Rapport 1/2008 Samnanger kommune. Finansplasseringar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport 1/2008 Samnanger kommune. Finansplasseringar"

Transkript

1 Rapport 1/2008 Samnanger kommune Finansplasseringar

2 INNHALD 1. INNLEIING FINANSREGLEMENTET KORT SKILDRING OG VURDERING PENGEPLASSERINGANE KORT SKILDRING OG VURDERING VURDERING AV PLASSERINGANE

3 1. Innleiing Kontrollutvalet tinga i møte 5.juni 2008 ein utvida gjennomgang av Samnanger kommune sine finansplasseringar. I kontrollutvalsmøte 17. september 2008 vart kontrollutvalet munnleg orientert om våre førebelse undersøkingar og vurderingar. Kontrollutvalet tinga i møtet ein skriftleg rapport. Føremålet med denne rapporten er å foreta ei vurdering av kommunen sine finansplasseringar opp i mot kommunen sitt finansreglement, samt ei vurdering av finansreglementet opp i mot kommuneloven med forskrift om finansforvaltning. Desse tema inngår i rapporten: Kort skildring av finansreglementet til kommunen Vurdering av reglementet Skildring av pengeplasseringane til kommunen Vurdering av plasseringane Det er særskilt fokus på kommunen si plassering i First Eiendomsinvest I AS. Opplysningar er henta ved dokumentanalyse og samtalar. Opplysningar er henta frå kommunerekneskapen, finansreglementet, kommuneloven 1, forskrift om kommuner si finansforvaltning 2, prospekt for First Eiendomsinvest I AS, rapport pr og for First Eiendomsinvest I AS, prospekt for Odin aksjefond, samtale med kommuneleinga 3 og representantar for First Eiendomsinvest I AS. Dokument som er brukt i dokumentanalysen er det fortløpande gjeve referanse til. 2. Finansreglementet kort skildring og vurdering Kommunen har eit finansreglement som er vedteke av kommunestyret Reglementet går over 11 punkt og skildrer mellom anna 4 : føremål målsetjing risikoprofil forklaringar på risiko rammer for risiko innlån plassering av ledig likviditet som skal kunne disponerast innanfor årbudsjettperioden plassering av langsiktige finansielle aktiva fullmakt til administrasjonssjefen rapportering og kontroll evaluering 1 Lov om kommuner og fylkeskommuner, 25. september Nr Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, fastsatt 5. mars 2001 med hjemmel i kommuneloven 52 nr Rådmann og økonomisjef. 4 Jf. vedlegg 1 der finansreglementet er lagt ved i sitt heile 3

4 I reglementet ligg det krav til finansforvaltninga/finansplasseringane, mellom anna skal plasseringane ha: Tilfredsstillande avkastning utan vesentleg finansiell risiko Låg risikoprofil Langsiktige finansielle aktiva o o Låg finansiell risiko Plassering i bank, pengemarkeds, obligasjons eller aksjefond inkl. garanterte plasseringar/indeksobligasjonar Ingen fondstype (av aksjefond) skal ha meir enn 50 % av plasseringa Kommuneloven 52 nr. 1 slår fast at kommunestyret skal selv gi regler for kommunens eller fylkeskommunens finansforvaltning. Etter vår vurdering har Samnanger gjort dette ved sitt finansreglement. Forskrift om kommuner sin finansforvaltning 2 4 lyder: 2. Reglement for kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning Kommunestyret eller fylkestinget skal selv gi regler for kommunens eller fylkeskommunens finansforvaltning. Reglementet skal omfatte følgende forvaltningstyper: a) Plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Ved slik forvaltning skal det legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet. b) Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler, herunder også metoder og rutiner ved opptak av lån. c) Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva atskilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål. 3. Nærmere om reglementet Kommunestyret eller fylkestinget skal gjennom reglementet ta stilling til følgende, både i forhold til finansforvaltningen generelt og i forhold til den enkelte forvaltningstype: Formålet med forvaltningen Generelle rammer og begrensninger for forvaltningen Finansiell risiko Risikospredning Rutiner for rapportering av utviklingen i ovennevnte forhold fra forvalter(e) av finansielle transaksjoner, samt rutiner for rapportering fra uavhengig instans som skal vurdere om forvalter(e) følger opp de fastlagte regler for forvaltning. 4. Rutiner Kommunestyret eller fylkestinget skal påse at det i kommunen eller fylkeskommunen er etablert betryggende rutiner for å vurdere finansiell risiko og å håndtere slik risiko så lenge kommunen eller fylkeskommunen er eksponert for risiko som nevnt. Ser ein Samnanger sitt finansreglement opp i mot i forskrifta, er det vår vurdering at finansreglementet tek i vare krava slik dei er nedfelt i forskrifta; reglementet skildrar og tek stilling til dei punkt som forskrifta set krav om. 4

5 3. Pengeplasseringane kort skildring og vurdering Pr hadde Samnanger desse pengeplasseringane: Pr Utvikling Odin Forvaltning AS (Odin Norden) kr , , ( tap ) First Eiendomsinvest I AS kr , , ( urealisert gevinst ) Etter årskiftet har kommunen seld seg heilt ut frå Odin Norden for kr Kommunen investerte opphaveleg kr. 1 million. Ein har soleis tatt eit tap på omlag kr I samband med at ein selde seg ut frå Odin Norge, plasserte kommunen 1 million i Alfa Aksjefond. Beløpet på kr frå salet i Odin Norge var delfinansiering av den eine millionen som vart plassert i Alfa. First Eiendomsinvest I AS 5 er eit aksjeselskap der kommunen er deleigar. Dei største aksjonærane er 6 : Eigar Eigardel First Securities ASA 43,4 % Sparebanken Sogn og Fjordane 27,9 % Samnanger kommune 5,7 % First Eiendomsinvest I AS er eit investeringsselskap der føremålet er å eige aksjar i etablert Eiendomsselskap (Nordisk Areal I AS), herunder å bidra til kapitalisering av Eiendomsselskapet gjennom innskot av aksjekapital og ytelse av lån. Eiendomsselskapet skal delta i/gjennomføre eiendomsinvesteringar, samt forvalte, utvikle og avhende eiendomsinvesteringer. Eigedomsporteføljen er slik 7 : Porteføljen i Sverige er på 102 handelseigendomar der hovudleigetakar er Systembolaget AB. 5 Opplysningane kring First Eiendomsivest er henta frå prospekt og rapport pr og purehelp.no. 6 Pr var det 38 aksjonærar 7 Frå rapport pr

6 First Eiendomsinvest I AS vart stifta 12. mars Selskapet skal ha ei levetid på 12 år, med mogleg forlenging på inntil tre år. Selskapet er ikkje børsnotert og har fritt omsettelege aksjar. Samnanger kommune investerte 4 millionar til teikningskurs pr. aksje på kr Teikningskursen har utvikla seg slik: Avkastninga 1. halvår 2008 var 3,1 %. 2. kvartal i 2008 var avkastninga 3,9 %. Risiko Når det gjeld risiko for investering i selskapet, heiter det i prospektet mellom anna: Einkvar investering i investeringsselskapet er forbunde med risiko Generell risiko knytt til utvikling i eigedomsmarkanden Likviditetsmessig risiko; likviditeten i annenhåndsmarkedet for aksjar i unoterte eigedomsseløskap kan vere begrenset medfører at det kan vere vanskeleg å omsetja aksjar. Det vert ikkje gjeve garanti for omsetnad av aksjar. Langsiktig investeringshorisont vert presisert og tilrådd. Fastslår at det ligg føre ein teknisk risiko (t.d konstruksjonsfeil og skadar) og risiko i høve til myndighetsforhold (reguleringskrav, brannkrav, forskrifter) Det ligg føre kjøpsrisiko; forpliktelsar i oppkjøpte selskap Risikoen for ledigheit vert vurdert som vesentleg (i høve til leigetakarar sin eventuelle konkurs og at dei dermed ikkje kan betale leige i høve til langsiktige avtalar). I samtale med representant for selskapet vert det opplyst at det generelt er en forholdsvis moderat risiko i eigedom der en har et langsiktig perspektiv. Det vert vidare opplyst: Selskapet tek frå neste år sikte på utbytte. Målsetjinga er 9 12 % årleg avkastning. Det har vore svært lite omsetnad av aksjar i selskapet. Dette heng saman med at det no er svært dårleg likviditet i eigedom. Om ein ynskjer å selja må seljar gå veldig langt ned i kurs. Selskapet har eigarar som ynskjer å selje/kome seg ut, men dette er vanskeleg då det ikkje finst særleg interesse i markedet for å kjøpe. 6

7 Som skildra er føremålet ved First Eiendomsinvest I AS å eige aksjar Nordisk Areal I AS (det etablerte Eiendomsselskapet). Nordisk Areal I AS hadde pr ein egenkapital på kr. 596,8 million og gjeld på tilsaman kr. 1, 002 milliard. Dette gjev ein gjeldsgrad på 1,68. Nærare om kommunen si vurdering I samtale med administrasjonssjefen vert det opplyst at plasseringa i First Eiendomsinvest I AS av kommuneleiinga 8 vart vurdert som ei plassering i aksjefond. Selskapet skulle plassere midlar i fleire aksjar og dette vart soleis vurdert til å vere ei aksjefondplassering. I høve til risikoen ved plasseringa vart det og slik er det framleis vurdert at eit langsiktig perspektiv innanfor eigedom er trygt. Risikoen vart på den bakgrunn vurdert som låg. Det vart og lagt vekt på at kommunen vart forespegla eit årleg utbytte. Kommunene henta ikkje inn uavhengige råd eller liknande i samband med investeringa. 3.1 Vurdering av plasseringane Hovudspørsmålet for vurderinga her er om plasseringane er i tråd med finansreglementet? I høve til plasseringa i Odin Norge / Alfa er det vår vurdering at dette er ei plassering som er i tråd med finansreglementet. Det er ei plassering i aksjefond, plasseringa er under kr. 5 million og riskioprofilen synast over tid å vere i tråd med reglementet 8 3 a) om at finansiell risiko skal vere låg. Når det gjeld plasseringa i First Eiendomsinvest I AS er det vår vurdering at denne ikkje er å tråd med finansreglementet. Vår vurdering byggjer i hovudsak på det faktum at kommunen har investert i eit ikkje børsnotert aksjeselskap. Etter finansreglementet 8 3 kan langsiktige finansielle aktiva berre plasserast i bankinnskot og fond 9. I tillegg set vi eit spørsmålsteikn ved om plasseringa kan bli vurdert til å ha låg risiko slik finansreglementet krev. Etter vår vurdering har plasseringa ein monaleg stor likviditetsrisiko; det å selje seg ut av selskapet står fram som svært vanskeleg. På ei anna side, kommunen har plassert midlane med ein lang tidshorisont noko som kan tala for at risikoen på sikt vil kunne stå fram som relativt låg. Samstundes ligg det etter vår vurdering og føre ein risiko knytt til First Eiendomsinvest I føremål å eige aksjar i Nordisk Areal I då gjeldsgraden i Nordisk Areal I er relativt stor/eigenkapitaldelen relativt liten. Der eigendomsmarknaden går ned, vert selskapet sin eigenkapitalverdi relativt sett større enn nedgangen i total i total eigedomsverdi. Det går fram av prospektet at First Securities vurderer risikoen for ledigheit som vesentleg. Dette indikerer etter vår vurdering ein generell finansiell risiko som går utover det å vere låg. På den andre sida kan det bli argumentert med at eigendomsmarknaden over tid har stått fram som stabil og at risikoen for ledigheit soleis ikkje er vesentleg når ein investerer med lang tidshorisont. Oppsummert, når det gjeld risiko ved plasseringa, er det vår vurdering at det kan stillast spørsmål ved om risikoprofilen er i tråd med finansreglementet, men at det ikkje er eit klart svar på om risikoen ligg utover det tilletne etter reglementet. Som det går fram ovanfor er det vår vurdering at kommunen ikkje kunne plassere midlar i First Eiendomsinvest I AS då plasseringa er i eit aksjeselskap. Som ei sekundær vurdering vil vi leggje til at dersom plasseringa hadde vore i eit aksjefond, ville den framleis ha vore i strid med 8 Rådmann og økonomisjef 9 Pengemarknads og obligasjonsfond eller aksjefond inkludert garanterte plasseringar/indeksobligasjonar. Jf vedlegg 2 for definisjon av aksjefond 7

8 finansreglementet. Dette føljer av reglementet 8 3 f), ingen fondstype skal ha meir enn 50 % av plasseringa. Etter vår vurdering inneber dette at kommunen berre kunne ha plassert kr. 2,5 million i ein type fond. Kr. 2,5 million er 50 % av plasseringane i fond totalt sett. Tilråding Basert på vurderinga er det vår tilråding at administrasjonen greier ut alternativ for å bringe plasseringa av sine langsiktige aktiva i tråd med finansreglementet. Alternativa vert å leggje fram for kommunestyret. 8

Som ved alt regelverk er imidlertid forutsetningen at bestemmelsene blir fulgt i praksis. Det er i første rekke kommunenes ansvar.

Som ved alt regelverk er imidlertid forutsetningen at bestemmelsene blir fulgt i praksis. Det er i første rekke kommunenes ansvar. Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 30.11.07 Terra-saken Etter KS oppfatning er dagens regelverk i forhold til låneopptak og finansforvaltning godt nok. En eventuell

Detaljer

Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010

Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010 Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010 Fylkesrådmannen la i møte den fram sak om Endring av reglement for finansforvaltninga i Hordaland fylkeskommune. Fylkesrådmannen opplyste i møtet at

Detaljer

REGLEMENT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING. Vedtatt av fylkestinget 18.06.13 Erstattar tidlegare reglement av 15.06.

REGLEMENT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING. Vedtatt av fylkestinget 18.06.13 Erstattar tidlegare reglement av 15.06. REGLEMENT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Vedtatt av fylkestinget 18.06.13 Erstattar tidlegare reglement av 15.06.10 1. Formålet med forvaltninga Møre og Romsdal fylkeskommune skal

Detaljer

Saksfremlegg. Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert reglement 2.

Saksfremlegg. Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert reglement 2. Saksfremlegg Arkivsak: 07/4920 Sakstittel: REVIDERING AV FINANSREGLEMENTET K-kode: 240 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert

Detaljer

ENDRING AV REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGA I HORDALAND FYLKESKOMMUNE.

ENDRING AV REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGA I HORDALAND FYLKESKOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200909874-2 Arkivnr. 107 Saksh. Nøttveit, Egil Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.05.2010 08.06.2010-09.06.2010 ENDRING AV REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning - perla ved Sognefjorden - Reglement for finansforvaltning Balestrand kommune Utkast av 12.08.2011 Balestrand kommunestyre xx.xx.xx REGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE SI FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT)

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Kvam herad

Reglement for finansforvaltning Kvam herad Reglement for finansforvaltning Kvam herad Vedteke av heradsstyret den 09.11.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikta med reglementet... 3 1.2 Kven reglementet

Detaljer

Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune

Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune Revisjon Sykkylven kommune Revisjonsrapport Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune Juni 2011 Revisjon Sykkylven kommune FORORD Denne rapporten er utarbeidd etter

Detaljer

11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING

11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING 1 11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING 11.1. Regulerende bestemmelser Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 52 nr. 2 Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning

Detaljer

Finansreglement. Vedtatt av kommunestyre 15. juni 2015 i sak 44/15

Finansreglement. Vedtatt av kommunestyre 15. juni 2015 i sak 44/15 Finansreglement Vedtatt av kommunestyre 15. juni 2015 i sak 44/15 INNHOLD 1 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGAR FOR FINANSFORVALTNINGA... 3 1.1 Heimel... 3 1.2 Målsettingar... 3 1.3 Rammer for reglementet...

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

MELAND KOMMUNE. Reglement for finansforvaltning

MELAND KOMMUNE. Reglement for finansforvaltning MELAND KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedteke i kommunestyret 06.05.2015, sak 38/2015 Innhold 1 Finansreglementet sitt virkeområde og formål... 2 2 Heimel og tidsrom... 2 2.1 Heimel... 2 2.2 Tidsrom...

Detaljer

Finansreglement. for Klepp kommune. Vedtatt av Klepp kommunestyre i møte av 11.11.2013 - sak 55/13. Datert 20.10.

Finansreglement. for Klepp kommune. Vedtatt av Klepp kommunestyre i møte av 11.11.2013 - sak 55/13. Datert 20.10. KLEPP KOMMUNE Finansreglement for Klepp kommune, datert 20.10.2013 Finansreglement for Klepp kommune Datert 20.10.2013 Vedtatt av Klepp kommunestyre i møte av 11.11.2013 - sak 55/13 Vedlegg til finansreglementet:

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 10.03.2011 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60.

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. FLESBERG KOMMUNE Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED KOMMUNENS FINANSREGLEMENT...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Reglement plasserings- og lånestrategi Kontrollområde Økonomi Vedtatt av FT 24.10.01 med endring vedtatt av FT 4.12.02, 28.4.04 og 26.4.06 Sist endret 06.12.2012

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Luster kommune; Reglement for finansforvaltning 1. FØREMÅL Føremålet med reglementet for finansforvaltninga er å gje rammer og retningsliner for korleis forvaltninga av kommunen sine innlån og plasseringar

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Reglement for finansforvaltning I Grimstad kommune Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Innholdsfortegnelse Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hjemmel 3 1.2 Målsetting. 3 1.3 Risikoprofil. 4 2

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement.

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. (Vedtatt i K-sak 135/03 15. des 03) 1. Hjemmel... 2 2. Formål... 2 3. Målsetting... 2 4. Risikoprofil... 2 5. Finansiell risiko og

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 )

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Finansreglement for Hole kommune 2010 (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Utarbeidet iht Ny finansforskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 med virkning

Detaljer

St.meld. nr. 11 (1999-2000)

St.meld. nr. 11 (1999-2000) St.meld. nr. 11 (1999-2000) Tilråding frå Finans- og tolldepartementet av 29. oktober 1999, godkjend i statsråd same dagen. Kapittel 1 St.meld. nr. 11 2 1 Innleiing 1.1 Oversikt over meldinga Finansdepartementet

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 1.1 BAKGRUNN 4 1.2 FORMÅL 2. UTARBEIDING, FORDELING, HANDSAMING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 5 2.1 KOMMUNEN

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer