta ulike hotell). Dei fleste signaliserte at aktiviteten på standen kunne vore betre. Det gjeld også presentasjonen av dei deltakande bedriftene på standen. Bedriftene kom med gode tips om korleis dette kan gjerast. 2 av dei sju meinte at prisen burde graderast i høve storleik på bedrift, dei andre meinte at kr pr. deltakande bedrift var ein grei pris. Inkludert i prisen er areal, og tilgang til restauranten. I tillegg kjem bedrifta sine utgifter til reise og opphald, samt eige presentasjonsmateriale. Fleire av bedriftene sakna tilgang til møterom på standen. Meir enn halvparten av bedriftene ville vore representerte på Nor-Fishing utan at det var ein felles fylkesstand, men alle meinte at ein også neste år bør skipa ein felles stand. Er så tilbodet om fellesstand viktig for våre fiskeribedrifter?

4 Hovudutval for plan og næring Side 4 av 5 Grunna dårleg tilbakemelding frå evalueringa for standen i 2006 og enda dårlegare i 2004 (då vi etter gjentekne purringar berre fekk 2 svar), er det vanskeleg å trekke nokon eksakt konklusjon på dette spørsmålet. I utgangspunktet vil truleg dei fleste bedrifter som føler at dette er ein viktig arena å synleggjere seg på, vere til stades i Trondheim uavhenging av ein felles fylkesstand. Men då truleg med ein større kostnad for bedriftene. Nor-Fishing er ei salsmesse, og sjølv om nokre bedrifter har (og framleis vil ha ein stand), er det nok like mange som vil ha nytte av å vere der som besøkjande. Poenget vil vere å møtast på ein arena der ein kan knyte og pleie sine nye og tidlegare kontaktar. Kvar møtet finn stad, vil vere underordna. Unnataket vil vere dei heilt nyetablerte bedriftene der fylkeskommunen sitt initiativ til stand kan vere til stor hjelp i ei oppstartsfase. For desse kan det og vere positivt å vere lokalisert med større, etablerte bedrifter som kan trekke kundar til fellesområdet. Dei fleste som er ute etter handel på messa er nok likevel bevisst kva dei søker på ei slik messe og kor dei kan finne det. Vi erfarte i fjor at særs god marknadsføring utført av ei ung bedrift representert på fellesstanden, var den einskildfaktor som i størst grad førte til det gode besøket på vår stand. Er Nor-Fishing ein arena der det er viktig at fylket vert synleggjort? Bakgrunnen for fylkeskommunen sitt engasjement under Nor-Fishing i 2002 var at fleire av våre nabofylke var representerte på messa i 2000, og ikkje fordi bedriftene sjølv ytra ønske om vår deltaking. Måløy hadde allereie då sin eigen stand på messa. Vi kan ikkje seie at vi har lukkast med å framstå som Sogn og Fjordane sin stand. Rekruttering av bedrifter til standen er vanskeleg, og det har vore særs vanskeleg å rekruttere bedrifter utafor Nordfjord. Standen ber også med seg Måløy stempelet frå tidlegare tider, noko som strengt tatt ikkje treng å vere eit problem i og med at fiskerihama Måløy er viktig for fylket og for Noreg som nasjon. Det viktigaste på salsmessa er at dei bedriftene som treng å nå fram til nye kundar, her finn ein arena for dette. Fylkeskommunen sitt fokus bør difor vere mot dei små og nye bedriftene som ikkje sjølve har økonomisk ryggrad til dette. Messa, og vår stand, har utvikla seg til i stor grad å stå fram som ein arena for kundepleie, der ein pleier og vidareutviklar banda mellom seljar og kunde. Det må i mindre grad vere ein oppgåve for fylkeskommunen, og ein kostnad bedriftene sjølve bør dekke. Bør fylkeskommunen fortsette sitt engasjement i ein fellesstand? Faktorar som at det er vanskeleg å rekruttera bedrifter til fellesstanden, at mange bedrifter ville vore til stades utan eit felles initiativ, at målgruppa av små og nye bedrifter berre i liten utstrekning er representerte på fellesstanden og at vi med den organiseringa vi har hatt så langt ikkje har makta å få fellesstanden til å framstå som ein stand for heile fylket, dreg i retning av at vårt engasjement i Nor-Fishing ikkje har den utløysande verknad for det fiskeribaserte næringslivet i fylket som vi ynskjer. Komiteen, som har hatt ansvaret dei siste tre messene, har gjeve melding om at dei ikkje ynskjer å fortsette i Dette inneber at fylkeskommunen, dersom ein går inn for å

5 Hovudutval for plan og næring Side 5 av 5 arrangere ein felles stand i 2008, må leige inn arrangørar til gjennomføringa. Dette har vi erfaring med i samband med Aqua-Nor og oljemessa. men kostnadane vil då bli monaleg høgare enn no. 4. KONKLUSJON/TILRÅDING Fylkesstanden har så langt ikkje lukkast i å finne si endelege form. Sjølv om bedriftene som deltek på fellesstanden stort sett er vel nøgde, har ein ikkje greidd å skape entusiasme blant bedrifter i fylket for å vere med på fellesstanden. Heller ikkje er dei små og nye bedriftene godt representerte blant utstillarane på standen. I høve til innsats og økonomiske verkemiddel som så langt er lagt inn frå fylkeskommunen, og med kunnskap om at ein må auke den økonomiske ramma monaleg ved eit vidare engasjement, vil fylkesdirektøren ikkje rå til at fylkeskommunen held fram med sitt engasjement i ein fylkesstand. For å stø små og nyetablerte bedrifter i fylket som ynskjer å stille ut/delta på messa, kan ein heller vurdere å gje økonomisk tilskot til desse. Ordninga må i så fall evaluerast jamleg.

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/2003 Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane -virkemiddel og analyse av to etableringar Thor André

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Fylkesrevisjonen Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Ein tydeleg medspelar Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2011 Innhald 1. Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet...

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Ulshav AS. Framtidas behov møtt av ei framtidsretta bedrift?

Ulshav AS. Framtidas behov møtt av ei framtidsretta bedrift? Ulshav AS Framtidas behov møtt av ei framtidsretta bedrift? 1 Innhald Bakgrunn... 3 Formål med rapporten... 3 Grunnlag og bakgrunn for utvikling... 3 Utbygging/ ombygging... 5 Delkonklusjon:... 5 Sentrumsavdeling...

Detaljer

AKTIVITETSRAPPORT 2014

AKTIVITETSRAPPORT 2014 Førde 21.01.2015 AKTIVITETSRAPPORT 2014 SUNNFJORD NÆRINGSUTVIKLING AS Innleiing I samsvar med styret i SNU AS sine føresetnader er det utarbeidd ein overordna driftsrapport for selskapet AS for driftsåret

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL INNHALDSLISTE FØREORD:...3 1.0 MÅLET MED EIT UTVIDA SAMARBEID...4

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Modellar for organisering av vidaregåande opplæring

Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Modellar for organisering av vidaregåande opplæring 2012-10-22 Rev. 0 Dato:22.10. 2012 Omtale: Prosjektrapport Utarbeidet TEKR Fagkontroll DL Godkjent DL Dette dokumentet

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Valkamputvalet sin sluttrapport

Valkamputvalet sin sluttrapport Valkamputvalet sin sluttrapport Vi slår det fast med ein gong: Sogn og Fjordane Venstre nådde målsetjinga vi har slåss for sidan 1969. Gunvald Ludvigsen vart etter nervepirrande oppteljingar vald som stortingsrepresentant

Detaljer

Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har.

Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har. Høyringsutkast Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har. Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2012. Innhold 0. Samandrag... 2 1. Innleiing...

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT HOTELLGRUPPA I SOGN PÅ INTERNETT KARTLEGGING AV STATUS OG BEHOV Øyvind

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

Styremøte 23-24. mai i Bergen

Styremøte 23-24. mai i Bergen Styremøte 23-24. mai i Bergen Sak 23/07 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknader Sak 24/07 Presentasjon - arbeidsmåtar i styret. Arbeidsmåter i styret vart gjennomgått. Normalt så er

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer